40/1984

Annettu: 01.08.1984

Asetus kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 1969 tehty sopimus kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroisesta hyväksymisestä, johon liittymisestä tasavallan presidentti on päättänyt 27 päivänä toukokuuta 1983 ja jota koskeva liittymisilmoitus on tehty Belgian kuningaskunnan hallitukselle 27 päivänä kesäkuuta 1983, on voimassa 27 päivästä kesäkuuta 1984 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1984.

Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 1984

SOPIMUS kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroisesta hyväksymisestä

Saksan liittotasavallan, Itävallan tasavallan, Belgian kuningaskunnan, Chilen tasavallan, Espanjan valtion, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan ja Tshekkoslovakian sosialistisen tasavallan hallitukset,

todettuaan, että 15 päivänä heinäkuuta 1914 tehty sopimus, joka sisältää yhtenäiset ohjeet ampuma-aseiden virallisten tarkastusleimojen vastavuoroisesta hyväksymisestä, ei enää vastaa nykyaikaisen tekniikan asettamia vaatimuksia,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

On perustettu Kannettavien ampuma-aseiden pysyvä kansainvälinen tarkastuskomissio, jota jäljempänä nimitetään pysyväksi kansainväliseksi komissioksi, lyhennettynä C.I.P.

Sen tehtävänä on:

1) valita toisaalta laitteet, joita käytetään laukaisupaineen mittauksen tyyppilaitteina ja toisaalta menetelmät, joita viralliset laitokset käyttävät mitatessaan mahdollisimman tarkalla ja käytännöllisellä tavalla paineen, joka kehittyy käyttö- ja koeammuntapatruunoissa:

a. metsästys-, urheilu- ja puolustusaseissa, lukuunottamatta aseita, jotka on tarkoitettu maa-, meri- ja ilmasodankäyntiin; kuitenkin sopimuspuolilla on mahdollisuus käyttää joko kokonaan tai osittain viimeksimainittujen aseiden tarkastuksessa yleisesti hyväksyttyjä mittauslaitteita ja -menetelmiä.

b. kaikissa muissa kannettavissa laitteissa, teollisuus- tai ammattikäyttöön tarkoitetuissa aseissa tai laitteissa, joita ei ole edellä mainittu ja jotka käyttävät räjähdysainepanosta käyttövoimanaan joko ammuksen tai jonkin muun mekaanisen kappaleen laukaisemiseen ja joiden tarkastusta pysyvä kansainvälinen komissio pitää tarpeellisena.

Näitä laitteita nimitetään "tyyppilaitteiksi".

2) niiden virallisten tarkastusten luonteen ja toimeenpanon määrittäminen, joita täytyy soveltaa 1 a ja b kohdassa mainittuihin aseisiin tai laitteisiin niiden kaikinpuolisen turvallisuuden takaamiseksi.

Näitä tarkastuksia nimitetään "tyyppitarkastuksiksi".

3) toteuttaa mittauksen tyyppilaitteissa ja niiden käsittelymenetelmissä sekä tyyppitarkastuksissa kaikki parannukset, muutokset tai lisäykset, jotka aiheutuvat mittaustekniikan, kannettavien ampuma-aseiden ja teollisuus- ja ammattikäyttöön tarkoitettujen laitteiden sekä niiden ampumatarvikkeiden valmistusmenetelmien kehityksestä.

4) tutkia ampuma-aseiden patruunapesien mitoituksen yhtenäistämistä kaupan alalla ja niiden ampumatarvikkeiden valvonta- ja tarkastusmenetelmiä.

5) tutkia sopimushallitusten laatimia, kannettavien ampuma-aseiden virallista tarkastusta koskevia lakeja ja määräyksiä todetakseen, vastaavatko ne niitä määräyksiä, joita noudatetaan sovellettaessa edellä olevaa 2 kohtaa.

6) ilmoittaa, missä sopimusvaltioissa tarkastus vastaa 2 kohdan mukaisia tyyppitarkastuksia ja julkaista luetteloa, jossa esiintyvät näiden valtioiden virallisten tarkastuslaitosten leimat, sekä nykyiset että myös ne, joita on käytetty 15 päivänä heinäkuuta 1914 allekirjoitetun sopimuksen solmimisen jälkeen.

7) peruuttaa 6 kohdassa mainittu ilmoitus ja muuttaa luetteloa heti kun 6 kohdan määräyksiä ei enää noudateta.

