57/1985

Ulkoasiainministeriön ilmoitus mikro-organismien tallettamisen kansainvälistä tunnustamista patentinhakumenettelyä varten koskevan Budapestin sopimuksen sovellutussäännöistä

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että Budapestissa 28 päivänä huhtikuuta 1977 tehdyn mikroorganismien tallettamisen kansainvälistä tunnustamista patentinhakumenettelyä varten koskevan Budapestin sopimuksen (SopS 56/85) sovellutussäännöt siinä muodossa, jossa ne ovat 31 päivästä tammikuuta 1981, tulevat voimaan 1 päivänä syyskuuta 1985 niin kuin niistä on sovittu.

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 1985

SOVELLUTUSSÄÄNNÖT Budapestin sopimukseen mikro-organismien tallettamisen kansainvälisestä tunnustamisesta patentinhakumenettelyä varten

(Hyväksytty 28 päivänä huhtikuuta 1977 ja muutettu 20 päivänä tammikuuta 1981.)

(31 päivästä tammikuuta 1981)


Sisällysluettelo (Tätä sisällysluetteloa ei ole
alkuperäistekstissä.)
1 sääntö   Lyhennetyt ilmaisut ja sanan "allekirjoitus"
       tulkinta
       1.1 "Sopimus"
       1.2 "Artikla"
       1.3 Allekirjoitus"
2 sääntö   Kansainväliset talletusviranomaiset
       2.1 Oikeudellinen asema
       2.2 Henkilökunta ja laitteisto
       2.3 Näytteiden luovutus
3 sääntö   Kansainvälisen talletusviranomaisen aseman
       saaminen
       3.1 Tiedonanto
       3.2 Tiedonannon käsittely
       3.3 Talletettaviksi hyväksyttävien mikro-
         organismityyppien luettelon laajentaminen
4 sääntö   Kansainvälisen talletusviranomaisen aseman
       lakkauttaminen tai rajoittaminen
       4.1 Pyyntö; pyynnön käsittely
       4.2 Tiedonanto voimaantulopäivä;
         tiedonannon käsittely
       4.3 Talletuksille aiheutuvat seuraamukset
5 sääntö   Kansainvälisen talletusviranomaisen
       laiminlyönnit
       5.1 Toiminnan keskeyttäminen talletettujen
         mikro-organismien osalta
       5.2 Kieltäytyminen hyväksymästä tietynlaisia
         mikro-organismeja
6 sääntö   Alkuperäisen tai uuden talletuksen tekeminen
       6.1 Alkuperäistalletus
       6.2 Uusi talletus
       6.3 Kansainvälisen talletusviranomaisen
         asettamat vaatimukset
       6.4 Hyväksymismenettely
7 sääntö   Kuitti
       7.1 Kuitin antaminen
       7.2 Lomake; kielet; allekirjoitus
       7.3 Sisältö alkuperäistalletuksen osalta
       7.4 Sisältö uuden talletuksen osalta
       7.5 Siirron yhteydessä annettava kuitti
       7.6 Tieteellisestä kuvauksesta ja/tai
         ehdotetusta taksonomisesta nimityksestä
         tiedottaminen
8 sääntö   Tieteellisen kuvauksen ja/tai ehdotetun
       taksonomisen nimityksen myöhempi esittäminen
       tai muuttaminen
       8.1 Tiedonanto
       8.2 Todistus
9 sääntö   Mikro-organismien säilyttäminen
       9.1 Säilyttämisaika
       9.2 Salassapito
10 sääntö   Elinvoimaisuuskoe ja -lausunto
       10.1 Kokeentekovelvollisuus
       10.2 Elinvoimaisuuslausunto
11 sääntö   Näytteiden luovutus
       11.1 Näytteiden luovutus asianomaisille
          teollisoikeudenvirastoille
       11.2 Näytteiden luovutus tallettajalle tai
          tämän valtuuttamalle
       11.3 Näytteiden luovutus osapuolille, joilla
          on niihin laillinen oikeus
       11.4 Yhteiset säännöt
       11.5 Poikkeamat tämän säännön 1 ja 3
          kappaleeseen sovellettaessa niitä
          kansainvälisiin hakemuksiin
12 sääntö   Maksut
       12.1 Maksulajit ja maksujen määrä
       12.2 Maksujen muutokset
12bis sääntö Määräaikojen laskeminen
       12bis.1 Vuosina ilmaistu määräaika
       12bis.2 Kuukausina ilmaistu määräaika
       12bis.3 Päivinä ilmaistu määräaika
13 sääntö   Kansainvälisen toimiston suorittama
       julkistaminen
       13.1 Julkistamisen muoto
       13.2 Sisältö
14 sääntö   Valtuuskuntien kustannukset
       14.1 Kustannusten kattaminen
15 sääntö   Yleiskokouksen päätösvaltaisuuden puuttuminen
       15.1 Kirjeäänestys

SOVELLUTUSSÄÄNNÖT Budapestin sopimukseen mikro-organismien tallettamisen kansainvälisestä tunnustamisesta patentinhakumenettelyä varten

1 sääntö
Lyhennetyt ilmaisut ja sanan "allekirjoitus" tulkinta

1.1 "Sopimus"

Näissä sovellutussäännöissä sana "sopimus" tarkoittaa Budapestin sopimusta mikro-organismien tallettamisen kansainvälisestä tunnustamisesta patentinhakumenettelyä varten.

1.2 "Artikla"

Näissä sovellutussäännöissä sana "artikla" viittaa sopimuksen tiettyyn artiklaan.

1.3 "Allekirjoitus"

Käytettäessä näissä sovellutussäännöissä sanaa "allekirjoitus" katsotaan sen valtion lain, jonka alueella kansainvälinen talletusviranomainen sijaitsee, vaatiessa sinetin käyttämistä allekirjoituksen sijasta, mainitun sanan tarkoittavan "sinettiä" tämän viranomaisen osalta.

2 sääntö
Kansainväliset talletusviranomaiset

2.1 Oikeudellinen asema

Kansainvälinen talletusviranomainen voi olla valtion viranomainen, muuhun julkiseen hallintoon kuin keskushallintoon liittyvät julkiset laitokset mukaan luettuina, tai yksityinen laitos.

2.2 Henkilökunta ja laitteisto

6 artiklan 2 kappaleen ii alakohdassa tarkoitetut vaatimukset sisältävät erityisesti seuraavaa:

(i) kansainvälisellä talletusviranomaisella tulee olla sellainen henkilökunta ja laitteisto, että mainittu viranomainen pystyy säilyttämään talletetut mikro-organismiviljelmät siten, että ne pysyvät elinvoimaisina ja puhtaina;

(ii) kansainvälisen talletusviranomaisen tulee mikro-organismeja säilyttäessään ryhtyä riittäviin varotoimenpiteisiin, jotta talletettujen mikroorganismien tuhoutumisvaara olisi mahdollisimman pieni.

