41/1984

Alkuperäinen sopimus: 20/1959

Muutokset kansainvälistä merenkulkujärjestöä koskevaan YLEISSOPIMUKSEEN

1 artikla

i) Nykyinen a kohdan teksti korvataan seuraavalla:

Saada aikaan hallitusten välinen yhteistoimintajärjestelmä kaikkien kansainvälisen kauppamerenkulun teknillisiä kysymyksiä koskevien hallitusten omaksumien säännösten ja menettelytapojen alalla; edistää ja helpottaa meriturvallisuutta, merenkulun tehokkuutta ja laivojen aiheuttaman meren pilaantumisen estämistä ja valvomista koskevien mahdollisimman korkeatasoisten normien yleistä hyväksymistä; ja hoitaa tässä artiklassa esitettyihin päämääriin liittyviä hallinnollisia ja oikeudellisia asioita;

ii) nykyinen d kohdan teksti korvataan seuraavalla:

Tutkia kaikkia merenkulkua ja merenkulun vaikutuksia merelliseen ympäristöön koskevia kysymyksiä, joita jokin Yhdistyneiden Kansakuntien elin tai erikoiselin sille esittää;

2 artikla

Tämä artikla poistetaan.

3 - 31 artikla numeroidaan uudelleen 2 - 30 artiklaksi.

3 artikla

(uusi 2 artikla)

Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

I osassa mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi järjestön tulee:

a) ottaen huomioon 3 artiklan määräykset harkita ja esittää suosituksia 1 artiklan a, b ja c kohtia koskevista asioista, joita jäsenet, jokin Yhdistyneiden Kansakuntien elin tai erikoiselin tai mikä hyvänsä muu hallitusten välinen järjestö sille lähettää, tai asioista, joita 1 artiklan d kohdan mukaisesti sille alistetaan;

b) huolehtia yleissopimusten, sopimusten ja muiden kysymykseen tulevien asiakirjojen luonnosten laatimisesta, suositella niitä hallituksille ja valtioiden välisille järjestöille, sekä kutsua kokoon tarpeelliseksi katsomiaan konferensseja;

c) järjestää jäsenten välinen neuvonpito ja hallitusten välinen tiedotusten vaihtaminen;

d) suorittaa tämän artiklan a, b ja c kohtaan liittyvät tehtävät,erityisesti sellaisista kansainvälisistä asiakirjoista johtuvat tehtävät, jotka koskevat merenkulkua tai merenkulun vaikutuksia merelliseen ympäristöön;

e) helpottaa tarvittaessa ja X osan mukaisesti teknillistä yhteistyötä järjestön toiminta-alalla.

12 artikla

(uusi 11 artikla)

Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

Järjestö käsittää yleiskokouksen, neuvoston, meriturvallisuuskomitean, oikeudellisen komitean, merellisen ympäristön suojelukomitean, teknisen yhteistyökomitean ja järjestön kulloinkin tarpeellisiksi katsomat apuelimet sekä sihteeristön.

16 artikla

(uusi 15 artikla)

Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

Yleiskokouksen tehtävät ovat:

a) valita jokaisessa varsinaisessa istunnossa muiden kuin ylimääräisten jäsentensä joukosta itselleen puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, jotka pysyvät virassa seuraavaan varsinaiseen istuntoon saakka;

b) päättää itse toimintajärjestyksestään, ellei yleissopimus toisin määrää;

c) perustaa tarpeellisiksi katsomiaan väliaikaisia tai, neuvoston suosituksesta, myös pysyviä apuelimiä;

d) valita jäsenet, jotka tulevat 17 artiklan mukaisesti olemaan edustettuina neuvostossa;

e) vastaanottaa ja käsitellä neuvoston selostukset sekä päättää kaikista neuvoston sille alistamista kysymyksistä;

f) hyväksyä järjestön työohjelma;

g) vahvistaa järjestön tulo- ja menoarvio ja päättää sen varojen hoidosta XII osan mukaisesti;

h) tarkastaa järjestön menot sekä hyväksyä tilit;

i) suorittaa järjestölle kuuluvat tehtävät, sillä varauksella, että sen tulee siirtää 2 artiklan a ja b kohdissa mainitut asiat neuvostolle suositusten ja asiakirjojen laatimista varten; sekä sillä varauksella, että kaikki neuvoston yleiskokoukselle alistamat suositukset ja asiakirjat, joita yleiskokous ei ole hyväksynyt, on toimitettava neuvostolle uudelleen tutkittaviksi varustettuna yleiskokouksen mahdollisesti tekemin huomautuksin;

