85/1980

Asetus tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehtyä yleissopimusta (CMR) koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Genevessä 5 päivänä heinäkuuta 1978 tehty tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehtyä yleissopimusta (CMR) koskeva pöytäkirja, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 28 päivänä maaliskuuta 1980 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 15 päivänä toukokuuta 1980, tulee voimaan 28 päivänä joulukuuta 1980 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1980.

Alkuperäinen sopimus: 50/1973

Yleissopimusta tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) koskeva PÖYTÄKIRJA

Tämän pöytäkirjan osapuolet,

jotka ovat Genevessä 19 päivänä toukokuuta 1956 tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) tehdyn yleissopimuksen osapuolia,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Tässä pöytäkirjassa "yleissopimus" tarkoittaa yleissopimusta tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR).

2 artikla

Yleissopimuksen 23 artikla muutetaan seuraavasti:

1. 3 kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"3. Korvaus ei kuitenkaan saa ylittää 8,33 laskentayksikköä kokonaispainosta puuttuvaa kiloa kohti."

2." Artiklan loppuun lisätään 7, 8 ja 9 kappaleet, joiden sanamuoto on seuraava:

"7. Tässä yleissopimuksessa mainittu laskentayksikkö on Kansainvälisen Valuuttarahaston määrittelemä erityisnosto-oikeus. Tämän artiklan 3 kappaleessa mainittu määrä muunnetaan sen valtion valuutaksi, jossa asiaa käsittelevä tuomioistuin sijaitsee, jolloin käytetään tuomioistuimen päätöksen antamispäivän arvoa tai osapuolten sopiman ajankohdan arvoa. Kansainvälisen Valuuttarahaston jäsenvaltion valuutan arvo erityisnosto-oikeutena lasketaan sen Kansainvälisen Valuuttarahaston soveltaman arviointimenetelmän mukaisesti, joka on voimassa sinä ajankohtana, kun valtio suorittaa kyseiset toimenpiteensä ja liiketoimensa. Kansainväliseen Valuuttarahastoon kuulumattoman valtion valuutan arvo erityisnosto-oikeutena lasketaan tämän valtion määräämällä tavalla.

8. Kansainväliseen Valuuttarahastoon kuulumaton valtio, jonka laki ei salli tämän artiklan 7 kappaleen määräysten soveltamista, voi kuitenkin ratifioidessaan CMR:ää koskevan pöytäkirjan tai liittyessään siihen tai milloin tahansa sen jälkeen ilmoittaa, että tämän artiklan 3 kappaleessa määrätty vastuun yläraja on sen alueella 25 rahayksikköä. Tässä kappaleessa tarkoitettu rahayksikkö vastaa 10/31 grammaa kultaa hienoudeltaan 0,900. Edellä tässä kappaleessa mainitun rahamäärän muuntaminen valtion valuuttaan tehdään asianomaisen valtion lain mukaan.

9. Tämän artiklan 7 kappaleen viimeisessä lauseessa tarkoitettu valuutan arvon laskeminen ja tämän artiklan 8 kappaleessa tarkoitettu muuntaminen tehdään siten, että tämän artiklan 3 kappaleessa mainitun määrän reaaliarvo valtion valuuttana ilmaistuna, niin pitkälle kuin se on mahdollista, vastaa siinä laskentayksikkönä ilmaistun määrän reaaliarvoa. Valtioiden tulee tallettaessaan CMR:ää koskevan pöytäkirjan 3 artiklassa tarkoitetun asiakirjan ilmoittaa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille tämän artiklan 7 kappaleen mukainen laskentatapa tai tämän artiklan 8 kappaleen mukaisen muuntamisen tulos, ja samoin aina, kun jommassa kummassa tapahtuu muutoksia.

Loppumääräykset

3 artikla

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten yleissopimuksen allekirjoittaja- ja liittyjävaltioille, jotka ovat joko Euroopan taloudellisen komission jäseniä tai joille on myönnetty neuvoa-antava asema komissiossa sen ohjesääntöjen 8 pykälän mukaan.

