48/1985

YLEISSOPIMUS Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestön EUTELSATin perustamisesta

JOHDANTO

Tämän yleissopimuksen osapuolina olevat valtiot, jotka

korostavat satelliitilla ylläpidettävien tietoliikenneyhteyksien tärkeyttä kansojensa välisten suhteiden ja talouselämiensä kehitykselle sekä haluaan lujittaa yhteistyötään tällä alalla,

toteavat, että Väliaikaisen Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestön INTERIM EUTELSAT perustettiin Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestelmien avaruusosien käyttämiseksi,

ottavat huomioon Lontoossa, Moskovassa ja Washingtonissa 27 päivänä tammikuuta 1967 tehdyn valtioiden toimintaa johtavia periaatteita niiden tutkiessa ja käyttäessä ulkoavaruutta, siihen luettuna kuu ja muut taivaankappaleet, koskevan yleissopimuksen asianomaiset määräykset,

haluavat jatkaa tällaisten tietoliikennesatelliittijärjestelmien perustamista osana parempaa Euroopan tietoliikenneverkostoa, jolla laajennetaan tietoliikennepalvelujen tarjontaa kaikille osallistujamaille, haittaamatta Washingtonissa 20 päivänä elokuuta 1971 tehdyn Kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestöä INTELSATia koskevan sopimuksen tai Lontoossa 3 päivänä syyskuuta 1976 tehdyn merenkulun tietoliikenteen kansainvälistä tekokuujärjestöä (INMARSAT) koskevan yleissopimuksen osapuolina olevien valtioiden oikeuksia tai velvollisuuksia ja jotka

ovat vakaasti päättäneet aikaansaada tarkoituksenmukaisimman käytettävissä olevan tietoliikenneteknologian avulla mahdollisimman tehokkaat ja taloudelliset välineet, jotka ovat sopusoinnussa radiotaajuuksien spektrin ja kiertoratatilan mahdollisimman tehokkaan ja tasapuolisen käytön kanssa,

sopivat seuraavasta:

I artikla
Määritelmät

Tässä yleissopimuksessa:

a) Yleissopimus tarkoittaa yleissopimusta Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestön EUTELSATin perustamisesta, johdanto ja liite mukaan luettuina, joka avattiin allekirjoitettavaksi Pariisissa 15 päivänä heinäkuuta 1982;

b) Toimintasopimus tarkoittaa Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestön EUTELSATiin liittyvää toimintasopimusta johdantoineen ja liitteineen, joka avattiin hallitusten allekirjoitettavaksi Pariisissa 15 päivänä heinäkuuta 1982;

c) Väliaikainen sopimus tarkoittaa sopimusta Väliaikaisen Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestön INTERIM EUTELSATin muodostamisesta, joka tehtiin Pariisissa 13 päivänä toukokuuta 1977 viranomaisten tai tunnustettujen yksityisten käyttöjärjestöjen välillä ja joka on talletettu Ranskan hallituksen huostaan;

d) ECS-sopimus tarkoittaa kiinteitä palveluja tarjoavan satelliittitietoliikennejärjestelmän avaruusosaan liittyvää väliaikaista sopimusta koskevaa lisäsopimusta (ECS), joka tehtiin Pariisissa 10 päivänä maaliskuuta 1978;

e) sopimuspuoli tarkoittaa valtiota, jonka osalta sopimus on tullut voimaan tai johon sitä väliaikaisesti sovelletaan;

f) allekirjoittaja tarkoittaa toimintasopimuksen allekirjoittanutta tietoliikenneyhteisöä tai sopimuspuolta, jonka osalta sopimus on tullut voimaan tai johon sitä sovelletaan väliaikaisesti;

g) avaruusosa tarkoittaa tietoliikennesatelliitteja ja niiden toiminnan ylläpitämiseen tarvittavia seuranta-, kaukomittaus-, ohjaus-, valvonta- ja tarkkailulaitteita ja muita välineitä;

h) EUTELSATin avaruusosa tarkoittaa EUTELSATin yleissopimuksen III artiklan a-, b-, c- ja e-kappaleessa lueteltujen tarkoitusperien saavuttamiseksi omistamaa tai vuokraamaa avaruusosaa;

i) satelliittitietoliikennejärjestelmä tarkoittaa yksikköä, joka koostuu avaruusosasta ja maa-asemista, joilla on oikeus käyttää kyseistä avaruusosaa;

j) tietoliikenne tarkoittaa kaikkea merkkien, signaalien, kirjoitusten, kuvien ja äänien tai minkä tahansa muun tiedon siirtämistä, lähettämistä tai vastaanottamista lankateitse, radioitse, optisesti tai muun sähkömagneettisen järjestelmän avulla;

k) "yleiset tietoliikennepalvelut" tarkoittaa kiinteitä tai siirtyviä tietoliikennepalveluja, jotka voidaan saada aikaan satelliiteilla ja jotka ovat yleisön käytettävissä, kuten puhelin, lennätin, teleks, faksimile, datasiirto, videotex, radio- ja televisio-ohjelmien siirto sellaisten hyväksyttyjen maa-asemien välillä, joilla on oikeus käyttää EUTELSATin avaruusosaa yleisölle tapahtuvaan edelleensiirtoon, erikoissatelliittiliikennettä sekä näiden palveluiden käytettävissä olevia vuokrattuja yhteyksiä;

l) "erityiset tietoliikennepalvelut" tarkoittaa muita satelliitilla aikaan saatavia tietoliikennepalveluja kuin tämän artiklan k-kohdassa määriteltyjä, muun muassa radionavigointipalveluja, radio- ja televisiopalveluja, avaruustutkimuspalveluja, meteorologisia palveluja sekä maapallon luonnonvarojen kaukokartoitusta.

II artikla
EUTELSATin perustaminen

a) Sopimuspuolet perustavat täten Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestön, EUTELSATin, jota jäljempänä nimitetään EUTELSATiksi.

b) Jokainen sopimuspuoli määrää yleisen tai yksityisen tietoliikenneyhteisön allekirjoittamaan toimintasopimuksen, paitsi jos sopimuspuoli allekirjoittaa sen itse.

c) Tietoliikennehallinnot ja -yhteisöt voivat, ellei asianomaisesta kansallisesta lainsäädännöstä muuta johdu, neuvotella ja tehdä suoraan asianmukaiset liikennesopimukset, joiden nojalla he voivat käyttää yleissopimuksen ja toimintasopimuksen mukaisia tietoliikennetoimintoja, sekä sopimukset yleisölle annettavista palveluista, laitteistoista, ylijäämän jakamisesta ja muista kaupallisista järjestelyistä.

d) Yleissopimuksen A-liitteen asianomaisia määräyksiä soveltamalla turvataan toiminnan jatkuminen siirryttäessä INTERIM EUTELSATista EUTELSATiin.

III artikla
EUTELSATin toimiala

a) EUTELSATin päätarkoituksena on Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestelmän tai -järjestelmien avaruusosan suunnittelu, kehittäminen, rakentaminen, aikaansaaminen, toiminta ja ylläpito. Tällöin EUTELSATin ensisijaisena tavoitteena on avaruusosan luominen kansainvälisten yleisten tietoliikennepalvelujen tarpeisiin Euroopassa.

b) EUTELSATin avaruusosa asetetaan myös käytettäväksi samalla perusteella kuin kansainväliset julkiset tietoliikennepalvelut kansallisille julkisille tietoliikennepalveluille Euroopassa joko sellaisten alueiden välillä, joita erottavat saman sopimuspuolen lainkäyttövallan alaisuuteen kuulumattomat alueet, tai sellaisten alueiden välillä, jotka kuuluvat saman sopimuspuolen lainkäyttövaltaan, mutta joita erottaa aava meri.

c) Sikäli kuin EUTELSATin mahdollisuudet ensisijaiseen tavoitteeseensa pääsemiseksi eivät vaarannu, EUTELSATin avaruusosa voidaan antaa myös muiden kansallisten tai kansainvälisten julkisten tietoliikennepalvelujen käytettäväksi.

d) Toiminnassaan EUTELSAT noudattaa allekirjoittajien kesken syrjimättömyysperiaatetta.

e) Pyynnöstä ja asianmukaisilla ehdoilla voidaan pyynnön esittämishetkellä olemassa tai toiminnassa olevaa EUTELSATin avaruusosaa myös käyttää Euroopassa joko I artiklan l-kohdassa määritellyissä kansainvälisissä tai kotimaisissa tietoliikenneyhteyksissä, kunhan niitä ei käytetä sotilaallisiin tarkoituksiin, edellyttäen että:

i) tämä ei vaikuta epäsuotuisasti yleisiin tietoliikennepalveluihin;

ii) järjestelyt ovat muuten teknisesti ja taloudellisesti hyväksyttäviä.

f) EUTELSAT voi pyynnöstä ja asianmukaisilla ehdoilla toimittaa EUTELSATin avaruusosasta erillisiä satelliitteja tai näihin liittyviä laitteita:

i) kansallisia yleisiä tietoliikennepalveluja varten;

ii) kansainvälisiä yleisiä tietoliikennepalveluja varten;

iii) erityisiä tietoliikennepalveluja varten paitsi sotilaallisiin tarkoituksiin;

edellyttäen, ettei tämä vaikuta millään tavalla epäsuotuisasti EUTELSATin avaruusosan toiminnan tehokkuuteen tai taloudellisuuteen.

g) EUTELSAT voi harjoittaa kaikenlaista tutkimusta ja kokeilua sen päämääriin välittömästi liittyvillä aloilla.

