43/1984

Annettu: 15.08.1984

Asetus Suomen ja Kanadan välillä siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitoksien ja tietoaineiston käyttöä koskevan sopimuksen soveltamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1984 tapahtuneella noottienvaihdolla Suomen ja Kanadan välillä siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitoksien ja tietoaineiston käyttöä koskevan sopimuksen (SopS 42 - 43/76) soveltamisesta tehty sopimus on voimassa 8 päivästä kesäkuuta 1984 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 1984.

Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984

Alkuperäinen sopimus: 43/1976

Suomen ja Kanadan välillä siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitoksien ja tietoaineiston käyttöä koskevan sopimuksen soveltamisesta tehty sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Kanadan Helsingissä oleva suurlähettiläs Suomen ulkoasiainministeriön valtiosihteerille

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1984

Herra Valtiosihteeri,

1. Viittaan kunnioittavasti Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1976 allekirjoitettuun Suomen Tasavallan hallituksen ja Kanadan hallituksen väliseen Suomen ja Kanadan välillä siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitoksien ja tietoaineiston käyttöä koskevaan sopimukseen (jota seuraavassa kutsutaan Sopimukseksi) ja etenkin Sopimuksen 2 artiklan 1 kappaleeseen, joka kuuluu:

"Tämän sopimuksen A liitteessä tarkoitettuja laitteita, materiaalia, ydinmateriaalia ja laitoksia siirretään osapuolen oikeudenkäyttövallan ulkopuolelle ainoastaan toisen osapuolen ennen siirtoa antamalla kirjallisella suostumuksella. Tietoaineistoa siirretään vastaanottajaosapuolen oikeudenkäyttövallan ulkopuolelle ainoastaan toimittajaosapuolen ennen siirtoa antamalla kirjallisella suostumuksella. Tämän sopimuksen A liitteessä tarkoitettua ydinmateriaalia rikastetaan tai jälleenkäsitellään ainoastaan molempien osapuolten etukäteen tekemällä kirjallisella sopimuksella."

2. Ehdotan kunnioittavasti, että tässä nootissa esitetyt suuntaviivat säätelisivät Sopimuksen 2 artiklan 1 kappaleeseen sisältyvää jälleenkäsittelyä koskevaan keskinäiseen yhteisymmärrykseen liittyvän määräyksen soveltamista. Nämä suuntaviivat, joista Suomi ja Kanada ovat sopineet, ovat seuraavat:

A) jälleenkäsittelyä sekä plutoniumin varastointia ja käyttöä suunnittelevan osapuolen tulee olla lujasti sitoutunut ydinaseiden leviämisen estämiseen ja pitää sitoumuksensa jatkuvasti voimassa;

B) ydinaineen, jota koskee sitoumus, että sitä käytetään vain rauhanomaisiin tarkoituksiin, tulee olla jälleenkäsittelyyn ja plutoniumin varastointiin ja käyttöön käytettävissä laitoksissa Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) valvonnan alaisena;

C) ydinaineeseen, jota koskee sitoumus, että sitä käytetään vain rauhanomaisiin tarkoituksiin, tulee jälleenkäsittelyyn käytettävissä laitoksissa soveltaa riittäviä turvajärjestelyjä, samoin kuin jälleenkäsittelyä seuraaviin varastointiin ja käyttöön liittyviin toimenpiteisiin, kuljetus mukaan lukien;

D) osapuolten välillä tulee olla käytössä kumpaakin tyydyttävät ilmoituksia ja materiaaliraportointia koskevat menettelyt;

E) jälleenkäsittelyä tai plutoniumin varastointia suunnittelevan osapuolen tulee antaa kuvaus nykyisestä ja suunnitellusta ydinenergiaohjelmastaan, etenkin yksityiskohtainen selvitys jälleenkäsittelyyn ja plutoniumin varastointiin ja käyttöön liittyvistä suunnitelmista sekä asianomaisista laeista ja määräyksistä;

