106/1981

Alkuperäinen sopimus: 67/1973

Nykyisten määrällisten vientirajoitusten poistamista ja uusien tai vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden estämistä koskeva TÄYDENTÄVÄ PÖYTÄKIRJA Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen

Suomen tasavalta, toiselta puolen, ja

Euroopan talousyhteisö, toiselta puolen,

ottaen huomioon Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisen sopimuksen, joka allekirjoitettiin Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 1973 ja jota jäljempänä nimitetään "sopimukseksi",

palauttaen mieliin tavoitteen luoda eurooppalainen talousalue EFTAn ja Yhteisön jäsenmaiden ministereiden sekä Euroopan yhteisöjen komission Luxemburgissa 9 päivänä huhtikuuta 1984 hyväksymän yhteisen julistuksen mukaisesti,

pitäen mielissä tarpeen kehittää kauppasuhteitaan molempien osapuolten talouksien etujen mukaisesti poistamalla nykyiset ja estämällä uudet sopimuksen piiriin kuuluvien tuotteiden vientiin vaikuttavat esteet,

tietoisina kuitenkin, että tietyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa sopimuspuoli saattaa olla pakotettu ryhtymään vientiä koskeviin suojatoimenpiteisiin ja että tässä tarkoituksessa on tarpeen sopia erityisistä määräyksistä,

ovat päättäneet tehdä tämän pöytäkirjan:

1 artikla

Seuraavat artiklat liitetään sopimukseen:

"13 A artikla

1. Uusia määrällisiä vientirajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä ei oteta käyttöön Suomen ja Yhteisön välisessä kaupassa.

2. Määrälliset vientirajoitukset ja vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet poistetaan 1 päivänä tammikuuta 1990, lukuun ottamatta pöytäkirjassa n:o 7 lueteltuihin tuotteisiin 1 päivänä tammikuuta 1989 sovellettuja rajoituksia, jotka poistetaan sanotun pöytäkirjan määräysten mukaisesti.

13 B artikla

Sopimuspuolen, joka harkitsee muutosta määräyksiin, joita se noudattaa viennissä kolmansiin maihin, on ilmoitettava siitä sekakomitealle mikäli mahdollista vähintään 30 päivää ennen ehdotetun muutoksen voimaantuloa. Sen tulee ottaa tiedoksi kaikki toisen sopimuspuolen huomautukset vääristymistä, joita toimenpiteestä voi aiheutua.

24 A artikla

Kun 7 ja 13 A artiklan määräysten noudattaminen johtaa

(i) jälleenvientiin kolmanteen maahan, johon nähden viejäsopimuspuoli noudattaa kyseiseen tuotteeseen kohdistuvia määrällisiä vientirajoituksia, vientitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä tai veroja; tai

(ii) viejäsopimuspuolelle olennaisen tuotteen vakavaan puutteeseen tai sen uhkaan;

ja kun edellä mainitut tilanteet aiheuttavat tai voivat aiheuttaa huomattavia vaikeuksia viejäsopimuspuolelle, se voi ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin 27 artiklassa määrättyjen ehtojen ja menettelytapojen mukaisesti."

2 artikla

Sopimuksen 27 artiklan teksti korvataan seuraavalla tekstillä:

"27 artikla

1. Jos sopimuspuoli ryhtyy soveltamaan niiden tuotteiden tuontiin tai vientiin, joka on omiaan aiheuttamaan 24, 24 A ja 26 artiklassa tarkoitettuja vaikeuksia, sellaista hallinnollista menettelyä, jonka tarkoituksena on nopeasti hankkia tietoja kaupan kehityksestä, se ilmoittaa tästä toiselle sopimuspuolelle.

2. 22 - 26 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa, ennen näissä artikloissa edellytettyihin toimenpiteisiin ryhtymistä tai 3 e) kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa niin pian kuin mahdollista, kyseessä oleva sopimuspuoli toimittaa sekakomitealle kaikki tilanteen perusteellista tutkimista varten tarpeelliset tiedot sopimuspuolille hyväksyttävän ratkaisun etsimiseksi.

Ensisijaisesti on valittava toimenpiteet, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä sopimuksen toiminnalle.

