56/1983

Annettu: 21.10.1983

Asetus esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Roomassa 26 päivänä lokakuuta 1961 esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehty kansainvälinen yleissopimus, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 21 päivänä tammikuuta 1983 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 21 päivänä heinäkuuta 1983, tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 1983 niin kuin siitä on sovittu, ottaen kuitenkin huomioon 2 §:ssä mainitut varaumat.

2 §

Esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen ratifioinnin yhteydessä Suomi on tehnyt seuraavat varaumat:

1. Varauma sopimuksen 6 artiklan 2 kappaleeseen nähden. Tämän mukaisesti radioyrityksille annetaan suoja ainoastaan, jos niiden kotipaikka on toisessa sopimusvaltiossa ja lähetys on tapahtunut samassa valtiossa sijaitsevasta lähettimestä.

2. Varauma sopimuksen 16 artiklan 1 kappaleen alakohtaan (a) (i) nähden. Tämän mukaisesti sopimuksen 12 artiklan määräyksiä ei sovelleta äänitteisiin, jotka radioyritys on hankkinut ennen syyskuun 1 päivää 1961.

3. Varauma sopimuksen 16 artiklan 1 kappaleen alakohtaan (a) (ii) nähden. Tämän mukaisesti sopimuksen 12 artiklan määräyksiä sovelletaan ainoastaan radio- ja televisiolähetyksiin.

4. Varauma sopimuksen 16 artiklan 1 kappaleen alakohtaan (a) (iv) nähden. Tämän mukaisesti sellaisten äänitteiden suoja, joihin ääni talletettiin ensimmäiseksi toisessa sopimusvaltiossa, rajoitetaan sopimuksen 12 artiklassa määrätyn suojan laajuuden ja voimassaoloajan osalta vastaavaksi kuin asianomaisen toisen sopimusvaltion voimassaolevat säännökset edellyttävät sellaisilta äänitteiltä, joihin ääni talletettiin ensimmäiseksi Suomessa.

5. Varauma sopimuksen 16 artiklan 1 kappaleen alakohtaan (b) nähden. Tämän mukaisesti sopimuksen 13 artiklan alakohdan (d) määräyksiä sovelletaan ainoastaan televisiolähetysten julkiseen toisintamiseen elokuvateatterissa tai vastaavissa tiloissa.

6. Varauma sopimuksen 17 artiklaan nähden. Tämän mukaisesti sopimuksen 5 artiklassa mainittuja tarkoituksia varten sovelletaan yksinomaan tallennuskriteeriä ja 16 artiklan 1 kappaleen alakohdassa (a) (iv) mainittuja tarkoituksia varten sovelletaan tallennuskriteeriä kansallisuuskriteerin sijasta.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 1983.

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1983

KANSAINVÄLINEN YLEISSOPIMUS ESITTÄVIEN TAITEILIJOIDEN, ÄÄNITTEIDEN VALMISTAJIEN SEKÄ RADIOYRITYSTEN SUOJAAMISESTA

Sopimusvaltiot

haluten suojata esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten oikeudet,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Tämän yleissopimuksen mukainen suoja ei millään tavoin loukkaa kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin olevaa tekijänoikeussuojaa. Sen mukaisesti ei mitään tämän yleissopimuksen määräystä saa tulkita mainitun suojan loukkaamiseksi.

2 artikla

1. Kansallisella kohtelulla tarkoitetaan tässä yleissopimuksessa kohtelua, jota sopimusvaltio, jonka alueella suojaa pyydetään, lainsäädännössään soveltaa:

a) esittäviin taiteilijoihin, jotka ovat sen kansalaisia, sen alueella tapahtuneista, radiossa lähetetyistä tai ensi kerran tallennetuista esiintymisistä;

b) äänitteiden valmistajiin, jotka ovat sen kansalaisia, sen alueella ensi kerran tallennetuista tai julkaistuista äänitteistä;

c) radioyrityksiin, joiden kotipaikka on sen alueella, sillä alueella sijaitsevista lähettimistä tapahtuneista radiolähetyksistä.

2. Kansallista kohtelua sovellettaessa on noudatettava mitä tässä yleissopimuksessa on siinä erityisesti taatusta suojasta ja erityisesti tehdyistä rajoituksista määrätty.

