69/1982

Annettu: 1.1.1983

Asetus Kiinan kansantasavallan kanssa tehdyn pitkäaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain (157/74) 6 §:n nojalla:

1 §

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1982 tehty Suomen Tasavallan hallituksen ja Kiinan Kansantasavallan hallituksen välinen pitkäaikainen kauppasopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 30 päivänä joulukuuta 1982, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1982

Suomen Tasavallan hallituksen ja Kiinan Kansantasavallan hallituksen välinen PITKÄAIKAINEN KAUPPASOPIMUS

Suomen Tasavallan hallitus ja Kiinan Kansantasavallan hallitus,

jotka haluavat voimistaa maitten välisiä ystävällisiä suhteita ja edistää kaupan kehittymistä tasa-arvoisuuden ja molemminpuolisen edun pohjalta ja

ottavat huomioon toukokuun 29 päivänä 1979 tehdyn Suomen Tasavallan hallituksen ja Kiinan Kansantasavallan hallituksen välisen sopimuksen taloudellisesta, teollisesta, tieteellisestä ja teknisestä yhteistyöstä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomen ja Kiinan välinen tavaranvaihto tapahtuu tämän sopimuksen mukaisesti.

Sopimuspuolet ryhtyvät molemmissa maissa voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti tarpeellisiin toimiin taatakseen keskinäisen kaupan edelleen laajenemisen ja monipuolistumisen.

2 artikla

Sopimuspuolet myöntävät toisilleen suosituimmuuskohtelun tullien ja maksujen osalta. Tämä koskee myös molemmissa maissa voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisia tavaroiden ja palvelusten vientiä ja tuontia koskevia säännöksiä, menettelytapoja ja muodollisuuksia.

Yllä mainitut määräykset eivät koske etuja, joita sopimuspuoli myöntää olemassa oleville ja tuleville tulliunioneille, vapaakauppa-alueille tai vastaaville preferenssijärjestelyille eivätkä myöskään etuja, joita sopimuspuoli on myöntänyt tai saattaa myöntää naapurimaille helpottaakseen rajaliikennettä.

3 artikla

Tämän sopimuksen tullessa voimaan Suomen hallitus poistaa Kiinasta tapahtuvaan tuontiin kohdistuvat määrälliset rajoitukset lukuun ottamatta niitä rajoituksia, joita sovelletaan monenkeskisesti Suomen tuontijärjestelmässä.

Mitään sellaisia uusia määrällisiä tuontirajoituksia tai toimia, joilla on vastaava vaikutus sopimuspuolten kauppavaihtoon, ei oteta käyttöön.

4 artikla

Tämän sopimuksen säätelemät tavaratoimitukset tapahtuvat toisaalta suomalaisten oikeudellisten ja luonnollisten henkilöiden, toisaalta kiinalaisten ulkomaankauppajärjestöjen ja -yritysten välillä tehtyjen sopimusten mukaisesti.

Tavaroiden hintojen tulee perustua kyseessä olevien hyödykkeiden maailmanmarkkinahintoihin.

5 artikla

Maitten väliset maksut tapahtuvat osapuolten hyväksymissä vapaasti vaihdettavissa valuutoissa kummassakin maassa voimassa olevien valuuttasäännösten mukaisesti.

6 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat molemmissa maissa olevia ulkomaankauppaa harjoittavia järjestöjä ja yrityksiä neuvottelemaan ja tekemään kaupalliselta pohjalta sopimuksia, pitkän aikavälin sopimukset mukaan luettuina.

Sopimuspuolet edistävät ja helpottavat molemminpuolisesti messujen, näyttelyiden ja symposiumien järjestämistä ja niihin osallistumista jommankumman sopimuspuolen alueella.

Sopimuspuolet sopivat vaihtavansa tietoja ulkomaankauppaa koskevista laeista ja säännöksistä sekä muita kaupan edistämiseen liittyviä tietoja.

7 artikla

Jos sopimuspuolten välisessä kaupassa odottamatta syntynyt tilanne aiheuttaa ongelmia, jotka johtuvat toisen sopimuspuolen alueelta tulevan tuotteen tuonnista, sopimuspuolet neuvottelevat keskenään estääkseen tai ratkaistakseen toiselle sopimuspuolelle aiheutuvan mahdollisen vahingon sekä edistääkseen kauppaa ja löytääkseen ongelmiin kumpaakin osapuolta tyydyttävät ratkaisut. Neuvottelut saatetaan päätökseen kohtuullisessa ajassa neuvottelupyynnön esittämispäivästä.

Neuvotteluja pyytävä sopimuspuoli toimittaa toiselle osapuolelle kaikki tilanteen yksityiskohtaiseen tutkimiseen tarvittavat tiedot.

Sopimuspuolten tarkoituksena ja päämääränä on tehdä kaikkensa välttyäkseen, milloin mahdollista, ryhtymästä mihinkään toimiin ennen neuvotteluja. Poikkeustapauksessa osapuoli voi kuitenkin, milloin tilanne ei salli viivytystä, ryhtyä väliaikaisiin suojatoimiin neuvottelujen aikana tai niitä ennen. Sopimuspuolet neuvottelevat kuitenkin asiasta joka tapauksessa heti yllä mainittuihin toimiin ryhtymisen jälkeen.

Kumpikin sopimuspuoli valvoo, että se ei ryhtyessään tämän artiklan 3 kappaleessa viitattuihin toimiin aiheuta haittaa tämän sopimuksen yleisille tavoitteille.

Tämä artikla ei koske niiden tekstiilituotteiden tuontia, joiden osalta on voimassa sopimuspuolten välinen erillinen järjestely.

8 artikla

Sopimuspuolet sopivat hallitusten välisen kauppaa käsittelevän sekakomission perustamisesta. Hallitusten välinen kauppaa käsittelevä sekakomissio on vastuussa tämän sopimuksen toteuttamisen seurannasta sekä tutkimusten ja suositusten tekemisestä kummankin maan asianomaisille viranomaisille.

Hallitusten välinen kauppaa käsittelevä sekakomissio kokoontuu vuorotellen Suomessa ja Kiinassa.

9 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta sopimuspuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat liittymisestä monenkeskisiin sopimuksiin tai ovat seurausta sellaisista sopimuksista.

10 artikla

Sopimuspuolet ratkaisevat tämän sopimuksen tulkintaa tai toteuttamista koskevat mahdolliset erimielisyydet neuvottelemalla tai hallitusten välisessä kauppaa käsittelevässä sekakomissiossa.

11 artikla

Tämän sopimuksen lakkauttaminen ei vaikuta niiden sopimusten tai sitoumusten toteuttamiseen, jotka on tehty tämän sopimuksen puitteissa molemmissa maissa olevien järjestöjen ja yritysten välillä.

12 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983 ja pysyy voimassa viisi vuotta. Sen voimassaolo jatkuu itsestään vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuoli anna kirjallista lakkautusilmoitusta vähintään kuusi kuukautta ennen kyseisen vuoden päättymistä.

Tämä sopimus lakkauttaa tullessaan voimaan Suomen Tasavallan hallituksen ja Kiinan Kansantasavallan kansankeskushallituksen välisen 5 päivänä kesäkuuta 1953 tehdyn maksusopimuksen muutoksineen, jotka on tehty 25 päivänä huhtikuuta 1967, 20 päivänä tammikuuta 1968,21 päivänä joulukuuta 1976 ja 4 päivänä toukokuuta 1981.

Tehty Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1982 kahtena Suomen-, kiinan- ja englanninkielisenä alkuperäiskappaleena, jotka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.