58/1986

Annettu: 01.09.1986

Asetus sairaanhoidon antamisesta tilapäisen oleskelun aikana tehdyn eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Genevessä 17 päivänä lokakuuta 1980 sairaanhoidon antamisesta tilapäisen oleskelun aikana tehty eurooppalainen sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 30 päivänä toukokuuta 1986 annetulla lailla (618/86) ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 30 päivänä toukokuuta 1986 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan huostaan 3 päivänä heinäkuuta 1986, tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sairaanhoidon antamisesta tilapäisen oleskelun aikana tehdyn eurooppalaisen sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 30 päivänä toukokuuta 1986 annettu laki (618/86) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä syyskuuta 1986.

Naantalissa 8 päivänä elokuuta 1986

Eurooppalainen SOPIMUS sairaanhoidon antamisesta tilapäisen oleskelun aikana

Tämän sopimuksen allekirjoittajavaltiot,

jotka ottavat huomioon Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöasiakirjan lausekkeet soveltuvin osin,

jotka huomioivat Kansainvälisen työjärjestön Euroopan aluekonferenssien suositukset yhteistyön kehittämisestä sosiaaliturvan alalla,

jotka pitävät mielessä sen tärkeän merkityksen, mikä sosiaaliturvaa koskevien ongelmien ratkaisemisella on näiden valtioiden keskinäisten suhteiden laajetessa ja niiden henkilöiden lukumäärän kasvaessa, jotka oleskelevat tilapäisesti jonkin muun valtion alueella kuin sen, jonka lainsäädännön nojalla heillä on oikeus saada sairaanhoitoa,

ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

1 artikla

Tässä sopimuksessa

a) "sopimuspuoli" tarkoittaa jokaista valtiota, joka on tallettanut ratifioimisasiakirjan;

b) "lainsäädäntö" tarkoittaa kaikkia lakeja, asetuksia, säännöksiä ja muita oikeudellisia määräyksiä, jotka ovat voimassa tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä tai tulevat myöhemmin voimaan sopimusvaltion koko alueella tai missä tahansa sen osassa ja jotka koskevat sosiaaliturvajärjestelmiä, joiden mukaan sairaanhoito sekä kansalliset terveyspalvelut annetaan;

c) "sosiaaliturvasopimus" tarkoittaa jokaista kahden- tai monenkeskistä sairaanhoidon antamista koskevaa sopimusta, joka sitoo tai myöhemmin voi sitoa kahta tai useampaa sopimuspuolta, sekä jokaista monenkeskistä sopimusta, joka sitoo tai myöhemmin voi sitoa ainakin kahta sopimuspuolta ja yhtä tai useampaa muuta valtiota;

d) "asianomainen viranomainen" tarkoittaa ministeriötä tai vastaavaa viranomaista, jonka toimialaan sopimuspuolen lainsäädäntö kuuluu tämän sopimuspuolen koko alueella tai jossakin sen osassa;

e) "asianomainen laitos" tarkoittaa:

(i) mikäli on kysymys sosiaalivakuutusjärjestelmästä, sopimuspuolen laitosta, jolle asianomainen henkilö voi näyttää olevansa oikeutettu sairaanhoitoon tai voisi näyttää tällaisen oikeuden, jos hän olisi tämän sopimuspuolen alueella;

(ii) mikäli on kysymys muusta kuin sosiaalivakuutusjärjestelmästä, kysymyksessä olevan sopimuspuolen asianomaisen viranomaisen osoittamaa laitosta;

f) "asianomainen valtio" tarkoittaa sitä sopimuspuolta, jonka alueella asianomainen laitos sijaitsee;

g) "tilapäinen oleskelu" tarkoittaa tilapäistä oleskelua jonkin muun sopimuspuolen kuin asianomaisen valtion alueella sellaisen aikarajoituksen puitteissa, joka voi olla määritelty ensiksi mainitun sopimuspuolen kansallisissa säädöksissä, mikäli tällaisia määräyksiä on;

h) "tilapäisen oleskelupaikkakunnan laitos" tarkoittaa laitosta, joka on oikeutettu antamaan sairaanhoitoa asianomaisen henkilön tilapäisellä oleskelupaikkakunnalla sen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti, jonka piiriin tämä laitos kuuluu;

i) "sairaanhoito" sisältää sairauden, tapaturman tai raskauden edellyttämän hoidon;

j) "ehdottoman kiireellinen tapaus" tarkoittaa tapauksia, joissa sairaanhoidon tai siihen liittyvän etuuden antamista ei voida lykätä vaarantamatta asianomaisen henkilön henkeä tai terveyttä.