2 artikla

Jokaisen sopimuspuolen virallisten tarkastuslaitosten leimat tunnustetaan muiden sopimuspuolten alueella sillä ehdolla, että niistä on annettu 1 artiklan 6 kohdassa mainittu ilmoitus.

3 artikla

Pysyvän kansainvälisen komission kokoonpano ja tehtävät määritetään tämän sopimuksen liitteenä olevassa ohjesäännössä. Ohjesääntö on erottamaton osa tätä sopimusta.

4 artikla

Epävarmoissa ja kiistanalaisissa tapauksissa, jotka koskevat pysyvän kansainvälisen komission teknisissä kysymyksissä tämän sopimuksen 1 artiklan ja ohjesäännön 5 artiklan mukaisesti tekemän päätöksen tulkintaa tai soveltamista, asianomaisen hallituksen on kysyttävä pysyvän kansainvälisen komission mielipidettä asiasta.

5 artikla

Tämä sopimus on avoinna allekirjoitettavaksi 1 päivästä heinäkuuta 1969 alkaen.

6 artikla

1) Jokainen allekirjoittajahallitus ilmoittaa Belgian kuningaskunnan hallitukselle niiden valtiosäännön edellyttämien muodollisuuksien täyttämisestä, jotka ovat tarpeen tämän sopimuksen voimaansaattamiseksi.

2) Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, kun kolmas tällainen ilmoitus on vastaanotettu.

3) Muiden allekirjoittajahallitusten suhteen tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, kun Belgian kuningaskunnan hallitus on vastaanottanut 1 kohdassa mainitun ilmoituksen.

7 artikla

1) Sen jälkeen kun tämä sopimus on tullut voimaan, muu kuin allekirjoittajavaltio voi liittyä siihen osoittamalla Belgian kuningaskunnan hallitukselle diplomaattiteitse liittymisanomuksen, jonka liitteenä ovat kyseisessä maassa voimassaolevat tarkastuslaitoksen säännöt.

Belgian kuningaskunnan hallitus välittää anomuksen ja sen liitteenä olevat säännöt tiedoksi kaikille sopimushallituksille. Liittyminen tulee voimaan, jos kaikki sopimushallitukset hyväksyvät sen. Yhden vuoden kuluttua siitä, kun Belgian kuningaskunnan hallitus on ilmoittanut sopimuspuolille anomuksen vastaanottamisesta, katsotaan sopimusvaltion vastaamatta jättäminen liittymisen hyväksymiseksi.

2) Belgian kuningaskunnan hallitus ilmoittaa kaikille sopimushallituksille ja pysyvän kansainvälisen komission sihteerille päivämäärän, jona jokaisen uuden liittymisen katsotaan tulleen voimaan.

8 artikla

1) Jokainen sopimuspuoli voi sanoa irti tämän sopimuksen aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua siitä, kun tämä sopimus on sen osalta tullut voimaan. Irtisanomisesta ilmoitetaan Belgian kuningaskunnan hallitukselle ja se tulee voimaan vuoden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta.

2) Sopimuspuolen suorittama irtisanominen on voimassa ainoastaan sen omalta osalta.

9 artikla

Belgian kuningaskunnan hallitus ilmoittaa kaikille allekirjoittajahallituksille ja sopimukseen liittyneille hallituksille 6 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 7 artiklassa ja 8 artiklan 1 kohdassa mainittujen ilmoitusten vastaanottopäivän.

10 artikla

Komission ohjesääntönsä 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti tekemien päätösten voimaantuloon asti ovat voimassa: paineen mittauksen tyyppilaitteet ja tyyppitarkastukset, jotka on selostettu pysyvän kansainvälisen komission ohjesäännön I liitteessä samoin kuin ohjesäännön II liitteessä mainitut määräykset paineen mittaukseen käytettävien tyyppilaitteiden patruunapesien vähimmäismitoista.

11 artikla

Tämä sopimus korvaa Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 1914 allekirjoitetun sopimuksen yhtenäisten ohjeiden voimaansaattamisesta ampuma-aseiden virallisten tarkastusleimojen vastavuoroiseksi hyväksymiseksi sekä sen I ja II liitteen.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 1969 yhtenä ranskankielisenä alkuperäiskappaleena, joka talletetaan Belgian kuningaskunnan huostaan, joka antaa siitä oikeaksi todistettuja jäljennöksiä jokaiselle allekirjoittaja- ja liittyjähallitukselle.

