60/1985

SOPIMUS tieteellis-teknisestä yhteistyöstä Suomen Tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain välillä

Suomen Tasavallan hallitus ja Amerikan Yhdysvaltain hallitus, jäljempänä osapuolet,

jotka tunnustavat tieteellisen ja teknologisen yhteistyön hyödyllisyyden kummankin maan kansalaisille ja koko ihmiskunnalle ja maiden välisiä ystävyyssiteitä lujittavan vaikutuksen,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Osapuolet tulevat edistämään maittensa välistä rauhanomaisiin tarkoituksiin liittyvää tieteellistä ja teknologista yhteistyötä molemminpuolisen hyödyn, tasa-arvoisuuden ja vastavuoroisuuden pohjalta.

2. Tämän yhteistyön pääasiallisena tarkoituksena on kumpaakin osapuolta kiinnostavien tieteellisten ja teknologisten kysymysten tutkiminen luomalla tilaisuuksia ajatusten, tietojen, taitojen ja teknisten valmiuksien vaihtamiseen ja yhteisen tieteellisen tutkimustyön suorittamiseen.

2 artikla

Tämän sopimuksen nojalla suoritettava yhteistyö voi tapahtua tieteellisten ja teknologisten tietojen vaihdon, tiedemiesten ja teknisten asiantuntijain vaihdon, yhteisten seminaarien ja kokousten järjestämisen, yhteisten tutkimusprojektien suorittamisen ja muiden, yhteisesti sovittujen tieteellisten ja teknologisten yhteistyömuotojen puitteissa.

3 artikla

Tämän sopimuksen tavoitteiden mukaisesti osapuolet pyrkivät mahdollisuuksiensa mukaan rohkaisemaan ja luomaan edellytyksiä välittömien yhteyksien ja yhteistyön kehittämiselle kummankin maan viranomaisten, tutkimusyksikköjen ja muiden yhteisöjen kesken, sekä tätä sopimusta toteuttavien järjestelyjen aikaansaamiseksi mainittujen tahojen välille toteuttamaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvaa yhteistyötä.

4 artikla

Mikäli tätä sopimusta toteuttavassa järjestelyssä ei toisin edellytetä, kumpikin osapuoli, kukin osallistuva viranomainen tai järjestö vastaa osallistumiskustannuksistaan ja tämän sopimuksen perusteella yhteistoimintaan osallistuvan henkilöstönsä kustannuksista.

5 artikla

Yhteistyön tulee kummassakin maassa tapahtua sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti ja käytettävissä olevien varojen ja henkilöresurssien puitteissa.

6 artikla

Mikäli jompikumpi osapuoli sitä pyytää kokoontuvat osapuolten edustajat käsittelemään tämän sopimuksen toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä. Osapuolet voivat nimetä asiantuntijatyhmiä käsittelemään erityiskysymyksiä. Kumpikin osapuoli nimeää tietyllä hallinnonalalla sen viranomaisen. jonka tehtävänä on yhteyksien ylläpitäminen kokousten välillä.

7 artikla

Kumpikin osapuoli tekee, lakiensa ja määräystensä puitteissa, parhaansa helpottaakseen sopimuksen perusteella toteutettaviin projekteihin ja ohjelmiin osallistuvan tai liittyvän henkilöstön ja laitteiden liikkumista alueelleen ja alueeltaan.

8 artikla

1. Tämän sopimuksen perusteella harjoitettuun yhteistyöhön perustuvien tieteellisten ja teknisten tietojen, jotka eivät ole luonteeltaan yksityisiä, tulee olla, ellei erityisistä olosuhteista johtuen ole toisin sovittu, maailman tiedeyhteisön saatavilla tavanomaisten kanavien välityksellä yhteistyöhön osallistuvien rahojen säännönmukaisten menettelyjen mukaisesti.

2. Tämän sopimuksen nojalla harjoitettuun yhteistyöhön perustuvien patenttien, tekijänoikeuksien, mallisuojan ja muiden teollis- ja immateriaalioikeuksien käytön suhteen menetellään siten kuin on sovittu tämän sopimuksen liitteessä, joka on erottamaton osa tätä sopimusta. Osapuolet tai heidän valtuuttamansa edustajat voivat sopia yksityiskohtaisemmin näistä kysymyksistä sopimuksen nojalla tehtävissä sopimuksissa.

9 artikla

Tätä sopimusta tai sen määräyksiä ei tule soveltaa tai tulkita tavalla, joka haittaa tai vaikeuttaa muita osapuolten välisiä tieteelliseen ja tekniseen yhteistyöhön liittyviä järjestelyjä.

10 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona osapuolet ovat diplomaattiteitse ilmoittaneet toisilleen, että tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät vaatimukset on täytetty, ja sopimus on voimassa viiden vuoden ajan. Sopimusta voidaan muuttaa tai täydentää osapuolten kirjallisen sopimuksen perusteella.