2.3 Näytteiden luovutus

6 artiklan 2 kappaleen viii alakohdassa tarkoitetut vaatimukset sisältävät erityisesti vaatimuksen siitä, että kansainvälisen talletusviranomaisen tulee viipymättä ja asianmukaisesti luovuttaa näytteitä talletetuista mikro-organismeista.

3 sääntö
Kansainvälisen talletusviranomaisen aseman saaminen

3.1 Tiedonanto

a) 7 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettu tiedonanto tulee toimittaa pääjohtajalle sopimusvaltion osalta diplomaattiteitse tai hallitustenvälisen teollisoikeudellisen järjestön osalta sen ylimmän toimeenpanevan virkamiehen toimesta.

b) Tiedonannossa tulee:

(i) ilmoittaa sen talletuslaitoksen nimi ja osoite, jota tiedonanto koskee;

(ii) olla yksittäiskohtaiset tiedot mainitun laitoksen kyvystä noudattaa 6 artiklan 2 kappaleessa määriteltyjä vaatimuksia sekä tiedot sen oikeudellisesta asemasta, tieteellisestä tasosta, henkilökunnasta ja laitteistosta;

(iii) jos talletuslaitoksen tarkoituksena on hyväksyä talletettaviksi vain tietynlaisia mikro-organismeja, määritellä nämä;

(iv) ilmoittaa niiden maksujen suuruus, joita laitos kansainvälisen talletusviranomaisen aseman saatuaan veloittaa mikro-organismien säilyttämisestä, elinvoimaisuuslausunnoista ja näytteiden luovutuksesta;

(v) ilmoittaa laitoksen virallinen kieli tai kielet;

(vi) soveltuvin osin ilmoittaa 7 artiklan 1 kappaleen b kohdassa tarkoitettu päivämäärä.

3.2 Tiedonannon käsittely

Jos tiedonanto on 7 artiklan 1 kappaleen ja tämän säännön 1 kappaleen mukainen, pääjohtajan tulee viipymättä toimittaa se kaikille sopimusvaltioille ja hallitustenvälisille teollisoikeudellisille järjestöille, ja kansainvälisen toimiston tulee viipymättä julkaista se.

3.3 Talletettaviksi hyväksyttävien mikro-organismityyppien luettelon laajentaminen

Sopimusvaltio tai hallitustenvälinen teollisoikeudellinen järjestö, joka on tehnyt 7 artiklan 1 kappaleen mukaisen tiedonannon, voi milloin tahansa sen jälkeen ilmoittaa pääjohtajalle, että sen vakuutus laajennetaan käsittämään tiettyjä, erikseen mainittuja mikro-organismeja, joita vakuutus siihen saakka ei ole koskenut. Tällaisessa tapauksessa sovelletaan uusiin mikro-organismeihin 7 artiklaa sekä tämän säännön 1 ja 2 kappaletta mutatis mutandis.

4 sääntö
Kansainvälisen talletusviranomaisen aseman lakkauttaminen tai rajoittaminen

4.1 Pyyntö; pyynnön käsittely

a) 8 artiklan 1 kappaleen a kohdassa tarkoitettu pyyntö tulee toimittaa pääjohtajalle 3 säännön 1 kappaleen a kohdan mukaisesti.

b) Pyynnössä tulee:

(i) ilmoittaa kyseisen kansainvälisen talletusviranomaisen nimi ja osoite;

(ii) jos pyyntö koskee vain tietynlaisia mikroorganismeja, määritellä nämä;

(iii) ilmoittaa yksittäiskohtaiset tiedot niistä seikoista, joihin pyyntö perustuu.

c) Jos pyyntö on a ja b kohdan mukaisesti laadittu, pääjohtajan tulee viipymättä tiedottaa siitä kaikille sopimusvaltioille ja hallitustenvälisille teollisoikeudellisille järjestöille.

d) Jollei e kohdasta muuta johdu, yleiskokouksen tulee käsitellä pyyntöä aikaisintaan kuuden ja viimeistään kahdeksan kuukauden kuluttua siitä, kun pyynnöstä on tiedotettu.

e) Milloin d kohdan mukaisen määräajan noudattaminen saattaisi pääjohtajan mielipiteen mukaan vaarantaa senhetkisten tai mahdollisten tallettajien etuuksia, hän voi kutsua yleiskokouksen koolle ennen d kohdan mukaisen kuuden kuukauden määräajan päättymistä.

f) Jos yleiskokous päättää lakkauttaa kansainvälisen talletusviranomaisen aseman tai rajoittaa sen tietyntyyppisiä mikro-organismeja koskevaksi, tämä päätös tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin se on tehty.

4.2 Tiedonanto; voimaantulopäivä; tiedonannon käsittely

a) 8 artiklan 2 kappaleen a kohdassa tarkoitettu tiedonanto tulee toimittaa pääjohtajalle 3 säännön 1 kappaleen a kohdan mukaisesti.

b) Tiedonannossa tulee:

(i) ilmoittaa kyseisen kansainvälisen talletusviranomaisen nimi ja osoite;

(ii) jos se koskee vain tietynlaisia mikro-organismeja, määritellä nämä;

(iii) jos tiedonannon tekevä sopimusvaltio tai hallitustenvälinen teollisoikeudellinen järjestö haluaa 8 artiklan 2 kappaleen b kohdan mukaisen voimaantulon tapahtuvan myöhemmin kuin kolmen kuukauden kuluttua tiedonantopäivästä, ilmoittaa tästä myöhemmästä päivästä.

c) Sovellettaessa b kohdan iii alakohtaa tapahtuu 8 artiklan 2 kappaleen b kohdan mukainen voimaantulo sinä päivänä, joka sanotun alakohdan mukaisesti on tiedonannossa ilmoitettu; muussa tapauksessa voimaantulo tapahtuu kolmen kuukauden kuluttua tiedonantopäivästä.

d) Pääjohtajan tulee ilmoittaa viipymättä kaikille sopimusvaltioille ja hallitustenvälisille teollisoikeudellisille järjestöille 8 artiklan 2 kappaleen mukaisesti vastaanottamastaan tiedonannosta ja sen c kohdan mukaisesta voimaantulopäivästä. Kansainvälisen toimiston tulee viipymättä julkistaa vastaava ilmoitus.

4.3 Talletuksille aiheutuvat seuraamukset

Kansainvälisen talletusviranomaisen asemaa 8 artiklan 1 tai 2 kappaleen, 9 artiklan 4 kappaleen tahi 17 artiklan 4 kappaleen mukaisesti lakkautettaessa tai rajoitettaessa sovelletaan 5 säännön 1 kappaletta mutatis mutandis.

