59/1988

Annettu: 30.12.1988

Asetus Senegalin kanssa taloudellisesta ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Dakarissa 17 päivänä lokakuuta 1987 Suomen tasavallan hallituksen ja Senegalin tasavallan hallituksen välillä taloudellisesta ja teknisestä yhteistyöstä tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 18 päivänä maaliskuuta 1988 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 30 päivänä marraskuuta 1988, tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 1988 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 1988.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

SOPIMUS taloudellisesta ja teknisestä yhteistyöstä Suomen Tasavallan hallituksen ja Senegalin Tasavallan hallituksen välillä

Suomen Tasavallan hallitus ja Senegalin Tasavallan hallitus, jäljempänä sopimuspuolet,

tahtoen lujittaa ja syventää maidensa välisiä ystävällisiä suhteita,

haluten edistää maidensa välistä yhteistyötä ja lisätä taloudellista, teollista ja teknistä kehitystä tasavertaisuuden ja molemminpuolisen edun periaatteita noudattaen,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät edistämään maidensa välistä yhteistyötä mahdollisimman laajasti taloudellisella, kaupallisella, teollisella ja teknisellä alalla päämääränään kehityksen parantaminen molemmin puolin.

2 artikla

Saavuttaakseen tämän sopimuksen päämäärät sopimuspuolet rohkaisevat molempien maiden julkisten ja yksityisten elinten ja laitosten samoin kuin liikeyritysten välisten erityisjärjestelyiden ja -sopimusten aikaansaamista molemmissa maissa voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti.

Tässä tarkoituksessa molemmat sopimuspuolet rohkaisevat kaikkia kyseessä olevalle yhteistyölle tarjoutuvia mahdollisuuksia kiinnittäen erityistä huomiota muun muassa metsittämiseen, turpeen nostamiseen ja sen hyväksikäyttöön, infrastruktuuriin, maaseudun sähköistämiseen, vesivoimavarojen hyväksikäyttöön sähkön tuottamiseksi, fosfaattiteollisuuden kehittämiseen, kalateollisuuden kehittämiseen, metsävarojen hyväksikäyttöön, satamalaitteisiin sekä käsityöhön ja alan koulutukseen.

3 artikla

Sopimuspuolet ryhtyvät tarpeellisiin toimiin saadakseen aikaan kattavampaa taloudellista ja kaupallista tietoa ja tiedonvaihtoa. Tällaisina toimina tulevat kyseeseen:

-- molempien maiden kaupanedistämiselinten yhteistyö,

-- yritysten edustajien vierailuvaihto.

4 artikla

Osallistuessaan jommassakummassa maassa järjestettäviin messuihin ja näyttelyihin sopimuspuolet myöntävät toisilleen vastavuoroisesti ja molemmissa maissa voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti tarvittavat edut, erityisesti tavaramallien ja -näytteiden väliaikaisen maahantuonnin sillä ehdolla, että kyseisiä tavaroita ei ole tarkoitettu myytäviksi.

Väliaikainen maahantuonti koskee myös:

-- koekäyttöön tai muuten kokeiltavaksi tarkoitettuja esineitä,

-- tieteellisen tai teknisen yhteistyön puitteissa käytettäväksi tarkoitettuja esineitä.

5 artikla

Sopimuspuolet myöntävät toisilleen suosituimmuuskohtelun kauppavaihdon alalla kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti.

6 artikla

Liiketoimien maksut tapahtuvat vapaasti vaihdettavissa valuutoissa molemmissa maissa voimassa olevien määräysten mukaisesti.

7 artikla

Sopimuspuolet perustavat hallitustenvälisen sekakomission, jonka tehtävänä on seurata erityisesti tämän sopimuksen täytäntöönpanoa.

Komissio koostuu molempien maiden hallitusten ja viranomaisten edustajista. Kulloisenkin yhteistyön tarpeista riippuen eri alojen järjestöjen, liikeyritysten ja muiden vastaavien alojen edustajat voivat osallistua komission työhön.

Komissio kokoontuu joko Helsingissä tai Dakarissa jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä. Kokousten ajankohdista päätetään yhteisellä sopimuksella.

8 artikla

Sopimuksen soveltamisesta ja tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan neuvotteluilla.

9 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet, että kansainvälisten sopimusten tekemisen ja voimaantulon edellyttämät perustuslailliset muodollisuudet on täytetty.

Tämä sopimus on tehty viideksi (5) vuodeksi, minkä jälkeen sen voimassaolo jatkuu yhden (1) vuoden kerrallaan ilman erillistä ilmoitusta.

Tämän sopimuksen lisäykset ja muutokset voidaan tehdä samalla tavalla kuin itse sopimuskin.

Tämä sopimus voidaan irtisanoa kuusi (6) kuukautta aikaisemmin tehdyllä irtisanomisilmoituksella.

Tehty Dakarissa lokakuun 17 päivänä 1987 kahtena (2) alkuperäiskappaleena, joista toinen on suomenkielinen ja toinen ranskankielinen, molempien ollessa yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.