3 artikla

Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan:

a) "esittävillä taiteilijoilla" näyttelijöitä, laulajia, muusikkoja, tanssijoita ja muita henkilöitä, jotka esiintyvät näyttämöllä, laulavat, lausuvat, näyttelevät tai muulla tavalla esittävät kirjallisia tai taiteellisia teoksia;

b) "äänitteellä" yksinomaan kuultavaksi tarkoitettua, esityksen äänestä tai muista äänistä tehtyä tallennusta;

c) "äänitteiden valmistajalla" fyysistä tai juridista henkilöä, joka ensimmäisenä tallentaa esityksen äänen tai muita ääniä;

d) "julkaisemisella" sitä, että riittävä määrä jonkin äänitteen kappaleita tarjotaan yleisön saataviin;

e) "monistamisella" yhden tai useamman kappaleen valmistamista tallenteesta;

f) "radiolähetyksellä" äänen tai kuvien ja äänen langatonta lähettämistä yleisön vastaanotettavaksi;

g) "jälleenlähetyksellä" sitä, että radioyrityksen lähetyksen samanaikaisesti lähettää toinen radioyritys.

4 artikla

Sopimusvaltion tulee myöntää esittäville taiteilijoille kansallinen kohtelu, jos jokin seuraavista ehdoista on täytetty:

a) esitys tapahtuu toisessa sopimusvaltiossa;

b) esitys on tallennettu äänitteelle, joka on suojattu tämän sopimuksen 5 artiklan mukaan;

c) esitys, jota ei ole tallennettu äänitteelle, sisältyy radiolähetykseen, joka on suojattu tämän sopimuksen 6 artiklan mukaan.

5 artikla

1. Sopimusvaltion tulee myöntää äänitteiden valmistajille kansallinen kohtelu, jos jokin seuraavista ehdoista on täytetty:

a) äänitteen valmistaja on toisen sopimusvaltion kansalainen (kansallisuuskriteeri);

b) ääni tallennettiin ensimmäiseksi toisessa sopimusvaltiossa (tallennuskriteeri);

c) äänite julkaistiin ensin toisessa sopimusvaltiossa (julkaisukriteeri);

2. Jos äänite julkaistiin ensin muussa kuin sopimusvaltiossa, mutta äänite julkaistaan kolmenkymmenen päivän kuluessa myös sopimus. valtiossa (samanaikainen julkaiseminen), katsotaan ensimmäisen julkaisemisen tapahtuneen sopimusvaltiossa.

3. Sopimusvaltio voi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan talletetussa ilmoituksessa selittää, ettei se tule soveltamaan julkaisukriteeriä tai, vaihtoehtoisesti, tallennuskriteeriä. Sellainen ilmoitus voidaan tallettaa yleissopimuksen ratifioinnin, sen hyväksymisen tai siihen liittymisen yhteydessä tahi myöhempänä ajankohtana; viimeksi mainitussa tapauksessa ilmoitus tulee voimaan kuusi kuukautta tallettamisen jälkeen.

6 artikla

1. Sopimusvaltion tulee myöntää radioyritykselle kansallinen kohtelu, jos jompikumpi seuraavista ehdoista on täytetty:

a) radioyrityksen kotipaikka on toisessa sopimusvaltiossa;

b) radiolähetys on tapahtunut toisessa sopimusvaltiossa sijaitsevasta lähettimestä.

2. Sopimusvaltio voi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan talletetussa ilmoituksessa selittää, että se tulee suojaamaan radiolähetyksiä ainoastaan jos radioyrityksen kotipaikka on toisessa sopimusvaltiossa ja lähetys on tapahtunut samassa sopimusvaltiossa sijaitsevasta lähettimestä. Sellainen ilmoitus voidaan tallettaa yleissopimuksen ratifioinnin, sen hyväksymisen tai siihen liittymisen yhteydessä tahi myöhempänä ajankohtana; viimeksi mainitussa tapauksessa ilmoitus tulee voimaan kuusi kuukautta tallettamisen jälkeen.

