80/1981

Annettu: 01.01.1982

Asetus Romanian kanssa tehdyn pitkäaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain (157/74) 6 §:n nojalla:

1 §

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1981 tehty Suomen Tasavallan ja Romanian Sosialistisen Tasavallan välinen pitkäaikainen kauppasopimus, jonka pääministeri tasavallan presidentin estyneenä ollessa on hyväksynyt 6 päivänä marraskuuta 1981 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 30 päivänä marraskuuta 1981, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa valtioneuvosto

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1981

Suomen Tasavallan ja Romanian Sosialistisen Tasavallan välinen PITKÄAIKAINEN KAUPPASOPIMUS

Suomen Tasavallan hallitus ja Romanian Sosialistisen Tasavallan hallitus, joita seuraavassa nimitetään "sopimuspuoliksi", ja jotka

haluavat edistää ja monipuolistaa maitten välisiä taloudellisia suhteita oikeuksien tasapuolisuuden ja molemminpuolisen edun pohjalta,

toimivat Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin päätösasiakirjan määräysten mukaisesti,

vahvistavat tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) periaatteiden merkityksen maittensa kauppapolitiikalle,

ottavat huomioon taloudelliset kehitystasonsa ja Romanian kehitysmaa-aseman sekä panevat merkille Suomen Romanialle myöntämän yleisen preferenssikohtelun (GSP), ottaen asianmukaisesti huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien asianomaiset päätöslauselmat,

ottavat huomioon syyskuun 3 päivänä 1976 tehdyn Suomen Tasavallan ja Romanian Sosialistisen Tasavallan välisen pitkäaikaisen sopimuksen taloudellisesta, teollisesta ja teknologisesta yhteistyöstä,

katsovat, että yhteistyön laajentaminen ja kaupan monipuolistaminen Suomessa ja Romaniassa ,toimivien järjestöjen ja yritysten välillä palvelee molempien maiden etua, ja

arvostavat pitkäaikaisten sopimusten ja kaupallisten sopimusten hyödyllisyyttä laajennettaessa kauppavaihtoa vakaalla ja kestävällä pohjalla,

ovat päättäneet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin taatakseen suotuisat olosuhteet keskinäisen, kaupan edelleen laajentamiselle ja monipuolistamiselle.

Saadakseen aikaan kestävällä ja tasapainoisella tavalla tapahtuvan kaupan jatkuvan kasvun sopimuspuolet pyrkivät edistämään sekä perinteisten että uusien tavaroiden kauppavaihdon lisääntymistä.

Sopimuspuolet tunnustavat taloudellisen, teollisen ja teknologisen yhteistyön suuren merkityksen taloudellisten ja kaupallisten suhteidensa edelleen laajentamiselle ja monipuolistamiselle.

2 artikla

Sopimuspuolet myöntävät toisilleen suosituimman maan kohtelun tullien ja muiden maksujen, kuten myös tavaroiden vientiin ja tuontiin liittyvien säädöksien, muodollisuuksien sekä palvelujen osalta, sillä tavalla kuin tullitariffeja ja kauppaa koskevassa yleissopimuksessa määrätään.

3 artikla

Tämän sopimuksen voimaantulopäivänä Suomen hallitus poistaa sellaiset Romaniasta tapahtuvaan tuontiin kohdistuvat rajoitukset ja muut toimet, joihin viitataan GATT:ia koskevan Romanian liittymispöytäkirjan 3 artiklan a kohdassa.

Sopimuspuolet eivät ota käyttöön mitään sellaisia uusia rajoituksia tai toimenpiteitä, joilla on vastaava vaikutus niiden kauppavaihtoon.

4 artikla

Edistääkseen ja helpottaakseen näyttelyjen, messujen, kokousten ja muiden niiden kaltaisten tilaisuuksien järjestämistä kummankin maan alueella sopimuspuolet myöntävät väliaikaisen tai lopullisen vapautuksen tulleista ja muista vaikutukseltaan vastaavista maksuista tällaisia tilaisuuksia varten tarkoitettujen tavaroiden, kuten näytteiden, mainosaineiston ja muiden tavaroiden, maahantuonnin yhteydessä kansallisen lainsäädäntönsä ja sellaisten kansainvälisten sopimusten mukaisesti, joihin kumpikin maa on liittynyt.

