36/1982

Annettu: 15.7.1982

Asetus Syyrian kanssa tehdyn kansainvälistä henkilö- ja tavaraliikennettä maanteitse koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1979 tehty Suomen Tasavallan hallituksen ja Syyrian Arabitasavallan hallituksen välinen kansainvälistä henkilö- ja tavaraliikennettä maanteitse koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on 7 päivänä toukokuuta 1982 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (514/82) hyväksytty ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 7 päivänä toukokuuta 1982 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 23 päivänä toukokuuta 1982, on voimassa 22 päivästä kesäkuuta 1982 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Syyrian kanssa tehdyn kansainvälistä henkilö- ja tavaraliikennettä maanteitse koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 7 päivänä toukokuuta 1982 annettu laki (514/82) sekä tämä asetus tulevat voimaan 15 päivänä heinäkuuta 1982.

Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 1982

Suomen Tasavallan hallituksen ja Syyrian Arabitasavallan hallituksen välinen kansainvälistä henkilö- ja tavaraliikennettä maanteitse koskeva SOPIMUS

Soveltamisala

Suomen Tasavallan hallitus ja Syyrian Arabitasavallan hallitus, haluten helpottaa kansainvälistä henkilö- ja tavaraliikennettä maanteitse maittensa välillä ja niiden alueiden kautta, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan 2 artiklassa tarkoitetuilla ajoneuvoilla maanteitse suoritettaviin henkilö- ja tavarakuljetuksiin.

Määritelmiä

2 artikla

1. Käsite "liikenteenharjoittaja" tarkoittaa joko suomalaista tai syyrialaista luonnollista tai oikeushenkilöä, jolla on oikeus suorittaa henkilö- tai tavarakuljetuksia maanteitse niitä koskevien, maassaan voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti.

2. Käsite "ajoneuvo" tarkoittaa:

A) mekaanisella voimanlähteellä varustettua maantieajoneuvoa, joka on

a) valmistettu tai muunnettu käytettäväksi henkilö- tai tavarakuljetuksiin maanteitse ja jota käytetään tähän tarkoitukseen;

b) rekisteröity jommankumman sopimuspuolen alueella; ja

c) tuotu väliaikaisesti toisen sopimuspuolen alueelle jollekin tällä alueella sijaitsevalle paikalle tai sieltä pois tahi tämän alueen kautta suoritettavaa kansainvälistä henkilö- tai tavarakuljetusta varten.

B) joko perävaunua tai puoliperävaunua, joka voidaan kytkeä edellä A-kohdassa tarkoitettuun vetoajoneuvoon siten, että tämä ajoneuvo ja perävaunu tai puoliperävaunu täyttävät a- ja c-alakohdassa esitetyt vaatimukset.

Henkilöliikenne

3 artikla

1. Muiden kuin satunnaisten matkailijakuljetusten osalta määrätään kuljettajaa lukuunottamatta vähintään kahdeksalla istumapaikalla varustetuilla ajoneuvoilla maiden välillä tai niiden alueiden kautta suoritettavien henkilökuljetusten järjestely tämän sopimuksen 20 artiklassa tarkoitetun sekakomitean pöytäkirjassa.

2. Kyseessä on satunnainen matkailijakuljetus, jos samaa matkustajaryhmää kuljetetaan samalla ajoneuvolla:

a) joko kiertomatkalla, joka on alkanut ja on tarkoitettu päättyväksi ajoneuvon rekisteröintimaassa,

b) tai matkalla, joka on alkanut ajoneuvon rekisteröintimaassa ja päättynyt toisen sopimuspuolen alueella sijaitsevaan määräpaikkaan edellyttäen, että - ellei muuta lupaa ole - ajoneuvo palaa tyhjänä rekisteröintimaahansa.

3. Ajoneuvon kuljettajalla tulee olla 13 artiklassa määrättyjen asiakirjojen lisäksi luettelo, joka sisältää matkustajien nimet, kansallisuudet ja määrämaan.

Tavaraliikenne

4 artikla

Jäljempänä 5 artiklassa määriteltyjä kuljetuksia lukuunottamatta tavarakuljetuksiin maiden välillä ja niiden alueiden kautta tarvitaan lupa.

