76/1981

Annettu: 28.12.1981

Asetus Euroopan talousyhteisön kanssa tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 1978 kirjeenvaihdolla tehty sopimus Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen (SopS 67/73) tehtävistä muutoksista, jonka pääministeri tasavallan presidentin estyneenä ollessa on hyväksynyt 23 päivänä joulukuuta 1981, on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä joulukuuta 1981.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1981

Alkuperäinen sopimus: 67/1973

Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välinen sopimus kirjeenvaihtona

Kirje n:o 1

Bryssel 8 päivänä joulukuuta 1978

Teidän Ylhäisyytenne,

Sen johdosta, että Tulliyhteistyöneuvoston 18 päivänä kesäkuuta 1976 tekemä suositus tavaroiden tullitariffeihin sijoittelua varten laaditun nimikkeistön muuttamiseksi on pantu täytäntöön 1 päivästä tammikuuta 1978 lukien samoin kuin yhteisötariffiin ja Suomen tullitariffiin autonomisesti tehdyt muutokset, on myös Euroopan talousyhteisön ja Suomen tasavallan välillä 5 päivänä lokakuuta 1973 allekirjoitetussa sopimuksessa tarkistettava tiettyjä tavaramäärittelyjä.

Tämän lisäksi, tarkoituksena yksinkertaistaa vastaisuudessa noudatettavaa tavaramäärittelyjen tarkistusmenettelyä toisen tai molempien sopimuspuolten tullitariffia edelleen muutettaessa, olisi sopimukseen lisättävä artikla 12 a.

Edellä tarkoitetut muutokset sisältyvät tämän kirjeen liitteeseen.

Minulla on kunnia vahvistaa kyseisten muutosten hyväksyminen Yhteisön puolesta, ja ehdotan niiden tulleen voimaan 1 päivästä tammikuuta 1978 alkaen.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa edellä olevan hallituksenne puolesta.

Ottakaa vastaan, Teidän Ylhäisyytenne, syvin kunnioitukseni vakuutus.

Kirje n:o 2

Bryssel 8 päivänä joulukuuta 1978

Herra,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni tänään päiväämänne, seuraavan sisältöinen kirjeenne:

"Sen johdosta, että Tulliyhteistyöneuvoston 18 päivänä kesäkuuta 1976 tekemä suositus tavaroiden tullitariffeihin sijoittelua varten laaditun nimikkeistön muuttamiseksi on pantu täytäntöön 1 päivästä tammikuuta 1978 lukien samoin kuin yhteisötariffiin ja Suomen tullitariffiin autonomisesti tehdyt muutokset, on myös Euroopan talousyhteisön ja Suomen tasavallan välillä 5 päivänä lokakuuta 1973 allekirjoitetussa sopimuksessa tarkistettava tiettyjä tavaramäärittelyjä.

Tämän lisäksi, tarkoituksena yksinkertaistaa vastaisuudessa noudatettavaa tavaramäärittelyjen tarkistusmenettelyä toisen tai molempien sopimuspuolten tullitariffia edelleen muutettaessa, olisi sopimukseen lisättävä artikla 12 a.

Edellä tarkoitetut muutokset sisältyvät tämän kirjeen liitteeseen.

Minulla on kunnia vahvistaa kyseisten muutosten hyväksyminen Yhteisön puolesta, ja ehdotan niiden tulleen voimaan 1 päivästä tammikuuta 1978 alkaen.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa edellä olevan hallituksenne puolesta."

Vahvistan hallitukseni hyväksyneen edellä esitetyn.

Ottakaa vastaan syvin kunnioitukseni vakuutus.

Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen tehtävät muutokset I.

12 artiklan jälkeen lisätään seuraava 12 a artikla:

Mikäli toisen tai molempien sopimuspuolten tullitariffinimikkeistöön tehdään muutoksia, jotka koskevat sopimuksessa tarkoitettuja tuotteita, sekakomitea voi saattaa näiden tuotteiden tariffinimikkeistön vastaamaan tällaisia muutoksia ottaen asianmukaisesti huomioon sen periaatteen, että sopimuksen mukaiset edut tulisi säilyttää.

Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen tehtävät muutokset II.