2 artikla

1. Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan kaikkiin henkilöihin, jotka ovat oikeutettuja sairaanhoitoon sopimuspuolen lainsäädännön mukaan tai jotka olisivat siihen oikeutettuja mikäli he olisivat tämän sopimuspuolen alueella.

2. Jos sopimuspuolen lainsäädäntö käsittää useampia järjestelmiä sairaanhoidon antamiseksi, tämä sopimuspuoli voi I liitteessä ilmoittaa ne lainsäädäntönsä mukaiset sairaanhoitojärjestelmät, joihin tätä sopimusta sovelletaan suhteessa toiseen sopimuspuoleen, jonka kanssa ensiksi tarkoitettu sopimuspuoli on sopinut 6 artiklan 1 kappaleen b- tai c-kohdan määräyksien soveltamisesta.

3. Jokaisen sopimuspuolen tulee ilmoittaa 18 artiklan 1 kappaleen määräysten mukaisesti kaikista I liitteeseen tehtävistä muutoksista.

3 artikla

1. Sopimuspuolten välillä tämä sopimus korvaa muun sosiaaliturvasopimuksen vastaavat määräykset edellyttäen, että tällaiset määräykset on asianomaisten sopimuspuolten keskinäisen sopimuksen mukaisesti mainittu II liitteessä.

2. Sopimuspuolten on keskinäisen sopimuksen mukaisesti kunkin omalta osaltaan tiedotettava kaikista II liitteeseen tehtävistä muutoksista 18 artiklan 1 kappaleen määräysten mukaisesti.

4 artikla

1. Henkilöiden, joihin sovelletaan tämän sopimuksen määräyksiä ja joiden terveydentila lääketieteellisin perustein vaatii välitöntä sairaanhoitoa tilapäisen oleskelun aikana muun sopimuspuolen kuin asianomaisen valtion alueella, tulee saada terveydentilansa edellyttämää sairaanhoitoa niin kuin heillä olisi siihen oikeus tämän sopimuspuolen lainsäädännön nojalla. Hoitoa annetaan tilapäisen oleskelupaikkakunnan laitoksessa siellä sovellettavan lainsäädännön mukaan, niin kuin asianomaiset henkilöt kuuluisivat tämän piiriin, kunnes henkilöt ovat toipuneet tai kunnes he lääketieteellisin perustein voivat terveydentilansa puolesta palata tai heidät voidaan palauttaa sen sopimuspuolen alueelle, missä he vakinaisesti asuvat tämän artiklan 3 kappaleen määräysten mukaisesti.

2. Proteesien, tärkeiden apuvälineiden ja muiden vastaavien huomattavien hoitoetuuksien, jotka yksilöidään sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten keskinäisellä sopimuksella, myöntämisestä päättää asianomainen laitos. Tämä koskee laitoksia, jotka soveltavat 6 artiklan 1 kappaleen b-kohdan määräyksiä. Tällaista lupaa ei kuitenkaan vaadita ehdottoman kiireellisessä tapauksessa.

3. Milloin 1 kappaleessa tarkoitettu henkilö ei sairauden vuoksi voi ilman apua palata sen valtion alueelle, missä hän vakinaisesti asuu, mutta hänet voidaan kuitenkin kuljettaa sinne, tilapäisen oleskelupaikkakunnan laitoksen tulee ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdessä asianomaisen laitoksen kanssa henkilön palauttamiseksi kotimaahan edellyttäen, että sopimuspuolet tai niiden asianomaiset viranomaiset ovat asiasta erikseen sopineet.