5 sääntö
Kansainvälisen talletusviranomaisen laiminlyönnit

5.1 Toiminnan keskeyttäminen talletettujen mikro-organismien osalta

a) Jos kansainvälinen talletusviranomainen väliaikaisesti tai lopullisesti keskeyttää jonkin sellaisen tehtävän suorittamisen, joka sen tulisi sopimuksen ja näiden sovellutussääntöjen mukaan suorittaa huostaansa talletettujen mikro-organismien osalta, tulee sen sopimusvaltion tai hallitustenvälisen teollisoikeudellisen järjestön, joka sanotun viranomaisen osalta on antanut 6 artiklan 1 kappaleen mukaisen vakuutuksen:

(i) taata mahdollisimman täydellisesti, että näytteet kaikista tällaisista mikro-organismeista siirretään viipymättä ja turmeltumattomina sekä puhtaina sanotulta ("laiminlyövältä") viranomaiselta toiselle ("korvaavalle") kansainväliselle talletusviranomaiselle;

(ii) taata mahdollisimman täydellisesti, että kaikki laiminlyövälle viranomaiselle osoitettu posti ja muut tiedonannot sekä kaikki luettelot ja muut kyseisiä mikro-organismeja koskevat, sanotun viranomaisen hallussa olevat tärkeät tiedot viipymättä siirretään korvaavalle viranomaiselle;

(iii) taata mahdollisimman täydellisesti, että laiminlyövä viranomainen viipymättä ilmoittaa toiminnan keskeyttämisestä ja suoritetuista siirroista kaikille asianomaisille tallettajille;

(iv) viipymättä ilmoittaa pääjohtajalle kyseisestä keskeyttämisestä ja sen laajuudesta sekä toimenpiteistä, joihin sopimusvaltio tai hallitustenvälinen teollisoikeudellinen järjestö on i-iii alakohdan mukaisesti ryhtynyt.

b) Pääjohtajan tulee viipymättä ilmoittaa sopimusvaltioille ja hallitustenvälisille teollisoikeudellisille järjestöille sekä teollisoikeudenvirastoille a kohdan iv alakohdan mukaisesti vastaanottamastaan ilmoituksesta; kansainvälisen toimiston tulee viipymättä julkaista pääjohtajan tekemä ilmoitus sekä hänen vastaanottamansa ilmoitus.

c) Sovellettavan patentinhakumenettelyn perusteella voidaan vaatia, että tallettajan tulee 7 säännön 5 kappaleessa tarkoitetun kuitin vastaanotettuaan ilmoittaa sellaiselle teollisoikeudenvirastolle, johon alkuperäiseen talletukseen liittyvä patenttihakemus on jätetty, korvaavan viranomaisen talletukselle antama uusi tunnusnumero.

d) Korvaavan viranomaisen tulee säilyttää asianmukaisessa muodossa laiminlyövän viranomaisen antama tunnusnumero yhdessä uuden tunnusnumeron kanssa.

e) Edellä olevan a kohdan i alakohdan mukaisesti suoritetun siirron lisäksi laiminlyövän viranomaisen tulee tallettajan pyynnöstä siirtää mahdollisuuksien mukaan näyte sen huostaan talletetusta mikro-organismista sekä jäljennökset kaikesta postista tai muista tiedonannoista sekä jäljennökset kaikista arkistoiduista tiedoista ja muista a kohdan ii alakohdassa tarkoitetuista asiaan liittyvistä tiedoista tallettajan ilmoittamalle muulle kansainväliselle talletusviranomaiselle kuin korvaavalle viranomaiselle edellyttäen, että tallettaja maksaa kaikki laiminlyövälle viranomaiselle siirrosta aiheutuvat kustannukset. Tallettajan tulee maksaa näytteen säilytysmaksu ilmoittamalleen kansainväliselle talletusviranomaiselle.

f) Laiminlyönnistä osalliseksi joutuneen tallettajan pyynnöstä laiminlyövän viranomaisen tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää näytteet huostaansa talletetuista mikro.organismeista.

5.2 Kieltäytyminen hyväksymästä tietynlaisia mikro-organismeja

a) Jos kansainvälinen talletusviranomainen kieltäytyy hyväksymästä talletettavaksi jonkin niistä mikro-organismeista, jotka sen tulisi annetun vakuutuksen nojalla hyväksyä, on sen sopimusvaltion tai hallitustenvälisen teollisoikeudellisen järjestön, joka tämän viranomaisen osalta on tehnyt 7 artiklan 1 kappaleen a kohdassa tarkoitetun ilmoituksen, viipymättä saatettava asiaan liittyvät seikat sekä suoritetut toimenpiteet pääjohtajan tietoon.

b) Pääjohtajan tulee viipymättä ilmoittaa muille sopimusvaltioille ja hallitustenvälisille teollisoikeudellisille järjestöille a kohdan mukaisesti vastaanottamastaan tiedonannosta; kansainvälisen toimiston tulee viipymättä julkaista pääjohtajan tekemä ilmoitus sekä hänen vastaanottamansa tiedonanto.

6 sääntö
Alkuperäisen tai uuden talletuksen tekeminen

6.1 Alkuperäistalletus

a) Tallettajan kansainväliselle talletusviranomaiselle toimittaman mikro-organismin mukana tulee seurata, paitsi sovellettaessa tämän säännön 2 kappaletta, tallettajan allekirjoittama kirjallinen lausuma, jonka tulee sisältää:

(i) maininta siitä, että talletus tehdään sopimuksen mukaisesti, sekä sitoumus siitä, ettei talletusta peruuteta 9 säännön 1 kappaleessa määritellyn ajan kuluessa;

(ii) tallettajan nimi ja osoite;

(iii) mikro-organismin viljelyn, sen säilyttämisen ja sen elinvoimaisuuden tutkimisen edellyttämiä olosuhteita koskevat yksittäiskohdat sekä mikro-organismiseosta talletettaessa kuvaus seoksen komponenteista ja ainakin yhdestä sellaisesta menetelmästä, jolla voidaan tarkistaa komponenttien olemassaolo;

(iv) tallettajan mikro-organismille antama tunnusviite (numero, symbolit jne.);

(v) maininta mikro-organismin sellaisista ominaisuuksista, jotka ovat tai saattavat olla terveydelle tai ympäristölle vaarallisia, tai maininta siitä, että hakijan tiedossa ei ole tällaisia ominaisuuksia.

b) On erittäin suositeltavaa, että a kohdassa tarkoitettu kirjallinen lausuma sisältää talletetun mikro-organismin tieteellisen kuvauksen ja/tai ehdotetun taksonomisen nimityksen.