IV artikla
Oikeushenkilöllisyys

a) EUTELSAT on oikeushenkilö.

b) EUTELSATilla on toiminnalleen ja tarkoitusperiensä saavuttamiselle tarpeellinen täysi oikeustoimikelpoisuus, ja se voi etenkin:

i) tehdä sopimuksia;

ii) hankkia, vuokrata, pitää hallussaan kiinteää ja irtainta omaisuutta ja määrätä siitä vapaasti;

iii) olla asianosaisena oikeudenkäynneissä;

iv) tehdä sopimuksia valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa.

V artikla
Rahoitusta koskevat periaatteet

a) EUTELSAT omistaa tai vuokraa EUTELSATin avaruusosan sekä omistaa kaiken muun EUTELSATin hankkiman omaisuuden.

Allekirjoittajat vastaavat EUTELSATin rahoituksesta.

b) EUTELSAT toimii terveellä taloudellisella ja rahoituksellisella pohjalla ja ottaa huomioon hyväksytyt liikeperiaatteet.

c) Jokaisella allekirjoittajalla on EUTELSATissa rahoitusosuus, joka on suhteessa sen sijoitusosuuteen. Sijoitusosuus vastaa allekirjoittajan prosenttiosuutta EUTELSATin avaruusosan koko käytöstä siten kuin se toimintasopimuksessa määritellään. Minkään allekirjoittajan sijoitusosuus ei kuitenkaan saa olla toimintasopimuksessa määrättyä vähimmäismäärää pienempi, vaikka allekirjoittaja ei käyttäisi EUTELSATin avaruusosaa lainkaan.

d) Jokainen allekirjoittaja osallistuu EUTELSATin pääomatarpeiden tyydyttämiseen ja saa pääoman palautusta ja pääoman käytön korvausta toimintasopimuksen mukaisesti.

e) Kaikki EUTELSATin avaruusosan käyttäjät suorittavat yleissopimuksen ja toimintasopimuksen määräysten mukaiset käyttömaksut.

i) Käyttömaksun suuruus kunkin käyttötyypin osalta on sama kaikille yleisille ja yksityisille tietoliikenneyhteisöille, jotka sijaitsevat avaruusosan käyttöoikeutta tämän käyttötyypin osalta hakeneiden sopimuspuolten oikeudenkäyttövallan alaisuudessa.

ii) Allekirjoittajien neuvosto voi määrätä yleisille ja yksityisille tietoliikenneyhteisöille, joille on toimintasopimuksen 16 artiklan nojalla annettu oikeus käyttää EUTELSATin avaruusosaa jonkin osapuolen lainkäyttövaltaan kuulumattomilla alueilla, eri suuruisen käyttömaksun kuin edellä i)-kohdassa, mutta näihin yhteisöihin sovelletaan samasta käyttötyypistä saman suuruista maksua.

f) EUTELSAT voi allekirjoittajien neuvoston yksimielisellä päätöksellä kustantaa yleissopimuksen III artiklan f-kappaleessa mainitut satelliitit ja muut laitteet. Muuten ne kustantaa niiden pyytäjä sellaisilla ehdoilla kuin allekirjoittajien neuvosto määrää ottaen huomioon, että ainakin kaikki kustannukset, joista EUTELSAT vastaa, peittyvät. Näitä kustannuksia ei katsota osaksi toimintasopimuksen 4 artiklan b-kappaleessa määriteltyjä pääomatarpeita. Nämä satelliitit ja muut laitteet eivät kuulu EUTELSATin avaruusosaan yleissopimuksen I artiklan h-kohdan tarkoittamassa merkityksessä.

VI artikla
EUTELSATin rakenne

a) EUTELSATissa tulee olla seuraavat elimet:

i) sopimuspuolten yleiskokous

ii) allekirjoittajien neuvosto

iii) toimeenpanoelin, jota johtaa pääjohtaja

b) jokainen elin toimii yleissopimuksen tai toimintasopimuksen sille myöntämien valtuuksien rajoissa. Mikään elin ei saa toimia siten, että se estää jotakin muuta elintä käyttämästä yleissopimuksen tai toimintasopimuksen sille myöntämiä valtuuksia.

VII artikla
Sopimuspuolten yleiskokous - kokoonpano ja istunnot

a) Sopimuspuolten yleiskokouksen muodostavat kaikki sopimuspuolet.

b) Jokin sopimuspuoli voi yleiskokouksen istunnossa edustaa toista sopimuspuolta, mutta mikään sopimuspuoli ei voi edustaa useampaa kuin kahta muuta sopimuspuolta.

c) Pääjohtaja kutsuu ensimmäisen sopimuspuolten yleiskokouksen koolle vuoden kuluessa tämän yleissopimuksen voimaantulopäivästä. Sen jälkeen varsinaisia kokouksia pidetään joka toinen vuosi, jollei sopimuspuolten yleiskokous päätä istunnossaan, että seuraava kokous pidetään toisenlaisen ajanjakson kuluttua.

d) Yleiskokous voi pitää myös ylimääräisiä istuntoja, jos yksi tai useampi sopimuspuoli esittää asiasta pyynnön ja ainakin kolmannes sopimuspuolista kannattaa pyyntöä tai allekirjoittajien neuvoston pyynnöstä. Pyynnöstä tulee ilmetä istunnon tarkoitus.

e) Jokainen sopimuspuoli vastaa itse kuluista, jotka sille aiheutuvat edustuksesta sopimuspuolten yleiskokouksen istunnoissa. Yleiskokouksen istuntokulut katsotaan EUTELSATin hallinnollisiksi kuluiksi toimintasopimuksen 9 artiklan mukaisesti.

VIII artikla
Sopimuspuolten yleiskokous - menettelytavat

a) Jokaisella sopimuspuolella on yleiskokouksessa yksi ääni. Äänestämästä pidättyvää sopimuspuolta ei pidetä äänestävänä.

b) Päätökset asiakysymyksissä tehdään ainakin läsnä tai edustettuina olevien ja äänestävien sopimuspuolten kahden kolmanneksen määräenemmistöllä. Sopimuspuoli, joka edustaa yleissopimuksen VII artiklan b)-kappaleen mukaisesti yhtä tai kahta muuta sopimuspuolta, voi äänestää erikseen kummankin edustamansa sopimuspuolen puolesta.

c) Päätökset menettelytapakysymyksissä tehdään läsnä olevien ja äänestävien sopimuspuolten yksinkertaisella ääntenenemmistöllä siten, että jokaisella sopimuspuolella on yksi ääni.

d) Sopimuspuolten yleiskokous on päätösvaltainen, kun sopimuspuolten enemmistön edustajat ovat läsnä, edellyttäen, että vähintään kolmannes kaikista sopimuspuolista on läsnä.

e) Yleiskokous hyväksyy työjärjestyksensä, jonka tulee olla sopusoinnussa yleissopimuksen määräysten kanssa ja jonka tulee nimenomaan sisältää määräykset:

i) puheenjohtajan ja muiden toimihenkilöiden valitsemisesta;

ii) istuntojen koolle kutsumisesta;

iii) edustuksesta ja valtuutuksesta;

iv) äänestysmenettelyistä.

IX artikla
Sopimuspuolten yleiskokous - tehtävät

a) Sopimuspuolten yleiskokous voi ottaa käsiteltäväkseen kaikenlaisia EUTELSATiin liittyviä asioita, jotka vaikuttavat sopimuspuolten etuihin. Sillä on seuraavat tehtävät:

i) käsitellä EUTELSATin toiminnan yleisperiaatteita ja pitkän aikavälin tavoitteita sopusoinnussa yleissopimuksessa määrättyjen EUTELSATin periaatteiden, päämäärien ja toimialansa kanssa sekä antaa niistä lausuntoja ja suosituksia allekirjoittajien neuvostolle;

ii) suosittaa allekirjoittajien neuvostolle asianmukaisia menetelmiä, jotta EUTELSATin toiminta ei joudu ristiriitaan minkään muun yleisen monenvälisen yleissopimuksen kanssa, joka on sopusoinnussa yleissopimuksen kanssa ja johon ainakin yksinkertainen sopimuspuolten enemmistö liittyy;

iii) valtuuttaa yleissääntöjä tai erityisiä päätöksiä soveltaen allekirjoittajien neuvoston suosituksesta:

A) käyttämään EUTELSATin avaruusosaa erikoissatelliittiliikenteeseen yleissopimuksen III artiklan e-kappaleen mukaisesti;

B) EUTELSATin avaruusosaan kuulumattomia satelliitteja ja muita laitteita erikoissatelliittiliikenteen käytön yleissopimuksen III artiklan f-kappaleen iii)-kohdan mukaisesti;

C) EUTELSATin avaruusosaan kuulumattomia satelliitteja ja muita laitteita yleisten tietoliikennepalvelujen käytön yleissopimuksen III artiklan f-kappaleen i)- ja ii)-kohdan mukaisesti valtioille, jotka eivät ole sopimuspuolia ja tällaisten valtioiden lainkäyttövaltaan kuuluville yhteisöille.