4. Milloin tilapäisen oleskelupaikkakunnan laitoksen soveltama lainsäädäntö käsittää useita järjestelmiä sairaanhoidon antamiseksi, sovelletaan 1 kappaleen nojalla annettavaan sairaanhoitoon yleiseen järjestelmään sisältyviä määräyksiä tai yleisen järjestelmän puuttuessa sitä järjestelmää, jonka piiriin teollisuustyöntekijät kuuluvat.

5. Sen estämättä, mitä 1 kappaleessa säädetään, tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta henkilöihin, jotka matkustavat muun sopimuspuolen kuin asianomaisen valtion alueelle tarkoituksenaan saada siellä sairaanhoitoa.

5 artikla

1. Saadakseen sairaanhoitoa 4 artiklan 1 kappaleen nojalla henkilön tulee esittää selvitys siitä, että hänellä on oikeus sairaanhoitoon muun sopimuspuolen lainsäädännön nojalla kuin sen, jonka alueella hän oleskelee.

2. Edellä 1 kappaleessa tarkoitettu selvitys esitetään asianomaisen laitoksen antamalla todistuksella, joka on laadittu sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten yhteisesti sopiman kaavakkeen mukaan.

3. Milloin henkilöllä on oikeus sairaanhoitoon sopimuspuolen lainsäädännön nojalla, joka takaa oikeuden sairaanhoitoon sopimuspuolen kaikille kansalaisille tai asukkaille, voi henkilö esittää 2 kappaleessa tarkoitetun todistuksen sijasta passinsa tai muun sitä vastaavaksi hyväksytyn henkilöllisyystodistuksen, jos sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset ovat tästä keskenään sopineet.

4. Ehdottoman kiireellisessä tapauksessa sairaanhoitoa ei voida evätä henkilöltä sen vuoksi, ettei hän pysty kysymykseen tulevana ajankohtana esittämään 2 kappaleessa tarkoitettua todistusta tai 3 kappaleessa tarkoitettua asiakirjaa. Tällaisessa tapauksessa tilapäisen oleskelupaikkakunnan laitoksen kuitenkin tulee pyytää asianomaista laitosta selvittämään, onko kysymyksessä olevalla henkilöllä oikeus tämän sopimuksen määräysten mukaisiin etuuksiin.

2 artiklan 1 kappaleen määräysten estämättä voivat sopimuspuolet, jotka ovat sopineet 6 artiklan 1 kappaleen b- tai c-kohdan määräysten soveltamisesta, keskinäisellä sopimuksella ratkaista tämän kappaleen edellisen lauseen soveltamisesta johtuvat vaikeudet.

5. Milloin sairaanhoitoa tarvitsevan henkilön henki tai terveys on vakavasti vaarantunut tai on kysymys perheestään erossa olevasta sairaalahoitoon otetusta alle 18-vuotiaasta henkilöstä, on suotavaa asianomaisen henkilön edun vuoksi, että asiasta ilmoitetaan sen sopimuspuolen konsuliviranomaiselle, jonka alueella tämä henkilö vakinaisesti asuu.

6 artikla

1. Tilapäisen oleskelupaikkakunnan laitoksen 4 artiklan määräysten nojalla antamasta sairaanhoidosta aiheutuneet kustannukset

a) eivät velvoita asianomaista laitosta minkäänlaisiin korvauksiin;

b) on asianomaisen laitoksen korvattava täysimääräisesti todellisista kustannuksista esitetyn selvityksen perusteella hallintokustannuksia lukuunottamatta;

c) on asianomaisen laitoksen korvattava erityisjärjestelyjen perusteella riippuen siitä, ovatko sopimuspuolet sopineet soveltavansa tämän kappaleen a-, b- tai c-kohdan määräyksiä.

2. Niiden sopimuspuolten välisissä suhteissa, jotka ovat sopineet 1 kappaleen b-kohdan määräysten soveltamisesta, asianomainen laitos korvaa tilapäisen oleskelupaikkakunnan laitokselle sen 4 artiklan määräysten nojalla antaman sairaanhoidon todelliset kustannukset tämän laitoksen kirjanpidon mukaisesti. Korvattavat kustannukset eivät kuitenkaan saa ylittää niiden hoitokustannusten tosiasiallista määrää, jotka aiheutuisivat tilapäisen oleskelupaikkakunnan laitoksen piiriin normaalisti kuuluville edunsaajille annetusta vastaavanlaisesta hoidosta.