6.2 Uusi talletus

a) Uuden, 4 artiklan mukaisesti tehdyn talletuksen osalta, jollei b kohdasta muuta johdu, tulee tallettajan liittää kansainväliselle talletusviranomaiselle toimittamansa mikro-organismin mukaan jäljennös aiemmasta talletuksesta saadusta kuitista, jäljennös viimeisimmästä aiemmin talletetun mikro-organismin elinvoimaisuutta koskevasta lausunnosta, jossa ilmoitetaan mikroorganismin olevan elinvoimainen, sekä tallettajan allekirjoittama kirjallinen lausuma, jonka tulee sisältää:

(i) edellä 1 kappaleen a kohdan i-v alakohdassa tarkoitetut tiedot;

(ii) ilmoitus, mistä 4 artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisesta syystä uusi talletus tehdään, lausuma, jossa todistetaan uuden talletuksen sisältämän mikro.organismin olevan sama kuin se, jonka aiempi talletus sisälsi, sekä maininta päivästä, jolloin tallettaja on vastaanottanut 4 artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisen ilmoituksen tai vastaavasti 4 artiklan 1 kappaleen e kohdassa tarkoitetusta julkistamispäivästä;

(iii) jos aiemman talletuksen yhteydessä on annettu tieteellinen kuvaus ja/tai ehdotettu taksonominen nimitys, viimeisin tieteellinen kuvaus ja/tai ehdotettu taksonominen nimitys sellaisena kuin se on ilmoitettu sille kansainväliselle talletusviranomaiselle, jolle aiempi talletus on tehty.

b) jos uusi talletus tehdään sille kansainväliselle talletusviranomaiselle, jolle aiempi talletus on tehty, ei a kohdan i alakohtaa sovelleta.

c) "Aiempi talletus" tarkoittaa a ja b kohdan sekä 7 säännön 4 kappaleen yhteydessä:

(i) jos uutta talletusta on edeltänyt yksi tai useampi muu uusi talletus, viimeisintä näistä muista uusista talletuksista;

(ii) jos uutta talletusta ei ole edeltänyt yksi tai useampi muu uusi talletus, alkuperäistä talletusta.

6.3 Kansainvälisen talletusviranomaisen asettamat vaatimukset

a) Kansainvälinen talletusviranomainen voi vaatia:

(i) että mikro-organismi talletetaan sopimuksen ja näiden sovellutussääntöjen tarkoituksiin soveltuvassa muodossa ja tarvittavina määrinä;

(ii) että sille annetaan sanotun viranomaisen laatima ja tallettajan asianmukaisesti täyttämä lomake viranomaisen hallinnollisia toimenpiteitä varten;

(iii) että edellä 1 kappaleen a kohdassa tai 2 kappaleen a kohdassa tarkoitettu kirjallinen lausuma laaditaan sanotun viranomaisen määräämällä kielellä tai jollakin sen määräämistä kielistä, jolloin näihin kieliin edellytetään sisältyvän ainakin 3 säännön 1 kappaleen b kohdan v alakohdan mukaisesti ilmoitettu yksi tai useampi virallinen kieli;

(iv) että 12 säännön 1 kappaleen a kohdan i alakohdassa tarkoitettu säilytysmaksu suoritetaan; sekä

(v) että tallettaja tekee sovellettavan lain sallimassa laajuudessa sanotun viranomaisen kanssa sopimuksen, jossa määritellään tallettajan ja viranomaisen vastuu.

b) Kansainvälisen talletusviranomaisen tulee tiedottaa kaikki tällaiset vaatimukset ja niiden mahdolliset muutokset kansainväliselle toimistolle.

6.4 Hyväksymismenettely

a) Kansainvälisen talletusviranomaisen tulee kieltäytyä hyväksymästä mikro-organismia, ja sen tulee heti ilmoittaa tallettajalle kirjallisesti kieltäytymisestään ja sen perusteluista:

(i) jos mikro-organismi ei ole senlajinen mikroorganismi, jota 3 säännön 1 kappaleen b kohdan iii alakohdan tai 3 kappaleen mukaisesti annettu vakuutus koskee;

(ii) jos mikro-organismin ominaisuudet ovat niin poikkeukselliset, ettei kansainvälisellä talletusviranomaisella ole teknisiä mahdollisuuksia suorittaa sen osalta niitä tehtäviä, jotka sen tulee sopimuksen ja näiden sovellutussääntöjen mukaan suorittaa;

(iii) jos vastaanotettu talletus on sellaisessa tilassa, josta selvästi ilmenee, että mikro-organismi puuttuu, taikka joka tieteellisistä syistä estää mikro-organismin hyväksymisen.

b) Jollei a kohdasta muuta johdu, kansainvälisen talletusviranomaisen tulee hyväksyä mikroorganismi, kun kaikki edellä 1 kappaleen a kohdassa tai 2 kappaleen a kohdassa sekä 3 kappaleen a kohdassa tarkoitetut vaatimukset on täytetty. Jos jotakin noista vaatimuksista ei ole täytetty, kansainvälisen talletusviranomaisen tulee välittömästi ilmoittaa siitä kirjallisesti tallettajalle ja kehottaa tätä huolehtimaan sanottujen vaatimusten täyttämisestä.

c) Kun mikro-organismi on hyväksytty alkuperäiseksi tai uudeksi talletukseksi, alkuperäisen tai vastaavasti uuden talletuksen päivämääräksi katsotaan se päivä, jolloin kansainvälinen talletusviranomainen on vastaanottanut mikro-organismin.

d) Kansainvälisen talletusviranomaisen tulee tallettajan pyynnöstä ja edellyttäen, että kaikki b kohdassa tarkoitetut vaatimukset on täytetty, katsoa mikro.organismi, joka on talletettu ennen kuin viranomainen on saanut kansainvälisen talletusviranomaisen aseman, vastaanotetuksi sopimuksen tarkoitusperiä varten tällaisen aseman saamispäivänä.

7 sääntö
Kuitti

7.1 Kuitin antaminen

Kansainvälisen talletusviranomaisen tulee antaa huostaansa talletetun tai siirretyn mikro-organismin osalta tallettajalle kuitti todistukseksi siitä, että se on vastaanottanut ja hyväksynyt mikroorganismin.

7.2 Lomake; kielet; allekirjoitus

a) Edellä 1 kappaleessa tarkoitettu kuitti tulee laatia lomakkeelle, jota kutsutaan "kansainväliseksi lomakkeeksi" ja jota varten pääjohtaja laatii mallin yleiskokouksen määräämillä kielillä.

b) Muilla kuin latinalaisilla aakkosilla kuittiin merkittyjen sanojen tai kirjainten tulee olla siinä myös latinalaisten aakkosten kirjaimiksi muunnettuina.

c) Kuitissa tulee olla kansainvälistä talletusviranomaista edustamaan valtuutetun henkilön tai valtuutettujen henkilöiden taikka sanotun henkilön tai sanottujen henkilöiden asianmukaisesti valtuuttaman, tämän viranomaisen alaisen muun virkamiehen allekirjoitus.

7.3 Sisältö alkuperäistalletuksen osalta

Edellä 1 kappaleessa tarkoitetussa ja alkuperäistalletusta tehtäessä annetussa kuitissa tulee mainita, että talletuslaitos on sen antanut sopimuksen mukaisen kansainvälisen talletusviranomaisen ominaisuudessa, ja sen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

(i) kansainvälisen talletusviranomaisen nimi ja osoite;

(ii) tallettajan nimi ja osoite;

(iii) 6 säännön 4 kappaleen c kohdassa määritelty alkuperäistalletuksen päivämäärä;

(iv) tallettajan mikro.organismille antama tunnusviite (numero, symbolit jne.);

(v) kansainvälisen talletusviranomaisen talletukselle antama tunnusnumero;

(vi) jos 6 säännön 1 kappaleen a kohdassa tarkoitettu kirjallinen lausuma sisältää mikroorganismin tieteellisen kuvauksen ja/tai ehdotetun taksonomisen nimityksen, viittaus tähän seikkaan.