iv) päättää muista allekirjoittajien neuvoston suosituksista ja antaa lausuntoja allekirjoittajien neuvostolta saamistaan selonteoista;

v) antaa yleissopimuksen XVI artiklan a-kappaleen nojalla lausuntonsa aikeista perustaa, hankkia tai käyttää EUTELSATin avaruusosan laitteisiin kuulumattomia avaruusosan laitteita;

vi) päättää EUTELSATin virallisista suhteista valtioihin, olivatpa ne sopimuspuolia tai ei tai kansainvälisiin järjestöihin sekä etenkin hyväksyä yleissopimuksen XVII artiklan c-kappaleessa mainittu päämajasopimus;

vii) käsitellä sopimuspuolten sille esittämiä valituksia;

viii) päättää yleissopimuksen XVIII artiklan b-kappaleen nojalla jonkin sopimuspuolen eroamisesta EUTELSATista;

ix) päättää ehdotuksista yleissopimuksen muuttamiseksi yleissopimuksen XIX artiklan mukaisesti ottaen huomioon allekirjoittajien neuvoston lausunnot tai suositukset, tehdä toimintasopimuksen 22 artiklan mukaisesti ehdotuksia toimintasopimuksen muuttamiseksi ja antaa lausuntonsa ja suosituksia toimintasopimuksen muuttamiseksi muutoin tehdyistä ehdotuksista;

x) päättää yleissopimuksen XXIII artiklan e-kappaleen mukaisesti tehdyistä liittymispyynnöistä.

b) Sopimuspuolten yleiskokous suorittaa kaikki EUTELSATin päämäärän saavuttamiseksi välttämättömät tehtävät, joita ei yleissopimuksessa nimenomaan anneta jonkin muun elimen suoritettavaksi.

c) Tehtäviään suorittaessaan sopimuspuolten yleiskokous ottaa huomioon kaikki allekirjoittajien neuvoston asianomaiset suositukset.

X artikla
Allekirjoittajien neuvosto - kokoonpano

a) Allekirjoittajien neuvoston muodostavat neuvoston jäsenet, joista jokainen edustaa yhtä allekirjoittajaa.

b) Allekirjoittaja voi edustaa toista allekirjoittajaa allekirjoittajien neuvoston istunnossa, mutta kukaan neuvoston jäsen ei saa edustaa useampaa kuin kahta allekirjoittajaa.

XI artikla
Allekirjoittajien neuvosto - menettelytavat

a) Jokainen allekirjoittaja osallistuu äänestykseen edustamaansa sijoitusosuutta vastaavasti paitsi milloin sovelletaan tämän artiklan b-, c- ja d-kappaletta. Äänestämästä pidättyviä allekirjoittajia ei pidetä äänestävinä.

b) Ennen kuin sijoitusosuudet määrätään ensimmäisen kerran käytön perusteella toimintasopimuksen 6 artiklan d-kappaleen mukaisesti, allekirjoittajan äänestykseen osallistumisen perustana oleva sijoitusosuus määrätään toimintasopimuksen B-liitteen mukaisesti. Sen jälkeen kun sijoitusosuudet on ensimmäisen kerran määrätty käytön perusteella, allekirjoittajan äänestykseen osallistumisen perustana oleva sijoitusosuus saadaan siitä, paljonko kyseinen allekirjoittaja käyttää EUTELSATin avaruusosaa kansainvälisiin ja kansallisiin yleisiin tietoliikennepalveluihin, paitsi tämän artiklan c- ja d-kappaleessa mainituissa poikkeustapauksissa.

c) Millään allekirjoittajalla ei saa olla yli 20 prosenttia EUTELSATissa käytettävästä kokonaisäänimäärästä. Allekirjoittajan vapaaehtoisesti hankkima sijoitusosuuden lisäys toimintasopimuksen 4 artiklan d-kappaleen mukaisen laajennuksen käyttöönottoon saakka lisää kuitenkin täksi ajaksi allekirjoittajan äänimäärää enintään 5 prosenttia riippumatta tässä kappaleessa mainitusta 20 prosentin rajoituksesta. Jos jonkin allekirjoittajan äänimäärä muuten ylittäisi sallitun äänimäärän, yli menevä osa jaetaan tasapuolisesti muille allekirjoittajille.

d) Tämän artiklan b-kappaletta varten määrätään, että kun allekirjoittajalle annetaan toimintasopimuksen 6 artiklan h-kappaleen mukaisesti pienempi tai isompi sijoitusosuus, vähennystä tai lisäystä sovelletaan suhteellisesti kaikkiin käyttötyyppeihin.

e) Tämän artiklan a-kappaleessa määritelty kunkin allekirjoittajan äänimäärä lasketaan toimintasopimuksen 6 artiklan mukaisesti määrätyn sijoitusosuuden perusteella.

Allekirjoittajan uudelleen laskettu äänimäärä tulee voimaan siitä päivästä, kun sen toimintasopimuksen 6 artiklan e-kappaleen mukaisesti uudelleen määrätty sijoitusosuus tulee voimaan.

f) Allekirjoittajien neuvoston istunto on päätösvaltainen, kun läsnä ovat joko neuvoston jäsenet, jotka edustavat äänioikeutettujen allekirjoittajien yksinkertaista enemmistöä, edellyttäen, että enemmistöllä on hallussaan vähintään kaksi kolmannesta kaikkien äänioikeutettujen allekirjoittajien kokonaisäänimäärästä, tai neuvoston jäsenet, jotka edustavat kaikkia äänioikeutettujen allekirjoittajia vähennettynä kolmella riippumatta näiden kolmen hallussa olevasta äänimäärästä.

g) Allekirjoittajien neuvosto pyrkii tekemään päätökset yksimielisesti. Muuten päätökset tehdään seuraavasti:

i) Jos tämän kappaleen ii)- ja iii)-kohdan erityismääräyksissä ei toisin määrätä, päätökset asiakysymyksissä tehdään

- joko sellaisten neuvoston jäsenten myönteisillä äänillä, jotka edustavat vähintään neljää allekirjoittajaa, joilla on hallussaan vähintään kaksi kolmannesta kaikkien äänioikeutettujen allekirjoittajien kokonaisäänimäärästä;

- tai paikalla tai edustettuna olevien vähintään kaikkien allekirjoittajien myönteisillä äänillä vähennettynä kolmella riippumatta näiden kolmen hallussa olevasta äänimäärästä.

ii) Päätökset yleissopimuksen III artiklan a- ja b-kappaleessa määriteltyihin tavoitteisiin pääsemiseksi tarvittavasta pääoman ylärajan muuttamisesta tehdään vähintään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, joka muodostuu kaikkien läsnä tai edustettuina olevien ja kaksi kolmannesta kokonaisäänimäärästä omaavien allekirjoittajien myönteisistä äänistä;

iii) päätökset pääoman ylärajan muutoksista, joita saatetaan tarvita sellaisten uusien pääoman sijoituksia vaativien ohjelmien toteuttamiseksi, jotka ovat tarpeen muihin kuin yleissopimuksen III artiklan a- ja b-kappaleessa määriteltyihin tavoitteisiin pääsemiseksi, tehdään paikalla tai edustettuina olevien ja vähintään kaksi kolmannesta kokonaisäänimäärästä omaavien allekirjoittajien vähintään kahden kolmanneksen määräenemmistöllä;

iv) päätökset menettelytapakysymyksissä tehdään läsnä tai edustettuina olevien neuvoston jäsenien vähintään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, siten, että kullakin jäsenellä on yksi ääni;

v) jäsen, jolle edustus on luovutettu yleissopimuksen X artiklan b-kappaleen mukaisesti, voi äänestää erikseen jokaisen allekirjoittajan puolesta, jota hän edustaa, paitsi tehtäessä tämän kappaleen iv)-kohdassa mainittuja päätöksiä.

h) Allekirjoittajien neuvosto hyväksyy työjärjestyksensä, jonka tulee olla sopusoinnussa yleissopimuksen kanssa ja sisältää nimenomaan määräykset:

i) puheenjohtajien ja muiden toimihenkilöiden valinnasta;

ii) istuntojen koollekutsumisesta;

iii) edustuksesta ja valtuutuksesta;

iv) äänestysmenettelyistä.

i) Allekirjoittajien neuvosto voi perustaa neuvoa-antavia komiteoita, jotka avustavat sitä sen tehtävien suorittamisessa.

j) Ensimmäinen allekirjoittajien neuvoston istunto kutsutaan koolle toimintasopimuksen A-liitteen 1 kappaleen mukaisesti. Sen jälkeen allekirjoittajien neuvosto kokoontuu tarvittaessa ja vähintään kolmesti vuodessa.

