68/1981

Annettu: 16.10.1981

Asetus Puolan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1980 Suomen Tasavallan ja Puolan Kansantasavallan välillä oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehty sopimus, jonka eräät määräykset on 12 päivänä kesäkuuta 1981 annetulla lailla (685/81) hyväksytty, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 12 päivänä kesäkuuta 1981 ja jota koskevat ratifioimiskirjat on vaihdettu Varsovassa 15 päivänä syyskuuta 1981, tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 1981 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuspuolen kansalainen, jolla on kotipaikka tai tosiasiallinen oleskelupaikka Suomessa ja joka haluaa hakea Puolan viranomaiselta sopimuksen 18 artiklassa tarkoitettua maksutonta oikeusturvaa, voi tehdä siitä ilmoituksen oikeusministeriölle, joka toimittaa hakemuksen yhdessä sopimuksen 19 artiklan mukaisesti annettujen todistusten kanssa Puolan toimivaltaiselle viranomaiselle.

3 §

Todistukseen, joka on annettu kutsun tai haasteen tiedoksiantamisesta Suomessa, on liitettävä määräys sopimuksen 10 artiklan 1 ja 2 kappaleessa tarkoitetusta koskemattomuudesta.

4 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa oikeusministeriö.

5 §

Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 12 päivänä kesäkuuta 1981 annettu laki (685/81) sekä tämä asetus tulevat voimaan 16 päivänä lokakuuta 1981.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1981

SOPIMUS Suomen Tasavallan ja Puolan Kansantasavallan välillä oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa

Suomen Tasavallan Presidentti ja Puolan Kansantasavallan Valtioneuvosto,

vahvistaen pyrkivänsä, Helsingissä 1 päivänä elokuuta 1975 allekirjoitetun Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin Päätösasiakirjan mukaisesti, kehittämään ja syventämään keskinäistä oikeudellista yhteistoimintaa siviili-, perhe- ja rikosasioissa,

ovat päättäneet tehdä tämän sopimuksen ja tässä tarkoituksessa määränneet valtuutetuikseen:

Suomen Tasavallan Presidentti

Suomen Tasavallan Oikeusministeri Christoffer Taxellin,

Puolan Kansantasavallan Valtioneuvosto

Puolan Kansantasavallan Oikeusministeri Jerzy Bafian,

jotka vaihdettuaan oikeiksi ja asianmukaisiksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavasta:

I LUKU

Yleiset määräykset

1 artikla
Oikeussuoja

1. Sopimuspuolen kansalaiset nauttivat toisen sopimuspuolen alueella tuomioistuimissa, syyttäjäviranomaisissa ja sellaisissa muissa viranomaisissa, joiden toimivaltaan siviili-, perhe- ja rikosasiat kuuluvat, samanlaista henkilöön ja omaisuuteen kohdistuvaa oikeussuojaa kuin omat kansalaiset.

2. Sopimuspuolen kansalaisilla on oikeus vapaasti ja esteettömästi kääntyä tämän artiklan 1 kappaleessa mainittujen toisen sopimuspuolen viranomaisten puoleen ja he voivat esiintyä niissä, esittää hakemuksia ja nostaa kanteita samoilla ehdoilla kuin omat kansalaiset.

3. Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan vastaavasti myös sopimuspuolten alueella niiden lainsäädännön mukaisesti perustettuihin oikeushenkilöihin ja muihin yhteenliittymiin, Jotka voivat esiintyä asianosaisina oikeudenkäynnissä.

2 artikla
Oikeusapu

1. Sopimuspuolten tuomioistuimet ja syyttäjäviranomaiset, joita jäljempänä tässä sopimuksessa kutsutaan oikeusviranomaisiksi, antavat toisilleen pyynnöstä oikeusapua siviili-, perhe- ja rikosasioissa.

2. Muut viranomaiset, joiden toimivaltaan siviili-, perhe- ja rikosasiat kuuluvat, toimittavat oikeusapupyynnöt pyynnön esittävän sopimuspuolen oikeusviranomaisten välityksellä.

3 artikla
Oikeusavun laajuus

1. Sopimuspuolet antavat pyynnöstä toisilleen oikeusapua noudattaen oikeusapupyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen lainsäädännön vaatimuksia, toimittamalla asiakirjoja tiedoksi, kuulemalla todistajia, asiantuntijoita, asianosaisia ja muita henkilöitä, luovuttamalla todisteita, suorittamalla asiantuntijatarkastuksia ja katselmuksia, sekä ryhtymällä syytetoimenpiteisiin ja antamalla muita tietoja ja asiakirjoja.

2. Oikeusapupyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen tulee ryhtyä tässä sopimuksessa tarkoitettuihin toimenpiteisiin viivytyksettä ja noudattaen kiireellisintä oman lainsäädäntönsä mukaista menettelyä. Pyynnön vastaanottanen sopimuspuolen tulee ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin turvatakseen oikeusapupyynnön asianmukaisen toimeenpanon.

4 artikla
Keskusviranomaiset

Sopimuspuolet pitävät yhteyttä toisiinsa keskusviranomaisten välityksellä. Tässä sopimuksessa tarkoitettuina keskusviranomaisina toimivat:

a) Suomen Tasavallassa:

- oikeusministeriö

b) Puolan Kansantasavallassa:

- oikeusministeriö; ja

- ylin syyttäjäviranomainen

5 artikla
Oikeusapupyyntö

1. Oikeusapupyyntö on laadittava kirjallisesti ja sen tulee pyynnön sisällöstä riippuen sisältää seuraavat tiedot:

a) pyynnön esittäneen viranomaisen nimi;

b) sen viranomaisen nimi, jolle pyyntö esitetään;

c) asia, jossa oikeusapua pyydetään ja pyynnön sisältö;

d) asianomaisten henkilöiden suku- ja etunimet, heidän kansalaisuutensa, ammattinsa sekä kotipaikkansa ja tosiasiallinen oleskelupaikkansa;

e) tämän kappaleen d kohdassa mainittujen henkilöiden edustajien nimet ja osoitteet;

f) tiedoksiannettava asiakirja;

g) tarvittaessa selonteko selvitettävistä tosiasioista sekä luettelo tarvittavista asiakirjoista ja muista todisteista;

h) rikosasioissa lisäksi kertomus tehdyn rikoksen tosiseikoista ja sen oikeudellinen luonnehdinta.

2. Oikeusapupyynnössä tulee olla toimivaltaisen henkilön allekirjoitus sekä leima.

6 artikla
Oikeusapupyynnön toimeenpanojärjestys

1. Pyynnön vastaanottanut viranomainen antaa oikeusapua oman valtionsa lainsäädännön edellyttämässä järjestyksessä. Tämä voi kuitenkin pyydettäessä soveltaa pyynnön esittäneen sopimuspuolen oikeudenkäyntisääntöjä, mikäli ne eivät ole ristiriidassa pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen lainsäädännön kanssa.

2. Jos viranomainen, jolle pyyntö on osoitettu, ei ole toimivaltainen antamaan oikeusapua, se lähettää pyynnön toimivaltaiselle viranomaiselle ja ilmoittaa tästä asianmukaisesti pyynnön esittäneelle viranomaiselle.

3. Pyynnön esittäneen viranomaisen pyynnöstä, pyynnön vastaanottanut viranomainen ilmoittaa hyvissä ajoin ensiksimainitulle viranomaiselle pyydetyn toimenpiteen suorittamisen ajasta ja paikasta. Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on annettava samansisältöinen ilmoitus asianosaisille, niin että he voivat olla läsnä pyyntöä toimeenpantaessa, vaikka pyynnön vastaanottaneella viranomaisella ei olisi tällaista ilmoitusvelvollisuutta sisäisen lainsäädäntönsä mukaan.

4. Oikeusapupyynnön vastaanottanut viranomainen ilmoittaa kirjallisesti pyynnön esittäneelle viranomaiselle pyydetyn toimenpiteen suorittamisesta. Jos pyyntöä ei voida panna toimeen, on pyynnön vastaanottaneen viranomaisen kirjallisesti ilmoitettava tästä pyynnön esittäneelle viranomaiselle, mainittava syyt siihen sekä palautettava asiakirjat.

7 artikla
Asiakirjojen tiedoksianto

1. Sopimuspuolen tulee toimittaa tiedoksianto, jos tiedoksi annettava asiakirja on laadittu tämän sopimuspuolen virallisella kielellä tai siihen on liitetty varmennettu käännös mainitulle kielelle. Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen tulee kuitenkin antaa asiakirja tiedoksi, vaikka sitä ei olekaan laadittu tässä artiklassa tarkoitetulla kielellä, toimittamalla se vastaanottajalle, joka suostuu ottamaan sen vastaan vapaaehtoisesti.