7 artikla

1. Tämän yleissopimuksen mukaan esittäville taiteilijoille myönnettävän suojan tulee käsittää mahdollisuus estää:

a) ilman heidän suostumustaan tapahtuva heidän esityksensä radiolähetys ja julkinen toisintaminen, paitsi jos radiolähetyksessä tai julkisessa toisintamisessa käytetty esitys jo sinänsä on radion välityksellä lähetetty esitys tai on peräisin tallennuksesta.

b) ilman heidän suostumustaan tapahtuva heidän aikaisemmin tallentamattoman esityksensä tallentaminen;

c) ilman heidän suostumustaan tapahtuva heidän esityksensä tallennuksen monistaminen;

i) jos jo alkuperäinen tallennus on tapahtunut ilman heidän suostumustaan;

ii) jos monistaminen tapahtuu muita kuin niitä tarkoituksia varten, joihin he ovat antaneet suostumuksensa;

iii) jos alkuperäinen tallennus on tapahtunut 15 artiklan määräysten nojalla ja monistaminen tapahtuu muita kuin sanotuissa määräyksissä mainittuja tarkoituksia varten.

2. (1) Sen sopimusvaltion, jonka alueella suojaa on pyydetty, on sisäisessä lainsäädännössään annettava määräykset, jotka suojaavat jälleenlähetykseltä, tallennukselta radiolähetystä varten ja tällaisen tallenteen monistamiselta radiolähetystarkoituksiin, milloin esittävät taiteilijat ovat antaneet suostumuksensa radiolähetykseen.

(2) Radioyritysten radiolähetyksiä varten suorittamien tallennusten käyttöä koskevat tarkemmat määräykset on annettava sen sopimusvaltion sisäisessä lainsäädännössä, jonka alueella suojaa pyydetään.

(3) Tämän kappaleen (1) ja (2) kohdassa tarkoitettu sisäinen lainsäädäntö ei kuitenkaan saa sisältää määräyksiä, jotka riistävät esittäviltä taiteilijoilta mahdollisuuden sopimuksella järjestää suhteensa radioyrityksiin.

8 artikla

Sopimusvaltio voi sisäisessä lainsäädännössään määrätä, millä tavoin esittävien taiteilijoiden edustus tapahtuu heidän valvoessaan etujaan silloin kun useampia heistä osallistuu samaan esitykseen.

9 artikla

Sopimusvaltio voi sisäisessä lainsäädännössään ulottaa tämän yleissopimuksen mukaisen suojan taiteilijoihin, jotka eivät esitä kirjallisia tai taiteellisia teoksia.

10 artikla

Äänitteiden valmistajilla on oikeus sallia tai kieltää äänitteiden välitön tai välillinen monistaminen.

11 artikla

Jos sopimusvaltio sisäisessä lainsäädännössään edellyttää äänitteiden valmistajien, esittävien taiteilijoiden tai molempien äänitteitä koskevien oikeuksien suojaamiseksi määrättyjen muodollisuuksien noudattamista, nämä vaatimukset on katsottava täytetyiksi, jos kaikki julkaistujen äänitteiden kaupan olevat kappaleet tai niiden päällykset on varustettu merkinnällä ja niiden ensimmäistä julkaisemista osoittavalla vuosiluvulla siten, että suojaa koskeva vaatimus käy riittävän selvästi ilmi. Jos kappaleista tai niiden päällyksistä ei ilmene äänitteen valmistaja tai valmistajan lisenssin haltija (niissä olevan nimen, tavaramerkin tai muun sopivan tunnusmerkin perusteella), on niissä myös mainittava valmistajan oikeuksien haltijan nimi. Jollei kappaleista tai niiden päällyksistä ilmene, ketkä ovat tärkeimmät esittävät taiteilijat, tulee merkinnässä lisäksi olla mainittuna sen henkilön nimi, joka on näiden taiteilijoiden oikeuksien haltija siinä maassa, jossa tallennus on tapahtunut.

12 artikla

Jos kaupallisessa tarkoituksessa julkaistua äänitettä tai sen monistetta käytetään välittömästi radiolähetykseen tai julkiseen toisintamiseen, tulee käyttäjän maksaa kertakaikkinen, kohtuullinen korvaus esittäville taiteilijoille tai äänitteiden valmistajille taikka molemmille. Tämän korvauksen jakoperusteet voidaan, jolleivät osapuolet niistä sovi, määrätä sisäisessä lainsäädännössä.