XII artikla
Allekirjoittajien neuvosto - tehtävät

a) Allekirjoittajien neuvoston velvollisuutena on EUTELSATin avaruusosan suunnittelu, kehittäminen, rakentaminen, perustaminen tai hankkiminen ostamalla tai vuokraamalla, käyttäminen ja ylläpitäminen sekä kaikki muu toiminta, johon EUTELSATilla on oikeus ryhtyä.

b) Allekirjoittajien neuvosto suorittaa tämän artiklan a-kappaleessa mainitun velvollisuutensa täyttämiseksi tarvittavat tehtävät, jotka sisältävät muun muassa seuraavaa:

i) EUTELSATin avaruusosan suunnitteluun, kehittämiseen, rakentamiseen, perustamiseen, hankkimiseen, käyttöön ja ylläpitoon sekä kaikkeen muuhun toimintaan, johon EUTELSATilla on oikeus ryhtyä, liittyvien menettelytapojen, suunnitelmien, ohjelmien ja toimien hyväksyminen;

ii) hankintamenettelyjen, -määräysten ja -sopimusehtojen sekä hankintasopimusten hyväksyminen;

iii) sellaisten toimeenpanojärjestelyjen hyväksyminen ja toteuttaminen, jotka edellyttävät pääjohtajan tekevän sopimuksen teknisistä, toimintaa koskevista tai muista tehtävistä, milloin se on järjestölle edullista;

iv) henkiseen omaisuuteen liittyvien oikeuksien hankkimisesta ja suojaamisesta sekä oikeuksia koskevien lupien myöntämisestä annettavien yleisperiaatteiden ja menettelytapojen hyväksyminen toimintasopimuksen 18 artiklan mukaisesti;

v) rahoituspolitiikan ja -sääntöjen, talousarvion ja vuotuisen tulo- ja menoarvion ja yleisten rahoitussääntöjen hyväksyminen sekä niiden erityispäätösten hyväksyminen, jotka koskevat yleissopimuksen V artiklan ja toimintasopimuksen 8 artiklan mukaisesti säännöllisesti tehtäviä käyttömaksujen määrittelyjä, sekä kaikista muista rahoitusasioista päättäminen yleissopimuksen ja toimintasopimuksen mukaisesti;

vi) perusteiden ja menettelytapojen hyväksyminen, joilla annetaan EUTELSATin käyttöoikeus standardien mukaisille maa-asemille, joilla valvotaan ja tarkkaillaan käyttöoikeuden saaneiden maa-asemien toiminta-arvoja ja joilla koordinoidaan maa-asemien liittymistä EUTELSATin avaruusosaan ja avaruusosan käyttöä;

vii) EUTELSATin avaruusosan käyttöoikeuden myöntäminen standardista poikkeaville maa-asemille;

viii) EUTELSATin avaruusosan kapasiteetin jakamista koskevien ehtojen ja edellytysten hyväksyminen;

ix) sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuulumattomien tietoliikenneyhteisöille annettavaa EUTELSATin avaruusosan käyttöoikeutta koskevien ehtojen ja edellytysten määrääminen yleissopimuksen III artiklan mukaisesti;

x) lyhytaikaisista luotoista ja lainoista päättäminen toimintasopimuksen 11 artiklan mukaisesti;

xi) sisäisten yleissääntöjen laatiminen ja sellaisten päätösten hyväksyminen, jotka ovat sopusoinnussa Kansainvälisen pikatiedotusliiton Radio-ohjesäännön radiotaajusspektrin käyttöä ja kiertoratatilan tehokkuutta ja taloudellisuutta koskevien määräyksien kanssa ja joita saatetaan tarvita takaamaan, että EUTELSATin avaruusosan tai yleissopimuksen III artiklan f-kappaleen mukaisesti käyttöön antamien satelliittien tai muiden laitteiden toiminta täyttää vaatimukset;

xii) suositusten antaminen sopimuspuolten yleiskokoukselle yleissopimuksen IX artiklan a-kappaleen iii)-kohdan mukaisesti annettavista oikeuksista;

xiii) neuvojen antaminen sopimuspuolten yleiskokoukselle yleissopimuksen XVI artiklan a-kappaleen mukaisista aikeista perustaa, hankkia tai käyttää EUTELSATin avaruusosaan kuulumattoman avaruusosan laitteita;

xiv) sisäisten yleissääntöjen laatiminen ja päätösten hyväksyminen, jotka koskevat EUTELSATin avaruusosan koordinointia INTELSATin ja INMARSATin avaruusosien kanssa vastaavien järjestöjen sopimusten mukaisesti;

xv) yleissopimuksen XVIII ja toimintasopimuksen 21 artiklan mukaiset toimet allekirjoittajan erotessa tai jäsenyyden päättyessä;

xvi) pääjohtajan nimittäminen ja erottaminen ja toimeenpanoelimen koko henkilökunnan lukumäärästä, asemasta ja työskentelyehdoista päättäminen pääjohtajan suosituksesta ja yleissopimuksen XIII artiklan e-kappaleen mukaisesti sekä pääjohtajan tekemien sellaisten ylempien toimihenkilöiden nimitysten hyväksyminen, jotka ovat hänelle suoraan vastuussa;

xvii) toimeenpanoelimen jonkun ylemmän toimihenkilön määrääminen toimimaan virkaatekevänä pääjohtajana pääjohtajan ollessa poissa tai estynyt hoitamasta tehtäviään tai pääjohtajan toimen vapautuessa;

xviii) yleissopimuksen XVII artiklan c-kappaleessa mainitusta erioikeuksia, vapautuksia ja vapauksia koskevan päämajasopimuksesta sen sopimuspuolen kanssa käytävien neuvottelujen johtaminen, jonka alueella EUTELSATin päämaja sijaitsee, ja sopimuksen antaminen sopimuspuolten yleiskokouksen hyväksyttäväksi;

xix) EUTELSATin toimintakertomusten antaminen sopimuspuolten yleiskokoukselle määräajoin;

xx) niiden tietojen toimittaminen sopimuspuolelle tai allekirjoittajalle, joita tämä tarvitsee yleissopimuksen tai toimintasopimuksen mukaisesti;

xxi) välimiehen määrääminen, milloin EUTELSAT on välimiesmenettelyn osapuolena;

xxii) lausuntonsa ja suositustensa antaminen sopimuspuolten yleiskokoukselle yleissopimuksen XIX artiklan a-kappaleen mukaisesti siihen ehdotetuista muutoksista;

xxiii) päättäminen yleissopimuksen kanssa sopusoinnussa olevista toimintasopimuksen muutoksista toimintasopimuksen 22 artiklan mukaisesti;

xxiv) liittymispyyntöjen tutkiminen ja niitä koskevien suositusten tekeminen sopimuspuolten yleiskokoukselle yleissopimuksen XXIII artiklan d-kappaleen mukaisesti.

c) Allekirjoittajien neuvoston tulee tehtävissään noudattaa sopimuspuolten yleiskokouksen sille yleissopimuksen IX artiklan mukaisesti antamia suosituksia ja lausuntoja.

XIII artikla
Toimeenpanoelin

a) Toimeenpanoelintä johtaa pääjohtaja, jonka nimittää allekirjoittajien neuvosto ja jonka nimitys vaatii sopimuspuolten vahvistuksen. Tallettaja ilmoittaa nimityksestä viipymättä sopimuspuolille. Nimitys katsotaan vahvistetuksi, jos yli kolmannes sopimuspuolista ei ole kuudenkymmenen päivän kuluessa tiedoksiannosta ilmoittanut tallettajalle kirjallisesti vastalausettaan. Pääjohtaja ottaa toimen vastaan nimityksen jälkeen allekirjoittajien neuvoston määräämänä ajankohtana odottaen nimityksen vahvistamista.

b) Pääjohtajan toimikausi on kuusi vuotta, ellei allekirjoittajien neuvosto toisin päätä.

c) Allekirjoittajien neuvosto voi erottaa pääjohtajan virasta ennen toimikauden loppua, jos siihen on aihetta, ja sen tulee ilmoittaa erottamisen perusteista sopimuspuolten yleiskokoukselle.

d) Pääjohtaja on EUTELSATin ylin toimeenpanoviranomainen ja lakimääräinen edustaja. Hän toimii allekirjoittajien neuvoston alaisuudessa ja on sille suoraan vastuussa siitä, että toimeenpanoelin suorittaa kaikki tehtävänsä.

e) Toimeenpanoelimen rakenne ja henkilöstötasot, koko henkilöstön työsuhteen ehdot sekä pääjohtajan palkkaamien neuvonantajien työsuhteen ehdot annetaan allekirjoittajien neuvoston hyväksyttäväksi.

f) Pääjohtajalla on valtuudet nimittää toimeenpanoelimen koko henkilöstö. Allekirjoittajien neuvoston on kuitenkin hyväksyttävä suoraan pääjohtajalle vastuussa olevien ylempien toimihenkilöiden nimitykset, kuten yleissopimuksen XII artiklan b-kappaleen xvi)-kohdassa määrätään.

g) Pääjohtajan viran ollessa vapaana tai pääjohtajan ollessa poissa tai estynyt hoitamasta tehtäviään, yleissopimuksen XII artiklan b-kappaleen xvii)-kohdan mukaan asianmukaisesti nimitetyllä virkaatekevällä pääjohtajalla on valtuudet käyttää pääjohtajalle yleissopimuksen ja toimintasopimuksen mukaan kuuluvia oikeuksia.

h) Tärkein harkintaperuste pääjohtajaa ja toimeenpanoelimen muuta henkilöstöä nimitettäessä on mahdollisimman suuren itsenäisyyden, pätevyyden ja tehokkuuden takaaminen.

i) Pääjohtajan ja toimeenpanoelimen henkilöstön tulee pidättyä toiminnasta, joka on ristiriidassa velvollisuuksien kanssa, jotka heillä on EUTELSATille.