F) osapuolten tulee sopia pitävänsä säännöllisesti ja ajallaan konsultaatioita, joissa muun muassa saatettaisiin ajan tasalle yllä olevan E)suuntaviivan nojalla toimitettuja tietoja ja joissa tarkasteltaisiin mahdollisimman täydellisesti oleellisia ydinenergiaohjelman muutoksia;

G) jälleenkäsittelyyn sekä plutoniumin varastointiin ja käyttöön saa ryhtyä vasta, kun asianomaisen osapuolen ydinenergiaohjelmaa koskevat tiedot on saatu, kun suuntaviivoissa vaaditut sitoumukset ja niiden edellyttämät järjestelyt ja muu tieto ovat kunnossa tai kun ne on saatu ja kun osapuolet ovat sopineet, että jälleenkäsittely ja plutoniumin varastointi ja käyttö ovat erottamaton osa kuvattua ydinenergiaohjelmaa;

H) jälleenkäsittelyä ja plutoniumin varastointia ja käyttöä saa suorittaa vain niin kauan kuin asianomaisen osapuolen sitoumus ydinaseiden leviämisen estämisestä pysyy muuttumattomana ja niin kauan kuin F)-suuntaviivassa mainittua sitoumusta säännöllisesti ja ajallaan pidettävistä neuvotteluista kunnioitetaan.

3. Totean, että Kanada ja Suomi ovat yksimielisiä siitä, että kumpikin hallitus on hyväksynyt edellä esitettyjen suuntaviivojen tavoitteet.

4. Totean edelleen, että Suomi on lujasti sitoutunut ydinaseiden leviämisen ehkäisemiseen ja että Suomi on alistanut kaiken asianomaisen materiaalin IAEA:n valvontaan ja riittäviin turvajärjestelyihin. Totean myös, että Suomi on toimittanut Kanadalle kuvauksen nykyisestä ja suunnitellusta ydinenergiaohjelmastaan, että Kanada ja Suomi ovat sopineet jälleenkäsittelyn ja plutoniumin varastoinnin olevan ohjelman erottamaton osa sekä että ilmoituksia ja materiaaliraportointia koskevat menettelyt ovat kunnossa.

5. Totean lopuksi, että näissä järjestelyissä otetaan huomioon muun muassa tulokset, joita kyseessä olevia toimintoja koskevissa kansainvälisen polttoainekiertoselvityksen (International Nuclear Fuel Cycle Evaluation) tutkimuksissa on saatu. Totean edelleen, että osapuolet katsovat plutoniumin erottamisen, varastoinnin, kuljetuksen ja käytön vaativan erityistoimia ydinaseiden leviämisvaaran vähentämiseksi, että osapuolet edelleen määrätietoisesti tukevat jälleenkäsittelyä ja plutoniumia koskevien kansainvälisten valvontatoimien ja muiden ydinsulkutoimien kehittämistä, mukaanlukien tehokas ja yleisesti hyväksytty plutoniumin kansainvälinen varastointijärjestelmä; ja että osapuolet tunnustavat jälleenkäsittelyn merkityksen merkittävien ydinenergiaohjelmien yhteydessä, silloin kun se liittyy käytettävissä olevien luonnonvarojen mahdollisimman tarkkaan hyödyntämiseen, käytettyyn polttoaineeseen sisältyvien materiaalien käsittelyyn tai muihin rauhanomaisiin, räjähdekäyttöön liittymättömiin tarkoituksiin, mukaan luettuna tutkimus.

6. Ilmoitan kunnioittavasti teille, että Kanadan hallitus edellä mainittujen järjestelyjen mukaisesti hyväksyy täten, että Sopimuksen ehtojen alaista ydinmateriaalia voidaan jälleenkäsitellä ja plutoniumia varastoida ja käyttää nykyisen ja suunnitellun kuvauksen mukaisen ja ajoittain ajantasalle saatetun ydinenergiaohjelman mukaisesti.

