77/1986

Alkuperäinen sopimus: 66/1973

Annettu: 31.10.1986

Asetus Euroopan talousyhteisön kanssa sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja sen jäsenvaltioiden kanssa tehtyjen sopimusten Espanjan ja Portugalin Euroopan yhteisöihin liittymisestä johtuvien lisäpöytäkirjojen ja niihin liittyvien asiakirjojen voimaansaattamisesta sekä lisäpöytäkirjojen ja niihin liittyvien asiakirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisen sopimuksen (SopS 66 ja 67/73) sekä Suomen tasavallan ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen sopimuksen (SopS 68/73 ja 65/74) Espanjan ja Portugalin liittymisestä Euroopan yhteisöihin johtuvat Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 1986 tehdyt lisäpöytäkirjat ja niihin liittyvät asiakirjat, joiden eräät määräykset on hyväksytty 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetulla lailla (747/86) ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 25 päivänä heinäkuuta 1986, ovat voimassa 1 päivästä marraskuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Euroopan talousyhteisön kanssa sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja sen jäsenvaltioiden kanssa tehtyjen sopimusten Espanjan ja Portugalin Euroopan yhteisöihin liittymisestä johtuvien lisäpöytäkirjojen ja niihin liittyvien asiakirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä 25 päivänä heinäkuuta 1986 annettu laki (747/86) ja tämä asetus tulevat voimaan 31 päivänä lokakuuta 1986.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1986

Alkuperäinen sopimus: 65/1974

LISÄPÖYTÄKIRJA Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen johtuen Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Yhteisöön:

Suomen tasavalta toiselta puolen ja

Euroopan talousyhteisö toiselta puolen,

ottaen huomioon Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisen sopimuksen, joka allekirjoitettiin Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 1973 ja jota jäljempänä nimitetään ''sopimukseksi'',

ottaen huomioon Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisen Euroopan yhteisöihin 1 päivänä tammikuuta 1986,

ottaen huomioon, että Suomen tasavalta ja Yhteisö sopivat 18 päivänä joulukuuta 1985, 1 päivän tammikuuta 1986 ja 28 päivän helmikuuta 1986 väliseksi ajaksi, toiselta puolen Suomen, toiselta puolen Espanjan ja Portugalin välillä sovellettavista kaupallisista järjestelyistä,

ovat päättäneet sopia yhteisesti sopimukseen tehtävistä tarkistuksista ja siirtymätoimenpiteistä, jotka johtuvat Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Euroopan talousyhteisöön, ja

tehdä tämän pöytäkirjan:

I OSA

Tarkistukset

1 artikla

Sopimuksen teksti, liitteet ja pöytäkirjat, jotka ovat sopimuksen erottamaton osa, sekä päättöpöytäkirja siihen liittyvine ilmoituksineen käännetään espanjan ja portugalin kielelle. Nämä käännökset ovat yhtä todistusvoimaisia kuin alkuperäiset tekstit. Sekakomitea hyväksyy espanjan- ja portugalinkieliset käännökset.

2 artikla

Suomesta peräisin oleville sopimuksen piiriin kuuluville tuotteille annetaan Kanarian saarille, Ceutaan tai Melillaan tuotaessa kaikissa suhteissa, mukaan lukien Kanarian saarilla sovellettu ''arbitrio insular''-maksu, sama tuontikohtelu kuin Yhteisön tullialueelta peräisin oleville tuotteille.

Suomen tasavalta antaa Kanarian saarilta, Ceutasta tai Melillasta peräisin oleville tuotteille saman tuontikohtelun kuin Espanjasta tuoduille ja sieltä peräisin oleville tuotteille.

II OSA

Espanjaa ja Suomea koskevat siirtymätoimenpiteet

3 artikla

1. Sopimuksen kattamissa tuotteissa ja mikäli 5 artiklan määräyksistä ei muuta johdu, poistetaan Suomesta ja Espanjasta peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat tuontitullit asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

-- 1.3.1986 jokaista tullia alennetaan 90,0 %:iin perustullista;

-- 1.1.1987 jokaista tullia alennetaan 77,5 %:iin perustullista;

-- 1.1.1988 jokaista tullia alennetaan 62,5 %:iin perustullista;

-- 1.1.1989 jokaista tullia alennetaan 47,5 %:iin perustullista;

-- 1.1.1990 jokaista tullia alennetaan 35,0 %:iin perustullista;

-- 1.1.1991 jokaista tullia alennetaan 222,5 %:iin perustullista;

-- 1.1.1992 jokaista tullia alennetaan 10,0 %:iin perustullista;

-- viimeinen 10 %:n alennus tehdään 1 päivänä tammikuuta 1993.

2. Edellisen kappaleen mukaisten tullien määrää laskettaessa suoritetaan pyöristäminen alaspäin ensimmäiseen desimaaliin poistamalla toinen desimaali.

4 artikla

1. Ellei seuraavien kolmen kappaleen määräyksistä muuta johdu, on perustulli, johon peräkkäiset, 3 artiklassa määrätyt alennukset suoritetaan, jokaisen tuotteen osalta Suomen ja Espanjan välisessä kaupassa tammikuun 1 päivänä 1985 tosiasiallisesti soveltama tulli.

2. Mikäli kuitenkin tämän jälkeen ja ennen liittymistä on suoritettu tullin alennus, pidetään tällaista alennettua tullia perustullina.

3. Liitteessä 1 luetelluissa tuotteissa on Espanjan soveltama perustulli ilmoitettu kunkin tuotteen kohdalla.

4. Espanjan soveltama perustulli EC:n tullitariffin nimikkeeseen 27.09 kuuluviin raakaöljyihin tai bitumipitoisista aineista saatuihin öljyihin on nolla.

5 artikla

1. Muuttuvaa tuontimaksun osaa, jota Espanjan kuningaskunta voI soveltaa sopimuksen 2 pöytäkirjan 1 artiklan mukaisesti kyseisen pöytäkirjan l taulukossa lueteltuihin tiettyihin Suomesta peräisin oleviin tuotteisiin, tarkistetaan tasausmaksulla, jota sovelletaan 31 päivänä joulukuuta 1985 vallinneen kokoonpanon mukaisen Yhteisön ja Espanjan välisessä kaupassa.

2. Espanjan kuningaskunta poistaa tuotteilta, jotka on lueteltu sopimuksen 2 pöytäkirjan 1 taulukossa, 3 artiklassa määritellyn aikataulun mukaisesti:

-- 4 artiklan mukaisesti Espanjan sovellettavaksi tulevan perustullin ja 2 pöytäkirjan 1 taulukon viimeisessä sarakkeessa ilmenevän tullin (muun kuin muuttuvan osan) välisen erotuksen.

3. Suomen tasavalta poistaa tuotteilta, jotka on lueteltu sopimuksen 2 pöytäkirjan 11 taulukossa, 3 artiklassa määritellyn aikataulun mukaisesti:

-- 4 artiklan mukaisesti Suomen sovellettavaksi tulevan perustullin ja 2 pöytäkirjan II taulukon viimeisessä sarakkeessa ilmenevän tullin (muun kuin muuttuvan osan) välisen erotuksen.

6 artikla

Mikäli Espanjan kuningaskunta jättää kokonaan tai osittain perimättä tulleja tai maksuja 31 päivänä joulukuuta 1985 vallinneen kokoonpanon mukaisesta Yhteisöstä tuoduilta tuotteilta, se jättää perimättä tai vähentää samalla prosenttimäärällä näitä tulleja tai maksuja Suomesta peräisin olevissa tuotteissa.

7 artikla

1. Mikäli Espanjan kuningaskunta avaa kolmansille maille sellaisia tullikiintiöitä, joita sovellettiin 1 päivänä tammikuuta 1985, annetaan Suomesta tuoduille tuotteille sama kohtelu kuin 31 päivänä joulukuuta 1985 vallinneen kokoonpanon mukaisesta Yhteisöstä tuoduille tuotteille niin kauan kuin nämä kiintiöt pysyvät avoimina.

2. Mikäli tullikiintiöitä ei avata, Espanjan kuningaskunta soveltaa Suomesta tuotuihin tuotteisIin samoja tulleja kuin siinä tapauksessa, että kiintiöt avattaisiin. Näihin tulleihin oikeutetut tuontimäärät tai arvot rajoitetaan määriin, jotka tosiasiallisesti tuotiin Suomesta samojen, 1 päivänä tammikuuta 1985 avattujen kiintiöiden puitteissa.

8 artikla

1. Mikäli Espanjan kuningaskunta soveltaa määrällisiä rajoituksia tuontiin 31 päivänä joulukuuta 1985 vallinneen kokoonpanon mukaisesta Yhteisöstä:

-- liitteessä II mainittuihin tuotteisiin 31 päivään joulukuuta 1988 saakka,

-- liitteessä III mainittuihin tuotteisiin 31 päivään joulukuuta 1989 saakka, se soveltaa määrällisiä rajoituksia myös samoihin Suomesta peräisin oleviin tuotteisiin.

2. Yllä mainittuja määrällisiä rajoituksia sovelletaan globaalikiintiöinä, jotka avataan myös muista EFTA-maista peräisin olevalle tuonnille.

Globaalikiintiöiden lähtötasot vuodelle 1986 on lueteltu vastaavasti liitteissä II ja III.

3. Liitteessä II mainittujen kiintiöiden ja liitteessä III mainittujen kiintiöiden 1--5 ja 10--14 asteittainen lisäys on ECU-määräisten kiintiöiden osalta 25 % kunkin vuodet, alussa ja määrissä ilmaistujen kiintiöiden osalta 20 % kunkin vuoden alussa. Lisäys suoritetaan jokaiseen kiintiöön ja seuraava lisäys lasketaan saavutetusta tasosta lähtien.

Liitteessä III lueteltujen kiintiöiden 6--9 vuosittainen asteittainen kasvu on seuraava:


-- ensimmäinen vuosi  13 %
-- toinen vuosi    18 %
-- kolmas vuosi    20 %
-- neljäs vuosi    20 %

4. Milloin käy ilmi, että liitteessä II tai III lueteltujen tuotteiden tuonti Espanjaan on kahden peräkkäisen vuoden ajan ollut vähemmän kuin 90 % kiintiöstä, Espanjan kuningaskunta vapauttaa kyseisiä kahta vuotta seuraavan vuoden alusta Suomesta ja muista 2 kappaleessa mainituista maista peräisin olevan kyseisen tuotteen tuonnin, mikäli sen tuonti vapautetaan samanaikaisesti 31 päivänä joulukuuta 1985 vallinneen kokoonpanon mukaisesta Yhteisöstä tuotaessa.

5. Mikäli Espanjan kuningaskunta vapauttaa liitteessä 11 tai 111 luetellun tuotteen tuonnin 31 päivänä joulukuuta 1985 vallinneen kokoonpanon mukaisesta Yhteisöstä tai lisää kiintiötä yli yllä mainittuna ajankohtana vallinneen kokoonpanon mukaiseen Yhteisöön sovelletusta vähimmäistasosta, se vapauttaa myös Suomesta peräisin olevan kyseisen tuotteen tuonnin tai lisää globaalikiintiötä samassa suhteessa.

6. Espanjan kuningaskunta soveltaa yllämainittujen kiintiöiden hallinnoinnissa samoja hallinnollisia sääntöjä ja menettelyjä kuin näiden tuotteiden tuonnissa 31 päivänä joulukuuta 1985 vallinneen kokoonpanon mukaisesta Yhteisöstä.

III OSA

Portugalia ja Suomea koskevat siirtymätoimenpiteet

9 artikla

1. Sopimuksen kattamissa tuotteissa ja mikäli 12 artiklan määräyksistä ei muuta johdu, poistetaan Suomesta peräisin oleviin tuotteisiin kohdistuvat tuontitullit Portugalissa asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

-- 1.3.1986 jokaista tullia alennetaan 90 %:iin perustullista;

-- 1.1.1987 jokaista tullia alennetaan 80 %:iin perustullista;

-- 1.1.1988 jokaista tullia alennetaan 65 %:iin perustullista;

-- 1.1.1989 jokaista tullia alennetaan 50 %:iin perustullista;

-- 1.1.1990 jokaista tullia alennetaan 40 %:iin perustullista;

-- 1.1.1991 jokaista tullia alennetaan 30 %:iin perustullista;

-- muut kaksi 15 %:n suuruista alennusta tehdään 1 päivänä tammikuuta 1992 ja 1 päivänä tammikuuta 1993.

2. Edellisen kappaleen mukaisten tullien määrää laskettaessa suoritetaan pyöristäminen alaspäin ensimmäiseen desimaaliin poistamalla toinen desimaali.

10 artikla

1. Ellei seuraavien kolmen kappaleen määräyksistä muuta johdu, on perustulli, johon peräkkäiset 9 artiklassa määrätyt alennukset suoritetaan, jokaisen tuotteen osalta Portugalin Suomen kanssa käymässä. kaupassa l päivänä tammikuuta 1985 tosiasiallisesti soveltama tulli.

2. Mikäli kuitenkin tämän jälkeen ja ennen liittymistä on suoritettu tullin alennus, pidetään tällaista alennettua tullia perustullina.

3. Liitteessä IV luetelluissa tuotteissa on Portugalin soveltama perustulli ilmoitettu kunkin tuotteen kohdalla.

4. Liitteessä V lueteltujen tuotteiden sekä tulitikkujen ja taulan perustullit ilmoitetaan kyseisessä liitteessä.

11 artikla

1. Portugalin Suomen kanssa käymässä kaupassa soveltamat seuraavat maksut poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

a) arvomääräinen 0,4 %:n maksu, jota sovelletaan väliaikaisesti maahantuotuihin tavaroihin, jälleentuotuihin tavaroihin (paitsi kontteihin) ja tavaroihin, jotka on maahantuotu sellaisten jatkojalostusjärjestelyjen puitteissa, joita luonnehtii vientituotteisiin käytetyistä maahantuoduista tavaroIsta perityn tullin palauttaminen (''drawback''), alennetaan 0,2 %:iin 1 päivänä tammikuuta 1987 ja poistetaan 1 päivänä tammikuuta 1988;

b) arvomääräinen 0,9 %:n maksu, jota sovelletaan vapaaseen liikkeeseen maahantuotuihin tavaroihin, alennetaan 0,6 %:iin 1 päivänä tammikuuta 1989, alennetaan 0,3 %:iin 1 päivänä tammikuuta 1990 ja poistetaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

2. Portugali poistaa asteittain 9 artiklassa määrätyn aikataulun mukaisesti 5 escudoa/kg suuruisen fiskaalitullin EC:n tullitariffin nimikkeeseen 17.04 A kuuluvalta, vähintään 10 % painostaan sakkaroosia, mutta ei muita lisäaineita sisältävältä lakritsiuutteelta.

12 artikla

1. Muuttuvaa tuontimaksun osaa, jota Portugalin tasavalta voi soveltaa sopimuksen 2 pöytäkirjan 1 artiklan mukaisesti tiettyihin Suomesta peräisin oleviin, kyseisen pöytäkirjan 1 taulukossa lueteltuihin tuotteisiin, tarkistetaan tasausmaksulla, jota sovelletaan 31 päivänä joulukuuta 1985 vallinneen kokoonpanon mukaisen Yhteisön ja Portugalin välisessä kaupassa.

2. Portugalin tasavalta poistaa tuotteilta, jotka luetellaan sopimuksen 2 pöytäkirjan 1 taulukossa, 9 artiklassa määritellyn aikataulun mukaisesti:

-- 10 artiklan mukaisesti Portugalin sovellettavaksi tulevan perustullin ja 2 pöytäkirjan I taulukon viimeisestä sarakkeesta ilmenevän tullin (muun kuin muuttuvan osan) välisen erotuksen.

3. Aina kun Yhteisöön sovelletaan vähimmäistullia (kiinteä osa) liitteen VI mukaisesti, samaa vähimmäistullia sovelletaan myös Suomeen, mikäli tullin jakaminen johtaa Suomen osalta alempaan tulliin kuin Yhteisöön sovellettu vähimmäistulli.

4. Suomen tasavalta poistaa tuotteilta, jotka luetellaan sopimuksen 2 pöytäkirjan II taulukossa, 9 artiklassa määritellyn aikataulun mukaisesti:

-- Suomen 1 päivänä tammikuuta 1985 tosiasiallisesti soveltaman tullin ja 2 pöytäkirjan II taulukon viimeisestä sarakkeesta ilmenevän tullin (muun kuin muuttuvan osan) välisen erotuksen.

13 artikla

Mikäli Portugalin tasavalta jättää kokonaan tai osittain perimättä 11 artiklassa mainittuja tulleja tai maksuja 31 päivänä tammikuuta 1985 vallinneen kokoonpanon mukaisesta Yhteisöstä tuoduilta tuotteilta, se jättää perimättä tai vähentää samalla prosenttimäärällä näitä tulleja tai maksuja Suomesta peräisin olevilta tuotteilta.

