48/1985

Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestön EUTELSATin perustamista koskevaan yleissopimukseen liittyvä TOIMINTASOPIMUS

JOHDANTO

Tämän toimintasopimuksen allekirjoittajat,

jotka ottavat huomioon, että valtiot,

jotka ovat Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestön EUTELSATin perustamista koskevan yleissopimuksen sopimuspuolia, ovat siinä sitoutuneet määräämään tietoliikenneyhteisön allekirjoittamaan tai itse allekirjoittamaan toimintasopimuksen,

sopivat seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

a) Toimintasopimuksessa:

i) yleissopimus tarkoittaa yleissopimusta Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestön EUTELSATin perustamisesta;

ii) eurooppalainen rahayksikkö (ECU) tarkoittaa 18 päivältä joulukuuta 1978 olevalla Euroopan yhteisöjen säännöksellä n:o 3180/78 luotua eurooppalaista rahayksikköä, jota voidaan muuttaa tai joka voidaan määritellä uudelleen neuvoston hyväksymällä tavalla.

b) Yleissopimuksen I artiklan määritelmiä sovelletaan toimintasopimukseen.

2 artikla
Allekirjoittajien oikeudet ja velvoitteet

a) Jokainen allekirjoittaja saa allekirjoittajille yleissopimuksen ja toimintasopimuksen mukaan kuuluvat oikeudet ja sitoutuu täyttämään sille niissä asetetut velvoitteet.

b) Allekirjoittajat pyrkivät tekemissään liikennesopimuksissa sijoittamaan kohtuulliseksi katsottavan osan liikenteestään kulkemaan EUTELSATin avaruusosan kautta.

3 artikla
Oikeuksien ja velvoitteiden siirto

Yleissopimuksen ja toimintasopimuksen tullessa voimaan sekä toimintasopimuksen A-liitteessä esitetyin varauksin:

i) kaikki varat, mukaan luettuina omaisuuteen ja sopimuksiin perustuvat oikeudet, avaruusosaan liittyvät oikeudet sekä muut oikeudet, jotka on saatu väliaikaisen sopimuksen tai ECS-sopimuksen mukaisesti, joutuvat EUTELSATin haltuun ja omistukseen;

ii) kaikista velvoitteista ja sitoumuksista, joihin INTERIM EUTELSAT on sitoutunut tai joihin sen puolesta on sitouduttu väliaikaisen sopimuksen tai ECS-sopimuksen määräyksiä toimeen pantaessa ja jotka ovat suorittamatta tai johtuvat voimaantuloa edeltävistä teoista tai laiminlyönneistä, tulee EUTELSATin velvoitteita ja sitoumuksia;

iii) kunkin allekirjoittajan rahoitusosuuden EUTELSATissa tulee olla yhtä suuri kuin sen toimintasopimuksen A-liitteen 3 kappaleen b-kohdan mukaisesti toimitetulla EUTELSATin varojen arvioinnilla saatu sijoitusosuus prosentteina ilmaistuna.

4 artikla
Pääomatarpeisiin osallistuminen

a) Jokainen allekirjoittaja osallistuu EUTELSATin pääomatarpeiden tyydyttämiseen suhteessa prosentteina ilmaistuun sijoitusosuuteensa ja saa pääoman palautusta ja pääoman käytön korvausta sen mukaan kuin allekirjoittajien neuvosto päättää yleissopimuksen ja toimintasopimuksen mukaisesti.

b) Pääomatarpeisiin kuuluvat

i) kaikki välilliset ja välittömät kustannukset, jotka johtuvat EUTELSATin avaruusosan suunnittelusta, kehittämisestä, hankkimisesta, rakentamisesta ja perustamisesta, sopimuksiin perustuvien oikeuksien vuokraamisesta sekä EUTELSATin muun omaisuuden hankkimisesta;

ii) ne EUTELSATin toiminta-, ylläpito- ja hallintokulujen peittämiseen tarvittavat varat, joita järjestö ei pysty kattamaan toimintasopimuksen 9 artiklan mukaisilla tuloillaan;

iii) varat, joita EUTELSAT tarvitsee yleissopimuksen XXIV artiklan ja toimintasopimuksen 19 artiklan b-kappaleen mukaisten korvausten maksamiseen.

c) Allekirjoittajien neuvosto päättää tämän artiklan mukaisten maksujen suorittamisajankohdasta. Eräpäivän jälkeen maksamatta oleviin summiin lisätään allekirjoittajien neuvoston määräämä korko.

d) Jos EUTELSATin avaruusosaa aiotaan laajentaa siten, että se tarjoaa mahdollisuuden muihin kuin yleissopimuksen III artiklan a- ja b-kappaleessa mainittuihin palveluihin, allekirjoittajien neuvoston on varmistuttava kaikin kohtuullisiksi katsottavin keinoin, että niiden allekirjoittajien, joita laajennuksen toimeenpano ei suoraan kiinnosta, ei tarvitse rahoittaa sitä ennen palveluiden käyttöönottoa. Asiasta kiinnostuneet allekirjoittajat pyrkivät parhaansa mukaan ottamaan kannettavakseen vastaavan lisäyksen sijoitusosuuksiinsa.

5 artikla
Pääoman yläraja

Toimintasopimuksen 4 artiklan mukaisesti allekirjoittajilta kertyneistä pääomasitoumuksista ja EUTELSATin sopimuksiin perustuvista suorittamatta olevista pääomasitoumuksista koostuvalla summalla, josta on vähennetty allekirjoittajille suoritettu pääoman palautus, tulee olla yläraja. Yläraja on aluksi 400 miljoonaa eurooppalaista rahayksikköä. Allekirjoittajien neuvostolla on oikeus muuttaa ylärajaa. Se päättää muutoksista yleissopimuksen XI artiklan g-kappaleen mukaisesti.

