56/1985

Annettu: 01.09.1985

Asetus mikro-organismien tallettamisen kansainvälistä tunnustamista patentinhakumenettelyä varten koskevan Budapestin sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Budapestissa 28 päivänä huhtikuuta 1977 tehty mikro-organismien tallettamisen kansainvälistä tunnustamista patentinhakumenettelyä varten koskeva Budapestin sopimus, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 24 päivänä toukokuuta 1985 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Maailman henkisen omaisuuden järjestön pääjohtajan huostaan 1 päivänä kesäkuuta 1985, tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1985 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Edellä 1 §:ssä mainitun sopimuksen 12 artiklassa tarkoitetut sovellutussäännöt ja niihin vastaisuudessa tehtävät muutokset julkaistaan ulkoasiainministeriön ilmoituksena Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1985.

Naantalissa 9 päivänä elokuuta 1985

BUDAPESTIN SOPIMUS mikro-organismien tallettamisen kansainvälisestä tunnustamisesta patentinhakumenettelyä varten

Sisällysluettelo (tätä sisällysluetteloa ei ole alkuperäisessä tekstissä)


Alkumääräykset
1 artikla: Liiton perustaminen
2 artikla: Määritelmät
I luku: Aineelliset määräykset
3 artikla: Mikro-organismitalletuksen tunnustaminen ja
      vaikutus
4 artikla: Uusi talletus
5 artikla: Vienti- ja tuontirajoitukset
6 artikla: Kansainvälisen talletusviranomaisen asema
7 artikla: Kansainvälisen talletusviranomaisen aseman
      saaminen
8 artikla: Kansainvälisen talletusviranomaisen aseman
      lakkauttaminen ja rajoittaminen
9 artikla: Hallitustenväliset teollisoikeudelliset
      järjestöt
II luku: Hallinnolliset määräykset
10 artikla: Yleiskokous
11 artikla: Kansainvälinen toimisto
12 artikla: Sovellutussäännöt
III luku: Tarkistaminen ja muuttaminen
13 artikla: Sopimuksen tarkistaminen
14 artikla: Sopimuksen eräiden määräysten muuttaminen
IV luku: Loppumääräykset
15 artikla: Sopimuksen osapuoleksi tuleminen
16 artikla: Sopimuksen voimaantulo
17 artikla: Sopimuksen irtisanominen
18 artikla: Sopimuksen allekirjoittaminen ja sopimuskielet
19 artikla: Sopimuksen tallettaminen; jäljennösten
      toimittaminen; sopimuksen rekisteröiminen
20 artikla: Ilmoitukset

ALKUMÄÄRÄYKSET

1 artikla
Liiton perustaminen

Tämän sopimuksen osapuolina olevat valtiot (jäljempänä "sopimusvaltiot") muodostavat liiton mikro-organismien tallettamisen kansainväliseksi tunnustamiseksi patentinhakumenettelyä varten.

2 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa ja sovellutussäännöissä:

(i) viittaukset "patenttiin" on tulkittava viittauksiksi patenttiin, keksijäntodistukseen, hyödyllisyystodistukseen, hyödyllisyysmalliin, lisäpatenttiin tai lisätodistukseen, lisäkeksijäntodistukseen ja hyödyllisyysmallin lisätodistukseen;

(ii) "mikro-organismin tallettaminen" tarkoittaa riippuen yhteydestä, jossa näitä sanoja käytetään, seuraavia tämän sopimuksen ja sovellutussääntöjen mukaisia toimia: mikro-organismin toimittamista kansainväliselle talletusviranomaiselle, joka vastaanottaa ja hyväksyy sen, tai kansainvälisen talletusviranomaisen suorittamaa tällaisen mikro-organismin säilyttämistä tai sekä mainittua toimittamista että mainittua säilyttämistä;

(iii) "patentinhakumenettely" tarkoittaa patenttihakemukseen tai patenttiin liittyvää hallinnollista tai oikeudellista menettelyä;

(iv) "julkistaminen patentinhakumenettelyä varten" tarkoittaa patenttihakemuksen tai patentin virallista julkaisemista tai virallista julkisesti nähtäväksi panemista;

(v) "hallitustenvälinen teollisoikeudellinen järjestö" tarkoittaa järjestöä, joka on jättänyt 9 artiklan 1 kappaleen mukaisen ilmoituksen;

(vi) "teollisoikeuden virasto" tarkoittaa sopimusvaltion tai hallitustenvälisen teollisoikeudellisen järjestön viranomaista, jonka toimivaltaan kuuluu patenttien myöntäminen;

(vii) "talletuslaitos" tarkoittaa laitosta, joka huolehtii mikro-organismien vastaanottamisesta, hyväksymisestä ja säilyttämisestä sekä niistä otettujen näytteiden luovuttamisesta;