j) suosittaa jäsenvaltioiden hyväksyttäväksi meriturvallisuutta, laivojen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisyä ja torjuntaa sekä muita merenkulun vaikutuksia merelliseen ympäristöön koskevia sääntöjä ja ohjeita, jotka kansainvälisillä asiakirjoilla tai niiden mukaisesti on määrätty järjestön ratkaistavaksi, tai kyseisiä sääntöjä tai ohjeita koskevia muutoksia, jotka sille on esitetty;

k) ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin teknillisen yhteistyön edistämiseksi 2 artiklan e kohdan mukaisesti, ottaen huomioon kehitysmaiden erityistarpeet;

l) päättää kansainvälisen konferenssin koollekutsumisesta tai muusta soveltuvasta menettelytavasta meriturvallisuuskomitean, oikeudellisen komitean, merellisen ympäristön suojelukomitean, teknisen yhteistyökomitean tai järjestön muun elimen kehittämän kansainvälisen sopimuksen tai sitä koskevan muutoksen hyväksymiseksi;

m) siirtää neuvoston harkittavaksi tai päätettäväksi kaikki järjestön alaan kuuluvat asiat ottaen kuitenkin huomioon, että tämän artiklan j kohdassa mainittujen suositusten tekemistä ei voida siirtää.

22 artikla

(uusi 21 artikla)

Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

a) Neuvosto käsittelee pääsihteerin valmistaman työohjelmaluonnoksen ja tulo- ja menoarvion meriturvallisuuskomitean, oikeudellisen komitean, merellisen ympäristön suojelukomitean, teknisen yhteistyökomitean ja muiden järjestön elinten esittämien näkemysten valossa sekä ottaen nämä huomioon, laatii ja esittää yleiskokoukselle järjestön työohjelman ja tulo- ja menoarvion järjestön yleisiä mielenkiinnon kohteita tärkeysjärjestyksessä silmällä pitäen;

b) Neuvosto vastaanottaa meriturvallisuuskomitean, oikeudellisen komitean, merellisen ympäristön suojelukomitean, teknisen yhteistyökomitean ja järjestön muiden elinten selostukset, ehdotukset ja suositukset sekä toimittaa ne neuvoston lausuntojen ja suositusten kera yleiskokoukselle ja yleiskokouksen istuntojen välikausina jäsenvaltioiden tiedoksi;

c) Neuvoston tulee käsitellä 28, 33, 38 ja 43 artiklan alaan kuuluvia asioita vasta saatuaan niistä meriturvallisuuskomitean, oikeudellisen komitean, merellisen ympäristön suojelukomitean tai teknisen yhteistyökomitean lausunnon tapauksesta riippuen.

26 artikla

(uusi 25 artikla)

Nykyinen teksti korvataan seuraavalla:

a) Neuvosto voi tehdä sopimuksia ja ryhtyä toimenpiteisiin, jotka koskevat järjestön suhdetta muihin järjestöihin XV osan mukaisesti. Tällaiset sopimukset ja toimenpiteet on alistettava yleiskokouksen hyväksyttäviksi.

b) Ottaen huomioon XV osan määräykset sekä kunkin toimikunnan suhteet muihin elimiin 28, 33, 38 ja 43 artiklan mukaisesti neuvosto vastaa suhteista muihin järjestöihin yleiskokousten välillä.

Uudet 32 - 42 artiklat (lisätty päätöslauselmien A.315(ES.V)) ja A.358(IX) mukaisesti).

Näiden artiklojen uudet järjestysnumerot ovat 31 - 41.

29 artiklan c kohta, joka hyväksyttiin päätöslauselmalla A.358(IX) (ja jonka uusi järjestysnumero on 28 artiklan c kohta) muuttuu siten, että siihen sisältyy viittaus yleiskokoukseen.

34 artiklan c kohta, joka hyväksyttiin päätöslauselmalla A.358(IX) (ja jonka uusi järjestysnumero on 33 artiklan c kohta) muuttuu siten, että siihen sisältyy viittaus yleiskokoukseen.

Uusi X osa

Uusi X osa, johon kuuluu uudet 42 - 46 artiklat, lisätään VIII osan ja IX osan jälkeen (jotka lisättiin päätöslauselman A.358(IX) mukaisesti) ja on sisällöltään seuraava:

X OSA

Tekninen yhteistyökomitea

42 artikla

Teknisen yhteistyökomitean muodostavat kaikki järjestön jäsenet.

