36/1990

Annettu: 08.08.1990

Asetus pakolaisten viisumivelvollisuuden poistamisesta tehdyn eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Strasbourgissa 20 päivänä huhtikuuta 1959 tehty eurooppalainen sopimus pakolaisten viisumivelvollisuuden poistamisesta, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 29 päivänä kesäkuuta 1990 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 4 päivänä heinäkuuta 1990, tulee voimaan 5 päivänä elokuuta 1990 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä elokuuta 1990.

Naantalissa 3 päivänä elokuuta 1990

Eurooppalainen SOPIMUS pakolaisten viisumivelvollisuuden poistamisesta

Tämän sopimuksen allekirjoittaneet hallitukset, jotka ovat Euroopan neuvoston jäseniä ja

jotka tahtovat helpottaa alueellaan oleskelevien pakolaisten matkustamista,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Sopimuspuolen alueella laillisesti oleskelevat pakolaiset vapautetaan tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti ja vastavuoroisuuteen perustuen velvollisuudesta hankkia viisumi toisen sopimuspuolen alueelle saapumista tai alueelta lähtöä varten kaikilla rajanylityspaikoilla edellyttäen, että

a) heillä on voimassaoleva, 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen tai 15 päivänä lokakuuta 1946 tehdyn pakolaisten matkustusasiakirjoja koskevan sopimuksen mukainen, sen sopimuspuolen viranomaisen antama matkustusasiakirja, jonka alueella he laillisesti oleskelevat;

b) vierailu ei ylitä kolmea kuukautta.

2. Viisumi voidaan vaatia, mikäli oleskelu toisen sopimuspuolen alueella kestää yli 3 kuukautta tai tapahtuu tarkoituksessa ryhtyä ansiotyöhön.

2 artikla

Tässä sopimuksessa sopimuspuolen "alue" tarkoittaa sitä aluetta, jonka tämä sopimuspuoli on Euroopan neuvoston pääsihteerille antamassaan selityksessä ilmoittanut.

3 artikla

Mikäli yksi tai useampi sopimuspuoli katsoo sen tarpeelliseksi, voidaan raja ylittää ainoastaan vahvistettujen rajanylityspaikkojen kautta.

4 artikla

1. Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta lakeihin ja määräyksiin, jotka koskevat ulkomaalaisten käyntejä sopimuspuolen alueella.

2. Jokainen sopimuspuoli varaa itselleen oikeuden estää ei-toivottujen henkilöiden maahantulon tai oleskelun alueellaan.

5 artikla

Pakolaisten, jotka ovat saapuneet sopimuspuolen alueelle tämän sopimuksen nojalla, on tämän sopimuspuolen pyynnöstä voitava milloin tahansa palata matkustusasiakirjan antaneen sopimuspuolen alueelle, ellei ensin mainittu sopimuspuoli ole myöntänyt asianomaiselle pakolaiselle lupaa asettua alueelleen.

6 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta mihinkään voimassa olevaan tai vastaisuudessa voimaan tulevaan kansalliseen lakiin, kahdenväliseen tai monenväliseen valtiosopimukseen, yleissopimukseen tai sopimukseen, jonka mukaan laillisesti sopimusvaltion alueella asuviin pakolaisiin sovellettaisiin rajanylityksen osalta suotuisampia sääntöjä.

7 artikla

1. Jokainen sopimuspuoli varaa itselleen mahdollisuuden yleisen järjestyksen (ordre public), turvallisuuden tai terveyden ylläpitämiseksi siirtää tämän sopimuksen voimaantuloa myöhäisempään ajankohtaan tai väliaikaisesti lakkauttaa sen voimassaolo kaikkiin tai joihinkin sopimuspuoliin nähden, ei kuitenkaan 5 artiklan määräysten osalta. Euroopan neuvoston pääsihteerille tulee välittömästi ilmoittaa tähän toimenpiteeseen ryhtymisestä sekä sen päättymisestä ja siitä luopumisesta.

2. Sopimuspuoli, joka käyttää jompaakumpaa edellä mainituista mahdollisuuksista, ei voi vaatia tämän sopimuksen soveltamista toiselta sopimuspuolelta paitsi sikäli kuin se itse soveltaa sopimusta tuohon sopimuspuoleen nähden.

8 artikla

Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Euroopan neuvoston jäsenvaltioille ja ne tulevat sen sopimuspuoliksi joko

a) allekirjoittamalla sen ratifioimisvaraumitta tai

b) allekirjoittamalla sen ratifiointivaraumin, mitä seuraa ratifiointi.

Ratifioimiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

9 artikla

1. Sopimus tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona kolme Euroopan neuvoston jäsenvaltiota on 8 artiklan mukaisesti allekirjoittanut sen ilman ratifioimisvaraumaa tai ratifioinut sen.

2. Jäsenvaltion osalta, joka myöhemmin allekirjoittaa tämän sopimuksen ilman ratifioimisvaraumaa tai ratifioi sen, sopimus tulee voimaan kuukauden kuluttua allekirjoittamispäivästä tai ratifioimiskirjan tallettamispäivästä.

10 artikla

Tämän sopimuksen tultua voimaan Euroopan neuvoston ministerikomitea voi yksimielisellä äänestyksellä kutsua hallituksen, joka ei ole Euroopan neuvoston jäsen ja joka on 28 heinäkuuta 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan sopimuksen tai 15 lokakuuta 1946 tehdyn pakolaisten matkustusasiakirjoja koskevan sopimuksen sopimuspuoli, liittymään tähän sopimukseen. Liittyminen tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona liittymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

11 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioille ja tähän sopimukseen liittyville valtioille:

a) jokaisesta allekirjoituksesta sekä siihen liittyvästä ratifioimisvaraumasta, ratifioimiskirjan tallettamisesta ja sopimuksen voimaantulopäivästä;

b) jokaisesta 10 artiklan mukaisesti talletetusta liittymiskirjasta;

c) jokaisesta 2, 7 ja 12 artiklan mukaisesti vastaanotetusta ilmoituksesta tai selityksestä ja niiden voimaantulosta.

12 artikla

Jokainen sopimuspuoli voi lakata soveltamasta tätä yleissopimusta ilmoittamalla siitä kolme kuukautta aikaisemmin Euroopan neuvoston pääsihteerille.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet siihen asianmukaisesti valtuutettuina allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Strasbourgissa 20 päivänä huhtikuuta 1959 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka kummatkin tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia ja jotka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset allekirjoittajahallituksille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.