(viii) "kansainvälinen talletusviranomainen" tarkoittaa talletuslaitosta, joka on 7 artiklan mukaisesti saanut kansainvälisen talletusviranomaisen aseman;

(ix) "tallettaja" tarkoittaa sitä luonnollista tai oikeushenkilöä, joka toimittaa mikro-organismin kansainväliselle talletusviranomaiselle, joka ottaa sen vastaan ja hyväksyy sen, sekä tämän luonnollisen tai oikeushenkilön oikeudellista seuraajaa;

(x) "liitto" tarkoittaa 1 artiklassa mainittua liittoa;

(xi) "yleiskokous" tarkoittaa 10 artiklassa mainittua yleiskokousta;

(xii) "järjestö" tarkoittaa Maailman henkisen omaisuuden järjestöä;

(xiii) "kansainvälinen toimisto" tarkoittaa järjestön kansainvälistä toimistoa sekä Yhdistettyä kansainvälistä toimistoa henkisen omaisuuden suojaamiseksi (BIRPI) sen toiminta-ajan;

(xiv) "pääjohtaja" tarkoittaa järjestön pääjohtajaa;

(xv) "sovellutussäännöt" tarkoittavat 12 artiklassa mainittuja sovellutussääntöjä.

I LUKU

Aineelliset määräykset

3 artikla
Mikro-organismitalletuksen tunnustaminen ja vaikutus

1. a) Sopimusvaltioiden, jotka sallivat mikro-organismin tallettamisen patentinhakumenettelyä varten tai vaativat sitä, tulee tätä tarkoitusta varten tunnustaa kansainväliselle talletusviranomaiselle tehty mikro-organismin talletus. Tällainen tunnustaminen käsittää kansainvälisen talletusviranomaisen ilmoittaman talletuksen ja sitä koskevan päivämäärän tunnustamisen samoin kuin sen seikan tunnustamisen, että luovutettava näyte on otettu talletetusta mikro-organismista.

b) Sopimusvaltio voi vaatia jäljennöksen a kohdassa tarkoitettua talletusta koskevasta kuitista, jonka kansainvälinen talletusviranomainen antaa.

2. Tässä sopimuksessa ja sovellutussäännöissä säänneltyjen asioiden osalta ei sopimusvaltio saa asettaa vaatimuksia, jotka poikkeavat tässä sopimuksessa ja sovellutussäännöissä määrätyistä vaatimuksista tai jotka ovat niiden osalta lisävaatimuksia.

4 artikla
Uusi talletus

1. a) Jollei kansainvälinen talletusviranomainen jostakin syystä voi toimittaa näytteitä talletetusta mikro-organismista, erityisesti

(i) silloin, kun tämä mikro-organismi ei enää ole elinvoimainen, tai

(ii) silloin, kun näytteiden toimittaminen vaatisi niiden lähettämistä ulkomaille ja kun vienti- ja tuontirajoitukset estävät näytteiden lähettämisen ulkomaille tai niiden vastaanottamisen,

tämän viranomaisen tulee heti havaittuaan, ettei sen ole mahdollista toimittaa näytteitä, saattaa asiantila perusteluineen tallettajan tietoon, ja tallettajalla on oikeus, jollei 2 kappaleesta muuta johdu, tämän kappaleen mukaisesti tehdä uusi talletus mikro-organismista, joka alun perin on talletettu.

b) Uusi talletus on tehtävä sille kansainväliselle talletusviranomaiselle, jolle talletus alun perin on tehty, kuitenkin siten, että:

(i) se on tehtävä toiselle kansainväliselle talletusviranomaiselle silloin kun laitos, johon alkuperäinen talletus on tehty, on menettänyt kansainvälisen talletusviranomaisen asemansa joko kokonaan tai niiden mikro-organismilajien osalta, joihin talletettu mikro-organismi kuuluu, tai silloin kun se kansainvälinen talletusviranomainen, jolle alkuperäinen talletus on tehty, keskeyttää väliaikaisesti tai lopullisesti tehtäviensä suorittamisen talletettujen mikro-organismien osalta;

(ii) se voidaan tehdä toiselle kansainväliselle talletusviranomaiselle a kohdan ii alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa.

c) Uuteen talletukseen tulee liittää tallettajan allekirjoittama selvitys, jossa hän vakuuttaa, että uudelleen talletettu mikro-organismi on sama kuin se, joka alun perin on talletettu. Jos tallettajan vakuutus saatetaan kiistanalaiseksi, todistustaakka määräytyy sovellettavissa olevan lain mukaisesti.

d) Jollei a-c ja e kohdasta muuta johdu, uusi talletus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jolloin alkuperäinen talletus on tehty, silloin kun kaikista aikaisemmista alun perin talletun mikro-organismin elinvoimaisuutta koskevista lausunnoista ilmenee, että mikro-organismi on ollut elinvoimainen, ja kun uusi talletus on tehty kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin tallettaja on vastaanottanut a kohdassa tarkoitetun ilmoituksen.

e) Jos b kohdan i alakohtaa sovellettaessa tallettaja ei saa a kohdassa tarkoitettua ilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin kansainvälinen toimisto on julkistanut b kohdan i alakohdassa tarkoitetun lakkauttamisen, rajoittamisen tai keskeyttämisen, d kohdassa tarkoitettu kolmen kuukauden määräaika lasketaan alkavaksi sanotusta julkistamispäivästä.

