29/1981

Annettu: 29.04.1981

Laki keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Strasbourgissa 20 päivänä huhtikuuta 1959 tehdyn keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen, seuraavassa yleissopimus, määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin niistä on sovittu.

2 §

Suomen viranomainen antaa ulkomaan oikeusviranomaiselle oikeusapua rikosasioissa ja Suomen oikeusviranomainen pyytää sitä ulkomaan viranomaiselta niin kuin yleissopimuksessa määrätään. Oikeusavun antamisesta rikosasioissa sellaisen valtion viranomaiselle, joka ei ole yleissopimuksen osapuoli, sekä oikeusavun pyytämisestä sellaisen valtion viranomaiselta on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.

3 §

Ulkomaan oikeusviranomaisen oikeusapua koskeva pyyntö toimitetaan suoraan oikeusministeriölle.

Suomen oikeusviranomaisen pyyntö oikeusavun antamisesta on lähetettävä ulkomaan viranomaiselle oikeusministeriön välityksellä.

4 §

Jos ulkomaan oikeusviranomaisen tekemä, oikeusapua rikosasiassa koskeva pyyntö ei ole yleissopimuksen tai siihen tehtyjen varaumien tai selitysten mukainen, on oikeusministeriön evättävä pyyntö ja ilmoitettava siitä oikeusapua pyytäneelle ulkomaan viranomaiselle.

Milloin oikeusministeriö havaitsee, ettei Suomen oikeusviranomaisen pyytämää oikeusapua rikosasiassa voida yleissopimuksen tai siihen tehtyjen varaumien tai selitysten perusteella antaa, on oikeusministeriön ilmoitettava siltä pyynnön tehneelle viranomaiselle.

5 §

Milloin ulkomaan oikeusviranomaisen pyytämä oikeusapu rikosasiassa on tuomioistuimen annettava, noudatetaan soveltuvin osin Suomen ja ulkomaan viranomaisen yhteistoiminnasta oikeudenkäynnissä sekä ulkomaan tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa annetun lain (171/21) säännöksiä.

6 §

Tiedoksiantamisesta Suomessa annettuun todistukseen on liitettävä määräys, jonka mukaan ulkomaan tuomioistuimeen rikosasiassa kutsuttua ei saa sinä aikana, jonka hän kutsun johdosta on toisessa maassa, asettaa syytteeseen tai rangaista ennen hänen lähtöään tehdystä muusta rikoksesta kuin siitä, josta hänet on haastettu vastaamaan, eikä myöskään luovuttaa kolmannelle valtiolle, ellei hän tuomioistuimessa suostu kysymyksessä oleviin toimenpiteisiin tai jää maahan pitemmäksi ajaksi kuin viideksitoista päiväksi sen jälkeen, kun estettä poistumiseen ei ole ollut.

7 §

Jos rikosasiaan vastaajaksi haastettu ei noudata haastetta tai muuta kehoitusta saapua yleissopimuksen osapuolena olevan valtion tuomioistuimeen, häntä ei voida pakkokeinoin viedä ulkomaan tuomioistuimeen muuten kuin rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetussa laissa (456/70) säädetyin edellytyksin. Todistajaksi tai asiantuntijaksi haastettua henkilöä ei voida viedä ulkomaan tuomioistuimeen vastoin tahtoaan.

8 §

Suomen ja muun pohjoismaan välisestä oikeusavusta rikosasioissa on lisäksi voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty tai sovittu.

9 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

10 §

Tämä laki tulee voimaan asetuksella erikseen säädettävänä ajankohtana.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1980

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.