5 artikla

Lupaa ei vaadita:

a) messuille ja näyttelyihin tarkoitettujen esineiden kuljetuksiin;

b) teatterilavasteiden ja -tarpeistojen kuljetuksiin;

c) soitinten ja radio-, elokuva- tai televisioohjelmien valmistukseen tarvittavien varusteiden kuljetuksiin;

d) kilpahevosten ja -autojen sekä muiden urheilutilaisuuksiin tarkoitettujen urheiluvälineiden kuljetuksiin;

e) rikkoutuneiden ajoneuvojen kuljetuksiin eikä ajoneuvoille, jotka kuljettavat tarvikkeita toisen ajoneuvon korjaamiseen;

f) tavarakuljetuksiin, jotka on tarkoitettu avustuksiksi katastrofitapauksissa;

g) hautauskuljetuksiin;

h) muuttokuljetuksiin.

6 artikla

1. Lupa annetaan kullekin ajoneuvolle jokaista matkaa (meno ja paluu) varten; lupa oikeuttaa suorittamaan kuljetuksen maiden välillä sekä sopimuspuolten alueiden kautta.

2. Luvat annetaan liikenteenharjoittajan nimissä; vain hän on oikeutettu käyttämään niitä eivätkä ne ole siirrettävissä.

3. Lupa oikeuttaa liikenteenharjoittajan ottamaan paluumatkalle tavaroita edellyttäen, että hän noudattaa kuormausmaassa voimassa olevia säännöksiä ja että nämä tavarat on tarkoitettu kuljetettaviksi yksinomaan hänen kotimaahansa.

7 artikla

1. Ajoneuvon rekisteröintimaan asianomaiset viranomaiset antavat luvat toisen sopimuspuolen asianomaisten viranomaisten puolesta tämän sopimuksen 20 artiklassa tarkoitetun sekakomitean pöytäkirjassa yhteisesti määrättävien vuosittaisten kiintiöiden rajoissa.

2. Mainittu sekakomitea määrää luvan mallin.

Yleisiä määräyksiä

8 artikla

Mikään tämän sopimuksen määräys ei oikeuta sopimuspuolen liikenteenharjoittajaa kuljettamaan henkilöitä tai tavaroita toisen sopimuspuolen alueella sijaitsevan kahden paikan välillä toimitettaviksi tälle alueelle, ellei hänellä ole siihen toisen sopimuspuolen asianomaisen viranomaisen antamaa erityistä kirjallista lupaa.

9 artikla

Sopimuspuolen liikenteenharjoittajat eivät saa suorittaa henkilö- ja tavarakuljetuksia toisen sopimuspuolen alueen ja kolmannen maan alueen välillä tai päinvastoin, ellei toisen sopimuspuolen asianomainen viranomainen ole myöntänyt siihen erityistä lupaa.

10 artikla

Jos ajoneuvojen painot ja mitat ylittävät toisen sopimuspuolen alueella sallitut rajat, niillä tulee olla tämän jälkimmäisen sopimuspuolen asianomaisen viranomaisen antama erityinen lupa siihen.

11 artikla

Kuljetusten suorittamiseen käytettävien kaupallisten ajoneuvojen tulee olla tarkoitettuun tehtävään soveltuvia ja ne tulee pitää ajoneuvon rekisteröintimaan määräysten edellyttämässä kunnossa.

12 artikla

Jos ajoneuvolle tai sen kuljettajalle on sattunut liikenneonnettomuus jommankumman sopimuspuolen alueella, tulee sen maan asianomaisten viranomaisten, missä onnettomuus on sattunut, toimittaa toisen sopimuspuolen asianomaisten viranomaisten pyynnöstä näille kopio kyseisen onnettomuuden tutkintapöytäkirjasta.

13 artikla

Kullakin ajoneuvolla tulee olla liikennöintimaassa kyseisten kuljetusten suorittamiseen vaadittavat määräysten mukaiset asiakirjat.

14 artikla

Tämän sopimuksen määräysten mukaisesti annettujen lupien tulee olla mukana ajoneuvossa ja ne tulee esittää siihen asianmukaisesti oikeutettujen henkilöiden pyynnöstä.