14 artikla

1. Portugalin tasavalta ylläpitää 31 päivään joulukuuta 1987 saakka määrällisiä rajoituksia moottoriajoneuvojen tuonnissa tuontikiintiöjärjestelmän asettamissa rajoissa.

2. Mikäli Portugalin tasavalta vapauttaa kyseisten moottoriajoneuvojen tuonnin 31 päivänä joulukuuta 1985 vallinneen kokoonpanon mukaisesta Yhteisöstä tai lisää kiintiötä yli yllä maInittuna ajankohtana vallinneen kokoonpanon mukaiseen Yhteisöön sovelletusta tasosta, se vapauttaa kyseisen tuonnin myös Suomesta tai lisää kiintiötä Suomelle vastaavassa määrin.

15 artikla

Portugalin tasavalta poistaa kolmessa vuosittaisessa samansuuruisessa erässä seuraavina ajankohtina:

-- 1 päivänä tammikuuta 1987,

-- 1 päivänä tammikuuta 1988,

-- 1 päivänä tammikuuta 1989

syrjivän eron, joka vallitsee sosiaaliturvalaitosten Portugalissa valmistettuihin farmaseuttisiin tuotteisiin ja Suomesta tuotuihin farmaseuttisiin tuotteisiin soveltaman maksupalautuksen välillä.

IV OSA

Yleiset ja loppumääräykset

16 artikla

Sekakomitea päättää kaikista Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Euroopan yhteisöihin johtuvista muutoksista alkuperäsääntöihin.

17 artikla

Tämän pöytäkirjan liitteet ovat sen erottamaton osa. Tämä pöytäkirja on sopimuksen erottamaton osa.

18 artikla

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän pöytäkirjan omien menettelytapojensa mukaisesti. Se tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1986 edellyttäen, että sopimuspuolet ovat ennen tuota päivää ilmoittaneet toisilleen hyväksymiseen liittyvien toimenpiteiden loppuunsaattamisesta. Mainitun päivän jälkeen pöytäkirja tulee voimaan tällaisen ilmoituksen tekemistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä lukien.

19 artikla

Tämä pöytäkirja on laadittu kahtena kappaleena suomen, tanskan, hollannin, englannin, ranskan, saksan, kreikan, italian, portugalin ja espanjan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä heinäkuuta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäkuusi.

LIITE I Espanjan perustulli (kiinteä osa) 1 päivänä tammikuuta 1986

(Näihin tulleihin suoritetaan 1.3.1986 lisäpöytäkirjan 3 artiklassa määrätty ensimmäinen, 10 %:n suuruinen alennus.)


EC:n tullitariffin nimike
17.04 B I.............................. 9,30
17.04 B II............................. 7,74
17.04 C................................ 0
17.04 D I a)........................... 11,67
17.04 D I b) 1......................... 17,51
17.04 D I b) 2......................... 14,93
17.04 D I b) 3 aa)..................... 11,06
17.04 D I b) 3 bb)..................... 10,23
17.04 D I b) 4......................... 8,29
17.04 D I b) 5......................... 5,94
17.04 D I b) 6......................... 6,49
17.04 D I b) 7......................... 3,91
17.04 D I b) 8......................... 4,59
17.04 D II a).......................... 0
17.04 D II b) 1........................ 5,81
17.04 D II b) 2........................ 0
17.04 D II b) 3........................ 0
17.04 D II b) 4........................ 6,00
18.06 A I.............................. 10,06
18.06 A II............................. 0
18.06 A III............................ 0
18.06 B I.............................. 0
18.06 B II a).......................... 0
18.06 B II b).......................... 0
18.06 C I.............................. 3,91
18.06 C II a) 1........................ 14,6
18.06 C II a) 2........................ 9,75
18.06 C II b) 1........................ 3,44
18.06 C II b) 2........................ 4,55
18.06 C II b) 3........................ 3,01
18.06 C II b) 4........................ 0
18.06 D I a)........................... 0
18.06 D I b)........................... 0
18.06 D II a).......................... 0
18.06 D II b).......................... 0
18.06 D II c).......................... 0
19.02 A I.............................. 19,5
19.02 A II............................. 19,5
19.02 B I.............................. 17,3
19.02 B II a) 1 aa).................... 17,3
19.02 B II a) 1 bb).................... 17,3
19.02 B II a) 2........................ 17,3
19.02 B II a) 3........................ 17,3
19.02 B II a) 4 aa).................... 17,3
19.02 B II a) 4 bb).................... 17,3
19.02 B II a) 5 aa).................... 17,3
19.02 B II a) 5 bb).................... 17,3
19.02 B II a) 6 aa).................... 17,3
19.02 B II a) 6 bb).................... 17,3
19.02 B II a) 7........................ 17,3
19.02 B II b) 1........................ 17,3
19.02 B II b) 2........................ 17,3
19.03 A................................ 18,1
19.03 B I.............................. 18,1
19.03 B II............................. 18,1
19.04:stä ''yuccasta tai maniokista
saadut''............................... 19,2
19.04:stä ''perunatärkkelyksestä saadut''
....................................... 11,4
19.04:stä ''muut''..................... 14,3
19.05 A................................ 16,8
19.05 B................................ 16,8
19.05 C................................ 16,8
19.07 A................................ 6,1
19.07 B................................ 6,1
19.07 C................................ 6,1
19.07 D I.............................. 6,1
19.07 D II............................. 6,1
19.08 A I.............................. 10
19.08 A II............................. 10
19.08 A III............................ 10
19.08 B I a):sta ''sokeria tai kaakaota
sisältämättömät''...................... 8,7
19.08 B I a):sta ''muut'' ............. 10
19.08 B I b)........................... 10
19.08 B II a):sta ''sokeria tai kaakaota
sisältämättömät''...................... 8,7
19.08 B II a):sta ''muut''............. 10
19.08 B II b) 1........................ 10
19.08 B II b) 2........................ 10
19.08 B II c) 1........................ 10
19.08 B II c) 2........................ 10
19.08 B II d) 1........................ 10
19.08 B II d) 2........................ 10
19.08 B III a) 1:stä ''sokeria tai
kaakaota sisältämättömät''............. 8,7
19.08 B III a) 1:stä ''muut............ 10
19.08 B III a) 2:sta ''sokeria tai
kaakaota''............................. 8,7
19.08 B III a) 2:sta ''muut''.......... 10
19.08 B III b) 1....................... 10
19.08 B III b) 2....................... 10
19.08 B III c) 1....................... 10
19.08 B III c) 2....................... 10
19.08 B IV a) 1:stä ''sokeria tai
kaakaota sisältämättömät''............. 8,7
19.08 B IV a) 1:stä ''muut''........... 10
19.08 B IV a) 2:sta ''sokeria tai
kaakaota sisältämättömät''............. 8,7
19.08 B IV a) 2:sta ''muut''........... 10
19.08 B IV b) 1........................ 10
19.08 B IV b) 2........................ 10
19.08 B V a):sta ''sokeria tai kaakaota
sisältämättömät''...................... 8,7
19.08 B V a):sta ''muut''.............. 10
19.08 B V b)........................... 10
21.02 C II............................. 13,71
21.02 D II............................. 16,87
21.06 A II a).......................... 4,5
21.06 A II b).......................... 5
21.07 A I.............................. 16,8
21.07 A II............................. 16,8
21.07 A III............................ 16,8
21.07 B I a)........................... 16,8
21.07 B I b)........................... 16,8
21.07 B II a).......................... 16,8
21.07 B II b).......................... 16,8
21.07 C I.............................. 16,8
21.07 C II a).......................... 16,8
21.07 C II b).......................... 16,8
21.07 D I a) 1......................... 16,8
21.07 D I a) 2......................... 16,8
21.07 D I b) 1......................... 16,8
21.07 D I b) 2......................... 16,8
21.07 D I b) 3......................... 16,8
21.07 D II a) 1........................ 16,8
21.07 D II a) 2........................ 16,8
21.07 D II a) 3........................ 16,8
21.07 D II a) 4........................ 16,8
21.07 D II b).......................... 16,8
21.07 E................................ 16,8
21.07 G I a) 1:stä ''alkoholia
sisältämättömät valmisteet (ns.
tiivistetyt ekstraktit) juomien
valmistusta varten''................... 9,8
21.07 G I a) 1:stä ''kasviseokset
juomien valmistusta varten''........... 1,3
21.07 G I a) 1:stä ''proteiini-
hydrolysaatit ja proteiini-
konsentraatit''........................ 0,4
21.07 G I a) 1:stä ''teksturoidut
proteiinit''........................... 0,7
21.07 G I a) 1:stä ''muut''............ 16,8
21.07 G I a) 2 aa)..................... 16,8
21.07 G I a) 2 bb)..................... 16,8
21.07 G I a) 2 cc)..................... 16,8
21.07 G I b) 1......................... 16,8
21.07 G I b) 2 aa)..................... 16,8
21.07 G I b) 2 bb)..................... 16,8
21.07 G I b) 2 cc)..................... 16,8
21.07 G I c) 1......................... 16,8
21.07 G I c) 2 aa)..................... 16,8
21.07 G I c) 2 bb)..................... 16,8
21.07 G I c) 2 cc)..................... 16,8
21.07 G I d) 1......................... 16,8
21.07 G I d) 2 aa)..................... 16,8
21.07 G I d) 2 bb)..................... 16,8
21.07 G I e) 1......................... 16,8
21.07 G I e) 2......................... 16,8
21.07 G I f)........................... 16,8
21.07 G II a) 1........................ 16,8
21.07 G II a) 2 aa).................... 16,8
21.07 G II a) 2 bb).................... 16,8
21.07 G II a) 2 cc).................... 16,8
21.07 G II b) 1........................ 16,8
21.07 G II b) 2 aa).................... 16,8
21.07 G II b) 2 bb).................... 16,8
21.07 G II c) 1........................ 16,8
21.07 G II c) 2 aa).................... 16,8
21.07 G II c) 2 bb).................... 16,8
21.07 G II d) 1........................ 16,8
21.07 G II d) 2........................ 16,8
21.07 G II e).......................... 16,8
21.07 G III a) 1....................... 16,8
21.07 G III a) 2 aa)................... 16,8
21.07 G III a) 2 bb)................... 16,8
21.07 G III b) 1....................... 16,8
21.07 G III b) 2....................... 16,8
21.07 G III c) 1....................... 16,8
21.07 G III c) 2....................... 16,8
21.07 G III d) 1....................... 16,8
21.07 G III d) 2....................... 16,8
21.07 G III e)......................... 16,8
21.07 G IV a) 1........................ 16,8
21.07 G IV a) 2........................ 16,8
21.07 G IV b) 1........................ 16,8
21.07 G IV b) 2........................ 16,8
21.07 G IV c).......................... 16,8
21.07 G V a) 1......................... 16,8
21.07 G V a) 2......................... 16,8
21.07 G V b)........................... 16,8
21.07 G VI a) 1........................ 16,8
21.07 G VI a) 2........................ 16,8
21.07 G VI b) 1........................ 16,8
21.07 G VI b) 2........................ 16,8
21.07 G VI c).......................... 16,8
21.07 G VII a) 1....................... 16,8
21.07 G VII a) 2....................... 16,8
21.07 G VII b) 1....................... 16,8
21.07 G VII b) 2....................... 16,8
21.07 G VIII a)........................ 16,8
21.07 G VIII b)........................ 16,8
21.07 G IX............................. 16,8
22.02 B I.............................. 0
22.02 B II............................. 0
22.02 B III............................ 0
29.04 C II............................. 0
29.04 C III a) 1....................... 8,7
29.04 C III a) 2....................... 0
29.04 C III b) 1....................... 8,7
29.04 C III b) 2....................... 0
35.05 A I.............................. 15,88
35.05 B I.............................. 25,74
35.05 B II............................. 24,40
35.05 B III............................ 21,3
35.05 B IV............................. 10,94
38.12 A I a)........................... 11,32
38.12 A I b)........................... 6,87
38.12 A I c)........................... 3,24
38.12 A I d)........................... 0
38.19 T I a)........................... 10,8
38.19 T I b)........................... 10,8
38.19 T II a).......................... 10,8
38.19 T II b).......................... 10,8

LIITE II

Peruskiintiöt tuotteille, jotka ovat määrällisten rajoitusten alaisia tuonnissa Espanjaan 31.12.1988 saakka


      EC:n
Kiintiön tullita-    Tavara          Perus-
numero  riffin                 kiintiö
     nimike
 1    85.15  Radiolennätinlähettimet ja    650
         radiopuhelinlähettimet ja    yksikköä
         -vastaanottimet; yleisradio-
         ja televisiolähettimet ja
         -vastaanottimet (myös
         vastaanottimet yhteenrakennetuin
         äänentalletus- ja -toisto-
         laittein) sekä televisiokamerat;
         meri- ja ilmaliikenteen
         radioturvallisuuslaitteet,
         tutkalaitteet sekä radiokauko-
         ohjauslaitteet:
         A. Radiolennätinlähettimet ja
           radiopuhelinlähettimet ja
           -vastaanottimet; yleisradio-
           ja televisiolähettimet ja
           -vastaanottimet (myös
           vastaanottimet yhteen-
           rakennetuin äänentalletus-
           ja -toistolaittein) sekä
           televisiokamerat:
           III. Vastaanottimet, myös
             yhteenrakennetuin
             äänentalletus- ja
             -toistolaittein:
             b) Muut:
               2:sta. Muut:
               - väritelevisiovastaan-
                ottimet, joiden kuva-
                ruudun läpimitta on:
                - yli 42 cm ja
                 enintään 52 cm
                - yli 52 cm
 2   87.01  Traktorit (nimikkeeseen 87.07   40
         kuulumattomat), myös jos    yksikköä
         niissä on voimanotto-osia,
         vinttureita tai hihnapyöriä:
         B:stä. Maataloustraktorit
             (lukuun ottamatta
             yksiakselisia puutarha-
             traktoreita) ja metsä-
             traktorit, pyörin
             varustetut:
             - koneen sylinteri-
              tilavuus enintään
              4 000 cm3

LIITE III

Peruskiintiöt tuotteille, jotka ovat määrällisten rajoitusten alaisia tuonnissa Espanjaan 31.12.1989 saakka