3. Niiden sopimuspuolten välisissä suhteissa, jotka ovat sopineet 1 kappaleen c-kohdan soveltamisesta, asianomainen laitos korvaa tilapäisen oleskelupaikkakunnan laitokselle tämän 4 artiklan määräysten mukaisesti antaman sairaanhoidon kustannukset näiden sopimuspuolten keskenään sopimien erityisjärjestelyjen mukaisesti, nimenomaan perustuen kertamaksuun, joka määrätään kyseessä olevien sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten keskinäisessä sopimuksessa ottaen huomioon kaikki saatavissa olevat tiedot.

7 artikla

1. Kun tämän sopimuksen mukaisesti sopimuspuolen laitos on velvollinen korvaamaan toisen sopimuspuolen laitoksen kulut, tulee korvausmäärä ilmoittaa viimeksi mainitun sopimuspuolen valuutassa. Ensiksi mainittu laitos voi pätevästi suorittaa maksunsa siinä valuutassa, mikäli sopimuspuolet eivät ole sopineet muista järjestelyistä.

2. Tämän sopimuksen soveltamisesta johtuva varojensiirto hoidetaan sopimuspuolten välillä siirtopäivänä voimassa olevien, tätä koskevien sopimusten mukaisesti. Ellei sellaisia sopimuksia ole, on asianomaisten osapuolten sovittava asiasta erikseen.

8 artikla

1. Sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten tulee ilmoittaa toisilleen:

a) kaikki tämän sopimuksen soveltamisen kannalta hyödylliset tiedot;

b) kaikki tämän sopimuksen soveltamiseksi suoritettuja toimenpiteitä koskevat tiedot;

b) kaikki tämän sopimuksen soveltamisen kannalta hyödylliset tiedot;

c) kaikki valtioiden lainsäädäntömuutoksia koskevat tiedot, jotka saattavat vaikuttaa tämän sopimuksen soveltamiseen.

2. Tätä sopimusta sovellettaessa sopimuspuolten viranomaisten ja laitosten tulee avustaa toisiaan niin kuin olisi kysymys niiden oman lainsäädännön soveltamisesta. Mainittujen viranomaisten ja laitosten toisilleen antama apu on periaatteessa maksuton. Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset voivat kuitenkin sopia tiettyjen kulujen korvaamisesta.

3. Tätä sopimusta sovellettaessa sopimuspuolten viranomaiset ja laitokset voivat olla suorassa yhteydessä keskenään.

4. Sopimuspuolten viranomaiset ja laitokset voivat myös olla suorassa yhteydessä asianomaisiin henkilöihin tai heidän edustajiinsa niiden henkilöiden hyväksi, jotka tämän sopimuksen määräysten perusteella ovat oikeutettuja etuisuuksiin.

5. Sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin yksityisiä henkilöitä tai ryhmiä koskevien erityistapausten käsittelyn helpottamiseksi niiden henkilöiden hyväksi, joita tämän sopimuksen määräykset koskevat.

9 artikla

1. Mikäli toisen sopimuspuolen lainsäädäntöön perustuvien asiakirjojen tai todistusten edellyttämistä veroista, leimaverosta, lakisääteisistä maksuista tai kirjaamismaksuista on myönnetty vapautus tai maksuihin on myönnetty alennusta, on tämä ulotettava koskemaan myös toisen sopimuspuolen lainsäädännön tai tämän sopimuksen edellyttämiä vastaavia asiakirjoja ja todistuksia.

2. Tämän sopimuksen perusteella hankittavia virallisia asiakirjoja, asiapapereita tai todistuksia ei tarvitse todistaa oikeaksi tai soveltaa niihin muita vastaavia muodollisuuksia.