43 artikla

a) Tekninen yhteistyökomitea käsittelee kaikki asiat, jotka kuuluvat järjestön toimialaan ja koskevat teknisten yhteistyöprojektien toteuttamista, milloin nämä rahoitetaan Yhdistyneiden Kansakuntien asianomaisen ohjelman puitteissa ja järjestö toimii projektin toteuttajana tai yhteistyöelimenä tai milloin projekti rahoitetaan vapaaehtoisin, järjestölle uskotuin varoin, sekä muut järjestön toimintaan teknisen yhteistyön alalla liittyvät asiat.

b) Tekninen yhteistyökomitea seuraa sihteeristön työtä sen koskiessa teknistä yhteistyötä.

c) Tekninen yhteistyökomitea hoitaa ne tehtävät, jotka tämä yleissopimus tai yleiskokous tai neuvosto sille määrää sekä kaikki tämän artiklan soveltamisalaan kuuluvat tehtävät, jotka sille jonkin muun kansainvälisen asiakirjan perusteella määräytyvät tehtävien tultua järjestön hyväksymiksi.

d) Ottaen huomioon 25 artiklan määräykset, tekninen yhteistyökomitea toimii, yleiskokouksen ja neuvoston pyynnöstä tai katsoessaan sen oman työnsä kannalta hyödylliseksi, niin läheisessä yhteistyössä muiden elinten kanssa kuin järjestön tarkoitusperät edellyttävät.

44 artikla

Tekninen yhteistyökomitea esittää neuvostolle:

a) komitean kehittämät suositukset;

b) kertomuksen komitean toiminnasta neuvoston edellisen istunnon jälkeen.

45 artikla

Tekninen yhteistyökomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Se valitsee toimihenkilönsä kerran vuodessa ja hyväksyy omat menettelytapasääntönsä.

46 artikla

Riippumatta tässä yleissopimuksessa mahdollisesti esiin tulevista vastakkaisista määräyksistä, mutta 42 artiklan määräykset huomioon ottaen, tekninen yhteistyökomitea noudattaa muun kansainvälisen sopimuksen tai asiakirjan mukaisesti sille määrättyjä tehtäviä suorittaessaan asianomaisen sopimuksen tai asiakirjan soveltuvia määräyksiä, erityisesti kysymyksen ollessa menettelytapasäännöistä.

VIII - XVII osa (päätöslauselman A.358(IX) mukaisesti muutettu X - XIX osaksi) numeroidaan uudelleen XI - XX osaksi.

33-63 artikla (päätöslauselmien A.315(ES.V) ja A.358(IX) mukaisesti muutettu 43 - 73 artiklaksi) numeroidaan uudelleen 47 - 77 artiklaksi.

42 artikla (päätöslauselman A.315(ES.V) mukaisesti muutettu 41 artiklaksi ja A.358(IX) mukaisesti 52 artiklaksi) numeroidaan uudelleen 56 artiklaksi ja korvataan seuraavalla tekstillä:

Jäsen, joka ei täytä maksuvelvollisuuksiaan järjestölle vuoden kuluessa erääntymispäivästä lukien, menettää äänestysoikeutensa yleiskokouksessa, neuvostossa, meriturvallisuuskomiteassa, oikeudellisessa komiteassa, merellisen ympäristön suojelukomiteassa ja teknisessä yhteistyökomiteassa. Yleiskokous voi kuitenkin harkintansa mukaan poiketa tästä määräyksestä.

43 artikla (päätöslauselman A.315 (ES.V) mukaisesti muutettu 42 artiklaksi ja A.358(IX) mukaisesti 53 artiklaksi) numeroidaan uudelleen 57 artiklaksi ja korvataan seuraavalla tekstillä:

Ellei toisin edellytetä yleissopimuksessa tai jossakin muussa yleiskokoukselle, neuvostolle, meriturvallisuuskomitealle, oikeudelliselle komitealle, merellisen ympäristön suojelukomitealle tai tekniselle yhteistyökomitealle tehtäviä antavassa kansainvälisessä sopimuksessa, seuraavat määräykset koskevat äänestystä näissä elimissä:

a) Kullakin jäsenellä on yksi ääni.

b) Päätöksiin tarvitaan läsnä olevien ja äänestävien jäsenten ääntenenemmistö ja päätöksiin, joihin tarvitaan kahden kolmanneksen ääntenenemmistö, kaksi kolmannesta läsnä olevien jäsenten äänistä.

c) Tässä yleissopimuksessa sanonta "läsnäolevat ja äänestävät jäsenet" tarkoittaa "läsnäolevia jäseniä, jotka äänestävät puolesta tai vastaan". Niitä, jotka pidättyvät äänestämästä, ei katsota äänestäviksi.