      EC:n
Kiintiön tullita-  Tavara            Perus-
numero  riffin                 kiintiö
     nimike
 1    25.03  Rikki, kaikenlainen, ei    1200 tonnia
         kuitenkaan sublimoitu,
         saostettu eikä kolloidinen
         rikki
 2    29.03  Hiilivetyjen sulfo-, nitro-
         ja nitrosojohdannaiset:    420 tonnia
         B. Nitro- ja nitroso-
           johdannaiset:
           I:stä. Trinitrotolueenit
           ja dinitronaftaleenit:
           - trinitrotolueenit
     36.01  Ruuti
     36.02  Valmistetut räjähdysaineet,
         muut kuin ruuti
     36.04:stä Tulilanka: räjähtävä
         tulilanka; sytytysnallit;
         sytyttimet; räjähdysnallit:
         muut kuin sähköräjähdysnallit
     36.05  Pyrotekniset tavarat (esim.
         ilotulitustavarat, rautateiden
         paukkuopasteet ja niiden
         kaltaiset tavarat)
     36.06  Tulitikut (muut kuin
         bengaalitikut)
 3    39.02  Polymeraatio- ja sekapoly-   150 tonnia
         meraatiotuotteet (esim.
         polyetyleeni, polytetra-
         halogeenietyleenit, poly-
         isobutyleeni, polystyreeni,
         polyvinyylikloridi, poly-
         vinyyliasetaatti, poly-
         vinyylikloriasetaatti ja
         muut polyvinyylijohdannaiset,
         polyakryyli- ja polymetakryyli-
         johdannaiset, kumaroni-
         indeenihartsit):
         C. Muut:
           I. Polyetyleeni:
            b:stä Muissa muodoissa:
            - jäte ja romu
           II:sta. Polytetrahalogeeni-
            etyleenit:
            - jäte ja romu
           III:sta. Polysulfohalogeeni-
            etyleenit:
            - jäte ja romu
           IV:stä. Polypropeeni:
            - jäte ja romu
           V:stä. Polyisobutyleeni:
            - jäte ja romu
           VI. olystyreeni ja styreenin
            sekapolymeerit
            b:stä Muissa muodoissa:
            - jäte ja romu
           VII. Polyvinyylikloride:
            b:stä Muissa muodoissa:
            - jäte ja romu
           VIII:sta. Polyvinyylideeni-
            kloridi; vinyylideeni-
            kloridin ja vinyyli-
            kloridin sekapolymeerit:
            - jäte ja romu
           IX:stä. Polyvinyyliasetaatti:
            - jäte ja romu
           X:stä. Vinyylikloridin ja
            vinyyliaseraatin seka-
            polymeerit:
            - jäte ja romu
           XI:stä. Polyvinyylialkoholit,
            -asetaatit ja -eetterit:
            - jäte ja romu
           XII:sta. Akryylipolymeerit,
            metakryylipolymeerit ja
            akryylimetakryyli poly-
            meerit:
            - jäte ja romu
           XIII:sta. Kumaronihartsit,
            indeenihartsit ja
            akumaroni-indeenihartsit:
            - jäte ja romu
           XIV:stä. Muut polymeraatti-
            ja sekapolymeraatio-
            tuotteet:
            b:stä Muissa muodoissa:
            - jäte ja romu
 4    39.07  Teokset aineista, jollaiset  320 000 ECU
         kuuluvat nimikkeisiin 39.01-
         39.06:
         B. Muut:
           I. Regeneroidusta
            selluloosasta
           III. Kovetetuista
            valkuaisaineista
           V. Muista aineista:
            a) Puolat, rullat ja
              niiden kaltaiset
              pohjalliset valo-
              kuvaus- ja elokuva-
              filmiä varten tai
              nauhoja, filmejä
              tai niiden kaltaisia
              nimikkeeseen 92.12
              kuuluvia tavaroita
              varten
            c) Korsetin lastikat ja
              niiden kaltaiset
              pohjalliset vaatteet
              tai vaatetustarvikkeita
              varten
            d):stä. Muut:
              - lukuun ottamatta
               ilmatiiviitä vaatteita,
               jotka suojaavat
               säteilyä ja radio-
               aktiivisuutta vastaan
               ja joihin ei ole
               liitetty hengitys-
               laitetta
 5    58.01:stä Solmitut matot (sovitetut   10 tonnia
         tai sovittamattomat), muut
         kuin käsintehdyt
     58.02  Muut matot sekä kelim-,
         sumak-, karamanie- ja
         niiden kaltaiset kudelmat
         (sovitetut tai sovittamattomat):
         A. Matot
 6    58.04:stä Nukka- ja hetulankakankaat  5,5 tonnia
         (nimikkeeseen 55.08 tai
         58.05 kuulumattomat)
         puuvillaa
     58.09  Tylli, lankauudinkangas ja
         solmitut verkkokudokset,
         kuosein; pitsit ja pitsi-
         kudelmat, käsin tai koneella
         tehdyt, metritavarana,
         kaistaleina tai
         koristekuvioina:
         B. Pitsi:
           I:stä. Käsintehty:
            - muu kuin puuvillasta,
             villasta ja teko-
             kuidusta tehty pitsi
           II. Koneella tehty
     60.01  Neulokset, ei kuitenkaan
         kimmoiset eikä kumilla
         käsitellyt:
         C. Muuta tekstiiliainetta
           I. Puuvillaa
 7    60.04  Alusvaatteet, neuletuotetta,   2 tonnia
         ei kuitenkaan kimmoiset eikä
         kumilla käsitellyt:
         A. Vauvanvaatteet, tyttöjen
           vaatteet kaupalliseen
           kokoon 86 saakka:
           I. T-paidat:
            a) Puuvillaa
           II. Kevyet kääntö- tai
            pystykauluksiset
            neuletakit ja -puserot:
            a) Puuvillaa
           III. Muut:
            b) Puuvillaa
         B. Muut:
           I. T-paidat:
            a) Puuvillaa
           II. Kevyet kääntö- tai
            pystykauluksiset
            neuletakit ja
            -puserot:
            a) Puuvillaa
           IV. Muut:
            d) Puuvillaa
     60.05  Päällysvaatteet ja muut tavarat,
         neuletuotetta, ei kuitenkaan
         kimmoiset eikä kumilla
         käsitellyt:
         A. Päällysvaatteet ja vaatetus-
           tarvikkeet:
           II. Muut:
            a):sta. Päällysvaatteet
              nimikkeeseen 59.08
              kuuluvista neulotuista
              tekstiilikankaista:
              - puuvillaa
            b) Muut:
              1. Vauvanvaatteet,
               tyttöjen vaatteet
               kaupalliseen kokoon
               86 saakka:
               cc) Puuvillaa
              2. Uimapuvut ja
               uimahousut:
               bb) Puuvillaa
              3. Verryttelypuvut:
               bb) Puuvillaa
              4. Muut päällys-
               vaatteet:
               aa) Naisten,
                 tyttöjen ja
                 pikkulasten
                 puserot ja
                 paitapuserot:
                 55. Puuvillaa
               bb) Neuletakit,
                 pujopaidat,
                 pujoliivit,
                 liivit, pusero-
                 neuletakki-
                 yhdistelmät,
                 vuodenutut ja
                 puserot: (muut
                 kuin alanimik-
                 keestä 60.05
                 A II b) 4 hh)
                 mainitut nutut:
                 11. Miesten ja
                   poikien:
                   eee) Puuvillaa
                 22. Naisten,
                   tyttöjen ja
                   pikkulasten:
                   fff) Puuvillaa
               cc) Leningit:
                 44. Puuvillaa
               dd) Hameet, mukaanlukien
                 housuhameet:
                 33. Puuvillaa
               ee) Housut
                 33:sta. Muuta
                 tekstiiliainetta:
                 - puuvillaa
               ff) Miesten ja poikien
                 puvut ja yhdistelmä-
                 puvut (lukuun
                 ottamatta hiihto-
                 pukuja):
                 22:sta. Muuta
                 tekstiiliainetta
                 - puuvillaa
               gg) Naisten, tyttöjen
                 ja pikkulasten
                 puvut ja yhdistelmä-
                 puvut (lukuun
                 ottamatta hiihto-
                 pukuja):
                 44. Puuvillaa
               hh) Takit, irtotakit
                 (lukuun ottamatta
                 anorakkeja, tuuli-
                 ja muita ulkoilu-
                 puseroita ja niiden
                 kaltaisia vaatteita)
                 ja klubitakit
                 44. Puuvillaa
               ijij) Anorakit, tuuli-
                 ja muut ulkoilu-
                 puserot ja niiden
                 kaltaiset vaatteet:
                 11:sta. Villaa tai
                   hienoa eläimen-
                   karvaa, puu-
                   villaa tai
                   tekokuitua:
                   - puuvillaa
               kk) Kaksi- tai kolmi-
                 osaiset hiihtopuvut:
                 11:sta. Villaa tai
                 hienoa eläimenkarvaa,
                 puuvillaa tai
                 tekokuitua:
                 - puuvillaa
               ll) Muut päällysvaatteet:
                 44. Puuvillaa
              5. Vaatetustarvikkeet:
               cc:stä. Muuta
                 tekstiiliainetta
                 - puuvillaa
            B. Muut:
           III:sta. Muuta tekstiiliainetta:
            - puuvillaa
 8    61.01  Miesten ja poikien päällys-   15 tonnia
         vaatteet:
         A. "Cowboy" -vaatteet ja muut
           niiden kaltaiset huvitteluun
           ja leikkiin tarkoitetut
           vaatteet kaupallista kokoa
           158 pienemmät; vaatteet
           nimikkeisiin 59.08, 59.11
           ja 59.12 kuuluvista
           tekstiilikankaista:
           II. Muut:
             a):sta. Takit:
              - puuvillaa
             b):stä. Muut:
              - puuvillaa
         B. Muut:
           I. Teollisuus- ja ammatti-
            vaatteet:
            a) Suojapuvut, myös sekä
              kokovartalon peittävät
              että rintalapuilla ja
              olkaimilla varustetut:
              1. Puuvillaa
            b) Muut:
              1. Puuvillaa
           II. Uimapuvut:
            b):stä. Muuta tekstiili-
              ainetta:
              - puuvillaa
           III. Kylpytakit, aamutakit,
            tupakkatakit ja niiden
            kaltaiset sisäkäyttöön
            tarkoitetut vaatteet:
            b) Puuvillaa
           IV. Anorakit, tuuli- ja muut
            ulkoilupuserot ja niiden
            kaltaiset vaatteet:
            b) Puuvillaa
           V. Muut:
            a) Takit (lukuun ottamatta
              ulkoilupuseroita) ja
              klubitakit:
              3. Puuvillaa
            b) Päällystakit, sadetakit
              ja muut takit; kaavut
              ja viitat:
              3. Puuvillaa
            c) Puvut ja yhdistelmäpuvut
              (lukuun ottamatta hiihto-
              pukuja):
              3. Puuvillaa
            d) Shortsit:
              3. Puuvillaa
            e) Housut:
              3. Puuvillaa
            f) Kaksi- tai kolmiosaiset
              hiihtopuvut:
              1:stä. Villaa tai hienoa
               eläimenkarvaa, puu-
               villaa tai teko-
               kuitua:
               - puuvillaa
            g) Muut vaatteet:
              3. Puuvillaa
     61.02  Naisten, tyttöjen ja pikku-
         lasten päällysvaatteet:
         A. Vauvanvaatteet; tyttöjen
           vaatteet kaupalliseen
           kokoon 86 saakka; cowboy-
           tyyppiset vaatteet ja muut
           niiden kaltaiset huvitteluun
           ja leikkiin tarkoitetut
           vaatteet, kaupallista kokoa
           158 pienemmät:
           I. Vauvanvaatteet; tyttöjen
            vaatteet kaupalliseen
            kokoon 86 saakka:
            a) Puuvillaa
         B. Muut:
           I. Vaatteet nimikkeeseen
            59.08, 59.11 tai 59.12
            kuuluvasta kankaasta:
            a):sta. Takit:
              - puuvillaa
            b):stä. Muut:
              - puuvillaa
           II. Muut:
            a) Esiliinat, suojapuvut,
              työpuvut ja muut
              teollisuus- ja ammatti-
              vaatteet (myös koti-
              käyttöön soveltuvat):
              1. Puuvillaa
            b) Uimapuvut:
              2:sta. Muuta tekstiili-
              ainetta:
              - puuvillaa
            c) Kylpytakit, aamutakit,
              vuodenutut ja niiden
              kaltaiset sisäkäyttöön
              soveltuvat vaatteet:
              2. Puuvillaa
            d) Anorakit, tuuli- ja muut
              ulkoilupuserot ja niiden
              kaltaiset vaatteet:
              2. Puuvillaa
            e) Muut:
              1. Jakut (lukuun
               ottamatta ulkoilu-
               puseroiden kaltaisia)
               ja kerhotakit:
               cc) Puuvillaa
              2. Takit ja sadetakit,
               kaavut ja viitat:
               cc) Puuvillaa
              3. Puvut ja yhdistelmä-
               puvut (lukuun
               ottamatta hiihto-
               pukuja):
               cc) Puuvillaa
              4. Leningit:
               ee) Puuvillaa
              5. Hameet, mukaanlukien
               housuhameet:
               cc) Puuvillaa
              6. Housut:
               cc) Puuvillaa
              7. Puserot ja paita-
               puserot:
               cc) Puuvillaa
              8. Kaksi- ja kolmi-
               osaiset hiihtopuvut:
               aa):sta. Villaa tai
                 hienoa eläimen-
                 karvaa, puuvillaa
                 tai tekokuitua
                 - puuvillaa
              9. Muut vaatteet:
               cc) Puuvillaa
 9    61.03  Miesten ja poikien alus-    200 kg
         vaatteet, myös kaulukset,
         paidanrintamukset ja
         kalvosimet:
         A. Paidat:
           II. Puuvillaa
         B. Pyjamat:
           II. Puuvillaa
         C. Muut:
           II. Puuvillaa
     61.04  Naisten, tyttöjen ja pikku-
         lasten alusvaatteet:
         A. Vauvojen vaatteet;
           tyttöjen vaatteet
           kaupalliseen kokoon
           86 saakka:
           I. Puuvillaa
         B. Muut:
           II. Puuvillaa
 10    84.41  Ompelukoneet; ompelukoneita  200 yksikköä
         varten erikoisesti sovitetut
         huonekalut; ompelukoneen-
         neulat:
         A. Ompelukoneet; ompelu-
           konetta varten erikoisesti
           sovitetut huonekalut:
           I. Ompelukoneet (ainoastaan
            lukkotikkikoneet) joiden
            päiden paino ei ylitä
            16 kg ilman moottoria
            tai 17 kg moottori mukaan
            luettuna; ompelukoneen
            (ainoastaan lukkotikki-
            koneet), päät, joiden
            paino ei ylitä 16 kg
            ilman moottoria tai 17 kg
            moottori mukaan luettuna:
            a) Ompelukoneet, joiden
              arvo (johon ei sisälly
              kehyksiä, pöytiä tai
              huonekaluja) on yli
              65 ECU kunkin
            b) Muut
 11    85.15  Radiolähettimet ja radio-   100 yksikköä
         puhelinlähettimet ja
         -vastaanottimet; yleisradio-
         ja televisiolähettimet ja
         -vastaanottimet (myös
         vastaanottimet yhteen-
         rakennetuin äänentalletus-
         ja -toistolaittein) sekä
         televisiokamerat; meri- ja
         ilmaliikenteen radio-
         turvallisuuslaitteet,
         tutkalaitteet sekä
         radiokauko-ohjauslaitteet:
         A. Radiolennätinlähettimet
           ja radiopuhelinlähettimet
           ja -vastaanottimet; yleis-
           radio- ja televisio-
           lähettimet ja -vastaan-
           ottimet (myös vastaan-
           ottimet yhteenrakennetuin
           äänentalletus- ja
           -toistolaittein) sekä
           televisiokamerat:
           III. Vastaanottimet, myös
            yhteenrakennetuin
            äänentalletus- tai
            -toistolaittein:
            b) Muut:
              2:sta. Muut:
               - väritelevisio-
                vastaanottimet,
                joiden kuvaruudun
                läpimitta on
                enintään 42 cm
 12    87.01  Traktorit (nimikkeeseen 87.07  10 yksikköä
         kuulumattomat), myös jos
         niissä on voimanotto-osia,
         vinttureita tai hihnapyöriä:
         A. Pienet maataloustraktorit,
           joissa on joko kipinä-
           sytytys- tai painesytytys-
           moottori
 13    93.02  Revolverit ja pistoolit     1000000 ECU
     93.04  Tuliaseet (nimikkeisiin
         93.02 ja 93.03 kuulumattomat),
         myös merkinantopistoolit,
         paukkupanospistoolit ja
         -revolverit sekä pelastus-
         köydenheittimet ja niiden
         kaltaiset tuliaseet:
         A:sta. Metsästys- ja
           urheiluhaulikot ja
           -kiväärit:
           - lukuun ottamatta yksi-
            piippuisia, rihlattuja
            metsästys- ja urheilu-
            haulikoita ja muita kuin
            reunasytytteisiä panoksia
            käyttäviä haulikoita,
            joiden yksikköarvo on
            yli 200 ECU
     93.05  Muut aseet, myös ilma-,
         jousi- ja niiden kaltaiset
         pistoolit ja kiväärit
     93.06  Aseiden osat, myös tuli-
         aseiden putkenteelmät, mutta
         eivät sivuaseiden osat
 14    93.07  Pommit, kranaatit, torpeedot,  30 tonnia
         miinat ja ohjukset sekä
         niiden kaltaiset sotilas-
         käyttöön tarkoitetut ammukset
         ja niiden osat; muut ampuma-
         tarvikkeet ja niiden osat,
         myös etupanokset; ampuma-
         tarvikkeiksi valmistetut
         lyijyhaulit

LIITE IV

Portugalin perustulli (kiinteä osa) 1 päivänä tammikuuta 1986

(Näihin tulleihin suoritetaan 1.3.1986 lisäpöytäkirjan 9 artiklassa määrätty ensimmäinen, 10 %:n suuruinen alennus.)


