24/1991

SOPIMUS Suomen Tasavallan hallituksen ja Puolan Tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja niiden vastavuoroisesta suojelusta

Suomen tasavallan hallitus ja Puolan tasavallan hallitus,

jotka haluavat laajentaa ja syventää keskinäisiä suhteitaan taloudellisen, teollisen, tieteellisen ja teknisen yhteistyön aloilla pitkällä aikavälillä ja erityisesti luoda suotuisat edellytykset sopimuspuolen sijoittajien toisen sopimuspuolen alueella tekemille sijoituksille; ja

jotka tunnustavat tarpeen suojella kummankin sopimuspuolen sijoittajien tekemiä sijoituksia sekä lisätä pääoman liikkuvuutta ja yksittäisten liiketoimien käynnistymistä tavoitteenaan molempien sopimuspuolten taloudellinen menestys;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa:

(1) (a) "sijoitus" tarkoittaa kaikenlaisia varoja, jotka sijoitetaan sijoituksen alueelleen vastaanottavan sopimuspuolen lakien mukaisesti ja käsittää erityisesti, mutta ei yksinomaisesti:

(i) irtaimen ja kiinteän omaisuuden ja muut omistusoikeudet kuten kiinnitykset, pidätysoikeudet ja pantit;

(ii) yhtiöiden osakkeet ja muut osuudet sekä yhtiöiden debentuurit tai osuudet tällaisten yhtiöiden omaisuuteen;

(iii) oikeuden rahaan, rahalliseen saatavaan tai suoritukseen, jolla on taloudellinen arvo;

(iv) henkisen omaisuuden ja teollisoikeudet, joihin kuuluvat tekijänoikeus, patentit, tavaramerkit, kauppanimet, teolliset mallioikeudet, liikesalaisuudet, tekniset valmistusmenetelmät ja tietotaito sekä goodwill-arvo;

(v) liiketoiminnan toimiluvat, joilla on taloudellista merkitystä ja jotka vaaditaan sopimuspuolen lainsäädännön nojalla taloudellisen toiminnan harjoittamiseksi ja jotka perustuvat lakiin, hallinnolliseen päätökseen tai sopimukseen mukaan lukien luonnonvarojen etsintää, jalostamista, louhintaa tai hyödyntämistä koskevat toimiluvat;

(b) "tuotto" tarkoittaa sijoituksista saatavaa hyötyä, erityisesti voittoa, korkoa, pääomatuloja, osinkoja, rojalteja tai muuta vastaavaa tuottoa;

(c)"sijoittaja" tarkoittaa kummankin sopimuspuolen osalta:

(i) luonnollisia henkilöitä, joilla on jomman kumman sopimuspuolen kansalaisuus;

(ii) yhtiöitä, yrityksiä, järjestöjä tai yhteisöjä, jotka on perustettu tai muodostettu sen sopimuspuolen lakien mukaisesti, jonka alueella niillä on keskuspaikkansa;

(d) "alue" tarkoittaa Suomen ja Puolan osalta aluetta, joka muodostaa Suomen tasavallan ja vastaavasti aluetta, joka muodostaa Puolan tasavallan;

(e) "sopimuspuoli" tarkoittaa Suomen tasavaltaa tai Puolan tasavaltaa siten kuin asiayhteys edellyttää.

(2) (a) Jos sijoitusta suunnitellaan sopimuspuolen alueelle sellaisen yhtiön toimesta, joka ei täytä tämän artiklan 1 kappaleen (c) (ii) kohdan määritelmän mukaisia ehtoja, mutta jossa toisen sopimuspuolen sijoittajilla on hallitseva osuus osakeomistuksen perusteella, ensiksi mainitun sopimuspuolen on, jos se sallii sijoituksen, molempien sopimuspuolten keskenään niin sopiessa pidettävä yhtiötä sellaisena, joka saa suojelua tämän sopimuksen mukaisesti sanotun sijoituksen osalta.