XIV artikla
Hankinnat

a) EUTELSATin hankintapolitiikan tulee olla omiaan edistämään, sekä sen omaksi että sopimuspuolten ja allekirjoittajien eduksi, mahdollisimman laajaa tavaroiden ja palveluiden tarjontakilpailua, ja siinä tulee ottaa huomioon toimintasopimuksen 17 ja 18 artiklan määräykset.

b) Paitsi mitä toimintasopimuksen 17 artiklassa määrätään, tavarat ja palvelukset hankitaan EUTELSATille avoimeen kansainväliseen tarjouspyyntöön saatuihin vastauksiin pohjautuviin sopimuksiin.

c) Sopimukset annetaan EUTELSATin etujen mukaisesti niille tarjouksen tekijöille, jotka tarjoavat laadun, hinnan, toimitusajan ja muiden EUTELSATille olennaisten tärkeiden perusteiden parhaimman yhdistelmän edellyttäen, että jos jotkut tarjouksista käsittävät samanlaisen edellä mainittujen perusteiden yhdistelmän, sopimusten antamisessa otetaan asianmukaisesti huomioon sopimuspuolten yleiset edut ja niiden teollisuuden edut.

XV artikla
Oikeudet ja velvoitteet

a) Sopimuspuolten ja allekirjoittajien tulee käyttää yleissopimuksessa niille myönnettyjä oikeuksiaan ja täyttää sen mukaiset velvollisuutensa yleissopimuksen periaatteiden ja määräysten mukaisesti ja niiden edistämiseksi.

b) Kaikki sopimuspuolet ja allekirjoittajat voivat olla läsnä kaikissa konferensseissa ja kokouksissa, joissa niillä on yleissopimuksen tai toimintasopimuksen jonkin määräyksen mukaan oikeus olla edustettuna. Ne voivat olla läsnä muissa kokouksissa, joita pidetään EUTELSATin koolle kutsumina tai EUTELSATin puitteissa sen tällaisia kokouksia varten tekemien järjestelyjen mukaisesti riippumatta siitä, missä ne pidetään.

c) Ennen kuin tällainen konferenssi tai kokous pidetään sen maan ulkopuolella, jonne EUTELSATin päämaja perustetaan, toimeenpanoelimen on varmistettava, että isäntänä toimivan sopimuspuolen tai allekirjoittajan kanssa tällaisen konferenssin tai kokouksen johdosta tehtävät järjestelyt sisältävät määräyksen, että kaikkien osallistumaan oikeutettujen sopimuspuolten ja allekirjoittajien edustajat pääsevät isäntämaahan ja saavat oleskella siellä konferenssin tai kokouksen ajan.

d) Kaikkien sopimuspuolten tulee tarpeen vaatiessa ryhtyä lainkäyttöalueellaan toimiin, joilla estetään käyttämästä EUTELSATin avaruusosan yhteydessä maa-asemia, jotka eivät täytä toimintasopimuksen 15 artiklan vaatimuksia.

XVI artikla
Muut avaruusosat

a) Jokainen sopimuspuoli tai allekirjoittaja, joka aikoo perustaa tai saa tietoonsa, että joku henkilö sen lainkäyttövallan alueella aikoo yksin tai yhteistyössä yhdessä jonkun muun kanssa perustaa, hankkia tai käyttää EUTELSATin avaruusosaan kuulumattomia avaruusosan laitteita tyydyttääkseen yleisten tietoliikennepalvelujen tarvettansa EUTELSATin avaruusosan toiminta-alueella yleissopimuksen III artiklan a- ja b-kohdan mukaisten palvelujen aikaansaamiseksi, tulee ennen laitteiden perustamista, hankkimista tai käyttämistä toimittaa sopimuspuolten yleiskokoukselle kaikki tarvittavat tiedot allekirjoittajien neuvoston välityksellä, joka tutkii, onko todennäköistä, että tästä koituu EUTELSATille huomattavaa taloudellista haittaa. Allekirjoittajien neuvosto antaa selontekonsa ja päätelmänsä sopimuspuolten yleiskokoukselle.

Sopimuspuolten yleiskokouksen tulee antaa lausuntonsa kuuden kuukauden kuluessa edellä mainitun menettelyn alkamisesta. Tätä varten voidaan kutsua koolle ylimääräinen sopimuspuolten yleiskokous.

b) Allekirjoittajien neuvosto laatii ja antaa sopimuspuolten yleiskokouksen hyväksyttäväksi kiireellisesti suuntaviivat sellaisen sopimuspuolen tai allekirjoittajan harkittavaksi, joka aikoo perustaa tai saa tietää, että jokin sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluva henkilö aikoo yksin tai yhteistyössä jonkun muun kanssa aikaansaada EUTELSATin avaruusosaan kuulumattoman avaruusosan laitteita kotimaisten tai yleisten tai erikoispalvelun kansainvälisten tietoliikennetarpeiden täyttämiseksi. Täten pyritään varmistamaan sellaisten erillisten laitteiden yhteensopivuus olemassa olevan tai suunnitellun EUTELSATin avaruusosan kanssa sekä teknisesti että käytettävän radiotaajuuden ja kiertoratatilan kannalla.

c) Tätä artiklaa ei sovelleta EUTELSATin avaruusosaan kuulumattomien avaruusosan laitteiden perustamiseen, hankkimiseen tai käyttöön, kun laitteet:

i) ovat osa tai on tarkoitettu osaksi INTELSATin avaruusosaa tai INMARSATin avaruusosaa INTELSATia koskevan sopimuksen ja INMARSATia koskevan yleissopimuksen tarkoittamassa mielessä;

ii) perustetaan pelkästään kansallista turvallisuutta varten.

XVII artikla
EUTELSATin päämaja, erioikeudet, vapautukset ja vapaudet

a) EUTELSATin päämaja on Pariisissa.

b) EUTELSAT ja sen omaisuus on yleissopimuksen salliman toiminnan rajoissa vapautettu kaikkien sopimuspuolten alueella tuloverosta ja välittömästä omaisuusverosta, tietoliikennesatelliittien ja niiden osien sekä kaikkien EUTELSATin avaruusosan käyttöön tarkoitettujen laitteiden tullimaksuista.

c) Jokainen sopimuspuoli myöntää tässä kappaleessa mainitun pöytäkirjan mukaiset asianmukaiset erioikeudet, vapautukset ja vapaudet EUTELSATille, sen toimihenkilöille ja pöytäkirjassa mainituille työntekijöille, sopimuspuolille ja niiden edustajille, allekirjoittajille ja niiden edustajille sekä välimiesmenettelyyn osallistuville. Erityisesti jokainen sopimuspuoli myöntää näille henkilöille vapautuksen oikeudellisista toimista, jotka koskevat heidän velvollisuuksiensa rajoissa tehtäviään suorittaessaan tekemiään tekoja tai kirjoittamiaan tai puhumiaan sanoja siinä määrin ja niissä tapauksissa kuin tässä kappaleessa mainitussa pöytäkirjassa määrätään. Sopimuspuolen, jonka alueella EUTELSATin päämaja sijaitsee, tulee ensi tilassa tehdä EUTELSATin kanssa päämajasopimus, joka kattaa erioikeudet, vapautukset ja vapaudet.

Päämajasopimukseen tulee sisältyä määräys, että kaikki allekirjoittajat lukuun ottamatta sen osapuolen nimittämää allekirjoittajaa, jonka alueella EUTELSATin päämaja sijaitsee, vapautetaan allekirjoittajina toimiessaan EUTELSATilta tämän sopimuspuolen lainkäyttöalueella saamiensa tulojen verotuksesta. Muut sopimuspuolet tekevät myös mahdollisimman pian pöytäkirjan erioikeuksista, vapautuksista ja vapauksista. Sekä päämajasopimuksessa että pöytäkirjassa määrätään niiden voimassaolon lakkaamisesta, ja kumpikin on riippumaton yleissopimuksesta.

XVIII artikla
Eroaminen ja keskeytyminen

a) i) Jokainen sopimuspuoli tai allekirjoittaja voi erota vapaaehtoisesti EUTELSATista milloin hyvänsä;

ii) Sopimuspuolen tulee ilmoittaa tallettajalle eroamispäätöksestään kirjallisesti. Kun sopimuspuoli eroaa EUTELSATista, allekirjoittaja, jonka se on yleissopimuksen II artiklan b-kappaleen mukaisesti määrännyt, katsotaan eronneen toimintasopimuksesta siitä päivästä lukien, jolloin sopimuspuolen irtisanominen tulee voimaan;

iii) Allekirjoittajan eroamispäätöksestä ilmoittaa allekirjoittajan nimennyt sopimuspuoli pääjohtajalle kirjallisesti, ja ilmoitus merkitsee sitä, että sopimuspuoli hyväksyy allekirjoittajan eroamispäätöksen. Kun allekirjoittaja eroaa EUTELSATista, sen määrännyt sopimuspuoli ryhtyy itse toimimaan allekirjoittajana, kunnes se nimittää uuden allekirjoittajan tai eroaa EUTELSATista.

iv) Vapaaehtoinen tämän kappaleen i)-, ii)- ja iii)-kohdan mukainen eroaminen EUTELSATista tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun tallettaja tai tapauksesta riippuen pääjohtaja on vastaanottanut asiasta ilmoituksen.