2. Jos talletettu mikro-organismi on siirretty toiselle kansainväliselle talletusviranomaiselle, 1 kappaleen a kohdassa tarkoitettua oikeutta ei ole niin kauan kuin tämän viranomaisen on mahdollista toimittaa näytteitä kyseisestä mikro-organismista.

5 artikla
Vienti- ja tuontirajoitukset

Jokainen sopimusvaltio tunnustaa olevan erittäin toivottavaa, että jos tiettyjen mikro-organismien vientiä sen alueelta tai tuontia sen alueelle rajoitetaan, tällaisen rajoittamisen tulisi koskea tämän sopimuksen mukaisesti talletettuja tai talletettavaksi tarkoitettuja mikro-organismeja vain silloin, kun rajoittaminen on välttämätöntä kansallisen turvallisuuden taikka terveydellisten tai ympäristövaarojen vuoksi.

6 artikla
Kansainvälisen talletusviranomaisen asema

1. Ollakseen pätevä kansainvälisen talletusviranomaisen asemaan talletuslaitoksen tulee sijaita sopimusvaltion alueella ja sillä tulee olla tämän valtion antama vakuutus, jonka mukaan mainittu laitos noudattaa ja tulee jatkuvasti noudattamaan 2 kappaleessa määriteltyjä vaatimuksia. Mainitun vakuutuksen voi antaa myös hallitustenvälinen teollisoikeudellinen järjestö; siinä tapauksessa talletuslaitoksen täytyy sijaita mainitun järjestön jonkin jäsenvaltion alueella.

2. Kansainvälisen talletusviranomaisen ominaisuudessa talletuslaitoksen tulee:

(i) olla jatkuvasti toiminnassa;

(ii) ylläpitää sovellutussääntöjen määräysten mukaista tarpeellista henkilökuntaa ja laitteistoa tämän sopimuksen mukaisten tieteellisten ja hallinnollisten tehtäviensä suorittamiseksi;

(iii) olla puolueeton ja objektiivinen;

(iv) olla samoilla ehdoilla kenen tahansa tallettajan käytettävissä talletustarkoituksessa;

(v) hyväksyä talletettavaksi kaikenlaisia tai tietynlaisia mikro-organismeja, tutkia niiden elinvoimaisuus ja säilyttää niitä sovellutussääntöjen määräysten mukaisesti;

(vi) antaa tallettajalle kuitti ja pyydetty elinvoimaisuuslausunto sovellutussääntöjen määräysten mukaisesti;

(vii) noudattaa talletettujen mikro-organismien salassapitovelvollisuutta sovellutussääntöjen määräysten mukaisesti;

(viii) luovuttaa näytteitä talletetusta mikro-organismista sovellutussäännöissä määrätyillä ehdoilla ja niissä määrätyn menettelyn mukaisesti.

3. Sovellutussäännöissä määrätään toimenpiteistä, joihin ryhdytään:

(i) silloin, kun kansainvälinen talletusviranomainen keskeyttää väliaikaisesti tai lopullisesti tehtäviensä suorittamisen talletettujen mikro-organismilajien osalta tai kieltäytyy hyväksymästä sellaisia mikro-organismeja, jotka sen tulisi annetun vakuutuksen nojalla hyväksyä;

(ii) silloin, kun jonkin kansainvälisen talletusviranomaisen asema kansainvälisenä talletusviranomaisena lakkautetaan tai sitä rajoitetaan.

7 artikla
Kansainvälisen talletusviranomaisen aseman saaminen

1. a) Talletuslaitos saa kansainvälisen talletusviranomaisen aseman sellaisen pääjohtajalle osoitetun kirjallisen tiedonannon nojalla, jonka on lähettänyt se sopimusvaltio, jonka alueella talletuslaitos sijaitsee, ja joka sisältää ilmoituksen vakuutuksesta, jonka mukaan mainittu laitos noudattaa ja tulee jatkuvasti noudattamaan 6 artiklan 2 kappaleessa määriteltyjä vaatimuksia. Sellaisen aseman voi saada myös sellaisen pääjohtajalle osoitetun kirjallisen tiedonannon nojalla, jonka on lähettänyt hallitustenvälinen teollisoikeudellinen järjestö ja joka sisältää mainitun ilmoituksen.

b) Tiedonannon tulee sisältää sovellutussääntöjen mukaiset tiedot talletuslaitoksesta, ja siinä voidaan ilmoittaa päivä, jolloin kansainvälisen talletusviranomaisen aseman olisi määrä tulla voimaan.

