67/1988

Annettu: 06.01.1989

Asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Lontoossa 17 päivänä syyskuuta 1987 tehdyt kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen (SopS 27/67) liitteen muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 23 päivänä joulukuuta 1988, ovat voimassa 1 päivästä tammikuuta 1989 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Alkuperäinen sopimus: 27/1967

Kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskeva YLEISSOPIMUS

LIITE

2. OSA

Aluksen saapuminen, satamassaolo ja lähtö

2.3.4 Normi. Julkisten viranomaisten tulee hyväksyä lastiluettelon sijasta jäljennös aluksen rahtiluettelosta edellyttäen, että se sisältää vähintään 2.3.1 kohdan suositellun menettelyn ja 2.3.2 kohdan normin mukaiset tiedot ja että se on allekirjoitettu tai varmennettu alkuperäiseksi ja päivätty 2.3.3 kohdan normin mukaisesti.

2.3.4.1 Suositeltu menettely. Normin 2.3.4 vaihtoehtona julkiset viranomaiset voivat hyväksyä jäljennöksen kuljetusasiakirjasta, joka on 2.3.3 normin mukaisesti allekirjoitettu tai varmennettu alkuperäiseksi tai oikeaksi todistetun jäljennöksen kuljetusasiakirjasta, jos lastin laatu ja määrä mahdollistavat tämän toteuttamisen ja edellyttäen, että kaikki 2.3.1 kohdan suositellun menettelyn ja 2.3.2 kohdan normin mukaiset tiedot, jotka eivät ilmene näistä asiakirjoista, annetaan myös toisaalla oikeiksi todistettuina.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.6.1 Normi. Miehistöluettelossa julkisten viranomaisten ei tule vaatia enempää kuin seuraavat tiedot:

- aluksen nimi ja kansallisuus

- sukunimi

- etunimet

- kansallisuus

- arvoaste ja pätevyys

- syntymäaika ja -paikka

- henkilöllisyystodistuksen laji ja numero

- tulosatama ja -aika

- mistä saapunut.

5. OSA

Erinäisiä määräyksiä C. TOIMITUKSET SATAMISSA

5.4 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tavanomaiset toimitukset satamassa tulisi suorittaa maksutta normaalina työaikana. Julkisten viranomaisten tulisi saattaa toimitustensa osalta normaali työaika satamissa vastaamaan niitä ajanjaksoja, jolloin työmäärä on huomattava.

5. OSA

Erinäisiä määräyksiä F. AVUSTAMINEN HÄTÄTILANTEISSA

5.11 Normi. Julkisten viranomaisten tulee helpottaa alusten saapumista ja lähtöä, jotka osallistuvat onnettomuuksien yhteydessä pelastustyöhön, meren pilaantumisen torjuntaan tai ehkäisemiseen tai hätätilanteissa muihin toimintoihin, jotka ovat välttämättömiä varmistamaan merenkulun ja väestön turvallisuuden tai meriympäristön suojelun.

5.12 Normi. Julkisten viranomaisten tulee mahdollisimman suuressa määrin helpottaa normissa 5.11 tarkoitetuissa tilanteissa tarvittavien henkilöiden, lastin, materiaalin ja varusteiden maahantuloa ja selvitystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.