7. Ilmoitan edelleen kunnioittavasti teille, että Kanadan hallituksen 6 kappaleessa antama hyväksyminen pysyy voimassa niin kauan kuin seuraavat ehdot ovat täytetyt:

i) Suomen hallitus pitää yllä ydinsulkusitoumuksensa, minkä se on ilmaissut liittymällä sopimukseen ydinaseiden leviämisen estämisestä sekä Sopimuksessa;

ii) Suomen hallitus konsultoi Kanadan hallituksen pyynnöstä Sopimukseen liittyvistä asioista, mukaan luettuna tässä noottienvaihdossa tarkoitetut asiat.

8. Vahvistan kunnioittavasti, että Kanadan hallitus antaa Sopimuksen 2 artiklan 1 kappaleen mukaisen suostumuksen kuvatussa Suomen ydinenergiaohjelmassa ennakoituihin ydinaineen siirtoihin sillä edellytyksellä, että siirrettävä ydinaine tulee kumpaakin osapuolta tyydyttävien ydinsulku- ja valvontajärjestelyjen kohteeksi.

9. Vahvistan kunnioittavasti, että osapuolet ovat sopineet, että Sopimuksen A-liitteessä mainittua ydinainetta saa rikastaa 20-prosenttiseksi.

10. Ehdotan kunnioittavasti, että osapuolet sopivat konsultoivansa jommankumman osapuolen esittämän pyynnön saapumisesta 40 päivän kuluessa kirjallisesti sovittavista ehdoista, joita noudattaen on mahdollista rikastaminen isotoopin U235 suhteen yli 20-prosenttiseksi tai jälleenkäsittely, joka ei ole erottamaton osa kuvattua ohjelmaa, ja joita noudattaen tulokseksi saatua yli 20-prosenttiseksi rikastettua uraania sekä plutoniumia voidaan varastoida ja käyttää.

11. Vahvistan kunnioittavasti, että asiakirjat, joissa on kuvattu Suomen nykyinen ja suunniteltu ydinenergiaohjelma, pysyvät vain osapuolten tiedossa.

12. Jos edellä esitetty on Suomen hallituksen hyväksyttävissä, esitän kunnioittavasti, että tämä nootti, joka on todistusvoimainen englannin- ja ranskankielisenä, yhdessä teidän vastauksenne kanssa muodostavat Sopimuksen 2 artiklan 1 kappaleessa mainitun sopimuksen. Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jolloin teidän vastausnoottinne on päivätty.

Vastaanottakaa, Herra Valtiosihteeri, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 2. Suomen ulkoasiainministeriön valtiosihteeri Kanadan Helsingissä olevalle suurlähettiläälle

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1984

Herra Suurlähettiläs,

Ilmoitan kunnioittavasti vastaanottaneeni Teidän Ylhäisyytenne 8 päivänä kesäkuuta 1984 päivätyn nootin n:o 9, jonka englanninkielinen teksti kuuluu seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vahvistan kunnioittavasti, että Suomen hallitus hyväksyy Teidän Ylhäisyytenne nootissa esitetyt suuntaviivat sekä suostuu siihen, että ne säätelevät Sopimuksen kohteena olevan aineen jälleenkäsittelyä ja näin saadun plutoniumin käsittelyä ja varastointia.

Vahvistan edelleen kunnioittavasti, että Suomen hallitus hyväksyy sen, että Teidän Ylhäisyytenne nootti ja tämä vastaus muodostavat Sopimuksen 2 artiklan 1 kappaleessa edellytetyn sopimuksen, ja että tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jolloin tämä nootti on päivätty.

Vastaanottakaa, Herra Suurlähettiläs, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 3. Kanadan Helsingissä oleva suurlähettiläs Suomen ulkoasiainministeriön valtiosihteerille

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1984

Herra Valtiosihteeri,

1. Viittaan kunnioittavasti Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1976 allekirjoitettuun Suomen Tasavallan hallituksen ja Kanadan hallituksen väliseen Suomen ja Kanadan välillä siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitosten ja tietoaineiston käyttöä koskevaan sopimukseen (jota jatkossa kutsutaan Sopimukseksi) sekä hallitustemme viranomaisten käymiin keskusteluihin Sopimuksen tulkinnasta.

