37/1981

Annettu: 28.05.1981

Asetus Sveitsin kanssa tehdyn kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1980 tehty Suomen hallituksen ja Sveitsin liittoneuvoston välinen kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskeva sopimus ja siihen liittyvä pöytäkirja, joiden eräät määräykset on 24 päivänä huhtikuuta 1981 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (362/81) hyväksytty ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 24 päivänä huhtikuuta 1981, sekä sopimukseen liittyvä lisäpöytäkirja, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 24 päivänä huhtikuuta 1981, ja joiden hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 28 päivänä huhtikuuta 1981, tulevat voimaan 28 päivänä toukokuuta 1981 niin kuin siltä on sovittu.

2 §

Sveitsin kanssa tehdyn kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 24 päivänä huhtikuuta 1981 annettu laki (362/81) ja tämä asetus tulevat voimaan 28 päivänä toukokuuta 1981.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 1981

Suomen hallituksen ja Sveitsin liittoneuvoston välinen kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskeva SOPIMUS

Suomen hallitus ja Sveitsin liittoneuvosto,

haluten helpottaa henkilöiden ja tavaroiden tiekuljetuksia maidensa välillä ja niiden alueiden kautta,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Soveltamisala

Tämän sopimuksen määräykset koskevat henkilö- ja tavarakuljetuksia sopimuspuolen alueelta tai alueelle sekä toisen sopimuspuolen alueella rekisteröidyin ajoneuvoin tämän alueen kautta suoritettavia kuljetuksia.

2 artikla
Määritelmät

1. Sanonta "liikenteenharjoittaja" tarkoittaa luonnollista tai oikeushenkilöä, jolla joko Suomessa tai Sveitsissä on maassaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan oikeus suorittaa henkilöiden ja tavaroiden tiekuljetuksia.

2. Sanonta "ajoneuvo" tarkoittaa mekaanisella voimanlähteellä varustettua tieajoneuvoa sekä sen mahdollista perävaunua tai puoliperävaunua, joita käytetään kuljettamaan

a) kuljettajaa lukuun ottamatta useampaa kuin 8 istuvaa henkilöä

b) tavaroita.

3 artikla
Henkilökuljetukset

1. Seuraavat ehdot täyttäviin henkilökuljetuksiin ei vaadita lupaa:

a) samojen henkilöiden kuljetus samalla ajoneuvolla koko matkan ajan, kun matkan lähtö- ja määräpaikka sijaitsevat ajoneuvon rekisteröintimaassa eikä henkilöitä oteta tai jätetä matkan aikana taikka mainitun maan ulkopuolella sijaitsevilla pysähdyspaikoilla (kiertomatkat suljetuin ovin); tai

b) henkilöryhmän kuljetus ajoneuvon rekisteröintimaassa sijaitsevalta paikalta toisen sopimuspuolen alueella sijaitsevalle paikalle edellyttäen, että ajoneuvo poistuu maasta tyhjänä; tai

c) muut kuin a kohdassa mainitut henkilökuljetukset toisen sopimuspuolen alueen kautta edellyttäen, että nämä kuljetukset eivät ole luonteeltaan säännöllisiä.

2. Muihin kuin 1 kappaleessa tarkoitettuihin henkilökuljetuksiin tarvitaan sopimuspuolten kansallisen lainsäädännön mukainen lupa.

3. Tyhjänä suoritettavan kauttakulun yhteydessä liikenteenharjoittajan tulee esittää selvitys siitä, että kulku toisen sopimuspuolen alueen kautta tapahtuu tyhjänä.

4 artikla
Tavarakuljetukset

1. Asianomaisella luvalla sopimuspuolen liikenteenharjoittajilla on oikeus tuoda ajoneuvo väliaikaisesti toisen sopimuspuolen alueelle joko tyhjänä tai kuormattuna tavaroiden kuljettamiseksi:

a) sopimuspuolen alueella sijaitsevan minkä tahansa paikan ja toisen sopimuspuolen alueella sijaitsevan minkä tahansa paikan välillä; ja

b) tämän toisen sopimuspuolen alueen kautta.