2. Tämä sopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa jommankumman osapuolen sitä tahtoessa päättymään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomista haluavan osapuolen kirjallisesta etukäteisilmoituksesta.

3. Tämän sopimuksen irtisanominen ei keskeytä sellaisten tämän sopimuksen tai sitä toteuttavien järjestelyjen perusteella suoritettavien projektien tai ohjelmien loppuun saattamista, joita ei ole täysin toteutettu tämän sopimuksen voimassaoloajan päättyessä.

Tehty Washingtonissa kahdentenakymmenentenätoisena päivänä maaliskuuta 1985 kahtena suomen- ja englanninkielisenä kappaleena, joiden kummankin tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Immateriaalioikeuksia, tekijänoikeuksia ja patentteja koskeva LIITE tieteellis-teknistä yhteistyötä koskevaan sopimukseen Suomen Tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain välillä

Tieteellis-teknistä yhteistyötä Suomen Tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain välillä koskevan Suomen Tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain (jäljempänä osapuolten) Washingtonissa 22 päivänä maaliskuuta 1985 allekirjoittaman sopimuksen (jäljempänä sopimus) 8 artiklan nojalla osapuolet sopivat seuraavasta:

I Luottamukselliset tiedot

1.Osapuolet sopivat että kaikkia sopimuksen tai sitä toteuttavien järjestelyjen perusteella annettavia luottamuksellisena pidettäviä tietoja (kuten liikesalaisuuksia, teknistä taitotietoa, tai tietoja, joihin liittyy jommankumman osapuolen vaatima luottamuksellisuutta koskeva velvoite) on suojeltava. Päätös tällaisten tietojen antamisesta tai luovuttamisesta voidaan tehdä vain osapuolten yhteisen päätöksen perusteella, mikä voi tapahtua kummankin osapuolen valtuuttamien edustajien tai osapuolten 6 artiklan nojalla nimeämien asiantuntijoiden neuvottelujen tuloksena, taikka muutoin osapuolten kirjallisen sopimuksen perusteella. Kummankin osapuolen on annettava tällaisille tiedoille täysi suoja lakiensa, määräystensä ja hallinnollisen käytäntönsä mukaisesti.

2. Suojeltavilla tiedoilla tarkoitetaan sellaisia luottamuksellisia tietoja, jotka ovat asianmukaisesti tunnistettavissa ja täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:

a) tiedot ovat sen laatuisia, että viranomaiset tai kaupalliset tahot pitävät niitä tavanomaisesti luottamuksellisina;

b) tiedot eivät ole yleisesti tunnettuja tai yleisön saatavissa muista lähteistä;

c) tiedon haltija ei ole aiemmin luovuttanut niitä muiden käyttöön ilman luottamuksellisuutta koskevaa velvoitetta; ja

d) tiedot eivät ole ennestään vastaanottavan osapuolen hallussa ilman että niihin liittyisi luottamuksellisuutta koskevaa velvoitetta.

II Keksintöjen suojeleminen

"Keksinnöllä" tarkoitetaan jokaista keksintöä tai tieteellistä löytöä, joka on tehty tai syntynyt tämän sopimuksen tai sitä toteuttavien järjestelyjen aikana tai perusteella ja joka on tai saattaa olla patentoitavissa tai muutoin suojeltavissa Suomen, Yhdysvaltain tai minkä tahansa kolmannen maan lainsäädännön nojalla.

Sopimuksen tai sitä toteuttavien järjestelyjen perusteella tehtyjen keksintöjen suhteen osapuolet sopivat ryhtyvänsä tarpeellisiin toimenpiteisiin turvatakseen oikeudet seuraavaan menettelyyn:

1. Mikäli keksintö on tehty tai syntynyt osapuolten välisen tietojenvaihdon kuten yhteisten kokousten, seminaarien, tai teknisten raporttien tai asiakirjojen vaihtamisen tuloksena:

a) osapuoli, jonka henkilökuntaan kuuluva tekee keksinnön (keksivä osapuoli), on oikeutettu saamaan haltuunsa kaikki oikeudet ja edut keksintöön kaikissa maissa, kuitenkin siten, että toisella osapuolella ja sen hallituksella on ei-yksinoikeutta tuottava, peruuttamaton ja korvaukseton käyttölupa keksintöön ja oikeus myöntää edelleen käyttölupia; ja

b) mikäli keksivä osapuoli päättää olla käyttämättä näitä oikeuksia toisen osapuolen maassa tai kolmannessa maassa, toinen osapuoli voi hankkia nämä oikeudet kuitenkin siten, että keksivällä osapuolella ja sen hallituksella on ei-yksinoikeutta tuottava, peruuttamaton ja korvaukseton käyttölupa keksintöön ja oikeus myöntää edelleen käyttölupia.