2. Asiakirjat, jotka koskevat kutsumista tai haastamista pyynnön esittäneen sopimuspuolen viranomaisen eteen, on toimitettava pyynnön vastaanottavalle sopimuspuolelle vähintään yhdeksänkymmentä päivää ennen kutsussa tai haasteessa mainittua asian käsittelypäivää.

3. Tiedoksiantopyyntöön on liitettävä tiedoksi annettava asiakirja tai sen jäljennös. Asiakirjat on annettava kaksin kappalein.

4. Asiakirja, joka koskee kutsumista tai haastamista pyynnön esittäneen sopimuspuolen viranomaisen eteen, ei saa sisältää määräyksiä pakkokeinoista poissaolon varalta.

8 artikla
Asiakirjojen tiedoksiantotodistus

Todistus asiakirjan tiedoksiannosta laaditaan pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueella voimassa olevien säännösten mukaisesti. Todistuksessa on mainittava tiedoksiannon aika, paikka ja tapa sekä henkilö, jolle asiakirja on toimitettu.

9 artikla
Oikeus kieltäytyä antamasta lausuntoja

1. Henkilöllä, joka on oikeusapupyynnön nojalla kutsuttu pyynnön esittäneen tai vastaanottaneen sopimuspuolen viranomaisen eteen todistajana tai asiantuntijana, on oikeus kieltäytyä todistelusta tai antamasta lausuntoa, jos hänellä on kieltäytymiseen oikeus tai velvollisuus pyynnön esittäneen tai vastaanottaneen sopimuspuolen lainsäädännön mukaan.

2. Pyynnön esittäneen viranomaisen tulee tarpeen vaatiessa liittää oikeusapupyyntöön selvitys tämän artiklan 1 kappaleessa mainittuja oikeuksia ja velvollisuuksia koskevasta pyynnön esittäneen sopimuspuolen lainsäädännöstä.

10 artikla
Todistajan, asiantuntijan, asianosaisen ja syytetyn koskemattomuus

1. Todistajaa, asiantuntijaa tai asianosaista, joka kutsuttuna tai haastettuna vapaaehtoisesti saapuu pyynnön esittäneen sopimuspuolen viranomaisen eteen, ei saa pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueella, siitä riippumatta, minkä maan kansalainen hän on, panna syytteeseen, vangita tai kohdistaa häneen muita pakkotoimenpiteitä eikä rangaista sellaisen teon johdosta, joka on tehty ennen hänen saapumistaan pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueelle.

2. Henkilöä, joka vapaaehtoisesti haastettuna saapuu pyynnön esittäneen sopimuspuolen viranomaisten eteen vastaamaan häntä koskevassa rikosasiassa, ei saa, siitä riippumatta, minkä maan kansalainen hän on, panna syytteeseen, vangita tai kohdistaa häneen muita pakkotoimenpiteitä tai rangaista sellaisen teon johdosta, joka on tehty ennen hänen saapumistaan pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueelle, ellei tätä tekoa ole mainittu haasteessa.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleessa tarkoitettu koskemattomuus lakkaa, kun asianomainen henkilö, jolla on ollut viidentoista yhtäjaksoisen päivän ajan laskettuna siitä päivästä, jolloin hänelle on virallisesti ilmoitettu, ettei hänen läsnäolonsa enää ole tarpeen, tilaisuus lähteä, on tästä huolimatta jäänyt pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueelle, tai poistuttuaan sieltä on palannut sinne takaisin. Tähän määräaikaan ei lueta sellaista aikaa, jona asianomainen henkilö ei ole hänestä riippumattomista syistä voinut poistua pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueelta.

4. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleessa tarkoitettua henkilöä, joka esitetyn pyynnön perusteella tiedoksiannetusta kutsusta tai haasteesta huolimatta on jäänyt saapumatta, ei saa tästä syystä rangaista eikä häntä kohtaan saa tämän johdosta käyttää muita pakkokeinoja.

5. Tiedoksiantopyynnössä, joka sisältää kutsun todistajalle tai asiantuntijalle, on mainittava matka- ja toimeentulokuluina maksettavien korvausten määrät, palkkiona suoritettava määrä sekä asiantuntijan osalta hänen tehtävästään suoritettava palkkio. Näiden henkilöiden vaatimuksesta pyynnön esittäneen sopimuspuolen on suoritettava ennakkomaksu kulujen korvaukseksi.