15 artikla

1. Kummankin sopimuspuolen liikenteenharjoittajat suorittavat tämän sopimuksen tarkoittamista maantiekuljetuksista toisen sopimuspuolen alueella sen kansallisen lainsäädännön määräämät verot, maksut ja muut suoritukset.

2. Sopimuspuolet voivat tulevaisuudessa tutkia mahdollisuuksia näiden verojen, maksujen ja muiden suoritusten alennukseen tai niistä vapauttamiseen tämän sopimuksen kohteena olevien kuljetusten kehityksen edistämiseksi.

16 artikla

1. Valmistajan ajoneuvoon asentamissa säiliöissä olevat polttoaineet ovat vapaat kaikista veroista, maksuista ja suorituksista.

2. Tämän sopimuksen tarkoittamia kuljetuksia suorittavien ajoneuvojen korjaukseen tarkoitetut varaosat saadaan tullisäännöksiä noudattaen tuoda väliaikaisesti toisen sopimuspuolen alueelle ilman tullimaksuja ja muita tuontiveroja ja -maksuja.

3. Korvatut osat tulee viedä maasta tai tuhota toisen sopimuspuolen asianomaisten tulliviranomaisten valvonnassa.

17 artikla

Sopimuspuolen liikenteenharjoittajien ja ajoneuvonkuljettajien tulee noudattaa toisen sopimuspuolen alueella voimassa olevia, liikennettä ja maantiekuljetuksia koskevia lakeja ja säännöksiä samoin kuin muitakin määräyksiä.

18 artikla

1. Kun sopimuspuolen liikenteenharjoittaja on syyllistynyt tämän sopimuksen määräysten rikkomiseen toisen sopimuspuolen alueella, tämän jälkimmäisen sopimuspuolen asianomaiset viranomaiset voivat ilmoittaa siitä edellisen sopimuspuolen asianomaisille viranomaisille tämän vaikuttamatta mitenkään sen maan lakien ja määräysten soveltamiseen, jossa rikkomus on tapahtunut.

2. Tämän artiklan kohdassa 1 tarkoitetun rikkomuksen tapahduttua voivat sen sopimuspuolen asianomaiset viranomaiset, jossa rikkomus on tapahtunut, pyytää toisen sopimuspuolen asianomaisia viranomaisia:

a) antamaan liikenteenharjoittajalle huomautuksen ilmoituksin, että jos rikkomus uusiutuu, hän menettää joko osittain tai kokonaan oikeuden suorittaa hallussaan olevilla tai käyttämillään ajoneuvoilla kuljetuksia sen sopimuspuolen alueella, jossa rikkomus on tapahtunut.

b) peruuttamaan väliaikaisesti, osittain tai kokonaan liikenteenharjoittajan oikeuden suorittaa kuljetuksia sen sopimuspuolen alueella, jossa rikkomus on tapahtunut.

3. Viranomainen, joka on ryhtynyt tällaiseen toimenpiteeseen, ilmoittaa siitä toisen sopimuspuolen asianomaiselle viranomaiselle.

19 artikla

Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen, mitkä viranomaiset ovat oikeutettuja ryhtymään tämän sopimuksen määräysten soveltamisen edellyttämiin toimenpiteisiin.

20 artikla

1. Sopimuspuolet selvittävät neuvotteluteitse tai kirjeitse kaikki tämän sopimuksen soveltamista koskevat kysymykset.

2. Kohdan 1 sisällön menestyksellistä toteuttamista varten sopimuspuolet perustavat sekakomitean.

3. Sekakomitea kokoontuu jommankumman sopimuspuolen asianomaisen viranomaisen pyynnöstä vuorotellen kummankin alueella.

21 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen suorittaneensa tämän sopimuksen voimaantuloon tarvittavat toimenpiteet.

Sopimus on tehty vuodeksi voimaantulopäivästä lähtien ja sen katsotaan jatkuvan vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuoli sano sitä irti vähintään kolme kuukautta ennen sen voimassaolon päättymistä.

Tehty Helsingissä syyskuun 18 päivänä 1979 kahtena ranskankielisenä alkuperäiskappaleena, jotka ovat kumpikin yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.