1 päivästä tammikuuta 1978 lähtien pöytäkirjan n:o 1 artiklan 1 kohdat 1,2 ja 3 muutetaan seuraaviksi:

1. Yhteisen tullitariffin ryhmiin 48 ja 49 kuuluvilta tuotteilta poistetaan tuontitullit Yhteisössä sen alkuperäisessä kokoonpanossa asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:


                          Muut
               Nimikkeisiin ja  tuotteet
               alanimikkeisiin  Sovellettava
              48.01 C II, 48.01 F, prosentti
Aikataulu          48.07 C, 48.13 ja   määrä
               48.15 B kuuluvat  perustullista
                 tuotteet    laskettuna
1 päivänä tammikuuta 1978 ....   8        65
1 päivänä tammikuuta 1979 ....   6        50
1 päivänä tammikuuta 1980 ....   6        50
1 päivänä tammikuuta 1981 ....   4        35
1 päivänä tammikuuta 1982 ....   4        35
1 päivänä tammikuuta 1983 ....   2        20
1 päivänä tammikuuta 1984 ....   0         0

2. Kohdassa 1 tarkoitettujen tuotteiden tuontitullit Irlannissa poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:


                        Sovellettava
                       prosenttimäärä
Aikataulu                   perustullista
                        laskettuna
1 päivänä tammikuuta 1978              20
1 päivänä tammikuuta 1979              15
1 päivänä tammikuuta 1980              15
1 päivänä tammikuuta 1981              10
1 päivänä tammikuuta 1982              10
1 päivänä tammikuuta 1983              5
1 päivänä tammikuuta 1984              0

3. Sopimuksen 3 artiklasta poiketen Tanska ja Yhdistynyt Kuningaskunta soveltavat 1 kohdassa tarkoitettuihin Suomen alkuperätuotteisiin seuraavia tulleja:


                          Muut
               Nimikkeisiin ja  tuotteet
               alanimikkeisiin  Sovellettava
              48.01 C II, 48.01 F, prosentti
Aikataulu          48.07 C, 48.13 ja   määrä
               48.15 B kuuluvat  perustullista
                 tuotteet    laskettuna

1 päivänä tammikuuta 1978 ....   8        65
1 päivänä tammikuuta 1979 ....   6        50
1 päivänä tammikuuta 1980 ....   6        50
1 päivänä tammikuuta 1981 ....   4        35
1 päivänä tammikuuta 1982 ....   4        35
1 päivänä tammikuuta 1983 ....   2        20
1 päivänä tammikuuta 1984 ....   0        0

Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen tehtävät muutokset III.

1 päivästä tammikuuta 1978 lähtien pöytäkirjan n:o 1 artiklan 2 kohdan 2 taulukko muutetaan seuraavaksi:


Yhteisen
tullitariffin           Tavara
nimike
56.01-81.03           (muuttumaton)
   81.04     B.     (muuttumaton)
           C.     (muuttumaton)
           D. Kromi:
             I. Valmistamaton; jäte ja romu:
              b) muu
            II. Muu
           E.-R.   (muuttumaton)

Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen tehtävät muutokset IV.

1 päivästä tammikuuta 1978 lähtien pöytäkirjan n:o 1 artiklanù 4 kohdat 1, 2, 3 ja 4 muutetaan seuraavaksi:

1. Tullit, joita sovelletaan D-liitteen 1 luettelossa mainittujen tuotteiden tuontiin Yhteisöstä sen alkuperäisessä kokoonpanossa ja Irlannista, poistetaan Suomessa asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:


                        Sovellettava
                       prosenttimäärä
Aikataulu                   perustullista
                        laskettuna

1 päivänä tammikuuta 1978              65
1 päivänä tammikuuta 1979              50
1 päivänä tammikuuta 1980              50
1 päivänä tammikuuta 1981              35
1 päivänä tammikuuta 1982              35
1 päivänä tammikuuta 1983              20
1 päivänä tammikuuta 1984              20
1 päivänä tammikuuta 1985              0

2. Kaupan vinoutumien ehkäisemiseksi voidaan D-liitteen 1 luettelossa mainittujen tuotteiden tuontiin Tanskasta ja Yhdistyneestä Kuningaskunnasta soveltaa seuraavia tulleja:


                   Sovellettava
                 tulli prosentteina
                   kolmansiin
                   maihin tammi-
Aikataulu              kuun 1 päivänä
                1972 tosiasiallisesti
                sovelletusta tullista