b) i) Jos sopimuspuoli näyttää jättäneen täyttämättä jonkin yleissopimuksen mukaisen velvoitteensa, sopimuspuolten yleiskokous voi saatuaan tästä ilmoituksen tai omasta aloitteestaan ja harkittuaan sopimuspuolen mahdollisesti esittämiä näkökantoja päättää, jos se toteaa sopimusta rikotun, että sopimuspuolen on katsottava eronneen EUTELSATista, jolloin yleissopimus lakkaa olemasta voimassa tämän sopimuspuolen osalta päätöspäivästä lukien. Asiaa käsittelemään voidaan kutsua koolle ylimääräinen sopimuspuolten yleiskokous. Kun sopimuspuolen katsotaan eronneen EUTELSATista tämän kohdan mukaisesti, allekirjoittajan, jonka se on yleissopimuksen II artiklan b-kappaleen mukaisesti määrännyt, katsotaan eronneen toimintasopimuksesta siitä päivästä lukien, jolloin sopimuspuolen irtisanominen tulee voimaan.

ii) A) Jos allekirjoittaja näyttää jättäneen allekirjoittajana täyttämättä jonkin yleissopimuksen tai toimintasopimuksen mukaisen, muun kuin toimintasopimuksen 4 artiklan a-kappaleessa mainitun velvoitteensa, eikä laiminlyöntiä korjata kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun toimeenpanoelin on ilmoittanut allekirjoittajalle julkisesti allekirjoittajien neuvoston päätöslauselmasta, jossa laiminlyöntiin kiinnitetään huomiota, allekirjoittajan yleissopimuksen ja toimintasopimuksen mukaiset oikeudet keskeytyvät itsestään tämän kolmen kuukauden kuluttua.

Allekirjoittajalla säilyvät oikeuksien ollessa keskeytyneinä tämän kappaleen mukaisesti kaikki yleissopimuksen ja toimintasopimuksen sille asettamat velvoitteet ja vastuut.

B) Harkittuaan allekirjoittajan tai sen määränneen sopimuspuolen näkökantoja allekirjoittajien neuvosto voi päättää, että allekirjoittajan on katsottava eronneen EUTELSATista ja että toimintasopimus lakkaa olemasta voimassa allekirjoittajan osalta päätöspäivästä lukien.

Kun allekirjoittajan katsotaan eronneen EUTELSATista, allekirjoittajan määrännyt sopimuspuoli ryhtyy itse toimimaan allekirjoittajana eroamispäivästä lukien, kunnes se nimittää uuden allekirjoittajan tai eroaa EUTELSATista.

iii) A) Jos allekirjoittaja ei maksa kolmen kuukauden kuluessa maksua, joka toimintasopimuksen 4 artiklan a-kappaleen mukaan kuuluu sen maksettavaksi, allekirjoittajan yleissopimuksen ja toimintasopimuksen mukaiset oikeudet keskeytyvät itsestään. Allekirjoittajalla säilyvät oikeuksien ollessa keskeytyneinä tämän kappaleen mukaisesti kaikki yleissopimuksen ja toimintasopimuksen sille asettamat velvoitteet ja vastuut.

B) Jos asianmukaisia maksuja ei ole maksettu kolmen kuukauden kuluessa oikeuksien keskeytyksestä, allekirjoittajien neuvosto voi harkittuaan allekirjoittajan tai sen määränneen sopimuspuolen esittämiä näkökantoja päättää, että allekirjoittajan on katsottava eronneen EUTELSATista ja että toimintasopimus lakkaa olemasta allekirjoittajan osalta voimassa päätöspäivästä lukien.

Kun allekirjoittajan katsotaan eronneen EUTELSATista, allekirjoittajan määrännyt sopimuspuoli ryhtyy itse toimimaan allekirjoittajana eroamispäivästä lukien, kunnes se nimittää uuden allekirjoittajan tai eroaa EUTELSATista.

c) Jos sopimuspuoli haluaa jostain syystä itse tulla määräämänsä allekirjoittajan sijaan tai määrää uuden allekirjoittajan, sen tulee ilmoittaa asiasta tallettajalle kirjallisesti. Yleissopimus ja toimintasopimus tulevat voimaan uuden allekirjoittajan osalta ja lakkaavat olemasta voimassa aikaisemman allekirjoittajan osalta siitä hetkestä, kun uusi allekirjoittaja ottaa vastatakseen kaikista aikaisemman allekirjoittajan jäljellä olevista velvoitteista ja allekirjoittaa toimintasopimuksen.

d) Sopimuspuolella, joka on eronnut tai jonka katsotaan eronneen EUTELSATista, lakkaa olemasta oikeus olla edustettuna sopimuspuolten yleiskokouksessa, eikä se saa osakseen mitään velvoitteita tai vastattavaa eroamisen tultua voimaan paitsi voimaantuloa edeltävältä ajalta oleviin tekoihin tai laiminlyönteihin perustuvien velkojen maksamisen osalta.

e) i) Allekirjoittajalla, joka on eronnut tai jonka katsotaan eronneen toimintasopimuksesta, lakkaa eroamisen tultua voimaan olemasta oikeus olla edustettuna allekirjoittajien neuvostossa eikä se saa siitä lukien osakseen mitään velvoitteita tai vastattavaa paitsi, jollei allekirjoittajien neuvosto toisin päätä, velvoitteensa suorittaa asianmukainen osuutensa pääomakustannuksista, joka tarvitaan ennen voimaantulopäivää tehtyjen ja erityisesti hyväksyttyjen sitoumusten täyttämiseksi ja tätä päivää edeltävältä ajalta oleviin tekoihin tai laiminlyönteihin perustuvien velkojen maksamiseksi.

ii) Rahoitusselvitys, joka tehdään allekirjoittajan erotessa EUTELSATista, tulee tehdä toimintasopimuksen 21 artiklan mukaisesti.

f) Tallettajan tai tilanteesta riippuen pääjohtajan on toimitettava heti kaikille sopimuspuolille ja allekirjoittajille kaikki eroamisilmoitukset ja kaikki päätökset, joilla eroaminen saatetaan voimaan.

g) Mikään tässä artiklassa ei riistä sopimuspuolelta tai allekirjoittajalta sen tässä ominaisuudessa saamaa oikeutta, joka säilyy sillä eroamisen tultua voimaan ja josta se ei ole saanut tämän artiklan mukaista korvausta.

XIX artikla
Muutokset

a) Jokainen sopimuspuoli voi ehdottaa muutoksia tähän yleissopimukseen, ja niistä ilmoitetaan pääjohtajalle, joka välittää ehdotukset viipymättä kaikille sopimuspuolille ja allekirjoittajille. Muutosehdotus on annettava tiedoksi kolmea kuukautta ennen sen käsittelyä allekirjoittajien neuvostossa. Allekirjoittajien neuvosto antaa sopimuspuolten yleiskokoukselle lausuntonsa ja suosituksensa kuuden kuukauden kuluttua muutosehdotuksen tiedoksiantamisesta. Sopimuspuolten yleiskokous käsittelee muutosehdotuksen aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut sen ja ottaa käsittelyssään huomioon allekirjoittajien neuvoston esittämät lausunnot ja suositukset. Sopimuspuolten yleiskokous voi kussakin tapauksessa lyhentää tätä määräaikaa päättämällä siitä asiakysymysten mukaisessa käsittelyjärjestyksessä.

b) Yleiskokouksen hyväksymä muutos tulee voimaan sadan kahdenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun tallettaja on saanut hyväksymisilmoituksen kahdelta kolmannekselta valtioista, jotka olivat sopimuspuolia yleiskokouksen hyväksyessä ehdotuksen ja joiden allekirjoittajilla oli hallussaan vähintään kaksi kolmannesta sijoitusosuuksien yhteismäärästä. Muutos sitoo voimaantulostaan lähtien kaikkia sopimuspuolia ja allekirjoittajia.

c) Muutos tulee aikaisintaan voimaan kahdeksan kuukauden kuluttua siitä, kun sopimuspuolten yleiskokous on sen hyväksynyt. Jos muutos ei ole tullut voimaan tämän artiklan b-kappaleen mukaisesti kahdeksantoista kuukauden kuluttua siitä, kun sopimuspuolten yleiskokous on sen hyväksynyt, se katsotaan rauenneeksi.