(b) Jos tällainen yhtiö on kuitenkin laiminlyönyt esittää vaatimuksen tai on ryhtynyt oikeustoimiin kolmannen valtion kanssa solmitun sijoitusten suojelua koskevan sopimuksen perusteella, se ei voi vaatia suojelua tämän sopimuksen perusteella.

2 artikla
Sopimuksen soveltamisala

(1) Tätä sopimusta sovelletaan ainoastaan sijoituksiin, jotka on tehty vastaanottajamaan lakien, määräysten ja menettelytapojen mukaisesti.

(2) Ellei tämän artiklan 1 kappaleen määräyksistä muuta johdu, tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin sijoituksiin, joita sopimuspuolen kansalaiset tai yhtiöt ovat tehneet toisen sopimuspuolen alueella 1 päivän heinäkuuta 1986 jälkeen.

3 artikla
Lisämääräykset

Jos sopimuspuolen lainsäädäntö tai kansainvälisen oikeuden mukaiset nykyiset tai myöhemmin syntyvät velvollisuudet sopimuspuolten välillä tämän sopimuksen lisäksi sisältävät yleisen tai erityisen oikeussäännön, joka oikeuttaa toisen sopimuspuolen sijoittajien tekemät sijoitukset saamaan edullisemman kohtelun kuin tämän sopimuksen perusteella, tällaisella oikeussäännöllä on etusija siltä osin kuin se on tätä sopimusta edullisempi.

4 artikla
Sijoitusten suojelu

Kummankin sopimuspuolen on turvattava kaikissa tilanteissa lakiensa ja määräystensä sallimissa rajoissa sekä kansainvälisen oikeuden mukaisesti kohtuullinen ja oikeudenmukainen kohtelu toisen sopimuspuolen sijoittajien tekemille sijoituksille.

5 artikla
Suosituimmuusmääräykset

(1) Ellei 6 artiklan määräyksistä muuta johdu, kumpikaan sopimuspuoli ei sovella alueellaan tämän sopimuksen määräysten mukaisesti vastaanotettuihin toisen sopimuspuolen sijoittajien tekemiin sijoituksiin tai niiden tuottoon epäedullisempaa kohtelua kuin se soveltaa minkään kolmannen valtion sijoittajien tekemiin sijoituksiin tai niiden tuottoon.

(2) Kumpikaan sopimuspuoli ei saa pakkolunastus- tai kansallistamistapauksissa kohdella alueellaan toisen sopimuspuolen sijoittajia epäedullisemmin kuin kolmannen valtion sijoittajia.

6 artikla
Poikkeukset

Tämän sopimuksen määräyksiä sellaisen kohtelun myöntämisen osalta, joka ei ole epäedullisempaa kuin, mitä sovelletaan kolmannen valtion sijoittajiin, ei voida tulkita siten, että se velvoittaisi toista sopimuspuolta ulottamaan toisen sopimuspuolen sijoittajiin etua kohtelusta, suosituimmuudesta tai etuoikeudesta, joka johtuu:

(a) olemassa olevasta tai tulevasta tulliliitosta, vapaakauppa-alueen muodostamista koskevasta sopimuksesta tai muista alueellisen taloudellisen yhteistyön muodoista, jonka osapuoleksi jompi kumpi sopimuspuolista on tullut tai saattaa tulla, tai

(b) kansainvälisestä sopimuksesta tai järjestelystä, jotka liittyvät kokonaan tai pääasiassa verotukseen.

7 artikla
Menetysten korvaaminen

Sopimuspuolen sijoittajiin, joiden sijoituksille aiheutuu menetyksiä toisen sopimuspuolen alueella sodan tai muun aseellisen selkkauksen, hätätilan tai vastaavanlaisen tapahtuman vuoksi, ei saa soveltaa ennalleen palauttamisen, vahingonkorvauksen, hyvityksen tai muunlaisen järjestelyn osalta epäedullisempaa kohtelua, kuin toinen sopimuspuoli soveltaa kolmannen valtion sijoittajiin. Tällaisten mahdollisten suoritusten on oltava vapaasti siirrettävissä sopimuspuolten välillä.