1 päivänä tammikuuta 1978         35
1 päivänä tammikuuta 1979         35
1 päivänä tammikuuta 1980         25
1 päivänä tammikuuta 1981         25
1 päivänä tammikuuta 1982         25
1 päivänä tammikuuta 1983         20
1 päivänä tammikuuta 1984         20
1 päivänä tammikuuta 1985         0

3. Tammikuun 1 päivän 1974 ja joulukuun 31 päivän 1984 välisenä aikana Suomi voi ottaa käyttöön tullittomia tariffikiintiöitä D-liitteen 1 luettelossa mainittujen tuotteiden tuontia varten Tanskasta ja Yhdistyneestä Kuningaskunnasta. Vuodelle 1974 vahvistetut kiintiöt on mainittu E-liitteessä. Kiintiöitä korotetaan vuosittain ottaen asianmukaisesti huomioon kaupan normaalin kehittymisen vaatimukset.

4. Tullit, joita sovelletaan D-liitteen 2 luettelossa mainittujen tuotteiden tuontiin Yhteisöstä sen alkuperäisessä kokoonpanossa ja Irlannista, poistetaan Suomessa asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

                        Sovellettava
                       prosenttimäärä
Aikataulu                   perustullista
                        laskettuna

1 päivänä tammikuuta 1978              50
1 päivänä tammikuuta 1979              40
1 päivänä tammikuuta 1980              20
1 päivänä tammikuuta 1981              0

Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen tehtävät muutokset V.

1 päivästä tammikuuta 1978 lähtien pöytäkirjan n:o 1 A-liitteen nimikkeistöä muutetaan seuraavasti:


Yhteisen tulli-         Tavara
tariffin nimike

48. ryhmä   (muuttumaton)
48.01     Paperi ja pahvi (myös selluloosavanu) rullina
       tai arkkeina:
       C. (muuttumaton)
         II. (muuttumaton)
       F:stä Muu:
       - raamattupaperi, läpilyöntipaperi; muu
         painopaperi ja muu kirjoituspaperi;
         hiokkeeton tai hiokepitoisuus enintään 5 %
       - painopaperi ja kirjoituspaperi,
         hiokepitoinen, lukuun ottamatta
         läpilyöntipaperia
       - puolikemiallinen aallotuspaperi (fluting)
       - sulfiittipaperi pakkaustarkoituksiin
       - mainitsematon, lukuun ottamatta
         selluloosavanua ja selluloosakuituliinoja
         ("Tissues")
       - muu paperi
       - muu kartonki
48.03     (muuttumaton)
48.05     (muuttumaton)
48.07     Kyllästetty, päällystetty, pinnalta värjätty
       tai pinnalta koristettu tai painettu paperi ja
       pahvi (ei kuitenkaan painotuotteet, jotka
       kuuluvat 49. ryhmään), rullina tai arkkeina:
       C. Muu:
       - liiduttu paino- tai kirjoituspaperi
       - mainitsematon
48.15     (muuttumaton)
48. ryhmästä Muut 48. ryhmän tuotteet, lukuun ottamatta
       alanimikkeeseen 48.01 A kuuluvia tuotteita
49. ryhmästä (muuttumaton)

Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen tehtävät muutokset VI.

1 päivästä tammikuuta 1978 lähtien pöytäkirjan n:o 1 B-liitteen nimikkeistöä muutetaan seuraavasti:


Yhteisen tulli-    Tavara
tariffin nimike

48.01     Paperi ja pahvi (myös selluloosavanu), rullina
       tai arkkeina:
       C. (muuttumaton)
         II. (muuttumaton)
       F:stä Muu:
       - painopaperi ja kirjoituspaperi,
         hiokepitoinen, lukuun ottamatta
         läpilyöntipaperia
       - sulfiittipaperi pakkaustarkoituksiin
       - mainitsematon, lukuun ottamatta
         selluloosavanua ja selluloosakuituliinoja
         ("Tissues")
       - muu paperi ja kartonki nimikkeestä 48.01,
         lukuun ottamatta nimikettä 48.01 A ja
         tuontikaton alaisia tuotteita
48.05     (muuttumaton)
48.07     Kyllästetty, päällystetty, pinnalta värjätty
       tai pinnalta koristettu tai painettu paperi ja
       pahvi (ei kuitenkaan painotuotteet, jotka
       kuuluvat 49. ryhmään), rullana tai arkkeina:
       C. Muu:
       - liiduttu paino- tai kirjoituspaperi
       - mainitsematon

Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen tehtävät muutokset VII.