XX artikla
Riitojen ratkaiseminen

a) Kaikkien sopimuspuolten välillä tai EUTELSATin ja sopimuspuolen tai sopimuspuolten välillä syntyvät riidat yleissopimuksen tai toimintasopimuksen 15 artiklan c-kappaleen tai 16 artiklan c-kappaleen tulkinnasta tai soveltamisesta alistetaan yleissopimuksen B-liitteen mukaiseen välimiesmenettelyyn, jos riitoja ei pystytä ratkaisemaan muuten vuoden kuluessa siitä, kun riidan osapuoli on ilmoittanut toiselle osapuolelle aikomuksestaan ratkaista riita sovinnollisesti. Kaikki vastaavat riidat, jotka syntyvät toisaalta yhden tai useamman sopimuspuolen välillä tai toisaalta yhden tai useamman allekirjoittajan välille tämän yleissopimuksen tai toimintasopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta, voidaan alistaa yleissopimuksen B-liitteen mukaiseen välimiesmenettelyyn edellyttäen, että sopimuspuoli tai sopimuspuolet ja allekirjoittaja tai allekirjoittajat, joita riita koskee, siihen suostuvat.

b) Kaikki riidat, jotka syntyvät yleissopimuksen tai toimintasopimuksen 15 artiklan c-kappaleen tai 16 artiklan c-kappaleen tulkinnasta tai soveltamisesta sopimuspuolen ja sellaisen valtion välillä, joka on lakannut olemasta sopimuspuoli, tai EUTELSATin ja sellaisen valtion välillä, joka on lakannut olemasta sopimuspuoli, ja jotka syntyvät valtion lakattua olemasta sopimuspuoli, alistetaan yleissopimuksen B-liitteen määräysten mukaiseen välimiesmenettelyyn, jos riitoja ei pystytä ratkaisemaan sovinnollisesti, edellyttäen, että valtio, joka on lakannut olemasta sopimuspuoli, suostuu tähän. Jos valtio lakkaa olemasta sopimuspuoli tai jos valtio tai tietoliikenneyhteisö lakkaa olemasta allekirjoittaja sen jälkeen, kun riita, jonka osapuolena se on, on alistettu tämän artiklan a-kappaleen mukaisesti välimiesmenettelyllä ratkaistavaksi, välimiesmenettelyä jatketaan, ja se viedään päätökseen.

c) Muiden EUTELSATin ja jonkin sopimuspuolen välisten sopimusten kuin yleissopimuksen ja toimintasopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta syntyvät riidat ratkaistaan siten kuin asianomaisissa sopimuksissa määrätään. Jos sovittelusta ei ole määrätty erikseen eikä tällaisia riitoja pystytä muuten ratkaisemaan, ne alistetaan yleissopimuksen B-liitteen mukaiseen välimiesmenettelyyn, jos riidan osapuolet tähän suostuvat.

XXI artikla
Allekirjoittaminen - varaumat

a) Jokainen valtio, jonka tietoliikennehallinto tai tunnustettu yksityinen käyttöjärjestö on väliaikaisen sopimuksen allekirjoittajaosapuolena tai jolla on siihen oikeus, voi tulla yleissopimuksen osapuoleksi:

i) allekirjoittamisella ilman ratifioimis- tai hyväksymisehtoa tai

ii) allekirjoittamisella ratifioimis- tai hyväksymisehdoin, jota seuraa ratifioiminen tai hyväksyminen tai

iii) liittymisellä.

b) Yleissopimus on avoinna allekirjoitettavaksi Pariisissa 15 päivästä heinäkuuta 1982 lähtien, kunnes se tulee voimaan ja on sen jälkeen avoinna liittymistä varten.

c) Valtio ei voi tulla yleissopimuksen sopimuspuoleksi, ennen kuin sen määräämä tietoliikenneyhteisö tai se itse on allekirjoittanut toimintasopimuksen.

d) Yleissopimukseen tai toimintasopimukseen ei voi tehdä varaumia.

XXII artikla
Voimaantulo

a) Yleissopimus tulee voimaan kuudenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun kaksi kolmannesta valtioista, joiden lainkäyttövaltaan väliaikaisen sopimuksen allekirjoittajaosapuolet kuuluvat sinä päivänä, kun yleissopimus avataan allekirjoitettavaksi, on allekirjoittanut sen XXI artiklan a-kappaleen i)-kohdan mukaisesti tai ratifioinut tai hyväksynyt sen edellyttäen, että:

i) allekirjoittajaosapuolilla tai niiden määräämillä ECS-sopimuksen sopimuspuolilla on hallussaan kaksi kolmannesta sopimuksen mukaisista rahoitusosuuksista ja että

ii) toimintasopimus on allekirjoitettu yleissopimuksen II artiklan b-kappaleen mukaisesti.

b) Yleissopimus tulee voimaan, kun vähintään kahdeksan kuukautta on kulunut sen avaamisesta allekirjoitettavaksi. Yleissopimus ei tule voimaan, jos sitä ei ole allekirjoitettu, ratifioitu tai hyväksytty tämän artiklan a-kappaleen mukaisesti kolmenkymmenenkuuden kuukauden kuluessa päivästä, jolloin se on avattu allekirjoitettavaksi.

c) Sellaisen valtion osalta, jonka ratifioimis-, liittymis- tai hyväksymiskirja on talletettu yleissopimuksen voimaantulopäivän jälkeen, yleissopimus tulee voimaan tallettamispäivänä.

d) Yleissopimuksen tultua voimaan sitä sovelletaan väliaikaisesti valtioon, joka on allekirjoittanut sen ratifioimis- tai hyväksymisehdoin ja joka on tätä pyytänyt allekirjoittamishetkellä tai myöhemmin ennen voimaantuloa. Väliaikainen soveltaminen lakkaa:

i) kun valtio on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa;

ii) kahden vuoden kuluttua siitä, kun yleissopimus on tullut voimaan ilman, että valtio on ratifioinut tai hyväksynyt sitä;

iii) kun valtio on ilmoittanut ennen tämän kappaleen ii)-kohdassa mainitun ajan päättymistä, että se on päättänyt olla ratifioimatta tai hyväksymättä yleissopimusta.

Kun väliaikainen soveltaminen lakkaa tämän kappaleen ii)- tai iii)-kohdan mukaisesti, sopimuspuolen ja sen määräämän allekirjoittajan oikeuksia ja velvoitteita säätelee yleissopimuksen XVIII artiklan d-, e- ja g-kappaleet.

e) Tämän artiklan määräyksistä huolimatta yleissopimus ei tule voimaan eikä sitä sovelleta väliaikaisesti minkään valtion osalta, jos yleissopimuksen XXI artiklan c-kappaleen ehtoja ei ole täytetty.

f) Tultuaan voimaan yleissopimus korvaa ja lakkauttaa väliaikaisen sopimuksen. Mikään yleissopimuksen tai toimintasopimuksen määräys ei kuitenkaan vaikuta sopimuspuolen tai allekirjoittajan oikeuksiin tai velvoitteisiin, joita sille on tullut sen ollessa aikaisemmin väliaikaisen sopimuspuolen allekirjoittajaosapuolena tai ECS-sopimuksen allekirjoittajana.

XXIII artikla
Liittyminen

a) Jokainen valtio, jonka tietoliikennehallinto tai tunnustettu yksityinen käyttöjärjestö on väliaikaisen sopimuksen allekirjoittajaosapuolena tai jolla oli siihen oikeus sinä päivänä, jolloin yleissopimus avataan allekirjoitettavaksi, voi liittyä yleissopimukseen siitä lähtien, kun se lakkaa olemasta avoinna allekirjoitettavaksi siihen asti, kun sen voimaantulosta on kulunut kaksi vuotta.

b) Tämän artiklan kappaleiden c--e määräyksiä sovelletaan seuraavien valtioiden esittämiin liittymispyyntöihin:

i) valtion, jonka tietoliikennehallinto tai tunnustettu yksityinen käyttöjärjestö on väliaikaisen sopimuksen allekirjoittajaosapuolena tai jolla oli siihen oikeus sinä päivänä, jolloin yleissopimus avataan allekirjoitettavaksi, mutta joka ei ole tullut yleissopimuksen sopimuspuoleksi yleissopimuksen XXI artiklan a-kappaleen i)- tai ii)-kohdan tai tämän artiklan a-kappaleen mukaisesti;

ii) jokaisen muun Kansainväliseen pikatiedotusliittoon kuuluvan Euroopan valtion, joka haluaa liittyä yleissopimukseen sen tultua voimaan.

c) Valtio, joka haluaa liittyä yleissopimukseen tämän artiklan b-kappaleessa mainittujen asianhaarojen vallitessa (hakijavaltio), ilmoittaa asiasta pääjohtajalle kirjallisesti sekä toimittaa tälle kaikki allekirjoittajien neuvoston mahdollisesti tarvitsemat tiedot siitä, miten hakijavaltio aikoo käyttää EUTELSATin avaruusosaa.

d) Allekirjoittajien neuvosto tutkii, vastaako hakijavaltion hakemus tekniseltä sekä toiminnan ja rahoituksen kannalta EUTELSATin ja allekirjoittajien etuja EUTELSATin toimialan mukaisesti sekä antaa asiasta lausunnon sopimuspuolten yleiskokoukselle.

e) Sopimuspuolten yleiskokous ottaa tämän suosituksen huomioon päättäessään hakijavaltion hakemuksesta kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun allekirjoittajien neuvosto on päättänyt, että se on saanut kaikki tämän artiklan c-kohdassa vaaditut tiedot. Allekirjoittajien neuvoston päätöksestä ilmoitetaan viipymättä sopimuspuolten yleiskokoukselle.

Sopimuspuolten yleiskokous päättää asiasta salaisella äänestyksellä asiakysymysten mukaisessa käsittelyjärjestyksessä. Sopimuspuolten yleiskokous voidaan kutsua ylimääräiseen istuntoon käsittelemään asiaa.

f) Pääjohtaja ilmoittaa hakijavaltiolle sopimuspuolten yleiskokouksen asettamista liittymisehdoista, joista tehdään pöytäkirja liitettäväksi liittymisasiakirjaan, jonka kyseinen valtio tallettaa tallettajan huostaan.

