58/1988

SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Jordanian hashemiittisen kuningaskunnan hallituksen välillä taloudellisesta, teollisesta ja teknologisesta yhteistyöstä

Suomen tasavallan hallitus ja Jordanian hashemiittisen kuningaskunnan hallitus, jäljempänä "sopimuspuolet",

pyrkien laajentamaan ja syventämään keskinäisiä suhteitaan taloudellisen, teollisen ja teknologisen yhteistyön alalla pysyvällä ja pitkäaikaisella pohjalla;

vakuuttuneina molempien valtioiden hyödyksi olevan kestävän ja tehokkaan yhteistyön välttämättömyydestä;

vahvistaen kiinnostuksensa keskinäisen yhteistyön voimistamiseen,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät käyttämään molempien maiden taloudellisen kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia keskinäisen taloudellisen, teollisen ja teknologisen yhteistyönsä lisäämiseksi eri aloilla.

2 artikla

Sopimuspuolet tekevät voitavansa molempien maiden välisen kaupan helpottamiseksi, voimistamiseksi, monipuolistamiseksi ja laajentamiseksi sekä kannustavat ja helpottavat tämän sopimuksen tavoitteiden sekä säännöstensä ja määräystensä mukaisesti:

a) taloudellista, teollista ja teknologista yhteistyötä koskevien sopimusten tekemistä ja toimeenpanoa molempien maiden asianomaisten yritysten ja järjestöjen välillä erityisesti sijoitusten, yhteisyritysten ja taitotiedon vaihdon alalla;

b) kaupallisen ja teknisen alan edustajien, ryhmien ja valtuuskuntien keskinäistä vaihtoa; sekä

c) toisesta maasta olevien yritysten ja järjestöjen kaupallisten messujen ja näyttelyjen pitämistä ja niihin osallistumista sekä muita myynninedistämistä koskevan toimintoja teknologian alalla toisessa maassa.

3 artikla

1. Tämän sopimuksen toimeenpanon helpottamista varten perustetaan sopimuspuolten välinen sekakomitea.

2. Sekakomitea kokoontuu jomman kumman sopimuspuolen pyynnöstä:

a) käymään keskusteluja molempien maiden välisen yhteistyön eri aloista ja muodoista, joissa sitä voidaan toteuttaa, samoin kun muista tämän sopimuksen toimeenpanoa koskevista asioista; sekä

b) pohtimaan menettelytapoja molempien maiden välisen taloudellisen, teollisen ja teknologisen yhteistyön edistämiseksi.

3. Sopimuspuolet sopivat keskenään sekakomitean koostumuksesta ja menettelytavoista. Sekakomitea voi asettaa työryhmiä käsittelemään sille esitettyjä erityiskysymyksiä.

4 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen ajankohdan jälkeen, jolloin sopimuspuolet ovat diplomaattiteitse ilmoittaneet kirjallisesti toisilleen tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämien valtiosääntönsä mukaisten vaatimusten täyttymisestä.

5 artikla

Tämä sopimus on voimassa viiden vuoden ajan ja pysyy voimassa sen jälkeen itsestään yhden vuoden jakson kerrallaan, ellei jompi kumpi sopimuspuoli ilmoita diplomaattiteitse toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti vähintään kuusi kuukautta ennen kunkin voimassaolojakson päättymistä aikomuksestaan irtisanoa sopimus.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Ammanissa 9 päivänä lokakuuta 1988 kahtena alkuperäiskappaleena englannin kielellä, jotka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.