45 artikla (päätöslauselman A.315(ES.V) mukaisesti muutettu 44 artiklaksi ja A.358(IX) mukaisesti 55 artiklaksi) numeroidaan uudelleen 59 artiklaksi ja korvataan seuraavalla tekstillä:

Järjestö on saatettava Yhdistyneiden Kansakuntien Peruskirjan 57 artiklan määräysten mukaisesti yhteyteen Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa merenkulun ja merenkulun vaikutusten merelliseen ympäristöön alalla toimivana erityiselimenä. Tämä yhteys toteutetaan Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien Peruskirjan 63 artiklan mukaisesti tehtävällä sopimuksella, joka tehdään kuten 25 artiklassa on määrätty.

52 artikla (päätöslauselman A.315(ES.V) mukaisesti muutettu 51 artiklaksi ja A.358(IX) mukaisesti 62 artiklaksi) numeroidaan uudelleen 66 artiklaksi ja korvataan seuraavalla tekstillä:

Pääsihteeri tiedottaa yleissopimukseen ehdotetuista muutoksista jäsenille vähintään 6 kuukautta ennen niiden käsittelyä yleiskokouksessa. Muutosten hyväksymiseen tarvitaan yleiskokouksen kahden kolmanneksen ääntenenemmistö. 12 kuukautta sen jälkeen, kun kaksi kolmannesta järjestön jäsenistä lukematta mukaan ylimääräisiä jäseniä on muutoksen hyväksynyt, se tulee voimaan kaikkien jäsenten osalta.

Artiklaviitteet seuraavissa artikloissa muutetaan seuraavasti:

6 artikla (uusi 5 artikla): viittaus 57 artiklaan muutetaan viittaukseksi 71 artiklaan.

7 artikla (uusi 6 artikla): viittaus 57 artiklaan muutetaan viittaukseksi 71 artiklaan.

8 artikla (uusi 7 artikla): viittaukset 6, 7 ja 57 artiklaan muutetaan viittauksiksi 5, 6 ja 71 artiklaan.

9 artikla (uusi 8 artikla): viittaus 58 artiklaan muutetaan viittaukseksi 72 artiklaan.

19 artikla (uusi 18 artikla): viittaus 17 artiklaan muutetaan viittaukseksi 16 artiklaan.

27 artikla (uusi 26 artikla): viittaus 16 artiklan i kohtaan muutetaan viittaukseksi 15 artiklan kohtaan.

29 artikla (muutettu päätöslauselman A.358(iX) mukaisesti; nyt numeroitu uudelleen 28 artiklaksi): viittaus XII osaan muutetaan viittaukseksi 25 artiklaan.

32 artikla (lisätty päätöslauselman A.358(IX) mukaisesti; nyt numeroitu uudelleen 31 artiklaksi): viittaus 28 artiklaan muutetaan viittaukseksi 27 artiklaan.

34 artikla (lisätty päätöslauselman A.358(IX) mukaisesti; nyt numeroitu uudelleen 33 artiklaksi): c kohdan viittaus 26 artiklaan muutetaan viittaukseksi 25 artiklaan.

37 artikla (lisätty päätöslauselman A.358(IX) mukaisesti; nyt numeroitu uudelleen 36 artiklaksi): viittaus 33 artiklaan muutetaan viittaukseksi 32 artiklaan.

39 artikla (lisätty päätöslauselman A.358(IX) mukaisesti; nyt numeroitu uudelleen 38 artiklaksi): d ja e kohdan viittaukset 26 artiklaan muutetaan viittauksiksi 25 artiklaan.

42 artikla (lisätty päätöslauselman A.358(IX) mukaisesti; nyt numeroitu uudelleen 41 artiklaksi): viittaus 38 artiklaan muutetaan viittaukseksi 37 artiklaan.

33 artikla (uusi 47 artikla): viittaus 23 artiklaan muutetaan viittaukseksi 22 artiklaan.

53 artikla (uusi 67 artikla): viittaus 52 artiklaan muutetaan viittaukseksi 66 artiklaan.

54 artikla (uusi 68 artikla): viittaus 52 artiklaan muutetaan viittaukseksi 66 artiklaan.

56 artikla (uusi 70 artikla): viittaus 55 artiklaan muutetaan viittaukseksi 69 artiklaan.

58 artikla (uusi 72 artikla): d kohdan viittaus 57 artiklaan muutetaan viittaukseksi 71 artiklaan.

59 artikla (uusi 73 artikla): b kohdan viittaus 58 artiklaan muutetaan viittaukseksi 72 artiklaan.

60 artikla (uusi 74 artikla) viittaus 57 artiklaan muutetaan viittaukseksi 71 artiklaan.

Liite II

Viittaus 51 artiklaan muutetaan viittaukseksi 65 artiklaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.