Suojatoimenpiteistä ilmoitetaan välittömästi sekakomitealle, jossa niistä neuvotellaan määräajoin niiden poistamiseksi niin pian kuin olosuhteet sen sallivat.

3. Seuraavia määräyksiä sovelletaan 2 kohdan täytäntöön panemiseksi:

a) 23 artiklan tapauksissa kumpikin sopimuspuoli voi saattaa asian sekakomitean käsiteltäväksi, jos se katsoo tietyn menettelyn olevan ristiriidassa sopimuksen moitteettoman toiminnan kanssa 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Sopimuspuolet antavat sekakomitealle kaikki tarpeelliset tiedot ja tarvittavan avun asian tutkimiseksi ja tarvittaessa huomautuksen kohteena olevan menettelyn poistamiseksi.

Jollei kyseessä oleva sopimuspuoli ole lopettanut huomautuksen kohteena olevaa menettelyä sekakomiteassa määrätyn ajan kuluessa, tai jollei sekakomiteassa saavuteta yksimielisyyttä kolmessa kuukaudessa asian vireillepanosta lukien, asianomainen sopimuspuoli voi ryhtyä mainitusta menettelystä aiheutuneiden vakavien vaikeuksien poistamiseksi välttämättömiksi katsomiinsa turvatoimenpiteisiin, erityisesti tullimyönnytysten peruuttamiseen.

b) 24 artiklan tapauksissa ilmoitetaan tämän artiklan tarkoittamasta tilanteesta johtuvat vaikeudet tutkimista varten sekakomitealle, joka voi tehdä näiden vaikeuksien lopettamiseksi tarvittavan päätöksen.

Jollei sekakomitea tai viejäsopimuspuoli 30 päivän kuluessa ilmoituksesta lukien ole tehnyt vaikeudet lopettavaa päätöstä, tuojasopimuspuolella on oikeus kantaa maahan tuodusta tuotteesta tasoitusmaksua.

Tämä tasoitusmaksu lasketaan käyttämällä kyseessä oleviin tavaroihin sisältyvien raakaaineiden tai puolivalmisteiden osalta todettujen tullierojen arvoinsidenssiä.

c) 24 A artiklan tapauksissa ilmoitetaan tämän artiklan tarkoittamista tilanteista johtuvat vaikeudet tutkimista varten sekakomitealle. 24 A artiklan ii) kohdassa tarkoitettu puutteen uhka on todistettava asianmukaisilla määrä- ja hintaosoittimilla.

Sekakomitea voi tehdä minkä tahansa tarpeellisen päätöksen vaikeuksien lopettamiseksi. Jollei sekakomitea 30 päivän kuluessa ilmoituksesta lukien ole tehnyt sellaista päätöstä, viejäsopimuspuoli on oikeutettu soveltamaan väliaikaisesti asianmukaisia toimenpiteitä kyseisen tuotteen vientiin.

d) 25 artiklan tapauksissa neuvotellaan sekakomiteassa, ennen kuin asianomainen sopimuspuoli ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin.

e) Kun poikkeukselliset olosuhteet, jotka tekevät välittömän asiaan puuttumisen välttämättömäksi, estävät etukäteen tapahtuvan tutkimuksen, asianomainen sopimuspuoli voi 24, 24 A, 25 ja 26 artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa, samoin kuin sellaisen vientituen kysymyksessä ollessa, jolla on suora ja välitön vaikutus kauppavaihtoon, soveltaa viipymättä tilanteen korjaamiseksi ehdottoman välttämättömiä suojatoimenpiteitä."

3 artikla

Seuraava teksti liitetään sopimukseen pöytäkirjaksi n:o 7:

"Tiettyjen määrällisten vientirajoitusten poistamista koskeva PÖYTÄKIRJA N:o 7

1 artikla

Yhteisön jäljempänä lueteltujen tavaroiden viennissä Suomeen soveltamat määrälliset rajoitukset poistetaan viimeistään mainittuina ajankohtina.