EC:n tullitariffin nimike
17.04 B I...............................55,42
17.04 B 11..............................54,31
17.04 C.................................54,08
17.04 D I a)............................57,24
17.04 D I b) 1..........................62,26
17.04 D I b) 2..........................53,35
17.04 D I b) 3 aa)......................59,20
17.04 D 1 b) 3 bb)......................56,71
17.04 D I b) 4..........................44,65
17.04 D 1 b) 5..........................51,90
17.04 D 1 b) 6..........................52,74
17.04 D I b) 7..........................36,46
17.04 D I b) 8..........................58,13
17.04 D II a)...........................35,05
17.04 D II b) 1.........................46,08
17.04 D II b) 2.........................47,71
17.04 D II b) 3.........................39,08
17.04 D II b) 4.........................44,80
18.06 A I...............................14,00
18.06 A II..............................14,00
18.06 A III.............................14,00
18.06 B I................................0,00
18.06 B II a)............................0,00
18.06 B II b)............................0,00
18.06 C I...............................14,00
18.06 C II a) 1..........................1,44
18.06 C II a) 2.........................14,00
18.06 C II b) 1.........................14,00
18.06 C II b) 2.........................14,00
18.06 C II b) 3.........................14,00
18.06 C II b) 4.........................14,00
18.06 D I a)............................14,00
18.06 D I b)............................14,00
18.06 D II a)...........................14,00
18.06 D II b)...........................14,00
18.06 D II c)............................0,00
19.02 A I...............................11,00
19.02 A II..............................11,00
19.02 B I...............................12,00
19.02 B II a) 1 aa).....................12,00
19.02 B II a) 1 bb).....................12,00
19.02 B II a) 2.........................12,00
19.02 B II a) 3.........................12,00
19.02 B II a) 4 aa).....................12,00
19.02 B II a) 4 bb).....................12,00
19.02 B II a) 5 aa).....................12,00
19.02 B II a) 5 bb).....................12,00
19.02 B II a) 6 aa).....................12,00
19.02 B II a) 6 bb).....................12,00
19.02 B II a) 7.........................12,00
19.02 B II b) 1.........................12,00
19.02 B II b) 2.........................12,00
19.03 A ................................35,00
19.03 B I...............................35,00
19.03 B II..............................35,00
19.04....................................0,00
19.05 A.................................38,87
19.05 B..................................0,00
19.05 C..................................0,00
19.07 A..................................0,00
19.07 B..................................0,00
19.07 C..................................0,00
19.07 D I...............................35,00
19.07 D II...............................0,00
19.08 A I...............................57,93
19.08 A II..............................56,85
19.08 A III.............................52,09
19.08 B I a)............................54,40
19.08 B I b)............................45,93
19.08 B II a)...........................63,97
19.08 B II b) 1.........................56,02
19.08 B II b) 2.........................44,82
19.08 B II c) 1.........................54,45
19.08 B II c) 2.........................43,26
19.08 B II d) 1.........................52,09
19.08 B II d) 2.........................40,89
19.08 B III a) 1........................48,81
19.08 B III a) 2........................35,00
19.08 B III b) 1........................54,42
19.08 B III b) 2........................43,83
19.08 B III c) 1........................50,70
19.08 B III c) 2........................42,65
19.08 B IV a) 1.........................49,63
19.08 B IV a) 2.........................40,51
19.08 B IV b) 1.........................48,76
19.08 B IV b) 2.........................37,38
19.08 B V a)............................46,59
19.08 B V b)............................46,71
21.02 C II..............................11,00
21.02 D II...............................0,00
21.06 A II a)............................0,00
21.06 A II b)............................4,18
21.07 A I................................0,00
21.07 A II..............................11,00
21.07 A III..............................0,00
21.07 B I a)............................45,20
21.07 B I b)............................45,92
21.07 B II a)...........................56,46
21.07 B II b)...........................39,90
21.07 C I...............................11,00
21.07 C II a)............................0,00
21.07 C II b)............................0,00
21.07 D I a) 1...........................0,00
21.07 D I a) 2...........................0,00
21.07 D I b) 1...........................2,34
21.07 D I b) 2...........................0,00
21.07 D I b) 3...........................0,00
21.07 D II a) 1..........................0,00
21.07 D II a) 2..........................0,00
21.07 D II a) 3..........................0,00
21.07 D II a) 4..........................0,00
21.07 D II b)............................0,00
21.07 E..................................0,00
21.07 G I a) 2 aa)......................61,36
21.07 G I a) 2 bb)......................59,67
21.07 G I a) 2 cc)......................50,60
21.07 G I b) 1..........................62,72
21.07 G I b) 2 aa)......................59,16
21.07 G I b) 2 bb)......................18,00
21.07 G I b) 2 cc)......................46,37
21.07 G I c) 1..........................61,67
21.07 G I c) 2 aa)......................53,95
21.07 G I c) 2 bb)......................52,38
21.07 G I c) 2 cc)......................50,11
21.07 G I d) 1..........................55,24
21.07 G I d) 2 aa)......................60,01
21.07 G I d) 2 bb)......................53,64
21.07 G I e) 1..........................50,14
21.07 G I e) 2..........................54,37
21.07 G I f)............................50,67
21.07 G II a) 1.........................46,82
21.07 G II a) 2 aa).....................35,00
21.07 G II a) 2 bb).....................35,00
21.07 G II a) 2 cc).....................35,00
21.07 G II b) 1.........................35,00
21.07 G II b) 2 aa).....................35,00
21.07 G II b) 2 bb).....................35,00
21.07 G II c) 1.........................39,57
21.07 G II c) 2 aa).....................39,01
21.07 G II c) 2 bb).....................35,00
21.07 G II d) 1.........................42,57
21.07 G II d) 2.........................35,00
21.07 G II e)...........................42,26
21.07 G III a) 1........................36,47
21.07 G III a) 2 aa)....................52,79
21.07 G III a) 2 bb)....................36,00
21.07 G III b) 1........................36,07
21.07 G III b) 2........................35,00
21.07 G III c) 1........................35,00
21.07 G III c) 2........................35,00
21.07 G III d) 1........................43,64
21.07 G III d) 2........................35,00
21.07 G III e)..........................35,00
21.07 G IV a) 1.........................45,22
21.07 G IV a) 2.........................43,89
21.07 G IV b) 1.........................49,02
21.07 G IV b) 2.........................35,00
21.07 G IV c)...........................35,00
21.07 G V a) 1..........................35,00
21.07 G V a) 2..........................35,00
21.07 G V b)............................35,00
21.07 G VI a) 1.........................35,00
21.07 G VI a) 2.........................35,00
21.07 G VI b) 1.........................35,00
21.07 G VI b) 2.........................35,00
21.07 G VI c)...........................35,00
21.07 G VII a) 1........................35,00
21.07 G VII a) 2........................35,00
21.07 G VII b) 1........................35,00
21.07 G VII b) 2........................35,00
21.07 G VIII a).........................35,00
21.07 G VIII b).........................35,00
21.07 G IX..............................35,00
22.02 B I................................0,00
22.02 B II...............................0,00
22.02 B III..............................0,00
29.04 C II...............................0,00
29.04 C III a) 1.........................0,00
29.04 C III a) 2.........................0,00
29.04 C III b) 1.........................0,00
29.04 C III b) 2.........................0,00
35.05 A..................................0,00
35.05 B I:stä ''tärkkelysliimat''.......12,00
35.05 B I:stä muut''.....................0,00
35.05 B II:sta ''tärkkelysliimat''......12,00
35.05 B II:sta muut''....................0,00
35.05 B III:sta ''tärkkelysliimat''.....12,00
35.05 B III:sta ''muut''.................0,00
35.05 B IV:sta ''tärkkelysliimat''......12,00
35.05 B IV:sta ''muut' ..................0,00
38.12 A I a).............................0,00
38.12 A I b).............................0,00
38.12 A I c).............................0,00
38.12 A I d).............................0,00
38.19 T I a).............................0,00
38.19 T I b).............................0,00
38.19 T II a)............................0,00
38.19 T II b)............................0,00

LIITE V

Eräisiin tuotteisiin sovellettavat Portugalin perustullit

1. Jäljempänä mainittuihin tuotteisiin sovellettavat perustullit, joita Portugalin tasavalta alentaa asteittain siten kuin 9 artiklassa on säädetty, ilmenevät taulukossa kunkin tuotteen kohdalla:


EC:n
tulli-                         Perus-
tariffin     Tavara                tulli
nimike                         (%)
34.02:sta Orgaaniset pinta-aktiiviset aineet;
      pinta-aktiiviset valmisteet ja pesu-
      valmisteet, myös jos niissä on saippuaa:
      - Natrium dodecan-l-yl-sulfaatti       20
      - Trietanoliamiini dodecan-l-yl-sulfaatti   20
      - Sulfonaattihappo, natriumalkyydi-
       benseenisulfonaatti ja ammonium-
       alkyylibenseensulfonaatti          20
      - Natriumsulfaatin, dodecan-l-yl ja
       trietanolamiinisulfaatin seokset
       ja valmisteet                20
38.19   Kemian ja siihen liittyvän teollisuuden
      tuotteet ja valmisteet (myös jos ne ovat
      luonnontuotteiden seoksia), muualle
      kuulumattomat; kemian ja siihen liittyvän
      teollisuuden jätetuotteet, muualle
      kuulumattomat:
      Q. Synteettisiin hartseihin perustuvat
       valusydämen sitomisaineet         20
      X:stä. Muut:
       - valimoissa valurautakappaleiden
        pinnan parantamiseen käytettävät
        tulenkestävät pintapäällysteet      20
       - kattilakiven estoaineet ja
        samanlaiset valmisteet höyry-
        kattiloita ja teollisuuden
        lauhdeveden käsittelyä varten      20
39.01   Kondensaatio-, polykondensaatio- ja
      polyadditiotuotteet, myös modifioidut
      tai polymeroidut sekä myös suora-
      ketjuiset (esim. fenolimuovit, amino-
      muovit, alkydit, polyallyyliesterit
      ja muut tyydyttämättömät polyesterit,
      silikonit):
      C. Muut:
       II. Aminomuovit:
         a:sta. Jossakin tämän ryhmän
           huomautuksessa 3 a) ja b)
           mainitussa muodossa:
           - karbamidi, hartsit,
            furfuryylialkoholilla
            modifioidut, eetteröityinä
            liuoksina, valimoissa
            käytettävät            20
       III. Alkydit ja muut polyesterit:
         b:stä. Muut:
           - tyydytetyt poly(etyleeni
            -tereftalalaatit), muut
            kuin mustat polymeerit,
            joissakin tämän ryhmän
            huomautuksessa 3 a) ja b)
            mainitussa muodossa,
            puristusta tai suulake-
            puristusta varten käytettävät   20
           - jauhetut, lisäaineita ja
            pigmenttejä sisältävät,
            pintapäällysteiden tai
            maalien kuumakovettamiseen
            käytettävät            20
       VII:stä. Muut:
           - Epoksi (etoksyliini) hartsit,
            jauhetut, lisäaineita ja
            pigmenttejä sisältävät,
            pintapäällysteiden tai maalien
            kuumakovettamiseen käytettävät  20
39.02   Polymeraatio- ja sekapolymeraatiotuotteet
      (esim. polyetyleeni, polytetrahalogeeni-
      etyleenit, polyisobutyleeni, polystyreeni,
      polyvinyylikloridi, polyvinyyliasetaatti,
      polyvinyyliklooriasetaatti ja muut
      polyvinyylijohdannaiset, polyakryyli- ja
      polymetakryylijohdannaiset, kumaroni-
      indeenihartsit)
      C. Muut:
       VII. Polyvinyylikloridi:
         a:sta. Jossakin tämän ryhmän
          huomautuksessa 3 a) tai b)
          mainitussa muodossa:
          - mikrosuspensiona          20
       X:stä. Vinyylikloridin ja vinyyli-
         asetaatin sekapolymeerit:
         - valmisteet äänilevyjen
          puristamista varten          20
40.06   Vulkanoimaton luonnonkumi tai
      synteettinen kumi, myös kumilateksi,
      muissa muodoissa (esim. tankoina, putkina
      ja muototankoina, liuoksina ja
      dispersioina); teokset vulkanoimattomasta
      luonnonkumista tai synteettisestä kumista
      (esim. päällystetty tai kyllästetty
      tekstiiliainelanka; renkaat ja pyörylät):
      B:stä. Muut:
       - renkaiden korjaukseen käytettävät
        paikat                  20
40.07   Vulkanoitu kumisäie ja -lanka, myös
      tekstiilitavaralla päällystetyt; tekstiili-
      ainelanka, kyllästetty tai päällystetty
      vulkanoidulla kumilla:
      A:sta. Vulkanoitu kumisäie ja -lanka, myös
       tekstiilitavaralla päällystetty:
       - poikkileikkaukseltaan pyöreä,
        päällystämätön säie           20
48.07   Kyllästetty, päällystetty, pinnalta
      värjätty, koristettu tai painettu paperi
      ja pahvi (ei kuitenkaan 49. ryhmään
      kuuluvat painotuotteet), rullina tai
      arkkeina:
      D:stä. Muu:
       - tekstiilinöyhdällä päällystetty
        paperi ja pahvi             10
56.01   Karstaamattomat, kampaamattomat ja muuten
      kehruuta varten valmistamattomat katkotut
      tekokuidut:
      A:sta. Synteettiset tekstiilikuidut:
       - polyesteriä, pituus vähemmän kuin
        65 mm ja lujuus enemmän kuin 53 cN/tex  16
59.03   Kuitukangas, sen kaltainen kangas langoista
      sekä tällaisista kankaista valmistetut
      tavarat, myös kyllästetyt tai päällystetyt:
      B:stä. Muu:
       - kuitukangas ja senkaltainen kangas
        langoista, metritavarana tai pelkästään
        suorakulmaisiksi kappaleiksi leikattuna,
        tekstiilinöyhdällä päällystetyt     10
       - kuitukangas ja senkaltainen kangas
        langoista, metritavarana tai pelkästään
        suorakulmaisiksi kappaleiksi leikattuna,
        paino vähintään 17 g/m2 ja enintään
        80 g/m2                 20
59.08:sta Selluloosajohdannaisilla tai muilla muovi-
      aineilla kyllästetyt, päällystetyt,
      peitetyt tai kerrostetut tekstiilikudelmat:
      - kyllästämätön, polyvinyylikloridi-
       nöyhdällä päällystetty           10
      - kyllästämätön, muu kuin tekstiili-
       pintainen, päällystetty selluloosa-
       johdannaisista tai muista keinomuovi-
       aineista, polyuretaania lukuunottamatta,
       saadulla nöyhdällä             10
59.12:sta Muulla tavalla kyllästetyt tai päällystetyt
      tekstiilikudelmat; teatterikulissiksi,
      studion taustakankaaksi tai sen kaltaista
      tarkoitusta varten maalattu kudelma:
      - tekstiilinöyhdällä päällystetyt       10
70.06:sta Valettu, valssattu, vedetty tai
      puhallettu lasi (myös verho- ja lankalasi),
      suorakulmaisina levyinä, pinnalta hiottu
      tai kiillotettu, mutta ei enempää
      valmistettu:
      - float-lasi, muu kuin lankalasi, muu kuin
       hiottu mutta ei enempää valmistettu,
       paksuus yli 2 mm mutta enintään 10 mm    16
70.08   Varmuuslasi, karaistu tai eri kerroksista
      valmistettu, myös sovitettu:
      B:stä Muu:
       - eri kerroksista valmistettu lasi
        ajoneuvoja ja vesikulkuneuvoja varten  20
70.13:sta Lasiesineet (nimikkeeseen 70.19 kuulu-
      mattomat), jollaisia tavallisesti käytetään
      pöytä-, keittiö-, toaletti- tai toimisto-
      esineinä, sisäkoristeluun tai sen
      kaltaisiin tarkoituksiin:
      - mekaanisesti kootusta soodalasista, muut
       kuin hiotut tai muuten koristellut
       juomalasit, sterilointipullot ja
       karkaistua lasia olevat tavarat       10
73.38   Esineet, jollaisia yleensä käytetään
      taloustarkoituksiin, sisätiloissa käytettävät
      saniteettiesineet sekä niiden osat, rautaa
      tai terästä; rauta- ja teräsvilla; padan-
      puhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotus-
      sienet, -käsineet ja niiden kaltaiset
      tavarat, rautaa tai terästä:
      B. Muut:
       II:sta. Muut:
         - kylpyammeet, enintään 3 mm paksusta
          teräs- tai rautalevystä, emaloidut  20
74.03   Tangot ja muototangot, kuparia; kuparilanka:
      B:stä. Muut:
       - tangot, joiden poikkileikkaus on pyöreä,
        sekoittamatonta kuparia, vyyhdellä    20
       - lanka, jonka poikkileikkaus on pyöreä,
        sekoittamatonta kuparia         20
83.01:stä Lukot ja riippulukot (avaimella,
      yhdistelmällä tai sähköllä toimivat) ja
      niiden osat, epäjaloa metallia; käsi-
      laukkujen, matka-arkkujen ja niiden
      kaltaisten esineiden lukolliset kehykset
      ja niiden osat, epäjaloa metallia;
      edellä mainittujen lukkojen avaimet,
      epäjaloa metallia:
      - lukon kotelot, sylinterit ja jouset,
       päällykset ja pitimet, sintraamalla
       tehdyt                   20
84.10   Nestepumput (myös moottori- ja turbiini-
      pumput), mittausvarusteineenkin; sanko-,
      ketju-, ruuvi-, nauha- ja niiden kaltaiset
      nesteensiirtolaitteet:
      B. Muut pumput:
       II. Muut:
         a):sta Pumput:
          - uppokeskipakopumput, muut kuin
           mittauslaittein varustetut pumput  20
84.12   Ilmastointilaitteet, joissa on moottori-
      tuuletin sekä laitteet ilman lämpötilan
      ja kosteuden muuttamista varten, yhdeksi
      kokonaisuudeksi rakennetut:
      B:stä. Muut:
       - muut kuin osat              20
84.15   Jäähdytyskaapit sekä muut jäähdytyskoneet,
      -laitteet ja -laitokset (myös sähköllä
      toimivat):
      C. Muut:
       I:stä. Jäähdytyskaapit, joiden
         vetoisuus on yli 340 litraa:
         - paino yli 200 kg, osat poisluettuna  15
       II:sta. Muut:
         - jäähdytyskaapit ja laatikko- tai
          kaappityyppiset pakastevarastointi-
          yksiköt, paino enintään 200 kg,
          osat poisluettuna           15
84.20:sta Punnitsemislaitteet (ei kuitenkaan vaa'at,
      joiden herkkyys on vähintään 0,05 g),
      myös painon perusteella toimivat lasku-
      ja tarkkailulaitteet; punnitsemis-
      laitteiden kaikenlaiset punnukset:
      - elektroniset astiavaa'at tai vaa'at,
       jotka punnitsevat ennakolta määrätyn
       määrän tavaraa säkkiin tai säiliöön ja
       muut elektroniset laitteet, jotka
       punnitsevat vakiomäärän, ohjelmoitavat,
       osat poisluettuna              20
      - elektroniset koneet esipakattujen
       tavaroiden punnitsemista ja etiketöintiä
       varten, osat poisluettuna          20
      - elektroniset siltavaa'at, kapasiteetti
       yli 5 000 kg, osat poisluettuna       20
      - elektroniset myymälävaa'at digitaali-
       näytöllä, osat poisluettuna         20
      - elektroniset punnitsemiskoneet ja
       -lavat digitaalinäytöllä, muut kuin
       henkilövaa'at, osat poisluettuna      20
84.41   Ompelukoneet; ompelukoneita varten
      erikoisesti sovitetut huonekalut;
      ompelukoneenneulat:
      A. Ompelukoneet; ompelukoneita varten
       erikoisesti sovitetut huonekalut:
       III:sta. Osat; ompelukoneita varten
         erikoisesti sovitetut huonekalut:
         - ompelukoneen osat, sintraamalla
          valmistetut              20
84.42:sta Koneet ja laitteet (muut kuin ompelu-
      koneet), vuodan tai nahan muokkausta,
      parkitusta tai vuota- ja nahkateosten
      valmistusta varten (myös jalkineen-
      valmistuskoneet):
      - leikkauspuristimet vuotia, nahkoja,
       turkisnahkoja ja nahkaa varten, osat
       poisluettuna                20
84.53   Automaattiset tietojenkäsittelykoneet
      ja niiden yksiköt; magneettimerkkien
      ja optisten merkkien lukijat, koneet
      tietojen siirtämistä varten tieto-
      välineelle koodimuodossa ja koneet
      tällaisten tietojen käsittelemistä
      varten, muualle kuulumattomat:
      B:stä. Muut:
      - integroidut toimivat numeeriset yksiköt,
       yhtenä kokonaisuutena, jossa on ainakin
       yksi keskusyksikkö ja yksi syöttö- ja
       tulosyksikkö, teollisuudessa sähkö-
       energian tuotantoa, jakelua ja käyttöä
       varten                   20
      - modulaattori / demodulaattori(modem)-
       yksiköt tietojensiirtoa varten       20
84.59   Koneet ja mekaaniset laitteet, joilla on
      itsenäinen tehtävä, tämän ryhmän muihin
      nimikkeisiin kuulumattomat:
      E. Muut:
       II:sta. Muut koneet ja mekaaniset
         laitteet:
         - ruiskumuotoilukoneet, suulake-
          puristinmuotoilukoneet, jauhimet
          ja puhallusmuotoilukoneet, kumi-
          ja muoviteollisuudessa käytettävät  20
84.62   Kuulalaakerit, rullalaakerit ja neula-
      laakerit:
      - laakerirenkaat, sintraamalla valmistetut,
       pyörissä käytettävät            20
84.63   Kampiakselit ja muut voimansiirtoakselit,
      laakeripesät, liukulaakerit, hammaspyörät
      ja pyörästöt (myös kitkapyörät, hammas-
      vaihteet, vaihdelaatikot ja muut nopeuden-
      säätöpyörästöt) sekä vauhtipyörät,
      hihnapyörät ja -pyörästöt, väkipyörät,
      kytkimet ja akselikytkimet:
      B. Muut:
       II:sta. Muut:
         - liukulaakerit, sintraamalla
          valmistetut:
          - paino enintään 500 g        20
          - hammaspyörissä käytettävät,
           itsevoitelevat, pronssia tai
           rautaa               20
85.01   Sähkögeneraattorit, moottorit, muuttajat
      (pyörivät tai kiinteät), muuntajat,
      tasasuuntaajat ja induktanssikäämit:
      B. Muut koneet ja laitteistot:
       I. Generaattorit, moottorit (myös
         nopeudenhidastimin, vaihtajin ja
         -kiihdyttäjin) ja pyörivät muuttajat
         b):stä. Muut:
          - generaattoriyhdistelmät poltto-
           moottorein, teho enintään 750
           kVA, myös yhdistelmät, joiden
           tehoa ei ilmaista kW:eina tai
           kVA:eina, paino yli 100 kiloa   20
          - vaihtovirtageneraattorit, paino
           yli 100 kg, teho enintään 750 kVA 20
          - tasavirtamoottorit ja -generaat-
           torit, paino yli 100 kg, lukuun-
           ottamatta moottoreita ja muita
           generaattoreita, joiden tehoa ei
           ilmaista kW:eina tai kVA:eina   20
          - pyörivät muuttajat, paino yli
           100 kg               20
       II:sta. Muuntajat, kiinteät, muuttajat,
         tasasuuntaajat; induktanssikäämit:
         - kiinteät muuttajat, paino yli 100
          kg, ja tasasuuntaajat, muut kuin
          erityisesti hitsaustarkoituksiin
          suunnitellut             20
         - kolmivaihemuuntajat, ilman neste-
          eristystä, teho vähintään 50 kVA
          ja enintään 2500 kVa         20
85.04   Sähköakkumulaattorit:
      B. Muut:
       II:sta. Muut akkumulaattorit:
         - nikkeli-kadmium-akkumulaattorit,
          muut kuin hermeettisesti suljetut   20
85.12   Vedenkuumennuslaitteet ja kuumaveden-
      varaajat sekä uppokuumentimet, sähköiset;
      maan sähkölämmityslaitteet, huoneiden ja
      vastaavien tilojen sähkölämmityslaitteet,
      sähköiset tukanhoitolaitteet (esim.
      tukankuivaajat, -kihartimet ja kiharrus-
      pihtien kuumentimet) ja sähkösilitysraudat;
      taloudessa käytettävät sähkölämpölaitteet;
      sähkökuumennusvastukset, ei kuitenkaan
      hiilestä valmistetut:
      C:stä. Sähköiset tukanhoitolaitteet (esim.
       tukankuivaajat, -kihartimet ja kiharrus-
       pihtien kuumentimet):
       - tukankuivaajat, ei kuitenkaan
        kuivauskuvut               20
85.13   Sähkölaitteet langallista puhelua tai
      sähkötystä varten (myös kantoaaltolaitteet):
      B:stä. Muut:
       - elektroniset automaattipuhelimet,
        ei kuitenkaan niiden osat        20
85.15   Radiolennätinlähettimet ja radiopuhelin-
      lähettimet ja -vastaanottimet; yleisradio-
      ja televisiolähettimet ja -vastaanottimet
      (myös vastaanottimet yhteenrakennetuin
      äänentalletus- ja -toistolaittein) sekä
      televisiokamerat; meri- ja ilmaliikenteen
      radioturvallisuuslaitteet, tutkalaitteet
      sekä radiokauko-ohjauslaitteet:
      A. Radiolennätinlähettimet ja radiopuhelin-
       lähettimet ja -vastaanottimet:
       yleisradio- ja televisiolähettimet ja
       -vastaanottimet (myös vastaanottimet
       yhteenrakennetuin äänentalletus- ja
       -toistolaittein) sekä televisiokamerat:
       I. Lähettimet:
         b):stä. Muut:
          - HF- ja MF-taajuuksia käyttävät   20
       II. Lähetin-vastaanottimet:
         b):stä. Muut:
          - VHF-taajuutta käyttävät      20
          - kannettavat jalustat VHF-
           lähetin-vastaanottimille      20
       III. Vastaanottimet, myös yhteen-
         rakennetuin äänentalletus- tai
         toistolaittein:
         b) Muut:
          2:sta. Muut:
            - radiolennätin- ja radio-
             puhelinvastaanottimet, VLF-,
             LF-, MF- ja HF-taajuuksia
             käyttävät            20
85.16:sta Sähkölaitteet rautatie-, maantie-,
      sisävesi-, satama- tai lentokenttä-
      liikenteen valvontaa tai ohjausta varten:
      - ei kuitenkaan rautatieliikenteen
       valvonta- tai ohjauslaitteet ja osat    20
85.17   Kuuloon tai näköön perustuvat sähkö-
      merkinantolaitteet (esim. soittokellot,
      sireenit, ilmaisintaulut sekä murto- ja
      palohälyttimet), nimikkeisiin 85.09 ja
      85.16 kuulumattomat:
      B:stä. Muut:
       - ei kuitenkaan murto-, palo- ja
        senkaltaiset hälyttimet eikä osat    20
85.19   Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä
      ja katkaisemista varten, sen suojaamista
      tai siihen liittämistä varten (esim.
      kytkinlaitteet, releet, varolaitteet,
      ukkossuojat, jännitteenvaimentimet,
      pistotulpat, lampunpitimet ja haaroitus-
      rasiat); vastukset, kiinteät tai säädettävät
      (myös potentiometrit), muut kuin kuumennus-
      vastukset; painetut piirit; kytkintaulut
      (muut kuin puhelinkytkentäpöydät) sekä
      ohjauspöydät:
      A:sta. Sähkölaitteet sähkövirtapiirin
       kytkemistä ja katkaisemista varten,
       sen suojaamista tai siihen liittämistä
       varten:
       - teollisuudessa käytettävät, muut kuin
        laitteet sähkövirtapiiriin liittämistä
        varten:
        - vähintään 1000 voltin käyttö-
         jännitettä varten:
         - kytkentä- ja katkaisulaitteet ja
          erottimet, myös virtapiirin
          katkaisemista varten käyttö-
          jännitteen ollessa vähintään
          1 kV mutta enintään 60 kV      20
         - HJ-tyypin sulakkeet, käyttö-
          jännite vähintään 6 kV ja
          enintään 36 kV            20
        - alle 1000 voltin käyttöjännitettä
         varten:
         - NH-tyypin sulakkeet         20
         - kaksoiskatkaisukytkimet 63-1000 A,
          kolme- tai nelinapaiset       20
      D:stä. Kytkintaulut ja ohjauspöydät:
       - laitteisiin sovitetut:
        - teollisuudessa käytettävät, muut
         kuin tietoliikenneyhteyksiin tai
         instrumenttisovellutuksiin
         käytettävät:
         - vähintään 1000 V, myös katkaisimin
          varustetut irtoparistot tai
          virtapiirin katkaisijat metallilla
          pleteroituja muuntajia varten    20
         - enintään 1000 V           20
85.23   Eristetty (myös emaloitu tai anodisoitu)
      sähkölanka, -kaapeli, -tanko, -kaistale
      tai niiden kaltainen sähköjohdin (myös
      koaksiaalikaapeli), myös päätekappalein
      varustettu:
      B:stä. Muut:
       - langat ja kaapelit voimansiirtoa
        varten enintään 60 kV käyttö-
        jännitteellä, ei valmiita pääte-
        kappaleiden asentamista varten tai
        jo päätekappalein varustetut, poly-
        etyleenillä eristetyt, ei kuitenkaan
        käämilanka                20
       - kuparikäämilanka, lakattu,
        vernissattu tai emaloitu, jonka
        halkaisija on vähintään 0,40 mm mutta
        enintään 1,20 mm (luokka F, aste I ja
        II)                   20
87.02   Moottoriajoneuvot, henkilö- tai tavaran-
      kuljetukseen tarkoitetut (myös urheilu-
      moottoriajoneuvot, nimikkeeseen 87.09
      kuulumattomat):
      A. Henkilökuljetusta varten, myös sekä
       henkilö. että tavarankuljetusta varten
       suunnitellut ajoneuvot:
       I. Polttomoottori- tai Dieselkäyttöiset:
         b):stä. Muut:
          - nelipyörävetoiset, maavara yli
           205 mm, omapaino yli 1350 kg
           mutta alle 1900 kg, kokonais-
           paino vähintään 1950 kg mutta
           alle 3600 kg, polttomoottori-
           käyttöisen ajoneuvon sylinteri-
           tilavuus yli 1560 cm3 mutta
           alle 2900 cm tai diesel-
           käyttöisen ajoneuvon sylinteri-
           tilavuus yli 1980 cm3 mutta
           alle 2500 cm3           20
      B. Tavaran ja aineiden kuljetukseen
       tarkoitetut:
       II. Muut:
         a) Polttomoottori- tai diesel-
          käyttöiset:
          1. Kuorma-autot joko poltto-
            moottorilla, jonka sylinteri-
            tilavuus on vähintään 2800
            cm3 tai dieselmoottorilla,
            jonka sylinteritilavuus on
            vähintään 2500 cm3
            bb):stä. Muut:
              - nelipyörävetoiset,
               maavara yli 205 mm,
               omapaino yli 1350 kg
               mutta alle 1900 kg,
               kokonaispaino vähintään
               1950 kg mutta alle 3600
               kg, polttomoottori-
               käyttöiset, joiden
               sylinteritilavuus
               on alle 2900 cm3      20
          2. Muut:
            bb):stä. Muut:
              - nelipyörävetoiset,
               maavara yli 205 mm,
               omapaino yli 1350 kg
               mutta alle 1900 kg,
               kokonaispaino vähintään
               1950 kg mutta alle 3600
               kg, polttomoottorin
               sylinteritilavuus yli
               1560 cm3 mutta alle 2900
               cm3 tai dieselmoottorin
               sylinteritilavuus yli
               1980 cm3 mutta alle
               2500 cm3          20
87.06   Nimikkeisiin 87.01, 87.02 ja 87.03 kuuluvien
      moottoriajoneuvojen osat ja tarvikkeet:
      B. Muut:
       II:sta. Muut:
         - männät ja iskunvaimentimien ohjaus-
          tangot, sintraamalla valmistetut   20
         - osat ja tarvikkeet, sintraamalla
          valmistetut, muut kuin ylä-
          rakenteiden osat ja tarvikkeet,
          täydelliset vaihdelaatikot,
          täydelliset taka-akselit tasaus-
          pyörästöineen, pyörät, niiden osat
          ja tarvikkeet, kannatusakselit ja
          levyjarrujen kokoonpannut jarrupalat 20
         - pyörien tasapainotuspainot      20
87.12   Nimikkeisiin 87.09, 87.10 ja 87.11
      kuuluvien ajoneuvojen osat ja tarvikkeet:
      B:stä. Muut:
       - hammaspyörät, sintraamalla valmistetut  20
90.17:stä Lääkintä-, hammaslääkintä, kirurgiset- ja
      eläinlääkintäkojeet ja -laitteet (myös
      sähkölääkintälaitteet ja silmälääkärin-
      kojeet):
      - muoviruiskut                20
90.28   Sähkökojeet ja -laitteet mittausta,
      tarkkailua ja analyysiä varten sekä
      automattiset sähkösäätökojeet ja -laitteet:
      A. Elektroniset kojeet ja laitteet:
       II. Muut:
         b):stä. Muut:
          - säätimet              20
          - teollisuudessa sähkövoiman
           tuottamiseen, jakeluun ja
           käyttöön käytettävät tarkkailu-
           ja automaatiovalvontalaitteet   20
      B. Muut:
       II:sta. Muut:
         - säätimet               20

2. Suomesta tuotavien tulitikkujen (EC:n tullitariffin nimike 36.06) ja taulan (EC:n tullitariffin nimike 36.08) perustulli on nolla.

