70/1981

Suomen Tasavallan hallituksen ja Itävallan Liittohallituksen välinen kansainvälistä henkilö- ja tavaraliikennettä maanteitse koskeva SOPIMUS

Suomen Tasavallan hallitus ja Itävallan Liittohallitus, haluten kehittää henkilö- ja tavarakuljetuksia maanteitse valtioidensa välillä tai niiden alueiden kautta, ovat sopineet seuraavasta:

1 Artikla

1. Tämä sopimus sääntelee kansainvälistä henkilö- ja tavaraliikennettä maanteitse sopimuspuolten alueiden välillä ja niiden kautta.

2. Sopimus koskee sellaisia linja-autoilla tai kuorma-autoilla, ajoneuvoyhdistelmillä tahi perävaunuilla suoritettavia henkilö- ja tavarakuljetuksia, joita harjoittavat kotimaansa lainsäädännön mukaan tässä sopimuksessa tarkoitettuihin kuljetuksiin oikeutetut yritykset.

I Henkilöliikenne

2 Artikla

1. Kotivaltiossaan linja-autoin tapahtuvaan satunnaisliikenteeseen oikeutetut yritykset, joiden toimipaikka on joko Suomen Tasavallassa tai Itävallan Tasavallassa eivät tarvitse toisen valtion lupaa:

a) kiertomatkoihin suljetuin ovin, t.s. matkoihin, joissa samalla ajoneuvolla kuljetetaan koko ajomatkan ajan samaa matkustajaryhmää ja tuodaan se lähtöpaikalle; eivätkä

b) menosuuntaan suoritettaviin kuljetuksiin t.s. liikennepalveluihin, joissa matkustajia otetaan menomatkalle ja joissa paluumatka tapahtuu tyhjänä.

2. Muuhun kuin 1 kohdan määräysten mukaiseen linja-autoliikenteeseen tarvitaan kussakin tapauksessa toisen valtion lupa.

II Tavaraliikenne

3 Artikla

1. Artiklan 1 tarkoittamiin tavarakuljetuksiin sopimuspuolten alueiden välillä tai niiden alueiden kautta tarvitaan lupa.

2. Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset sopivat lupakiintiön.

4 Artikla

Lupaa ei vaadita:

a) postilähetysten kuljetuksiin;

b) vahingoittuneiden ajoneuvojen kuljetuksiin;

c) ruumiiden kuljetuksiin;

d) näyttelyihin, messuille tai ammatillisiin tarkoituksiin tarkoitettujen taide-esineiden ja taideteosten kuljetuksiin;

e) yksinomaan mainos- ja tiedotustarkoituksiin tarkoitettujen esineiden ja varusteiden kuljetuksiin;

f) muuttotavaroiden kuljetuksiin sellaisten yritysten toimesta, joilla on käytettävänään alan henkilökuntaa ja varusteet;

g) laitteiden, varusteiden ja eläinten kuljetuksiin teatteri-, musiikki-, elokuva-, urheiluja sirkustilaisuuksiin ja messuille sekä radio-, elokuva- tai televisio.ohjelmien tekoa varten ja takaisin;

h) omaan laskuun tapahtuviin kuljetuksiin;

i) tavarakuljetuksiin moottoriajoneuvoilla, joiden suurin sallittu kokonaispaino perävaunu mukaanluettuna ei ylitä 6 tonnia tai joiden sallittu hyötykuorma perävaunu mukaanluettuna ei ylitä 3,5 tonnia;

j) arvotavaroiden kuljetuksiin (esim. jalometallit, arvopaperit), jotka suoritetaan poliisin tai muiden turvallisuuselinten saattamilla erikoisajoneuvoilla;

k) lääkintään hätätapauksissa, etenkin luonnonkatastrofeissa, tarvittavien tavaroiden kuljetuksiin;

l) tavaraliikenteeseen asetetun ajoneuvon tyhjänä tapahtuvaan maahantuloon ulkomailla rikkoutuneen ajoneuvon korvaamiseksi eikä kuljetuksen jatkamiseen vaihdetulla ajoneuvolla rikkoutuneelle ajoneuvolle annetun luvan nojalla;

m) tavaraliikenteeseen asetettujen ajoneuvojen tyhjänä suoritettaviin ajoihin;

n) sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten sopimuksen mukaan muiden tavaroiden kuljetuksiin.