8 artikla
Pakkolunastus

(1) Sopimuspuolten sijoittajien tekemiä sijoituksia ei saa toisen sopimuspuolen alueella kansallistaa tai pakkolunastaa, eikä niihin saa kohdistaa toimenpiteitä, jotka vastaavat vaikutuksiltaan kansallistamista tai pakkolunastusta, paitsi seuraavin ehdoin:

(a) toimenpiteisiin ryhdytään yleisen edun vuoksi ja asianmukaisin laillisin menettelyin kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

(b) toimenpiteet eivät ole syrjiviä; ja

(c) toimenpiteisiin liittyvät määräykset nopean, riittävän ja tehokkaan korvauksen suorittamisesta.

Tällaisen korvauksen on katettava toimenpiteen kohteena olevan sijoituksen markkina-arvo välittömästi ennen edellä tässä kappaleessa tarkoitettuihin toimiin ryhtymistä tai niiden julkiseen tietoon tulemista, ja sen on oltava vapaasti siirrettävissä vaihdettavina valuuttoina sopimuspuolen alueelta sen virallisen valuuttakurssin mukaan, joka on voimassa arvon määrittämispäivänä. Siirto on toteutettava ilman aiheetonta viivytystä siirtomuodollisuuksien suorittamisen tavanomaisen ajanjakson kuluessa, mikä ei missään tapauksessa saa ylittää kuutta kuukautta. Korvaukseen on sisällyttävä korko, jonka laskeminen aloitetaan yhden kuukauden kuluttua toimenpiteen alkamisesta ja joka ulottuu maksupäivään asti Lontoon Interbank Offered Rate'n mukaisen, kyseiseen valuuttaan ja vastaavalle ajalle soveltaman korkokannan mukaan.

(2) Tämän artiklan 1 kappaleen määräyksiä sovelletaan myös sijoituksen tuottoihin sekä sen lakkauttamisesta saatavaan tuottoon.

(3) Sijoittajalla, jonka sijoitus on pakkolunastettu, on oikeus pyytää pakkolunastuksen suorittaneen sopimuspuolen lain nojalla tämän oikeus- tai muuta vastaavaa viranomaista tarkastamaan hänen tapauksensa ja arvioimaan hänen sijoituksensa arvo tämän kappaleen periaatteiden mukaisesti.

9 artikla
Sijoituksen ja tuottojen palauttaminen

(1) Sopimuspuolen on lakiensa ja määräystensä mukaan sekä niiden asettamissa rajoissa sallittava ilman rajoitusta tai tarpeetonta viivytystä (kuuden kuukauden kuluessa) siirtää vaihdettavina valuuttoina:

(a) voitto, pääomavoitot, osingot, rojaltit, tekniset avustukset ja muut maksut, korot ja muut toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoituksista aiheutuneet tuotot;

(b) sijoitukseen liittyvien lainojen takaisinmaksua koskevat varat;

(c) sijoituksen myynnistä, sen osittaisesta myynnistä tai lakkauttamisesta saatava tuotto; ja

(d) toisen sopimuspuolen kansalaisten, joilla on lupa tehdä työtä sopimuspuolen alueella olevan sijoituksen parissa, ansaitsemat nettotulot.

(2) Sopimuspuolten on myös sallittava sellaisen irtaimen omaisuuden, jonka omistusoikeus säilyy sijoittajalla ja joka muodostaa osan toisen sopimuspuolen sijoittajan sijoituksesta, vapaa siirtäminen alueeltaan.

(3) Voitot ja muut tuotot Puolan tasavallassa tehdystä sijoituksesta ei-vaihdettavassa valuutassa saadaan vaihtaa ulkomaan valuuttaan ja siirtää pois maasta, kun asianomaiset Puolan viranomaiset ovat antaneet siihen etukäteen luvan. Puolan Valtionpankki antaa vaadittavan vaihdettavan valuutan samaa ei-vaihdettavaa valuuttaa vastaan.

