46/1990

Eurooppalainen SOPIMUS pakolaisia koskevan vastuun siirtämisestä

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, jotka ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen ja

jotka katsovat, että Euroopan neuvoston päämääränä on saavuttaa suurempi yhtenäisyys jäsenvaltioidensa välillä;

jotka tahtovat entisestään parantaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden alueella oleskelevien pakolaisten asemaa;

jotka tahtovat helpottaa 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen 28 artiklan sekä sen liitteen 6 ja 11 kappaleen soveltamista, erityisesti kun pakolainen on laillisesti asettunut asumaan vakinaisesti toisen sopimusvaltion alueelle;

jotka tahtovat erityisesti liberaalissa ja humanitaarisessa hengessä tarkentaa ehdot, joilla vastuu matkustusasiakirjan antamisesta siirtyy sopimusvaltiolta toiselle;

jotka katsovat, että tästä kysymyksestä tulee sopia yhtäläisin ehdoin kaikkien Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden välillä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tässä sopimuksessa:

a) "pakolainen" tarkoittaa henkilöä, johon sovelletaan 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehtyä pakolaisten oikeusasemaa koskevaa yleissopimusta tai tapauksesta riippuen 31 päivänä tammikuuta 1967 tehtyä pakolaisten oikeusasemaa koskevaa pöytäkirjaa;

b) "matkustusasiakirja" tarkoittaa edellä mainitun yleissopimuksen nojalla annettua matkustusasiakirjaa;

c) "ensimmäinen valtio" tarkoittaa tämän sopimuksen osapuolta, joka on antanut edellä mainitun matkustusasiakirjan;

d) "toinen valtio" tarkoittaa muuta tämän yleissopimuksen jäsenvaltiota, jonka alueella pakolainen, jolle ensimmäinen valtio on myöntänyt matkustusasiakirjan, oleskelee.

2 artikla

1. Vastuun katsotaan siirtyneen kahden vuoden kuluttua siitä, jolloin tosiasiallinen ja jatkuva oleskelu toisessa valtiossa sen viranomaisten luvalla on alkanut tai tätä aiemmin, mikäli toinen valtio on antanut pakolaiselle luvan jäädä alueelleen joko pysyvästi tai yli matkustusasiakirjan voimassaolon.

Edellä mainittu kahden vuoden määräaika lasketaan siitä päivästä, jolloin pakolainen on laillisesti saanut luvan saapua toiseen valtioon tai, mikäli tämä päivä ei ole tiedossa, päivästä jolloin pakolainen on ilmoittautunut toisen valtion viranomaisille.

2. Tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitettua ajanjaksoa määriteltäessä

a) oleskelua, johon on annettu lupa vain opintoja, koulutusta tai terveydenhoitoa varten ei oteta huomioon;

b) rikosoikeudellisen tuomion johdosta vankilassa vietettyä aikaa ei oteta huomioon;

c) ajanjaksot, jolloin pakolaisen sallitaan jäädä toisen valtion alueelle odottamaan hylätystä oleskelulupahakemuksesta tai maasta poistumista koskevasta määräyksestä tehdyn valituksen käsittelyä otetaan huomioon vain siinä tapauksessa, että asia ratkeaa pakolaisen eduksi;

d) ajanjaksot, jolloin pakolainen väliaikaisesti poistuu toisen valtion alueelta enintään kolmeksi peräkkäiseksi kuukaudeksi tai useammassa jaksossa siten, että yhteenlaskettu poissaolo on enintään kuusi kuukautta, otetaan huomioon ajanjaksoa määriteltäessä, koska tällaisten poissaolojen ei katsota keskeyttävän tai katkaisevan oleskelua.

3. Vastuun katsotaan siirtyneen myös jos pakolaisen takaisinottoa ensimmäiseen valtioon ei enää voida 4 artiklan mukaisesti pyytää.

3 artikla

1. Matkustusasiakirjan uusii tai sen voimassaoloa jatkaa ensimmäinen valtio siihen päivään saakka, jolloin vastuu siirtyy.

2. Pakolaista ei voida velvoittaa lähtemään toisesta valtiosta matkustusasiakirjansa uusimista tai sen voimassaolon pidentämistä varten, vaan hän voi tätä tarkoitusta varten kääntyä ensimmäisen valtion diplomaattisen edustuston tai konsuliedustuston puoleen.

4 artikla

1. Siihen asti, kun vastuu on 2 artiklan 1 ja 2 kappaleen mukaisesti siirtynyt, pakolainen voi koska tahansa palata ensimmäiseen valtioon vaikka matkustusasiakirjan voimassaolo olisi päättynytkin. Viimeksi mainitussa tapauksessa pakolainen otetaan vastaan ensimmäiseen valtioon toisen valtion pyynnöstä, edellyttäen, että pyyntö esitetään kuuden kuukauden kuluessa matkustusasiakirjan voimassaolon päättymisestä.

