13/1989

Annettu: 15.03.1989

Asetus ruumiiden kuljettamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Strasbourgissa 26 päivänä lokakuuta 1973 tehty ruumiiden kuljettamista koskeva sopimus, johon liittymisestä tasavallan presidentti on päättänyt 3 päivänä helmikuuta 1989 ja jota koskeva liittymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 14 päivänä helmikuuta 1989, tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1989 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen 3 artiklan 1 kappaleessa, 5 artiklassa, 6 artiklan 1 ja 3 kappaleissa sekä 8 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on Suomessa kuolinpaikan terveyslautakunnan määräämä terveystarkastaja.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1989.

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

SOPIMUS ruumiiden kuljettamisesta

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, jotka ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen,

katsoen, että on yhä kasvava tarve yksinkertaistaa ruumiiden kansainväliseen kuljettamiseen liittyviä muodollisuuksia;

pitäen mielessä, ettei ruumiiden kuljettaminen aiheuta terveydellisiä vaaroja, vaikka kuolema olisi johtunut tartuntataudista, mikäli ryhdytään asianmukaisiin toimiin ennen kaikkea ruumisarkun läpäisemättömyyden osalta,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Sopimuspuolet soveltavat keskenään tämän sopimuksen määräyksiä.

2. Tässä sopimuksessa rUumiiden kuljettamisella tarkoitetaan ihmisen jäännösten kansainvälistä kuljettamista lähtövaltiosta määrävaltioon; lähtövaltio on se valtio, josta kuljettaminen on alkanut, ja esiin kaivettujen jäännösten osalta se valtio, jossa hautaus on tapahtunut; määrävaltio on se valtio, jossa ruumis haudataan tai tuhkautetaan kuljetuksen jälkeen.

3. Tätä sopimusta ei sovelleta tuhkan kansainvälisen kuljettamisen osalta.

2 artikla

1. Tämän sopimuksen määräykset sisältävät ne enimmäisvaatimukset, jotka voidaan määrätä ruumiiden lähettämisen osalta sopimuspuolen alueelta, niiden kuljettamisesta sen kautta tai niiden päästämisestä sinne.

2. Sopimuspuolet voivat vapaasti sopia lievemmistä vaatimuksista joko kahdenvälisin sopimuksin tai erityistapauksissa tehdyin yhdenmukaisin päätöksin ennen kaikkea raja-alueiden välisen kuljettamisen osalta.

Tällaisten sopimusten tai päätösten soveltamiseen tietyssä tapauksessa vaaditaan kaikkien asianomaisten valtioiden suostumus.

3 artikla

1. Ruumiin mukana tulee kuljettamisen aikana olla erityinen asiakirja, ruumiinkuljetuslupa, jonka lähtövaltion toimivaltainen viranomainen antaa.

2. Kuljetusluvan tulee sisältää ainakin tämän sopimuksen liitteenä olevasta mallista ilmenevät tiedot; se tulee laatia sen valtion virallisella kielellä, jossa se annetaan, tai yhdellä sen virallisista kielistä sekä yhdellä Euroopan neuvoston virallisella kielellä.

4 artikla

Lukuun ottamatta kuljettamista yleensä koskevien kansainvälisten yleissopimusten ja sopimusten tai ruumiiden kuljettamista koskevien yleissopimusten tai sopimusten mukaisia asiakirjoja, ei määrävaltio eikä kauttakulkuvaltio saa vaatia muita asiakirjoja kuin ruumiinkuljetusluvan.

5 artikla

Kuljetusluvan antaa tämän sopimuksen 8 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen todettuaan, että:

a) kaikki lähtömaassa voimassa olevat ruumiiden kuljettamiseen tai vastaavasti hautaukseen ja esiin kaivamiseen liittyvät lääketieteelliset, terveydelliset, hallinnolliset ja lainsäädännölliset vaatimukset on täytetty;

b) jäännökset on sijoitettu tämän sopimuksen 6 ja 7 artiklassa asetetut vaatimukset täyttävään arkkuun;

c) arkku sisältää ainoastaan kuljetusluvassa mainitun henkilön jäännökset ja ruumiin mukana haudattavan tai tuhkautettavan henkilökohtaisen omaisuuden.

