66/1986

Annettu: 01.10.1986

Asetus Asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Lontoossa 5 päivänä maaliskuuta 1986 tehdyt kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen (SopS 27/67) liitteen muutokset tulevat voimaan 1 päivänä lokakuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1986.

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1986

Alkuperäinen sopimus: 27/1967

Kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskeva YLEISSOPIMUS

LIITE

1. OSA

Määritelmät ja yleiset määräykset A. MÄÄRITELMÄT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asiakirja. Tietoväline, johon on tallennettu tietoa.*

Tietoväline. Väline, joka on suunniteltu säilyttämään tallennettua tietoa.*

(* Uusi määritelmä.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. OSA

Määritelmät ja yleiset määräykset B. YLEISET MÄÄRÄYKSET

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.1.1 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi ottaa huomioon helpottavat vaikutukset, jotka voivat johtua automaattisen tietojenkäsittelymenetelmän tai tiedonsiirtotekniikan käyttöönotosta, ja heidän tulisi tarkastella näitä yhteistyössä laivanvarustajien ja kaikkien muiden asianosaisten tahojen kanssa.

Olemassa olevia tietovaatimuksia ja tarkastusmenetelmiä tulisi yksinkertaistaa ja kiinnittää huomiota siihen, että ne sopisivat yhteen muiden asiaan liittyvien tietojärjestelmien kanssa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. OSA

Aluksen saapuminen, satamassaolo ja lähtö B. ASIAKIRJOJEN SISÄLTÖ JA TARKOITUS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2.3 Normi. Julkisten viranomaisten tulee hyväksyä yleisselvitys, joka on joko päällikön, laiva-asiamiehen tai päällikön asianmukaisesti valtuuttaman muun henkilön päiväämä ja allekirjoittama tai joka on varmennettu alkuperäiseksi kyseisten viranomaisten hyväksymällä tavalla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.3.3 Normi. Julkisten viranomaisten tulee hyväksyä lastiluettelo, joka on joko päällikön, laiva-asiamiehen tai päällikön asianmukaisesti valtuuttaman muun henkilön päiväämä ja allekirjoittama tai joka on varmennettu alkuperäiseksi kyseisten julkisten viranomaisten hyväksymällä tavalla.

2.3.4 Suositeltu menettely. Julkisten viranomaisten tulisi hyväksyä lastiluettelon sijasta jäljennös aluksen rahtiluettelosta edellyttäen, että se sisältää kaikki 2.3.1 kohdan suositellun menettelyn ja 2.3.2 kohdan normin mukaiset tiedot ja että se on päivätty ja allekirjoitettu tai varmennettu alkuperäiseksi 2.3.3 kohdan normin mukaisesti.

Vaihtoehtoisesti julkiset viranomaiset voivat hyväksyä jäljennöksen konossementista, joka on 2.3.3 kohdan normin mukaisesti allekirjoitettu tai varmennettu alkuperäiseksi, tahi oikeaksi todistetun jäljennöksen konossementista, jos lastin laatu ja määrä mahdollistavat tämän toteuttamisen ja edellyttäen, että kaikki 2.3.1 kohdan suositellun menettelyn ja 2.3.2 kohdan normin mukaiset tiedot, jotka eivät ilmene näistä asiakirjoista, annetaan myös toisaalta oikeiksi todistettuina.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.4.1 Normi. Julkisten viranomaisten tulee hyväksyä luettelo aluksen varastoista, jonka on päivännyt ja allekirjoittanut joko päällikkö tai päällikön asianmukaisesti valtuuttama aluksen päällystöön kuuluva muu henkilö, jolla on henkilökohtaisesti tiedot aluksen varastoista, tai joka on varmennettu alkuperäiseksi kyseisten julkisten viranomaisten hyväksymällä tavalla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.5.1 Normi. Julkisten viranomaisten tulee hyväksyä luettelo laivaväen omaisuudesta, joka on joko päällikön tai päällikön asianmukaisesti valtuuttaman aluksen päällystöön kuuluvan muun henkilön päiväämä ja allekirjoittama tai joka on varmennettu alkuperäiseksi kyseisten julkisten viranomaisten hyväksymällä tavalla. (Ensimmäinen lause.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.6.2 Normi. Julkisten viranomaisten tulee hyväksyä miehistöluettelo, joka on joko päällikön tai päällikön asianmukaisesti valtuuttaman aluksen päällystöön kuuluvan muun henkilön päiväämä ja allekirjoittama tai joka on varmennettu alkuperäiseksi kyseisten julkisten viranomaisten hyväksymällä tavalla.