2. Mikäli toisen valtion viranomaiset eivät tiedä, missä pakolainen oleskelee eivätkä siksi voi esittää 1 kappaleessa mainittua pyyntöä kuuden kuukauden kuluessa matkustusasiakirjan voimassaoloajan päättymisestä, pyyntö on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin toinen valtio sai tietää pakolaisen olinpaikan, ei kuitenkaan missään tapauksessa myöhemmin kuin kahden vuoden kuluttua matkustusasiakirjan voimassaoloajan päättymisestä.

5 artikla

1. Vastuun siirtymispäivästä lukien

a) lakkaa ensimmäisen valtion velvollisuus jatkaa pakolaisen matkustusasiakirjan voimassaoloa tai uusia se;

b) toinen valtio on velvollinen antamaan pakolaiselle uuden matkustusasiakirjan.

2. Toinen valtio ilmoittaa ensimmäiselle valtiolle vastuun siirtymisestä.

6 artikla

Perheiden yhdistymistä silmällä pitäen ja humanitaarisista syistä toinen valtio helpottaa vastuun siirtymisen jälkeen pakolaisen puolison ja hänen alaikäisten tai häneen riippuvaisuussuhteessa olevien lasten pääsyä alueelleen.

7 artikla

Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset voivat olla välittömässä yhteydessä keskenään tämän sopimuksen soveltamista koskevissa asioissa. Sitoutuessaan noudattamaan tätä sopimusta kukin valtio täsmentää Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella, mitkä nämä viranomaiset ovat.

8 artikla

1. Mikään tämän sopimuksen määräys ei heikennä pakolaisille tästä sopimuksesta riippumatta myönnettyjä tai myönnettäviä oikeuksia tai etuuksia.

2. Minkään tämän sopimuksen määräyksen ei saa tulkita estävän sopimuspuolta ulottamasta tästä yleissopimuksesta johtuvia etuuksia henkilöihin, jotka eivät täytä asetettuja ehtoja.

3. Sopimuspuolten tekemien kahdenvälisten sopimusten osalta, jotka koskevat 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen mukaista matkustusasiakirjojen antamista koskevan vastuun siirtämistä tai jotka koskevat pakolaisten palaamisoikeutta vastuun siirtämisen puuttuessa, voimassaolo lakkaa siitä päivästä lukien, jolloin tämä sopimus tulee voimaan asianomaisten sopimuspuolten osalta. Tämä ei vaikuta oikeuksiin ja etuihin, joita pakolaiset ovat saaneet tai ovat saamassa mainittujen sopimusten perusteella.

9 artikla

1. Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, jotka voivat ilmaista sitoutuvansa noudattamaan sitä

a) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumitta tai

b) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin, jota seuraa ratifiointi tai hyväksyminen.

2. Ratifioimis- ja hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

10 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kuukausi siitä päivästä, jona kaksi Euroopan neuvoston jäsenvaltiota on ilmoittanut 9 artiklan mukaisesti sitoutuvansa noudattamaan sopimusta.

2. Jäsenvaltion osalta, joka myöhemmin ilmaisee suostumuksensa siihen, että sopimus sitoo sitä, sopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kuukausi allekirjoittamispäivästä tai ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamispäivästä.

11 artikla

1. Tämän sopimuksen tultua voimaan Euroopan neuvoston ministerikomitea voi kutsua minkä tahansa Euroopan neuvostoon kuulumattoman valtion, joka on 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan sopimuksen tai 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan pöytäkirjan osapuoli, liittymään tähän sopimukseen. Päätös tehdään Euroopan neuvoston peruskirjan 20 artiklan d-kohdassa määrätyn enemmistön tekemällä päätöksellä sekä ministerikomitean jäsenyyteen oikeutettujen sopimusvaltioiden edustajien yksimielisellä päätöksellä.

2. Tähän sopimukseen liittyvän valtion osalta sopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kuukausi siitä päivästä, jona liittymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

12 artikla

1. Jokainen valtio voi allekirjoittaessaan sopimuksen tai ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tallettaessaan määritellä alueen tai alueet, joihin tätä sopimusta sovelletaan.

2. Jokainen valtio voi milloin tahansa myöhemmin ilmoittaa Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla selityksellä ulottavansa tämän sopimuksen koskemaan selityksessä mainittua muuta aluetta. Kyseisen alueen osalta sopimus tulee voimaan seuraavaan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kuukausi siitä päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut kyseisen selityksen.

