53/1990

Annettu: 1.10.1990

Asetus Norjan kanssa rajan ylittämistä koskevista helpotuksista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1990 tapahtuneella kirjeenvaihdolla tehty sopimus Suomen ja Norjan välisen rajan ylittämistä koskevista helpotuksista tehdyn sopimuksen (SopS 6/83) muuttamisesta tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1990

Alkuperäinen sopimus: 6/1983

Norjan kanssa rajan ylittämistä koskevista helpotuksista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehty sopimus

KIRJEENVAIHTO 1. Norjan Helsingissä oleva suurlähettiläs Suomen ulkoministerille

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1990

Herra Ulkoasiainministeri

Minulla on kunnia viitata hallitustemme edustajien välillä käytyihin neuvotteluihin 4 päivänä tammikuuta 1983 tehdyn Norjan ja Suomen välisiä rajakysymyksiä koskevan sopimuksen muuttamisesta, ja ilmoittaa Teille, että Norjan hallitus on valmis muuttamaan voimassa olevaa sopimusta. Ehdotan, että sopimuksen 2 kappale muotoiltaisiin seuraavasti:

"2. Rajaseudun asukkailla on mahdollisuus ylittää raja muuallakin kuin virallisilla ylityspaikoilla. Mukana ei saa olla tullattavaa tavaraa.

Mahdollisuus tällaiseen rajanylikulkuun koskee Norjan ja Suomen kansalaisia, jotka asuvat pysyvästi enintään 10 km etäisyydellä rajasta tai kauempanakin siitä, jos voidaan osoittaa pätevä syy rajan ylityksen tarpeeseen. Tällaisena syynä voidaan pitää rajan ylityksen tarvetta elinkeinon harjoittamisen yhteydessä, sukulaisuussuhdetta naapurimaassa sekä vanhojen tapojen ja perinteiden mukaista rajanylikulkua.

Mahdollisuus rajanylikulkuun muualla kuin virallisilla rajanylityspaikoilla koskee niitä rajaosuuksia, joilla ylitykseen oikeutetuilla henkilöillä on asuinpaikkansa, tai niitä osuuksia, jotka tulevat kysymykseen silloin kun erityinen syy rajanylitykseen on olemassa.

Henkilöiden, jotka ylittävät rajan muualla kuin pysyvillä rajanylityspaikoilla, on pyydettäessä molempien valtioiden rajaviranomaisille todistettava henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksella, jonka kotipaikkakunnan poliisi on antanut, tai muulla riittäväksi katsottavalla tavalla ja tarpeen vaatiessa heidän on ilmoitettava syy rajanylikulkuun. Jos epäilyksiä rajanylitysehtojen täyttymisestä on olemassa, ovat molemmat valtiot velvollisia antamaan virka-apua tarpeellisten tietojen hankkimiseksi.

Molempien valtioiden viranomaiset voivat oman lainsäädäntönsä puitteissa rajoittaa tämän järjestyksen mukaista rajanylikulkumahdollisuutta.

Henkilöiden, joilla ei ole 2 kappaleen määräysten mukaista mahdollisuutta rajanylikulkuun muualla kun virallisilla rajanylityspaikoilla, tulee käyttää mainittuja ylityspaikkoja. Molempien sopimuspuolten viranomaisten tulee valvoa, että asiattomat henkilöt eivät ylitä rajaa muualla kuin rajanylityspaikoilla."

Mikäli Suomen hallitus on asiasta samaa mieltä, minulla on kunnia ehdottaa, että tämä kirje ja Teidän vastauskirjeenne muodostavat meidän hallitustemme välisen sopimuksen, joka tulee voimaan lokakuun 1. päivänä 1990.

Vastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

KIRJEENVAIHTO 2. Suomen ulkoasiainministeri Norjan Helsingissä olevalle suurlähettiläälle

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1990

Herra Suurlähettiläs,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni Teidän 31 päivänä elokuuta 1990 päivätty seuraavan sisältöinen kirjeenne:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Norjan edellä olevan kirjeen teksti)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Minulla on kunnia ilmoittaa, että Suomen hallitus on valmis tekemään Norjan hallituksen kanssa Teidän ehdotuksenne mukaisen sopimuksen 4 päivänä tammikuuta 1983 rajan ylittämistä koskevista helpotuksista tehdyn sopimuksen muuttamisesta, ja että Teidän kirjeenne ja tämä vastaus muodostavat molempien hallitustemme välisen, 1 päivänä lokakuuta 1990 voimaantulevan sopimuksen asiasta.

Vastaanottakaa, Herra Suurlähettiläs, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.