65/1984

Annettu: 26.12.1984

Asetus Asetus Saksan demokraattisen tasavallan kanssa varallisuusoikeudellisten ja taloudellisten kysymysten järjestämisestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Berliinissä 3 päivänä lokakuuta 1984 Suomen tasavallan hallituksen ja Saksan demokraattisen tasavallan hallituksen välillä varallisuusoikeudellisten ja taloudellisten kysymysten järjestämisestä tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 26 päivänä lokakuuta 1984 ja jota koskevat hyväksymis- ja ratifioimiskirjat on vaihdettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1984, tulee voimaan 26 päivänä joulukuuta 1984 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä joulukuuta 1984.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1984

SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Saksan demokraattisen tasavallan hallituksen välillä varallisuusoikeudellisten ja taloudellisten kysymysten järjestämisestä

Suomen tasavallan hallitus ja Saksan demokraattisen tasavallan hallitus ovat,

pyrkimyksenään edesauttaa Suomen tasavallan ja Saksan demokraattisen tasavallan välisten suhteiden edelleen kehittymistä,

Suomen tasavallan ja Saksan demokraattisen tasavallan välisten suhteiden järjestelyä koskevan 8 päivänä joulukuuta 1972 tehdyn sopimuksen 5 artiklan mukaisesti sopineet seuraavaa:

1 artikla

1. Saksan Demokraattisen Tasavallan hallitus suorittaa Suomen Tasavallan hallitukselle 6.100.000 (kuusimiljoonaasatatuhatta) Suomen markan suuruisen nettosumman 2 artiklassa lueteltujen suomalaisten varallisuusoikeudellisten ja taloudellisten vaatimusten korvauksena.

2. Tämän summan edelleen jakamisesta päättää Suomen Tasavallan hallitus.

2 artikla

Tämä sopimus koskee:

1. Suomen Tasavallan sekä Suomen Tasavallan kansalaisten ja oikeushenkilöiden varallisuusoikeudellisia vaatimuksia, jotka kohdistuvat sellaiseen omaisuuteen, joka 8 päivänä toukokuuta 1945 todistettavasti oli olemassa ja kuului Suomen Tasavallalle, Suomen Tasavallan kansalaisille tai suomalaisille oikeushenkilöille ja kuuluu näille tämän sopimuksen tullessa voimaan, ja joka on Saksan Demokraattisen Tasavallan valtion hallinnassa.

2. Varallisuusoikeudellisia ja taloudellisia vaatimuksia, jotka kohdistuvat sellaiseen Saksan Demokraattisessa Tasavallassa olevaan omaisuuteen, joka 8 päivänä toukokuuta 1945 todistettavasti oli olemassa ja kyseisenä ajankohtana kuului muille kuin Saksan kansalaisille ja tämän sopimuksen tullessa voimaan kuuluu Suomen Tasavallalle, Suomen Tasavallan kansalaisille tai suomalaisille oikeushenkilöille, ja joka on Saksan Demokraattisen Tasavallan valtion hallinnassa.

3. Saksan Demokraattisen Tasavallan sekä Saksan Demokraattisen Tasavallan kansalaisten ja oikeushenkilöiden varallisuusoikeudellisia ja taloudellisia vaatimuksia, jotka kohdistuvat 1 ja 2 kappaleessa mainittuun Suomen Tasavallalle, Suomen Tasavallan kansalaisille tai suomalaisille oikeushenkilöille kuuluvaan omaisuuteen.

3 artikla

Tämä sopimus ei koske Suomen Tasavallan, Suomen Tasavallan kansalaisten tai suomalaisten oikeushenkilöiden varallisuusoikeudellisia ja taloudellisia vaatimuksia, jotka ovat syntyneet Saksan Demokraattisen Tasavallan alueella 8 päivän toukokuuta 1945 jälkeen ja kohdistuvat omaisuuteen, joka ei ole valtion hallinnassa.

4 artikla

1. Tässä sopimuksessa tarkoitettuja Suomen Tasavallan kansalaisia ovat henkilöt, joilla tämän sopimuksen tullessa voimaan on Suomen Tasavallan lainsäädännön mukaan Suomen kansalaisuus.

Tässä sopimuksessa tarkoitettuja suomalaisia oikeushenkilöitä ovat sellaiset oikeushenkilöt jotka on perustettu Suomen Tasavallan lainsäädännön mukaisesti ja joiden toimipaikka on Suomen Tasavallassa.

2. Tässä sopimuksessa tarkoitettuja Saksan Demokraattisen Tasavallan kansalaisia ovat henkilöt, joilla tämän sopimuksen tullessa voimaan on Saksan Demokraattisen Tasavallan lainsäädännön mukaan Saksan Demokraattisen Tasavallan kansalaisuus.

Tässä sopimuksessa tarkoitettuja Saksan Demokraattisen Tasavallan oikeushenkilöitä ovat sellaiset oikeushenkilöt, jotka on perustettu Saksan Demokraattisen Tasavallan lainsäädännön mukaisesti ja joiden toimipaikka on Saksan Demokraattisessa Tasavallassa.

5 artikla

1 artiklan 1 kappaleessa määritelty maksuvelvollisuus täytetään tähän sopimukseen liitetyn kirjeenvaihdon mukaisesti, joka kirjeenvaihto katsotaan tämän sopimuksen osaksi.