13 artikla

Radioyrityksillä on oikeus sallia tai kieltää

a) lähetystensä jälleenlähetys;

b) lähetystensä tallennus;

c) tallenteittensa monistaminen:

i) jos tallenteet niiden lähetyksistä on tehty ilman niiden suostumusta;

ii) jos tallenteet niiden lähetyksistä on tehty 15 artiklan määräysten nojalla ja monistaminen tapahtuu muita kuin mainituissa määräyksissä edellytettyjä tarkoituksia varten;

d) televisiolähetystensä julkinen toisintaminen, jos tämä tapahtuu paikoissa, joihin yleisöllä on pääsy pääsymaksua vastaan. Sen valtion, missä suojaa tälle oikeudelle pyydetään, sisäisen lainsäädännön asiana on määrätä oikeuden käyttämisen edellytykset.

14 artikla

Tämän yleissopimuksen mukainen suoja on voimassa vähintään kahdennenkymmenennen vuoden loppuun siitä vuodesta

a) jona tallennus tapahtui, milloin on kysymys äänitteistä ja niihin tallennetuista esityksistä;

b) jona esitys tapahtui, milloin on kysymys esityksistä, joita ei ole tallennettu äänitteille;

c) jona lähetys tapahtui, milloin on kysymys radiolähetyksistä.

15 artikla

Sopimusvaltio voi sisäisessä lainsäädännössään määrätä poikkeuksia tämän yleissopimuksen takaamasta suojasta, milloin kysymyksessä on:

a) yksityinen käyttö;

b) lyhyiden katkelmien käyttö ajankohtaista tapahtumaa selostettaessa;

c) efemeerinen tallennus, jonka radioyritys suorittaa omin apuvälinein omia lähetyksiään varten;

d) käyttö yksinomaan opetustarkoitukseen tai tieteelliseen tutkimukseen.

2. Sen lisäksi mitä 1 kappaleessa säädetään, voi sopimusvaltio sisäisessä lainsäädännössään määrätä esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien ja radioyritysten oikeuksien suojaan samanlaisia rajoituksia kuin se sisäisessä lainsäädännössään määrää kirjallisten ja taiteellisten teosten tekijänoikeussuojaan nähden. Pakkolisenssejä koskevia määräyksiä saa kuitenkin antaa vain siinä laajuudessa kuin ne ovat sopusoinnussa tämän yleissopimuksen kanssa.

16 artikla

1. Valtio, joka liittyy tähän yleissopimukseen, tulee samalla kaikkien niiden velvollisuuksien sitomaksi ja osalliseksi kaikista niistä eduista, joista yleissopimuksessa määrätään. Valtio voi kuitenkin milloin tahansa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan talletetussa ilmoituksessa selittää:

a) 12 artiklaan nähden:

i) ettei se tule soveltamaan mainitun artiklan määräyksiä;

ii) ettei se tule soveltamaan mainitun artiklan määräyksiä joihinkin käyttötapoihin nähden;

iii) ettei se tule soveltamaan mainitun artiklan määräyksiä äänitteisiin, joiden valmistaja ei ole toisen sopimusvaltion kansalainen;

iv) että se äänitteisiin nähden, joiden valmistaja on toisen sopimusvaltion kansalainen, tulee rajoittamaan mainitussa artiklan määrätyn suojan laajuuden ja voimassaoloajan samaksi kuin viimeksisanotussa valtiossa voimassa olevat määräykset edellyttävät sellaisten äänitteiden osalta, joihin äänen ensi kerran on tallentanut selityksen antaneen valtion kansalainen. Kuitenkaan ei sitä seikkaa, että sopimusvaltio, jonka kansalainen valmistaja on, ei tunnusta suojaan oikeutetuiksi samaa edunsaajaa tai samoja edunsaajia kuin selityksen antanut valtio, ole katsottava suojan laajuutta koskevaksi eroksi;

b) 13 artiklaan nähden, ettei se tule soveltamaan mainitun artiklan d-kohdan määräyksiä; jos sopimusvaltio antaa sanotunlaisen selityksen, eivät muut sopimusvaltiot ole velvollisia myöntämään 13 artiklan d-kohdan mukaista oikeutta radioyrityksille, joiden kotipaikka on tässä valtiossa.

2. Jos tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitettu ilmoitus on annettu ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallettamisen jälkeen, ilmoitus tulee voimaan vasta kuuden kuukauden kuluttua sen tallettamisesta lukien.