5 artikla

Tämän sopimuksen säätelemät tavaratoimitukset tapahtuvat toisaalta romanialaisten ulkomaankauppajärjestöjen ja yritysten, toisaalta suomalaisten oikeudellisten ja luonnollisten henkilöiden välillä tehtyjen sopimusten mukaisesti.

Suomen ja Romanian välinen tavaravaihto tapahtuu kyseessä olevien hyödykkeiden maailmanmarkkinahintojen pohjalta.

6 artikla

Edistääkseen tämän sopimuksen tavoitteita sopimuspuolet rohkaisevat ja helpottavat:

- yhteyksien luomista, neuvotteluja sekä sopimuksien, järjestelyjen ja kaupallisten sopimusten tekemistä, erityisesti pitkällä aikavälillä,

- osallistumista kaikenlaisiin sopimuspuolten alueella tapahtuviin messuihin ja näyttelyihin, mukaan luettuna erikoisnäyttelyt, sekä symposiumeihin,

- ulkomaankauppaan liittyviä lakeja ja määräyksiä sekä sopimuspuolten ja taloudellisen kehityksen ohjelmien tarjoamia edellytyksiä koskevan tiedon vaihtoa niiden taloudellisten mahdollisuuksien paremmaksi hyväksikäyttämiseksi,

- taloudellisten ja teknisten valtuuskuntien, kaupan ja teollisuuden edustajien sekä eri alojen asiantuntijoiden vaihtoa.

7 artikla

Sopimuspuolen järjestöjen, yritysten sekä oikeudellisten ja luonnollisten henkilöiden tuomat tuotteet voidaan jälleenviedä kolmanteen maahan, ellei myyjän ja ostajan välisessä sopimuksessa toisin määrätä.

8 artikla

Toisen sopimuspuolen lipun alla purjehtivat rahtilaivat samoin kuin niiden rahti ja miehistö saavat suosituimman maan kohtelun kaikissa asioissa, jotka liittyvät merenkulkuun, vapaaseen pääsyyn ulkomaankaupalle avoimiin satamiin, satamapalveluiden ja ankkurointipaikkojen käyttöön, lastaus- ja purkausmaksuihin, veroihin ja muihin palveluihin.

Tämän artiklan 1 kohdan määräyksien ei pidä tulkita rajoittavan sopimuspuolten oikeutta säännellä rannikkoliikennettään eikä oikeuttavan sopimuspuolta suorittamaan palveluksia ja satama-, pelastus- ja muita vastaavia toimenpiteitä toisen sopimuspuolen satamissa ja aluevesillä, ellei maiden asianomaisten viranomaisten välillä ole toisin sovittu.

9 artikla

Maiden väliset tavarakaupasta ja pääomasiirroista aiheutuvat maksut tapahtuvat vapaasti vaihdettavissa valuutoissa, joista sovitaan suorituksen osapuolten kesken, kummassakin maassa voimassa olevien valuuttasäännösten mukaisesti.

10 artikla

Suomen Tasavallan ja Romanian Sosialistisen Tasavallan väliseen pitkäaikaiseen sopimukseen taloudellisesta, teollisesta ja teknologisesta yhteistyöstä perustuva hallitusten välinen sekakomissio vastaa tämän sopimuksen täytäntöönpanon seurannasta ja valvonnasta.

Tätä tarkoitusta varten sekakomissio suorittaa tutkimuksia, tekee päätöksiä ja antaa suosituksia tämän sopimuksen edellyttämien päämäärien toteuttamiseksi ja toimittaa ne edelleen kummankin maan asianomaisille viranomaisille.

Sekakomission tehtävänä on myös löytää uusia keinoja sopimuspuolten välisten taloudellisten suhteiden edelleen kehittämiseksi.

11 artikla

Sopimuspuolet selvittävät tämän sopimuksen tulkintaa tai toteutumista koskevat mahdolliset erimielisyydet konsultoinnin välityksellä tai suomalais-romanialaisessa hallitusten välisessä sekakomissiossa.