LIITE VI

1. Joulukuun 31 päivänä 1985 vallinneen kokoonpanon mukaisesta Yhteisöstä tuotavat tuotteet, joiden vähimmäistulliksi (kiinteä osa) vahvistetaan 35 %


EC:n
tulli-
tariffin       Tavara
nimike

17.04   Sokerivalmisteet, kaakaota sisältämättömät:
      B. Purukumi, joka sisältää sakkaroosia (myös
       sakkaroosina ilmaistua inverttisokeria)
      C. Valkea suklaa
      D. Muut
19.03   Makaroni, spaghetti ja niiden kaltaiset valmisteet
19.08   Kakut, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut
      hienommat leipomatuotteet, myös jos niissä on
      kaakaota, sen määrästä riippumatta
21.07   Ravintovalmisteet, muualle kuulumattomat:
      G. Muut:
       I. Maitorasvaa sisältämättömät tai vähemmän
         kuin 1,5 % painosta maitorasvaa sisältävät
         f) Vähintään 85 % painosta sakkaroosia
          (myös sakkaroosina ilmaistua invertti-
          sokeria) sisältävät
       II. Vähintään 1,5 % mutta vähemmän kuin 6 %
         painosta maitorasvaa sisältävät
       III. Vähintään 6 % mutta vähemmän kuin 12 %
         painosta maitorasvaa sisältävät
       IV. Vähintään 12 % mutta vähemmän kuin 18 %
         painosta maitorasvaa sisältävät
       V. Vähintään 18 % mutta vähemmän kuin 26 %
         painosta maitorasvaa sisältävät
       VI. Vähintään 26 % mutta vähemmän kuin 45 %
         painosta maitorasvaa sisältävät
       VII. Vähintään 45 % mutta vähemmän kuin 65 %
         painosta maitorasvaa sisältävät
       VIII. Vähintään 65 % mutta vähemmän kuin 85 %
         painosta maitorasvaa sisältävät
       IX. Vähintään 85 % painosta maitorasvaa
         sisältävät

2.Joulukuun 31 päivänä 1985 vallinneen kokoonpanon mukaisesta Yhteisöstä tuotavat tuotteet, joiden vähimmäistulliksi (kiinteä osa) vahvistetaan 14 %


EC:n
tulli-
tariffin       Tavara
nimike

18.06   Suklaa ja muut kaakaota sisältävät ravinto-
      valmisteet
      A. Kaakaojauhe, makeutettu vain sakkaroosia
       lisäämällä
      C. Suklaa ja suklaavalmisteet, myös täytetyt;
       kaakaota sisältävät sokerin korvaavista
       tuotteista valmistetut sokerivalmisteet ja
       niiden korvikkeet:
       I. Sakkaroosia sisältämättömät tai vähemmän
         kuin 5 % painosta sakkaroosia (myös
         sakkaroosina ilmaistua inverttisokeria)
         sisältävät
       II. Muut:
         a) Maitorasvaa sisältämättömät tai
          vähemmän kuin 1,5 % painosta maitorasvaa
          sisältävät ja sakkaroosia (myös
          sakkaroosina ilmaistua inverttisokeria
          sisältävät) sisältävät:
          2. 50 % tai enemmän
         b) Vähintään 1,5 % painosta maitorasvaa
          sisältävät
      D. Muut:
       I. Maitorasvaa sisältämättömät tai vähemmän
         kuin 1,5 % painosta maitorasvaa sisältävät
       II. Maitorasvaa sisältävät:
         a) Vähintään 1,5 % mutta enintään 6,5 %
          painosta
         b) Enemmän kuin 6,5 % mutta vähemmän kuin
          26 % painosta

3. Joulukuun 31 päivänä 1985 vallinneen kokoonpanon mukaisesta Yhteisöstä tuotavat tuotteet, joiden vähimmäistulliksi (kiinteä osa) vahvistetaan 12 %


EC:n
tulli-
tariffin       Tavara
nimike

19.02   Mallasuute; jauhovalmisteet (hienosta tai
      karkeasta jauhosta), tärkkelys- ja
      mallasuutevalmisteet, jollaisia käytetään
      pikkulasten ravinnoksi, dieettitarkoituksiin
      tai ruoanlaittoon, myös jos niissä on alle
      50 % painosta kaakaota:
      B. Muut
35.05   Dekstriini ja dekstriiniliima; liukoinen tai
      paahdettu tärkkelysliisteri:
      B:stä. Dekstriinistä tai tärkkelyksestä
       valmistetut liimat:
       - tärkkelysliimat

4.Joulukuun 31 päivänä 1985 vallinneen kokoonpanon mukaisesta Yhteisöstä tuotavat tuotteet, joiden vähimmäistulliksi (kiinteä osa) vahvistetaan 11 %


EC:n
tulli-
tariffin       Tavara
nimike

19.02   Mallasuute; jauhovalmisteet (hienosta tai
      karkeasta jauhosta), tärkkelys- ja mallasuute-
      valmisteet, jollaisia käytetään pikkulasten
      ravinnoksi, dieettitarkoituksiin tai ruoan-
      laittoon, myös jos niissä on alle 50 %
      painosta kaakaota:
      A. Mallasuute
21.02   Kahvi-, tee- ja mateeuutteet, -esanssit ja
      -tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin
      ja tiivisteisiin perustuvat valmisteet;
      paahdettu sikurijuuri ja muut paahdetut
      kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit
      ja tiivisteet:
      C. Paahdettu sikurijuuri ja muut paahdetut
       kahvinkorvikkeet:
       II. Muut
21.07   Ravintovalmisteet, muualle kuulumattomat:
      A. Viljatuotteet, jyvinä tai tähkinä, esikeitetyt
       tai muuten valmistetut:
       II. Riisi
      B. Ravioli, makaroni, spaghetti ja senkaltaiset
       tuotteet, täyttämättömät, keitetyt; edelliset
       täytettyinä, myös keitettyinä:
       I. Täyttämättömät, keitetyt:
         a):sta. Kuivatut:
          - sokerilisäyksin
         b):stä. Muut:
          - sokerilisäyksin
       II. Täytetyt:
         b):stä Muut:
          - sokerilisäyksin
      C. Jäätelö (ei kuitenkaan jäätelöjauhe):
       I. Maitorasvaa sisältämättömät tai vähemmän
         kuin 3 % painosta maitorasvaa sisältävät
      G. Muut:
       I. Maitorasvaa sisältämättömät tai vähemmän
         kuin 1,5 % painosta maitorasvaa sisältävät:
         a) Sakkaroosia sisältämättömät tai vähemmän
          kuin 5 % painosta sakkaroosia (myös
          sakkaroosina ilmaistua inverttisokeria)
          sisältävät:
          2. Tärkkelystä sisältävät:
            cc) 45 % painosta tai enemmän
         b) Vähintään 5 % mutta vähemmän kuin 15 %
          sakkaroosia (myös sakkaroosina ilmaistua
          inverttisokeria) sisältävät:
          2. Tärkkelystä sisältävät:
            bb) Vähintään 32 % mutta vähemmän
              kuin 45 % painosta
            cc) 45 % painosta tai enemmän
         c) Vähintään 15 % mutta vähemmän kuin 30 %
          painosta sakkaroosia (myös sakkaroosina
          ilmaistua inverttisokeria) sisältävät:
          2. Tärkkelystä sisältävät:
            bb) Vähintään 32 % mutta vähemmän
              kuin 45 % painosta
            cc) Vähintään 45 % painosta
         d) Vähintään 30 % mutta vähemmän kuin 50 %
          painosta sakkaroosia (myös sakkaroosina
          ilmaistua inverttisokeria) sisältävät
         e) Vähintään 50 % mutta vähemmän kuin 85 %
          painosta sakkaroosia (myös sakkaroosina
          ilmaistua inverttisokeria) sisältävät

Tekstiililiite

1. Yhteisö hyväksyy Portugalin puolesta sen Suomeen suuntautuvan tekstiiliviennin kehityksen seuraamiseksi liitteessä A kuvatun mukaisen hallinnollisen yhteistyön järjestelmän liitteessä B mainittuja tuotteIta varten.

2. Tätä hallinnollista yhteistyötä sovelletaan enintään aikana, jona Portugali ja muut Yhteisön jäsenvaltiot ylläpitävät keskenään tällaista hallinnollista yhteistyötä.

3. Yhteisö vahvistaa tässä yhteydessä, että Portugali sitoutuu suhtautumaan sekakomitean puitteissa ymmärtäväisesti ja joustavasti tapauksiin, joissa Suomen markkinoilla syntyy äkillisiä ja vakavia vaikeuksia.

Liite A Hallinnollinen yhteistyö

1. Portugalin toimivaltaiset viranomaIset antavat ''Declaracao do Exportacao'' -todistuksen (DE) kaikelle liitteessä B lueteltuihin tullinimikkeisiin kuuluvalle Portugalista peräisin olevalle tekstiiliviennille, jonka aiottu lopullinen tuontimaa on Suomi.

2. Portugalin toimivaltaiset viranomaiset antavat yllämainittuja tuotteita koskevan DE:n oikeaksi todistetun jäljennöksen. Todistuksesta on ilmettävä erityisesti tiedot, joita kohdassa 4 mainitussa tuojan anomuksessa tarvitaan.

3. Komissio ilmoittaa Suomelle jokaisen vuosineljänneksen 10 ensimmäisen päivän aikana tuotteittain eriteltynä:

a) määrät, joille DE:n oikeaksi todistettuja jäljennöksiä annettiin edellisen vuosineljänneksen aikana;

b) a)-kohdassa mainittua aikaa edeltävän vuosineljänneksen aikana tapahtuneen viennin.

4. Tämän hallinnollisen yhteistyön piiriin kuuluvien tuotteiden lopullinen tuonti Suomeen tapahtuu Suomen toimivaltaisten viranomaisten antaman tai vahvistaman tuontiasiakirjan nojalla. Tämä asiakirja on annettava tai vahvistettava viiden työpäivän kuluessa suomalaisen tuojan tekemästä anomuksesta. Tämä tuontiasiakirja on annettava tai vahvistettava, kun toimivaltaisten portugalilaisten vIranomaisten antama ja oikeaksi todistettu DE:n jäljennös näytetään.

Tuojan anomuksessa on osoitettava:

a) tuojan ja vIejän nimi ja osoite;

b) tavaran kuvaus, josta ilmenee:

- kauppanimi,

- Suomen ulkomaankauppatilaston tariffinimike,

- alkuperämaa;

c) tavara ilmoitettuna liitteessä B ilmenevässä yksikössä;

d) suunniteltu tai suunnitellut tuontipäivämäärät.

Tällä kappaleella ei saa estää kyseisen tuotteen lopullista tuontia, mikäli tuotteen tuontimäärä ylittää kokonaisuudessaan vähemmän kuin 5 prosentilla tuontiasiakirjassa mainitun määrän.

5. Milloin vaadittu tuontiasiakirja koskee määrää, joka on pienempi kuin DE:n oikeaksi todistetussa jäljennöksessä ilmoitettu määrä, tämä jäljennös palautetaan tuojalle merkitsemällä sen taakse määrä, jolle tuontiasiakirja annettiin.

6. Suomi ilmoittaa komissiolle jokaisen vuosIneljänneksen 10 ensimmäisen päivän aikana tuotteittain eriteltynä:

a) määrät, joille edellisen vuosineljänneksen aikana annettiin tai vahvistettiin tuontiasiakirjoja;

b) a)-kohdassa mainittua aikaa edeltävän vuosineljänneksen aikana tapahtuneen tuonnIn.

Liite B Suomen luettelo


 I  Miesten, naisten, poikien ja tyttöjen sukat ja
   nilkkasukat paria 60.03.112-119, 152--159
II  Naisten ja tyttöjen puserot, puuvillaa tai
   tekokuitua kappaletta 61.02.502, 505, 506, 509:stä
III Vuodeliinavaatteet, puuvillaa ja muuta tekstiiliainetta
   tonnia 62.02.115/199
IV  Pyyheliinat ja niiden kaltaiset tavarat, puuvilla-
   ja muuta froteekangasta tonnia 62.02.311

LISÄPÖYTÄKIRJA Suomen tasavallan ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön väliseen sopimukseen johtuen Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä yhteisöön:

Suomen tasavalta toiselta puolen,

ja

Alankomaiden kuningaskunta, Belgian kuningaskunta, Espanjan kuningaskunta, Helleenien tasavalta, Irlanti, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, Italian tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta, Portugalin tasavalta, Ranskan tasavalta, Saksan liittotasavalta, Tanskan kuningaskunta, jotka ovat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioita, ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisö toiselta puolen

ottaen huomioon Suomen tasavallan ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön välisen sopimuksen, joka allekirjoitettiin Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 1973 ja jota jäljempänä nimitetään ''sopimukseksi'',

ottaen huomioon Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisen Euroopan Yhteisöihin 1 päivänä tammikuuta 1986,

ottaen huomioon, että Suomen tasavalta, Yhteisö ja Yhteisön jäsenvaltiot, sopivat 18 päivänä joulukuuta 1985, l päivän tammikuuta 1986 ja 28 päivän helmikuuta 1986 väliseksi ajaksi, toIselta puolen Suomen, toiselta puolen Espanjan ja Portugalin välillä sovellettavista kaupallisista järjestelyistä,

ovat päättäneet sopia yhteisesti sopimukseen tehtävistä tarkistuksista ja siirtymätoimenpiteistä, jotka johtuvat Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön, ja

tehdä tämän pöytäkirjan:

I OSA

Tarkistukset

1 artikla

Espanjan kuningaskunta ja Portugalin tasavalta liittyvät täten sopimukseen.

2 artikla

1. Sopimuksen teksti, liite ja pöytäkirjat, jotka ovat sopimuksen erottamaton osa, sekä päättöpöytäkirja siihen liittyvine ilmoituksineen käännetään espanjan ja portugalin kielelle. Nämä käännökset ovat yhtä todistusvoimaisia kuin alkuperäiset tekstit. Sekakomitea hyväksyy espanjan- ja portugalinkieliset käännökset.

2. Suomesta peräisin oleville sopimuksen piiriin kuuluville tuotteille annetaan Kanarian saarille, Ceutaan tai Melillaan tuotaessa kaikissa suhteissa, mukaan lukien ''arbitrio insular'' -maksu, Kanarian saarilla sovellettu sama tuontikohtelu kuin Yhteisön tullialueelta peräisin oleville tuotteille.

3. Suomen tasavalta antaa Kanarian saarilta, Ceutasta tai Melillasta peräisin oleville, sopimuksen kattamille tuotteille saman tuontikohtelun kuin Espanjasta tuoduille ja sieltä peräisin oleville tuotteille.

II OSA

Siirtymätoimenpiteet

3 artikla

1. Sopimuksen kattamissa tuotteissa poistetaan Suomesta ja Espanjasta peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat tuontitullit näiden maiden välillä asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

-- 1.3.1986 jokaista tullia alennetaan 90,0 %:iin perustullista;

-- 1.1.1987 jokaista tullia alennetaan 77,5 %:iin perustullista;

-- 1.1.1988 jokaista tullia alennetaan 62,5 %:iin perustullista; -- 1.1.1989 jokaista tullia alennetaan 47,5 %:iin perustullista;

-- 1.1.1990 jokaista tullia alennetaan 35,0 %:iin perustullista,

-- 1.1.1991 jokaista tullia alennetaan 22,5 %:iin perustullista;

-- 1.1.1992 jokaista tullia alennetaan 10,0 %:iin perustullista;

-- viimeinen 10:n alennus tehdään 1 päivänä tammikuuta 1993.

2. Sopimuksen kattamissa tuotteissa poistetaan Suomesta peräisin oleviin tuotteisiin kohdistuvat tullit Portugalissa asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

-- 1.3.1986 jokaista tullia alennetaan 90 %:iin perustullista;

-- 1.1.1987 jokaista tullia alennetaan 80 %:iin perustullista;

-- 1.1.1988 jokaista tullia alennetaan 65 %:iin perustullista;

-- 1.1.1989 jokaista tullia alennetaan 50 %:iin perustullista;

-- 1.1.1990 jokaista tullia alennetaan 40 %:iin perustullista;

-- 1.1.1991 jokaista tullia alennetaan 30 %:iin perustullista;

-- muut kaksi 15 % : n suuruista alennusta tehdään 1 päivänä tammikuuta 1992 ja 1 päivänä tammikuuta 1993.

3. Edellisen kappaleen mukaisten tullien määrää laskettaessa suoritetaan pyöristäminen alaspäin ensimmäiseen desimaaliin poistamalla toinen desimaali.

4 artikla

1. Ellei 2 ja 3 kappaleiden määräyksistä muuta johdu, on perustulli, johon peräkkäiset, 4 artiklassa määrätyt alennukset suoritetaan, jokaisen tuotteen osalta toiselta puolen Suomen, toiselta puolen Espanjan ja Portugalin välisessä kaupassa tammikuun 1 päivänä 1985 tosiasiallisesti sovellettu tulli.