17 artikla

Valtio, joka 26 päivänä lokakuuta 1961 myöntää äänitteiden valmistajille suojan yksinomaan tallennuskriteerin perusteella, voi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan talletettavassa ilmoituksessa ratifioinnin, hyväksymisen tai liittymisen yhteydessä selittää, että se 5 artiklassa mainittuja tarkoituksia varten tulee soveltamaan yksinomaan sanottua tallennuskriteeriä ja että se 16 artiklan 1 kappaleen a (iii) ja (iv)-kohdassa mainittuja tarkoituksia varten tulee soveltamaan tallennuskriteeriä kansallisuuskriteerin asemasta.

18 artikla

Valtio, joka on tallettanut ilmoituksen 5 artiklan 3 kappaleen, 6 artiklan 2 kappaleen, 16 artiklan 1 kappaleen tai 17 artiklan mukaisesti, voi uudessa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille tehdyssä ilmoituksessa rajoittaa sen soveltamisalaa tai peruuttaa sen.

19 artikla

Sen estämättä, mitä tässä yleissopimuksessa muutoin määrätään, ei 7 artiklan määräyksiä enää sovelleta, milloin esittävä taiteilija on antanut suostumuksensa siihen, että hänen esityksensä sisällytetään kuvia tai kuvia ja ääntä käsittävään tallennukseen.

20 artikla

1. Tämä yleissopimus ei rajoita niitä oikeuksia, jotka sopimusvaltiossa on saavutettu ennen yleissopimuksen voimaantuloa kyseisen valtion osalta.

2. Sopimusvaltio ei ole velvollinen soveltamaan tämän yleissopimuksen määräyksiä esityksiin tai radiolähetyksiin, jotka ovat tapahtuneet, tai äänitteisiin, jotka tallennettiin ennen tämän yleissopimuksen voimaantuloa kyseisen valtion osalta.

21 artikla

Tämän yleissopimuksen mukainen suoja ei rajoita suojaa, joka muilla perusteilla tulee esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten osaksi.

22 artikla

Sopimusvaltiot pidättävät itselleen oikeuden keskenään solmia erillisiä sopimuksia, mikäli niissä esittäville taiteilijoille, äänitteiden valmistajille tai radioyrityksille myönnetään laajempia oikeuksia kuin ne, mitkä on taattu tässä yleissopimuksessa, tai mikäli niissä ei ole määräyksiä, jotka muutoin ovat ristiriidassa sen kanssa.

23 artikla

Tämä yleissopimus on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan. Se on 30 päivään kesäkuuta 1962 avoinna sellaisen valtion allekirjoitettavaksi, joka on kutsuttu diplomaattikonferenssiin kansainvälisen suojan järjestämiseksi esittäville taiteilijoille, äänitteiden valmistajille sekä radioyrityksille, ja on liittynyt Yleismaailmalliseen tekijänoikeussopimukseen tai on Kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista tarkoittavan kansainvälisen liiton jäsen.

24 artikla

1. Allekirjoittajavaltioiden tulee ratifioida tai hyväksyä tämä yleissopimus.

2. Tähän yleissopimukseen voi liittyä valtio, joka on kutsuttu 23 artiklassa mainittuun konferenssiin tai joka on Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen, edellyttäen, että valtio on liittynyt Yleismaailmalliseen tekijänoikeussopimukseen tai on Kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista tarkoittavan kansainvälisen liiton jäsen.

3. Ratifiointi, hyväksyminen tai liittyminen tapahtuu siten, että asiaa koskeva asiakirja talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

25 artikla

1. Tämä yleissopimus tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä lukien, kun kuusi ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymisasiakirjaa on talletettu.

2. Sen jälkeen yleissopimus tulee voimaan jokaisen valtion osalta kolmen kuukauden kuluttua siitä lukien, kun mainittu valtio on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymisasiakirjansa.

26 artikla

1. Sopimusvaltio sitoutuu hallitusmuotonsa mukaisesti toteuttamaan yleissopimuksen soveltamisen turvaamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

2. Tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymisasiakirjansa valtion tulee sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti kyetä soveltamaan yleissopimuksen määräyksiä.