2.6.3 Normi. Julkisten viranomaisten ei tule yleensä vaatia miehistöluetteloa esitettäväksi jokaisen satamassakäynnin yhteydessä tapauksissa, joissa säännöllisen aikataulun mukaisessa liikenteessä kulkeva alus käy samassa satamassa vähintään kerran 14 päivän kuluessa eikä miehistössä ole tapahtunut muutoksia. Tällöin tulee tehdä "Ei muutosta"-ilmoitus asianomaisten julkisten viranomaisten hyväksymällä tavalla.

2.6.4 Suositeltu menettely. Sellaisessa 2.6.3 kohdan normin mukaisessa tilanteessa, jossa miehistössä on tapahtunut vähäisiä muutoksia, julkisten viranomaisten ei tulisi yleensä vaatia esitettäväksi uutta täydellistä miehistöluetteloa, vaan heidän tulisi hyväksyä olemassa oleva miehistöluettelo, johon muutokset on merkitty.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.7.4 Suositeltu menettely. Laivayhtiöiden omaan käyttöönsä laatima luettelo tulisi hyväksyä matkustajaluettelon sijasta edellyttäen, että se sisältää ainakin 2.7.3 kohdan suositellun menettelyn mukaisesti vaaditut tiedot ja että se on päivätty ja allekirjoitettu tai varmennettu alkuperäiseksi 2.7.5 kohdan normin mukaisesti.

2.7.5 Normi. Julkisten viranomaisten tulee hyväksyä matkustajaluettelo, joka on joko päällikön, laiva-asiamiehen tai päällikön asianmukaisesti valtuuttaman muun henkilön päiväämä ja allekirjoittama tai joka on varmennettu alkuperäiseksi kyseisten julkisten viranomaisten hyväksymällä tavalla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. OSA

Aluksen saapuminen, satamassaolo ja lähtö E. TOIMENPITEET LASTIN MATKUSTAJIEN, LAIVAVÄEN JA MATKATAVAROIDEN SELVITYKSEN HELPOTTAMISEKSI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.12.2 Suositeltu menettely. Sopimushallitusten tulisi helpottaa sellaisen erityiskäyttöön tarkoitetun aluksilla saapuvan lastin käsittelylaitteiston väliaikaista satamaan pääsyä, jota käytetään maissa lastin lastaamiseen, purkamiseen ja käsittelyyn satamissa.

(Voimassaoleva 2.12.2 kohdan suositeltu menettely numeroidaan 2.12.3 kohdaksi.

Voimassaoleva 2.12.3 kohdan normi numeroidaan 2.12.4 kohdaksi.

Voimassaoleva 2.12.4 kohdan suositeltu menettely numeroidaan 2.12.5 kohdaksi ja siihen sisältyvä viittaus 1.12.3 kohdan normiin muutetaan viittaukseksi 2.12.4 kohdan normiin.

Voimassaoleva 2.12.5 kohdan suositeltu menettely numeroidaan 2.12.6 kohdaksi ja siihen sisältyvä viittaus 2.12.3 kohdan normiin muutetaan viittaukseksi 2.12.4 kohdan normiin.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. OSA

Aluksen saapuminen, satamassaolo ja lähtö G. ASIAKIRJOJEN TÄYTTÄMINEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.15 Normi. Julkisten viranomaisten tulee hyväksyä tiedot, jotka toimitetaan millä hyvänsä luettavissa olevalla ja ymmärrettävällä välineellä, esimerkiksi musteella tai aniliinikynällä käsinkirjoitetut tai automaattisilla tietojenkäsittelymenetelmillä laaditut asiakirjat.

2.15.1 Normi. Jos allekirjoitus vaaditaan, julkisten viranomaisten tulee hyväksyä se käsinkirjoitettuna, jäljennöksenä, lävistettynä, leimattuna, tunnuskuvana tai millä hyvänsä muulla mekaanisella tai elektronisella tavalla laadittuna, ellei tämän hyväksyminen ole ristiriidassa kansallisten lakien kanssa - Tiedon, joka on toimitettu paperia käyttämättömällä välineellä, tulee olla varmennettu alkuperäiseksi julkisten viranomaisten hyväksymällä tavalla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. OSA

Erinäisiä määräyksiä B. VIRHEELLISYYDET ASIAKIRJOISSA JA RANGAISTUKSET NIISTÄ

5.3 Normi. Jos tässä liitteessä edellytetyissä asiakirjoissa, jotka laivanisäntä tai päällikkö on allekirjoittanut tai jotka on allekirjoitettu heidän puolestaan tai varmennettu muutoin alkuperäisiksi, ilmenee virheitä, rangaistuksia ei ole määrättävä ennen kuin on annettu mahdollisuus selvittää julkisille viranomaisille, että virheet olivat varomattomia, etteivät ne johtuneet jatkuvasta huolimattomuudesta, ja ettei niitä ollut tehty tarkoituksella rikkoa lakeja tai määräyksiä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.