67/1983

Annettu: 15.12.1983

Asetus linja-autoilla tapahtuvaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevan sopimuksen (ASOR) voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Dublinissa 26 päivänä toukokuuta 1982 tehty linja-autoilla tapahtuvaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskeva sopimus (ASOR), jonka eräät määräykset on 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (891/83) hyväksytty ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 18 päivänä maaliskuuta 1983 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Euroopan liikenneministerikonferenssin (CEMT) sihteeristön huostaan 25 päivänä maaliskuuta 1983, on voimassa 1 päivästä joulukuuta 1983 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Linja-autoilla tapahtuvaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevan sopimuksen (ASOR) eräiden määräysten hyväksymisestä 18 päivänä maaliskuuta 1983 annettu laki (891/83) sekä tämä asetus tulevat voimaan 15 päivänä joulukuuta 1983.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1977

Linja-autoilla tapahtuvaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskeva SOPIMUS (ASOR)

Euroopan yhteisöjen neuvosto,

Itävallan tasavallan liittopresidentti,

Espanjan hallitus,

Suomen tasavallan hallitus,

Norjan kuningaskunnan hallitus,

Portugalin tasavallan hallitus,

Sveitsin liittoneuvosto,

Ruotsin hallitus,

Turkin tasavallan presidentti,

haluten edistää kansainvälisen liikenteen kehitystä ja etenkin helpottaa sen järjestelyä ja toteutusta;

todeten, että tietyt kansainväliset maanteitse tapahtuvat satunnaiset henkilökuljetukset on jo Euroopan talousyhteisön osalta liberalisoitu 28 päivänä heinäkuuta 1966 annetulla neuvoston säännöksellä n:o 117/66/CEE, joka koskee yhteisten sääntöjen käyttöönottoa kansainvälisessä linja-autoin maanteitse tapahtuvassa matkustajaliikenteessä 1), ja 9 päivänä heinäkuuta 1968 annetulla komission säännöksellä (CEE) n:o 1016/68, joka koskee neuvoston säännöksen n:o 117/66/CEE artikloissa 6 ja 9 tarkoitettujen valvonta-asiakirjojen mallien määräämistä 2);

(1) Euroopan yhteisöjen virallinen lehti n:o 147, 9 elokuuta 1966, sivu 2688.

2) Euroopan yhteisöjen virallinen lehti n:o L 173, 22 heinäkuuta 1968, sivu 8.)

todeten toisaalta, että Euroopan liikenneministerikonferenssi (CEMT) on 16 päivänä joulukuuta 1969 hyväksynyt kansainvälisen linja-autoliikenteen yleisten sääntöjen määräämistä koskevan päätöksen n:o 20 3), johon sisältyy myös tiettyjen kansainvälisten maanteitse suoritettavien henkilökuljetusten liberalisointi;

(3) CEMT:n päätösjulkaisu, vuosi 1969, sivu 67.

CEMT:n päätösjulkaisu, vuosi 1971, sivu 133.)

todeten, että olisi suotavaa antaa kansainväliselle maanteitse tapahtuvalle satunnaiselle matkustajaliikenteelle yhdenmukaiset liberalisointimääräykset ja yksinkertaistaa valvontamuodollisuuksia ottamalla käyttöön yksi ainoa asiakirja;

todeten, että on asianmukaista uskoa tietyt sopimuksen hallintotehtävät Euroopan liikenneministerikonferenssin sihteeristölle;

ovat päättäneet määrätä kansainväliselle linjaautoilla maanteitse tapahtuvalle satunnaiselle matkustajaliikenteelle yhdenmukaiset säännöt

ja ovat tätä tarkoitusta varten määränneet täysivaltaisiksi edustajikseen:

Euroopan yhteisöjen neuvosto:

Itävallan tasavallan liittopresidentti:

Espanjan hallitus:

Suomen tasavallan hallitus:

Norjan kuningaskunnan hallitus:

Portugalin tasavallan hallitus:

Ruotsin hallitus:

Sveitsin liittoneuvosto:

Turkin tasavallan presidentti:

jotka vaihdettuaan oikeiksi ja laillisiksi tunnustetut valtakirjansa,

ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

I OSA

Soveltamisala ja määritelmät

1 artikla

1. Tätä sopimusta sovelletaan:

a) kansainvälisiin maanteitse tapahtuviin satunnaisiin henkilökuljetuksiin,

- jotka suoritetaan kahden sopimuspuolen alueen välillä, tai

- jotka alkavat ja päättyvät saman sopimuspuolen alueella ja tällaisten kuljetusten yhteydessä mahdollisesti suoritettavaan kauttakulkuun sekä jonkin toisen sopimuspuolen alueen kautta että jonkin sopimukseen liittymättömän valtion alueen kautta,

- jonkin sopimuspuolen alueella rekisteröidyillä ajoneuvoilla, jotka rakenteensa tai varustuksensa puolesta soveltuvat ja ovat tarkoitetut kuljettaja mukaanluettuna useamman kuin yhdeksän henkilön kuljettamiseen;

b) ajoneuvojen tyhjänä tapahtuviin siirtoihin näiden kuljetusten yhteydessä.

2. Tässä sopimuksessa tarkoitetaan kansainvälisillä kuljetuksilla kuljetuksia, jotka tapahtuvat vähintään kahden sopimuspuolen alueella.

3. Tässä sopimuksessa tarkoittaa käsite "sopimuspuolen alue" Euroopan talousyhteisön osalta niitä alueita, joilla sovelletaan tämän yhteisön peruskirjaa siinä mainittujen ehtojen mukaisesti.

2 artikla

1. Tässä sopimuksessa tarkoitetaan satunnaisilla kuljetuksilla sellaisia kuljetuksia, jotka eivät vastaa jäljempänä 3 artiklassa olevaa säännöllisen liikenteen määritelmää eivätkä jäljempänä 4 artiklassa olevaa edestakaisliikenteen määritelmää. Niihin kuuluvat:

a) "kiertomatkat suljetuin ovin" t.s. kuljetukset, joissa sama ajoneuvo kuljettaa koko matkan samaa matkustajaryhmää ja tuo sen takaisin lähtöpaikalle;

b) kuljetukset, joissa menomatka suoritetaan kuormattuna ja paluumatka tyhjänä;

c) kaikki muut kuljetukset.

2. Lukuunottamatta asianomaisten viranomaisten kyseisen sopimuspuolen alueella myöntämiä poikkeuksia ei satunnaisliikenteessä saa ottaa tai jättää matkustajia matkan aikana. Tällainen liikenne voi tietyssä määrin olla säännöllistä sen lakkaamatta kuitenkaan olemasta luonteeltaan satunnaisliikennettä.

3 artikla

1. Tässä sopimuksessa säännöllinen liikenne tarkoittaa liikennettä, jossa matkustajien kuljetus tapahtuu tietyin aikavälein tietyllä reitillä ja jossa matkustajia voidaan matkan aikana ottaa tai jättää edeltä määrätyillä pysähtymispaikoilla. Edeltäkäsin määrättyjen aikataulujen ja kuljetusmaksujen noudattaminen voidaan määrätä pakolliseksi säännöllisessä liikenteessä.

2. Tässä sopimuksessa katsotaan järjestäjästä riippumatta myös liikenne, jossa kuljetetaan vain määrättyjä matkustajaryhmiä eikä lainkaan muita matkustajia, säännölliseksi liikenteeksi, sikäli kuin tällainen liikenne tapahtuu 1 kappaleessa määritetyissä olosuhteissa. Tällaista liikennettä, erityisesti työntekijöiden kuljettamiseksi työpaikoilleen ja takaisin kotiin sekä koululaisten kuljettamiseksi opetuslaitoksiin ja takaisin kotiin, kutsutaan "säännölliseksi erityisliikenteeksi".