6 artikla
Sijoitusosuudet

a) Allekirjoittajien sijoitusosuudet määrätään sen perusteella, miten paljon ne käyttävät EUTELSATin avaruusosaa. Ellei tässä artiklassa toisin määrätä, jokaisen allekirjoittajan sijoitusosuus on yhtä suuri kuin sen prosenttiosuus kaikkien allekirjoittajien EUTELSATin avaruusosan koko käytöstä.

b) Allekirjoittajan käytön osuus EUTELSATin avaruusosan koko käytöstä lasketaan tämän artiklan a-kappaleen tarkoituksia varten jakamalla allekirjoittajan EUTELSATille maksettavaksi kuuluvat avaruusosan käyttömaksut niiden päivien lukumäärällä, joilta maksuja oli maksettava kuuden kuukauden ajanjaksolta ennen päivää, jolloin sijoitusosuudet tämän artiklan d-kappaleen tai e-kappaleen i)-kohdan mukaan määrätään. Jos kuitenkin niiden päivien lukumäärä sellaiselta kuuden kuukauden ajalta, jolta allekirjoittajan piti maksaa käyttömaksuja, oli vähemmän kuin yhdeksänkymmentä, ei näitä maksuja oteta huomioon sijoitusosuuksia määrättäessä.

c) Ennen kuin sijoitusosuudet määrätään käytön perusteella tämän artiklan a, b- ja d-kappaleen mukaisesti, jokaisen allekirjoittajan sijoitusosuus määrätään toimintasopimuksen B-liitteen mukaisesti.

d) Sijoitusosuudet määrätään käytön perusteella ensimmäisen kerran:

i) aikaisintaan neljän vuoden kuluttua päivästä, jolloin EUTELSATin avaruusosa on sijoitettu radalleen toimintakuntoisena;

ii) tämän kappaleen i)-kohdassa mainitun nelivuotiskauden päätyttyä, jos ja kun:

A) kymmenen allekirjoittajaa on kuuden kuukauden ajan käyttänyt EUTELSATin avaruusosaa joko omien maa-asemiensa tai muiden allekirjoittajien maa-asemien välityksellä; ja

B) tulot, jotka EUTELSAT on saanut allekirjoittajien käytettyä avaruusosaa kuusi kuukautta, ylittävät tulot, jotka se olisi saanut, jos allekirjoittajat olisivat käyttäneet tänä aikana 5000 DSI:tä käyttävän puhelinyhteyden aikaansaamiseen tarvittavan avaruusosan kapasiteettia;

iii) seitsemän vuoden kuluttua siitä, kun ensimmäinen EUTELSATin avaruusosan satelliitti on sijoitettu radalleen toimintakuntoisena, jos tämän kappaleen ii)-kohdassa tarkoitettuja ehtoja ei ole täytetty.

e) Kun sijoitusosuudet on määrätty käytön perusteella ensimmäisen kerran, ne määrätään uudelleen siten, että ne ovat voimassa:

i) kunakin vuonna maaliskuun ensimmäisenä päivänä. Sijoitusosuuksia ei kuitenkaan määrätä uudelleen käytön perusteella maaliskuun ensimmäisenä päivänä, jos niiden käyttömaksujen kokonaismäärä, jotka allekirjoittajien kuului maksaa EUTELSATille käytöstään kyseistä päivää edeltävältä kuudelta kuukaudelta, on yli kaksikymmentä prosenttia pienempi kuin niiden käyttömaksujen kokonaismäärä, jotka allekirjoittajien kuului maksaa EUTELSATille käytöstään kuudelta kuukaudelta alkaen kahdeksantoista kuukautta ennen kyseistä päivää;

ii) toimintasopimuksen tullessa voimaan uuden allekirjoittajan osalta;

iii) allekirjoittajan eron voimaantulopäivänä.

f) Kun sijoitusosuus määrätään tämän artiklan e-kappaleen ii)- tai iii)-kohdan tai g-kappaleen mukaisesti, kaikkien muiden allekirjoittajien sijoitusosuutta tarkistetaan siinä suhteessa kuin näiden hallussa olevat sijoitusosuudet olivat toisiinsa nähden ennen tarkistusta. Kun allekirjoittaja eroaa, tämän artiklan g-kappaleen mukaisesti määrättyjä 0,05 prosentin sijoitusosuuksia ei saa nostaa.

g) Tämän artiklan määräyksistä huolimatta millään allekirjoittajalla ei saa olla 0,05 prosenttia pienempää osuutta sijoitusosuuksien kokonaismäärästä.

h) Allekirjoittajien neuvosto voi allekirjoittajan hakemuksesta antaa sille tämän artiklan a--f-kohdan mukaisesti määrättyä osuutta pienemmän sijoitusosuuden, sikäli kuin ilmoittautuu allekirjoittajia ottamaan vapaaehtoisesti kokonaan vähennyksen lisäämät sijoitusosuudet. Allekirjoittajien neuvosto hyväksyy menettelytavat tämän kappaleen määräyksien soveltamiseksi ja sijoitusosuuksien vähennystä vastaavan määrän tasapuoliseksi jakamiseksi niiden allekirjoittajien kesken, jotka ovat valmiit lisäämään sijoitusosuuttaan.

i) Pääjohtaja ilmoittaa kaikista sijoitusosuuksien määräämisen tuloksista ja voimaantulopäivistä viipymättä kaikille allekirjoittajille.

7 artikla
Allekirjoittajien väliset rahansiirrot

a) Toimintasopimuksen tullessa voimaan allekirjoittajien välillä tehdään rahansiirtoja EUTELSATin välityksellä toimintasopimuksen A-liitteen mukaisesti.

b) Joka kerta kun sijoitusosuuksia määrätään ensimmäisen kerran jälkeen, allekirjoittajien väliset rahansiirrot tehdään EUTELSATin välityksellä tämän artiklan c-kappaleen mukaisen arvioinnin perusteella. Näiden rahansiirtojen suuruus kunkin allekirjoittajan osalta määrätään ottamalla arvioinnissa huomioon kunkin allekirjoittajan uuden sijoitusosuuden ja määräämistä edeltävän sijoitusosuuden välinen erotus, jos niiden välillä erotusta on.

c) Tämän artiklan b-kappaleessa mainittu arviointi tehdään:

i) vähentämällä seuraavat summat EUTELSATin kirjanpidosta maksunsiirtopäivänä ilmenevästä koko omaisuuden alkuperäisestä arvosta kaikki kapitalisoidut palautukset ja kapitalisoidut kustannukset mukaan luettuina:

A) EUTELSATin kirjanpidosta maksunsiirtopäivänä ilmenevät yhteenlasketut kuoletukset, ja

B) lainat ja muut maksamattomat suoritukset, joita EUTELSATilla maksunsiirtopäivänä on.

ii) tarkistamalla näin saatu tulos lisäämällä tai vähentämällä EUTELSATin - toimintasopimuksen voimaantulosta kyseiseen arviointipäivään -- pääomankäytön korvausmaksujen suorituksessa vajausta tai ylitystä edustava määrä, huomioonottaen kertyneet korvausmäärät sekä vastaavat korvausperusteet, jotka allekirjoittajien neuvosto on kullekin korvausjaksolle sovellettavaksi määrännyt.

Korvausmäärä arvioidaan vajauksen tai ylijäämän laskemiseksi kuukausittain ja sen tulee vastata tämän kappaleen i)-kohdassa tarkoitettujen tekijöiden nettosummaa.

d) Tämän artiklan määräysten perusteella allekirjoittajien suoritettaviksi kuuluvat tai heille suoritettaviksi kuuluvat maksut maksetaan allekirjoittajien neuvoston asettamaan määräpäivään mennessä. Myöhästyneisiin maksuihin lisätään korko, jonka suuruuden allekirjoittajien neuvosto päättää toimintasopimuksen 4 artiklan c-kappaleen mukaisesti.