2. Mikäli keksintö on tehty tai syntynyt toisen osapuolen henkilökuntaan kuuluvan toimesta (lähettävä osapuoli) tämän ollessa määrättynä toisen osapuolen tehtäviin (vastaanottava osapuoli) tieteelliset, tai teknisen henkilövaihdon puitteissa:

a) vastaanottava osapuoli on oikeutettu hankkimaan kaikki keksintöön liittyvät oikeudet ja edut omassa maassaan ja kolmansissa maissa, ja lähettävä osapuoli on oikeutettu hankkimaan kaikki oikeudet ja edut omassa maassaan kuitenkin siten, että kummallakin osapuolella on ei-yksinoikeutta tuottava, peruuttamaton ja korvaukseton käyttölupa näihin oikeuksiin omalla alueellaan ja kolmansissa maissa omiin ja hallituksensa tarpeisiin, samoin kuin käyttölupa omien kansalaistensa tarpeisiin kolmansissa maissa; ja

b) mikäli jompikumpi osapuoli päättää olla hankkimatta näitä oikeuksia ja etuja omassa maassaan, kolmansissa maissa tai tietyssä kolmannessa maassa toinen osapuoli on tähän oikeutettu, kuitenkin siten, että ensinmainitulla osapuolella, sen hallituksella ja kansalaisilla on ei-yksinoikeutta tuottava, peruuttamaton ja korvaukseton käyttölupa keksintöön.

3. Mikäli keksintö on tehty tai syntynyt muun erityisen yhteistyömuodon, kuten erityisten yhteisten tutkimusprojektien tuloksena, osapuolten on suoritettava keksintöön liittyvien oikeuksien jakaminen asianmukaisella tavalla. Pääsääntöisesti kumpikin osapuoli määrää oikeuksista sellaisiin keksintöihin omassa maassaan, ja oikeuksista kolmansissa maissa tulisi sopia osapuolten kesken tasapuolisuuden pohjalta.

4. Osapuolen, jonka henkilökuntaan kuuluva tekee keksinnön, on tiedotettava toiselle osapuolelle keksinnöstä ja sille haettavasta patentista tai muusta osapuolen hakemasta suojasta, sekä toimitettava ne tiedot jotka ovat tarpeen toisen osapuolen keksintöön liittyvien oikeuksien vahvistamiselle. Tiedottava osapuoli voi kirjallisesti pyytää toista osapuolta siittämän tällaisten tietojen julkaisemista tai julkiseksi saattamista. Mikäli ei kirjallisesti ole toisin sovittu, tällainen rajoitus ei kuitenkaan ole voimassa enempää kuin kuusi kuukatitta tällaisen tiedotuksen antamispäivästä.

III Tekijänoikeudet

Kumpikin osapuoli ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin turvatakseen oikeudet niin, että kumpikin osapuoli tai tämän määräämä voi saada tekijänoikeussuojan tämän omassa maassa ja kolmansissa maissa sellaisiin teoksiin, jotka osapuoli tai sen osalliset aikaansaavat tämän sopimuksen tai sitä toteuttavien järjestelyjen puitteissa. Tällaisessa tapauksessa toisella osapuolella sekä sen hallituksella ja kansalaisilla on ei-yksinoikeutta tuottava, peruuttamaton ja korvaukseton tekijänoikeuteen liittyvä käyttölupa kääntää, monistaa, julkaista ja levittää sellaisia teoksia.

IV Yhteistyö

Kumpikin osapuoli ryhtyy tarpeellisiin ja asianmukaisiin toimenpiteisiin sellaisen yhteistyön luomiseksi tekijöidensä, keksijöidensä ja tutkijoidensa kanssa. joka on tarpeen tämän liitteen määräysten toimeenpanemiseksi. Kumpikin osapuoli sitoutuu suorittamaan sellaiset palkkiot ja korvaukset, jotka on maksettava sen kansalaisille sen lakien ja määräysten mukaisesti.

V Muut kysymykset

Muut tietojen, keksintöjen, tieteellisten löytöjen tai kirjoitusten kohteluun tai muihin vastaaviin seikkoihin liittyvät kysymykset tai asiat, joita tämä liite ei koske, sekä tätä liitettä koskevat erimielisyydet ratkaistaan osapuolten edustajien tai heidän valtuuttamiensa välisissä neuvotteluissa.

VI Soveltaminen

Tätä liitettä sovelletaan sopimukseen ja kaikkiin sitä toteuttaviin järjestelyihin sekä yhteistyöhankkeisiin, joihin on ryhdytty tai joita harjoitetaan sopimuksen perusteella, paitsi milloin yksittäisissä sopimusta toteuttavissa järjestelyissä on nimenomaisesti toisin sovittu.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.