3. Liikenteen luokitteluun säännölliseksi ei vaikuta se, että kuljetusten järjestely noudattaa käyttäjien tarpeiden vaihteluja.

4 artikla

1. Tässä sopimuksessa edestakaisliikenteellä tarkoitetaan liikennettä, jossa toistuvilla menoja paluumatkoilla kuljetetaan edeltäkäsin muodostettuja matkustajaryhmiä samalta lähtöpaikalta samaan määräpaikkaan. Jokainen menomatkan suorittanut matkustajaryhmä tuodaan takaisin lähtöpaikkaan myöhemmällä matkalla.

Lähtö- ja määräpaikka tarkoittavat sitä paikkaa, josta matkaa alkaa ja johon se päättyy, samoin kuin sen ympäristöä.

2. Edestakaisliikenteessä ei matkustajia saa ottaa eikä jättää matkan aikana.

3. Matkasarjan ensimmäinen paluumatka ja viimeinen menomatka tapahtuvat tyhjänä.

4. Kuitenkaan kuljetuksen luokitteluun edestakaisliikenteeseen kuuluvaksi ei vaikuta se, että kyseisen sopimuspuolen tai kyseisten sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten suostumuksella:

- matkustajat 1 kappaleen määräyksistä poiketen suorittavat paluumatkan jonkin toisen ryhmän kanssa,

- matkustajia 2 kappaleen määräyksistä poiketen otetaan tai jätetään matkan aikana,

- matkasarjan ensimmäinen menomatka ja viimeinen paluumatka 3 kappaleen määräyksistä poiketen suoritetaan tyhjänä.

II OSA

Liberalisointitoimenpiteet

5 artikla

1. Artiklan 2 kappaleen 1 kohdissa a) ja b) tarkoitettuun satunnaisliikenteeseen ei tarvita kuljetuslupaa muiden kuin ajoneuvon rekisteröineen sopimuspuolen alueella.

2. Muiden kuin ajoneuvon rekisteröineen sopimuspuolen alueella ei kuljetuslupaa tarvita siihen 2 artiklan 1 kappaleen kohdassa c) tarkoitettuun satunnaiseen liikenteeseen, joka on sellaista, että

- menomatka tapahtuu tyhjänä ja kaikki matkustajat otetaan samalta paikalta ja että

- matkustajat:

a) on muualla kuin sopimuspuolten alueilla tai jonkin muun sopimuspuolen kuin sen alueella, missä ajoneuvo on rekisteröity ja mistä matkustajat otetaan, koottu ryhmiin ennen tämän jälkimmäisen sopimuspuolen alueelle saapumista tehtyjen kuljetussopimusten perusteella ja että

- heidät kuljetetaan ajoneuvon rekisteröineen sopimuspuolen alueelle, tai

b) on saman liikenteenharjoittajan toimesta 2 artiklan 1 kappaleen kohdan b) mukaisissa olosuhteissa aikaisemmin tuotu sen sopimuspuolen alueelle, josta heidät noudetaan ja viedään ajoneuvon rekisteröineen sopimuspuolen alueelle, tai

c) on kutsuttu saapumaan jonkin toisen sopimuspuolen alueelle kutsun esittäneen henkilön vastatessa kuljetuskustannuksista. Matkustajien tulee muodostaa yhtenäinen ryhmä, jota ei ole muodostettu ainoastaan kyseistä matkaa varten ja joka tuodaan takaisin ajoneuvon rekisteröineen sopimuspuolen alueelle.

3. Artiklan 2 kappaleen 1 kohdassa c) tarkoitettu satunnaisliikenne voidaan asianomaisen sopimuspuolen alueella määrätä luvanvaraiseksi, mikäli se ei täytä 2 kappaleessa määrättyjä ehtoja.