8 artikla
Käyttömaksut

a) Allekirjoittajien neuvosto määrittelee, millaisilla mittayksiköillä EUTELSATin avaruusosan käytön eri käyttölajeja mitataan sekä määrää käyttömaksut.

Näiden maksujen tarkoituksena on tuottaa niin paljon tuloja, että niillä katetaan EUTELSATin toiminta-, ylläpito- ja hallintokulut, allekirjoittajien neuvoston mahdollisesti tarpeellisiksi katsomien käyttörahastojen perustaminen, allekirjoittajien tekemien sijoitusten kuolettaminen ja allekirjoittajien pääoman käytöstä maksettava korvaus. Tiettyyn EUTELSATin avaruusosan käytön lajiin sovellettavien maksujen tarkoituksena on kattaa kaikenlaiset tähän käyttölajiin liittyvät kulut.

b) Käyttömaksut maksetaan allekirjoittajien neuvoston hyväksymien järjestelyjen mukaisesti.

c) Allekirjoittajien neuvosto ryhtyy asianmukaisiin toimiin, milloin käyttömaksujen maksaminen on laiminlyöty yli kolmen kuukauden ajan, ottaen huomioon yleissopimuksen XVIII artiklan b-kappaleen määräykset.

d) Allekirjoittajien neuvoston asettaman määräpäivän jälkeen maksamatta oleviin käyttömaksuihin lisätään korko, jonka suuruuden allekirjoittajien neuvosto määrää.

9 artikla
Tulot

a) EUTELSATin tulot tulee käyttää seuraavassa tärkeysjärjestyksessä siinä määrin kuin ne riittävät:

i) toiminta-, ylläpito- ja hallintokulujen kattamiseen;

ii) allekirjoittajien neuvoston mahdollisesti tarpeellisiksi katsomiin käyttörahastojen perustamisiin;

iii) pääoman palautusten maksamiseen allekirjoittajille niiden sijoitusosuuksien mukaisessa suhteessa niiden määräysten mukaan kuin allekirjoittajien neuvosto on kuoletuksista antanut ja siten kuin EUTELSATin tileistä ilmenee;

iv) sellaisten maksujen suorittamiseen EUTELSATista eronneelle allekirjoittajalle kuin toimintasopimuksen 21 artiklan mukaan sille kuuluu;

v) käytettävissä olevan ylijäämän suorittamiseen allekirjoittajille pääomankäyttökorvauksena, mukaan luettuna edellisiltä vuosilta maksamatta jäänyt korvaus korkoineen heidän sijoitusosuuksiensa mukaisessa suhteessa.

b) Allekirjoittajien neuvosto ottaa allekirjoittajille maksettavan pääomankäyttökorvauksen suuruutta päättäessään huomioon vaarat, joita EUTELSATiin sijoittamiseen liittyy, ja määrää korvauksen mahdollisimman lähelle markkinoilla vallitsevaa korkokantaa.

c) Jos EUTELSATin saamat tulot eivät riitä sen toiminta-, ylläpito- ja hallintokuluihin, allekirjoittajien neuvosto voi päättää rahoittaa vajeen EUTELSATin käyttörahastoista sopimalla tililuotoista, ottamalla lainoja tai pyytämällä allekirjoittajia tekemään pääomasuorituksia sijoitusosuuksiaan vastaavasti tai tällaisia toimia yhdistelemällä.

10 artikla
Tiliselvitykset

a) Allekirjoittajien ja EUTELSATin väliset tiliselvitykset toimintasopimuksen 4, 7, 8 ja 9 artiklan mukaisista rahasuorituksista tehdään siten, että allekirjoittajien ja EUTELSATin välillä siirretyt varat sekä järjestön käytössä olevat varat, jotka ylittävät allekirjoittajien neuvoston tarpeellisiksi käyttövaroiksi määräämät varat, pysyvät niin pieninä kuin käytännössä käy päinsä.

b) Kaikki tämän sopimuksen mukaiset maksut allekirjoittajien ja EUTELSATin välillä maksetaan vapaasti vaihdettavilla valuutoilla.

11 artikla
Lyhytaikaiset luotot ja lainat

a) EUTELSAT voi allekirjoittajien neuvoston päätöksellä ottaa lyhytaikaisia luottoja maksukyvyn säilyttämiseksi, kunnes se saa riittävästi tuloja tai pääomasuorituksia.

b) EUTELSAT voi toimintasopimuksen 4 artiklan määräyksistä huolimatta ottaa allekirjoittajien neuvoston päätöksellä lainaa rahoittaakseen jotakin yleissopimuksen III artiklan mukaista toimintaansa tai täyttääkseen jonkin sitoumuksensa. Tällaisten lainojen suorittamatta olevat määrät katsotaan toimintasopimuksen 5 artiklan tarkoitusta varten sopimukseen perustuviksi pääomasitoumuksiksi.

12 artikla
EUTELSATille kuulumattomat kustannukset

EUTELSATin kustannuksiin eivät kuulu:

i) verot, jotka kuuluisivat allekirjoittajan maksettaviksi maksuista, joita EUTELSAT on sille suorittanut yleissopimuksen ja toimintasopimuksen mukaisesti;

ii) ne sopimuspuolten ja allekirjoittajien edustajien kustannukset, jotka aiheutuvat heidän osallistumisestaan sopimuspuolten yleiskokoukseen, allekirjoittajien neuvoston tai muihin EUTELSATin kokouksiin.

13 artikla
Tilintarkastus

Allekirjoittajien neuvoston määräämät riippumattomat tilintarkastajat tarkastavat EUTELSATin tilit vuosittain. Jokaisella allekirjoittajalla on oikeus tarkastaa EUTELSATin tilit.

14 artikla
Muut kansainväliset järjestöt

Kansainväliset pikatiedotusliiton asianomaisten määräysten huomioon ottamisen lisäksi EUTELSATin tulee kiinnittää avaruusosan suunnittelussa, kehittämisessä, rakentamisessa ja perustamisessa sekä avaruusosan ja maa-asemien toiminnan säätelyä koskevissa menettelytapaohjeissa asianmukaista huomiota Kansainvälisen pikatiedotusliiton eri elinten asiaa koskeviin suosituksiin ja menettelytapoihin.

EUTELSATin tulee myös ottaa huomioon Euroopan posti- ja telehallintojen yhteistyöelimen (CEPT:n) asianomaiset suositukset.