3. Kahden edellisen kappaleen mukaisesti tehty selitys voidaan siinä mainitun alueen osalta peruuttaa pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella. Peruutus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kuusi kuukautta siitä päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

13 artikla

Huolimatta 12 artiklan määräyksistä tätä sopimusta sovelletaan sopimuspuoleen nähden samoin rajoituksin ja varaumin siitä johtuviin velvoitteisiin nähden kuin 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehtyä pakolaisten oikeusasemaa koskevaa yleissopimusta ja 31 päivänä tammikuuta 1967 tehtyä pakolaisten oikeusasemaa koskevaa pöytäkirjaa.

14 artikla

1. Jokainen valtio voi allekirjoittaessaan sopimuksen tai ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tallettaessaan selittää tekevänsä toisen tai molemmat tämän yleissopimuksen liitteen mukaisista varaumista. Muita varaumia ei saa tehdä.

2. Edellisen kappaleen mukaisesti varauman tehnyt sopimusvaltio voi kokonaan tai osaksi peruuttaa sen Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella. Peruutus tulee voimaan sinä päivänä, jona pääsihteeri on vastaanottanut tällaisen ilmoituksen.

3. Tämän sopimuksen jonkin määräyksen osalta varauman tehnyt sopimuspuoli ei voi vaatia kyseisen määräyksen noudattamista toiselta sopimusvaltiolta. Jos varauma on osittainen tai ehdollinen, varauman tehnyt sopimuspuoli voi kuitenkin vaatia kyseisen määräyksen noudattamista sikäli kuin se itse on sen hyväksynyt.

15 artikla

1. Tämän sopimuksen soveltamisesta tai tulkinnasta johtuvat vaikeudet ratkaistaan välittömin neuvotteluin toimivaltaisten hallinnollisten viranomaisten kesken ja tarvittaessa diplomaattista tietä.

2. Tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta syntyvät riidat sopimuspuolten välillä, joita ei ole pystytty ratkaisemaan neuvotteluilla tai muilla keinoilla, viedään jonkin riidan osapuolen pyynnöstä välimiesmenettelyyn. Kumpikin osapuoli nimeää yhden välimiehen, ja nämä kaksi välimiestä nimeävät puheenjohtajan. Jos osapuoli ei kolmen kuukauden kuluessa välimiesmenettelyä koskevan pyynnön esittämisestä ole nimennyt välimiestä, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen puheenjohtaja nimeää tämän toisen osapuolen pyynnöstä. Jos tuomioistuimen puheenjohtaja on samaa kansalaisuutta kuin jompikumpi riidan osapuolista, tämän tehtävän suorittaa tuomioistuimen varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtaja on samaa kansalaisuutta kuin jompikumpi riidan osapuolista, tämän tehtävän suorittaa virkaiältään vanhin tuomioistuimen tuomari, joka ei ole samaa kansalaisuutta kuin kumpikaan riidan osapuolista. Samaa menettelytapaa noudatetaan, jos välimiehet eivät pääse sovintoon puheenjohtajan valinnasta.

Välimiesoikeus määrää itse menettelytapansa. Sen päätökset tehdään äänten enemmistöllä, ja ne ovat lopullisia.

16 artikla

1. Jokainen sopimusvaltio voi milloin tahansa Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella irtisanoa tämän sopimuksen.

2. Irtisanominen tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kuusi kuukautta siitä päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

3. Irtisanominen ei vaikuta tämän sopimuksen perusteella pakolaisille myönnettyihin tai myönnettäviin oikeuksiin tai etuuksiin.

17 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioille ja tähän sopimukseen liittyneille valtioille kaikista

a) allekirjoituksista;

b) ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjojen tallettamisista;

c) 10, 11 ja 12 artiklan mukaisista tämän sopimuksen voimaantulopäivistä;

d) muista tähän sopimukseen liittyvistä toimista, ilmoituksista ja tiedoksiannoista.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet asianmukaisesti siihen valtuutettuina ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä lokakuuta 1980 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka kummatkin tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen jokaiselle Euroopan jäsenvaltiolle ja jokaiselle valtiolle, joka on kutsuttu liittymään tähän yleissopimukseen.

LIITE Varaumat

Tämän sopimuksen 14 artiklan 1 kappaleen mukaisesti valtio voi selittää, että

1. sen osalta vastuun siirtyminen 2 artiklan 1 kappaleen mukaisesti ei voi tapahtua siitä syystä, että se on antanut pakolaiselle luvan jäädä alueelleen matkustusasiakirjan voimassaolon ylittäväksi ajaksi yksinomaan opintoja tai koulutusta varten;

2. se ei hyväksy 4 artiklan 2 kappaleen määräysten mukaisesti esitettyä pakolaisen takaisinottopyyntöä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.