6 artikla

Kun 1 artiklan 1 kappaleessa mainittu summa on kokonaisuudessaan suoritettu, on kaikki 2 artiklan 1 ja 2 kappaleessa mainitut Suomen Tasavallan sekä Suomen Tasavallan kansalaisten ja oikeushenkilöiden varallisuusoikeudelliset ja taloudelliset vaatimukset sekä kaikki 2 artiklan 3 kappaleessa mainitut Saksan Demokraattisen Tasavallan sekä Saksan Demokraattisen Tasavallan kansalaisten ja oikeushenkilöiden varallisuusoikeudelliset ja taloudelliset vaatimukset lopullisesti säännelty ja ne ovat lopullisesti lakanneet olemasta voimassa.

7 artikla

1. Tämän sopimuksen tultua voimaan ei kumpikaan sopimuspuoli tule esittämään toiselle sopimuspuolelle tämän sopimuksen kattamia vaatimuksia tai millään tavalla antamaan tukeaan sellaisten vaatimusten esittämiselle.

2. Kolmansien valtioiden taholta tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen Saksan Demokraattiselle Tasavallalle esitetyistä, 2 artiklan 1 ja 2 kappaleessa mainittuun omaisuuteen kohdistuvista vaatimuksista vastaa Suomen Tasavallan hallitus.

8 artikla

Tämä sopimus on hyväksyttävä tai ratifioitava Suomen Tasavallan tai vastaavasti Saksan Demokraattisen Tasavallan valtionsisäisen lainsäädännön mukaisesti ja tulee voimaan 30 päivänä hyväksymis- tai ratifiointiasiakirjojen vaihtamisesta, joka tapahtuu Helsingissä.

Tehty Berliinissä 3 päivänä lokakuuta 1984 kahtena suomen- ja saksankielisenä alkuperäiskappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Saksan demokraattisen tasavallan hallituksen asettaman valtuuskunnan puheenjohtaja Suomen tasavallan hallituksen asettaman valtuuskunnan puheenjohtajalle

Berliinissä 3 päivänä lokakuuta 1984

Kunnioitettu Herra Puheenjohtaja,

Saksan Demokraattisen Tasavallan hallituksen ja Suomen Tasavallan hallituksen asettamien valtuuskuntien käymissä neuvotteluissa varallisuusoikeudellisten ja taloudellisten kysymysten järjestämistä koskevan sopimuksen aikaansaamiseksi sovittiin seuraavaa:

Saksan Demokraattisen Tasavallan hallitus suorittaa tämän sopimuksen 1 artiklan kappaleessa mainitun 6.100.000 (kuusimiljoonaasatatuhatta) Suomen markan suuruisen nettosumman kuuden kuukauden kuluessa ratifiointi- tai hyväksymisasiakirjojen vaihtamisesta. Maksu tapahtuu Saksan Demokraattisen Tasavallan ja Suomen Tasavallan välillä 25 päivänä helmikuuta 1959 solmitun maksuliikennesopimuksen sekä siihen liittyvien, 1 päivänä tammikuuta 1978 ja 1 päivänä syyskuuta 1983 voimaantulleiden muutosten mukaisesti clearing-markoissa suoritettavina hyvityksinä Suomen hallitukselle Suomen Pankissa Helsingissä olevalle selvitystilille.

Pyydän Teitä, Herra Puheenjohtaja, vahvistamaan, että tämän kirjeen sisältö vastaa saavutettua neuvottelutulosta.

Herra Puheenjohtaja, pyydän Teitä vastaanottamaan korkeimman kunnioitukseni vakuutuksen.

Suomen tasavallan hallituksen asettaman valtuuskunnan puheenjohtaja Saksan demokraattisen tasavallan hallituksen asettaman valtuuskunnan puheenjohtajalle

Berliinissä 3 päivänä lokakuuta 1984

Kunnioitettu Herra Puheenjohtaja,

Minulla on kunnia vahvistaa seuraavansisältöinen, tänään päivätty kirjeenne:

"Saksan Demokraattisen Tasavallan hallituksen ja Suomen Tasavallan hallituksen asettamien valtuuskuntien käymissä neuvotteluissa varallisuusoikeudellisten ja taloudellisten kysymysten järjestämistä koskevan sopimuksen aikaansaamiseksi sovittiin seuraavaa:

Saksan Demokraattisen Tasavallan hallitus suorittaa tämän sopimuksen 1 artiklan kappaleessa mainitun 6.100.000 (kuusimiljoonaasatatuhatta) Suomen markan suuruisen nettosumman kuuden kuukauden kuluessa ratifiointi- tai hyväksymisasiakirjojen vaihtamisesta. Maksu tapahtuu Saksan Demokraattisen Tasavallan ja Suomen Tasavallan välillä 25 päivänä helmikuuta 1959 solmitun maksuliikennesopimuksen sekä siihen liittyvien, 1 päivänä tammikuuta 1978 ja 1 päivänä syyskuuta 1983 voimaantulleiden muutosten mukaisesti clearing-markoissa suoritettavina hyvityksinä Suomen hallitukselle Suomen Pankissa Helsingissä olevalle selvitystilille.

Pyydän Teitä, Herra Puheenjohtaja, vahvistamaan, että tämän kirjeen sisältö vastaa saavutettua neuvottelutulosta."

Vahvistan, Herra Puheenjohtaja, että kirjeenne sisältö vastaa saavutettua neuvottelutulosta.

Pyydän Teitä, Herra Puheenjohtaja, vastaanottamaan korkeimman kunnioitukseni vakuutuksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.