15 artikla
Maa-asemien hyväksyminen

a) Anomukset maa-asemien hyväksymiseksi käyttämään EUTELSATin avaruusosaa, koskivatpa anomukset lähetys-, vastaanotto- tai yhdistettyjä lähetys- ja vastaanottomaa-asemia, saa EUTELSATille esittää vain se allekirjoittaja, jonka määränneen sopimuspuolen alueella maa-asema on tai tulee olemaan. Niiden maa-asemien osalta, jotka sijaitsevat alueella, joka ei kuulu jonkin sopimuspuolen lainkäyttövaltaan, anomuksen esittää asianmukaisesti valtuutettu tietoliikenneyhteisö.

b) Vaikka allekirjoittajien neuvosto ei olisikaan määrännyt yleissopimuksen XII artiklan b-kappaleen vi)-kohdan mukaisia hyväksymisperusteita tai menettelytapoja maa-asemien hyväksymiseksi, se voi silti käsitellä tai ratkaista maa-aseman hyväksymistä koskevan anomuksen.

c) Tämän artiklan a-kohdassa tarkoitettu allekirjoittaja tai tietoliikenneyhteisö on vastuussa EUTELSATille siitä, että ne maa-asemat, joista se on esittänyt anomuksen, noudattavat EUTELSATin sille antamaan hyväksymisasiakirjaan sisältyviä määräyksiä ja standardeja, paitsi milloin anomuksen esittäneen allekirjoittajan määrännyt sopimuspuoli ottaa vastuun asiasta.

16 artikla
Avaruusosan kapasiteetin jakaminen

a) Vain allekirjoittajat saavat esittää EUTELSATille anomuksia EUTELSATin avaruusosan kapasiteetin käyttöoikeuden saamiseksi. Jos kysymyksessä on alue, joka ei kuulu jonkin sopimuspuolen lainkäyttövaltaan, anoa saa asianmukaisesti valtuutettu tietoliikenneyhteisö.

b) Allekirjoittajien neuvosto myöntää EUTELSATin avaruusosan kapasiteetin käyttöoikeuden yleissopimuksen XII artiklan b-kappaleen viii)- ja ix)-kohdan perusteella asettamiensa ehtojen mukaisesti.

c) Jokainen yhteisö, jolle on tämän artiklan mukaisesti myönnetty kapasiteettia, on vastuussa siitä, että se täyttää EUTELSATin tällaiselle käyttöoikeudelle asettamat ehdot, paitsi milloin anomuksen esittäneen allekirjoittajan määrännyt sopimuspuoli ottaa vastuun asiasta.

17 artikla
Hankinnat

a) Kaikki EUTELSATin tarvitsemien tavaroiden ja palvelusten hankkimiseksi tarvittavat sopimukset tehdään yleissopimuksen XIV artiklan ja toimintasopimuksen tämän artiklan ja 18 artiklan mukaisesti sekä niiden menettelytapojen, säännösten ja ehtojen mukaisesti, jotka allekirjoittajien neuvosto on määrännyt yleissopimuksen XII artiklan b-kappaleen ii)-kohdan mukaisesti.

b) Allekirjoittajien neuvoston suostumus tarvitaan ennen kuin:

i) esitetään tarjouskutsu tai -pyyntö sopimuksista, joiden arvon arvellaan ylittävän 150 000 eurooppalaista rahayksikköä (ECU);

ii) tehdään sopimus, jonka arvo ylittää 150 000 eurooppalaista rahayksikköä (ECU).

Allekirjoittajien neuvosto voi tarkistaa näitä rahasummien ylärajoja, jos maailmanmarkkinahintaindeksien muutokset antavat siihen aihetta.

c) Tämän artiklan a-kappaleessa tarkoitettujen menettelytapojen, säännösten ja ehtojen tulee sisältää määräykset, että allekirjoittajien neuvostolle annetaan ajoissa täydelliset tiedot. Allekirjoittajien neuvosto antaa minkä tahansa allekirjoittajan pyynnöstä tälle sopimuksista sellaisia tietoja, että se voi täyttää velvollisuutensa allekirjoittajana.

d) Vapaasta kansainvälisestä tarjouskilpailusta voidaan luopua seuraavissa tapauksissa allekirjoittajien neuvoston yleissopimuksen XII artiklan b-kappaleen ii)-kohdan perusteella hyväksymien menettelytapojen mukaisesti:

i) sopimuksen arvon lasketaan jäävän alle 75 000 eurooppalaisen rahayksikön (ECU), eikä sopimuksen tekeminen ilman tarjouskilpailua aseta hankkijaa sellaiseen asemaan, että allekirjoittajien neuvoston harjoittama yleissopimuksen XIV artiklan mukainen hankintapolitiikka vaarantuu. Allekirjoittajien neuvosto voi tarkistaa tätä rahamäärän ylärajaa, jos maailmanmarkkinahintaindeksien muutokset antavat siihen aihetta;

ii) hankinta on tehtävä hätätilanteessa, joka vaarantaa EUTELSATin toimintakyvyn;

iii) EUTELSATin vaatimukset täyttäviä toimituksia on saatavissa vain yhdestä hankintapaikasta tai hankintapaikkoja on niin vähän, ettei olisi enempää asiallista kuin EUTELSATin etujen mukaistakaan kuluttaa varoja tai aikaa avoimeen kansainväliseen tarjouskilpailuun, edellyttäen kuitenkin, että silloin kun hankintapaikkoja on useampia, kaikki saavat mahdollisuuden tarjota samoilla perusteilla;

iv) kyseessä on hallintoon liittyvä hankinta, joka voidaan parhaiten tehdä paikallishankintana;

v) hankinta liittyy henkilöstöpalveluihin.

18 artikla
Henkinen omaisuus

a) Toimintasopimuksessa henkisellä omaisuudella tarkoitetaan oikeuksia, jotka liittyvät kaikilla inhimillisten ponnisteluiden aloilla tehtyihin keksintöihin, tieteellisiin löytöihin, teollisuussuunnitteluun, tavara-, palvelu- ja toiminimeihin, tieto-taitoon, epäasialliselta kilpailulta suojautumiseen, tekijänoikeuteen, sekä kaikkia muita oikeuksia, jotka johtuvat teollisuuden ja tieteen aloilla tapahtuvasta henkisestä toiminnasta.

b) i) EUTELSATin politiikka henkistä omaisuutta koskevissa asioissa perustuu periaatteelle, että se hankkii vain sellaiset oikeudet, jotka ovat välttämättömiä sen tekemän tai sen puolesta tehtävän työn suorittamiseksi

ii) Erityisesti sellaisen omaisuuden omistusoikeus, jonka hankkija on aikaansaanut EUTELSATin rahoittamaa sopimusta täyttäessään, jää hankkijalle.