III OSA

Valvonta-asiakirja

6 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitettua satunnaisliikennettä harjoittavien liikenteenharjoittajien tulee valtuutettujen tarkastusviranomaisten vaatimuksesta esittää ajoneuvon rekisteröineen sopimuspuolen asianomaisten viranomaisten tai muun siihen asianmukaisesti valtuutetun elimen antamaan valvonta-asiakirjaan kuuluva matkustajien kuljetuskirja. Tämä valvonta-asiakirja korvaa olemassa olevat valvonta-asiakirjat.

7 artikla

1. Artiklassa 6 tarkoitetun valvonta-asiakirjan muodostaa 25 irroitettavaa matkustajien kuljetuskirjaa kahtena kappaleena sisältävä vihko. Valvonta-asiakirjan tulee olla tämän sopimuksen liitteessä olevan mallin mukainen. Tämä liite muodostaa sopimuksen kiinteän osan.

2. Jokainen vihko ja siihen kuuluvat matkustajien kuljetuskirjat tulee numeroida. Matkustajien kuljetuskirjoissa tulee olla lisänumerointi 1:stä 25:een.

3. Vihon kansilehden ja matkustajien kuljetuskirjan etusivun teksti tulee painaa yhdellä tai useammalla Euroopan talousyhteisön jäsenvaltion tai sen sopimuspuolen virallisella kielellä, jonka alueella ajoneuvo on rekisteröity.

8 artikla

1. Artiklassa 7 mainittu vihko tulee tehdä liikenteenharjoittajan nimissä; se ei ole siirrettävissä.

2. Matkustajien kuljetuskirjan alkuperäiskappale tulee säilyttää ajoneuvossa koko sen matkan ajan, jota varten se on annettu.

3. Liikenteenharjoittaja on vastuussa matkustajien kuljetuskirjojen asianmukaisesta hoidosta.

9 artikla

1. Liikenteenharjoittajan tulee täyttää matkustajien kuljetuskirja kahtena kappaleena jokaista matkaa varten ennen sen alkua.

2. Matkustajien nimien antamista varten liikenteenharjoittaja voi käyttää erillisellä liuskalla olevaa ennakolta täytettyä luetteloa, joka tulee tukevasti kiinnittää sille matkustajien kuljetuskirjan kohdassa 6 varattuun paikkaan. Liikenteenharjoittajan leima tai, milloin se on asianmukaisempaa, liikenteenharjoittajan tai käytettävän ajoneuvon kuljettajan allekirjoitus tulee sijoittaa sekä luettelon että matkustajien kuljetuskirjan poikki.

3. Tämän sopimuksen 5 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetuissa kuljetuksissa, joihin sisältyy tyhjänä suoritettava menomatka, matkustajaluettelo voidaan täyttää 2 kappaleessa esitetyllä tavalla matkustajia otettaessa.

10 artikla

Kahden tai useamman sopimuspuolen asianomaiset viranomaiset voivat sopia kahden- tai monenkeskisesti, että ne vapauttavat toisensa matkustajien kuljetuskirjan kohdassa 6 tarkoitetun matkustajaluettelon tekemisestä. Tässä tapauksessa matkustajien lukumäärä tulee ilmoittaa.

11 artikla

1. Ajoneuvossa tulee olla mukana väriltään vihreä pahvikantinen malli, joka sisältää kaikkien sopimuspuolten kaikilla virallisilla kielillä tämän sopimuksen liitteessä kuvatun valvontaasiakirjan kansilehden etu- ja kääntöpuolella olevan mallin tekstin.

2. Tämän mallin kansilehdellä on painokirjaimin ajoneuvon rekisteröineen valtion virallisella kielellä tai virallisilla kielillä seuraava teksti:

"Valvonta-asiakirjan mallin teksti saksan, englannin, tanskan, espanjan, suomen, ranskan, kreikan, italian, hollannin, norjan, portugalin, ruotsin ja turkin kielillä".

