PÖYTÄKIRJA miinojen, ansojen ja muiden taistelulaitteiden käyttöä koskevista kielloista tai rajoituksista (II pöytäkirja)

1 artikla
Materiaalinen soveltamisala

Tätä pöytäkirjaa sovelletaan tässä määriteltyjen miinojen, ansojen ja muiden taistelulaitteiden käyttöön maalla mukaan luettuina miinat, joita käytetään sulkemaan rantoja, vesitienristeyksiä tai joenristeyksiä, mutta ei sovelleta merellä tai sisävesillä käytettäviin merimiinoihin.

2 artikla
Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa:

1. "Miina" tarkoittaa mitä tahansa ampumatarviketta, joka on sijoitettu maan tai muun pintakerroksen alle, sen pinnalle tai sen lähelle ja suunniteltu räjähtämään tai laukeamaan henkilön tai ajoneuvon läsnäolosta, läheisyydestä tai kosketuksesta; "kaukolevitteinen miina" tarkoittaa mitä tahansa näin määriteltyä miinaa, joka on toimitettu kohdealueelle tykistöllä, raketilla, kranaatinheittimellä tai vastaavin keinoin tai pudotettu ilma-aluksesta.

2. "Ansa" tarkoittaa mitä tahansa laitetta tai materiaalia, joka on suunniteltu, rakennettu tai muunnettu tappamaan tai haavoittamaan ja joka laukeaa odottamatta, kun henkilö koskettaa tai lähestyy vaarattomalta näyttävää kohdetta tai suorittaa turvalliselta näyttävän toimenpiteen.

3. "Muut taistelulaitteet" tarkoittaa käsin toimintakuntoon pantuja ampumatarvikkeita tai laitteita, jotka on suunniteltu tappamaan, haavoittamaan tai vahingoittamaan ja jotka laukaistaan kauko-ohjauksella tai automaattisesti aikaviiveen kuluttua.

4. "Sotilaskohde" tarkoittaa kohteista puhuttaessa mitä tahansa kohdetta, jonka luonne, sijainti, tarkoitus tai käyttö muodostaa tärkeän osan sotilaallisesta toiminnasta ja jonka täydellinen tai osittainen tuhoaminen, haltuunotto tai vaarattomaksi saattaminen merkitsee kulloinkin vallitsevissa oloissa selvää sotilaallista hyötyä.

5. "Siviilikohteita" ovat kaikki kohteet, jotka eivät ole 4 kappaleessa tarkoitettuja sotilaskohteita.

6. "Rekisteröinti" tarkoittaa konkreettista hallinnollista ja teknistä toimenpidettä, jolla pyritään hankkimaan virallisiin arkistoihin tallentamiseksi kaikki saatavilla olevat tiedot miinakenttien, miinojen ja ansojen sijainnista.

3 artikla
Miinojen, ansojen ja muiden taistelulaitteiden käyttöä koskevat yleisrajoitukset

1. Tätä artiklaa sovelletaan

a) miinoihin,

b) ansoihin ja

c) muihin taistelulaitteisiin.

2. Tässä artiklassa tarkoitettujen aseiden kohdistaminen siviiliväestöön sinänsä tai yksityisiin siviilihenkilöihin joko hyökkäyksissä, puolustuksessa tai kostotoimenpiteiden osalta on kielletty kaikissa oloissa.

3. Tässä artiklassa tarkoitettujen aseiden umpimähkäinen käyttö on kielletty. Umpimähkäistä käyttöä on sijoittaa näitä aseita:

a) paikkaan, joka ei ole sotilaskohteessa, tai siten että aseita ei ole suunnattu sotilaskohteeseen; tai

b) käyttämällä kuljetustapaa tai levitysmenetelmää, jota ei voida suunnata yksilöityyn sotilaskohteeseen; tai

c) siten että se aiheuttaa sattumanvaraisesti ihmishengen menetyksiä tai haavoittumisia siviiliväestön keskuudessa, vahinkoa siviilikohteille tai molempia kohtuuttomassa määrin verrattuna odotettavissa olevaan todelliseen ja välittömään sotilaalliseen hyötyyn.

4. Siviiliväestön suojelemiseksi tässä artiklassa tarkoitettujen aseiden vaikutuksilta on ryhdyttävä kaikkiin toteutettavissa oleviin varotoimiin. Toteutettavissa olevia varotoimia ovat käytännössä mahdolliset varotoimet ottaen huomioon senhetkiset olosuhteet kokonaisuudessaan humanitääriset ja sotilaalliset näkökohdat mukaan luettuina.

4 artikla
Muiden kuin kaukolevitteisten miinojen, ansojen ja muiden taistelulaitteiden käytön rajoitukset asutuilla alueilla

1. Tätä artiklaa sovelletaan:

a) muihin kuin kaukolevitteisiin miinoihin;

b) ansoihin; ja

c) muihin taistelulaitteisiin.

