20/1991

Annettu: 28.03.1991

Asetus Euroopan ihmisoikeustoimikunnan ja ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyihin osallistuvia henkilöitä koskevan eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Lontoossa 6 päivänä toukokuuta 1969 tehty Euroopan ihmisoikeustoimikunnan ja ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyihin osallistuvia henkilöitä koskeva eurooppalainen sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 8 päivänä helmikuuta 1991 annetulla lailla (556/91) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 8 päivänä helmikuuta 1991 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 27 päivänä helmikuuta 1991, tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Euroopan ihmisoikeustoimikunnan ja ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyihin osallistuvia henkilöitä koskevan eurooppalaisen sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 8 päivänä helmikuuta 1991 annettu laki (556/91) ja tämä asetus tulevat voimaan 28 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1991

Euroopan ihmisoikeustoimikunnan ja ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyihin osallistuvia henkilöitä koskeva EUROOPPALAINEN SOPIMUS

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, jotka ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen,

ottavat huomioon Roomassa 4 päivänä marraskuuta 1950 allekirjoitetun yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (jäljempänä "yleissopimus"),

katsovat, että yleissopimuksen tavoitteiden toteutumisen kannalta on tarkoituksenmukaista, että Euroopan ihmisoikeustoimikunnan (jäljempänä "toimikunnan") ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (jäljempänä "tuomioistuimen") käsittelyihin osallistuville henkilöille myönnetään tiettyjä vapauksia ja helpotuksia,

tahtovat tehdä tätä koskevan sopimuksen ja

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Tämä sopimus koskee seuraavia henkilöitä

a) sopimuspuolten edustajat sekä heidän neuvonantajansa ja asianajajansa,

b) yleissopimuksen 25 artiklan mukaisesti toimikunnassa vireillepannun asian käsittelyyn joko omissa nimissään tai jonkun sanotussa 25 artiklassa mainitun valituksen tekijän edustajana osallistuvat henkilöt,

c) asianajajat ja oikeusoppineet, jotka osallistuvat käsittelyyn edellä b kohdassa mainitun henkilön avustajana,

d) henkilöt, jotka toimikunnan edustajat ovat valinneet avustajikseen tuomioistuimessa,

e) todistajat, asiantuntijat ja muut henkilöt, jotka toimikunta tai tuomioistuin on kutsunut osallistumaan asian käsittelyyn toimikunnassa tai tuomioistuimessa.

2. Tässä sopimuksessa käsite "toimikunta" ja "tuomioistuin" tarkoittaa myös alatoimikuntaa ja jaostoa sekä kummankin jäseniä silloin, kun nämä suorittavat yleissopimuksen määräysten tai vastaavasti toimikunnan tai tuomioistuimen sääntöjen mukaisia tehtäviään. Käsite "osallistua käsittelyyn" tarkoittaa myös yhteydenottoa, kun tarkoituksena on tehdä valitus sellaista valtiota vastaan, joka on yleissopimuksen 25 artiklan mukaisesti tunnustanut oikeuden yksilövalituksen tekemiseen.

3. Jos ministerikomitean suorittaessa yleissopimuksen 32 artiklan mukaisia tehtäviään joku tämän artiklan 1 kappaleessa mainittu henkilö kutsutaan ministerikomitean kuultavaksi tai häntä pyydetään antamaan kirjallinen lausunto ministerikomitealle, sovelletaan tämän sopimuksen määräyksiä tällaiseen henkilöön.

2 artikla

1. Tämän sopimuksen 1 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettuja henkilöitä vastaan ei saa ryhtyä oikeudellisiin toimiin heidän toimikunnalle tai tuomioistuimelle antamiensa suullisten ja kirjallisten lausuntojen, asiakirjojen ja muun todistusaineiston johdosta.

2. Tämä vapautus ei kuitenkaan koske toimikunnan tai tuomioistuimen ulkopuolelle annettuja tietoja, jotka edellisen kappaleen mukaan vapautusta nauttiva henkilö on antanut tai hänen puolestaan on annettu ja jotka koskevat hänen toimikunnalle tai tuomioistuimelle antamaansa lausuntoa, asiakirjaa, todistusaineistoa tai jotain niiden osaa.

3 artikla

1. Sopimuspuolet kunnioittavat tämän sopimuksen 1 artiklan 1 kappaleessa mainittujen henkilöiden oikeutta vapaasti käydä kirjeenvaihtoa toimikunnan ja tuomioistuimen kanssa.