Ehdotan kunnioittavasti, että Sopimuksen tulkintaan sovelletaan seuraavaa:

1. A liitteen iv) ja v) kohdassa mainittu ydinaine tarkoittaa:

a) kutakin kemiallisin tai fysikaalisin prosessein, isotooppien erotus mukaan luettuna, valmistettua ydinainelajia sellainen määrä, että se on samassa suhteessa tämän ydinainelajin kokonaismäärään kuin prosessissa käytettävän, Sopimuksen kohteena olevan ydinaineen määrä on siinä käytetyn ydinaineen kokonaismäärään; sekä

b) kaikkia myöhempiä neutronisäteilytyksellä tuotettuja ydinaineen kehityspolvia sellainen määrä, että se on samassa suhteessa tuotetun ydinaineen kokonaismäärään kuin Sopimuksen kohteena oleva ydinaine on osallisena tuotannossa.

2. Ydinaineeseen ei sovelleta Sopimusta vain sillä perusteella, että:

a) sitä säilytetään A-liitteessä mainituissa laitoksissa tai A-liitteessä mainitun ydinaineen tai muun aineen tai laitteiden yhteydessä

b) sitä jälleenkäsitellään jälleenkäsittelylaitoksessa, rikastetaan rikastuslaitoksessa, valmistetaan polttoaineenvalmistuslaitoksessa tai konvertoidaan konversiolaitoksessa yhtä aikaa kuin A-liitteessä mainittua ydinainetta, jonka yhteyteen se tällöin joutuu.

3. A-liitteen ii) -kohdassa mainittuihin laitteisiin sisältyvät laitteet, jotka:

a) aloittavat toimintansa ensi kerran vastaanottajaosapuolen lainkäyttövaltaan kuuluvassa paikassa 20 vuoden kuluessa siitä, kun Sopimuksen kohteena olevat laitteet ovat aloittaneet toimintansa;

b) ovat samantyyppisiä (toisin sanoen niiden suunnittelu, rakenne tai toimintaperiaatteet perustuvat samoihin tai samankaltaisiin fysikaalisiin tai kemiallisiin prosesseihin) kuin Sopimuksen A-liitteen i)-kohdassa mainitut laitteet; sekä

c) vastaanottajaosapuoli tai toimittajaosapuoli konsultoituaan vastaanottajaosapuolen kanssa on sellaiseksi nimennyt.

4. Ennen kuin mitään laitteita tai tietoaineistoa siirretään, osapuolten toimivaltaiset viranomaiset sopivat kirjallisesti, minkälaiset fysikaaliset tai kemialliset prosessit ovat siirrettäville laitteille tai tietoaineistolle tyypillisiä tai olennaisia.

Mikäli edellä esitetty on Suomen hallituksen hyväksyttävissä, ehdotan kunnioittavasti, että tämä nootti, joka on todistusvoimainen englannin- ja ranskankielisenä, yhdessä teidän vastauksenne kanssa, jossa vahvistetaan, että Suomen hallitus hyväksyy nämä ehdotukset, katsotaan hallitustemme välisen Sopimuksen hyväksytyksi tulkinnaksi, joka tulee voimaan päivänä, jolloin teidän vastausnoottinne on päivätty.

Vastaanottakaa, Herra Valtiosihteeri, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 4. Suomen ulkoasiainministeriön valtiosihteeri Kanadan Helsingissä olevalle suurlähettiläälle

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1984

Herra Suurlähettiläs,

Ilmoitan kunnioittavasti vastaanottaneeni Teidän Ylhäisyytenne 8 päivänä kesäkuuta 1984 päivätyn nootin n:o 10, jonka englanninkielinen teksti kuuluu seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vahvistan kunnioittavasti, että Suomen hallitus hyväksyy Teidän Ylhäisyytenne noottiin sisältyvät ehdotukset.

Vahvistan edelleen kunnioittavasti, että Suomen hallitus suostuu siihen, että Teidän Ylhäisyytenne nootti ja tämä vastaus katsotaan hallitustemme välisen Sopimuksen hyväksytyksi tulkinnaksi, joka tulee voimaan päivänä, jolloin tämä nootti on päivätty.

Vastaanottakaa, Herra Suurlähettiläs, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.