7.4 Sisältö uuden talletuksen osalta

Edellä 1 kappaleessa tarkoitettuun 4 artiklan mukaisesti tehtyä uutta talletusta koskevaan kuittiin tulee liittää jäljennös aiempaa talletusta (6 säännön 2 kappaleen c kohdan mukaisessa merkityksessä) koskevasta kuitista ja jäljennös viimeisimmästä aiemman talletuksen (6 säännön 2 kappaleen c kohdan mukaisessa merkityksessä) kohteena olleen mikro-organismin elinvoimaisuutta koskevasta lausunnosta, josta ilmenee, että mikro-organismi on elinvoimainen, ja sen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

(i) kansainvälisen talletusviranomaisen nimi ja osoite;

(ii) tallettajan nimi ja osoite;

(iii) 6 säännön 4 kappaleen c kohdassa määritelty uuden talletuksen päivämäärä;

(iv) tallettajan mikro-organismille antama tunnusviite (numero, symbolit jne.);

(v) kansainvälisen talletusviranomaisen talletukselle antama tunnusnumero;

(vi) maininta tallettajan 6 säännön 2 kappaleen a kohdan ii alakohdan mukaan ilmoittamasta perusteesta ja päivämäärästä;

(vii) sovellettaessa 6 säännön 2 kappaleen a kohdan iii alakohtaa maininta siitä, että tallettaja on ilmoittanut tieteellisen kuvauksen ja/tai ehdotetun taksonomisen nimityksen;

(viii) aiemmalle talletukselle (6 säännön 2 kappaleen c kohdan mukaisessa merkityksessä) annettu tunnusnumero.

7.5 Siirron yhteydessä annettava kuitti

Kansainvälisen talletusviranomaisen, jolle on siirretty mikro-organisminäytteitä 5 säännön 1 kappaleen a kohdan i alakohdan mukaisesti, tulee antaa tallettajalle jokaisesta siirrettyä näytettä koskevasta talletuksesta kuitti, josta ilmenee, että talletuslaitos on sen antanut sopimuksen mukaisena kansainvälisenä talletusviranomaisena ja joka sisältää vähintään seuraavat tiedot:

(i) kansainvälisen talletusviranomaisen nimi ja osoite;

(ii) tallettajan nimi ja osoite;

(iii) päivä, jolloin kansainvälinen talletusviranomainen on vastaanottanut siirretyn näytteen (siirtopäivä);

(iv) tallettajan mikro-organismille antama tunnusviite (numero, symbolit jne.);

(v) kansainvälisen talletusviranomaisen antama tunnusnumero;

(vi) sen kansainvälisen talletusviranomaisen nimi ja osoite, jolta näyte on siirretty;

(vii) sen kansainvälisen talletusviranomaisen antama tunnusnumero, jolta näyte on siirretty;

(viii) milloin 6 säännön 1 kappaleen a kohdassa tai 2 kappaleen a kohdassa tarkoitettu kirjallinen lausuma on sisältänyt mikro-organismin tieteellisen kuvauksen ja/tai ehdotetun taksonomisen nimityksen taikka milloin tieteellisestä kuvauksesta ja/tai ehdotetusta taksonomisesta nimityksestä on ilmoitettu tai sitä on muutettu 8 säännön 1 kappaleen mukaisesti myöhempänä ajankohtana, viittaus tähän seikkaan.

7.6 Tieteellisestä kuvauksesta ja/tai ehdotetusta taksonomisesta nimityksestä tiedottaminen

Kansainvälisen talletusviranomaisen tulee sellaisen osapuolen pyynnöstä, jolla 11 säännön 1, 2 tai 3 kappaleen mukaan on oikeus saada näyte talletetusta mikro.organismista, saattaa tämän osapuolen tietoon 6 säännön 1 kappaleen b kohdassa tai 2 kappaleen a kohdan iii alakohdassa tahi 8 säännön 1 kappaleen b kohdan iii alakohdassa tarkoitettu viimeisin tieteellinen kuvaus ja/tai ehdotettu taksonominen nimitys.

8 sääntö
Tieteellisen kuvauksen ja/tai ehdotetun taksonomisen nimityksen myöhempi esittäminen tai muuttaminen

8.1 Tiedonanto

a) Jollei mikro.organismin talletuksen yhteydessä mikro-organismin tieteellistä kuvausta ja/ tai taksonomista nimitystä ole ilmoitettu, tallettaja voi myöhemmin ilmoittaa tällaisen kuvauksen ja/tai nimityksen tahi, jos se on jo ilmoitettu, muuttaa sitä.

b) Tällainen myöhempi ilmoittaminen tai muuttaminen tulee suorittaa tallettajan allekirjoittamalla kirjallisella tiedonannolla, joka on osoitettu kansainväliselle talletusviranomaiselle ja sen tulee sisältää:

(i) tallettajan nimi ja osoite;

(ii) mainitun viranomaisen antama tunnusnumero.

(iii) mikro-organismin tieteellinen kuvaus ja/ tai ehdotettu taksonominen nimitys;

(iv) muutoksen osalta viimeisin tätä edeltävä tieteellinen kuvaus ja/tai ehdotettu taksonominen nimitys.

8.2 Todistus

Kansainvälisen talletusviranomaisen tulee edellä 1 kappaleessa tarkoitetun tiedonannon tehneen tallettajan pyynnöstä toimittaa tälle todistus, josta ilmenevät 1 kappaleen b kohdan i iv alakohdassa tarkoitetut tiedot sekä päivä, jolloin asianomainen tiedonanto on vastaanotettu.

9 sääntö
Mikro-organismien säilyttäminen

9.1 Säilyttämisaika

Kansainvälisen talletusviranomaisen tulee säilyttää huostaansa talletettu mikro-organismi niin huolellisesti kuin on tarpeen sen pitämiseksi elinvoimaisena ja puhtaana ainakin viisi vuotta sen jälkeen, kun kyseinen viranomainen on vastaanottanut viimeisimmän talletettua mikroorganismia koskevan näytteenluovutuspyynnön, ja joka tapauksessa ainakin 30 vuotta talletuspäivästä.

9.2 Salassapito

Kansainvälinen talletusviranomainen ei saa ilmoittaa kenellekään, onko mikro-organismi talletettu sen huostaan sopimuksen mukaisesti. Se ei saa antaa myöskään mitään tietoja sopimuksen mukaisesti huostaansa talletetusta mikro-organismista kenellekään, paitsi viranomaiselle, luonnolliselle tai oikeushenkilölle, jolla on oikeus saada näyte sanotusta mikro-organismista 11 säännön mukaan ja siinä säännössä määrätyillä ehdoilla.