3. Tämä malli tulee vaadittaessa esittää valvontaviranomaisille.

12 artikla

Poiketen 6 artiklan määräyksistä voidaan ennen tämän sopimuksen voimaantuloa satunnaisliikenteessä käytettäviä valvonta-asiakirjoja edelleen käyttää kahden vuoden ajan tämän sopimuksen 18 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun voimaantulon jälkeen.

IV OSA

Yleiset ja loppumääräykset

13 artikla

1. Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset päättävät tämän sopimuksen toimeenpanon vaatimista toimenpiteistä.

Nämä toimenpiteet koskevat mm. seuraavia seikkoja:

- valvontaan liittyvät järjestely-, menettelytapa- ja toteuttamiskysymykset sekä rikkomuksista annettavia rangaistuksia;

- vihon voimassaoloaikaa;

- matkustajien kuljetuskirjan alkuperäiskappaleen ja sen kopion käyttöä ja säilyttämistä;

- 2, 6, 10 ja 14 artiklassa tarkoitettujen asianomaisten viranomaisten sekä 6 artiklassa tarkoitettujen elinten nimeämistä;

- mahdollista leimaa, joka valvontaviranomaisten tulee merkitä matkustajien kuljetuskirjaan.

2. 1 kappaleen mukaisesti suoritetuista toimenpiteistä tulee ilmoittaa Euroopan liikenneministerikonferenssin (CEMT) sihteeristölle, joka ilmoittaa niistä muille sopimuspuolille.

14 artikla

1. Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset valvovat, että liikenteenharjoittajat noudattavat tämän sopimuksen määräyksiä.

2. Niiden tulee oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ilmoittaa toisilleen toisen sopimuspuolen alueella toimivan liikenteenharjoittajan heidän alueellaan tekemät rikkomukset ja tarvittaessa myös annetut rangaistukset.

15 artikla

Artiklan 5 ja 6 määräyksiä ei kuitenkaan sovelleta, jos kahden tai useamman sopimuspuolen välillä voimassa olevat tai mahdolliset tehtävät sopimukset tai muut järjestelyt määräävät vapaamman kohtelun. Ilmaisu "kahden tai useamman sopimuspuolen välillä voimassa olevat sopimukset tai muut järjestelyt" tarkoittavat Euroopan talousyhteisön osalta tämän yhteisön jäsenvaltioiden tekemiä sopimuksia tai muita järjestelyjä.

16 artikla

1. Jos tämän sopimuksen tai sen 13 artiklan nojalla suoritettavien toimenpiteiden toteuttaminen sitä vaatii, voi jokainen sopimuspuoli pyytää sopimuksen osapuolten kokouksen kutsuttavaksi koolle tutkimaan esille tuotuja ongelmia ja niihin mahdollisesti ehdotettuja ratkaisuja.

2. Kappaleessa 1 tarkoitettujen kokousten puheenjohtajuudesta huolehtivat vuorotellen Euroopan talousyhteisö ja jokin muu tätä varten nimetty sopimuspuoli.

3. Kappaleessa 1 tarkoitettujen kokousten koolle kutsumista koskevat pyynnöt tulee toimittaa CEMT:n sihteeristölle.

4. CEMT:n sihteeristö ilmoittaa välittömästi muille sopimuspuolille 1 kappaleessa tarkoitetusta pyynnöstä; ellei koollekutsumispyyntöä peruuteta neljän viikon kuluessa, CEMT:n sihteeristö määrää tämän ajan kuluttua kokouksen ajankohdan ja paikan yhdessä edellisestä täysistunnosta lähtien toimineen puheenjohtajiston kanssa ja kutsuu kokouksen koolle mahdollisimman nopeasti.