2. a) Jos pääjohtaja toteaa, että tiedonanto sisältää vaaditun ilmoituksen ja että kaikki tarvittavat tiedot on saatu, kansainvälisen toimiston tulee viipymättä julkaista tiedonanto.

b) Kansainvälisen talletusviranomaisen asema saavutetaan tiedonannon julkaisemispäivästä tai, jos 1 kappaleen b kohdan mukaisesti on ilmoitettu tiedonannon julkaisemispäivää myöhäisempi päivä, tuosta päivästä.

3. Tarkempia määräyksiä 1 ja 2 kappaleen mukaisesta menettelystä annetaan sovellutussäännöissä.

8 artikla
Kansainvälisen talletusviranomaisen aseman lakkauttaminen ja rajoittaminen

1. a) Sopimusvaltio tai hallitustenvälinen teollisoikeudellinen järjestö voi pyytää yleiskokousta lakkauttamaan jonkin viranomaisen saaman kansainvälisen talletusviranomaisen aseman tai rajoittamaan sen tarkoittamaan tietynlaisia mikro-organismeja sillä perusteella, että 6 artiklassa määriteltyjä vaatimuksia ei ole noudatettu tai ei enää noudateta. Sopimusvaltio tai hallitustenvälinen teollisoikeudellinen järjestö ei kuitenkaan voi esittää tällaista pyyntöä sellaisen kansainvälisen talletusviranomaisen osalta, josta se on tehnyt 7 artiklan 1 kappaleen a kohdassa tarkoitetun ilmoituksen.

b) Ennen a kohdan mukaisen pyynnön esittämistä sopimusvaltion tai hallitustenvälisen teollisoikeudellisen järjestön tulee pääjohtajan välityksellä ilmoittaa esitetyn pyynnön perustelut sille sopimusvaltiolle tai hallitustenväliselle teollisoikeudelliselle järjestölle, joka on tehnyt 7 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetun tiedonannon, jotta tämä valtio tai järjestö voi kuuden kuukauden kuluessa mainitun tiedotuksen päivämäärästä ryhtyä asianmukaisiin toimiin poistaakseen tarpeen sellaisen pyynnön esittämiseen.

c) Jos yleiskokous toteaa, että pyyntö on hyvin perusteltu, sen tulee tehdä päätös a kohdassa tarkoitetun viranomaisen saaman kansainvälisen talletusviranomaisen aseman lakkauttamisesta tai sen rajoittamisesta tarkoittamaan tietynlaisia mikro-organismeja. Yleiskokouksen päätöksen edellytyksenä on, että kahden kolmasosan enemmistö annetuista äänistä kannattaa pyyntöä.

2. a) Se sopimusvaltio tai hallitustenvälinen teollisoikeudellinen järjestö, joka on tehnyt 7 artiklan 1 kappaleen a kohdassa mainitun ilmoituksen, voi pääjohtajalle osoitetulla tiedonannolla peruuttaa ilmoituksensa joko kokonaan tai vain tietynlaisten mikro-organismien osalta, ja sen tulee joka tapauksessa tehdä näin silloin kun ja niiltä osin kuin sen antama vakuutus ei enää päde.

b) Tällainen tiedonanto aiheuttaa sovellutussäännöissä määrätystä päivästä kansainvälisen talletusviranomaisen aseman lakkauttamisen, jos tiedonanto koskee koko ilmoitusta, tai tällaisen aseman vastaavan rajoittamisen, jos se koskee vain tietynlaisia mikro-organismeja.

3. Tarkempia määräyksiä 1 ja 2 kappaleen mukaisesta menettelystä annetaan sovellutussäännöissä.

9 artikla
Hallitustenväliset teollisoikeudelliset järjestöt

1. a) Hallitustenvälinen järjestö, jonka tehtäväksi useat maat ovat uskoneet alueellisten patenttien myöntämisen ja jonka kaikki jäsenvaltiot ovat Teollisoikeuden suojaamista koskevan kansainvälisen liiton (Pariisin liiton) jäsenvaltioita, voi tehdä pääjohtajalle ilmoituksen, että se hyväksyy 3 artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisen tunnustusvelvoituksen, 3 artiklan 2 kappaleen mukaisia vaatimuksia koskevan velvoituksen sekä tämän sopimuksen ja sovellutussääntöjen määräysten kaikki oikeusvaikutukset, jotka ovat sovellettavissa hallitustenvälisiin teollisoikeudellisiin järjestöihin. Jos edellä olevassa virkkeessä tarkoitettu ilmoitus tehdään ennen tämän sopimuksen 16 artiklan 1 kappaleen mukaista voimaantuloa, se tulee voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä. Jos mainittu ilmoitus tehdään sopimuksen voimaantulon jälkeen, se tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä, jollei ilmoituksessa ole mainittu myöhäisempää päivää. Jälkimmäisessä tapauksessa ilmoitus tulee voimaan tuona mainittuna päivänä.

b) Mainitulla järjestöllä on 3 artiklan 1 kappaleen b kohdan määräyksen mukainen oikeus.