10 artikla

1. Hakemus tai valitus, joka jonkin sopimuspuolen lainsäädännön mukaan olisi pitänyt tehdä määräajan kuluessa tämän sopimuspuolen laitokselle, on katsottava saapuneeksi ajoissa, jos se on tehty saman määräajan kuluessa toisen sopimuspuolen vastaavalle laitokselle. Tällaisessa tapauksessa hakemuksen tai valituksen vastaanottaneen laitoksen tulee toimittaa asiakirja viipymättä ensiksi mainitun sopimuspuolen asianomaiselle laitokselle joko suoraan tai sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten välityksellä. Päivämäärää, jolloin hakemus tai valitus on tehty toisen osapuolen laitokselle, on pidettävä päivämääränä, jolloin se on tehty asianomaiselle laitokselle.

Hakemuksia, selityksiä, valituksia ja muita asiakirjoja, jotka tämän sopimuksen soveltamiseksi jätetään sopimuspuolen viranomaiselle tai laitokselle, ei voida olla ottamatta vastaan sillä perusteella, että ne on laadittu toisen sopimuspuolen virallisella kielellä.

11 artikla

Kahden tai useamman sopimuspuolen välillä syntyvät tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat on ratkaistava sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten välisillä suorilla neuvotteluilla. Mikäli on kysymys kaikkia sopimuspuolia koskevasta asiasta, voi Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja näiden viranomaisten pyynnöstä ja kuultuaan muiden sopimuspuolten asianomaisia viranomaisia jättää riidan käsiteltäväksi kaikkien sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten edustajista koostuvassa kokouksessa, jonka on esitettävä asiasta kantansa.

12 artikla

Toisen artiklan 2 kappaleessa sekä 3 artiklan 1 kappaleessa mainittuja liitteitä niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen on pidettävä tämän sopimuksen erottamattomina osina.

13 artikla

1. Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille Euroopan valtioille Kansainvälisessä työtoimistossa.

2. Tämä sopimus on ratifioitava. Ratifioimiskirjat on talletettava Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan huostaan.

3. Tämä sopimus tulee voimaan toisen sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jonka aikana toinen ratifioimiskirja on talletettu.

4. Sopimus tulee voimaan kunkin sellaisen valtion osalta, joka myöhemmin ratifioi sopimuksen, ratifioimiskirjan tallettamista seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

14 artikla

1. Kun kaksi vuotta on kulunut siitä päivästä, jolloin tämä sopimus ensi kerran tulee voimaan, voi jokainen Kansainvälisen työjärjestön Euroopan ulkopuolinen jäsen liittyä tähän sopimukseen.

2. Jokaisella tämän sopimuksen osapuolella on kuitenkin kuuden kuukauden määräaika käytettävissään, laskettuna jokaisen sopimukseen liittyneen valtion ratifioimiskirjan 5 kappaleen mukaisesta tallettamisesta, ilmoituksen tekemiseen 18 artiklan 1 kappaleen mukaisesti siitä, että se vastustaa tällaista liittymistä.

3. Samoin kukin Euroopan valtio, joka ratifioi tämän sopimuksen tämän artiklan 1 kappaleessa säädetyn kahden vuoden jälkeen, voi tallettaessaan ratifioimiskirjansa käyttää samaa vastustusoikeutta jokaiseen sopimuspuoleen nähden, joka on liittynyt sopimukseen ennen tätä tallettamispäivämäärää, ilmoittamalla vastustamisesta 18 artiklan 1 kappaleen määräysten mukaisesti.

4. Sopimukseen liittyvät valtiot tulevat sopimuspuoliksi vain niihin sopimuspuoliin nähden, jotka eivät ole ilmoittaneet vastustavansa niiden liittymistä.

5. Sopimukseen liittyvien valtioiden ratifioimiskirjat on talletettava Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan huostaan.

15 artikla

1. Sopimukseen liittyvän valtion ja sopimuspuolen, joka ei ole ilmoittanut vastustavansa tämän valtion liittymistä, välisissä suhteissa tämä sopimus tulee voimaan toisen sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jonka aikana 14 artiklan 2 kappaleen nojalla tämän sopimuspuolen käytettävissä ollut kuuden kuukauden määräaika vastustuksensa esittämiseen päättyy tai kun on kysymys 14 artiklan 3 kappaleessa tarkoitetusta Euroopan valtiosta, toisen sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jonka aikana tämän valtion ratifioimiskirja talletetaan.