5 Artikla

1. Lupaa saa käyttää ainoastaan se yritys, jonka nimissä se on annettu, eikä se ole siirrettävissä.

2. Lupa oikeuttaa yhteen matkaan meno- ja paluumatkaan, kauttakulku mukaanluettuna).

3. Lupa on voimassa korkeintaan kolme kuukautta.

4. Luvan kelpoisuutta voidaan rajoittaa. Rajoitus tulee merkitä lupalomakkeeseen.

5. Lupa annetaan yrittäjälle tiettyä ajoneuvoa varten. Hän ei voi siirtää sitä toiselle ajoneuvolle tai toiselle yrittäjälle.

6 Artikla

Artiklassa 3 tarkoitetut luvat

- myöntää suomalaisille yrittäjille Suomessa rekisteröityjä ajoneuvoja varten Itävallan Tasavallan liikenneministeri ja Suomen Tasavallan liikenneministeriö luovuttaa ne heille;

- myöntää itävaltalaisille yrittäjille Itävallassa rekisteröityjä moottoriajoneuvoja varten Suomen Tasavallan liikenneministeriö ja Itävallan Tasavallan liikenneministeri tai hänen valtuuttamansa viranomainen luovuttaa ne heille.

7 Artikla

Jokaisen lähetyksen mukana tulee ammattimaisessa tavaraliikenteessä seurata rahtikirja.

8 Artikla

Jos kuorma-auton, ajoneuvoyhdistelmän tai perävaunun mitat ja painot kuorma mukaan luettuna sai ilman sitä ylittävät toisen sopimuspuolen alueella sallitut enimmäisarvot, vaaditaan siihen 3 artiklassa mainitun luvan lisäksi tämän sopimuspuolen asianomaisen viranomaisen antama erityislupa.

III Yleisiä määräyksiä

9 Artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta muihin sopimuspuolten valtionsisäisiin oikeussäännöksiin.

10 Artikla

Jos tämän sopimuksen määräyksiä on rikottu, voi ajoneuvon rekisteröintivaltion asian omainen viranomainen sen valtion pyynnöstä, jonka alueella rikkomus on tapahtunut, ryhtyä johonkin seuraavista toimenpiteistä:

a) antaa huomautuksen;

b) peruuttaa joko väliaikaisesti tai lopullisesti tämän sopimuksen nojalla annetun luvan.

Toisen sopimuspuolen asianomaiselle viranomaiselle tulee ilmoittaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty.

11 Artikla

1. Sopimuspuolen liikenteenharjoittajat eivät saa suorittaa henkilö- tai tavarakuljetuksia toisen sopimuspuolen alueella sijaitsevan kahden paikan välillä.

2. Sopimuspuolen liikenteenharjoittajat saavat suorittaa kuormaautoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä ja perävaunuilla kuljetuksia toisen sopimuspuolen alueen ja kolmannen valtion välillä vain toisen sopimuspuolen asianomaisen viranomaisen antamalla erityisellä luvalla.

12 Artikla

Ajohenkilöstön on pidettävä tämän sopimuksen määräysten mukaan vaadittavat asiakirjat mukana kaikilla matkoilla toisen sopimuspuolen alueella ja esitettävä ne asianomaisten elinten vaatimuksesta.

13 Artikla

Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset päättävät kaikista tämän sopimuksen soveltamisen aiheuttamista kysymyksistä.

14 Artikla

Tämän sopimuksen tarkoittamat asianomaiset viranomaiset ovat:

Suomen Tasavallan liikenneministeriö,

8 artiklan osalta:

Tie- ja vesirakennushallitus

ja

Itävallan Tasavallan liikenneministeri.

15 Artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä siitä, kun sopimuspuolet ovat diplomaattiteitse ilmoittaneet toisilleen kirjallisesti, että tämän sopimuksen voimaansaattamiseksi tarvittavat valtionsisäiset edellytykset on täytetty.

2. Tämä sopimus on voimassa yhden vuoden ajan voimaantulosta. Sen voimassaolo jatkuu vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimuspuoli sano sitä kirjallisesti irti kolme kuukautta ennen sen voimassaolon päättymistä.

Tehty Wienissä 25 päivänä maaliskuuta 1980 kahtena suomen- ja saksankielisenä alkuperäiskappaleena, joiden kummankin sanamuoto on yhtä todistusvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.