Minkä vakuudeksi siihen asianmukaisesti valtuutetut ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Pysyvän kansainvälisen komission (C.I.P.) OHJESÄÄNTÖ

1 artikla

Kannettavien ampuma-aseiden pysyvä kansainvälinen tarkastuskomissio koostuu sopimuspuolten valtuutetuista. Jokaisella sopimuspuolella on yksi ääni riippumatta valtuutettujensa lukumäärästä.

2 artikla

1) Jokaisen istuntonsa lopussa pysyvä kansainvälinen komissio valitsee seuraavan istunnon puheenjohtajan sen valtion valtuutettujen joukosta, jonka alueella kyseinen istunto tullaan pitämään.

2) Jos järjestö pitää sopimuksen ensimmäisen artiklan soveltamisen kannalta tarpeellisena seurata jatkuvasti tiettyjä tutkimuksia tai kokeita, se voi kokoontua näitä kokeita varten varatulla alueella joko kokonaisuudessaan tai alakomiteana. Puheenjohtaja, sovittuaan asiasta valtuuskuntien kanssa, määrää alakomiteoiden kokoonpanon, tavoitteen ja tehtävät. Alakomiteat valitsevat jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja sihteerin, joka laatii alakomitean nimissä raportit.

3 artikla

Pysyvällä toimistolla, jota johtaa Belgian kuningaskunnan hallituksen sopimuspuolten suostumuksella nimittämä johtaja, on tehtävänä:

1) toimia kokousten aikana pysyvän kansainvälisen komission sihteeristönä;

2) hoitaa kokousten väliaikoina kirjeenvaihto, hallinto ja arkistointi: tämän vuoksi se kerää asiakirjat, tositteet ja tekniset julkaisut, taltioi virallisesti hyväksytyt tarkastusleimat, luokittelee, kääntää ja välittää sopimuspuolille kaikenlaiset tiedot kannettavien ampuma-aseiden ja teollisuus- ja ammattikäyttöön tarkoitettujen laitteiden tarkastuksesta samoinkuin niiden ampumatarvikkeiden valvonta- ja tarkastusmenetelmistä, ei ainoastaan sopimuspuolten, vaan myös kaikkien muiden valtioiden osalta.

Pysyvän toimiston sijaintipaikka on Belgiassa.

4 artikla

1) Pysyvä kansainvälinen komissio kokoontuu pysyvän toimiston kutsusta. Se voidaan kutsua koolle yhden sopimuspuolen valtuuskunnan pyynnöstä. Se täytyy kutsua koolle, jos vähintään kaksi sopimuspuolten valtuuskuntaa sitä vaatii.

2) Tätä varten jokainen sopimuspuoli ilmoittaa kaikki mahdolliset muutokset valtuuskuntansa kokoonpanossa Belgian kuningaskunnan hallitukselle, joka ilmoittaa niistä toimistolle. Asiantuntijat voivat osallistua neuvonantajina alakomiteoiden teknisiin kokouksiin käsitelläkseen määrättyjä kysymyksiä.

3) Muun kuin allekirjoittajavaltion tarkkailija voi osallistua pysyvän kansainvälisen komission istuntoihin sopimuspuolten yhteisellä suostumuksella sillä ehdolla, että hän on hallituksensa virallisesti määräämä.

Sen jälkeen kun jonkin hallituksen edustaja on ollut tarkkailijana kolmessa peräkkäisessä istunnossa eikä tämä hallitus ole anonut liittymistä sopimukseen, se ei saa enää olla edustettuna seuraavissa istunnoissa.

4) Alakomiteoiden teknisiin kokouksiin voidaan kutsua muiden kuin allekirjoittajavaltioiden asiantuntijoita neuvonantajiksi käsittelemään määrättyjä kysymyksiä alakomitean puheenjohtajan pyynnöstä ja kaikkien tämän alakomitean jäsenten suostumuksella.

5 artikla

1) Sopimuspuolet valtuuttavat pysyvän kansainvälisen komission tekemään kaikki tarpeelliset päätökset sopimuksen 1 artiklassa määritettyjen tavoitteiden puitteissa.

