15/1985

Annettu: 30.04.1985

Asetus rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Strasbourgissa 17 päivänä maaliskuuta 1978 tehty rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen (SopS 32-33/1971) toinen lisäpöytäkirja, johon liittymisestä tasavallan presidentti on päättänyt 4 päivänä tammikuuta 1985, ja jota koskeva liittymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 30 päivänä tammikuuta 1985 tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 1985 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 1985.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1985

Alkuperäinen sopimus: 32/1971

Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen TOINEN LISÄPÖYTÄKIRJA

Tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet Euroopan neuvoston jäsenvaltiot,

haluten helpottaa Pariisissa 13 päivänä joulukuuta 1957 allekirjoittamista varten avatun rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen (jäljempänä yleissopimus) soveltamista vero-, tulli- ja valuuttarikoksiin,

pitäen myös suotavana yleissopimuksen täydentämistä eräiltä muilta osin,

ovat sopineet seuraavasta:

I LUKU

1 artikla

Yleissopimuksen 2 artiklan 2 kappale täydennetään seuraavalla määräyksellä:

"Tämä oikeus koskee myös sellaisia rikoksia, joista voi seurata vain taloudellisia seuraamuksia."

II LUKU

2 artikla

Yleissopimuksen 5 artikla korvataan seuraavilla määräyksillä:

"Vero-, tulli ja valuuttarikokset

1. Vero-, tulli- ja valuuttarikoksista luovutetaan sopimuspuolten välillä yleissopimuksen määräysten mukaisesti, jos rikos pyynnön vastaanottaneen osapuolen lain mukaan vastaa samanlaatuista rikosta.

2. Luovuttamisesta ei saa kieltäytyä sillä perusteella, ettei pyynnön vastaanottaneen osapuolen laissa ole säädetty samanlaista veroa tai maksua taikka ettei siihen sisälly samanlaatuista veroa, maksua, tullia tai valuuttatointa koskevaa sääntelyä kuin pyynnön esittäneen osapuolen lakiin."

III LUKU

3 artikla

Yleissopimus täydennetään seuraavilla määräyksillä:

"Poissaolotuomiot

1. Kun sopimuspuoli pyytää toiselta sopimuspuolelta henkilön luovuttamista sellaisen rangaistuksen tai vapaudenmenetyksen sisältävän turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanoa varten, josta on päätetty tämän poissaollessa, pyynnön vastaanottanut osapuoli voi kieltäytyä luovuttamasta tätä tarkoitusta varten, jos se katsoo, ettei tuomioon johtanut oikeudenkäynti ole turvannut niitä puolustuksen vähimmäisoikeuksia, joiden katsotaan kuuluvan jokaiselle rikoksesta syytetylle. Luovuttamiseen on kuitenkin suostuttava, jos pyynnön esittänyt osapuoli antaa vakuutuksen, jonka katsotaan sisältävän riittävän takuun siitä, että luovutettavaksi pyydetty saa oikeuden sellaiseen uuteen tuomioistuinkäsittelyyn, joka takaa oikeuden puolustukseen. Tämä päätös oikeuttaa pyynnön esittäneen osapuolen joko panemaan täytäntöön tuomion, jos tuomittu ei tätä vastusta, tai, jos hän sitä vastustaa, aloittamaan uuden oikeudenkäynnin luovutettua vastaan.

2. Kun pyynnön vastaanottanut osapuoli ilmoittaa poissaolotuomiosta henkilölle, jonka luovuttamista on pyydetty, pyynnön esittänyt osapuoli ei saa pitää tätä ilmoitusta asianmukaisena tiedoksiantona rikosasiaa koskevassa oikeudenkäynnissä siinä valtiossa."

IV LUKU

4 artikla

Yleissopimusta täydennetään seuraavilla määräyksillä:

"Armahtaminen

Luovuttamiseen ei suostuta sellaisen rikoksen johdosta, josta on annettu armahtamispäätös pyynnön vastaanottaneessa valtiossa ja josta tämä valtio on ollut toimivaltainen nostamaan syytteen oman rikoslakinsa mukaan."

V LUKU

5 artikla

Yleissopimuksen 12 artiklan 1 kappale korvataan seuraavilla määräyksillä:

"Luovuttamispyynnön on oltava kirjallinen, ja pyynnön esittävän osapuolen oikeusministeriön on lähetettävä se pyynnön vastaanottavan osapuolen oikeusministeriölle; diplomaattisen tien käyttäminen on kuitenkin sallittua. Muista lähettämistavoista voidaan sopia suoraan kahden tai useamman osapuolen välillä."

VI LUKU

6 artikla

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten yleissopimuksen allekirjoittaneille Euroopan neuvoston jäsenvaltioille. Se on ratifioitava tai hyväksyttävä. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat on talletettava Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

2. Pöytäkirja tulee voimaan 90 päivän kuluttua kolmannen ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamispäivästä.