1 päivästä tammikuuta 1978 lähtien pöytäkirjan n:o 1 C-liitteen nimikkeistöä muutetaan seuraavasti:


Yhteisen tulli       Tavara
tariffin nimike

48.01     Paperi ja pahvi (myös selluloosavanu), rullina
       tai arkkeina:
       C. muuttumaton)
         II. (muuttumaton)
       F:stä Muu:
       - raamattupaperi, läpilyöntipaperi; muu
        painopaperi ja muu kirjoituspaperi,
        hiokkeeton tai hiokepitoisuus enintään 5 %
       - painopaperi ja kirjoituspaperi,
        hiokepitoinen, lukuun ottamatta
        läpilyöntipaperia
       - puolikemiallinen aallotuspaperi (fluting)
       - sulfiittipaperi pakkaustarkoituksiin
       - mainitsematon, lukuun ottamatta
        selluloosavanua ja selluloosakuituliinoja
        ("Tissues")
48.03     (muuttumaton)
48.05     (muuttumaton)
48.07     Kyllästetty, päällystetty, pinnalta värjätty
       tai pinnalta koristettu tai painettu paperi ja
       pahvi (ei kuitenkaan painotuotteet, jotka
       kuuluvat 49. ryhmään) , rullina tai arkkeina:
       C. Muu:
       - liiduttu paino- tai kirjoituspaperi
       - mainitsematon
48.15     (muuttumaton)
73.02     (muuttumaton)

Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen tehtävät muutokset VIII.

1 päivästä tammikuuta 1978 lähtien pöytäkirjan n:o 1 D-liitteen 1 luettelon nimikkeistöä muutetaan seuraavasti:


Suomen tullitariffin    Tavara
nimike

29.02:sta   (muuttumaton)
29.07:stä   (muuttumaton)
32.09     Lakat ja lakkamaalit; vesivärit; valmistetut
       vesipigmenttivärit, jollaisia käytetään nahan
       viimeistelyyn; maalivärit; pellavaöljyyn,
       raskasbensiiniin, tärpättiin, vernissaan tai
       muuhun maalien valmistuksessa käytettävään
       väliaineeseen hierretyt pigmenttivärit;
       pronssi- ja värilehtiset; liukoiset värit ja
       muut väriaineet, vähittäismyyntimuodoissa
       tai -pakkauksissa; tämän ryhmän 4.
       huomautuksessa määritellyt liuokset
36.01     (muuttumaton)
36.02     (muuttumaton)
36.04     Tulilanka; räjähtävä tulilanka; sytytysnallit;
       sytyttimet; räjähdysnallit
39.01:stä
- 40.14    (muuttumaton)
41.02:sta   Naudannahka (myös puhvelinnahka) ja
       hevoseläinten nahka, muokattu, nimikkeisiin
       41.06 tai 41.08 kuulumaton, lukuun ottamatta
       ainoastaan esiparkittua, edelleen
       parkittavaksi tarkoitettua nahkaa
41.03:sta   Lampaan- ja karitsannahka, muokattu,
       nimikkeisiin 41.06 tai 41.08 kuulumaton,
       lukuun ottamatta ainoastaan esiparkittua,
       edelleen parkittavaksi tarkoitettua nahkaa
41.04:stä   Vuohen- ja vohlannahka, nimikkeisiin 41.06
       tai 41.08 kuulumaton, lukuun ottamatta
       ainoastaan esiparkittua, edelleen
       parkittavaksi tarkoitettua nahkaa
42.03
- 51.01:stä  (muuttumaton)
51.04:stä   Kankaat katkomattomista tekokuiduista, myös
       nimikkeeseen 51.01 tai 51.02 kuuluvista
       yksikuitulangoista tai kaistaleista kudotut,
       lukuun ottamatta cordkankaita ja yli 10 %
       painostaan silkkiä sisältäviä kankaita
53.10     (muuttumaton)
53.11:stä   Kankaat lampaanvillasta tai hienosta
       eläimenkarvasta, lukuun ottamatta yli 10 %
       painostaan silkkiä sisältäviä kankaita
54.05:stä   Pellava- ja ramikankaat, lukuun ottamatta
       yli 10 % painostaan silkkiä sisältäviä kankaita
55.05:stä   (muuttumaton)
55.06     (muuttumaton)
55.09:stä   Muut puuvillakankaat, lukuun ottamatta
       cordkankaita ja yli 10 % painostaan silkkiä
       sisältäviä kankaita
56.05:stä   (muuttumaton)
56.06     (muuttumaton)
56.07:stä   Tekokuitukankaat (katkotuista tekokuiduista
       tai tekokuitujen jätteistä), lukuun ottamatta
       cordkankaita ja yli 10 % painostaan silkkiä
       sisältäviä kankaita
57.10-61.07  (muuttumaton)
61.09     (muuttumaton)
61.11:stä   Kaulukset, röyhelöt, rintamukset, kalvosimet,
       poimureunusteet, olkanauhat ja niiden
       kaltaiset tarvikkeet ja koristeet naisten ja
       tyttöjen vaatteita varten
62.01
- 85.19:sta  (muuttumaton)
85.20     Sähköhehkulamput ja sähköpurkauslamput (myös
       infrapuna- ja ultraviolettilamput); kaari-
       lamput
85.23-87.14  (muuttumaton)
90.07:stä   Valokuvaussalamalamput, muut kuin nimikkeen
       85.20 sähköpurkauslamput
90.2-94.02  (muuttumaton)

Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen tehtävät muutokset IX.

1 päivästä tammikuuta 1978 lähtien pöytäkirjan n:o 1 D-liitteen 2 luettelon nimikkeistöä muutetaan seuraavasti:


Suomen tullitariffin
nimike          Tavara
28.54-70.13  (muuttumaton)
73.38:sta   Esineet, jollaisia yleensä käytetään
       taloustarkoituksiin, sisätiloissa
       käytettävät saniteettiesineet sekä niiden
       osat, rautaa tai terästä
76.15     (muuttumaton)
82.09     Veitset, leikkaavin, hammastetuinkin terin
       (myös oksastusveitset), nimikkeeseen 82.06
       kuulumattomat, ja niiden terät
82.11
- 84.25:sta  (muuttumaton)
85.11:stä   Sähköllä tai laserjärjestelmällä toimivat
       hitsaus-, kovajuotto-, pehmeäjuotto- ja
       leikkauskoneet ja -laitteet; niiden osat,
       lukuun ottamatta sahköinduktio- ja dielektrisiä
       muovihitsauskoneita ja -laitteita
85.18-97.05  (muuttumaton)

Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen tehtävät muutokset X.

1 päivästä tammikuuta 1978 lähtien pöytäkirjan n:o 1 E-liitteen tariffinimikkeiden numerot muutetaan seuraaviksi:


Suomen tullitariffin nimike

29.02:sta, 29.07:stä, 32.09, 36.01, 36.02, 36.04,
39.01:stä, 39.02:sta, 39.03, 39.04:stä, 39.07

40.10, 40.11, 40.14, 41.02:sta-41.04:stä, 42.03,
43.02:sta, 43.03

51.01:stä, 51.04:stä, 53.10, 53.11:stä, 54.05:stä,
55.05:stä, 55.06, 55.09:stä, 56.05:stä, 56.06,
56.07:stä, 57.10, 58.04, 59.02:sta, 59.03:sta, 59.07,
59.08:sta, 59.10:stä, 59.11:sta, 59.13, 59.15, 60.01,
62.01, 62.02, 62.04

60.03-60.05, 61.01-61.07, 61.09, 61.11:stä, 64.02

68.08, 68.12:sta, 69.07, 69.08, 70.05-70.07

82.01-82.08, 82.15, 83.07, 84.06, 84.15, 84.23:sta,
84.40, 84.47, 84.61

85.01, 85.03, 85.04:stä, 85.12, 85.13, 85.15, 85.17,
85.19:stä, 85.20, 85.23, 85.25, 85.28, 90.07:stä, 90.24-90.29

87.02:sta, 87.04:stä, 87.07:stä, 87.09:stä, 87.10, 87.14

94.02

Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen tehtävät muutokset XI.