Harmonoitu  Tavara         Poistamis-
järjestelmä              päivä-
Nimike n:o              määrä
74.04    Kuparijätteet ja -romu  1.1.1992
44.01:stä  Polttopuu havupuuta ja
      lastut mäntyä ja kuusta  1.1.1993
44.03:sta  Raakapuu, myös kuorittu
      tai vain karsittu
      - muu, lukuun ottamatta
       poppelia        1.1.1993
      Puu, karkeasti syrjätty
      tai puolisyrjätty, mutta
      ei enempää valmistettu
      - muu, lukuun ottamatta
       poppelia        1.1.1993
44.07:stä  Puu, sahattu pituus-
      suunnassa, tasoleikattu
      tai viiluksi sorvattu,
      mutta ei enempää
      valmistettu, paksuus
      yli 6 mm
      - havupuuta lukuun
      ottamatta laatikoiden,
      seulojen tai sihtien ja
      niiden kaltaisten
      tavaroiden valmistukseen
      käytettäviä pieniä
      lautoja          1.1.1993
41.01:stä  Nautaeläinten raaka-
      vuodat ja nahat, paino
      nahkaa kohden alle 6 kg  1.1.1992
41.02:sta  Lampaan ja karitsan
      raakanahat 1.1.1992
41.03:sta  Vuohen ja vohlan
      raakavuodat ja -nahat   1.1.1992
43.01:stä  Kanin raa'at turkisnahat 1.1.1992

2 artikla

Suomen jäljempänä lueteltujen tavaroiden viennissä Yhteisöön soveltamat määrälliset rajoitukset poistetaan viimeistään mainittuina ajankohtina.


Harmonoitu   Tavara         Poistamis-
järjestelmä              päivä-
Nimike n:o              määrä
26.20:stä  Tuhka ja jätteet, joissa
      on pääasiallisesti
      kuparia          1.1.1991
74.04    Kuparijätteet ja -romu  1.1.1992"

4 artikla

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän täydentävän pöytäkirjan omien menettelytapojensa mukaisesti.

Se tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990 edellyttäen, että sopimuspuolet ovat ennen tätä päivämäärää ilmoittaneet toisilleen pöytäkirjan voimaantuloon liittyvien tarpeellisten toimenpiteiden tulleen suoritetuiksi.

Mikäli pöytäkirja ei tule voimaan mainittuna päivänä, se tulee voimaan tällaista ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

5 artikla

Tämä täydentävä pöytäkirja on laadittu kahtena kappaleena suomen, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, saksan ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä heinäkuuta tuhatyhdeksänsataa kahdeksankymmentäyhdeksän.

Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen tehdyn nykyisten määrällisten vientirajoitusten poistamista ja uusien vaikutuksiltaan vastaavien toimien estämistä koskevan täydentävän pöytäkirjan tehneiden sopimuspuolten yhteinen ilmoitus

Sopimuspuolet ilmoittavat, että sopimuksen 7, 13 A ja 13 B artiklaa sovelletaan sopimuksen 2 artiklassa määriteltyihin tuotteisiin,

- mukaan lukien sopimuksen 14 artiklassa määritellyt öljytuotteet,

- pois lukien toiselta puolen Suomen tasavallan ja toiselta puolen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön välisen sopimuksen alaiset tuotteet.

Lisäksi sopimuspuolet ilmoittavat, että velvoite poistaa määrälliset vientirajoitukset ei koske romutettaviksi tarkoitettuja aluksia ja muita uivia rakenteita (harmonoidun järjestelmän nimike n:o 89.08).

Näiden tuotteiden vientirajoitukset tullaan kuitenkin sisällyttämään kaikkiin neuvotteluihin, jotka Suomi ja Yhteisö mahdollisesti päättävät aloittaa toiselta puolen Suomen tasavallan ja toiselta puolen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön välisen sopimuksen piiriin kuuluvien tuotteiden vientiin vaikuttavista rajoituksista.

Joka tapauksessa romutettaviksi tarkoitettuja aluksia ja muita uivia rakenteita koskevia vientirajoituksia tullaan käsittelemään uudestaan Suomen ja Yhteisön välisissä konsultaatioissa viimeistään 1 päivään tammikuuta 1992 mennessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.