2. Tässä artiklassa tarkoitettujen aseiden käyttö on kielletty jokaisessa kaupungissa, kylässä tai muualla vastaavanlaisen siviiliväestön ryhmittymän käsittävällä alueelle, jolla ei käydä maavoimien välistä taistelua tai sellainen ei uhkaa välittömästi, paitsi jos:

a) aseet on sijoitettu vastapuolelle kuuluvaan tai sen valvonnassa olevaan sotilaskohteeseen tai sellaisen välittömään läheisyyteen; tai

b) on ryhdytty toimiin siviiliväestön suojelemiseksi niiden vaikutuksilta esimerkiksi asentamalla varoituskilpiä, asettamalla vartioita, julkaisemalla varoituksia tai rakentamalla aitoja.

5 artikla
Rajoitukset käyttää kaukolevitteisiä miinoja

1. Kaukolevitteisten miinojen käyttö on kielletty, ellei niitä käytetä pelkästään alueella, joka sinänsä on sotilaskohde tai joka sisältää sotilaskohteita, ja ellei

a) niiden sijaintia voida tarkoin rekisteröidä 7 artiklan 1 kappaleen a-kohdan mukaisesti; tai

b) jokaisessa sellaisessa miinassa ole tehokasta tuhoutumismekanismia, mikä tarkoittaa itsestään toimivaa mekanismia, joka on suunniteltu tekemään miina vaarattomaksi tai tuhoamaan se sitten, kun miinan ei enää odoteta palvelevan sitä sotilaallista tarkoitusta, jota varten se on asennettu, tai kauko-ohjattua mekanismia, joka on suunniteltu tekemään miina vaarattomaksi tai tuhoamaan se sitten, kun miinan ei enää odoteta palvelevan sitä sotilaallista tarkoitusta, jota varten se on asennettu.

2. Jokaisesta kaukolevitteisestä miinoittamisesta, jolla voi olla vaikutuksia siviiliväestöön, on annettava tehokas ennakkovaroitus paitsi milloin olosuhteet eivät sitä salli.

6 artikla
Eräiden ansojen käytön kielto

1. Vaikuttamatta aseellisissa selkkauksissa sovellettaviin kansainvälisen oikeuden sääntöihin, jotka koskevat salakavaluutta ja petollisuutta, on kaikissa olosuhteissa kiellettyä käyttää:

a) mitä tahansa ansaa, joka näyttää vaarattomalta kannettavalta esineeltä ja joka on erityisesti suunniteltu ja rakennettu räjähtävää materiaalia sisältäväksi ja räjähtämään, kun sitä kosketetaan tai lähestytään, tai

b) ansoja, jotka on jollakin tavalla kiinnitetty tai yhdistetty:

i) kansainvälisesti tunnustettuihin suojelutunnuksiin tai -merkkeihin;

ii) sairaisiin, haavoittuneisiin tai kuolleisiin henkilöihin;

iii) hautausmaihin, krematoriolaitoksiin tai hautoihin;

iv) lääkintälaitoksiin, lääkintälaitteisiin, lääkintätarpeisiin tai lääkintäkuljetuksiin;

v) lasten leluihin ja kannettaviin esineisiin tai tuotteisiin, jotka on nimenomaan tarkoitettu lasten ruokkimiseen, terveydenhoitoon, hygieniaan, vaatetukseen tai kasvatukseen;

vi) ruokaan ja juomaan;

vii) keittiövälineisiin tai -laitteisiin, paitsi sotilaslaitoksissa, sotilasasemissa tai sotilasvarikoissa;

viii) luonteeltaan selvästi uskonnollisiin esineisiin;

ix)historiallisiin muistomerkkeihin, taideteoksiin tai kulttuuripaikkoihin, jotka edustavat kansojen kulttuuriperintöä tai henkistä perintöä;

x) eläimiin tai niiden ruhoihin.

2. Kaikissa olosuhteissa on kiellettyä käyttää ansaa, joka on suunniteltu tuottamaan liiallisen vamman tai tarpeetonta kärsimystä.

7 artikla
Miinoitteiden, miinojen ja ansojen sijainnin rekisteröiminen ja julkistaminen

1. Selkkauksen osapuolten tulee rekisteröidä sijainniltaan:

a) kaikki toimeenpanemansa ennalta suunnitellut miinoitteet; ja

b) kaikki alueet, joilla ne ovat suorittaneet laaja-alaista ja ennalta suunniteltua ansoittamista.

2. Osapuolten tulee pyrkiä varmistamaan kaikkien muiden toimeenpanemiensa tai asentamiensa miinoitteiden, miinojen ja ansojen sijainnin rekisteröinti.