c) Pannakseen nämä periaatteet täytäntöön noudattamalla samalla yleisesti hyväksyttyjä teollisuuden käytäntöjä EUTELSAT varaa itselleen silloin, kun sen sopimuksella rahoittama työ sisältää huomattavan määrän tutkimusta tai kehittämistä:

i) oikeuden saada maksutta tietoonsa tällaisesta työstä syntynyt henkinen omaisuus;

ii) oikeuden saattaa ja antaa saattaa maksutta sopimuspuolten ja allekirjoittajien sekä muiden sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvien henkilöiden tietoon näin syntynyt henkinen omaisuus;

iii) luvan käyttää ja valtuuttaa ja antaa valtuuttaa sopimuspuolet, allekirjoittajat ja muut sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvat henkilöt käyttämään näin syntynyttä henkistä omaisuutta. Kun tämä käyttö liittyy EUTELSATin avaruusosaan tai vastaavien maa-asemien käyttämiseen, luvan saa maksutta. Kun käytöllä on jokin muu tarkoitus, luvan saa oikeudenmukaisilla ja kohtuullisilla ehdoilla, joista henkisen omaisuuden omistaja ja käyttäjä sopivat keskenään; ja

iv) mikäli mahdollista, luvan oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin käyttää ja antaa tarpeen vaatiessa käyttää ennen henkiseen omaisuuteen liittyviä oikeuksia olemassa olevaa EUTELSATin rahoittamaa sopimusta jonkin tuotteen rakentamiseksi uudelleen tai muuttamiseksi, toisin sanoen muita oikeuksia kuin tällaista sopimusta toimeenpantaessa syntyneitä, mutta joita tarvitaan sopimuksen asianmukaiseen toimeenpanoon.

d) Allekirjoittajien neuvosto voi hyväksyä, että tämän artiklan c-kappaleen ii)-, iii)- ja iv)-kohdassa määrätyistä menettelyistä poiketaan, jos allekirjoittajien neuvosto vakuuttuu neuvotteluissa siitä, että poikkeamisesta luopuminen haittaisi EUTELSATia.

e) Jos poikkeukselliset olosuhteet antavat aihetta, allekirjoittajien kokous voi myös hyväksyä seuraavilla ehdoilla, että tämän artiklan b-kappaleen ii)-kohdassa määrätystä menettelystä poiketaan:

i) allekirjoittajien neuvosto on vakuuttunut siitä, että poikkeamisesta luopuminen haittaisi EUTELSATia;

ii) allekirjoittajien neuvosto päättää, että EUTELSATin pitäisi voida varmistaa patenttisuoja tai vastaava suoja missä maassa tahansa;

iii) asianomainen hankkija ei kykene takaamaan tai halua taata patenttisuojaa tai vastaavaa suojaa määräajassa.

f) Kun EUTELSAT on hankkinut oikeudet henkiseen omaisuuteen toimintasopimuksen 3 artiklan mukaisesti siirtämällä ne INTERIM EUTELSATilta tai muutoin kuin tämän artiklan c-kappaleen mukaisesti, sen tulee pyynnöstä ja edellyttäen, että sillä on tähän oikeus:

i) saattaa tai antaa saattaa henkistä omaisuutta sopimuspuolten tai allekirjoittajien tietoon maksutta paitsi, että niiden on maksettava EUTELSATille maksut, joita tämä on maksanut kolmansille osapuolille tällaiseen tietoon saattamiseen liittyvästä oikeudesta;

ii) antaa sopimuspuolille tai allekirjoittajille lupa saattaa tai antaa saattaa muiden sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvien henkilöiden tietoon sekä käyttää, valtuuttaa ja antaa valtuuttaa nämä muut henkilöt käyttämään henkistä omaisuutta. Kun tämä käyttö liittyy EUTELSATin avaruusosaan tai maa-asemien käyttämiseen, luvan saa maksutta. Kun käytöllä on jokin muu tarkoitus, luvan saa oikeudenmukaisilla ja kohtuullisilla ehdoilla, joista käyttäjä ja EUTELSAT tai henkisen omaisuuden omistaja tai jokin muu valtuutettu yhteisö tai henkilö, jolla on siihen omistusoikeus, sopivat keskenään, paitsi että tämän sopimuspuolen tai allekirjoittajan on maksettava EUTELSATille maksut, joita tämä on maksanut kolmansille osapuolille oikeudesta myöntää tällainen lupa.

g) EUTELSAT pitää jokaisen sopimuspuolen ja allekirjoittajan, joka tätä haluaa, ajan tasalla kaikesta siitä käytettävissä olevasta henkisestä omaisuudesta ja omaisuuden yleisluonteesta, jonka se on saanut tietoonsa tämän artiklan c-kappaleen i)-kohdan tai f-kappaleen i)-kohdan mukaisesti.

h) Minkään henkisen omaisuuden, johon EUTELSAT on hankkinut oikeudet, tietoon saattamisessa ja käyttämisessä tai tietoon saattamista ja käyttämistä koskevissa ehdoissa ei saa syrjiä mitään sopimuspuolta, allekirjoittajaa tai muuta henkilöä, jolle oikeuksia voidaan myöntää tai jonka tietoon omaisuutta voidaan saattaa tämän artiklan mukaisesti.

19 artikla
Vastuu

a) EUTELSAT mikään allekirjoittaja tai minkään näiden toimihenkilö suorittaessaan tehtäviään toimivaltansa rajoissa tai mikään edustaja EUTELSATin kokouksissa ei ole vastuussa millekään sopimuspuolelle tai allekirjoittajalle tai EUTELSATille keskeytyksestä, viivästyksestä tai viasta, joka yleissopimuksen tai toimintasopimuksen perusteella aikaansaatujen tai aikaansaataviksi edellytetyissä tietoliikennepalveluissa syntyy. Niille ei saa esittää mitään vahingonkorvausvaateita tällaisesta keskeytyksestä, viivästyksestä tai viasta.

b) EUTELSAT korvaa allekirjoittajalle tai EUTELSATin tai allekirjoittajan toimihenkilölle, joka on toiminut toimivaltansa rajoissa ja jonka on toimivaltaisen tuomioistuimen sitovalla päätöksellä tai allekirjoittajien neuvoston hyväksymällä ratkaisulla todettu olevan vastuussa teosta, jonka EUTELSAT on tehnyt tai joka on tehty sen puolesta yleissopimuksen tai toimintasopimuksen mukaisesti, kuluineen vahingonkorvauksen, jonka allekirjoittanut tai asianomainen on suorittanut.

Jos maksua ei ole jo suoritettu, EUTELSAT maksaa sen suoraan allekirjoittajan tai asianomaisen sijasta.

c) Jos vaade esitetään allekirjoittajalle tai toimihenkilölle, asianomaisen tulee tämän artiklan b-kappaleen mukaisen korvauksenmaksun ehtona ilmoittaa asiasta heti EUTELSATille, jotta tämä voi antaa ohjeita ja suosituksia puolustuksen järjestämisestä tai ehdottaa riitaan ratkaisua sekä, jos sen maan laki, jossa vaade esitetään, sen sallii, tulla osapuoleksi oikeudenkäyntiin tai tulla asianomaisen toimihenkilön sijaan.