2. Sopimuspuolten on ilmoitettava 18 artiklan 1 kappaleen määräysten mukaisesti, ovatko ne sopineet soveltavansa keskinäisissä suhteissaan 6 artiklan 1 kappaleen a-, b- vai c-kohdan määräyksiä.

3. Milloin kahden tai useamman sopimuspuolen välillä ei ole tehty sopimusta tämän artiklan edellisessä kappaleessa tarkoitettujen määräysten soveltamisesta tämän sopimuksen tullessa voimaan niiden välisissä suhteissa eikä, kun se on tarpeen, 7 artiklan 2 kappaleessa tarkoitettua sopimusta, sopimus ei ole voimassa näiden sopimuspuolten välillä ennen kuin edellä tarkoitetut järjestelyt on toteutettu niiden keskinäisissä suhteissa.

4. Tämän artiklan edellisessä kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa kysymyksessä olevat sopimuspuolet ilmoittavat 18 artiklan 1 kappaleen mukaisesti sen päivämäärän, jona tämä sopimus pannaan täytäntöön niiden välillä.

16 artikla

1. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.

2. Jokainen sopimuspuoli voi kuitenkin irtisanoa tämän sopimuksen viiden vuoden määräajan jälkeen laskettuna sopimuksen ensimmäisestä voimaantulopäivästä tekemällä ilmoituksen 18 artiklan 1 kappaleen mukaisesti. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja on sen rekisteröinyt.

17 artikla

1. Viiden vuoden määräajan jälkeen, laskettuna sopimuksen ensimmäisestä voimaantulopäivästä, jokainen sopimuspuoli voi pyytää Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajaa kutsumaan koolle kokouksen käsittelemään sopimuksen mahdollista tarkistamista.

2. Saatuaan tätä tarkoittavan esityksen Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan tulee ilmoittaa siitä muille sopimuspuolille ja kuultuaan sopimuspuolten asianomaisia viranomaisia hän voi kutsua sopimuspuolten ja allekirjoittajavaltioiden edustajat yhteiseen kokoukseen.

18 artikla

1. Toisen artiklan 3 kappaleessa, 3 artiklan 2 kappaleessa, 14 artiklan 2 ja 3 kappaleessa, 15 artiklan 2 ja 4 kappaleessa ja 16 artiklan 2 kappaleessa mainitut ilmoitukset on osoitettava Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle.

2. Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan tulee ilmoittaa sopimuspuolille ja allekirjoittajavaltioille

a) jokaisen ratifioimiskirjan tallettamisesta;

b) tämän sopimuksen voimaantulo- ja voimassaolopäivämääristä 15 artiklan mukaisesti; ja

c) kaikista ilmoituksista, jotka on vastaanotettu tämän artiklan 1 kappaleen määräysten mukaisesti.

19 artikla

1. Tämän sopimuksen tultua ensi kerran voimaan Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on lähetettävä siitä oikeaksi todistettu jäljennös Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille rekisteröintiä varten Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

2. Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti tulee Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan antaa Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille rekisteröintiä varten tieto kaikista vastaanottamistaan ratifioinneista ja irtisanomisista.

20 artikla

1. Kahden tai useamman sopimuspuolen välillä voidaan solmia kahden- tai monenkeskisiä sopimuksia tämän sopimuksen soveltamiseksi.

2. Kansainvälisen työtoimiston tulee laatia mallisopimus edellisessä kappaleessa tarkoitettujen hallinnollisten järjestelyjen aikaansaamiseksi.

21 artikla

Tämän sopimuksen englannin-, ranskan-, saksan-, venäjän- ja espanjankielisten tekstien alkuperäiskappaleet on talletettava Kansainvälisen työtoimiston arkistoon. Englannin- ja ranskankieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet talletettuaan valtakirjansa ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Genevessä seitsemäntenätoista päivänä lokakuuta 1980 viitenä englannin-, ranskan-, saksan-, venäjän- ja espanjankielisenä alkuperäiskappaleena.

Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset tämän sopimuksen tekstistä jokaisen allekirjoittajavaltion hallitukselle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.