68/1988

Ulkoasiainministeriön ilmoitus Euroopan talousyhteisön kanssa tutkimuksesta alalla puu, mukaan lukien korkki, uusiutuvana raaka-aineena tehdyn yhteistyösopimuksen voimaantulosta

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1988 Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä tehty yhteistyösopimus tutkimuksesta alalla puu, mukaan lukien korkki, uusiutuvana raakaaineena on voimassa 1 päivästä tammikuuta 1988.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

YHTEISTYÖSOPIMUS Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä tutkimuksesta alalla puu, mukaan lukien korkki, uusiutuvana raaka-aineena

Suomen tasavalta, jäljempänä "Suomi", ja

Euroopan talousyhteisö, jäljempänä "Yhteisö",

molemmat jäljempänä "sopimuspuolet",

ottaen huomioon, että Yhteisö ja Suomi ovat tehneet puitesopimuksen tieteellisestä ja teknisestä yhteistyöstä, joka on tullut voimaan 17 päivänä heinäkuuta 1987;

ottaen huomioon, että 10 päivänä kesäkuuta 1986 tekemällään päätöksellä Euroopan Yhteisöjen neuvosto, jäljempänä "neuvosto", on hyväksynyt neljän vuoden ajaksi 1 päivästä tammikuuta 1986 materiaalisektorin ohjelman (raaka-aineet ja edistyneet materiaalit), johon sisältyy alaohjelma alalla puu, mukaan lukien korkki, uusiutuvana raaka-aineena, jäljempänä "Yhteisön ohjelma";

ottaen huomioon, että Suomessa toteutetaan laajaa tutkimus- ja kehitysohjelmaa metsän ja metsätuotteiden alalla;

ottaen huomioon, että Suomen liittyminen Yhteisön ohjelmaan voi auttaa edistämään sopimuspuolten suorittaman tutkimuksen tehokkuutta alalla puu, mukaan lukien korkki, uusiutuvana raaka-aineena, sekä estää tarpeetonta toimintojen päällekkäisyyttä;

ottaen huomioon, että sopimuspuolet odottavat saavansa molemminpuolista hyötyä Suomen liittymisestä Yhteisön ohjelmaan,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomi on täten liittynyt A liitteessä esitetyn Yhteisön ohjelman toimeenpanoon.

2 artikla

Suomen rahoitusosuus, joka johtuu sen liittymisestä Yhteisön ohjelman toimeenpanoon, vahvistetaan suhteutettuna Euroopan Yhteisöjen yleistalousarviossa vuosittain käytettävissä olevaan määrärahaan Euroopan Yhteisöjen komission, jäljempänä "komissio", niiden rahoitusvelvoitteiden kattamiseksi, jotka johtuvat Yhteisön ohjelman toimeenpanon edellyttämien, kustannusten jakoon perustuvien tutkimussopimusten puitteissa suoritettavasta työstä sekä Yhteisön ohjelman johtamisesta ja hallinnollisista toimintakuluista.

Suomen maksuosuuden määrittävä suhdeluku lasketaan markkinahintojen mukaisen Suomen bruttokansantuotteen (GDP) sekä Yhteisön jäsenmaiden ja Suomen yhteen laskettujen markkinahintojen mukaisten bruttokansantuotteiden välisenä suhteena. Tämä suhde lasketaan viimeisimpien käytettävissä olevien OECDn tilastotietojen perusteella.

Yhteisön ohjelman toimeenpanemiseksi tarpeelliseksi arvioitu rahamäärä, Suomen maksuosuuden määrä ja arvioitujen velvoitteiden aikataulu on esitetty B liitteessä.

Suomen rahoitusosuutta koskevat määräykset ja säännöt on esitetty C liitteessä.

3 artikla

Suomalaisille henkilöille ja yrityksille ovat tutkimusehdotusten tekemistä ja arviointia koskevat ehdot sekä sopimusten myöntämistä ja tekemistä koskevat ehdot Yhteisön ohjelmassa samat kuin henkilöihin ja yrityksiin Yhteisössä sovellettavat. Yhteisön sisällä tutkimussopimuksissa sovellettavia yleisiä ehtoja sovelletaan, mutatis mutandis, tutkimussopimuksissa suomalaisten henkilöiden ja yritysten kanssa erityisestikin kysymyksissä, jotka liittyvät verotukseen ja tulleihin sekä tutkimustulosten käyttöön.