17 artikla

1. Jokainen sopimuspuoli voi allekirjoittaessaan tämän sopimuksen ilmoittaa toisille sopimuspuolille CEMT:n sihteeristön välityksellä toimitetulla ilmoituksella, ettei se katso sopimuksen 5 artiklan 2 kappaleen kohdan b) sitovan itseään. Tässä tapauksessa 5 artiklan 2 kappaleen kohta b) ei sido muita sopimuspuolia sen sopimuspuolen osalta, joka on tehnyt tällaisen varauman.

2. Kappaleessa 1 tarkoitettu ilmoitus voidaan peruuttaa milloin tahansa toisille sopimuspuolille CEMT:n sihteeristön välityksellä toimitetulla ilmoituksella.

18 artikla

1. Sopimuspuolten tulee hyväksyä tai ratifioida tämä sopimus omien menettelytapojensa mukaisesti. Sopimuspuolten tulee tallettaa hyväksymis- tai ratifioimisasiakirjansa CEMT:n sihteeristön huostaan.

2. Tämä sopimus tulee voimaan viidennen sopimuspuolen, joihin tulee kuulua Euroopan talousyhteisö, hyväksymis- tai ratifioimisasiakirjan talletuspäivää seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

3. Kaikkien niiden sopimuspuolten osalta, jotka hyväksyvät tai ratifioivat tämän sopimuksen sen 2 kappaleessa määrätyn voimaantulon jälkeen, sopimus tulee voimaan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä päivästä laskien, jona kyseinen sopimuspuoli talletti hyväksymis- tai ratifioimisasiakirjansa CEMT:n sihteeristön huostaan.

4. Tämän sopimuksen II ja III osien määräykset ovat sovellettavissa 7 kuukauden kuluttua tämän sopimuksen 2 ja 3 kappaleessa tarkoitetusta voimaantulosta.

19 artikla

1. Tämän sopimuksen oltua 18 artiklan 2 kappaleen mukaisesti voimassa kolme vuotta jokainen sopimuspuoli voi pyytää konferenssin kutsuttavaksi koolle sopimuksen tarkistamista varten CEMT:n sihteeristölle toimitetulla ilmoituksella. Tämä ilmoittaa välittömästi muille sopimuspuolille pyynnöstä, määrää konferenssin ajankohdan ja paikan yhdessä edellisestä täysistunnosta lähtien toimineen puheenjohtajiston kanssa ja kutsuu konferenssin koolle mahdollisimman nopeasti. Näiden konferenssien puheenjohtajuuteen sovelletaan 16 artiklan 2 kappaleen määräyksiä analogisesti.

2. Sopimuksen kaikkien sopimuspuolten hyväksymän muutoksen hyväksymiseen tai ratifiointiin sekä muutoksen voimaantuloon sovelletaan 18 artiklan määräyksiä.

20 artikla

1. Tämä sopimus on tehty viideksi vuodeksi sen voimaantulosta lähtien.

2. Jokainen sopimuspuoli voi omalta osaltaan vuoden irtisanomisajalla sanoa irti tämän sopimuksen tammikuun 1 päivästä lähtien toisille sopimuspuolille CEMT:n sihteeristön välityksellä tehtävällä ilmoituksella. Sopimusta ei voida kuitenkaan sanoa irti neljän ensimmäisen vuoden aikana sen 18 artiklan 2 kappaleessa määrätystä voimaantulosta lähtien.

3. Ellei vähintään viisi sopimuspuolta, joihin tulee kuulua Euroopan talousyhteisö, sano tätä sopimusta irti, sen voimassaolo jatkuu kohdassa 1 määrätyn viisivuotiskauden päätyttyä aina seuraavaksi viideksi vuodeksi kerrallaan.

21 artikla

Tämä yhtenä ranskankielisenä kappaleena tehty sopimus, jonka teksti ainoastaan on todistusvoimainen, talletetaan CEMT:n sihteeristön arkistoon, joka toimittaa siitä oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille sopimuspuolille.

