56/1984

Suomen Tasavallan hallituksen ja Albanian Sosialistisen Kansantasavallan hallituksen välinen kansainvälistä maanteitse tapahtuvaa tavaraliikennettä koskeva SOPIMUS

Suomen Tasavallan hallitus ja Albanian Sosialistisen Kansantasavallan hallitus, tarkoituksenaan säännellä tavaraliikennettä maanteitse maidensa välillä, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Kumpikin sopimuspuoli on oikeutettu suorittamaan tavarakuljetuksia maanteitse sopimuspuolen alueelta toisen alueelle ja takaisin.

2 artikla

Tavarakuljetuksiin sopimuspuolen alueelta toisen alueelle ja päinvastoin tarvitaan lupa lukuunottamatta tämän sopimuksen artiklassa 3 mainittuja tapauksia.

3 artikla

Lupaa ei tarvita:

a) messuja ja näyttelyitä varten tarkoitettujen esineiden ja tavaroiden kuljetukseen

b) kulttuuritoimintoja varten tarkoitetun materiaalin kuljetukseen

c) urheilutilaisuuksiin tarkoitetun materiaalin kuljetukseen

d) helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetukseen jäähdytysajoneuvoissa

e) ruumiiden kuljetukseen kansainvälisten terveysmääräysten mukaisesti

f) asianomaisten viranomaisten sopimuksesta yllä mainitsemattomien tavaroiden kuljetukseen.

4 artikla

Kuljetuslupa oikeuttaa meno- ja paluumatkaan toisen sopimuspuolen alueella.

Lupaa on oikeutettu käyttämään ainoastaan liikenteenharjoittaja, jonka nimissä se on myönnetty.

Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset sopivat yhdessä luvan mallista.

5 artikla

Luvan myöntää toisen sopimuspuolen asianomaisen viranomaisen puolesta sen sopimuspuolen viranomainen, jonka alueella ajoneuvo on rekisteröity.

Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset määräävät lupien lukumäärän yhdessä vastavuoroisuuden pohjalta.

6 artikla

Liikenteenharjoittaja ei saa suorittaa tavarakuljetuksia toisen sopimuspuolen alueella sijaitsevan kahden paikan välillä.

Liikenteenharjoittaja ei saa suorittaa kuljetuksia toisen sopimuspuolen alueelta kolmanteen maahan tai päinvastoin.

7 artikla

Liikenneluvat ja muut tarpeelliset asiakirjat on pidettävä mukana kaikilla matkoilla toisen sopimuspuolen alueella ja esitettävä vaadittaessa tarkastusviranomaisille.

Ajoneuvojen miehistöillä tulee tämän sopimuksen mukaisia kuljetuksia suorittaessaan olla seuraavat asiakirjat:

a) voimassaoleva ajoneuvon käyttölupa

b) asiaankuuluvat matka-asiakirjat, viisumi mukaanluettuna.

Molempien sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset suhtautuvat myönteisesti ajoneuvojen miehistöjen pitkäaikaisiin viisumihakemuksiin.

Viisumit myönnetään ilman tarpeetonta viivytystä.

8 artikla

Liikenteenharjoittajien ja heidän henkilökuntansa tulee toisen sopimuspuolen alueella kuljetuksia suorittaessaan noudattaa kyseisellä alueella voimassa olevia, maantiekuljetuksia ja tieliikennettä koskevia lakeja ja määräyksiä.

Kummankin sopimuspuolen asianomaiset viranomaiset antavat apua alueellaan vahinkoa kärsineille ajoneuvoille ja niiden henkilöstöille.

9 artikla

Jommankumman sopimuspuolen alueella toimivien liikenteenharjoittajien ajoneuvot ovat suorittaessaan tämän sopimuksen määräysten mukaisesti kansainvälisiä kuljetuksia vapautettuja ajoneuvojen liikennöimisestä ja hallussapidosta kannettavista veroista ja maksuista samoin kuin toisen sopimuspuolen alueella suoritettavista kuljetuksista kannettavista tieveroista, erityisveroista ja maksuista.

Tullien osalta sovelletaan sen sopimuspuolen määräyksiä, jonka alueella kuljetus tapahtuu.

10 artikla

Valmistajan ajoneuvoon asentamissa polttoainesäiliöissä oleva polttoaine on vapaa kaikista veroista, maksuista ja suorituksista.

Tämän sopimuksen mukaisia kuljetuksia suorittavien ajoneuvojen korjaukseen tarkoitetut varaosat saadaan paikallisia tullimääräyksiä noudattaen tuoda väliaikaisesti toisen sopimuspuolen alueelle ilman tullimaksuja ja muita tuontitulleja tai maksuja.

Liikenteenharjoittajan tulee viedä vaihdetut osat maasta tai ne tulee hävittää hänen luvallaan kyseisen sopimuspuolen asianomaisten viranomaisten valvonnassa.

11 artikla

Sopimuspuolen rekisteröimien ajoneuvojen tulee suorittaessaan kuljetuksia toisen sopimuspuolen alueella olla vakuutettuja tällä alueella mahdollisesti syntyvän kolmannelle henkilölle aiheutetun vahingon varalta.

12 artikla

Sopimuspuolen alueella laillistetun liikenteenharjoittajan tulee toisen sopimuspuolen alueella noudattaa tällä alueella voimassa olevia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ajoneuvon painoja ja mittoja. Jos ajoneuvon paino tai päämitat ylittävät sallitut arvot, liikenteenharjoittajan tulee hankkia erityislupa sen sopimuspuolen asianomaisilta viranomaisilta, jonka alueella kuljetus aiotaan suorittaa.

13 artikla

Maksut tämän sopimuksen mukaisista kuljetuksista suoritetaan kummankin sopimuspuolen alueella voimassa olevien maksumääräysten mukaan.

14 artikla

Tämän sopimuksen määräyksissä käsittelemättömiin kysymyksiin sovelletaan kummankin sopimuspuolen kansallisia lakeja.

15 artikla

Tätä sopimusta täydentää pöytäkirja, joka on erottamaton osa sopimusta ja määrää sen soveltamismuodoista.

16 artikla

Tämän sopimuksen soveltamisessa mahdollisesti syntyvät ongelmat ratkaistaan vastavuoroisesti sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten kesken, jotka yhteisestä sopimuksesta kokoontuvat tätä tarkoitusta varten vuorotellen Helsingissä ja Tiranassa.

17 artikla

Kummankin sopimuspuolen tulee hyväksyä tämä sopimus asianomaisen lainsäädännön mukaisesti. Se tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun diplomaattisten noottien vaihdolla on ilmoitettu sen hyväksymisestä.

Tämä sopimus on voimassa yhden vuoden, ja sen voimassaolo jatkuu vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimuspuoli ilmoita vähintään kolmea kuukautta ennen voimassaolon päättymistä aikomuksestaan irtisanoa sopimus.

Tehty Tiranassa 26 päivänä toukokuuta 1983 kahtena englannin- ja albaniankielisenä alkuperäiskappaleena, jotka molemmat ovat yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.