2. Mikäli kuitenkin tämän jälkeen ja ennen liittymistä on suoritettu tullin alennus, pidetään tällaista alennettua tullia perustullina.

3. Portugalin seuraavassa mainittuun tuotteeseen soveltama perustulli on 20 %:


EC:n
tulli-
tariffin   Tavara
nimike n:o
73.13   Levy, rautaa tai terästä, kylmä- tai kuumavalssattu:
      B. Muut levyt
       IV. Pleteroitu, päällystetty tai muuten pinta-
         käsitelty:
         d):stä Muu (esimerkiksi kuparilla silattu,
          keinotekoisesti hapetettu, lakattu,
          vernissattu, nikkelillä silattu,
          pleteroitu, parkeroitu, painettu) (ECSC):
          - polyvinyylikloridilla päällystetty

5 artikla

Portugalin Suomen kanssa käymässä kaupassa soveltamat seuraavat maksut poistetaan asteIttain seuraavan aikataulun mukaisesti:

a) arvomääräinen 0,4 %:n maksu, jota sovelletaan väliaikaisesti maahantuotuihin tavaroihin, jälleentuotuihin tavaroihin (paitsi kontteihin) ja tavaroihin, jotka on maahantuotu sellaisten jatkojalostusjärjestelyjen puitteissa, joita luonnehtii vientituotteisiin käytetyistä maahantuoduista tavaroista perityn tullin palauttaminen (''drawback''), alennetaan 0,2 %:iin 1 päivänä tammikuuta 1987 ja poistetaan 1 päivänä tammikuuta 1988;

b) arvomääräinen 0,9 % :n maksu, jota sovelletaan vapaaseen liikkeeseen maahantuotuihin tavaroihin, alennetaan 0,6 %:iin 1 päivänä tammikuuta 1989, alennetaan 0,3 %:iin 1 päivänä tammikuuta 1990 ja poistetaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

6 artikla

Mikäli Espanjan kuningaskunta, Portugalin tasavalta tai molemmat jättävät kokonaan tai osittain perimättä 5 artiklassa mainittuja tulleja tai maksuja 31 päivänä joulukuuta 1985 vallinneen kokoonpanon mukaisesta Yhteisöstä tuoduilta tuotteilta, näitä tulleja tai maksuja jätetään perimättä tai vähennetään samalla prosenttimäärällä Suomesta peräisin olevissa tuotteissa.

7 artikla

1. Mikäli Espanjan kuningaskunta avaa kolmansille maille sellaisia tullikiintiöitä, joita sovellettiin l päivänä tammikuuta 1985, annetaan Suomesta tuoduille tuotteille sama kohtelu kuin 31 päivänä joulukuuta 1985 vallinneen kokoonpanon mukaisesta Yhteisöstä tuoduille tuotteille, niin kauan kuin nämä kiintiöt pysyvät avoimina.

2. Mikäli tullikiintiöitä ei avata, Espanjan kuningaskunta soveltaa Suomesta tuotuihin tuotteisiin samoja tulleja kuin siinä tapauksessa, että kiintiöt avattaisiin. Näihin tulleihin oikeutetut tuontimäärät tai arvot rajoitetaan määriin, jotka tosiasiallisesti tuotiin Suomesta samojen, 1 päivänä tammikuuta 1985 avattujen kiintiöiden puitteissa.

III OSA

Yleiset ja loppumääräykset

8 artikla

Sekakomitea päättää kaikista Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Yhteisöön johtuvista muutoksista alkuperäsääntöihin.

9 artikla

Tämä pöytäkirja on sopimuksen erottamaton osa.

10 artikla

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän pöytäkirjan omien menettelytapojensa mukaisesti. Se tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1986 edellyttäen, että sopimuspuolet ovat ennen tuota päivää ilmoittaneet toisilleen hyväksymiseen liittyvien toimenpiteiden loppuunsaattamisesta. Mainitun päivän jälkeen pöytäkirja tulee voimaan tällaisen ilmoituksen tekemistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä lukien.

11 artikla

Tämä pöytäkirja on laadittu kahtena kappaleena suomen, tanskan, hollannin, englannin, ranskan, saksan, kreikan, italian, portugalin ja espanjan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä heinäkuuta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäkuusi

Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välinen maataloustuotteihin kuulumattomia ja jalostettuja maataloustuotteita, jotka eivät kuulu sopimuksen piiriin, koskeva KIRJEENVAIHTO

Brysselissä 14. päivänä heinäkuuta 1986

Herra,

Minulla on kunnia viitata Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisen sopimuksen tänä päivänä allekirjoitettuun lisäpöytäkirjaan johtuen Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Yhteisöön sekä neuvotteluihin, joita on käyty Suomen tasavallan ja Yhteisön välillä toiselta puolelta Suomen, toiselta puolelta Espanjan ja Portugalin välisistä maataloustuotteisiin kuulumattomia ja jalostettuja maataloustuotteita, jotka eivät kuulu edellä mainitun sopimuksen piiriin, koskevaan kauppaan sovellettavista siirtymäkauden tullijärjestelyistä.

Liitteissä I ja II lueteltujen tuotteiden osalta vahvistan täten, että Espanjan kuningaskunta ja Portugalin tasavalta poistavat asteittain lisäpöytäkirjan 4 ja 10 artikloissa määritetyn perustullin ja EC:n tullitariffin mukaisen tullin välisen eron siten, että l päivänä tammikuuta 1993 saavutetaan tässä tullitariffissa määrätty tulli. Espanjan osalta tämä poistaminen tapahtuu 10, 12,5, 15, 15, 12,5, 12,5, 12,5 ja 10 prosentin erissä. Portugalin osalta poistaminen tapahtuu 10, 10, 15, 15, 10, 10, 15 ja 15 prosentin erissä.

Tullinimikkeissä, joissa perustullit eivät eroa enempää kuin 15 prosenttia jompaan kumpaan suuntaan yhteisen tullitariffin tai Euroopan hiili- ja teräsyhteisön yhteistariffin tulleista, Espanjan kuningaskunta soveltaa 1 päivästä maaliskuuta 1986 lukien näitä viimeksi mainittuja tulleja.

Portugalin tasavalta soveltaa 1 päivästä maaliskuuta 1986 lukien tullia, joka saadaan vähentämällä 10 prosentilla perustullin ja yhteisen tullitariffin mukaisen tullin eroa. Tullinimikkeissä, joissa perustullit eivät eroa enempää kuin 15 prosenttia jompaan kumpaan suuntaan yhteisen tullitariffin tai Euroopan hiili- ja teräsyhteisön yhteistariffin tulleista, Portugali soveltaa 1 päivästä tammikuuta 1987 lukien näitä viimeksi mainittuja tulleja.

Suomen tasavalta toimii vastaavalla tavalla liitteissä III ja IV lueteltuihin Espanjasta ja Portugalista peräisin oleviin tuotteisiin nähden siten, että 1 päivänä tammikuuta 1993 saavutetaan Suomen tullitariffin mukainen yleinen tulli.

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän kirjeenvaihdon omien menettelytapojensa mukaisesti.

Olisin kiitollinen, mikäli voisitte vahvistaa, että Suomen tasavallan hallitus hyväksyy edellä esitetyn.

Ottakaa vastaan korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Brysselissä 14. päivänä heinäkuuta 1986

Herra,

Minulla on kunnia myöntää vastaanottaneeni tänään päivätty seuraavan sisältöinen kirjeenne:

''Minulla on kunnia viitata Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisen sopimuksen tänä päivänä allekirjoitettuun lisäpöytäkirjaan johtuen Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Yhteisöön sekä neuvotteluihin, joita on käyty Suomen tasavallan ja Yhteisön välillä toiselta puolelta Suomen, toiselta puolelta Espanjan ja Portugalin välisistä maataloustuotteisiin kuulumattomia ja jalostettuja maataloustuotteita, jotka eivät kuulu sopimuksen piiriin, koskevaan kauppaan sovellettavista siirtymäkauden tullijärjestelyistä.

Liitteissä I ja II lueteltujen tuotteiden osalta vahvistan täten, että Espanjan kuningaskunta ja Portugalin tasavalta poistavat asteittain lisäpöytäkirjan 4 ja 10 artikloissa määritetyn perustullin ja EC:n tullitariffin mukaisen tullin välisen eron siten, että 1 päivänä tammikuuta 1993 saavutetaan tässä tullitariffissa määrätty tulli. Espanjan osalta tämä poistaminen tapahtuu 10, 12,5, 15, 15, 12,5, 12,5, 12,5 ja 10 prosentin erissä. Portugalin osalta poistaminen tapahtuu 10, 10, 15, 15, 10, 10, 15 ja 15 prosentin erissä.

Tullinimikkeissä, joissa perustullit eivät eroa enempää kuin 15 prosenttia jompaan kumpaan 5 suuntaan yhteisen tullitariffin tai Euroopan hiili- ja teräsyhteisön yhteistariffin tulleista, Espanjan kuningaskunta soveltaa 1 päivästä maaliskuuta 1986 lukien näitä viimeksi mainittuja tulleja. Portugalin tasavalta soveltaa 1 päivästä maaliskuuta 1986 lukien tullia, joka saadaan vähentämällä 10 prosentilla perustullin ja yhteisen tullitariffin mukaisen tullin eroa. Tullinimikkeissä, joissa perustullit eivät eroa enempää kuin 15 prosenttia jompaan kumpaan suuntaan yhteisen tullitariffin tai Euroopan hiili- ja teräsyhteisön yhteistariffin tulleista, Portugali soveltaa 1 päivästä. tammikuuta 1987 lukien näitä viimeksi mainittuja tulleja.

Suomen tasavalta toimii vastaavalla tavalla liitteissä III ja IV lueteltuihin Espanjasta ja Portugalista peräisin oleviin tuotteIsiin nähden siten, että 1 päivänä tammikuuta 1993 saavutetaan Suomen tullitariffin mukainen yleinen tulli.

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän kirjeenvaihdon omien menettelytapojensa mukaisestI.

Olisin kiitollinen, mikäli voisitte vahvistaa, että Suomen tasavallan hallitus hyväksyy edellä esitetyn.''.

Minulla on kunnia vahvistaa hallitukseni hyväksyvän kirjeenne sisällön.

Ottakaa vastaan korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Liite I Espanja


EC:n
tulli-
tariffin      Tavara
nimike

21.05   Keitot ja liemet, nestemäiset, jähmeät tai
      jauheena; homogenisoidut ravintovalmisteseokset:
      B. Homogenisoidut ravintovalmisteseokset, lihaa
      tai muita eläimenosia sisältämättömät
21.06   Luonnonhiiva (elävä eli aktiivinen tai kuollut
      eli inaktiivinen); valmistetut leivinjauheet:
      C. Leivinjauheet
21.07   Ravintovalmisteet, muualle kuulumattomat:
      G. Muut:
       I. Maitorasvaa sisältämättömät tai alle 1,5 %
         painosta maitorasvaa sisältävät:
         a) Sakkaroosia (myös sakkaroosina laskettuna
          inverttisokerina) sisältämättömät tai
          sitä alle 5 % painosta sisältävät:
          1:stä. tärkkelystä sisältämättömät tai
            sitä alle 5 % painosta sisältävät:
            - äidinmaidonvastikkeet, lasten
             aineenvaihdunnan muutosten hoitoon
             tarkoitetut, sekä eräät muut
             ravintovalmisteet

Liite II Portugali


EC:n
tulli-
tariffin     Tavara
nimike

05.03   Jouhet ja jouhenjätteet, myös muuta ainetta
      olevalla tukipohjalla tai muusta aineesta
      tehtyjen kerrosten välissä:
      B. Muut:
05.07   Höyhen- tai untuvapeitteiset linnun nahat ja
      muut osat, höyhenet ja höyhenen osat (myös
      leikatuin reunoin) ja untuvat, joita ei ole
      enempää valmistettu kuin puhdistettu,
      desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten;
      höyhenistä tai höyhenen osista saatu jauhe ja jäte
      A. Vuodevarusteissa käytettävät höyhenet; untuvat:
       II. Muut:
      B. Muut:
05.13   Luonnonsienet:
      B. Muut:
13.02   Sellakka, raelakka, kankilakka ja muut kumilakat;
      luonnonkumit ja -hartsit. -kumihartsit ja
      -balsamit:
      A. Havupuiden hartsit:
13.03   Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit
      ja pektaatit; agar-agar ja muut kasviaineista
      saadut kasvilimat ja paksunnosaineet:
      A. Kasvimehut ja -uutteet:
       III. Kasvisuute
       IV. Lakritsi
       V. Pyrethrumuute ja rotenonipitoisten kasvien
         juuret
       VI. Humalauute
       VII. Keskenään sekoitetut kasvisuutteet,
         juomien tai ravintovalmisteiden valmistuksessa
         käytettävät
       VIII. Muut:
         a) Lääkinnälliset
      B. Pektaaniaineet, pektaanit ja pektaatit:
       I:stä. Kuivina:
         - pektiiniaineita lukuunottamatta
       II:sta. Muut:
         - pektiiniaineita lukuunottamatta
      C. Agar-agar ja muut kasviaineista saadut
       kasvilimat ja paksunnosaineet:
       I. Agar-agar
       II. Johanneksenleipäpuun pavuista tai
         siemenistä saadut kasvilimat ja paksunnos-
         aineet
14.01   Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiassa
      palmikointiin (esim. puhdistettu, valkaistu tai
      värjätty olki sekä kaisla, paju, rottinki,
      bamburuoko, raffia ja niini):
      A. Paju:
       II. Muut:
      B. Puhdistettu, valkaistu tai värjätty olki
15.05   Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet (myös
      lanoliini):
15.06   Muut eläinrasvat ja -öljyt (myös sorkkaöljy sekä
      luu- ja jäterasvaa)
15.08   Eläin- ja kasviöljyt, keitetyt, hapetetut,
      dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut tai
      polymeroidut kuumentamalla tyhjiössä tai
      tehottamassa kaasussa, tai muuten modifioidut:
15.10   Rasvahapot, raffinoinnissa saadut happamat öljyt;
      rasva-alkoholit:
      A. Steariini
      B. Oleiini
      C:stä: Muut rasvahapot; raffinoinnissa saadut
       happamat öljyt:
       - ei kuitenkaan männystä saadut tuotteet,
        joiden rasvahappopitoisuus on vähintään 90 %
        painosta
      D. Rasva-alkoholit
15.11   Glyseroli ja glyserolilipeät
15.15   Spermaseetti, raaka, puristettu tai raffinoitu,
      myös värjätty; mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat,
      myös värjätyt:
      A. Spermaseetti, raaka, puristettu tai raffinoitu,
      myös värjätty
      B. Mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat, myös
       värjätyt:
       II. Muut:
15.16   Kasvivahat, myös värjätyt:
      B. Muut:
15.17   Degras; rasva-aineiden tai eläin- tai kasvivahojen
      käsittelyssä syntyneet jätteet:
      A. Degras
18.03   Kaakaomassa (myös möhkäleinä), myös jos rasva on
      poistettu
18.04   Kaakao (rasva tai öljy)
18.05   Kaakaojauhe, makeuttamaton
21.02   Kahvi-, tee- ja mateeuutteet, -esanssit ja
      -tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin
      tai tiivisteisiin perustuvat valmisteet; paahdettu
      sikurijuuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet
      sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet:
      A. Kahviuutteet ja -esanssit sekä näihin
       perustuvat valmisteet
      B. Tee- ja mateeuutteet ja -esanssit sekä näihin
       perustuvat valmisteet
      C. Paahdettu sikurijuuri ja muut paahdetut
       kahvinkorvikkeet:
       I. Paahdettu sikurijuuri
      D. Paahdetun sikurijuuren ja muiden paahdettujen
       kahvinkorvikkeiden uutteet:
       I. Paahdetun sikurijuuren uutteet
21.03   Sinappijauho ja valmistettu sinappi:
21.05   Keitot ja liemet, nestemäiset, jähmeät tai
      jauheena; homogenisoidut ravintovalmisteseokset:
      B. Homogenisoidut ravintovalmisteseokset
21.06   Luonnonhiiva (elävä eli aktiivinen tai kuollut
      eli inaktiivinen); valmistetut leivinjauheet:
      A. Elävä luonnonhiiva:
       I. Hiivaviljelmät
       III. Muut
      C. Valmistetut leivinjauheet
21.07   Ravintovalmisteet, muualle kuulumattomat
      G. Muut:
       I. Maitorasvaa sisältämättömät tai alle
         1.5 % painosta maltorasvaa sisältävät:
         a) sakkaroosia (myös sakkaroosina laskettua
          inverttisokeria) sisältämättömät tai sitä
          alle 5 % painosta sisältävät:
          1:stä. Tärkkelystä sisältämättömät tai
            sitä alle 5 % painosta sisältävät:
            - muut kuin proteiinihydrolysaatit
             ja hiiva-autolysaatit
22.01   Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihappoinen vesi;
      jää ja lumi:
      A. Luonnon- tai valmistetut kivennäisvedet;
       hiilihappoinen vesi
22.02   Limonaati, maustettu kivennäis- tai hiilihappoinen
      vesi sekä muut alkoholittomat juomat, ei
      kuitenkaan nimikkeeseen 20.07 kuuluvat hedelmä-
      ja kasvismehut:
      A:sta. Maitoa tai maitorasvaa sisältämättömät:
       - sokeria (sakkaroosia tai inverttisokeria)
        sisältämättömät
22.08   Etyy1ialkoholi, denaturoimaton, alkoholipitoisuus
      vähintään 80 tilavuusprosenttia; denaturoitu
      etyylialkoholi, väkevyydestä riippumatta:
      A:sta. Denaturoitu etyylialkoholi, väkevyydestä
       riippumatta:
       - muu kuin Rooman -sopimuksen II liitteessä
        mainituista maataloustuotteista valmistettu
      B:stä. Denaturoimaton etyylialkoholi, alkoholi-
       pitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia:
       - muu kuin Rooman -sopimuksen II liitteessä
        mainitusta maataloustuotteista valmistettu
22.09   Etyylialkoholi (nimikkeeseen 22.08 kuulumaton);
      liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat;
      alkoholipitoiset valmisteet (ns. tiivistetyt
      ekstraktit) juomien valmistusta varten:
      A. Etyylialkoholi, (nimikkeeseen 22.08 kuulumaton),
       alkoholipitoisuus alle 80 tilavuusprosenttia,
       astioissa, joiden vetävyys on:
       I:stä. Enintään 2 l:
         - muu kuin Rooman -sopimuksen II liitteessä
          mainituista maataloustuotteista valmistettu
       II:sta. Yli 2 l:
         - muu kuin Rooman -sopimuksen II liitteessä
          mainituista maataloustuotteista valmistettu
      B. Alkoholipitoiset valmisteet (ns. tiivistetyt
       ekstraktit):
       II. Muut
      C. Alkoholipitoiset juomat:
       I. Rommi, arrakki ja taffia
       II. Gini
       III. Viski
       IV. Vodka, alkoholipitoisuus enintäan 45,4
         tilavuusprosenttia, luumusta, päärynästä
         tai kirsikasta valmistettu eau-de-vie
       V. Muut, astioissa, joiden vetävyys on:
         a):sta. Enintään 2 l:
          - muut kuin munaa tai munankeltuaista
           ja/tai sokeria (sakkaroosia tai
           inverttisokeria) sisältävät
         b):stä. Yli 2 l:
          - muut kuin munaa tai munankeltuaista
           ja/tai sokeria (sakkaroosia tai
           inverttisokeria) sisältävät
24.02   Valmistettu tupakka; tupakkauutteet ja -esanssit