Minkä vakuudeksi allekirjoittaneet täysivaltaiset valtuutetut ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Dublinissa 26 päivänä toukokuuta 1982

PÄÄTÖSASIAKIRJA

Euroopan yhteisöjen neuvoston,

Itävallan tasavallan liittopresidentin,

Espanjan hallituksen,

Suomen tasavallan hallituksen,

Norjan kuningaskunnan hallituksen,

Portugalin tasavallan hallituksen,

Sveitsin liittoneuvoston,

Ruotsin hallituksen,

Turkin tasavallan presidentin edustajat kokoontuneina Dubliniin 26 päivänä toukokuuta 1982 allekirjoittamaan linja-autoilla tapahtuvaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevaa sopimusta (ASOR) ovat allekirjoittaessaan huomioineet seuraavat ilmoitukset hyväksyen ne:

1. Sopimuspuolten ilmoitus sopimuksen soveltamisesta;

2. Euroopan talousyhteisön 5 artiklaa koskeva ilmoitus;

3. Sopimuspuolten ilmoitus sopimuksen kehittämisen luonteesta.

Tehty Dublinissa 26 päivänä toukokuuta 1982

Sopimuspuolten ilmoitus sopimuksen soveltamisesta

Sopimuspuolet ilmoittavat hyväksyvänsä, että sopimuksen 5 artiklan 2 kappaleessa mainittuja liberalisointitoimenpiteitä voidaan soveltaa vain sellaisten sopimuspuolten kesken, jotka soveltavat tämän sopimuksen sääntelemään satunnaisliikenteeseen 1 päivänä heinäkuuta 1970 tehdyn kansainvälisiä maantiekuljetuksia suorittavien ajoneuvojen henkilöstön työtä koskevan eurooppalaisen sopimuksen (AETR) määräyksiä tai niitä vastaavia ehtoja.

Jokainen sopimuspuoli, joka aikoo ryhtyä edellämainituista syistä toimenpiteisiin sopimuksen 5 artiklan 2 kappaleessa mainittujen liberalisointimääräysten soveltamisen kieltämiseksi tai lykkäämiseksi, ilmoittaa olevansa valmis ennen mahdollista näihin toimenpiteisiin ryhtymistä neuvottelemaan asianomaisen sopimuspuolen kanssa.

Euroopan talousyhteisön 5 artiklaa koskeva ilmoitus

Euroopan talousyhteisö ilmoittaa 5 artiklan osalta, että liberalisointitoimenpiteitä, jotka koskevat ajoneuvon saapumista tyhjänä toisen sopimuspuolen alueelle matkustajaryhmän ottamista ja paluumatkan kuormattuna suorittamista varten ajoneuvon rekisteröineen sopimuspuolen alueelle, sovelletaan Euroopan talousyhteisön alueelle takaisin saavuttaessa ainoastaan paluumatkoihin, jotka suuntautuvat tämän yhteisön siihen jäsenvaltioon, missä asianomainen ajoneuvo on rekisteröity.

Sopimuspuolten ilmoitus sopimuksen kehittämisen luonteesta

Sopimuspuolet ilmoittavat, että sopimuksen 5 artiklassa tarkoitetut liberalisointitoimenpiteet kuuluvat kansainvälisen henkilöliikenteen kehityspyrkimyksiin ja muodostavat tässä mielessä satunnaisliikenteen osalta merkittävän askeleen tämän liikenteen helpottamiseksi. Ne pyrkivät tämän sopimuksen samoin kuin kahdenkeskisten sopimustenkin puitteissa, ottaen huomioon kilpailuedellytysten yhdenmukaistamisessa saavutetun edistyksen, laajentamaan saavutettujen kokemusten pohjalta tämän liberalisoinnin alaa. Lisäksi sopimuspuolet ilmoittavat, että ne pyrkivät yksinkertaistamaan sopimuksen 5 artiklan 3 kappaleessa tarkoitettua liikennettä varten tarvittavien lupien myöntämismenettelyä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.