31/1985

Annettu: 19.6.1985

Asetus Alankomaiden kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Haagissa 4 päivänä huhtikuuta 1984 Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehty sopimus, jonka eräät määräykset on 10 päivänä toukokuuta 1985 annetulla lailla (467/85) hyväksytty ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 10 päivänä toukokuuta 1985 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 20 päivänä toukokuuta 1985, tulee voimaan 19 päivänä kesäkuuta 1985 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Alankomaiden kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 10 päivänä toukokuuta 1985 annettu laki (467/85) ja tämä asetus tulevat voimaan 19 päivänä kesäkuuta 1985.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1985

Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välinen SOPIMUS keskinäisestä avunannosta tulliasioissa

Määritelmät

Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan hallitukset,

- katsoen, että tullilakien vastaiset teot vahingoittavat sopimusvaltioiden taloudellisia ja verotaloudellisia sekä myös kaupan, teollisuuden ja maatalouden laillisia etuja;

- vakuuttuneina siitä, että tullilakien vastaisten tekojen ehkäisemistä sekä pyrkimyksiä tullimaksujen sekä muiden tuonnin ja viennin yhteydessä kannettavien verojen ja maksujen täsmälliseen kantamiseen voidaan tehostaa molempien valtioiden tulliviranomaisten välisellä yhteistyöllä;

- ottaen huomioon kansainväliset asiakirjat, jotka koskevat keskinäistä avunantoa tulliasioissa;

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a) "sopimusvaltiolla" toista sopimusvaltiota;

b) "tullilaeilla" tavaroiden tuonnista, viennistä ja kauttakulusta annettuja lakeja ja muita määräyksiä, jotka koskevat tullimaksuja, veroja tai muita maksuja tai kieltoja, rajoituksia tai tullivalvontaa;

c) "tulliviranomaisilla" tullilakien täytäntöönpanosta vastuussa olevia sopimusvaltioiden keskustullihallintoja. Sopimusvaltiot toimittavat toisilleen tätä koskevat tarpeelliset tiedot.

Soveltamisala

2 artikla

Sopimusvaltiot antavat tulliviranomaistensa välityksellä tämän sopimuksen määräysten mukaisesti toisilleen apua:

a) taatakseen tullilakiensa oikean soveltamisen; ja

b) estääkseen tullilakiensa vastaiset teot, selvittääkseen tällaiset teot ja ryhtyäkseen niitä koskeviin syytetoimiin.

Tietojenvaihto

3 artikla

1. Sopimusvaltioiden tulliviranomaiset antavat pyynnöstä toisilleen kaikki tiedot, jotka ovat omiaan varmistamaan tullien ja muiden tuonnin ja viennin yhteydessä määrättävien verojen ja maksujen asianmukaisen kantamisen, sekä erityisesti sellaiset tiedot, jotka edesauttavat tavaran tullausarvon, tariffinimikkeen ja alkuperän määrittämistä.

2. Jos pyynnön saaneella viranomaisella ei ole käytettävissään pyydettyä tietoa, sen tulee ryhtyä tiedusteluihin niiden lakien ja määräysten mukaisesti, joita sen omassa maassa sovelletaan tullien, verojen ja muiden tuonti- ja vientiverojen kantamisessa.

3. Toimeenpannessaan tällaisen tiedustelun pyynnön vastaanottaneen viranomaisen tulee toimia samalla tavoin kuin se toimisi omasta puolestaan tai toisen oman maansa viranomaisen pyynnöstä.

4 artikla

Tulliviranomaiset antavat toisilleen pyynnöstä tietoja, joilla vahvistetaan:

a) että tavarat, jotka on tuotu toiseen sopimusvaltioon, on viety laillisesti toisesta sopimusvaltiosta;

b) että tavarat, jotka on viety toisesta sopimusvaltiosta, on tuotu laillisesti toiseen sopimusvaltioon;

c) että tavarat, joille on myönnetty etuisuuskohtelu viennissä toisesta sopimusvaltiosta, on asianmukaisesti tuotu toiseen sopimusvaltioon, jolloin tietoja on annettava myös niistä tullivalvontatoimenpiteistä, joita niihin on mahdollisesti kohdistettu.

5 artikla

1. Tulliviranomaiset antavat toisilleen omaaloitteisesti tai pyynnöstä kaikkia tietoja, jotka koskevat tullilakien vastaisia tekoja, ja etenkin sellaisia tietoja, jotka koskevat:

a) uusia keinoja ja menetelmiä, joita käytetään tai epäillään käytettävän tullilakien vastaisissa teoissa;

b) tavaroita, joita tiedetään tai epäillään salakuljetettavan;

c) maa-, vesi- ja ilmakulkuneuvoja, joita tiedetään tai epäillään käytetyn tai käytettävän tullilakien vastaisiin tekoihin.