2. Jos tämän sopimuksen tai sovellutussääntöjen hallitustenvälisiä teollisoikeudellisia järjestöjä koskevaa määräystä tarkistetaan tai muutetaan, hallitustenvälinen teollisoikeudellinen järjestö voi peruuttaa 1 kappaleessa tarkoitetun ilmoituksensa pääjohtajalle osoitetulla ilmoituksella. Peruutus tulee voimaan:

(i) jos ilmoitus on vastaanotettu ennen tarkistuksen tai muutoksen voimaantulopäivää, tuona päivänä;

(ii) jos ilmoitus on vastaanotettu i alakohdassa tarkoitetun päivän jälkeen, ilmoituksessa mainittuna päivänä tai tällaisen maininnan puuttuessa kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin ilmoitus on vastaanotettu.

3. Hallitustenvälinen teollisoikeudellinen järjestö voi 2 kappaleessa tarkoitetun tapauksen lisäksi peruuttaa 1 kappaleen a kohdassa tarkoitetun ilmoituksensa pääjohtajalle osoitetulla ilmoituksella. Peruutus tulee voimaan kahden vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin pääjohtaja on vastaanottanut ilmoituksen. Tämän kohdan mukaista peruutusilmoitusta ei voida vastaanottaa viiden vuoden aikana siitä päivästä, jolloin ilmoitus on tullut voimaan.

4. Edellä 2 tai 3 kappaleessa tarkoitettu peruutus, jonka on tehnyt hallitustenvälinen teollisoikeudellinen järjestö, jonka 7 artiklan 1 kappaleen mukaisen tiedonannon johdosta jokin talletuslaitos on saanut kansainvälisen talletusviranomaisen aseman, aiheuttaa tämän aseman lakkaamisen vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin pääjohtaja on vastaanottanut peruutusilmoituksen.

5. Edellä 1 kappaleen a kohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen, 2 ja 3 kappaleessa tarkoitettuun peruutusilmoitukseen, 6 artiklan 1 kappaleen toisen virkkeen mukaisesti annettuun vakuutukseen, joka sisältyy 7 artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisesti tehtyyn ilmoitukseen, 8 artiklan 1 kappaleen mukaan esitettyyn pyyntöön sekä 8 artiklan 2 kappaleessa tarkoitettuun peruutustiedonantoon vaaditaan hallitustenvälisen teollisoikeudellisen järjestön ylimmän hallintoelimen, jonka jäseninä ovat kaikki mainitun järjestön jäsenvaltiot ja jossa näiden valtioiden hallitusten viralliset edustajat tekevät päätökset, edeltävästi antama nimenomainen hyväksyminen.

II LUKU

Hallinnolliset määräykset

10 artikla
Yleiskokous

1. a) Yleiskokous koostuu sopimusvaltioista.

b) Sopimusvaltiota edustaa yksi edustaja, jolla voi olla apunaan varaedustajia, neuvonantajia ja asiantuntijoita.

c) Hallitustenvälistä teollisoikeudellista järjestöä edustavat yleiskokouksen ja sen asettamien komiteoiden ja työryhmien istunnoissa erityishuomioitsijat.

d) Valtio, joka ei ole liiton jäsenmaa, mutta joka on järjestön tai Teollisoikeuden suojaamista koskevan kansainvälisen liiton (Pariisin liiton) jäsenmaa, ja jokainen muu kuin 2 artiklan v alakohdassa määritelty patenttialaan erikoistunut hallitustenvälinen järjestö voi olla huomioitsijoiden välityksellä edustettuna yleiskokouksen istunnoissa ja, jos yleiskokous niin päättää, jokaisen yleiskokouksen asettaman komitean tai työryhmän istunnoissa.

2. a) Yleiskokous:

(i) käsittelee kaikkia asioita, jotka koskevat liiton ylläpitämistä ja kehittämistä sekä tämän sopimuksen täytäntöönpanoa;

(ii) käyttää niitä oikeuksia ja suorittaa ne tehtävät, jotka sille on tässä sopimuksessa erityisesti annettu tai määrätty;

(iii) antaa pääjohtajalle ohjeet tarkistuskonferenssien valmisteluista;

(iv) tarkastaa ja hyväksyy pääjohtajan liittoa koskevat kertomukset ja toimenpiteet sekä antaa hänelle kaikki tarpeelliset ohjeet liiton toimivaltaan kuuluvissa asioissa;

(v) asettaa sellaisia komiteoita ja työryhmiä, jotka se katsoo tarkoituksenmukaisiksi liiton työn helpottamiseksi;

