69/1988

Ulkoasiainministeriön ilmoitus Suomen osallistumista Apollo-ohjelman lisäosaan (DIANA-projekti) koskevan sopimuksen voimaantulosta

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että Pariisissa 21 päivänä joulukuuta 1988 Suomen hallituksen ja Euroopan avaruusjärjestön välillä tehty sopimus Suomen hallituksen osallistumisesta Apollo-ohjelman lisäosaan (DIANA-projekti) tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

SOPIMUS Suomen hallituksen osallistumisesta Apollo-ohjelman lisäosaan (DIANA-projekti)

Suomen hallitus (jäljempänä "Suomi"), ja

Euroopan avaruusjärjestö (jäljempänä "järjestö"), joka on perustettu Pariisissa 30 päivänä toukokuuta 1975 allekirjoitettavaksi avatulla yleissopimuksella (jäljempänä "yleissopimus"),

ottaen huomioon 19 päivänä syyskuuta 1986 allekirjoitetulla Suomen liitännäisjäsenyyttä Euroopan avaruusjärjestössä koskevalla sopimuksella luodut Suomen ja järjestön väliset suhteet,

ottaen huomioon, että järjestön eräät jäsenvaltiot (jäljempänä "osallistujat") ovat käynnistäneet järjestön puitteissa Apollo-ohjelman lisäosan (jäljempänä "DIANA-projekti") ja ovat tätä tarkoitusta varten laatineet julistuksen ESA/JCB/LXXVII/päätös (lopullinen),

ottaen huomioon, että yleissopimuksen XIV artiklan 1 kappaleen sekä Suomen ja järjestön välisen liitännäisjäsenyyttä koskevan sopimuksen 2 artiklan 3 kappaleen mukaisesti neuvosto on periaatteessa hyväksynyt Suomen osallistumisen DIANA-projektiin, ja että osallistujat ovat sopineet Suomen osallistumisen ehdoista,

ottaen huomioon yleissopimuksen XIV artiklan 2 kappaleen,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Ellei tässä sopimuksessa toisin määrätä, Suomi tulee täten DIANA-projektin osallistujaksi niillä valtuuksilla ja ehdoilla, jotka on määritelty edellä mainituissa julistuksessa ja toimeenpanosäännöissä sekä kaikissa muissa järjestön sitovissa päätöksissä, jotka tämän sopimuksen voimassaoloaikana säätelevät DIANA-projektin toteuttamista.

2 artikla

1. Suomi maksaa 380 KAUta DIANA-projektin rahoitustarpeesta, joka on määritelty johdannossa tarkoitetun julistuksen B liitteessä tai joka on tarkistettu sen 3 kappaleen mukaisesti.

2. Suomen maksuosuus määritetään ja maksetaan järjestön voimassa olevien rahoitussääntöjen ja -ohjeiden mukaisesti.

3 artikla

1. Järjestön tietoliikenneohjelmien yhteisen johtokunnan kokouksissa siltä osin kuin ne liittyvät DIANA-projektiin, Suomea edustaa kaksi valtuutettua, joilla voi olla apunaan neuvonantajia.

2. Osallistuessaan järjestön tietoliikennesatelliittiohjelmien yhteisen johtokunnan kokouksiin edellä olevan kappaleen mukaisesti Suomella on oikeus äänestää niistä asioista, jotka liittyvät DIANA-projektin toimeenpanoon.

3. Suomella on oikeus osallistua myös neuvoston ja sen alaisten toimielinten, erityisesti teollisuuspoliittisen komitean (IPC) kokouksiin siltä osin kuin ne käsittelevät DIANA-projektiin liittyviä asioita, jollei kyseisen toimielimen sisäisten sääntöjen mukaisesti tehdyn päätöksen ehdoista muuta johdu.

4. Suomi ilmoittaa järjestön pääjohtajalle sen viranomaisen, yhteisön tai henkilön nimen, jonka se on nimennyt edustajakseen tämän sopimuksen toimeenpanoa varten.

4 artikla

Järjestön tietojen saaminen Suomeen sen DIANA-projektiin osallistumisen kautta vaatii kaikissa tapauksissa Suomen taholta tietoihin liittyvien omistusoikeuksien ja järjestön kulloinkin voimassa olevien sääntöjen noudattamista. Suomi sitoutuu erityisesti siihen, ettei se vastoin sanottuja oikeuksia ja sääntöjä levitä tällaisia tietoja Suomen tai järjestön jäsenvaltioiden alueen ulkopuolelle joko suoraan taikka näillä tai muilla alueilla toimivien välikäsien kautta.

5 artikla

Järjestö ei periaatteessa sitoudu Suomen osalta vastuuseen teollisten sopimusten kohdentamisessa. Järjestö tekee kuitenkin parhaansa ylläpitääkseen DIANA-projektin talousarviota koskevan Suomen maksuosuuden ja tämän ohjelman puitteissa saaman teollisen työn määrällisen suhteen.

6 artikla

Suomi ja järjestö voivat yhteisestä sopimuksesta tarkistaa tämän sopimuksen määräyksiä. Muutokset tulevat voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä ajankohdasta, jolloin molemmat osapuolet ovat tehneet ilmoituksen muutosten voimaantuloon tarvittavien sisäisten edellytysten täyttymisestä.

7 artikla

1. Tämän sopimuksen soveltamisesta tai tulkinnasta johtuva erimielisyys, jota ei voida ratkaista sovinnollisesti osapuolten välillä, on toisen osapuolen pyynnöstä saatettava välitystuomioistuimeen.

2. Välitystuomioistuin koostuu kolmesta jäsenestä: yhdestä Suomen nimeämästä välitystuomarista, yhdestä järjestön nimeämästä välitystuomarista sekä kolmannesta välitystuomarista, jonka ensiksi mainitut kaksi välitystuomaria valitsevat ja joka toimii puheenjohtajana. Jollei toinen osapuoli ole kuuden kuukauden kuluessa välitysmenettelyä koskevan pyynnön esittämispäivästä tehnyt valintaansa, välitystuomarin tai -tuomarit nimittää toisen osapuolen pyynnöstä Kansainvälisen tuomioistuimen presidentti tai, jolleivät osapuolet pääse tältä osin sopimukseen, Pysyvän välitystuomioistuimen pääsihteeri. Samaa menettelyä sovelletaan, jollei kuuden kuukauden kuluessa kahden ensimmäisen välitystuomarin nimeämisestä tai nimittämisestä ole kolmatta välitystuomaria valittu.

3. Välitystuomioistuin vahvistaa oman menettelytapansa; sen päätös on lopullinen ja sitova.

8 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, jolloin Suomi ja järjestö ovat sen allekirjoittaneet.

2. Sopimuksen voimassaoloaika on sama kuin DIANA-projektin, jollei johdannossa tarkoitetun julistuksen ja toimeenpanosääntöjen mukaisesti tehdystä päätöksestä muuta johdu.

Tehty Pariisissa 21 päivänä joulukuuta 1988 kahtena alkuperäiskappaleena englannin kielellä. Allekirjoittajat voivat laatia sopimuksesta myös ranskan-, saksan- ja suomenkielisiä käännöksiä, joita ei kuitenkaan ole pidettävä todistusvoimaisina tulkinnan osalta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.