12 artikla

Sopimuspuolet suostuvat konsultoimaan toisiaan kumman tahansa osapuolen pyynnöstä kaikista tämän sopimuksen toteuttamisesta johtuvista ongelmista, muun muassa pyrkien löytämään ratkaisu sellaisessa tapauksessa, jossa tavaratuonti sopimuspuolen alueelta saattaisi kasvaa siinä määrin tai tapahtua sellaisissa olosuhteissa, että se aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa toisen sopimuspuolen kotimaisille tuottajille.

Konsultointia pyytävä sopimuspuoli toimittaa toiselle osapuolelle kaikki tilanteen yksityiskohtaiseen tutkimiseen tarvittavat tiedot.

1 kohdan mukainen konsultointi järjestetään ottaen asianmukaisesti huomioon sopimuksen perustavoitteet ja saatetaan päätökseen 30 päivän kuluessa siitä, kun osapuoli esitti konsultointipyynnön, elleivät osapuolet toisin sovi.

Jos konsultoinnin tuloksena todetaan että 1 kohdassa kuvatun kaltainen tilanne on olemassa, osapuolet ryhtyvät asianmukaisiin toimenpiteisiin ehkäistäkseen tai lopettaakseen vahingon syntymisen. Toimenpiteet kohdistetaan myös vientituotteiden myyntihintoihin, silloin kun vahinko aiheutuu epätavallisen paljon normaalin kilpailutason alapuolella olevista hinnoista.

Jos konsultointi päättyy ilman, että sopimuspuolet pääsevät yhteisymmärrykseen toimenpiteistä, konsultointia pyytäneellä sopimuspuolella on oikeus toisen sopimuspuolen viennin aiheuttaman vahingon ehkäisemiseksi tai lopettamiseksi soveltaa kyseessäolevien tuotteiden tuontiin välttämättömäksi katsomiaan toimenpiteitä.

Tällaisessa tapauksessa toisella sopimuspuolella on oikeus luopua velvollisuuksistaan toista sopimuspuolta kohtaan oleellisesti samanarvoisen kaupan osalta.

Poikkeustapauksissa, joissa viivytys aiheuttaisi vaikeasti korjattavaa vahinkoa, konsultoinnin aikana tai ilman edeltävää konsultointia voidaan ryhtyä väliaikaisiin toimenpiteisiin kysymyksessä olevan tuonnin aiheuttaman vahingon ehkäisemiseksi tai korjaamiseksi. Sikäli kun konsultointia ei ole vielä aloitettu, sen tulee tapahtua välittömästi sen jälkeen, kun kyseisiin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Tämä artikla ei koske tekstiilituotteiden tuontia, joiden osalta on voimassa Suomen ja Romanian välinen erillinen järjestely.

13 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta sopimuspuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat sellaisten monenkeskisten kansainvälisten sopimusten määräyksistä, joiden osapuolina molemmat maat ovat.

14 artikla

Tämä sopimus on tehty kymmeneksi vuodeksi. Sen jälkeen sopimuksen voimassaoloaika jatkuu viisi vuotta kerrallaan, ellei jompi kumpi sopimuspuoli sano sitä kirjallisesti irti vähintään kuusi kuukautta ennen voimassaolokauden päättymistä.

Tämä sopimus korvaa Suomen Tasavallan ja Romanian Sosialistisen Tasavallan välisen syyskuun 28 päivänä 1970 tehdyn pitkäaikaisen kauppasopimuksen ja maaliskuun 21 päivänä 1973 tehdyn lisäpöytäkirjan sekä lakkauttaa helmikuun 21 päivänä 1978 tehdyn maksusopimuksen.

15 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä noottienvaihdosta, jolla vahvistetaan, että sopimus on hyväksytty molemmissa maissa niiden sisäisen lainsäädännön mukaisesti.

16 artikla

Tämän sopimuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen sopimuksen määräyksiä sovelletaan edelleen ennen voimassaoloajan päättymistä tehtyihin sopimuksiin, kunnes ne on kokonaan toteutettu.

Tehty Helsingissä lokakuun 30 päivänä 1981 kahtena suomen-, romanian- ja englanninkielisenä alkuperäiskappaleena, jotka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia. Siinä tapauksessa, että syntyy erimielisyyksiä tulkinnasta, englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.