2. Vapaudenriiston kohteena olevien henkilöiden osalta tämä oikeus merkitsee erityisesti sitä, että

a) jos heidän kirjeenvaihtonsa tarkastaa toimivaltainen viranomainen, lähetys on kuitenkin toimitettava edelleen viipymättä ja muutoksitta,

b) tällaiset henkilöt eivät saa joutua minkäänlaisten kurinpidollisten toimenpiteiden kohteeksi minkään asianmukaisesti toimikunnalle tai tuomioistuimelle toimittamansa lähetyksen johdosta,

c) tällaisilla henkilöillä on oikeus käydä kirjeenvaihtoa ja neuvotella muiden henkilöiden kuulematta toimikuntaan vietävästä asiasta ja kaikista siitä johtuvista toimenpiteistä lakimiehen kanssa, joilla on oikeus esiintyä oikeudessa siinä maassa, jossa heidän vapautensa on riistetty.

3. Viranomaiset eivät saa puuttua edellisissä kappaleissa tarkoitettujen oikeuksien käyttämiseen, paitsi silloin kun laki sen sallii ja se on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä kansallisen turvallisuuden vuoksi, rikoksen toteamiseksi tai syytteeseenpanemiseksi tai terveyden suojaamiseksi.

4 artikla

1. a) Sopimuspuolet sitoutuvat olemaan rajoittamatta sellaisten tämän sopimuksen 1 artiklan 1 kappaleessa mainittujen henkilöiden vapaata liikkumista ja matkustamista asian käsittelyyn toimikunnassa tai tuomioistuimessa ja sieltä palaamista, joiden läsnäoloon toimikunta tai tuomioistuin on etukäteen antanut luvan.

b) Heidän liikkumiselleen ja matkustamiselleen ei saa asettaa muita kuin sellaisia rajoituksia, jotka laki sallii ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen ja yleisen turvallisuuden vuoksi, yleisen järjestyksen (ordre public) ylläpitämiseksi, rikollisuuden estämiseksi, terveyden ja moraalin suojaamiseksi tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.

2. a) Tällaisia henkilöitä ei saa kauttakulkumaassa tai siinä maassa, missä käsittely tapahtuu, panna syytteeseen tai heidän vapauttaan riistää tai heidän henkilökohtaista vapauttaan muutoin rajoittaa ennen matkan alkua tehtyjen tekojen tai annettujen tuomioiden perusteella.

b) Sopimuspuoli voi tämän sopimuksen allekirjoittaessaan tai ratifioidessaan selittää, että tämän kappaleen määräykset eivät koske sen omia kansalaisia. Selitys voidaan peruuttaa koska tahansa Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella.

3. Sopimuspuolet sitoutuvat sallimaan sellaisten henkilöiden paluun alueelleen, joiden matka on alkanut sanotulta alueelta.

4. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräysten voimassaolo lakkaa sellaisen henkilön osalta, jolla on ollut 15 peräkkäistä päivää aikaa palata siihen maahan, josta hänen matkansa alkoi, siitä päivästä laskien, jona hänen läsnäolonsa toimikunnassa tai tuomioistuimessa ei enää ole tarpeen.

5. Jos sopimuspuolen tämän artiklan 2 kappaleen mukaisten velvoitteiden ja sen jonkin Euroopan neuvoston yleissopimuksen tai muiden sopimuspuolten kanssa tehdyn rikoksentekijän luovuttamista tai keskinäistä avunantoa rikosasioissa koskevan sopimuksen mukaisten velvoitteiden välillä on ristiriita, sovelletaan tämän artiklan 2 kappaleen määräyksiä.

5 artikla

1. Tämän sopimuksen 1 artiklan 1 kappaleessa mainituille henkilöille myönnetään vapauksia ja helpotuksia ainoastaan sen varmistamiseksi, että he toimiaan, tehtäviään ja velvollisuuksiaan täyttäessään tai oikeuksiaan käyttäessään nauttisivat tarvittavaa sananvapautta ja riippumattomuutta toimikunnassa tai tuomioistuimessa.

