55/1990

Annettu: 1.10.1990

Asetus Puolan kanssa yhteistyöstä energiansäästön ja ympäristönsuojelun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä esitetään:

1 §

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1990 Suomen tasavallan hallituksen ja Puolan tasavallan hallituksen välillä tehty sopimus yhteistyöstä energiansäästön ja ympäristönsuojelun alalla, jonka eräät määräykset eduskunta on hyväksynyt 25 päivänä toukokuuta 1990 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 15 päivänä kesäkuuta 1990 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 20 päivänä heinäkuuta 1990, on voimassa 20 päivästä elokuuta 1990 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Ympäristöministeriö asettaa sopimuksen 5 artiklassa mainitun työryhmän Suomen osapuolen jäsenet.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1990

SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Puolan tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä energiansäästön ja ympäristönsuojelun alalla

Suomen tasavallan hallitus ja Puolan tasavallan hallitus, jotka

katsovat, että kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä pyrittäessä parantamaan energianhuoltoa ja suojelemaan ympäristöä, erityisesti torjuttaessa valtioiden rajat ylittäviä ilmansaasteita, ja

tunnustavat yhteisenä pyrkimyksenään olevan helpottaa maiden välisten energiansäästö- ja ympäristönsuojeluhankkeiden toteutumista,

ovat sopineet seuraavasta:

Artikla 1
Määritelmät

Tässä sopimuksessa käytettävät määritelmät ovat Liitteessä I.

Artikla 2
Tavoitteet

Osapuolet helpottavat ja tukevat aktiivisesti tämän sopimuksen mukaisesti teknologian ja sellaisten laitteiden siirtoa Suomesta Puolaan, jotka ovat energiaa säästäviä ja ympäristöystävällisiä.

Artikla 3
Keinot

1. Tämän yhteistyön tavoitteiden saavuttamiseksi osapuolet edistävät Puolaan tehtäviä investointeja energiansäästön ja ympäristönsuojelun alalla, jotka perustuvat suomalaisen teknologian ja laitteiden vientiin Puolaan.

2. Hankkeiden rahoituksen tueksi osapuolet sopivat käyttävänsä hiilitakuujärjestelmää.

3. Näiden hankkeiden edistämiseksi Suomen osapuoli myöntää taloudellista tukea, joka kattaa zloteina maksettavat paikalliskustannukset aina 30 prosenttiin suomalaisen vientisopimuksen kokonaisarvosta. Puolalainen ostaja saa tämän tuen Velanhoitorahastosta.

4. Takuukeskus vähentää Puolan ulkomaanvelkaa vastaavalla summalla, kuten on sovittu Puolan valtiovarainministeriön ja Vientitakuulaitoksen välisissä sopimuksissa.

5. Suomen osapuoli osoittaa vuonna 1990 30 miljoonaa Suomen markkaa ja myöhemmin eduskunnan suostumuksella riittävän summan tämän artiklan 3 kappaleessa mainittujen paikalliskustannusten rahoittamiseksi.

Artikla 4
Menettely

1. Velanhoitorahasto ja Takuukeskus toimivat suomalaisen toimittajan ja puolalaisen ostajan tukena.

2. Saatuaan Suomen osapuolelta alustavan tiedon siitä, että hanke voitaisiin ottaa yhteistyön piiriin, suomalainen toimittaja ja puolalainen ostaja määrittävät hankkeen toimitussopimuksen liitteessä paikalliskustannusten sisällön ja arvioivat niiden arvon. Ostajan ja toimittajan yhteinen hakemus, joka koskee hankkeen ottamista lopullisesti yhteistyön piiriin, jätetään Velanhoitorahastolle ja Takuukeskukselle, joista se toimitetaan edelleen Suomen osapuolen lopullisesti päätettäväksi.

3. Suomen osapuoli päättää hankkeiden sopivuudesta ja paikalliskustannusten kattamiseen myönnettävästä tuesta.

4. Velanhoitorahasto antaa puolalaiselle ostajalle erikseen määritellyt ja hyväksytyt paikalliskustannukset kattavan määrän zloteja jokaisen Suomen osapuolen tämän artiklan 3 kappaleen mukaisesti järjestelmään hyväksymän hankkeen osalta.

5. Suomalainen toimittaja lähettää tarvittaessa määräajoin Suomen osapuolelle selvityksen sovittujen paikalliskustannusten kattamiseen osoitetun tuen käytöstä.