3. Osapuolten tulee säilyttää kaikki mainitut rekisterit sekä:

a) heti aktiivisten vihollisuuksien lakkaamisen jälkeen:

i) ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin ja asianmukaisiin toimiin, mainittujen rekisterien käyttö mukaan luettuna, siviiliväestön suojelemiseksi miinoitteiden, miinojen ja ansojen vaikutuksilta; ja joko

ii) niissä tapauksissa, joissa kummankaan osapuolen joukkoja ei ole vastapuolen alueella, antaa toinen toisensa ja Yhdistyneitten Kansakuntien pääsihteerin käytettäväksi kaikki hallussaan olevat tiedot, jotka koskevat vastapuolen alueella olevia miinoitteita, miinoja ja ansoja; tai

iii) sen jälkeen, kun joukkojen täydellinen vetäytyminen vastapuolen alueelta on tapahtunut, antaa vastapuolen ja Yhdistyneitten Kansakuntien pääsihteerin käytettäväksi kaikki hallussaan olevat tiedot, jotka koskevat vastapuolen alueella olevien miinoitteiden, miinojen ja ansojen sijaintia;

b) milloin Yhdistyneitten Kansakuntien joukot tai osastot toimivat jollakin alueella, antaa 8 artiklassa mainitun viranomaisen käytettäväksi siinä artiklassa tarkoitetut tiedot;

c) saattaa mahdollisuuksien mukaan yhteisestä sopimuksesta julkisuuteen tietoja, jotka koskevat miinoitteiden, miinojen ja ansojen sijaintia, erityisesti silloin, kun on kysymys vihollisuuksien keskeyttämissopimuksista.

8 artikla
Yhdistyneitten Kansakuntien joukkojen jo osastojen suojeleminen miinoitteiden, miinojen ja ansojen vaikutuksilta

1. Milloin Yhdistyneitten Kansakuntien joukko tai osasto toimii rauhanturva-, tarkkailu- tai vastaavissa tehtävissä jollakin alueella, tulee selkkauksen kaikkien osapuolten siinä laajuudessa kuin niiden on mahdollista Yhdistyneitten Kansakuntien alueella toimivan joukon tai osaston johtajan vaatimuksesta:

a) poistaa tai tehdä vaarattomaksi kaikki alueella olevat miinat tai ansat.

b) ryhtyä tarpeellisiin toimiin joukon tai osaston suojelemiseksi virkatoimissaan miinoitteiden, miinojen ja ansojen vaikutuksilta; c) antaa sillä alueella toimivan Yhdistyneitten Kansakuntien joukon tai osaston johtajan käytettäväksi kaikki hallussaan olevat tiedot, jotka koskevat miinoitteiden, miinojen ja ansojen sijaintia alueella.

2. Milloin Yhdistyneitten Kansakuntien tietoja hankkiva valtuuskunta toimii millä tahansa alueella, tulee jokaisen kyseisen selkkauksen osapuolen suojella tällaista valtuuskuntaa, paitsi milloin valtuuskunnan koon vuoksi osapuoli ei voi sitä asianmukaisesti suojella. Siinä tapauksessa tulee osapuolen antaa valtuuskunnan johtajan käytettäväksi kaikki hallussaan olevat tiedot alueella olevista miinoitteista, miinoista ja ansoista.

9 artikla
Kansainvälinen yhteistyö miinoitteiden, miinojen ja ansojen raivaamisessa

Aktiivisten vihollisuuksien lakattua tulee osapuolten pyrkiä sopimukseen sekä keskenään että, milloin on tarkoituksenmukaista, muiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa selkkauksen aikana toimeenpantujen miinoitteiden, miinojen ja ansojen raivaamiseksi tai muutoin vaarattomaksi tekemiseksi tarvittavien tietojen sekä teknisen ja aineellisen avun toimittamisesta yhteiset toimet mukaan luettuina, jos nämä ovat tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisia.

Tekninen liite pöytäkirjaan miinojen, ansojen ja muiden taistelulaitteiden käyttöä koskevista kielloista tai rajoituksista (II pöytäkirja)

Rekisteröintiohje

Tapauksissa, joissa tämä pöytäkirja edellyttää miinoitteiden, miinojen ja ansojen sijainnin rekisteröimistä, on otettava huomioon seuraavat ohjeet:

1. Ennalta suunniteltujen miinoitteiden ja laaja-alaisten ja ennalta suunniteltujen ansojen käytön suhteen:

a) kartat, kaaviot ja muut muistiinpanot tulisi tehdä niin, että niistä ilmenee miinoitteen tai ansoitetun alueen laajuus; ja

b) miinoitteen tai ansoitetun alueen sijainti tulisi määrittää suhteessa yhden kiinnityspisteen koordinaatteihin ja miinoja tai ansoja sisältävän alueen arvioitujen ulottuvuuksien suhteessa yhteen kiinnityspisteeseen.

2. Muiden toimeenpantujen tai asennettujen miinoitteiden, miinojen ja ansojen suhteen:

Siinä määrin kuin mahdollista tulisi rekisteröidä 1 kohdassa mainitut olennaiset tiedot niin, että mahdollistettaisiin miinoitteita, miinoja ja ansoja sisältävien alueiden määrittäminen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.