11 artikla
Asiakirjojen laillistaminen

Oikeusapua annettaessa sopimuspuolten toisilleen toimittamat asiakirjat hyväksytään ilman laillistamista.

12 artikla
Väestökirjatietojen ja muiden asiakirjojen toimittaminen

Tämän sopimuksen soveltamiseksi kumpikin sopimuspuoli antaa lainsäädäntönsä mukaisesti toiselle sopimuspuolelle pyynnöstä väestökirjatietoja, koulutusta koskevia todistuksia, työtodistuksia ja muita asiakirjoja, jotka koskevat toisen sopimuspuolen kansalaisten henkilökohtaisia oikeuksia ja etuja. Mainitut tiedot ja asiakirjat annetaan toiselle sopimuspuolelle käännöksettä ja maksuitta.

13 artikla
Oikeusavun epääminen

1. Oikeusapu voidaan evätä, jos sen antaminen saattaa loukata pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen täysivaltaisuutta tai vaarantaa sen turvallisuutta taikka on ristiriidassa sen lainsäädännön perusperiaatteiden kanssa.

2. Oikeusapu rikosasioissa voidaan lisäksi evätä, jos:

a) asia koskee tekoa, jota pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen lain mukaan ei katsota rikokseksi;

b) asia koskee tekoa, josta pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen lain mukaan ei voida syyttää vanhentumisen, armahduksen tai muun laillisen perusteen vuoksi;

c) asia koskee tekoa, josta pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueella on päätetty olla syyttämättä tai asian käsittely keskeytetty tai asiassa on annettu Päätös;

d) rikoksen johdosta on käynnissä esitutkinta tai asiaa käsitellään tuomioistuimessa pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueella.

14 artikla
Kielet

1. Jollei tämän sopimuksen 7 artiklan 1 kappaleen määräyksistä muuta johdu, oikeusapupyyntöön ja siihen liitettyihin asiakirjoihin tulee liittää varmennettu käännös asiakirjoista pyynnön vastaanottavan sopimuspuolen viralliselle kielelle tai englanninkielelle, jollei kysymyksessä olevaa asiakirjaa ole laadittu jollakin näistä kielistä.

2. Oikeusapupyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimittama vastaus ja kaikki muut ilmoitukset voidaan laatia pyynnön esittäneen tai vastaanottaneen sopimuspuolen virallisella kielellä taikka englanninkielellä.

3. Jos asiakirjoihin tämän sopimuksen määräysten mukaan tulee liittää varmennettu käännös oikeusapupyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen viralliselle kielelle tai englanninkielelle, tulee käännösten olla virallisen kielenkääntäjän, notaarin, pyynnön esittäneen viranomaisen tai jommankumman sopimuspuolen diplomaattisen edustajan tai konsuliviranomaisen varmentamia.

4. Suomen Tasavallan viralliset kielet ovat suomen- ja ruotsinkieli. Puolan Kansantasavallan virallinen kieli on puolankieli.

15 artikla
Tietojen vaihto

Sopimuspuolten keskusviranomaiset antavat toisilleen pyynnöstä tietoja voimassa olevasta tai olleesta lainsäädännöstä sekä oikeuskäytännöstä tätä sopimusta sovellettaessa esille tulevissa oikeudellisissa kysymyksissä.

16 artikla
Oikeusapukulut

Sopimuspuolet eivät vaadi toisiltaan korvausta oikeusavun antamisesta aiheutuneista kuluista.

17 artikla
Vapautus kuluja koskevan vakuuden asettamisvelvollisuudesta

Sopimuspuolen kansalaisille, jotka esiintyvät toisen sopimuspuolen tuomioistuimissa, ei voida määrätä asetettavaksi takausta tai vakuutta sillä perusteella, että he ovat ulkomaalaisia tai että heillä ei ole kotipaikkaa tai tosiasiallista oleskelupaikkaa tämän sopimuspuolen alueella.

18 artikla
Maksuton oikeusturva

Sopimuspuolen kansalaiset saavat toisen sopimuspuolen tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa samoin perustein ja eduin kuin omat kansalaiset maksutonta oikeudellista apua sekä maksuttoman oikeudenkäynnin.

19 artikla
Henkilö-, perhe- ja varallisuusasemaa koskevat todistukset

1. Henkilö-, perhe- ja varallisuusasemaa koskevat tarpeelliset todistukset maksuttoman oikeusturvan saamiseksi antavat sen sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset, missä asianomaisella henkilöllä on kotipaikka tai tosiasiallinen oleskelupaikka.