(vi) määrää, jollei 1 kappaleen d kohdasta muuta johdu, minkä muiden kuin sopimusvaltioiden, minkä muiden hallitustenvälisten teollisoikeudellisten järjestöjen kuin 2 artiklan v alakohdassa määriteltyjen hallitustenvälisten teollisoikeudellisten järjestöjen ja minkä kansainvälisten ei-valtiollisten järjestöjen sallitaan osallistua sen istuntoihin huomioitsijoina, sekä missä määrin kansainvälisten talletusviranomaisten sallitaan osallistua sen istuntoihin huomioitsijoina;

(vii) ryhtyy kaikkiin muihin asianmukaisiin toimiin, joiden tarkoituksena on edistää liiton tavoitteita;

(viii) suorittaa kaikki ne tehtävät, joita tämä sopimus edellyttää.

b) Sellaisten asioiden osalta, jotka kiinnostavat myös muita järjestön hallinnoimia liittoja, yleiskokous tekee päätöksensä kuultuaan järjestön yhteistoimintakomitean neuvoa.

3. Valtuutettu voi edustaa vain yhtä valtiota ja äänestää vain yhden valtion nimissä.

4. Jokaisella sopimusvaltiolla on yksi ääni.

5. a) Yleiskokous on päätösvaltainen, kun puolet sopimusvaltioista on kokouksessa läsnä.

b) Milloin yleiskokous ei ole päätösvaltainen, se voi tehdä päätöksiä, mutta sen omia menettelytapoja koskevia päätöksiä lukuun ottamatta tällaiset päätökset tulevat voimaan ainoastaan, jos päätösvaltaisuus ja vaadittu enemmistö saavutetaan sovellutussäännöissä määrätyllä kirjeäänestyksellä.

6. a) Jollei 8 artiklan 1 kappaleen c kohdasta, 12 artiklan 4 kappaleesta ja 14 artiklan 2 kappaleen b kohdasta muuta johdu, yleiskokouksen päätöksiin vaaditaan enemmistö annetuista äänistä.

b) Äänestyksestä pidättymisiä ei lasketa ääniksi.

7. a) Yleiskokous kokoontuu pääjohtajan kutsusta varsinaiseen kokoukseen kerran joka toinen kalenterivuosi, mieluimmin samaan aikaan ja samaan paikkaan kuin järjestön yleiskokous. (10 artiklan 7 kappaleen a kohtaan 26 päivänä syyskuuta 1980 tehty muutos on tullut voimaan 24 päivänä toukokuuta 1984.)

b) Yleiskokous kokoontuu ylimääräiseen istuntoon pääjohtajan kutsusta joko hänen omasta aloitteestaan tai yhden neljäsosan sopimusvaltioista sitä pyytäessä.

8. Yleiskokous hyväksyy omat menettelytapasääntönsä.

11 artikla
Kansainvälinen toimisto

1. Kansainvälinen toimisto:

(i) hoitaa liiton hallinnollisia tehtäviä, varsinkin sellaisia tehtäviä, jotka tämä sopimus ja sovellutussäännöt tai yleiskokous erikseen sille määräävät;

(ii) järjestää sihteeristön tarkistuskonferensseihin, yleiskokoukseen, yleiskokouksen asettamiin komiteoihin ja työryhmiin sekä kaikkiin muihin pääjohtajan koolle kutsumiin ja liittoa koskevia asioita käsitteleviin kokouksiin.

2. Pääjohtaja on liiton korkein toimeenpaneva virkamies ja hän edustaa liittoa.

3. Pääjohtaja kutsuu koolle kaikki liitolle tärkeitä asioita käsittelevät kokoukset.

4. a) Pääjohtaja ja hänen määräämänsä henkilökunnan jäsenet osallistuvat ilman äänioikeutta kaikkiin yleiskokouksen, yleiskokouksen asettamien komiteoiden ja työryhmien istuntoihin sekä kaikkiin muihin pääjohtajan koolle kutsumiin ja liitolle tärkeitä asioita käsitteleviin kokouksiin.

b) Pääjohtaja tai hänen määräämänsä henkilökunnan jäsen on virkansa puolesta yleiskokouksen sekä a kohdassa mainittujen komiteoiden, työryhmien ja muiden kokousten sihteeri.

5. a) Pääjohtaja suorittaa yleiskokouksen antamien ohjeiden mukaisesti tarkistuskonferenssin valmistelut.

b) Pääjohtaja voi neuvotella hallitustenvälisten ja kansainvälisten ei-valtiollisten järjestöjen kanssa tarkistuskonferenssien valmisteluista.

c) Pääjohtaja ja hänen määräämänsä henkilöt osallistuvat ilman äänioikeutta tarkistuskonferensseissa käytäviin keskusteluihin.

d) Pääjohtaja tai hänen määräämänsä henkilökunnan jäsen on virkansa puolesta tarkistuskonferenssin sihteeri.