20 artikla
Riitojen ratkaiseminen

a) Kaikki riidat, jotka syntyvät allekirjoittajien välillä tai EUTELSATin ja allekirjoittajan tai allekirjoittajien välillä toimintasopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta, alistetaan yleissopimuksen B-liitteen mukaiseen välimiesmenettelyyn, jos niitä ei ole ratkaistu muulla tavoin vuoden kuluessa siitä, kun allekirjoittaja tai EUTELSAT on ilmoittanut riidan toiselle osapuolelle aikomuksestaan ratkaista riita sovinnollisesti.

b) Kaikki ne riidat allekirjoittajan ja sellaisen valtion tai tietoliikenneyhteisön välillä, joka on lakannut olemasta allekirjoittaja, tai EUTELSATin ja sellaisen valtion tai tietoliikenneyhteisön välillä, joka on lakannut olemasta allekirjoittaja, jotka syntyvät sen jälkeen kun tällainen valtio tai tietoliikenneyhteisö on lakannut olemasta allekirjoittaja, voidaan, jos niitä ei ole ratkaistu muuten vuoden kuluessa siitä, kun allekirjoittaja tai EUTELSAT on ilmoittanut toiselle osapuolelle aikomuksestaan ratkaista riita sovinnollisesti, alistaa yleissopimuksen B-liitteen mukaiseen välimiesmenettelyyn edellyttäen, että kaikki niiden osapuolet siihen suostuvat. Jos valtio tai tietoliikenneyhteisö lakkaa olemasta allekirjoittaja sen jälkeen kun välimiesmenettely, jossa se on osapuolena, on alkanut, välimiesmenettelyä jatketaan ja se viedään päätökseen.

c) Kaikki riidat, jotka syntyvät sellaisten sopimusten tulkinnasta ja soveltamisesta, joita EUTELSAT on tehnyt allekirjoittajan kanssa, ratkaistaan näihin sopimuksiin sisältyvien riitojen ratkaisua koskevien määräysten mukaisesti. Ellei tällaisia määräyksiä ole, riidat alistetaan yleissopimuksen B-liitteen mukaiseen välimiesmenettelyyn, jos niitä ei ole muuten ratkaistu vuoden kuluessa siitä, kun allekirjoittaja tai EUTELSAT on ilmoittanut riidan osapuolelle aikomuksestaan ratkaista riita sovinnollisesti.

d) Jos toimintasopimuksen tullessa voimaan on käynnissä välimiesmenettely väliaikaisen sopimuksen 17 artiklan perusteella, sovelletaan välimiesmenettelyyn siinä määrättyjä menettelyjä sen päättymiseen saakka, elleivät kaikki riidan osapuolet toisin sovi. Jos INTERIM EUTELSAT on tällaisen välimiesmenettelyn osapuolena, EUTELSAT astuu sen sijaan.

21 artikla
Tilitykset allekirjoittajan erotessa

a) Kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun allekirjoittajan eroaminen EUTELSATista tulee voimaan yleissopimuksen XVIII artiklan mukaisesti, allekirjoittajien neuvosto ilmoittaa allekirjoittajalle arvioinnista, jonka allekirjoittajien neuvosto on tehnyt allekirjoittajan taloudellisesta tilasta EUTELSATiin nähden eroamisen voimaantulopäivänä sekä tämän artiklan c-kappaleen mukaisista tilitysehdoista.

b) Tämän a-kappaleessa tarkoitetun ilmoituksen tulee sisältää:

i) summa, joka EUTELSATin on maksettava allekirjoittajalle ja joka lasketaan kertomalla eroamispäivänä toimintasopimuksen 7 artiklan c-kappaleen mukaisesti tehdyn arvioinnin perusteella saatu summa allekirjoittajan hallussa samana päivänä olevalla sijoitusosuudella;

ii) summat, jotka allekirjoittajan on maksettava EUTELSATille yleissopimuksen XVIII artiklan e-kappaleen i)-kohdan mukaisesti ja jotka edustavat sen osuutta pääomasuorituksista sellaisiin sopimuksiin perustuviin sitoumuksiin, joiden tekoon on ollut asianmukaiset valtuudet ennen kuin pääjohtaja on vastaanottanut ilmoituksen allekirjoittajan eroamispäätöksestä tai vastaavasti ennen eron voimaan tulemista, sekä tätä päivää edeltävistä teoista tai laiminlyönneistä johtuvien sopimukseen perustuvien sitoumusten suorittamisen ajankohtia koskeva ehdotus;

iii) muut summat, jotka mainitun allekirjoittajan on maksettava EUTELSATille eron voimaantulopäivänä.

c) Edellyttäen, että allekirjoittaja maksaa sen maksettaviksi tämän artiklan b-kappaleen ii)- ja iii)-kohdan mukaisesti kuuluvat summat ja ottaen huomioon toimintasopimuksen 9 artiklan, EUTELSAT maksaa allekirjoittajalle takaisin tämän artiklan b-kappaleen i)- ja ii)-kohdassa mainitut summat saman ajan kuluessa kuin muille allekirjoittajille maksetaan takaisin heidän pääomasuorituksensa tai allekirjoittajien neuvoston mahdollisesti asianmukaiseksi katsoman lyhyemmän ajan kuluessa. Allekirjoittajien neuvosto määrää koron, joka allekirjoittajalle tai allekirjoittajan on kulloinkin maksettava saatavista.

d) Allekirjoittajien neuvosto voi tämän artiklan a- ja b-kappaleen mukaista arviointia tehdessään päättää vapauttaa allekirjoittajan kokonaan tai osaksi velvoitteestaan osallistua sekä niiden pääomasuoritusten maksamiseen jotka on tarkoitettu erityisesti valtuutettuihin, sopimuksiin perustuviin sitoumuksiin että niihin sitoumuksiin, jotka johtuvat eroamispäätöksen vastaanottamista edeltävistä teoista ja laiminlyönneistä.

e) Ellei allekirjoittajien kokous tämän artiklan d-kappaleen mukaan muuta päätä, mikään tämän artiklan määräys ei:

i) vapauta tämän artiklan a-kappaleessa tarkoitettua allekirjoittajaa sen osuudesta sopimukseen perustumattomaan EUTELSATin velvoitteeseen, joka johtuu yleissopimuksen ja toimintasopimuksen toimeenpanossa tapahtuneesta teosta tai laiminlyönnistä, silloin kun nämä velvoitteet ovat syntyneet yleissopimuksen XVIII artiklan a-kappaleen mukaisesti tapahtuneen eron jälkeen ennen kuin pääjohtaja on vastaanottanut ilmoituksen eropäätöksestä tai yleissopimuksen XVIII artiklan b-kappaleen ii)- ja iii)-kohdan mukaisesti tapahtuneen eron jälkeen ennen eron voimaantulopäivää;

ii) riistä tältä allekirjoittajalta sille tässä ominaisuudessa kuuluvaa oikeutta, joka muuten jatkuisi eron voimaantulon jälkeen ja josta allekirjoittajaa ei ole vielä hyvitetty tämän artiklan mukaisesti.