2. Jollei sopimuspuolen kansalaisella, joka hakee maksutonta oikeusturvaa, ole kotipaikkaa tai tosiasiallista oleskelupaikkaa kummankaan sopimuspuolen alueella, todistukset voi antaa tai todistaa oikeiksi hänen valtionsa diplomaattinen edustaja tai konsuliviranomainen.

3. Viranomainen, joka tekee päätöksen maksuttoman oikeusturvan myöntämistä koskevassa asiassa, voi vaatia lisätietoja todistukset antaneelta viranomaiselta.

20 artikla
Maksuttoman oikeusturvan hakeminen

Sopimuspuolen kansalainen, joka aikoo hakea toisen sopimuspuolen viranomaiselta tämän sopimuksen 18 artiklassa tarkoitettua maksutonta oikeusturvaa, voi tehdä ilmoituksen siitä sen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle, missä hänellä on kotipaikka tai tosiasiallinen oleskelupaikka. Tämä viranomainen toimittaa hakemuksen yhdessä tämän sopimuksen 19 artiklan mukaisesti annettujen todistusten kanssa toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle.

II LUKU

Siviili- ja perheasioita koskevia erityismääräyksiä

21 artikla
Avioliiton solmiminen

1. Avioliiton solmimisen muoto määräytyy sen sopimuspuolen lainsäädännön mukaan, jonka alueella avioliitto solmitaan.

2. Sopimuspuolten kansalaisten oikeus solmia avioliitto määräytyy sen sopimuspuolen lainsäädännön mukaan, jonka alueella avioliitto solmitaan, jos jompikumpi avioliittoon aikovista on tämän sopimuspuolen kansalainen tai jommallakummalla heistä on kotipaikka tämän sopimuspuolen alueella.

22 artikla
Avioeroa, asumuseroa ja avioliiton peruutumista koskevat päätökset

Sopimuspuolten kansalaisten avioeroa, asumuseroa tai avioliiton peruutumista koskevat sopimuspuolen alueella annetut lainvoimaiset päätökset tunnustetaan toisen sopimuspuolen alueella, jos

a) kumpikin puoliso oli sen sopimuspuolen kansalainen, jonka viranomainen on antanut päätöksen;

b) kummallakin puolisolla oli kotipaikka sen sopimuspuolen alueella, jonka viranomainen on antanut päätöksen; tai

c) toinen puoliso oli toisen ja toinen puoliso toisen sopimuspuolen kansalainen ja jommallakummalla puolisolla oli kotipaikka sen sopimus puolen alueella, jonka viranomainen on antanut päätöksen.

23 artikla
Kadonneeksi tai kuolleeksi julistaminen ja kuoleman tapauksen vahvistaminen

Sopimuspuolen tuomioistuimen antama kadonneeksi tai kuolleeksi julistamista tai kuolemantapauksen vahvistamista koskeva lainvoimainen päätös tunnustetaan toisen sopimuspuolen alueella, jos asianomainen henkilö, hetkellä, jolloin hän viimeisten tietojen mukaan oli elossa, oli sen sopimuspuolen kansalainen, jonka tuomioistuin on antanut päätöksen.

24 artikla
Tunnustamisen epääminen ja menettely

1. Tämän sopimuksen 22 ja 23 artiklassa tarkoitetun päätöksen tunnustaminen voidaan evätä, jos

a) päätös oli annettu ennen tämän sopimuksen voimaantuloa;

b) samojen asianosaisten välinen ja samaa kysymystä koskeva oikeudenkäynti on vireillä pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen viranomaisessa ja tämä oikeudenkäynti oli pantu vireille aikaisemmin;

c) päätös on ristiriidassa pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueella annetun päätöksen tai kolmannessa valtiossa annetun tunnustamisen edellytykset täyttävän päätöksen kanssa ja päätös oli annettu samoja asianosaisia ja samaa kysymystä koskeneessa oikeudenkäynnissä, joka oli pantu vireille ennen sitä oikeudenkäyntiä, missä ensiksi mainittu päätös on annettu;

d) päätös on annettu oikeudenkäynnissä, jossa asianosainen ei ole ollut saapuvilla eikä hänelle ollut annettu riittävän ajoissa tietoa oikeudenkäynnin vireillepanemisesta niin, että hän olisi voinut osallistua oikeudenkäyntiin; tai

e) tunnustaminen on ristiriidassa sopimuspuolen oikeusjärjestyksen perusperiaatteiden kanssa.