12 artikla
Sovellutussäännöt

1. Sovellutussääntöihin sisältyvät säännöt koskevat:

(i) asioita, joiden osalta tässä sopimuksessa nimenomaisesti viitataan sovellutussääntöihin tai nimenomaisesti määrätään näitä asioita koskevien sääntöjen olemassa olosta tai antamisesta;

(ii) hallinnollisia vaatimuksia, asioita tai menettelytapoja;

(iii) seikkoja, joilla on merkitystä tätä sopimusta täytäntöönpantaessa.

2. Tämän sopimuksen kanssa samanaikaisesti hyväksytyt sovellutussäännöt liittyvät tähän sopimukseen.

3. Yleiskokous saa tehdä muutoksia sovellutussääntöihin.

4. a) Jollei b kohdasta muuta johdu, sovellutussääntöjen muutoksen hyväksymiseen vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö annetuista äänistä.

b) Kansainvälisten talletusviranomaisten suorittamaa talletettujen mikro-organismien näytteiden luovutusta koskevan muutoksen hyväksymiseen vaaditaan, ettei yksikään sopimusvaltio äänestä muutosesitystä vastaan.

5. Jos tämän sopimuksen ja sovellutussääntöjen määräysten välillä on ristiriita, noudatetaan sopimuksen määräyksiä.

III LUKU

Tarkistaminen ja muuttaminen

13 artikla
Sopimuksen tarkistaminen

1. Tätä sopimusta voidaan aika ajoin tarkistaa sopimusvaltioiden konferensseissa.

2. Yleiskokous päättää tarkistuskonferenssin kutsumisesta koolle.

3. Edellä olevaa 10 ja 11 artiklaa voidaan muuttaa joko tarkistuskonferenssin päätöksellä tai 14 artiklan mukaisesti.

14 artikla
Sopimuksen eräiden määräysten muuttaminen

1. a) Sopimusvaltio tai pääjohtaja voi tehdä ehdotuksen 10 ja 11 artiklan muuttamiseksi tämän artiklan mukaisesti.

b) Pääjohtajan on ilmoitettava tällaisista ehdotuksista sopimusvaltioille vähintään kuusi kuukautta ennen niiden käsittelemistä yleiskokouksessa.

2. a) Yleiskokous hyväksyy 1 kappaleessa tarkoitettuja artikloja koskevat muutokset.

b) Edellä olevaan 10 artiklaan tehtävän muutoksen hyväksymiseen vaaditaan neljän viidesosan enemmistö annetuista äänistä; 11 artiklaan tehtävän muutoksen hyväksymiseen vaaditaan kolmen neljäsosan enemmistö annetuista äänistä.

3. a) Edellä 1 kappaleessa tarkoitettuja artikloja koskeva muutos tulee voimaan yhden kuukauden kuluttua siitä, kun pääjohtaja on vastaanottanut kolmelta neljäsosalta niistä sopimusvaltioista, jotka olivat yleiskokouksen jäseniä sen hyväksyessä muutoksen, kirjallisen ilmoituksen kyseisten valtioiden valtiosääntöjen mukaisessa järjestyksessä tapahtuneesta hyväksymisestä.

b) Näin hyväksytty sanottujen artiklojen muutos sitoo kaikkia niitä sopimusvaltioita, jotka olivat sopimusvaltioita yleiskokouksen hyväksyessä muutoksen, kuitenkin siten, että sanotuille sopimusvaltioille taloudellisia velvoitteita luova tai sellaisia velvoitteita lisäävä muutos sitoo ainoastaan niitä sopimusvaltioita, jotka ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä tällaisen muutoksen.

c) Edellä olevan a kohdan mukaisesti hyväksytty ja voimaan tullut muutos sitoo kaikkia valtioita, joista tulee sopimusvaltioita sen päivän jälkeen, jolloin yleiskokous on hyväksynyt muutoksen.

IV LUKU

Loppumääräykset

15 artikla
Sopimuksen osapuoleksi tuleminen

1. Teollisoikeuden suojaamista koskevan kansainvälisen liiton (Pariisin liiton) jäsenvaltio voi tulla tämän sopimuksen osapuoleksi:

(i) allekirjoittamalla sopimuksen ja tallettamalla sen jälkeen ratifioimiskirjan, tai

(ii) tallettamalla liittymiskirjan.

2. Ratifioimis- tai liittymiskirjat talletetaan pääjohtajan huostaan.

16 artikla
Sopimuksen voimaantulo

1. Tämä sopimus tulee voimaan niiden viiden valtion osalta, jotka ovat ensimmäisinä tallettaneet ratifioimis- tai liittymiskirjansa, kolmen kuukauden kuluttua viidennen ratifioimis- tai liittymiskirjan talletuspäivästä.