1 päivästä tammikuuta 1978 lähtien pöytäkirjan n:o 1 F-liitteen nimikkeistöä muutetaan seuraavasti:


Suomen tullitariffin   Tavara
nimike

51.04:sta   (muuttumaton)
53.11:stä   Kankaat lampaanvillasta tai hienosta
       eläimenkarvasta, lukuun ottamatta yli
       10 % painostaan silkkiä sisältäviä kankaita
54.0-60.01  (muuttumaton)

Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen tehtävät muutokset XII.

1 päivästä tammikuuta 1978 lähtien pöytäkirjan n:o 1 G-liitteen nimikkeistöä muutetaan seuraavasti:


Suomen tullitariffin   Tavara
nimike

51.04:stä   (muuttumaton)
53.11:stä   Kankaat lampaanvillasta tai hienosta
       eläimenkarvasta, lukuun ottamatta yli
       10 % painostaan silkkiä sisältäviä kankaita
54.0-60.01  (muuttumaton)

Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen tehtävät muutokset XIII.

1 päivästä tammikuuta 1978 lähtien pöytäkirjan n:o 2 taulukkoa I muutetaan seuraavasti:

Euroopan talousyhteisö

Yhteisen tulli-  Tavara       Perustulli Heinäkuun 1
tariffin nimike                 päivänä 1977
                         sovellettava
                         tulli

15.10-18.06 (muuttumaton)      (muuttuma- (muuttuma
                   ton)    ton)
19.02    Mallasuute, jauhovalmisteet
      (hienosta tai karkeasta
      jauhosta), tärkkelys- ja
      mallasuutevalmisteet,
      jollaisia käytetään
      pikkulasten ravinnoksi,
      dieettitarkoituksiin tai
      ruoanlaittoon, myös jos
      niissä on kaakaota alle
      50% painosta:
      A. Mallasuute      8% + mo   mo
      B. Muu          11% + mo  mo
19.O3-19.05 (muuttumaton)      (muuttuma- (muuttuma
                   ton)    ton)
19.07    Ruokaleipä, laivakorput
      ja muut tavalliset
      leipomatuotteet ilman
      sokeri-, hunaja-, muna-,
      rasva-, juusto- tai
      hedelmälisäyksiä,
      ehtoollisleipä, kapselit,
      jollaiset soveltuvat
      farmaseuttiseen käyttöön,
      sinettiöylätit, riisipaperi
      ja niiden kaltaiset
      tuotteet:
      A. Näkkileipä      9% + mo   mo
                   enint.
                   24% + jlv
      B. Juutalaisten happamaton
        leipä (mazzoth)    6% + mo   mo
                   enint.
                   20% + jlv
      C. Ehtoollisleipä,
        kapselit, jollaiset
        soveltuvat
        farmaseuttiseen
        käyttöön, sinetti-
        öylätit, riisipaperi
        ja niiden kaltaiset
        tuotteet       7 % + mo  mo
      D. Muut         14% + mo  mo
19.08    (muuttumaton)      (muuttuma- (muuttuma
                   ton)    ton)
21.02    Kahvi-, tee ja matte-
      uutteet, -esanssit ja
      -tiivisteet sekä näihin
      uutteisiin, esansseihin
      tai tiivisteisiin
      perustuvat valmisteet;
      paahdettu sikurijuuri
      ja muut paahdetut
      kahvinkorvikkeet ja
      niiden uutteet,
      esanssit ja tiivisteet:
      C. Paahdettu sikurijuuri
        ja muut paahdetut
        kahvinkorvikkeet:
        II. Muut       8% + mo   mo
      D. Paahdetun sikurijuuren
        ja niiden paahdettujen
        kahvinkorvikkeiden
        uutteet, esanssit ja
        tiivisteet:
        II. Muut       14% + mo  mo
21.04-21.06 (muuttumaton)      (muuttuma- (muuttuma-
                   ton)    ton)
21.07    Ravintovalmisteet, muualle
      kuulumattomat:
      A. (muuttumaton)     (muuttuma- (muuttuma-