22 artikla
Muutokset

a) Allekirjoittajat tai sopimuspuolten yleiskokous voivat ehdottaa muutoksia tähän toimintasopimukseen. Nämä toimitetaan pääjohtajalle, joka välittää ne viipymättä kaikille sopimuspuolille ja allekirjoittajille.

b) Allekirjoittajien neuvosto käsittelee jokaisen muutosehdotuksen ensimmäisessä säännönmukaisessa istunnossaan sen jälkeen, kun se on välitetty, tai aikaisemmassa ylimääräisessä istunnossa sillä edellytyksellä, että pääjohtaja on välittänyt muutosehdotuksen vähintään yhdeksänkymmentä päivää ennen istunnon alkamista. Allekirjoittajien neuvosto käsittelee kaikki lausunnot ja suositukset, jotka se on saanut sopimuspuolilta tai sopimuspuolten yleiskokoukselta muutosehdotuksesta.

c) Allekirjoittajien neuvosto päättää muutosehdotuksesta yleissopimuksen XI artiklaan sisältyvien päätösvaltaisuutta ja äänestystä koskevien määräysten mukaisesti. Se voi muuttaa tämän artiklan a-kappaleen mukaisesti tiedoksi välitettyä muutosehdotusta, ja se voi myös päättää muutosehdotuksesta, jota ei ole välitetty tiedoksi, mutta joka perustuu suoraan muutosehdotukseen.

d) Kun allekirjoittajien neuvosto on hyväksynyt muutoksen, muutos tulee voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun tallettaja on saanut hyväksymisilmoituksen kahdelta kolmannekselta allekirjoittajista, jotka olivat hyväksymispäivänä allekirjoittajia ja joilla oli silloin hallussaan vähintään kaksi kolmannesta sijoitusosuuksien yhteismäärästä. Voimaan tultuaan muutos sitoo kaikkia allekirjoittajia.

Sopimuspuoli, joka on määrännyt asianomaisen allekirjoittajan, ilmoittaa tallettajalle allekirjoittajan hyväksyneen muutoksen. Tämä ilmoitus merkitsee, että sopimuspuoli on hyväksynyt muutoksen.

e) Muutos, joka ei ole tullut voimaan tämän artiklan d-kappaleen mukaisesti kahdeksantoista kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin allekirjoittajien neuvosto on sen hyväksynyt, katsotaan rauenneeksi.

23 artikla
Voimaantulo

a) Toimintasopimus tulee voimaan allekirjoittajan osalta sinä päivänä, jolloin yleissopimus tulee yleissopimuksen XXII artiklan mukaisesti voimaan kyseisen allekirjoittajan määränneen sopimuspuolen osalta.

b) Toimintasopimusta sovelletaan väliaikaisesti allekirjoittajan osalta saman ajan kuluessa kuin yleissopimusta sovelletaan yleissopimuksen XXII artiklan d-kappaleen osalta kyseisen allekirjoittajan määränneeseen sopimuspuoleen.

c) Toimintasopimus pysyy voimassa yhtä kauan kuin yleissopimuskin.

24 artikla
Tallettaja

a) Yleissopimuksen tallettaja toimii toimintasopimuksen tallettajana.

b) Tallettaja lähettää toimintasopimuksen oikeaksi todistetut jäljennökset kaikkien niiden valtioiden hallituksille, jotka oli kutsuttu osallistumaan Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöä EUTELSATia säätelevien lopullisia järjestelyjä käsittelevään täysivaltaiseen konferenssiin, sellaisten muiden valtioiden hallituksille, jotka allekirjoittavat yleissopimuksen tai liittyvät siihen, kaikille allekirjoittajille sekä Kansainväliselle pikatiedotusliitolle.

c) Tallettaja ilmoittaa viipymättä kaikille valtioille, jotka ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen tai liittyneet siihen, kaikille allekirjoittajille sekä Kansainväliselle pikatiedotusliitolle:

i) toimintasopimuksen allekirjoittamisesta;

ii) toimintasopimuksen voimaantulosta;

iii) toimintasopimuksen 23 artiklan b-kappaleen mukaisen toimintasopimuksen väliaikaisen soveltamisen alkamisesta ja päättymisestä;

iv) toimintasopimukseen tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja voimaantulosta;

v) eroamisilmoituksesta;

vi) muista toimintasopimukseen liittyvistä ilmoituksista ja tiedoksiannoista.

Tämän vakuudeksi allekirjoittajat ovat asianmukaisesti valtuutettuina allekirjoittaneet tämän toimintasopimuksen.

Avattu allekirjoitettavaksi Pariisissa 15 päivänä heinäkuuta 1982 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä alkuperäiskappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia ja joka talletetaan tallettajan huostaan.

A-liite Siirtymämääräykset

1. Allekirjoittajien neuvoston ensimmäisen istunnon valmistelut

a) INTERIM EUTELSATin pääsihteeri valmistelee allekirjoittajien neuvoston ensimmäisen istunnon ja kutsuu sen koolle yleissopimuksen XXII artiklan a)-kappaleessa mainitun kuudenkymmenen päivän kuluessa.

b) INTERIM EUTELSATin pääsihteeri ilmoittaa kolmen päivän kuluessa toimintasopimuksen voimaantulosta kaikille allekirjoittajille allekirjoittajien neuvoston ensimmäisen istunnon järjestelyistä. Ensimmäinen istunto kutsutaan koolle viimeistään kolmenkymmenen päivän kuluttua toimintasopimuksen voimaantulosta.

2. Tiliselvitykset

Jokaisen ECS-sopimuksen allekirjoittajana olleen toimintasopimuksen allekirjoittajan EUTELSAT-tililtä veloitetaan tai sille hyvitetään niiden maksujen nettosumma, jotka INTERIM EUTELSAT on allekirjoittajalle maksava tai jotka allekirjoittaja on maksava INTERIM EUTELSATille väliaikaisen sopimuksen mukaisesti toimintasopimuksen voimaantulopäivänä.