6. Saatuaan suomalaiselta toimittajalta loppuselvityksen paikalliskustannusten kattamisesta sekä Velanhoitorahaston lausunnon Suomen osapuoli tekee lopullisen päätöksen tiettyyn hankkeeseen kohdistuvan tuen maksamisesta.

7. Takuukeskus vähentää velkaa Suomen osapuolen lopullisesti hyväksymällä summalla. Tämä tapahtuu Takuukeskuksen ja Puolan valtiovarainministeriön välisellä sopimuksella, jossa kyseisiä maksuaikatauluja koskevia sopimuksia muutetaan.

Artikla 5
Hallinnolliset järjestelyt

Osapuolet perustavat työryhmän, jossa molemmat osapuolet ovat edustettuina. Työryhmä:

-- edistää ja valvoo yhteistyön toteutumista

-- antaa tarpeellisia neuvoja ja tietoja suomalaisille toimittajille ja puolalaisille ostajille samoin kuin muille asianosaisille

-- edistää hankkeiden toteutumista

-- suosittelee ja keskustelee hankkeista.

Osapuolet ilmoittavat toisilleen oman työryhmänsä kokoonpanosta.

Artikla 6
Erimielisyydet

Suomalaisen toimittajan ja puolalaisen ostajan väliset toimitussopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan, kuten sopimuksessa on sovittu.

Osapuolet sopivat, että tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät erimielisyydet alistetaan 5 artiklassa mainitun työryhmän ratkaistaviksi.

Artikla 7
Neuvottelut ja muutokset

1. Työryhmä pitää tarvittaessa kokouksia tarkastellakseen tämän sopimuksen täytäntöönpanoa. Kokouksia pidetään toisen sopimuspuolen ehdotuksesta diplomaattiteitse sovitussa paikassa ja ajankohtana.

2. Jos toinen osapuolista pitää tämän sopimuksen Liitteen I muuttamista toivottavana, työryhmä voi sopia tällaisesta muutoksesta.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen mukaisesti tähän sopimukseen tai sen Liitteeseen I tehty muutos tulee voimaan heti, kun se on vahvistettu osapuolten välisellä noottienvaihdolla.

Artikla 8
Voimassaolo

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Toinen osapuolista voi kuitenkin irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla asiasta toiselle osapuolelle diplomaattiteitse. Siinä tapauksessa tämän sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta.

Artikla 9
Lisämääräykset

Tämän sopimuksen päättymisen jälkeen sen määräyksiä sovelletaan edelleen sellaisiin sopimuksiin ja muihin järjestelyihin, joista on päätetty ennen tämän sopimuksen päättymisen voimaantuloa, kunnes nämä sopimukset on pantu täytäntöön ja järjestelyt saatettu kokonaisuudessaan päätökseen.

Artikla 10
Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtiosäännön mukaiset vaatimukset on täytetty.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1990 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena, jotka molemmat ovat yhtä todistusvoimaisia.

LIITE 1 Määritelmät

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia määritelmiä:


(1) Hiilitakuujärjestelmä  = Järjestelmä, josta on sovittu
               Suomen Vientitakuulaitoksen
               ja Puolan Ulkomaankauppa-
               ministeriön kesken
(2) Suomalainen alkuperä  = Suomalaisten vähimmäisosuus
               hankkeessa, yleensä ainakin
               80 %
(3) Suomen osapuoli     = Suomen työryhmä
(4) Suomalainen toimittaja = Suomalainen yhtiö, yritys tai
               muu yksityinen tai julkinen
               yhteisö, joka allekirjoittaa
               kyseisen hankintasopimuksen
(5) Velanhoitorahasto    = Puolan Ulkomaanvelanhoito-
               rahasto
(6) Takuukeskus       = Suomen Valtiontakuukeskus
(7) Paikallistyöt      = Työ (asennus, perusrakenteet,
               koulutus), laitteistot tai
               muu yhteisesti hyväksytty
               puolalaisten suorittama osuus
(8) Paikalliskustannukset  = Kustannukset, jotka kattavat
               paikallistyöt
(9) Puolalainen ostaja   = Puolalainen yhtiö, yritys tai
               muu yksityinen tai julkinen
               yhteisö, joka allekirjoittaa
               kyseisen hankintasopimuksen
(10) Hanke         = Teknologiaa ja laitteistoja
               koskeva hankinta-, toimitus-
               tai muu sopimus, jonka
               suomalainen toimittaja ja
               puolalainen ostaja ovat
               allekirjoittaneet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.