10 sääntö
Elinvoimaisuuskoe ja -lausunto

10.1 Kokeentekovelvollisuus

Kansainvälisen talletusviranomaisen tulee kokeella tarkistaa jokaisen huostaansa talletetun mikro-organismin elinvoimaisuus:

(i) viipymättä 6 säännössä tarkoitetun talletuksen tai 5 säännön 1 kappaleessa tarkoitetun siirron jälkeen;

(ii) kohtuullisin väliajoin mikro-organismin laadun ja sen mahdollisten säilytysehtojen mukaan tai milloin tahansa, jos se teknisistä syistä on välttämätöntä;

(iii) milloin tahansa tallettajan pyynnöstä.

10.2 Elinvoimaisuuslausunto

a) Kansainvälisen talletusviranomaisen tulee antaa lausunto talletetun mikro-organismin elinvoimaisuudesta:

(i) tallettajalle viipymättä 6 säännössä tarkoitetun talletuksen tai 5 säännön 1 kappaleessa tarkoitetun siirron jälkeen;

(ii) tallettajalle tämän pyynnöstä milloin tahansa talletuksen tai siirron jälkeen;

(iii) tallettajan lisäksi mille tahansa teollisoikeudelliselle virastolle, muulle viranomaiselle, luonnolliselle tai oikeushenkilölle, jolle on 11 säännön mukaisesti pyynnöstä luovutettu näytteitä talletetusta mikro-organismista, tällaisen luovutuksen yhteydessä tai milloin tahansa sen jälkeen.

b) Elinvoimaisuuslausunnosta tulee ilmetä, onko mikro-organismi elinvoimainen vai ei, ja sen tulee sisältää:

(i) lausunnon antavan kansainvälisen talletusviranomaisen nimi ja osoite;

(ii) tallettajan nimi ja osoite;

(iii) 7 säännön 3 kappaleen iii alakohdassa tarkoitettu päivä tai, jos uusi talletus tai siirto on tehty, viimeisimmän 7 säännön 4 kappaleen iii alakohdassa ja 5 kappaleen iii alakohdassa tarkoitetuista päivistä;

(iv) mainitun viranomaisen antama tunnusnumero;

(v) sen kokeen päivämäärä, jota selvitys koskee.

(vi) tiedot elinvoimaisuuskokeen suorittamisolosuhteista edellyttäen, että elinvoimaisuuslausunnon vastaanottava osapuoli on pyytänyt mainittuja tietoja sekä että kokeen tulokset ovat negatiiviset.

c) Edellä a kohdan ii ja iii alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa elinvoimaisuuslausunnon tulee viitata viimeisimpään elinvoimaisuuskokeeseen.

d) Lomakkeen kielen ja allekirjoittamisen osalta elinvoimaisuuslausuntoon sovelletaan 7 säännön 2 kappaletta mutatis mutandis.

e) Edellä a kohdan i alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa tai silloin, kun pyynnön esittää teollisoikeudellinen virasto, elinvoimaisuuslausunnon antamisen tulee olla maksuton. Muuta elinvoimaisuuslausuntoa koskeva 12 säännön 1 kappaleen a kohdan iii alakohdan mukainen maksu peritään lausuntoa pyytävältä osapuolelta ja se tulee suorittaa ennen pyynnön tekemistä tai sen yhteydessä.

11 sääntö
Näytteiden luovutus

11.1 Näytteiden luovutus asianomaisille teollisoikeudenvirastoille

Kansainvälisen talletusviranomaisen tulee luovuttaa näyte talletetusta mikro-organismista sopimusvaltion tai hallitustenvälisen teollisoikeudellisen järjestön teollisoikeudenvirastolle tämän viraston pyynnöstä edellyttäen, että pyyntöön liitetään ilmoitus siitä, että:

(i) kyseiseen virastoon on jätetty patenttihakemus, jossa viitataan tämän mikro-organismin talletukseen, ja hakemus koskee mainittua mikro-organismia tai sen käyttöä;

(ii) tällainen hakemus on käsiteltävänä mainitussa virastossa tai on johtanut patentin myöntämiseen;

(iii) näytettä tarvitaan mainittuja sopimusvaltioita tahi mainittua järjestöä tai sen jäsenvaltioita koskevassa patentinhakumenettelyssä;

(iv) mainittua näytettä ja kaikkea siihen liitettyä ja siitä saatavaa tietoa käytetään vain mainitussa patentinhakumenettelyssä.

11.2 Näytteiden luovutus tallettajalle tai tämän valtuuttamalle

Kansainvälisen talletusviranomaisen tulee luovuttaa näyte talletetusta mikro-organismista:

(i) tallettajalle tämän pyynnöstä;

(ii) viranomaiselle, luonnolliselle tai oikeushenkilölle (jäljempänä "valtuutettu osapuoli") tällaisen osapuolen pyynnöstä edellyttäen, että pyyntöön on liitetty tallettajan ilmoitus, jossa annetaan valtuutus pyydettyyn näytteen luovutukseen.

11.3 Näytteiden luovutus osapuolille, joilla on niihin laillinen oikeus

a) Kansainvälisen talletusviranomaisen tulee luovuttaa näyte talletetusta mikro-organismista viranomaiselle, luonnolliselle tai oikeushenkilölle (jäljempänä todistuksen saanut osapuoli") tällaisen osapuolen pyynnöstä edellyttäen, että pyyntö on tehty lomakkeelle, jonka sisällön yleiskokous on vahvistanut, sekä että sanotussa lomakkeessa teollisoikeudenvirasto todistaa:

(i) että kyseiseen virastoon on jätetty mainitun mikro-organismin talletukseen viittaava hakemus patentin myöntämiseksi sekä että hakemus koskee tätä mikro-organismia tai sen käyttöä;

(ii) että, paitsi sovellettaessa iii alakohdan jälkimmäistä virkettä, kyseinen virasto on julkistanut patenttihakemuksen sen käsittelyn aikana;

(iii) joko että todistuksen saaneella osapuolella on oikeus näytteeseen mikro-organismista kyseisen viraston osalta sovellettavan patentinhakumenettelyä koskevan lain mukaan sekä, milloin tämä laki asettaa sanotun oikeuden edellytykseksi tiettyjen ehtojen täyttämisen, että kyseinen virasto on vakuuttunut näiden ehtojen tosiasiallisesta täyttämisestä, tahi että todistuksen saanut osapuoli on allekirjoittanut lomakkeen kyseisessä virastossa sekä että sanotun lomakkeen allekirjoittamisen seurauksena ehdot näytteen luovuttamiseksi todistuksen saaneelle osapuolelle on katsottava täytetyiksi sen viraston osalta sovellettavan patentinhakumenettelyä koskevan lain mukaan; jos todistuksen saaneella osapuolella on sanottu oikeus mainitun lain mukaan ennen kyseisen viraston suorittamaa patenttihakemuksen julkistamista ja jos tällaista julkistamista ei vielä ole suoritettu, todistuksessa tulee nimenomaisesti mainita tämä seikka sekä ilmoittaa yleisesti käytössä olevin viittauksin kyseisen lain sovellettava säännös sekä mahdollinen tuomioistuimen päätös.

b) Teollisoikeudenviraston myöntämien ja julkaisemien patenttien osalta tämä virasto voi ajoittain toimittaa kansainväliselle talletusviranomaiselle luetteloja tämän viranomaisen kyseisissä patenteissa mainittujen mikro-organismien talletuksille antamista tunnusnumeroista. Kansainvälisen talletusviranomaisen tulee viranomaisen, luonnollisen tai oikeushenkilön (jäljempänä "näytettä pyytävä osapuoli") pyynnöstä luovuttaa sille näyte mikro-organismista, kun tunnusnumero on siten tiedotettu. Sellaisten talletettujen mikro-organismien osalta, joiden tunnusnumero on siten tiedotettu, mainitulta virastolta ei vaadita edellä 3 kappaleen a kohdassa tarkoitettua todistusta.