2. Luvasta ovat vapautettuja:

a) tavarakuljetukset moottoriajoneuvoilla, joiden sallittu kokonaispaino perävaunun kokonaispaino mukaan luettuna ei ylitä 6 tonnia tai joiden sallittu hyötykuorma perävaunun hyötykuorma mukaan luettuna ei ylitä 3,5 tonnia;

b) omaan lukuun suoritettavat kuljetukset (korvauksettomat kuljetukset, toisin sanoen valmistaja tai myyjä kuljettaa tavaran omilla ajoneuvoillaan);

c) postikuljetukset;

d) lentoreittien muutoksista johtuvat lentorahdin kuljetukset;

e) muuttokuljetukset;

f) messuille ja näyttelyihin tarkoitettujen tavaroiden kuljetukset;

g) taide-esineiden ja teosten kuljetukset;

h) lavasteiden, varusteiden tai eläinten kuljetukset teatteri-, musiikki-, elokuva-, urheilu- tai sirkustilaisuuksiin tahi messuille tai markkinoille taikka radio-, elokuva- tai televisioohjelmien valmistusta varten ja takaisin;

i) elävien eläinten kuljetukset (teuraskarjaa lukuun ottamatta);

j) hautauskuljetukset;

k) avustuskuljetukset katastrofitapauksissa;

l) seuraavien ajoneuvojen tyhjänä tapahtuva maahantulo:

- toisen korvaavat ajoneuvot,

- rikkoutuneiden ajoneuvojen kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot,

- veto- ja korjausajoneuvot sekä rikkoutuneiden ajoneuvojen kuljetukset.

5 artikla
Kansallisen lainsäädännön soveltaminen

Niissä asioissa, joista tässä sopimuksessa ei ole määräyksiä, sopimuspuolten liikenteenharjoittajien ja kuljettajien tulee toisen sopimuspuolen alueella ollessaan noudattaa tämän lakeja ja määräyksiä.

6 artikla
Sisäiset ja kolmannen maan kuljetukset

1. Tämän sopimuksen määräykset eivät oikeuta sopimuspuolen liikenteenharjoittajaa ottamaan matkustajia tai tavaroita toisen sopimuspuolen alueelta jätettäviksi tai toimitettaviksi samalle alueelle.

2. Sopimuspuolen liikenteenharjoittaja ei saa ottaa matkustajia tai tavaroita

a) kolmannen maan alueelta jätettäviksi tai toimitettaviksi toisen sopimuspuolen alueelle; tai

b) toisen sopimuspuolen alueelta jätettäviksi tai toimitettaviksi kolmanteen maahan ilman tämän toisen sopimuspuolen asianomaiselta viranomaiselta kyseisen kuljetuksen suorittamiseen saatua erityistä kirjallista lupaa.

7 artikla
Ajoneuvojen painot ja mitat

Tieliikenneajoneuvojen painojen ja mittojen osalta kumpikin sopimuspuoli sitoutuu olemaan asettamasta toisen sopimuspuolen alueella rekisteröidyille ajoneuvoille ankarampia ehtoja kuin omalla alueellaan rekisteröidyille ajoneuvoille.

8 artikla
Rikkomukset

1. Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset valvovat, että liikenteenharjoittajat noudattavat tämän sopimuksen määräyksiä.

2. Liikenteenharjoittajiin ja kuljettajiin, jotka toisen sopimuspuolen alueella ovat syyllistyneet tämän sopimuksen tai mainitulla alueella voimassa olevien tiekuljetuksia tai tieliikennettä koskevien lakien ja määräysten vastaisiin rikkomuksiin, voidaan tämän maan asianomaisten viranomaisten pyynnöstä soveltaa seuraavia toimenpiteitä, joihin ajoneuvon rekisteröintimaan viranomaisten tulee ryhtyä:

a) varoitus;

b) väliaikainen, osittainen tai täydellinen kuljetusoikeuden peruutus sen sopimuspuolen alueella, jossa rikkomus on tapahtunut.