27 artikla

1. Jokainen valtio voi ratifioinnin, hyväksymisen tai liittymisen yhteydessä tahi myöhemmin Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille osoitetussa ilmoituksessa selittää, että tämän yleissopimuksen soveltamisala käsittää alueen, jonka kansainvälisistä suhteista asianomainen valtio vastaa, edellytyksin, että sillä alueella sovelletaan Yleismaailmallista tekijänoikeussopimusta tai Kansainvälistä yleissopimusta kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamiseksi. Kyseinen ilmoitus tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä kun se on vastaanotettu.

2. 5 artiklan 3 kappaleessa, 6 artiklan 2 kappaleessa, 16 artiklan 2 kappaleessa sekä 17 ja 18 artiklassa tarkoitetut selitykset ja ilmoitukset voidaan ulottaa käsittämään tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitettu alue.

28 artikla

1. Sopimusvaltio voi irtisanoa tämän yleissopimuksen omasta puolestaan tai 27 artiklassa tarkoitetun alueen osalta.

2. Irtisanominen tapahtuu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella ja tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua ilmoituksen vastaanottopäivästä lukien.

3. Sopimusvaltio ei saa käyttää irtisanomisoikeutta ennen kuin viisi vuotta on kulunut siitä, kun yleissopimus sanotun valtion osalta on tullut voimaan.

4. Sopimusvaltio lakkaa olemasta tämän yleissopimuksen osapuoli siitä ajankohdasta lukien, jolloin se ei ole Yleismaailmallisen tekijänoikeussopimuksen osapuoli eikä Kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista tarkoittavan kansainvälisen liiton jäsen.

5. Tämän yleissopimuksen soveltaminen lakkaa 27 artiklassa tarkoitetulla alueella siitä ajankohdasta lukien, jolloin Yleismaailmallista tekijänoikeussopimusta enempää kuin Kansainvälistä yleissopimusta kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamiseksi ei enää sovelleta alueella.

29 artikla

1. Tämän yleissopimuksen oltua voimassa viisi vuotta voi sopimusvaltio Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille osoitetussa ilmoituksessa pyytää, että kutsutaan koolle konferenssi yleissopimuksen tarkistamista varten. Pääsihteerin tulee ilmoittaa tästä pyynnöstä kaikille sopimusvaltioille. Mikäli vähintään puolet valtioista kuuden kuukauden kuluessa pääsihteerin ilmoituksen vastaanottamisesta saattaa hänen tietoonsa, että ne yhtyvät sanottuun pyyntöön, pääsihteerin tulee siitä tiedottaa Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle, Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtajalle sekä Kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista tarkoittavan kansainvälisen liiton toimiston johtajalle; näiden tulee kutsua koolle konferenssi yleissopimuksen tarkistamista varten yhteistyössä 32 artiklassa tarkoitetun hallitusten edustajien muodostaman komitean kanssa.

2. Tämän yleissopimuksen tarkistamiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa tarkistuskonferenssiin osallistuvista valtioista kannattaa tarkistusta, edellyttäen, että tämä enemmistö samalla käsittää kaksi kolmasosaa niistä valtioista, jotka tarkistuskonferenssin ajankohtana ovat yleissopimuksen osapuolia.

3. Jos hyväksytään uusi yleissopimus, joka kokonaan tai osaksi merkitsee tämän yleissopimuksen tarkistusta, ja, mikäli uusi yleissopimus ei toisin määrää:

a) tämä yleissopimus lakkaa olemasta avoinna ratifiointia, hyväksymistä tai liittymistä varten siitä päivästä lukien, jolloin uusi yleissopimus tulee voimaan;

b) tämä yleissopimus jää voimaan niiden sopimusvaltioiden välille, jotka eivät ole uuden yleissopimuksen osapuolia.

30 artikla

Tämän yleissopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskeva kahden tai useamman sopimusvaltion välinen erimielisyys, jota ei voida ratkaista neuvotteluteitse, on jonkin osapuolen pyynnöstä alistettava Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi, mikäli asianomaiset valtiot eivät sovi muusta menettelystä.

31 artikla

Lukuunottamatta 5 artiklan 3 kappaleen, 6 artiklan 2 kappaleen, 16 artiklan 1 kappaleen ja 17 artiklan määräyksiä, tähän yleissopimukseen ei saa tehdä varaumia.