11.4 Yhteiset säännöt

a) Edellä 1, 2 ja 3 kappaleessa tarkoitettu pyyntö, ilmoitus, todistus tai tiedonanto on:

(i) laadittava englanniksi, espanjaksi, ranskaksi tai venäjäksi, jos se on osoitettu kansainväliselle talletusviranomaiselle, jonka virallinen kieli on tai jonka virallisiin kieliin kuuluu englanti, espanja, ranska tai venäjä, edellyttäen, että jos se on täytynyt laatia espanjaksi tai venäjäksi, se voidaan sen sijaan antaa englannin- tai ranskankielisenä, ja näin tehtäessä kansainvälisen toimiston tulee laatia edellä mainituissa kappaleissa tarkoitetun asianomaisen osapuolen tai kansainvälisen talletusviranomaisen pyynnöstä viipymättä ja maksutta oikeaksi todistettu espanjan- tai venäjänkielinen käännös;

(ii) kaikissa muissa tapauksissa se on laadittava englanniksi tai ranskaksi, kuitenkin niin, että se voidaan sen sijaan laatia kansainvälisen talletusviranomaisen virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä.

b) Jos edellä 1 kappaleessa tarkoitetun pyynnön esittää teollisoikeudenvirasto, jonka virallinen kieli on espanja tai venäjä, voidaan sanottu pyyntö a kohdan estämättä olla laatia espanjaksi tai vastaavasti venäjäksi, ja kansainvälisen toimiston tulee kyseisen viraston tai pyynnön vastaanottaneen kansainvälisen talletusviranomaisen pyynnöstä laatia siitä viipymättä ja maksutta oikeaksi todistettu englannin- tai ranskankielinen käännös.

c) Edellä 1, 2 ja 3 kappaleessa tarkoitetun pyynnön, ilmoituksen, todistuksen tai tiedonannon tulee olla kirjallinen, allekirjoitettu ja päivätty.

d) Edellä 1 ja 2 kappaleessa sekä 3 kappaleen a kohdassa tarkoitetun pyynnön, ilmoituksen tai todistuksen tulee sisältää:

(i) näytettä pyytävän teollisoikeudenviraston, valtuutetun osapuolen tai vastaavasti todistuksen saaneen osapuolen nimi ja osoite;

(ii) talletukselle annettu tunnusnumero;

(iii) edellä 1 kappaleessa tarkoitetussa tapauksessa talletukseen viittaavan hakemuksen tai patentin päivämäärä ja numero;

(iv) edellä 3 kappaleen a kohdassa tarkoitetussa tapauksessa iii alakohdassa tarkoitetut tiedot ja sanotussa kohdassa tarkoitetun todistuksen antaneen teollisoikeudenviraston nimi ja osoite.

e) edellä 3 kappaleen b kohdassa tarkoitetun pyynnön tulee sisältää:

(i) näytettä pyytävän osapuolen nimi ja osoite;

(ii) talletukselle annettu tunnusnumero.

f) Kansainvälisen talletusviranomaisen tulee merkitä luovutetun näytteen sisältävään säiliöön talletukselle annettu tunnusnumero, ja siihen tulee liittää jäljennös 7 säännön mukaisesta kuitista, maininta mikro-organismin sellaisista ominaisuuksista, jotka ovat tai saattavat olla terveydelle tai ympäristölle vaarallisia, sekä pyydettäessä maininta olosuhteista, joissa kansainvälinen talletusviranomainen mikro-organismia viljelee ja säilyttää.

g) Kansainvälisen talletusviranomaisen, joka on luovuttanut näytteen muulle asianomaiselle osapuolelle, tulee viipymättä ilmoittaa kirjallisesti tallettajalle tämä seikka sekä se päivä, jolloin mainittu näyte on luovutettu, ja sen teollisoikeudenviraston, valtuutetun osapuolen, todistuksen saaneen osapuolen tai näytettä pyytäneen osapuolen nimi ja osoite, jolle näyte on luovutettu. Sanottuun ilmoituksen tulee liittää jäljennös kyseisestä pyynnöstä sekä pyynnön yhteydessä mahdollisesti tehdyistä 1 kappaleen tai 2 kappaleen ii alakohdan mukaisista ilmoituksista ja 3 kappaleen mukaisesti näytettä pyytävän osapuolen allekirjoittamista lomakkeista tai pyynnöistä.

h) Edellä 1 kappaleessa tarkoitettu näytteiden luovutus on maksuton. Jos näytteiden luovutus suoritetaan 2 tai 3 kappaleen mukaan, peritään 12 säännön 1 kappaleen a kohdan iv alakohdan mukaisesti suoritettava maksu tallettajalta, valtuutetulta osapuolelta, todistuksen saaneelta osapuolelta tai vastaavasti näytettä pyytävältä osapuolelta, ja se on suoritettava ennen luovutuspyynnön tekemistä tai sen yhteydessä.

11.5 Poikkeamat tämän säännön 1 ja 3 kappaleeseen sovellettaessa niitä kansainvälisiin hakemuksiin

Jos hakemus on tehty patenttiyhteistyösopimuksen mukaisena kansainvälisenä hakemuksena, on sen, mitä edellä 1 kappaleen i alakohdassa ja 3 kappaleen a kohdan i alakohdassa on sanottu hakemuksen tekemisestä teollisoikeudenvirastoon, katsottava tarkoittavan kansainvälisessä hakemuksessa olevaa sen sopimusvaltion nimeämistä, jonka osalta teollisoikeudenvirasto on "nimetty virasto" sanotun sopimuksen mukaisessa merkityksessä, ja edellä 3 kappaleen a kohdan ii alakohdassa vaadittu todistus julkistamisesta on teollisoikeudenviraston valinnan mukaisesti joko todistus sanotun sopimuksen mukaisesta kansainvälisestä julkistamisesta tahi todistus teollisoikeudenviraston suorittamasta julkistamisesta.