Liite III Espanja

Tyhjä

Liite IV Portugali


Suomen
tulli-
tariffin    Tavara
nimike

15.06:sta Teknisiin tarkoituksiin käytettävä sorkkaöljy
15.08:sta Pellavaöljyvernissa; puhalletut eläin- ja
      kasviöljyt
18.03   Kaakaomassa
21.02:sta Paahdettu sikurijuuri sekä sen uutteet, esanssit
      ja tiivisteet
21.03   Sinappijauho ja valmistettu sinappi
21.04:stä Nestemäinen mango chutney
21.05:stä Homogenisoidut ravintovalmisteseokset, lihaa tai
      muita eläimenosia sisältämättömät
21.06:sta Kuiva hiiva, hiivaviljelmät ja muu elävä hiiva;
      valmistetut leivinjauheet
22.01:stä Kivennäisvesi ja hiilihappoinen vesi
22.02:sta Limonaati, maustettu kivennäis- tai hiilihappoinen
      vesi ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan
      nimikkeeseen 20.07 kuuluvat hedelmä- ja kasvis-
      mehut: maitoa, maitorasvaa tai sokeria
      sisältämättömät
24.02   Valmistettu tupakka; tupakkauurteet ja -esanssit

Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliset maataloutta koskevat KIRJEENVAIHDOT Kirjeenvaihto nro 1

Brysselissä 14. päivänä heinäkuuta 1986

Herra,

Minulla on kunnia viitata neuvotteluihin, joita on käyty Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön valtuuskuntien välillä tarkoituksella saada aikaan EEC:n ja Suomen välisen vapaakauppasopimuksen 15 artiklan hengessä eräiden maataloustuotteiden kauppaa koskeva järjestely johtuen Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Yhteisöön

Vahvistan, että näissä neuvotteluissa on päästy seuraaviin tuloksiin

I. Tuonnissa Suomeen:

Suomen tasavalta antaa Yhteisölle 1 päivästä maaliskuuta 1986 lukien tämän kirjeen liitteessä mainitut yksipuoliset tullimyönnytykset.

II. Tuonnissa Yhteisöön:

Yhteisö antaa Suomelle 1 päivästä maaliskuuta 1986 lukien yksipuolisesti 2 500 tonnin vuotuisen tullikiintiön paahtamattomille maltaille (EC:n tullitariffin nimike 11.07.A II b)) alentaen tuontimaksua 100 ECU/t.

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän kirjeenvaihdon omien menettelytapojensa mukaisesti.

Olisin kiitollinen, mikäli tahtoisitte vahvistaa hyväksyvänne tämän kirjeen sisällön.

Ottakaa vastaan korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Brysselissä 14. päivänä heinäkuuta 1986

Herra,

Minulla on kunnia myöntää vastaanottaneeni tänään päivätty seuraavan sisältöinen kirjeenne:

''Minulla on kunnia viitata neuvotteluihin, joita on käyty Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön valtuuskuntien välillä tarkoituksella saada aikaan EEC:n ja Suomen välisen vapaakauppasopimuksen 15 artiklan hengessä eräiden maataloustuotteiden kauppaa koskeva järjestely johtuen Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Yhteisöön.

Vahvistan, että näissä neuvotteluissa on päästy seuraaviin tuloksiin:

I. Tuonnissa Suomeen:

Suomen tasavalta antaa Yhteisölle 1 päivästä maaliskuuta 1986 lukien tämän kirjeen liitteessä mainitut yksipuoliset tullimyönnytykset.

II. Tuonnissa Yhteisöön:

Yhteisö antaa Suomelle 1 päivästä maaliskuuta 1986 lukien yksipuolisesti 2 500 tonnin vuotuisen tullikiintiön paahtamattomille maltaille (EC:n tullitariffin nimike 11.07.A II b)) alentaen tuontimaksua 100 ECU/t.

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän kirjeenvaihdon omien menettelytapojensa mukaisesti.

Olisin kiitollinen, mikäli tahtoisitte vahvistaa hyväksyvänne tämän kirjeen sisällön.''.

Minulla on kunnia vahvistaa Euroopan talousyhteisön hyväksyminen.

Ottakaa vastaan korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

LIITE

                      Tulli % tai mk/l
Suomen
tulli-                   Yleinen Yhteisöön
tariffin  Tavara              tulli sovellettu
nimike                        tulli

08.02   Citrushedelmät, tuoreet tai
      kuivatut:
      Appelsiinit:
  105:stä tullattaessa aikana 1.-31.12    40 %  15 %
      Mandariinit ja klementiinit:
  408:sta tullattaessa aikana 15.11.-31.12  12 %   8 %
08.04   Viinirypäleet, tuoreet tai
      kuivatut:
  100   tuoreet               2 %  vapaa
20.02:stä Muutoin kuin etikan tai etikka-
      hapon avulla valmistetut tai
      säilötyt vihannekset ja kasvikset:
      Tomaatit:
  402   - kuoritut             47 %  vapaa
  500   - parsa              15 %   7 %
22.05   Viini tuoreista rypäleistä;
      rypälemehu, jonka käyminen on
      pysäytetty alkoholia lisäämällä:
      Muut:
      - alkoholipitoisuus enintään
       14 tilavuusprosenttia:
  400    - muissa astioissa        0,94   0,68
      - alkoholipitoisuus yli 14
       tilavuusprosenttia:
  600    - muissa astioissa        1,47   1,06

Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliset maataloutta koskevat KIRJEENVAIHDOT Kirjeenvaihto nro 2

Brysselissä 14. päivänä heinäkuuta 1986

Herra,

Minulla on kunnia viitata Euroopan talousyhteisön ja Suomen tasavallan väliseen juustojen tuontia ja vientiä koskevaan sopimukseen ja neuvotteluihin, joita on käyty sopimuspuolten välillä tarkoituksella määritellä tämän sopimuksen tarkistukset ja siirtymätoimenpiteet johtuen Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Yhteisöön.

1. Vahvistan Teille Yhteisön ja Suomen tasavallan sopineen, että liittymissopimuksen määrittelemän siirtymäkauden aikana ovat Espanjan ja Portugalin markkinoille tarkoitettujen jäljempänä mainittujen juustojen tuontitullit ja niin oikeutetut vuosittaiset määrät seuraavat:

a)tuonnissa Espanjaan:

Suomesta tuodut ja Suomesta peräisin olevat juustot, joilla on sovittu alkuperätodistus:


                   Tuontitulli  Määrät
                   (ECU/100 kg,  (tonnia)
                   nettopaino)

- Emmental, Gruyère, Sbrinz,
 Bergkräse, muuten kuin raastettuna
 tai pulverina, rasvapitoisuus
 vähintään 45 % kuiva ainepainosta,
 vähintään kolme kuukautta kypsynyt
 ja kuuluen EC:n tullitariffin
 alanimikkeeseen 04.04 A:        18,13     347
- EC:n tullttariffin alanimikkeeseen
 04.04 C kuuluva sinihomejuusto:    55       122
- Sulatejuusto, muuten kuin
 raastettuna tai pulverina ja jonka
 valmistukseen ei ole käytetty muita
 juustoja kuin Emmentalia, Gruyèriä,
 Appenzelliä ja mahdollisesti lisänä
 yrttiglarista (ns. Schabziger),
 vähittäismyyntiin tarkoitettuna,
 rasvapitoisuus enintään 56 %
 kuiva-ainepainosta ja kuuluen EC:n
 tullitariffin alanimikkeeseen
 04.04 D:                36,27      78
- Edam, rasvapitoisuus vähintään
 40 % ja enintään 48 % kuiva-
 ainepainosta, kokonaisina, kuuluen
 EC:n tullitariffin alanimikkeeseen
 04.04 E I b) 2:            60       890
- Muu juusto:              60       143
b) tuonnissa Portugaliin:
- Sulatejuusto, muuten kuin
 raastettuna tai pulverina ja jonka
 valmistukseen ei ole käytetty muita
 juustoja kuin Emmentalia, Gruyèriä,
 Appenzelliä ja mahdollisesti lisänä
 yrttiglarista (n.s. Schabziger),
 vähittäismyyntiin tarkoitettuna,
 rasvapitoisuus enintään 56 %
 kuiva-ainepainosta ja kuuluen EC:n
 tullitariffin alanimikkeeseen
 04.04 D:                36,27      5
- Muu juusto:              60        5

2. Siirtymäkauden aikana ei edellä mainittujen tuontitullien soveltaminen estä liittymissopimuksen määräysten mukaisen tasausmaksun perimistä.

3. Siirtymäkauden päätyttyä lisätään edellä mainitut määrät Suomen ja Yhteisön välisen sopimuksen mukaiseen vuosittaiseen tullikiintiöön.

4. Tämä kirjeenvaihto on Euroopan talousyhteisön ja Suomen tasavallan välisen juustojen tuontia ja vientiä koskevan 23 päivänä joulukuuta 1985 allekirjoitetun sopimuksen erottamaton osa.

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän kirjeenvaihdon omien menettelytapojensa mukaisesti.

Olisin kiitollinen, mikäli voisitte vahvistaa Suomen tasavallan hallituksen hyväksyvän tämän kirjeen sisällön.

Pyydän Teitä ottamaan vastaan korkeimman kunnioitukseni vakuutuksen.

Brysselissä 14. päivänä heinäkuuta 1986

Herra,

Minulla on kunnia myöntää vastaanottaneeni tänään päivätty seuraavan sisältöinen kirjeenne:

''Minulla on kunnia viitata Euroopan talousyhteisön ja Suomen tasavallan väliseen juustojen tuontia ja vientiä koskevaan sopimukseen ja neuvotteluihin, joita on käyty sopimuspuolten välillä tarkoituksella määritellä tämän sopimuksen tarkistukset ja siirtymätoimenpiteet johtuen Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Yhteisöön.

1. Vahvistan Teille Yhteisön ja Suomen tasavallan sopineen, että liittymissopimuksen määrittelemän siirtymäkauden aikana ovat Espanjan ja Portugalin markkinoille tarkoitettujen jäljempänä mainittujen juustojen tuontitullit ja niin oikeutetut vuosittaiset määrät seuraavat:

a) tuonnissa Espanjaan:

Suomesta tuodut ja Suomesta peräisin olevat juustot, joilla on sovittu alkuperätodistus:


                   Tuontitulli  Määrät
                   (ECU/100 kg,  (tonnia)
                   nettopaino)

- Emmental, Gruyère, Sbrinz,
 Bergkräse, muuten kuin raastettuna
 tai pulverina, rasvapitoisuus
 vähintään 45 % kuiva-ainepainosta,
 vähintään kolme kuukautta kypsynyt
 ja kuuluen EC:n tullitariffin
 alanimikkeeseen 04.04 A:        18,13     347
- EC:n tullitariffin alanimikkeeseen
 04.04 C kuuluva sinihomejuusto:    55       122
- Sulatejuusto, muuten kuin
 raastettuna tai pulverina ja
 jonka valmistukseen ei ole
 käytetty muita juustoja kuin
 Emmentalia, Gruyèriä, Appenzelliä
 ja mahdollisesti lisänä
 yrttiglarista (ns. Schabziger),
 vähittäismyyntiin tarkoitettuna,
 rasvapitoisuus enintään 56 %
 kuiva-ainepainosta ja kuuluen
 EC:n tullitariffin alanimikkeeseen
 04.04 D:                36,27      78
- Edam, rasvapitoisuus vähintään
 40 % ja enintään 48 % kuiva-
 ainepainosta, kokonaisina, kuuluen
 EC:n tullitariffin alanimikkeeseen
 04.04 E I b) 2:            60       890
- Muu juusto:              60       143
b) tuonnissa Portugaliin:
- Sulatejuusto, muuten kuin
 raastettuna tai pulverina ja jonka
 valmistukseen ei ole käytetty muita
 juustoja kuin Emmentalia, Gruyèriä,
 Appenzelliä ja mahdollisesti lisänä
 yrttiglarista (o.s. Schabziger),
 vähittäismyyntiin tarkoitettuna,
 rasvapitoisuus enintään 56 % kuiva-
 ainepainosta ja kuuluen EC:n
 tullitariffin alanimikkeeseen
 04.04 D:                36,27      5
- Muu juusto:              60        5

2. Siirtymäkauden aikana ei edellä mainittujen tuontitullien soveltaminen estä liittymissopimuksen määräysten mukaisen tasausmaksun perimistä.

3. Siirtymäkauden päätyttyä lisätään edellä mainitut määrät Suomen ja Yhteisön välisen sopimuksen mukaiseen vuosittaiseen tullikiintiöön.

4. Tämä kirjeenvaihto on Euroopan talousyhteisön ja Suomen tasavallan välisen juustojen tuontia ja vientiä koskevan sopimuksen erottamaton osa.

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän kirjeenvaihdon omien menettelytapojen mukaisesti.

Olisin kiitollinen, mikäli voisitte vahvistaa Suomen tasavallan hallituksen hyväksyvän tämän kirjeen sisällön.''.

Minulla on kunnia vahvistaa hallitukseni hyväksyminen.

Pyydän Teitä ottamaan vastaan korkeimman kunnioitukseni vakuutuksen.

Kanarian saaria ja Ceutaa ja Melillaa koskeva sopimusehto

Kanarian saarten ja Ceutan ja Melillan osalta sopimuspuolet ovat sopineet seuraavaa:

a) Suomen tasavalta soveltaa näiltä alueilta peräisin olevaan tuontiin tämän kirjeenvaihdon mukaisia tullimyönnytyksiä.

b) Mikäli Kanarian saarten ja Ceutan ja Melillan maataloustuotteiden tuontijärjestelmässä tapahtuu muutoksia, jotka voivat vaikuttaa Suomen vientiin, Suomen tasavalta ja Yhteisö käyvät konsultaatioita tarkoituksella ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

c) Sekakomitea päättää kohtien a) ja b) soveltamisen alkuperäsääntöihin mahdollisesti vaatimista muutoksista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.