32 artikla

1. Hallitusten edustajista muodostetaan komitea, jonka tehtävänä on:

a) tutkia tämän yleissopimuksen soveltamista ja toimivuutta koskevia kysymyksiä;

b) koota ehdotuksia ja laatia kirjallista aineistoa yleissopimuksen mahdollista tarkistusta varten.

2. Komitean tulee koostua sopimusvaltioiden edustajista, joita valittaessa on kiinnitettävä riittävästi huomiota tasapuoliseen maantieteelliseen jakautumiseen. Komitean jäsenmäärän tulee olla kuusi, jos sopimusvaltioita on kaksitoista tai vähemmän, yhdeksän, jos sopimusvaltioiden lukumäärä on kolmestatoista kahdeksaantoista ja kaksitoista, jos sopimusvaltioita on enemmän kuin kahdeksantoista.

3. Komitea on muodostettava kahdentoista kuukauden kuluttua siitä kun yleissopimus on tullut voimaan sopimusvaltioiden, joilla kullakin on yksi ääni, toimittamalla vaalilla: vaalin järjestävät Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja, Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtaja sekä Kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista tarkoittavan kansainvälisen liiton toimiston johtaja sopimusvaltioiden enemmistön etukäteen hyväksymien sääntöjen mukaisesti.

4. Komitea valitsee puheenjohtajan ja muut toimihenkilöt. Se vahvistaa itse oman toimintasääntönsä. Tämän tulee erityisesti sisältää ohjeet komitean tulevasta toiminnasta ja tulevien jäsenten valinnasta ottaen huomioon, että jäsenyys vuorottelee eri sopimusvaltioiden kesken.

5. Komitean sihteeristön tulee koostua Kansainvälisen työtoimiston, Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön sekä Kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista tarkoittavan kansainvälisen liiton toimiston virkamiehistä, jotka mainittujen järjestöjen pääjohtajat ja johtajat nimittävät.

6. Komitean kokoukset, jotka on järjestettävä milloin komitean jäsenenemmistö katsoo sen tarpeelliseksi, on pidettävä perättäisesti Kansainvälisen työtoimiston, Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön sekä Kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista tarkoittavan kansainvälisen liiton toimiston päämajassa.

7. Komitean jäsenten kustannuksista vastaavat asianomaiset hallitukset.

33 artikla

1. Tämä yleissopimus on laadittu englannin, ranskan ja espanjan kielellä. Nämä kolme tekstiä ovat yhtä todistusvoimaisia.

2. Sen lisäksi tästä yleissopimuksesta laaditaan virallinen saksan-, italian- ja portugalinkielinen teksti.

34 artikla

1. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin tulee tiedottaa niille valtioille, jotka on kutsuttu 23 artiklassa mainittuun konferenssiin, ja kaikille valtioille, jotka ovat Yhdistyneiden Kansakuntien jäseniä, samoin kuin Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle, Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtajalle sekä Kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista tarkoittavan kansainvälisen liiton toimiston johtajalle:

a) jokaisesta ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymisasiakirjan tallettamisesta;

b) yleissopimuksen voimaantulopäivä;

c) tässä yleissopimuksessa tarkoitetuista ilmoituksista, selityksistä ja muista tiedonannoista;

d) 28 artiklan 4 ja 5 kappaleessa tarkoitetuista tapauksista.

2. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin tulee samoin tiedottaa Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle, Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtajalle sekä Kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista tarkoittavan kansainvälisen liiton toimiston johtajalle 29 artiklan mukaisesta hänelle ilmoitetuista pyynnöistä samoin kuin sopimusvaltioilta vastaanottamistaan tämän sopimuksen tarkistamista koskevista ilmoituksista.

Tämän vakuudeksi ovat alla mainitut asianmukaisesti valtuutetut allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Roomassa 26 päivänä lokakuuta 1961 yhtenä englannin-, ranskan- ja espanjankielisenä kappaleena. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin tulee lähettää asianmukaisesti oikeaksi todistettu jäljennös jokaiselle valtiolle, joka on kutsuttu 23 artiklassa mainittuun konferenssiin, ja jokaiselle valtiolle, joka on Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen, samoin kuin Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle, Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtajalle sekä Kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista tarkoittavan kansainvälisen liiton toimiston johtajalle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.