2. Sopimusvaltion tulliviranomaiset toimittavat, oma-aloitteisesti tai pyynnöstä, toisen sopimusvaltion tulliviranomaisille selontekoja, pöytäkirjattua todistusaineistoa tai oikeaksi todistettuja asiakirjajäljennöksiä, jotka sisältävät kaikkia saatavilla olevia tietoja havaituista tai suunnitelluista toimista, jotka ovat tai näyttävät olevan jälkimmäisen sopimusvaltion tullilakien vastaisia.

Henkilö-, kulkuneuvo- ja tavaravalvonta

6 artikla

Sopimusvaltion tulliviranomaiset valvovat oma-aloitteisesti tai toisen sopimusvaltion tulliviranomaisten pyynnöstä mahdollisuuksiensa mukaan toimivalta-alueellaan:

a) sellaisia henkilöitä, erityisesti heidän saapumistaan alueelleen ja lähtemistään alueeltaan, joiden tiedetään tai epäillään syyllistyneen tai syyllistyvän toisen sopimusvaltion tullilakien vastaisiin tekoihin;

b) maa-, vesi- ja ilmakulkuneuvoja, joita tiedetään tai epäillään käytetyn tai käytettävän toisen sopimusvaltion tullilakien vastaisiin tekoihin;

c) sellaisten tavaroiden kuljetuksia, joita toisen sopimusvaltion tulliviranomaiset ovat ilmoittaneet tuotavan alueelleen huomattavia määriä tullilakien vastaisesti;

d) paikkoja, joissa on sellaisia epätavallisia tavaravarastoja, joista voidaan olettaa vietävän tavaraa toisen sopimusvaltion alueelle sen tullilakien vastaisesti.

Tutkinta

7 artikla

1. Toisen sopimusvaltion tulliviranomaiset ryhtyvät toisen sopimusvaltion tulliviranomaisten pyynnöstä virallisiin tutkimuksiin, jotka koskevat kaikkia sellaisia tekoja, jotka ovat tai joiden voidaan otaksua olevan pyynnön esittäneen sopimusvaltion tullilakien vastaisia. Pyynnön vastaanottaneen sopimusvaltion tulliviranomaiset tiedottavat tutkimustulokset pyynnön esittäneen sopimusvaltion tulliviranomaisille.

2. Tällaisissa tutkimuksissa noudatetaan pyynnön vastaanottaneen sopimusvaltion lakeja ja määräyksiä. Pyynnön saanut viranomainen toimii samalla tavoin kuin se toimisi omasta puolestaan tai toisen oman valtionsa viranomaisen pyynnöstä.

8 artikla

Sopimusvaltion tulliviranomaisten edustajat, jotka on valtuutettu tutkimaan tullilakien vastaisia tekoja, voivat erityisissä tapauksissa ja edellyttäen, että toisen sopimusvaltion tulliviranomaisten toimivaltaiset edustajat ovat antaneet siihen suostumuksensa, olla läsnä jälkimmäisen sopimusvaltion alueella silloin kun tämän valtion tulliviranomaiset tutkivat tullilakien vastaisia tekoja, jotka koskevat myös ensin mainittuja viranomaisia.

9 artikla

Toisen sopimusvaltion tulliviranomaisten ollessa tämän sopimuksen perusteella toisen sopimusvaltion alueella, heidän on aina pyydettäessä kyettävä todistamaan asemansa. Toisen sopimusvaltion alueella ollessaan he nauttivat samaa lakien ja määräysten antamaa suojaa kuin sen valtion tulliviranomaiset, jonka alueella he oleskelevat. He ovat samassa asemassa kuin tämän valtion tulliviranomaiset lain säätämiin rangaistuksiin nähden niiden rikosten johdosta, joita he mahdollisesti tekevät tai joiden kohteeksi he joutuvat.

Tietojen ja asiakirjojen käyttö

10 artikla

1. Tämän sopimuksen perusteella saatuja tietoja ja asiakirjoja saa käyttää ainoastaan tässä sopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin. Niitä saa luovuttaa muille henkilöille kuin niille, jotka tarvitsevat niitä tämän sopimuksen tarkoituksia varten, ainoastaan ne antaneiden tulliviranomaisten suostumuksella ja edellyttäen, ettei se ole tietoja ja asiakirjoja vastaanottaneita tulliviranomaisia sitovien lakien ja määräysten vastaista.

2. Pyynnöt, tiedot, asiantuntijalausunnot ja muut tiedonannot, jotka toinen sopimusvaltio on vastaanottanut, ovat saman lakisääteisen suojan ja salassapitovelvollisuuden alaisia kuin vastaavat tiedot ja asiakirjat tässä valtiossa.

11 artikla

1. Tulliviranomaiset voivat tämän sopimuksen tarkoituksen mukaisesti ja sen soveltamisalan rajoissa käyttää tämän sopimuksen perusteella saatuja tietoja ja asiakirjoja todistuskappaleina pöytäkirjoissaan, selostuksissaan ja lausunnoissaan sekä tuomioistuin- ja hallinnollisissa prosesseissa.