XXIV artikla
Vastuu

Mikään sopimuspuoli ei ole yksin vastuussa EUTELSATin teoista eikä velvoitteista, paitsi silloin kun vastuu perustuu sopimukseen, jonka sopimuspuolina kyseinen valtio ja korvauksia vaativa valtio ovat. Tällöin EUTELSAT hyvittää kyseiselle sopimuspuolelle tällaisesta vastuusta, jos sopimuspuoli ei ole nimenomaan sitoutunut ottamaan yksin vastuuta.

XXV artikla
Erinäisiä määräyksiä

a) EUTELSATin viralliset kielet ja työkielet ovat englanti ja ranska.

b) EUTELSAT toimii sopimuspuolten yleiskokouksen yleiset näkemykset huomioon ottaen yhteistyössä yhteisesti kiinnostavissa kysymyksissä Yhdistyneiden kansakuntien ja sen erityisjärjestöjen, varsinkin Kansainvälisen pikatiedotusliiton kanssa sekä muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa.

c) Noudattaakseen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselmaa 1721 (XVI) EUTELSAT lähettää vuosikertomuksen toiminnastaan Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille ja asianomaisille erityisjärjestöille tiedoksi.

XXVI artikla
Tallettaja

a) Ranskan tasavallan hallitus toimii tämän yleissopimuksen tallettajana, jonka huostaan talletetaan ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjat, anomukset väliaikaisesta soveltamisesta, ilmoitukset muutosten ratifioimisesta tai hyväksymisestä, päätöksistä EUTELSATista eroamisesta sekä yleissopimuksen väliaikaisen soveltamisen lakkaamisesta.

b) Yleissopimus talletetaan tallettajan arkistoon. Tallettaja lähettää yleissopimuksen oikeiksi todistetut jäljennökset kaikille valtioille, jotka ovat allekirjoittaneet sen tai tallettaneet sitä koskevat liittymiskirjansa, sekä Kansainväliselle pikatiedotusliitolle.

c) Tallettaja ilmoittaa viipymättä kaikille yleissopimuksen allekirjoittaneille tai siihen liittyneille valtioille, kaikille allekirjoittajille ja tarvittaessa Kansainväliselle pikatiedotusliitolle:

i) kaikista yleissopimuksen allekirjoittamisista;

ii) kaikista ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjojen tallettamisista;

iii) yleissopimuksen XXII artiklan a-kappaleessa mainitun kuudenkymmenen päivän ajanjakson alkamisesta;

iv) yleissopimuksen voimaantulosta;

v) kaikista yleissopimuksen XXII artiklan d-kappaleen mukaisista pyynnöistä yleissopimuksen väliaikaiseksi soveltamiseksi;

vi) pääjohtajan nimittämisestä, nimityksestä esitetyistä vastalauseista ja sen vahvistamisesta yleissopimuksen XIII artiklan a-kappaleen mukaisesti;

vii) kaikkien yleissopimuksen muutosten hyväksymisistä ja voimaantuloista;

viii) kaikista eroamisilmoituksista;

ix) kaikista sopimuspuolten yleiskokouksen yleissopimuksen XVIII artiklan b-kappaleen mukaisesti tekemistä päätöksistä, että jonkin sopimuspuolen katsotaan eronneen EUTELSATista;

x) kaikista allekirjoittajien neuvoston yleissopimuksen XVIII artiklan b-kappaleen mukaisista päätöksistä, että jonkin allekirjoittajan katsotaan eronneen EUTELSATista;

xi) kaikista yleiskokouksen XVIII artiklan b- ja c-kappaleen mukaisista sopimuspuolen sijaantulosta allekirjoittajana;

xii) kaikista oikeuksien keskeyttämisistä ja palauttamisista;

xiii) kaikista muista yleiskokousta koskevista ilmoituksista ja tiedonannoista.

d) Yleissopimuksen tultua voimaan tallettaja lähettää Yhdistyneiden kansakuntien sihteeristöön yleissopimuksen ja toimintasopimuksen oikeiksi todistetut jäljennökset rekisteröitäviksi ja julkaistaviksi Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet ovat hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Avattu allekirjoitettavaksi Pariisissa 15 päivänä heinäkuuta 1982 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä alkuperäiskappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

A-liite Siirtymämääräykset

1. Toiminnan jatkuvuus

a) Jokainen sopimus, jonka INTERIM EUTELSAT on väliaikaisen sopimuksen tai ECS-sopimuksen mukaisesti tehnyt ja joka on voimassa kahden edellä mainitun sopimuksen lakatessa, pysyy voimassa, kunnes sitä muutetaan tai se kumotaan kyseisen sopimuksen määräysten mukaisesti. Jokainen päätös, jonka INTERIM EUTELSAT on väliaikaisen sopimuksen tai ECS-sopimuksen mukaisesti tehnyt ja joka on voimassa kahden edellä mainitun sopimuksen lakatessa, pysyy voimassa, kunnes sitä muutetaan tai se kumotaan yleissopimuksella tai toimintasopimuksella tai pantaessa näitä sopimuksia toimeen.

b) Jos jokin INTERIM EUTELSATin elin on väliaikaisen sopimuksen tai ECS-sopimuksen lakatessa ryhtynyt toimintaan, johon sillä on väliaikaisen sopimuksen tai sopimuksen mukaan valtuudet tai velvollisuus mutta jota se ei ole saattanut loppuun, allekirjoittajien neuvosto astuu elimen sijaan toiminnan viemiseksi loppuun.

2. Toimeenpano

a) Yleissopimuksen voimaantulopäivästä lukien väliaikaisen sopimuksen 9 artiklan mukaisesti perustetun pysyvän pääsihteeristön koko henkilöstöllä on oikeus siirtyä EUTELSATin toimeenpanoelimeen huolimatta yleissopimuksen XIII artiklan f-kappaleen määräyksistä.

b) Väliaikaisen sopimuksen mukaisesti voimassa olleita henkilöstön työsuhteen ehtoja sovelletaan tämän liitteen 1 kappaleen mukaisesti edelleen, kunnes allekirjoittajien neuvosto laatii uudet ehdot.

c) INTERIM EUTELSATin pääsihteeri hoitaa pääjohtajan tehtäviä, kunnes ensimmäinen pääjohtaja astuu virkaansa.

3. Valtuutetun hallinnon tehtävien siirtäminen EUTELSATille

a) INTERIM EUTELSATin pääjohtaja ilmoittaa yleissopimuksen XXII artiklan a-kappaleessa mainitun kuudenkymmenen päivän ajanjakson ensimmäisenä päivänä valtuutetulle hallinnolle yleissopimuksen voimaantulosta ja väliaikaisen sopimuksen päättymisestä.

b) INTERIM EUTELSATin pääsihteeri ryhtyy kaikkiin mahdollisiin toimiin, jotta kaikki oikeudet ja velvoitteet, joita valtuutetulla hallinnolla on ollut laillisena INTERIM EUTELSATin edustajana, siirtyisivät ajoissa EUTELSATille.

B-liite Välimiesmenettely

1. Yleissopimuksen XX artiklassa tai toimintasopimuksen 20 artiklassa tarkoitettujen riitojen ratkaisemiseksi perustetaan seuraavien kappaleiden mukaisesti välimiestuomioistuin.

2. Jokainen yleissopimuksen sopimuspuoli voi liittyä jompaankumpaan riidan osapuoleen välimiesmenettelyssä.

3. Välimiestuomioistuin on kolmijäseninen. Kumpikin riidan osapuoli nimeää yhden välimiehen kahden kuukauden kuluessa päivästä, jolloin riidan osapuoli on vastaanottanut toiselta osapuolelta pyynnön alistaa riidan välimiesmenettelyyn. Milloin yleissopimuksen XX artikla ja toimintasopimuksen 20 artikla edellyttävät riidan osapuolilta sopimusta riidan alistamisesta välimiesmenettelyyn, kahden kuukauden aika lasketaan sopimuspäivästä. Ensimmäiset kaksi välimiestä nimeävät kahden kuukauden kuluessa jälkimmäisen välimiehen nimeämisestä kolmannen, joka toimii välimiestuomioistuimen puheenjohtajana. Jos toista kahdesta välimiehestä ei ole nimetty määräajassa, Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtaja nimeää hänet riidan jommankumman osapuolen pyynnöstä tai jos osapuolet eivät ole päässeet asiasta sopimukseen, hänet nimeää Pysyvän välimiestuomioistuimen pääsihteeri. Samaa menettelyä sovelletaan, jos välimiestuomioistuimen puheenjohtajaa ei ole nimetty määräajassa.

4. Välimiestuomioistuin päättää kokoontumispaikastaan ja laatii työjärjestyksensä.

5. Kumpikin osapuoli vastaa siihen välimieheen liittyvistä kustannuksista, jonka nimeämisestä se on vastuussa, sekä tuomioistuimessa edustettuna olemisesta koituvat kulut. Riidan osapuolet vastaavat puoliksi välimiestuomioistuimen puheenjohtajaan liittyvistä kustannuksista.

6. Välimiestuomioistuin tekee päätöksensä jäsentensä ääntenenemmistöllä, eivätkä jäsenet voi pidättyä äänestyksestä. Päätös on lopullinen ja sitoo kaikkia riidan osapuolia eikä siitä voi vedota. Osapuolten tulee mukautua päätökseen viipymättä. Jos päätöksen sisällöstä tai soveltamisalasta syntyy riitaa, välimiestuomioistuin tulkitsee päätöstä riidan osapuolten pyynnöstä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.