3. Allekirjoittajien väliset rahansiirrot

a) Kaikista INTERIM EUTELSATin varoista tulee toimintasopimuksen 3 artiklan mukaisesti EUTELSATin varoja toimintasopimuksen voimaantulopäivänä. Niiden katsotaan merkityn EUTELSATin kirjanpitoon samana päivänä kuin ne on merkitty INTERIM EUTELSATin kirjanpitoon sekä kuoletetun siten kuin INTERIM EUTELSATin kirjanpidosta ilmenee.

b) Toimintasopimuksen tullessa voimaan EUTELSATin varat arvioidaan seuraavasti:

i) ottamalla kaikkien varojen alkuperäinen INTERIM EUTELSATin kirjanpidosta toimintasopimuksen voimaantulopäivänä ilmenevä arvo kapitalisoidut palautukset ja kulut mukaan luettuina;

ii) vähentämällä ensin tästä summasta toimintasopimuksen voimaantulopäivänä INTERIM EUTELSATin kirjanpidosta ilmenevät kerääntyneet kuoletukset;

iii) vähentämällä sitten lainat ja muut INTERIM EUTELSATin suoritettavaksi toimintasopimuksen voimaantulopäivänä kuuluvat maksut.

c) Toimintasopimuksen tullessa voimaan allekirjoittajien välillä tehdään EUTELSATin välityksellä rahansiirtoja tämän kappaleen b-kohdan mukaisesti tehdyn arvioinnin perusteella. Siirtosummat määrätään kullekin allekirjoittajalle ottamalla arvioinnissa huomioon:

i) jokaisen ECS-sopimuksen allekirjoittajana olleen allekirjoittajan osalta toimintasopimuksen 6 artiklan ja B-liitteen mukaisesti määrätyn alkusijoitusosuuden ja sen lopullisen rahoitusosuuden välinen erotus, joka allekirjoittajalla oli hallussaan ECS-sopimuksen allekirjoittajana, jos niiden välillä on erotus;

ii) jokaisen allekirjoittajan osalta, joka ei ollut ECS-sopimuksen allekirjoittaja, sen alkusijoitusosuus, joka on määrätty toimintasopimuksen 6 artiklan ja B-liitteen mukaisesti.

4. Lunastukset

a) Niin pian kuin toimintasopimuksen voimaantulon jälkeen on käytännössä mahdollista, allekirjoittajien neuvosto päättää korvauksista niille ECS-sopimuksen allekirjoittajille, joiden osalta toimintasopimus ei ole tullut voimaan eikä sitä ole sovellettu väliaikaisesti.

b) Allekirjoittajien neuvosto päättää tällaiselle ECS-sopimuksen allekirjoittajalle maksettavasta korvauksesta, joka ei saa ylittää summaa, joka saadaan:

i) kertomalla tämän liitteen 3 kappaleen b-kohdan mukaisella arviolla saatu summa rahoitusosuudella, joka ECS-sopimuksen allekirjoittajilla oli toimintasopimuksen tullessa voimaan;

ii) vähentämällä näin saadusta tulosta maksut, jotka allekirjoittajan kuuluu maksaa toimintasopimuksen voimaantulopäivänä.

c) Mikään tämän kappaleen määräys ei:

i) vapauta tämän kappaleen a-kohdassa mainittua ECS-sopimuksen allekirjoittajaa sen osuudesta velvoitteisiin, jotka ECS-sopimuksen allekirjoittajat yhdessä ovat hankkineet tai jotka ovat syntyneet niiden puolesta toimintasopimuksen tai ECS-sopimuksen toimeenpanossa ennen toimintasopimuksen voimaantulopäivää tapahtuneiden tekojen tai laiminlyöntien seurauksena

ii) riistä tällaiselta ECS-sopimuksen allekirjoittajalta sen tässä ominaisuudessa hankkimia oikeuksia, jotka jatkuisivat muuten ECS-sopimuksen päättymisen jälkeen ja joita ei ole sille jo korvattu tämän kappaleen mukaisesti.

5. Korvaukset niiden maiden allekirjoittajille, joihin erikoissatelliittiliikenne (SMS) ei asianmukaisesti ylety

Allekirjoittajien neuvosto päättää mahdollisimman pian toimintasopimuksen voimaantulon jälkeen, miten soveltaa edelleen INTERIM EUTELSATin hyväksymiä periaatteita erikoissatelliittiliikenteen (SMS) ensimmäiseen sukupolveen liittyvien korvausten maksamiseksi.

B-liite Alkusijoitusosuudet

1. Kunkin alla luetellun valtion allekirjoittajan alkusijoitusosuus on yhtä suuri kuin kyseisen valtion lainkäyttövaltaan kuuluneen ECS-sopimuksen allekirjoittajan rahoitusosuus yleissopimuksen voimaantulopäivänä. Edellyttäen, että ECS-sopimuksen allekirjoittajien rahoitusosuudet eivät muutu ennen toimintasopimuksen voimaantuloa, alla lueteltujen valtioiden allekirjoittajien alkusijoitusosuudet ovat seuraavat:


Alankomaat         5,47 %
Belgia           4,92 %
Espanja           4,64 %
Irlanti           0,22 %
Italia           11,48 %
Itävalta          1,97 %
Jugoslavia         0,96 %
Kreikka           3,19 %
Kypros           0,97 %
Luxemburg          0,22 %
Norja            2,51 %
Portugal          3,06 %
Ranska           16,40 %
Ruotsi           5,47 %
Saksan liittotasavalta   10,82 %
Suomi            2,73 %
Sveitsi           4,36 %
Tanska           3,28 %
Turkki           0,93 %
Yhdistynyt kuningaskunta  16,40 %

2. Sellaisen allekirjoittajan sijoitusosuus, jota ei ole mainittu tämän liitteen 1 kappaleen luettelossa ja joka allekirjoittaa toimintasopimuksen ennen sen voimaantuloa, on 0,05 %.

3. Allekirjoittajien sijoitusosuudet määrätään toimintasopimuksen tullessa voimaan tai myöhemmin, kun se tulee voimaan uuden allekirjoittajan osalta, tai allekirjoittajan eron voimaantulopäivänä tarkistamalla muuntamalla allekirjoittajien alkusijoitusosuuksia siten, että sijoitusosuuksien summaksi tulee 100 prosenttia. Toimintasopimuksen 6 artiklan g-kappaleen tai tämän liitteen 2 kappaleen mukaisesti määrättyjä 0,05 prosentin sijoitusosuuksia ei kuitenkaan muuteta.

4. Allekirjoittajien neuvosto määrää sellaisen allekirjoittajan alkusijoitusosuuden, jota ei mainita tämän liitteen 1 kappaleen luettelossa ja joka allekirjoittaa toimintasopimuksen sen voimaantulon jälkeen, sekä sellaisen allekirjoittajan alkusijoitusosuuden, joka on mainittu tämän liitteen 1 kappaleen luettelossa ja joka allekirjoittaa toimintasopimuksen yli kaksi vuotta sen voimaantulon jälkeen. Asiaa päättäessään allekirjoittajien neuvosto ottaa huomioon kaikki asiaankuuluvat taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset mahdolliseen allekirjoittajaan vaikuttavat näkökohdat sekä sen asiakirjoin varustetun pyynnön.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.