(4) Suomalaiset sijoittajat voivat käyttää markkinamekanismeja, esimerkiksi huutokauppoja, ostaakseen ja myydäkseen ulkomaan valuuttaa Puolan tasavallan lakien ja määräysten mukaisesti. Näin saatu vaihdettava valuutta on vapaasti siirrettävissä.

(5) Sopimuspuolet sitoutuvat soveltamaan tämän artiklan 1--4 kappaleissa tarkoitettuihin siirtoihin yhtä edullista kohtelua kuin ne soveltavat kolmannen valtion sijoittajien tekemistä sijoituksista aiheutuviin siirtoihin.

10 artikla
Sopimuspuolen ja sijoittajan väliset riitaisuudet

(1) Sopimuspuolen sijoittajan ja toisen sopimuspuolen väliset riidat, jotka koskevat viimeksi mainitun tämän sopimuksen 8 artiklan mukaisesti ensiksi mainitun sijoitukseen kohdistuvaa velvoitetta, ja joista ei ole päästy sovintoon kolmen kuukauden kuluessa kirjallisen vaatimuksen esittämisestä, voidaan jomman kumman riitapuolen vaatimuksesta alistaa ratkaistavaksi joko:

(a) Sijoituksia koskevien riitaisuuksien kansainväliselle ratkaisu- ja sovittelukeskukselle (jäljempänä "keskus") ottaen huomioon valtioiden ja toisten valtioiden kansalaisten välisten sijoituksia koskevien riitaisuuksien ratkaisemisesta Washington D.C:ssä 18 päivänä maaliskuuta 1965 tehdyn yleissopimuksen soveltuvat määräykset, sikäli kuin molemmat sopimuspuolet ovat tulleet mainitun yleissopimuksen osapuoliksi; tai

(b) kansainväliselle ad hoc -välimiesoikeudelle, joka perustetaan Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisen kauppalakikomission (UNCITRAL) voimassa olevien välitysmenettelyä koskevien sääntöjen nojalla. Riitapuolet voivat kirjallisesti sopia muutoksista näihin sääntöihin.

(2) Tämän artiklan 1 kappaleen niistä määräyksistä huolimatta, jotka koskevat riidan alistamista välitysmenettelyyn, sijoittajalla on oikeus valita sovittelumenettely ennen kuin riita alistetaan välitysmenettelylle.

(3) Sopimuspuolet tunnustavat välitystuomion ja panevat sen täytäntöön vuonna 1958 New Yorkissa tehdyn ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevan yleissopimuksen mukaisesti.

(4) Sopimuspuoli ei voi käsitellä diplomaattiteitse riitaa, joka on annettu tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti välimiesoikeuden ratkaistavaksi, ellei:

(a) välimiesoikeus päätä, että riita ei kuulu sen tuomiovaltaan; tai

(b) toinen sopimuspuoli ei alistu välimiesoikeuden asettamaan tuomioon tai noudata sitä.

11 artikla
Sopimuspuolten väliset riitaisuudet

(1) Sopimuspuolten väliset riidat tämän sopimuksen tulkinnasta ja soveltamisesta on mahdollisuuksien mukaan ratkaistava diplomaattiteitse.

(2) Ellei sopimuspuolten välistä riitaa voida näin ratkaista, se on saatettava jomman kumman sopimuspuolen pyynnöstä ad hoc välimiesoikeuden ratkaistavaksi.

(3) Sellainen välimiesoikeus perustetaan erikseen jokaista tapausta varten seuraavalla tavalla:

Kahden kuukauden kuluessa välimiesmenettelyä koskevan pyynnön vastaanottamisesta kumpikin sopimuspuoli nimittää yhden oikeuden jäsenistä. Nämä nimitetyt jäsenet valitsevat sitten kolmannen valtion kansalaisen, joka nimitetään molempien sopimuspuolten suostumuksella oikeuden puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja on nimitettävä kahden kuukauden kuluessa kahden muun jäsenen nimittämisestä.