2. Muun valtion osalta tämä sopimus tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin kyseinen valtio tallettaa ratifioimis- tai liittymiskirjansa, jollei ratifioimis- tai liittymiskirjassa ole ilmoitettu myöhäisempää päivää. Jälkimmäisessä tapauksessa tämä sopimus tulee voimaan sen valtion osalta tuona ilmoitettuna päivänä.

17 artikla
Sopimuksen irtisanominen

1. Sopimusvaltio voi irtisanoa tämän sopimuksen pääjohtajalle osoitetulla ilmoituksella.

2. Irtisanominen tulee voimaan kahden vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin pääjohtaja on vastaanottanut ilmoituksen.

3. Sopimusvaltio ei saa käyttää 1 kappaleessa määrättyä irtisanomisoikeutta ennen kuin viisi vuotta on kulunut siitä päivästä, jolloin se on tullut tämän sopimuksen osapuoleksi.

4. Kun sopimusvaltio, joka on tehnyt 7 artiklan 1 kappaleen a kohdassa tarkoitetun talletuslaitosta koskevan ilmoituksen tämän laitoksen siten saadessa kansainvälisen talletusviranomaisen aseman, irtisanoo tämän sopimuksen, sanottu asema lakkaa yhden vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin pääjohtaja on vastaanottanut 1 kappaleessa tarkoitetun tiedonannon.

18 artikla
Sopimuksen allekirjoittaminen ja sopimuskielet

1. a) Tämä sopimus allekirjoitetaan yhtenä englannin- ja ranskankielisenä alkuperäiskappaleena, ja molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

b) Neuvoteltuaan asianomaisten hallitusten kanssa pääjohtaja valmistuttaa virallisen tekstin tästä sopimuksesta kahden kuukauden kuluessa tämän sopimuksen allekirjoituspäivästä niillä muilla kielillä, joilla Maailman henkisen omaisuuden järjestön perustava sopimus on allekirjoitettu.

c) Neuvoteltuaan asianomaisten hallitusten kanssa pääjohtaja valmistuttaa virallisen tekstin tästä sopimuksesta arabian, italian, japanin, portugalin ja saksan kielellä sekä muilla yleiskokouksen mahdollisesti määräämillä kielillä.

2. Tämä sopimus on avoinna allekirjoitettavaksi Budapestissä 31 päivään joulukuuta 1977.

19 artikla
Sopimuksen tallettaminen; jäljennösten toimittaminen; sopimuksen rekisteröiminen

1. Tämän sopimuksen alkuperäiskappale, kun se ei enää ole avoinna allekirjoitettavaksi, talletaan pääjohtajan huostaan.

2. Pääjohtaja toimittaa kaksi oikeaksi todistamaansa jäljennöstä tästä sopimuksesta ja sovellutussäännöistä kaikkien 15 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettujen valtioiden hallituksille, sellaisille hallitustenvälisille järjestöille, jotka voivat tehdä 9 artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisen ilmoituksen, ja pyynnöstä muun valtion hallitukselle.

3. Pääjohtaja toimittaa tämän sopimuksen Yhdistyneiden kansakuntien sihteeristössä rekisteröitäväksi.

4. Pääjohtaja toimittaa kaksi oikeaksi todistamaansa jäljennöstä tämän sopimuksen ja sovellutussääntöjen muutoksista kaikkien sopimusvaltioiden hallituksille, kaikille hallitustenvälisille teollisoikeudellisille järjestöille ja pyynnöstä muun valtion hallitukselle sekä sellaiselle muulle hallitustenväliselle järjestölle, joka voi tehdä 9 artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisen ilmoituksen.

20 artikla
Ilmoitukset

Pääjohtaja ilmoittaa sopimusvaltioille, hallitustenvälisille teollisoikeudellisille järjestöille ja niille Teollisoikeuden suojaamista koskevan kansainvälisen liiton (Pariisin liiton) jäsenvaltioille, jotka eivät ole liiton jäseniä:

(i) 18 artiklan mukaisista allekirjoittamisista;

(ii) 15 artiklan 2 kappaleen mukaisista ratifioimis- tai liittymiskirjojen tallettamisista;

(iii) 9 artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaan tehdyistä ilmoituksista sekä 2 tai 3 kappaleen mukaisista peruutusilmoituksista;

(iv) 16 artiklan 1 kappaleen mukaisesta tämän sopimuksen voimaantulopäivästä;

(v) 7 ja 8 artiklan mukaisista tiedonannoista ja 8 artiklan mukaisista päätöksistä;

(vi) 14 artiklan 3 kappaleen mukaisesta tämän sopimuksen muutosten hyväksymisestä;

(vii) sovellutussääntöjen muutoksesta;

(viii) sopimuksen ja sovellutussääntöjen muutosten voimaantulopäivistä;

(ix) 17 artiklan mukaisesti vastaanotetuista irtisanomisista.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Budapestissä 28 päivänä huhtikuuta 1977.

(Allekirjoitukset)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.