2) Pysyvä toimisto toimittaa sopimuspuolille Belgian kuningaskunnan hallituksen välityksellä pysyvän kansainvälisen komission tekemät päätökset ja erityisesti paineenmittauksen tyyppilaitteiden piirustukset ja suunnitelmat, standardisoitujen patruunapesien ja patruunoiden taulukot, samoin kuin kansainvälisesti tunnustettujen tarkastusleimojen selostukset. Järjestö pitää nämä asiakirjat jatkuvasti ajan tasalla.

6 artikla

Varmistaakseen edellämainittujen toimenpiteiden täytäntöönpanon sopimuspuolet toimittavat diplomaattiteitse Belgian kuningaskunnan hallitukselle, joka puolestaan toimittaa pysyvälle toimistolle, lait, määräykset ja ohjeet, jotka koskevat kannettavien ampuma-aseiden tarkastusta, kuten myös kaikki muut asiaan liittyvät asiakirjat, jotka toimisto niiltä vaatii.

7 artikla

1) Pysyvän kansainvälisen komission päätökset alistetaan äänestykseen joko istuntojen aikana tai kirjeenvaihtoteitse.

2) Päätökset tehdään läsnäolevien tai edustettuina olevien valtuuskuntien yksinkertaisella ääntenenemmistöllä edellyttäen, että annettujen äänien määrä on vähintään kaksi kolmasosaa pysyvän kansainvälisen komission jäseninä olevien hallitusten kokonaismäärästä.

Äänestyksestä pidättäytymistä tai tyhjää tai hylättyä äänestyslippua ei lasketa annetuksi ääneksi.

Äänten jakautuessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

3) Silloin, kun on kysymyksessä yhden sopimuspuolen tarkastusleimojen tunnustaminen, asianomaisella ei ole äänioikeutta.

4) Istunnon aikana sopimuspuoli voi estyneenä ollessaan antaa toiselle sopimuspuolelle valtuutuksen toimia puolestaan, kuitenkin siten, että tällaisia valtuutuksia saa olla vain yksi kullakin valtuutetulla hallituksella.

5) Äänestettäessä kirjeenvaihtoteitse valtuuskunnilla on kuusi kuukautta aikaa vastauksen antamiseen, mistä pysyvän toimiston johtaja antaa heille tiedon vastaanottotunnustusta edellyttävällä ilmoituksella. Vastausaika alkaa kulua sitä koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta.

Vastaamatta jättäminen määräajan kuluessa katsotaan äänestyksestä pidättäytymiseksi.

8 artikla

1) Päätökset astuvat voimaan, jos 5 artiklan 2 kohdassa mainitun ilmoituksen antamista seuraavan kuuden kuukauden kuluessa mikään sopimuspuoli ei esitä vastalausetta tai varauksia Belgian kuningaskunnan hallitukselle.

Jos yksi sopimuspuoli vastustaa jotakin päätöstä, päätös ei ole voimassa muihin sopimuspuoliin nähden.

Mikäli yksi sopimuspuoli tekee varauksia päätökseen, päätös ei tule voimaan, jollei mainittu sopimuspuoli peruuta varauksiaan.

Peruutuspäivämääräksi katsotaan se päivä, jolloin Belgian kuningaskunnan hallitus on saanut siitä ilmoituksen.

Belgian kuningaskunnan hallitus ilmoittaa pysyvälle kansainväliselle komissiolle kaikki vastalauseet, varaukset tai varausten peruutukset.

2) Järjestön tehdessä päätöksiä sopimuksen 1 artiklan 7 kohdan nojalla se sopimuspuoli, jonka tarkastusleima tai -leimat eivät enää ole voimassa ja jotka on poistettava virallisesta luettelosta, ei ole oikeutettu esittämään vastalausetta tai tekemään varauksia.

9 artikla

Pysyvän kansainvälisen komission virallinen kieli on ranska.

10 artikla

Kaikki sopimusvaltiot vastaavat yhteisesti pysyvän toimiston kuluista.

Pysyvän kansainvälisen komission valtuutettujen yleisistä kuluista, päivärahoista ja matkakustannuksista säännöllisiin istuntoihin tai alakomiteoiden kokouksiin tai heidän yhteydenpidostaan pysyvään toimistoon aiheutuvista kuluista vastaavat asianomaiset hallitukset.

11 artikla

Tällä ohjesäännöllä on sama arvo ja voimassaoloaika kuin sopimuksella, jonka erottamaton osa se on.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 1969 yhtenä ranskankielisenä alkuperäiskappaleena.

(Allekirjoitukset)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.