2. Tällaisten tietojen ja asiakirjojen käyttö määräytyy ne vastaanottaneen sopimusvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan.

Poikkeukset avunantamisvelvollisuudesta

12 artikla

1. Jos pyynnön saaneet tulliviranomaiset katsovat, että pyydetyn avun antaminen olisi ristiriidassa pyynnön saaneen sopimusvaltion oikeusjärjestyksen tai muiden olennaisten etujen kanssa tai loukkaisi teollisia, liike- tai ammattisalaisuuksia tässä valtiossa, he voivat kieltäytyä antamasta pyydettyä apua kokonaan tai osaksi, tai antaa sitä vain määrätyin ehdoin ja edellytyksin.

2. Mikäli pyydettyä apua ei voida antaa, on pyynnön esittäneelle sopimusvaltiolle ilmoitettava tästä viipymättä sekä samalla mainittava ne syyt, joiden takia avunannosta kieltäydytään.

3. Avunantamisvelvollisuus ei koske sellaisten tietojen ja asiakirjojen toimittamista, jotka tulliviranomaiset ovat hankkineet oikeusviranomaisen pyynnöstä ja tämän antaman valtuutuksen turvin. Mikäli tällaisia tietoja tai asiakirjoja pyydetään, ne annetaan siinä tapauksessa, että asianomainen oikeusviranomainen antaa siihen suostumuksensa.

13 artikla

Mikäli sopimusvaltion tulliviranomaiset pyytävät sellaista apua, jota he eivät itse voisi antaa jos heille osoitettaisiin sellainen avunpyyntö, on apua pyytävän viranomaisen huomautettava tästä pyynnössään. Avunpyyntöön suostuminen on näissä tapauksissa pyynnön vastaanottaneiden tulliviranomaisten harkinnassa.

Hallinnollisia toimenpiteitä ja päätöksiä koskevat tiedoksiannot

14 artikla

Sopimusvaltion tulliviranomaisten pyynnöstä toisen sopimusvaltion tulliviranomaiset, noudattaen omassa valtiossaan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä, toimittavat tai toimituttavat asianomaisen viranomaisen kautta asianosaisille tiedoksi tullilakien soveltamista koskevat hallintoviranomaisten toimenpiteet ja päätökset.

Kustannukset

15 artikla

Asiantuntijoille maksettavia korvauksia lukuunottamatta avunpyynnön tehnyttä valtiota ei pidetä velvollisena korvaamaan niitä kuluja, jotka aiheutuvat tämän sopimuksen soveltamisesta.

Avunannon toteuttaminen

16 artikla

1. Tässä sopimuksessa tarkoitettu apu annetaan suoraan sopimusvaltioiden tulliviranomaisten välillä. Nämä viranomaiset sopivat keskenään täytäntöönpanon yksityiskohtaisesta järjestämisestä.

2. Sopimusvaltioiden tulliviranomaiset voivat järjestää suoran yhteydenpidon tullilakien vastaisia tekoja tutkivien yksikköjensä välillä.

Soveltamisalue

17 artikla

1. Suomen tasavallan osalta tätä sopimusta sovelletaan sen alueella.

2. Alankomaiden kuningaskunnan osalta tätä sopimusta sovelletaan sen alueella Euroopassa. Sopimus voidaan kuitenkin, joko kokonaisuudessaan tai tarpeellisin muutoksin, ulottaa koskemaan Alankomaiden Antilleja.

3. Mainitun soveltamisalueen laajentamisen voimaantulon ajankohdasta sekä laajentamista koskevista muutoksista ja ehdoista, sen päättymistä koskevat ehdot mukaan luettuina, sovitaan tarkemmin diplomaattisten edustajien välityksellä tapahtuvalla noottienvaihdolla.

Voimaantulo ja päättyminen

18 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun sopimusvaltiot ovat kirjallisesti ilmoittaneet toisilleen, että valtiosäännön edellyttämät vaatimukset tämän sopimuksen voimaansaattamiseksi on täytetty.

2. Tämän sopimuksen voimassaoloaika on rajoittamaton, mutta kumpikin sopimusvaltio voi irtisanoa sen milloin tahansa.

3. Irtisanomisesta on ilmoitettava vähintään kuusi kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä. Sopimus lakkaa silloin olemasta voimassa sanotun kalenterivuoden päättyessä.

4. Ellei toisin sovita, tämän sopimuksen päättyminen ei samalla päätä sen soveltamista Alankomaiden Antilleilla mikäli soveltamisalue on sinne ulotettu 17 artiklan 2 kappaleen mukaisesti.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Haagissa 4 päivänä huhtikuuta 1984, kahtena alkuperäisenä englanninkielisenä kappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.