12 sääntö
Maksut

12.1 Maksulajit ja maksujen määrä

a) Kansainvälinen talletusviranomainen voi sopimuksen ja näiden sovellutussääntöjen mukaisen menettelyn osalta periä maksun:

(i) säilyttämisestä;

(ii) 8 säännön 2 kappaleessa tarkoitetusta todistuksesta;

(iii) jollei 10 säännön 2 kappaleen e kohdan ensimmäisestä virkkeestä muuta johdu, elinvoimaisuuslausunnon antamisesta;

(iv) jollei 11 säännön 4 kappaleen h kohdan ensimmäisestä virkkeestä muuta johdu, näytteiden luovutuksesta;

(v) 7 säännön 6 kappaleen mukaisesta tietojen välittämisestä.

b) Säilyttämisestä perittävä maksu koskee mikro-organismin säilyttämisen koko 9 säännön 1 kappaleen mukaista kestoaikaa.

c) Maksun määrän ei tule vaihdella tallettajan taikka elinvoimaisuuslausunnon antamista tai näytteiden luovutusta pyytävän viranomaisen, luonnollisen tai oikeushenkilön kansallisuuden tai asuinpaikan perusteella.

12.2 Maksujen muutokset

a) Sen sopimusvaltion tai hallitustenvälisen teollisoikeudenjärjestön, joka on tehnyt 7 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetun kansainvälistä talletusviranomaista koskevan ilmoituksen, tulee ilmoittaa pääjohtajalle kyseisen viranomaisen perimien maksujen muutoksista. Jollei c kohdasta muuta johdu, ilmoitus voi sisältää maininnan päivästä, josta alkaen uusia maksuja sovelletaan.

b) Pääjohtajan tulee viipymättä tiedottaa kaikille sopimusvaltioille ja hallitustenvälisille teollisoikeudenjärjestöille a kohdan mukaisesti vastaanottamastaan ilmoituksesta ja sen c kohdan mukaisesta voimaantulopäivästä; kansainvälisen toimiston tulee viipymättä julkaista pääjohtajan tiedotus ja hänen vastaanottamansa ilmoitus.

c) Uudet maksut tulevat voimaan a kohdan mukaisesti ilmoitettuna päivänä, kuitenkin niin, että jos muutos koskee maksujen määrien korotusta tai jos voimaantulopäivää ei ole ilmoitettu, uudet maksut tulevat voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun kansainvälinen toimisto on julkistanut muutoksen.

12_bis sääntö
Määräaikojen laskeminen

12bis. 1 Vuosina ilmaistu määräaika

Yhtenä tai useampana vuotena ilmaistun määräajan laskeminen aloitetaan asianomaista tapahtumaa lähinnä seuraavasta päivästä, ja määräaika päättyy asianomaisen myöhemmän vuoden sen kuukauden sinä päivänä, joka kuukauden nimen ja päivän numeron osalta vastaa asianomaisen tapahtuman päivää. Jollei kyseisessä kuukaudessa ole samannumeroista päivää, määräaika päättyy kuukauden viimeisenä päivänä.

12bis. 2 Kuukausina ilmaistu määräaika

Yhtenä tai useampana kuukautena ilmaistun määräajan laskeminen aloitetaan asianomaista tapahtumaa lähinnä seuraavasta päivästä, ja määräaika päättyy asianomaisen myöhemmän kuukauden sinä päivänä, joka numeroltaan vastaa asianomaisen tapahtuman päivää. Jollei kyseisessä kuukaudessa ole samannumeroista päivää, määräaika päättyy kuukauden viimeisenä päivänä.

12bis. 3 Päivinä ilmaistu määräaika

Päivinä ilmaistun määräajan laskeminen aloitetaan asianomaista tapahtumaa lähinnä seuraavana päivänä, ja se päättyy laskemisen viimeisenä päivänä.

13 sääntö
Kansainvälisen toimiston suorittama julkistaminen

13.1 Julkistamisen muoto

Sopimuksessa tai näissä sovellutussäännöissä tarkoitetun kansainvälisen toimiston suorittaman julkistamisen tulee tapahtua teollisoikeuden suojaamista koskevassa Pariisin yleissopimuksessa tarkoitetussa kansainvälisen toimiston kuukausijulkaisussa.

13.2 Sisältö

a) Sellainen kansainvälisiä talletusviranomaisia koskeva ajanmukainen luettelo, josta ilmenee jokaisen sanotunlaisen viranomaisen osalta, millaisia mikro-organismeja sen huostaan voi tallettaa, sekä sen perimien maksujen määrä tulee julkaista vähintään edellä mainitun julkaisun jokaisen vuoden ensimmäisessä numerossa.

b) Seuraavista seikoista tulee julkaista täydelliset tiedot edellä mainitussa julkaisussa kerran, ensimmäisessä tällaista tapahtumaa seuraavassa numerossa:

(i) kansainvälisen talletusviranomaisen aseman saaminen, lakkauttaminen ja rajoittaminen sekä tällaisen lakkauttamisen ja rajoittamisen yhteydessä suoritetut toimenpiteet;

(ii) 3 säännön 3 kappaleessa tarkoitettu laajentaminen;

(iii) kansainvälisen talletusviranomaisen tehtävien keskeyttäminen, kieltäytyminen hyväksymästä tiettyjä mikro-organismeja sekä tällaisen keskeyttämisen tai kieltäytymisen yhteydessä suoritetut toimenpiteet;

(iv) kansainvälisen talletusviranomaisen perimien maksujen muutokset;

(v) 6 säännön 3 kappaleen b kohdan mukaisesti tiedotetut vaatimukset ja niiden muutokset.

14 sääntö
Valtuuskuntien kustannukset

14.1 Kustannusten kattaminen

Yleiskokouksen istuntoon ja komiteaan, työryhmään tai muuhun liittoa koskevia asioita käsittelevään kokoukseen osallistuvan valtuuskunnan kustannuksista vastaa se valtio tai järjestö, joka on valtuuskunnan nimittänyt.

15 sääntö
Yleiskokouksen päätösvaltaisuuden puuttuminen

15.1 Kirjeäänestys

a) 10 artiklan 5 kappaleen b kohdan mukaisessa tapauksessa pääjohtajan on ilmoitettava jokaisesta yleiskokouksen päätöksestä (yleiskokouksen omia menettelytapoja koskevia päätöksiä lukuun ottamatta) niille sopimusvaltioille, jotka eivät ole olleet edustettuina, milloin päätös on tehty, sekä kehotettava niitä kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä kirjallisesti antamaan äänensä tai ilmoittamaan äänestyksestä pidättymisestään.

b) Jos mainitun määräajan päätyttyä niiden sopimusvaltioiden lukumäärä, jotka tällä tavoin ovat äänestäneet tai ilmoittaneet pidättymisestään, saavuttaa sen sopimusvaltioiden määrän, joka päätöstä tehtäessä on puuttunut vaadittavasta päätösvaltaisuudesta, päätös tulee voimaan edellyttäen, että vaadittava enemmistö samanaikaisesti on edelleen olemassa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.