3. Viranomaisen, joka on ryhtynyt tällaiseen toimenpiteeseen, tulee ilmoittaa siitä toisen sopimuspuolen asianomaiselle viranomaiselle.

4. Tuomioistuimilla ja asianomaisilla viranomaisilla on oikeus soveltaa kansallisen lainsäädännön nojalla mahdollisia rangaistuksia sen sopimuspuolen alueella, missä kyseiset rikkomukset ovat tapahtuneet.

9 artikla
Asianomaiset viranomaiset

Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tätä sopimusta soveltavat asianomaiset viranomaiset. Nämä viranomaiset ovat suoraan yhteydessä keskenään.

10 artikla
Soveltamismenettely

Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset sopivat tämän sopimuksen soveltamisesta samanaikaisesti tämän sopimuksen kanssa tehtävässä pöytäkirjassa ja lisäpöytäkirjassa.

11 artikla
Sekakomissio

Sopimuspuolen asianomainen viranomainen voi pyytää kutsuttavaksi koolle molempien sopimuspuolten edustajien muodostaman sekakomission käsittelemään tämän sopimuksen soveltamista koskevia kysymyksiä; tällä komissiolla on oikeus muuttaa 10 artiklassa mainittua lisäpöytäkirjaa. Mainittu komissio kokoontuu vuorotellen kummankin sopimuspuolen alueella.

12 artikla
Soveltaminen Liechtensteinin Ruhtinaskuntaan

Liechtensteinin Ruhtinaskunnan esittämän pyynnön mukaisesti sopimuksen vaikutus ulottuu myös tämän maan liikenteenharjoittajiin niin kauan kuin sopimus tulliliitosta Sveitsin Valaliiton kanssa on sitä sitova.

13 artikla
Voimaan tulo ja voimassaoloaika

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat kirjallisesti ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä tämän sopimuksen tekemiseksi ja voimaansaattamiseksi niiden alueilla koskevat valtiosäännön mukaiset säännökset.

2. Sopimus on voimassa määräämättömän ajan; kumpikin sopimuspuoli voi sanoa sen irti kalenterivuoden päättymisestä lukien vähintään kolme kuukautta aikaisemmin tehtävällä kirjallisella ilmoituksella.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1980 kahtena Suomen- ja ranskankielisenä alkuperäiskappaleena, joiden molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

PÖYTÄKIRJA

Suomen hallituksen ja Sveitsin liittoneuvoston välisen Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1980 allekirjoitetun kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen 10 artiklan mukaisesti on sovittu seuraavasta:

1 artikla

Veromääräykset

Vastavuoroisuuden edellytyksin ovat sopimuspuolen alueella rekisteröidyt ja väliaikaisesti toisen sopimuspuolen alueelle tuodut ajoneuvot vapautetut kaikista tällä alueella perittävistä kuljetuksia ja ajoneuvojen liikennöintiä tai hallussapitoa koskevista, tällä hetkellä voimassa olevista veroista ja maksuista.

Korvausten periminen luvista ja maksujen periminen teiden, siltojen ja tunnelien käytöstä sekä korvausten periminen tieliikennelainsäädännön määräyksiä koskevista poikkeusluvista on mahdollista.

2 artikla

Tullijärjestelyt

Väliaikaisesti maahantuotujen ajoneuvojen tavanomaisissa polttoainesäiliöissä olevat polttoaineet ovat vapautetut maksuista ja veroista sekä tuontikielloista ja -rajoituksista.

Maahan aikaisemmin väliaikaisesti tuodun tietyn ajoneuvon korjaamista varten tuotavat varaosat ovat väliaikaisesti vapautettuja tuontimaksuista ja -veroista sekä tuontikielloista ja -rajoituksista.

Sopimuspuolet voivat vaatia, että näitä osia varten tulee olla väliaikainen tuontitodistus. Korvatut osat tulee ilmoittaa tullissa, viedä maasta tai hävittää tullin valvonnassa.

Tehty Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1980 kahtena suomen- ja ranskankielisenä alkuperäiskappaleena, joiden molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

(Sopimukseen liittyvä lisäpöytäkirja on nähtävänä ja saatavana liikenneministeriössä)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.