2. Päätöksen tunnustamista koskeva menettely määräytyy sen sopimuspuolen lainsäädännön mukaan, missä tunnustamista haetaan.

3. Tämän sopimuksen 22 ja 23 artiklan määräykset eivät estä sopimuspuolia tunnustamasta päätöksiä päteviksi muissakin tapauksissa.

25 artikla
Perintöasiat

Sopimuspuolen kansalaisilla on yhtäläinen oikeus kuin toisen sopimuspuolen alueella asuvilla tämän sopimuspuolen kansalaisilla periä tämän sopimuspuolen alueella olevaa omaisuutta ja siellä toteutettavia oikeuksia sekä tehdä ja peruuttaa tällaista omaisuutta ja tällaisia oikeuksia koskeva testamentti. Omaisuus ja oikeudet siirtyvät heille perintönä ja testamentilla samoilla ehdoilla kuin sopimuspuolen alueella asuville omille kansalaisille.

III LUKU

Rikosasioita koskevia erityismääräyksiä

26 artikla
Syyttämispyyntö

1. Kumpikin sopimuspuoli ryhtyy toisen sopimuspuolen pyynnöstä oman lainsäädäntönsä mukaisesti syytetoimenpiteisiin sellaista omaa kansalaistaan vastaan, jota epäillään toisen sopimuspuolen alueella tehdystä rikoksesta.

2. Syyttämispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen tulee sisältää seuraavat tiedot:

a) pyynnön esittäneen viranomaisen nimi;

b) selvitys siitä teosta, jonka johdosta syytetoimenpiteisiin ryhtymistä pyydetään ja rikoksen tekoaika ja -paikka mahdollisimman tarkasti;

c) ne pyynnön esittäneen sopimuspuolen lain säännökset, joiden nojalla teko katsotaan rikokseksi; ja

d) tarkka kuvaus epäillyn henkilöllisyydestä, kansalaisuudesta, kotipaikasta tai tosiasiallisesta oleskelupaikasta ja tarvittaessa asianomaista henkilöä koskeva luonnehdinta.

3. Pyyntöön on liitettävä varmennetut jäljennökset esitutkinta-asiakirjoista ja esinetodisteet, jos nämä ovat pyynnön esittäneen sopimuspuolen käytettävissä. Esitutkinta-asiakirjoihin ei tarvitse liittää tämän sopimuksen 14 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettuja käännöksiä. Pyynnössä tulee olla allekirjoitus sekä leima.

4. Toimitettaessa tämän artiklan 3 kappaleessa mainittuja esineellisiä todisteita ei sovelleta tavaroiden maahan- ja maastavientiä koskevia määräyksiä, paitsi jos todisteiden toimittaminen saattaisi vaarantaa pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen turvallisuutta tai olisi ristiriidassa sen lainsäädännön perusperiaatteiden kanssa.

5. Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli ilmoittaa pyynnön esittäneelle sopimuspuolelle pyynnön johdosta suoritetuista toimenpiteistä ja syytetoimenpiteen tuloksesta sekä lähettää jäljennöksen asiassa annetusta päätöksestä.

27 artikla
Tietojen antaminen rikostuomioista

Sopimuspuolet antavat pyynnöstä toisilleen tietoja pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen tuomioistuinten antamista lainvoiman saaneista rikostuomioista henkilöistä, joita syytetään rikoksista pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueella.

IV LUKU

Loppumääräykset

28 artikla
Suhde muihin kansainvälisiin sopimuksiin

Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta sopimuspuolen oikeuksiin ja velvoitteisiin, jotka johtuvat muista kansainvälisistä sopimuksista, joiden osapuoleksi sopimuspuoli on tullut ennen tämän sopimuksen voimaantuloa.

29 artikla
Sopimuksen voimaantulo

Tämä sopimus on ratifioitava ja se tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua ratifioimiskirjojen vaihtamisesta, joka tapahtuu Varsovassa.

30 artikla
Sopimuksen voimassaoloaika

1. Tämä sopimus on voimassa viiden vuoden ajan.

2. Ellei sopimusta sanota irti, se pysyy voimassa viisivuotiskausittain. Irtisanomisesta on ilmoitettava kirjallisesti vähintään kuusi kuukautta ennen kunkin viisivuotiskauden päättymistä.

Tehty Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1980 kahtena kappaleena, kumpikin suomen- ja puolankielisinä, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.