2. Tämä pöytäkirja on avoinna liittymistä varten kaikille 1 kappaleessa tarkoitetuille valtioille, jotka ovat yleissopimuksen osapuolia.

3. Sellaiset valtiot, jotka voivat osallistua Euroopan taloudellisen komission tiettyihin toimintamuotoihin komission ohjesääntöjen 11 pykälän mukaan ja jotka ovat liittyneet yleissopimukseen, voivat tulla tämän pöytäkirjan sopimuspuoliksi liittymällä siihen sen voimaantulon jälkeen.

4. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten Genevessä syyskuun 1 päivästä 1978 alkaen elokuun 31 päivään 1979 saakka. Sen jälkeen se on avoinna liittymistä varten.

5. Tämä pöytäkirja on ratifioitavissa sen Jälkeen, kun kyseinen valtio on ratifioinut yleissopimuksen tai liittynyt siihen.

6. Ratifiointi tai liittyminen tapahtuu tallettamalla sitä koskeva asiakirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

7. Ratifioimis- tai liittymiskirjan, joka talletetaan sen jälkeen, kun tähän pöytäkirjaan tehty muutos on tullut voimaan kaikkien sopimuspuolten osalta tai, kun kaikki muutoksen voimaantulon edellyttämät toimenpiteet on suoritettu kaikkien sopimuspuolten osalta, katsotaan kohdistuvan pöytäkirjaan sellaisena kuin se on muutoksen jälkeen.

4 artikla

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, kun viisi tämän pöytäkirjan 3 artiklan 1 ja 2 kappaleessa tarkoitettua valtiota on tallettanut ratifioimis- tai liittymiskirjansa.

2. Sellaisen valtion osalta, joka ratifioi pöytäkirjan tai liittyy siihen sen jälkeen, kun viisi valtiota on tallettanut ratifioimis- tai liittymiskirjansa, pöytäkirja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun sanottu valtio on tallettanut ratifioimis- tai liittymiskirjansa.

5 artikla

1. Sopimuspuoli voi sanoa tämän pöytäkirjan irti tekemällä siitä ilmoituksen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

2. Irtisanominen tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin pääsihteeri sai siitä ilmoituksen.

3. Sopimuspuoli, joka lakkaa olemasta yleissopimuksen osapuoli, lakkaa samana päivänä olemasta tämän pöytäkirjan osapuoli.

6 artikla

Jos tämän pöytäkirjan voimaantulon jälkeen sopimuspuolten lukumäärä irtisanomisten johdosta vähenee alle viiden, pöytäkirja lakkaa olemasta voimassa siitä päivästä lukien, jona viimeinen näistä irtisanomisista tulee voimaan. Se lakkaa samaten olemasta voimassa siitä päivästä lukien, jona yleissopimus lakkaa olemasta voimassa.

7 artikla

1. Valtio voi tallettaessaan ratifioimis- tai liittymiskirjansa taikka milloin tahansa sen jälkeen selittää Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille tekemällään ilmoituksella, että tätä pöytäkirjaa on sovellettava kaikilla tai joillakin alueilla, joiden kansainvälisistä suhteista se vastaa ja joiden osalta se on tehnyt yleissopimuksen 46 artiklan mukaisen ilmoituksen. Pöytäkirjaa aletaan soveltaa ilmoituksessa mainitulla alueella tai alueilla yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä, kun pääsihteeri otti ilmoituksen vastaan tai, jos pöytäkirja ei silloin vielä ollut tullut voimaan, sen voimaantulopäivästä.

2. Valtio, joka tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti on antanut selityksen tämän pöytäkirjan ulottamisesta koskemaan aluetta, jonka kansainvälisistä suhteista se vastaa, voi 5 artiklan määräysten mukaisesti erikseen sanoa pöytäkirjan irti tämän alueen osalta.