(4) Ellei tarvittavia nimityksiä ole suoritettu tämän artiklan 3 kappaleessa määrättyjen aikojen kuluessa, jompi kumpi sopimuspuolista voi muun sopimuksen puuttuessa pyytää Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtajaa suorittamaan nämä nimitykset. Jos puheenjohtaja on jomman kumman sopimuspuolen kansalainen tai jos muut syyt estävät häntä täyttämästä sanottua tehtävää, varapuheenjohtajaa on pyydettävä suorittamaan nimitykset. Jos varapuheenjohtaja on jomman kumman sopimuspuolen kansalainen tai jos muut syyt estävät häntä täyttämästä sanottua tehtävää, Kansainvälisen tuomioistuimen virkaiässä seuraavaa jäsentä, joka ei ole kummankaan sopimuspuolen kansalainen ja joka ei ole muutoin esteellinen täyttämään sanottua tehtävää, on pyydettävä suorittamaan tarvittavat nimitykset.

(5) Välimiesoikeus päättää omasta menettelytavastaan. Välimiesoikeus tekee päätöksensä äänten enemmistöllä. Sen päätös on lopullinen ja molempia sopimuspuolia sitova. Välimiesoikeuden tulee sopimuspuolen pyynnöstä ilmoittaa tuomionsa perustelut.

(6) Kumpikin sopimuspuoli vastaa oman jäsenensä kustannuksista sekä omasta osallistumisestaan välimiesoikeusmenettelyyn; puheenjohtajan kustannuksista ja muista kuluista sopimuspuolet vastaavat yhtä suurin osuuksin. Välimiesoikeus voi kuitenkin päätöksellään määrätä toisen sopimuspuolista vastaamaan suuremmasta osuudesta kustannuksia, ja tällainen päätös on molempia sopimuspuolia sitova.

12 artikla
Sijaantulo

Jos sopimuspuoli suorittaa maksun jollekin sijoittajistaan sijoitukseen liittyvän takuun perusteella, toisen sopimuspuolen on tunnustettava ensiksi mainitun sopimuspuolen 11 artiklan mukaisia oikeuksia loukkaamatta tämän sijoittajan oikeus siirtää omistus- tai muu oikeus tälle sopimuspuolelle ja tämän sopimuspuolen omistus- tai muuta oikeutta koskeva sijaantulo, ottaen huomioon toisen sopimuspuolen oikeus vähentää verot tai muut erääntyvät ja sijoittajan maksettavaksi kuuluvat julkiset maksut.

13 artikla
Neuvottelut

Sopimuspuolten edustajien tulee pitää tarvittaessa kokouksia, joissa voidaan tarkastella tämän sopimuksen täytäntöönpanoa. Kokouksia pidetään toisen sopimuspuolen ehdotuksesta sellaisessa paikassa ja sellaisena aikana, josta on sovittu diplomaattiteitse.

14 artikla
Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin sopimuspuolten hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtiosäännön mukaiset vaatimukset ovat tulleet täytetyiksi.

15 artikla
Voimassaoloaika ja päättyminen

(1) Tämä sopimus on voimassa viisitoista vuotta. Sen jälkeen se on voimassa 12 kuukauden päättymiseen asti siitä päivästä, kun toinen sopimuspuolista on ilmoittanut kirjallisesti irtisanomisesta toiselle sopimuspuolelle.

(2) Niiden sijoitusten osalta, jotka on tehty ennen kuin tämän sopimuksen irtisanominen tulee voimaan, 1--14 artiklan määräykset ovat edelleen voimassa kymmenen vuotta sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen ja sen jälkeen estämättä yleisen kansainvälisen oikeuden sääntöjen soveltamista.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä, 5 päivänä huhtikuuta 1990, kahtena suomen-, puolan- ja englanninkielisenä alkuperäiskappaleena, jotka kaikki ovat yhtä todistusvoimaisia. Tulkintaerimielisyyksissä on englanninkielinen teksti ratkaiseva.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.