4 artikla

Komissio vastaa Yhteisön ohjelman toimeenpanosta. Sitä avustaa neuvoa-antava "raakaaineet ja muut materiaalit" -niminen hallinto- ja koordinointikomitea, jäljempänä "komitea", joka on perustettu neuvoston päätöksellä n:o 84/338/Euratom, ECSC, EEC.

Komiteaa laajennetaan kahdella Suomen nimeämällä edustajalla, joiden apuna tai sijasta voi olla yksi Suomen nimeämä asiantuntija. He osallistuvat komitean työhön ainoastaan silloin, kun se kokoontuu vaihtelevalla kokoonpanollaan alaa puu, mukaan lukien korkki, uusiutuvana raaka-aineena koskevaan Yhteisön ohjelmaan kuuluvien tehtävien suorittamiseksi.

5 artikla

Kumpikin sopimuspuoli sitoutuu helpottamaan asianomaisten sääntöjensä ja määräystensä mukaisesti tämän sopimuksen kattamaan toimintaan osallistuvien tutkimustyön tekijöiden liikkumista ja oleskelua Suomessa ja Yhteisössä.

6 artikla

Komissio ja Suomessa Teknologian Kehittämiskeskus vastaavat tämän sopimuksen toimeenpanosta.

7 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan toisaalta alueilla, joilla sovelletaan Euroopan talousyhteisön perustamissopimusta, niillä ehdoilla, jotka sanotussa perustamissopimuksessa on asetettu, sekä toisaalta Suomen tasavallan alueella.

8 artikla

1. Tämä sopimus on tehty Yhteisön ohjelman voimassaoloajaksi.

Mikäli Yhteisö tarkistaa Yhteisön ohjelmaa, sopimuksen voimassaolo voidaan lakkauttaa yhteisesti sovittavin ehdoin. Suomelle on ilmoitettava tarkistetun ohjelman täsmällinen sisältö viikon kuluessa sen tultua Yhteisön hyväksymäksi. Sopimuspuolten on tällöin ilmoitettava toisilleen kolmen kuukauden kuluessa Yhteisön päätöksestä lukien aikomuksestaan irtisanoa sopimus.

2. Tämä sopimus uudistetaan hiljaisella sopimuksella Yhteisön hyväksyessä Yhteisön uuden ohjelman sen voimassaoloajaksi, ellei jompi kumpi sopimuspuoli ole sitä irtisanonut kolmen kuukauden kuluessa uuden ohjelman hyväksymisestä.

Edellä olevan 1 kappaleen toisen kohdan määräykset jäävät edelleen sovellettaviksi.

3. Yhteisön tehdessä päätöksen, joka koskee Yhteisön ohjelmaa, muutetaan A ja B liitettä Yhteisön päätöksen mukaisesti, ellei sopimuspuolten välillä toisin sovita.

4. Tämän sopimuksen ei ole katsottava lakanneen olemasta voimassa vain siksi, että Yhteisön tulevan ohjelman hyväksyminen on viivästynyt.

5. Lukuun ottamatta mitä on määrätty tämän artiklan 1 ja 2 kappaleessa, sopimuspuoli voi milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Tämän sopimuksen lakkauttamis- ja/tai päättymisajankohtana käynnissä olevia projekteja ja töitä jatketaan, kunnes ne on saatettu päätökseen sopimuksessa määritettyjen ehtojen mukaisesti.

9 artikla

Tämän sopimuksen A, B ja C liite muodostavat sen erottamattoman osan.

10 artikla

Sopimuspuolten on hyväksyttävä tämä sopimus voimassa olevien menettelytapojensa mukaisesti. Edellyttäen, että sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä tarkoittavien toimenpiteidensä saattamisesta päätökseen, sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

11 artikla

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena suomen, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, saksan ja tanskan kielellä, jotka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1988.

(Yhteistyösopimuksen A, B ja C liite ovat nähtävissä ja saatavina ulkoasiainministeriössä, joka myös antaa niistä tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.