8 artikla

Jokainen kahden tai useamman sopimuspuolen välinen erimielisyys tämän pöytäkirjan tulkinnasta tai soveltamisesta, josta sopimuspuolet eivät neuvottelemalla tai muutoin ole voineet sopia, voidaan jonkin asianomaisen sopimuspuolen vaatimuksesta saattaa Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

9 artikla

1. Sopimuspuoli voi allekirjoittaessaan tai ratifioidessaan tämän pöytäkirjan tai liittyessään siihen selittää Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille tekemällään ilmoituksella, ettei se katso pöytäkirjan 8 artiklaa itseään sitovaksi. Muita sopimuspuolia pöytäkirjan 8 artikla ei sido sellaisen varauman tehnyttä sopimuspuolta kohtaan.

2. Tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitettu selitys voidaan milloin tahansa peruuttaa tekemällä siitä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille ilmoitus.

3. Muita tätä pöytäkirjaa koskevia varaumia ei sallita.

10 artikla

1. Tämän pöytäkirjan oltua voimassa kolme vuotta, jokainen sopimuspuoli voi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille tekemällään ilmoituksella vaatia konferenssin kutsuttavaksi koolle pöytäkirjan tarkistamista varten. Pääsihteerin on ilmoitettava tästä vaatimuksesta kaikille sopimuspuolille sekä kutsuttava koolle pöytäkirjan tarkistamiskonferenssi, jos vähintään yksi neljäsosa sopimuspuolista neljän kuukauden kuluessa pääsihteerin tiedoksiannosta ilmoittaa hänelle yhtyvänsä vaatimukseen.

2. Jos konferenssi 1 kappaleen mukaisesti kutsutaan koolle, pääsihteerin on ilmoitettava siitä kaikille sopimuspuolille sekä kehotettava niitä kolmen kuukauden kuluessa esittämään konferenssissa käsiteltäväksi haluamansa ehdotukset. Pääsihteerin on viimeistään kolmea kuukautta ennen konferenssin alkamispäivää toimitettava kaikille sopimuspuolille konferenssin alustava päiväjärjestys sekä esitettyjen ehdotusten sanamuoto.

3. Pääsihteerin on jokaiseen tämän artiklan mukaisesti koolle kutsuttavaan konferenssiin kutsuttava kaikki tämän pöytäkirjan 3 artiklan 1 ja 2 kappaleessa tarkoitetut valtiot sekä valtiot, jotka ovat tulleet sopimuspuoliksi 3 artiklan 3 kappaleen mukaisesti.

11 artikla

Tämän pöytäkirjan 10 artiklassa mainittujen ilmoitusten lisäksi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on tämän pöytäkirjan 3 artiklan 1 ja 2 kappaleessa tarkoitetuille valtioille sekä valtioille, jotka ovat tulleet sopimuspuoliksi tämän pöytäkirjan 3 artiklan 3 kappaleen mukaisesti, ilmoitettava:

a) 3 artiklan mukaiset ratifioinnit ja liittymiset;

b) tämän pöytäkirjan 4 artiklan mukaiset voimaantulopäivät;

c) 2 artiklan 2 kappaleen mukaisesti saadut ilmoitukset;

d) 5 artiklan mukaiset irtisanomiset;

e) 6 artiklan mukainen pöytäkirjan voimassaolon lakkaaminen;

f) 7 artiklan mukaisesti saadut ilmoitukset;

g) 9 artiklan 1 ja 2 kappaleen mukaisesti saadut selitykset ja ilmoitukset.

12 artikla

Elokuun 31 päivän 1979 jälkeen tämän pöytäkirjan alkuperäiskappale talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan, joka toimittaa siitä oikeaksi todistetun jäljennöksen jokaiselle tämän pöytäkirjan 3 artiklan 1, 2 ja 3 kappaleessa tarkoitetulle valtiolle.

Tehty Genevessä 5 päivänä heinäkuuta 1978 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka kumpikin teksti on yhtä todistusvoimainen.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet ovat siihen asianmukaisesti valtuutettuina allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.