                   ton)    ton)
      B. (muuttumaton)     (muuttuma- (muuttuma-
                   ton)    ton)
      C. (muuttumaton)     (muuttuma- (muuttuma-
                   ton)    ton)
      D. (muuttumaton)     (muuttuma- (muuttuma-
                   ton)    ton)
      E. (muuttumaton)     (muuttuma- (muuttuma-
                   ton)    ton)
      G. Muut:
        I. Maitorasvaa sisältämättömät
         tai alle 1,5 % painosta maito-
         rasvaa sisältävät:
         a) sakkaroosia (myös
           sakkaroosina laskettua
           inverttisokeria)
           sisältämättömät tai sitä
           alle 5 % painosta
           sisältävät:
         1:stä tärkkelystä sisältämättömät
         tai sitä alle 5 % painosta
         sisältävät:
         - proteiinihydrolysaatit;
           hiiva-autolysaatit
                   20%     6%
         2. vähintään 5 % painosta
           tärkkelystä sisältävät
                   13 % + mo  mo
         b) vähintään 5 % ja alle
           15 % painosta sakkaroosia
           (myös sakkaroosina
           laskettua inverttisokeria)
           sisältävät   13 % + mo  mo
         c) vähintään 15 % ja alle
           30 % painosta sakkaroosia
           (myös sakkaroosina
           laskettua inverttisokeria)
           sisältävät   13 % + mo  mo
         d) vähintään 30 % ja alle
           50 % painosta sakkaroosia
           (myös sakkaroosina
           laskettua inverttisokeria)
           sisältävät   13 % + mo  mo
         e) vähintään 50 % ja alle
           85 % painosta sakkaroosia
           (myös sakkaroosina
           laskettua inverttisokeria)
           sisältävät   13 % + mo  mo
         f) vähintään 85 % painosta
           sakkaroosia (myös sakka-
           roosina laskettua
           inverttisokeria)
           sisältävät   13 % + mo  mo
       II. Vähintään 1,5 % ja alle
         6 % painosta maitorasvaa
         sisältävät     13 % + mo  mo
       III. Vähintään 6 % ja alle
         12 % painosta maitorasvaa
         sisältävät     13 % + mo  mo
       IV. Vähintään 12 % ja alle
         18 % painosta maitorasvaa
         sisältävät     13 % + mo  mo
        V. Vähintään 18 % ja alle
         26 % painosta maitorasvaa
         sisältävät     13 % + mo  mo
       VI. Vähintään 26 % ja alle
         45 % painosta maitorasvaa
         sisältävät:
         - nettosisällöltään enintään
          1 kilon välittömissä
          pakkauksissa   13 % + mo  mo
         - muut       13 % + mo  6 % + mo
       VII. Vähintään 45 % ja alle
         65 % painosta maitorasvaa
         sisältävät:
         - nettosisällöltään enintään
          1 kilon välittömissä
          pakkauksissa   13 % + mo  mo
         - muut       13 % + mo  6 % + mo
      VIII. Vähintään 65 % ja alle
         85 % painosta maitorasvaa
         sisältävät:
         - nettosisällöltään enintään
          1 kilon välittömissä
          pakkauksissa   13 % + mo  mo
         - muut       13 % + mo  6 % + mo
       IX. Vähintään 85 % painosta
         maitorasvaa sisältävät:
         - nettosisällöltään enintään
          1 kilon välittömissä
          pakkauksissa   13 % + mo  mo
         - muut       13 % + mo  6 % + mo
22.02-39.06 (muuttumaton)      (muuttuma- (muuttuma-
                   ton)    ton)

Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen tehtävät muutokset XIV.

1 päivästä tammikuuta 1978 lähtien pöytäkirjan n:o 2 taulukkoa II muutetaan seuraavasti:

Suomi

Suomen tulli-   Tavara      Perustulli Heinäkuun 1
tariffin nimike           1.1.1972  päivänä 1977
                   (mk)    sovellettava
                         tulli 1) (mk)
( 1) muuttumaton)

15.10:stä- (muuttumaton)      (muuttuma- (muuttuma-
18.06                ton)    ton)
19.02    Mallasuute; jauhovalmisteet
      (hienosta tai karkeasta
      jauhosta), tärkkelys- ja
      mallasuutevalmisteet,
      jollaisia käytetään
      pikkulasten ravinnoksi,
      dieettitarkoituksiin
      tai ruoanlaittoon, myös
      jos niissä on kaakaota
      alle 50% painosta:
      A. Mallasuute      0,30/p. kg 0
      B. Muu          1,25/p. kg 0,50 + mo
19.03-19.05 (muuttumaton)      (muuttuma- (muuttuma-
                   ton)    ton)
19.07    Ruokaleipä, laivakorput
      ja muut tavalliset
      leipomotuotteet ilman
      sokeri-, hunaja-, muna-,
      rasva-, juusto- tai
      hedelmälisäyksiä;
      ehtoollisleipä, kapselit,
      jollaiset soveltuvat
      farmaseuttiseen
      käyttöön, sinettiöylätit,
      riisipaperi ja niiden
      kaltaiset tuotteet:
      A. Korput, laivakorput
        ja korppujauho    0,19/kg   mo
      B. Muut tavalliset leipomatuotteet
        - näkkileipä     0,50/kg   mo
        - juutalaisten happamaton
         leipä (mazzoth) ja
         sokeritautisten
         gluteenileipä    0,90/kg   mo
        - muut        0,90/kg   0,45 + mo
      C. Muut         0,65/kg   0
19.08    (muuttumaton)      (muuttuma- (muuttuma-
                   ton)    ton)
21.02:sta  Kahvi-, tee- ja matte-
      uutteet, -esanssit ja
      -tiivisteet sekä näihin
      uutteisiin, esansseihin
      tai tiivisteisiin
      perustuvat valmisteet;
      paahdettu sikurijuuri
      ja muut paahdetut
      kahvinkorvikkeet sekä
      niiden uutteet, esanssit
      ja tiivisteet:
      - paahdetut kahvin-
       korvikkeet (muut kuin
       paahdettu sikurijuuri)
       ja niiden uutteet
       esanssit ja tiivisteet 0,40/kg   0
21.04:stä- (muuttumaton)      (muuttuma- (muuttuma-
21.06:sta              ton)    ton)
21.07:stä  Ravintovalmisteet,
      muualle kuulumattomat:
      A. Alkoholia sisältämättömät
        tuotteet, jollaisia
        käytetään juomien
        valmistukseen     20 %    mo
      B. Rasvaa sisältävä
        jäätelö; makearasva;
        kahvitahnat; ravioli,
        makaroni, spaghetti
        ja niiden kaltaiset
        valmisteet, keitetyt:
        - rasvaa sisältävä
         jäätelö       2,50/p. kg 1,00 + mo
        - makearasva     2,50/kg   mo
        - muu         2,50/p. kg mo
      C. Jäätelöjauhe,
        vanukasjauhe ja
        niiden kaltaiset
        tuotteet       0,74/kg   mo
      D. Rasvaemulsiot ja
        niiden kaltaiset
        valmisteet,
        jollaisia käytetään
        leipomatuotteiden
        valmistukseen:
        I. Rasvapitoisuus
          vähintään 10 %
          painosta     2,50/kg   mo
        II. Rasvapitoisuus
          alle 10%
          painosta     1,60/kg   mo
      E. Jogurtti, makuaine-
        tai hedelmälisäyksin 1,60/p. kg mo
      F. Kemikaalien ja
        ravintoaineiden seokset,
        tarkoitetut sekoitetta-
        viksi ravintovalmisteisiin
        joko aineksina tai
        määrätyn ominaisuuden
        parantamiseksi    5 %     mo
      H. Muut         1,60/p. kg mo
22.02:sta- (muuttumaton)      (muuttuma- (muuttuma-
35.06:sta              ton)    ton)
35.07:stä  Entsyymit; entsymaattiset
      valmisteet, muualle
      kuulumattomat:
      - ravintoaineita sisältävät
       entsymaattiset
       valmisteet       1,60/p. kg mo
38.12:sta  (muuttumaton)      (muuttuma- (muuttuma-
                   ton)    ton)
38.19:stä  Kemian ja siihen liittyvän
      teollisuuden tuotteet ja
      valmisteet (myös jos ne
      ovat luonnontuotteiden
      seoksia), muualle
      kuulumattomat; kemian ja
      siihen liittyvän
      teollisuuden jätetuotteet,
      muualle kuulumattomat:
      E:stä Muut kemian ja
      siihen liittyvän
      teollisuuden tuotteet
      ja valmisteet:
      - tekohartseihin perustuvat
       valusydämen sitomisaineet;
       sorbitolin krakkauksessa
       syntyvät tuotteet   5 %     0
      - sorbitoli, muu kuin
       nimikkeeseen 29.04
       kuuluva        0      0
39.02:sta- (muuttumaton)      (muuttuma- (muuttuma-
39.06:sta              ton)    ton)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.