6 artikla

1. Arkun tulee olla läpäisemätön; sisustan tulee sisältää imukykyistä ainetta. Jos lähtövaltion toimivaltainen viranomainen katsoo tarpeelliseksi, arkussa tulee olla sisäisen ja ulkoisen paineen tasaava puhdistuslaite. Arkku voi koostua:

(i) joko seinämiltään vähintään 20 mm vahvuisesta ulommasta puuarkusta ja sisemmästä arkusta, joka on tarkasti kiinni juotettua sinkkiä tai muuta itsestään tuhoutuvaa ainetta;

(ii) tai yhdestä seinämiltään vähintään 30 mm vahvuisesta puuarkusta, joka on vuorattu sinkillä tai muulla itsestään tuhoutuvalla aineella.

2. Jos kuolinsyynä on tartuntatauti, itse ruumis on kiedottava antiseptiseen liuokseen kasteltuun käärinliinaan.

3. Jos arkku on määrä kuljettaa ilmateitse, se on tämän artiklan 1 ja 2 kappaleiden määräysten lisäksi varustettava puhdistuslaitteella, tai laitteen puuttuessa varustettava lähtövaltion toimivaltaisen viranomaisen riittäviksi toteamilla takuilla arkun kestävyydestä.

7 artikla

Jos arkku kuljetetaan tavallisena lähetyksenä, se on pakattava siten, ettei se enää muistuta ruumisarkkua, ja siihen on merkittävä, että sitä on käsiteltävä varovasti.

8 artikla

Sopimusvaltion on ilmoitettava Euroopan neuvoston pääsihteerille tämän sopimuksen 3 artiklan 1 kappaleessa, 5 artiklassa sekä 6 artiklan 1 ja 3 kappaleessa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen.

9 artikla

Jos kuljettamisessa on osallisena kolmas valtio, joka on 10 päivänä helmikuuta 1937 tehdyn ruumiiden kuljettamista koskevan Berliinin sopimuksen osapuoli, tämän sopimuksen osapuolena oleva valtio voi vaatia toista sopimusvaltiota ryhtymään sellaisiin toimiin, jotka ovat tarpeen, jotta ensiksi mainittu sopimusvaltio voi täyttää Berliinin sopimuksen mukaiset velvollisuutensa.

10 artikla

1. Tämä sopimus on avoinna Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden allekirjoitettavaksi, jotka voivat tulla sen osapuoliksi joko:

a) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumatta, tai

b) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin sekä sen jälkeen ratifioimalla tai hyväksymällä sen.

2. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

11 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin kolme neuvoston jäsenvaltiota on tullut sopimuksen osapuoliksi 10 artiklan määräysten mukaisesti.

2. Valtion osalta, joka allekirjoittaa sopimuksen myöhemmin ratifioimis- tai hyväksymisvaraumatta tai joka ratifioi tai hyväksyy sen, sopimus tulee voimaan kuukauden kuluttua allekirjoittamispäivästä taikka ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamispäivästä.

12 artikla

1. Tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen Euroopan neuvoston ministerineuvosto voi kutsua neuvostoon kuulumattoman valtion liittymään sopimukseen.

2. Tällainen liittyminen tapahtuu tallettamalla Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan liittymiskirja, joka tulee voimaan kuukauden kuluttua sen tallettamispäivästä.

13 artikla

1. Sopimuspuoli voi sopimuksen allekirjoittamisen taikka ratiFioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tallettamisen yhteydessä määritellä sen alueen tai ne alueet, joihin tätä sopimusta sovelletaan.

2. Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitettavalla selityksellä sopimusvaltio voi ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallettamisen yhteydessä tai myöhemmin ulottaa tämän sopimuksen koskemaan selityksessä määriteltyjä muuta aluetta tai muita alueita, joiden kansainvälisistä suhteista se vastaa tai joiden puolesta sillä on valtuudet tehdä sitoumuksia.

3. Edellä olevan kappaleen mukaisesti annettu selitys voidaan siinä mainitun alueen osalta peruuttaa tämän sopimuksen 14 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

14 artikla

1. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.

2. Sopimuspuoli voi osaltaan irtisanoutua tästä sopimuksesta tekemällä siitä ilmoituksen Euroopan neuvoston pääsihteerille.

3. Tällainen irtisanoutuminen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin pääsihteeri on vastaanottanut sellaisen ilmoituksen.

15 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa neuvoston jäsenvaltioille ja kaikille tähän sopimukseen liittyneille valtioille:

a) allekirjoittamisista ratifioimis- tai hyväksymisvaraumatta;

b) allekirjoittamisista ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin;

c) ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallettamisista;

d) 11 artiklan mukaisista tämän sopimuksen voimaantulopäivistä;

e) 13 artiklan 2 ja 3 kappaleen määräysten mukaisesti vastaanotetuista selityksistä;

f) 14 artiklan määräysten mukaisesti vastaanotetuista ilmoituksista ja irtisanoutumisten voimaantulopäivistä;

g) hänelle 8 artiklan mukaisesti tehdyistä ilmoituksista.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Strasbourgissa 26 päivänä lokakuuta 1973 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeiksi todistetut jäljennökset sopimuksesta kaikille sen allekirjoittaneille ja siihen liittyneille valtioille.

Liite RUUMIINKULJETUSLUPA

Tämä kuljetuslupa myönnetään ruumiiden kuljettamista koskevan sopimuksen ja erityisesti sen 3 ja 5 artiklan mukaisesti 1)


Täten annetaan lupa seuraavan henkilön ruumiin kuljettamiseksi:
Vainajan suku- ja etunimi....................................
Kuolinpäivä.....................kuolinpaikka.................
Ilmoittakaa kuolinsyy (jos mahdollista) 2) ja 3)..............
...................vuoden ikäisenä.
Syntymäaika ja -paikka (jos mahdollista)
            --------
Ruumis on määrä kuljettaa....................................
...............................................(kuljetustapa)
mistä...........................................(lähtöpaikka)
minkä kautta.........................................(reitti)
minne...........................................(määräpaikka)

Tämän ruumiin kuljettamiseksi on annettu asianmukainen lupa ja kaikkia niiden maiden viranomaisia, joiden alueen kautta ruumis kuljetetaan, pyydetään sallimaan sen esteetön kuljettaminen.

Paikka ja päiväys............................................
 Toimivaltaisen viranomaisen  Toimivaltaisen viranomaisen
     allekirjoitus           leima

1) Sopimuksen 3 ja 5 artiklan tekstin tulee ilmetä kuljetusluvan kääntöpuolelta.

2) Kuolinsyy on ilmoitettava englanniksi tai ranskaksi tai sairauksien kansainvälisen luokituksen mukaisella WHO: n numerotunnuksella.

3) Jos kuolinsyytä ei vaitiolovelvollisuuden vuoksi voida ilmoittaa, on kuolinsyyn selvittävä todistus suljettava sinetöityyn kirjekuoreen, joka seuraa ruumista kuljetuksen ajan ja joka luovutetaan määrävaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Sinetöity kirjekuori, jonka tulee olla tunnistettavissa jonkin siihen tehdyn merkinnän perusteella, on kiinnitettävä huolellisesti kuljetuslupaan.

Vaihtoehtoisesti kuljetusluvasta tulee ilmetä, kuoliko kyseinen henkilö luonnollisista syistä ja tautiin, joka ei ole tartuntatauti.

Jos näin ei ole asianlaita, kuolinolosuhteet tai tartuntataudin laatu on ilmoitettava.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.