3. Allekirjoittajavaltion osalta, joka ratifioi tai allekirjoittaa pöytäkirjan myöhemmin, se tulee voimaan 90 päivän kuluttua ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamispäivästä.

4. Euroopan neuvoston jäsenvaltio ei saa ratifioida tai hyväksyä tätä pöytäkirjaa ilman, että se on ratifioinut samanaikaisesti tai aikaisemmin yleissopimuksen.

7 artikla

1. Yleissopimukseen liittynyt valtio voi liittyä tähän pöytäkirjaan sen jälkeen, kun pöytäkirja on tullut voimaan.

2. Liittyminen tapahtuu tallettamalla Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan liittymiskirja, ja se tulee voiman 90 päivän kuluttua tallettamispäivästä.

8 artikla

1. Valtio voi allekirjoittaessaan taikka ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tallettaessaan määritellä alueen tai alueet, joihin pöytäkirjaa sovelletaan.

2. Valtio voi ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tallettaessaan taikka milloin tahansa myöhemmin Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetussa selityksessä ulottaa tämän pöytäkirjan koskemaan selityksessä määriteltyä aluetta tai alueita, joiden kansainvälisistä suhteista se on vastuussa tai joiden puolesta sillä on oikeus tehdä sitoumuksia.

3. Edellisen kappaleen mukaisesti tehty selitys voidaan peruuttaa jokaisen siinä mainitun alueen osalta Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella. Peruutus tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin Euroopan neuvoston pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

9 artikla

1. Varaumat, jotka sopimuspuoli on tehnyt jonkin yleissopimuksen määräyksen osalta, koskevat myös tätä pöytäkirjaa, jollei tämä osapuoli allekirjoittaessaan taikka ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tallettaessaan anna muuta selitystä. Sama koskee yleissopimuksen 24 artiklan nojalla annettuja selityksiä.

2. Valtio voi allekirjoittaessaan taikka ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tallettaessaan ilmoittaa varaavansa itselleen oikeuden:

a) olla hyväksymättä I lukua;

b) olla hyväksymättä II lukua tai hyväksyä se vain joidenkin 2 artiklassa mainittujen rikosten tai rikoslajien osalta;

c) olla hyväksymättä III lukua tai hyväksyä vain 3 artiklan 1 kappale;

d) olla hyväksymättä IV lukua;

e) olla hyväksymättä V lukua.

3. Sopimuspuoli voi peruuttaa edellisen kappaleen mukaisesti tekemänsä varauman Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla selityksellä, joka tulee voimaan vastaanottopäivänä.

4. Sopimuspuoli, joka on soveltanut tähän pöytäkirjaan jonkin yleissopimuksen määräyksen osalta tekemäänsä varaumaa tai joka on tehnyt tämän pöytäkirjan määräyksen osalta varauman, ei voi vaatia toista sopimuspuolta noudattamaan kyseistä määräystä; jos sen varauma on osittainen tal ehdollinen, se voi kuitenkin vaatia määräyksen noudattamista yhtä laajalti, kuin mitä se on itse ilmoittanut noudattavansa sitä.

5. Tämän pöytäkirjan määräysten osalta ei saa tehdä muita varaumia.

10 artikla

Euroopan neuvoston rikollisuuskysymysten eurooppalaiselle komitealle on annettava tiedot tämän pöytäkirjan soveltamisesta ja sen tulee tehdä kaikki tarpeellinen helpottaakseen pöytäkirjan täytäntöönpanosta mahdollisesti aiheutuvien vaikeuksien ystävällismielistä ratkaisemista.

11 artikla

1. Sopimuspuoli voi omalta osaltaan irtisanoa tämän pöytäkirjan tekemällä siitä ilmoituksen Euroopan neuvoston pääsihteerille.

2. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

3. Yleissopimuksen irtisanomisesta seuraa samalla tämän pöytäkirjan irtisanominen.

12 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteerin on ilmoitettava neuvoston jäsenvaltioille sekä kaikille yleissopimukseen liittyneille valtioille:

a) tämän pöytäkirjan allekirjoitukset;

b) ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjojen tallettamiset;

c) tämän pöytäkirjan 6 ja 7 artiklan mukaisen voimaantulon päivämäärät;

d) selitykset, jotka on vastaanotettu 8 artiklan 2 ja 3 kappaleen määräysten mukaisesti;

e) selitykset, jotka on vastaanotettu 9 artiklan 1 kappaleen määräysten mukaisesti;

f) varaumat, jotka on tehty 9 artiklan 2 kappaleen määräysten mukaisesti;

g) varaumien peruutukset, jotka on tehty 9 artiklan 3 kappaleen määräysten mukaisesti;

h) ilmoitukset, jotka on vastaanotettu 11 artiklan määräysten mukaisesti, ja irtisanomisen voimaantulopäivä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Strasbourgissa 17 päivänä maaliskuuta 1978 englannin ja ranskan kielellä, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, yhtenä kappaleena, joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteerin tulee lähettää oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille pöytäkirjan allekirjoittaneille tai siihen liittyneille valtioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.