2. a) Ainoastaan toimikunnalla tai vastaavasti tuomioistuimella on toimivalta osaksi tai kokonaan peruuttaa tämän sopimuksen 2 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettu vapautus. Toimikunnalla ja tuomioistuimella ei ole vain oikeus vaan myös velvollisuus peruuttaa vapautus, jos ne katsovat, että vapautus estäisi oikeuden toteutumista ja että vapautuksen peruuttaminen osaksi tai kokonaan ei olisi tämän artiklan 1 kappaleessa mainittujen tarkoitusten vastaista.

b) Toimikunta tai tuomioistuin voi peruuttaa vapautuksen joko viran puolesta tai pyynnöstä, jonka sopimuspuoli tai joku, jota asia koskee, on osoittanut Euroopan neuvoston pääsihteerille.

c) Vapautuksen peruuttamista tai peruuttamisesta kieltäytymistä koskevaan päätökseen on liitettävä perustelut.

3. Jos sopimuspuoli todistaa, että tämän sopimuksen 2 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetun vapautuksen peruuttaminen on tarpeen kansallista turvallisuutta vastaan tehdyn rikoksen käsittelemiseksi, toimikunta tai tuomioistuin peruuttaa vapautuksen siinä laajuudessa kuin todistuksessa on määritelty.

4. Mikäli ilmenee seikka, joka luonteensa vuoksi saattaa olla ratkaiseva ja joka vapautuksen peruuttamista koskevan kieltävän päätöksen antamishetkellä ei ollut pyynnön esittäjän tiedossa, tämä voi esittää uuden pyynnön toimikunnalle tai tuomioistuimelle.

6 artikla

Minkään tässä sopimuksessa ei pidä katsoa rajoittavan tai lieventävän mitään niistä velvoitteista, joita sopimuspuolet yleissopimuksen mukaan ovat sitoutuneet noudattamaan.

7 artikla

1. Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, jotka voivat tulla sen sopimuspuoliksi joko

a) allekirjoittamalla sopimuksen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumitta, tai

b) allekirjoittamalla sopimuksen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin ja sen jälkeen ratifioimalla tai hyväksymällä sen.

2. Ratifioimis- ja hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

8 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan kuukauden kuluttua päivästä, jona viisi Euroopan neuvoston jäsenvaltiota on 7 artiklan määräysten mukaisesti tullut sen sopimuspuoliksi.

2. Jäsenvaltion osalta, joka myöhemmin allekirjoittaa tämän sopimuksen ratifioimis- tai tai hyväksymisvaraumitta tai myöhemmin ratifioi tai hyväksyy sen, tämä sopimus tulee voimaan kuukauden kuluttua allekirjoittamispäivästä tai ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamispäivästä.

9 artikla

1. Sopimuspuoli voi allekirjoittaessaan tämän sopimuksen tai ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa tallettaessaan määritellä alueen tai alueet, joihin tätä sopimusta sovelletaan.

2. Sopimuspuoli voi ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa tallettaessaan tai koska tahansa sen jälkeen Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla selityksellä ulottaa tämän sopimuksen koskemaan selityksessä mainittua muuta aluetta tai muita alueita, joiden kansainvälisistä suhteista se vastaa ja joiden puolesta se on oikeutettu tekemään sitoumuksia.

3. Edellisen kappaleen perusteella annettu selitys voidaan siinä mainitun alueen osalta peruuttaa tämän sopimuksen 10 artiklan määräysten mukaisesti.

10 artikla

1. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.

2. Jokainen sopimuspuoli voi omalta osaltaan irtisanoa tämän sopimuksen Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella.

3. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut sitä koskevan ilmoituksen. Irtisanominen ei vapauta asianomaista sopimuspuolta mistään velvoitteesta, joka sille tämän sopimuksen perusteella on syntynyt johonkin 1 artiklan 1 kappaleessa mainittuun henkilöön nähden.

11 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioille kaikista

a) ratifioimis- ja hyväksymisvaraumitta tapahtuneista allekirjoituksista,

b) ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin tapahtuneista allekirjoituksista,

c) ratifioimis- ja hyväksymiskirjojen tallettamisista,

d) tämän sopimuksen 8 artiklan mukaisista voimaantulopäivistä,

e) 4 artiklan 2 kappaleen ja 9 artiklan 2 ja 3 kappaleen perusteella vastaanotetuista selityksistä,

f) ilmoituksista, jotka koskevat 4 artiklan 2 kappaleen perusteella annetun selityksen peruuttamista sekä 10 artiklan perusteella vastaanotetuista ilmoituksista sekä irtisanomisten voimaantulopäivistä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Lontoossa 6 päivänä toukokuuta 1969 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen kaikille allekirjoittajavaltioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.