84/1980

Asetus julkisia hankintoja koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §.

Genevessä 12 päivänä huhtikuuta 1979 tehty julkisia hankintoja koskeva sopimus, jonka eräät määräykset eduskunta on hyväksynyt 22 päivänä helmikuuta 1980, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 10 päivänä lokakuuta 1980 ja jonka ratifioimiskirja on talletettu tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten pääjohtajan haltuun 24 päivänä lokakuuta 1980, on voimassa niin kuin sitä on sovittu.

2 §.

Tarkempia määräyksiä sopimuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriö.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1980.

JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVA SOPIMUS

Johdanto

Tämän sopimuksen sopimuspuolet (joita seuraavassa kutsutaan "sopimuspuoliksi"):

Ottaen huomioon ministerien sopineen Tokion julistuksessa 14. syyskuuta 1973, että laajoissa monenkeskisissä kauppaneuvotteluissa tulisi tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (jota seuraavassa kutsutaan "yleissopimukseksi" tai "GATTiksi") puitteissa pyrkiä muun muassa vähentämään tai poistamaan tullien ulkopuolisia toimenpiteitä tai, missä tämä ei ole tarkoituksenmukaista, niiden kauppaa rajoittavia tai vääristäviä vaikutuksia ja saattaa sellaiset toimenpiteet tehokkaamman kansainvälisen järjestyksen alaisiksi.

Ottaen huomioon ministerien myös sopineen, että neuvotteluissa tulisi pyrkiä takaamaan lisäetuja kehitysmaiden kansainväliselle kaupalle, ja tunnustaen erillistoimenpiteiden soveltamisen tärkeyden siten, että niille annetaan erityis- ja suotuisampi kohtelu sikäli kuin se on toteutettavissa ja tarkoituksenmukaista.

Tunnustaen, että saavuttaakseen taloudelliset ja yhteiskunnalliset tavoitteensa soveltaa kansojensa elintason kohottamiseen pyrkiviä taloudellisen kehityksen ohjelmia ja politiikkaa ja huomioonottaen maksutaseasemansa kehitysmaiden voi olla tarpeen ottaa käyttöön sovittuja erillistoimenpiteitä.

Ottaen huomioon ministerien Tokion julistuksessa tunnustaneen, että vähiten kehittyneiden kehitysmaiden erityistilanteelle ja -ongelmille on omistettava erityistä huomiota, ja painottaneen tarvetta varmistaa, että nämä maat saavat neuvottelujen kuluessa erityiskohtelun kaikkien kehitysmaiden eduksi hyväksyttyjen yleisten tai erityisten toimenpiteiden yhteydessä.

Tunnustaen tarpeen muodostaa lakeja, säännöksiä, menettelyjä ja käytäntöä koskevat sovitut kansainväliset puitteet julkisille hankinnoille tarkoituksenaan saavuttaa maailmankaupan suurempi vapauttaminen ja laajentuminen, ja parantaa maailmankaupan käymisen kansainvälisiä puitteita.

Tunnustaen, että julkisia hankintoja koskevia lakeja, säännöksiä, menettelyjä ja käytäntöä ei tulisi valmistella, ottaa käyttöön eikä soveltaa ulkomaisiin tai kotimaisiin tuotteisiin ja ulkomaisiin tai kotimaisiin myyjiin suojan hankkimiseksi kotimaisille tuotteille tai myyjille eikä ulkomaisten tuotteiden tai myyjien syrjintään toisiinsa niiden.

Tunnustaen, että on toivottavaa huolehtia julkisia hankintoja koskevien lakien, säännösten, menettelyjen ja käytännön julkisuudesta.

Tunnustaen tarpeen ottaa käyttöön kansainväliset ilmoitus-, neuvottelu-, valvonta- ja riitojen ratkaisumenettelyt tarkoituksenaan varmistaa julkisia hankintoja koskevien kansainvälisten määräysten oikeudenmukainen, nopea ja tehokas täytäntöönpano ja säilyttää oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino korkeimmalla mahdollisella tasolla.

Sopivat täten seuraavasta:

Artikla I
Soveltamisala

1. Tätä sopimusta sovelletaan:

(a) kaikkiin tämän sopimuksen alaisten hankintayksikköjen (Tässä sopimuksessa sana "yksikkö" käsittää virastot ja laitokset.) tavaranhankintoja koskeviin lakeihin, säännöksiin, menettelyihin ja käytäntöön. Tämä sisältää tavarantoimituksiin välittömästi liittyvät palvelukset, jos näiden välittömien palvelusten arvo ei ylitä itse tavaroiden arvoa, mutta ei varsinaisia palvelussopimuksia,

(b) kaikkiin hankintasopimuksiin, joiden arvo on 150000 SDR tai enemmän (Arvomääräisen alarajan eli kynnysarvon alittavien hankintasopimusten osalta sopimuspuolet harkitsevat artiklan IX kohdan 6 mukaisesti tämän sopimuksen soveltamista kokonaan tai osittain. Erityisesti ne tarkastelevat käytetyn hankintamenettelyn ja -käytännön toteutumista sekä syrjimättömyyden ja julkisuusperiaatteen soveltamista näiden hankintasopimusten osalta silmälläpitäen näiden hankintasopimusten mahdollista sisällyttämistä tähän sopimukseen.) Mitään hankittavaa tavaraerää ei saa jakaa tarkoituksella supistaa kunkin tehtävän sopimuksen alle 150.000 SDR:n. Mikäli erityinen tarve jonkin samaa tyyppiä olevan tavaran tai tavaroiden hankkimiseksi johtaa useamman kuin yhden sopimuksen tai erillisten osasopimusten tekemiseen, tämän sopimuksen soveltamisen perustana on näiden peräkkäisten osasopimusten arvo kahdentoista kuukauden ajalta alkuperäisestä sopimuksesta;

(c) Sopimuspuolten välittömään tai olennaiseen valvontaan kuuluvien hankintayksikköjen ja muiden sopimuksen piiriin sisällytettyjen hankintayksikköjen tavaranhankinnoissa sovellettavaan hankintamenettelyyn ja -käytäntöön. Loppumääräyksissä tarkoitettuun tarkasteluun ja jatkoneuvotteluihin saakka tämän sopimuksen soveltamisala käsittää liitteessä I luetellut hankintayksikköluettelot ja, sikäli kuin niihin tehdään korjauksia, muutoksia tai täydennyksiä, niiden asemasta ilmoitetut hankintayksiköt.

2. Sopimuspuolet tiedottavat niille hankintayksiköille, joita tämä sopimus ei koske, sekä alueellisille ja paikallisille hallituksilleen ja viranomaisilleen tämän sopimuksen tavoitteista, periaatteista ja säännöistä, erityisesti kansallisen kohtelun ja syrjimättömyyden säännöistä, ja kiinnittävät niiden huomiota kokonaisetuihin, joita koituu kaupan vapauttamisesta julkisten hankintojen osalta.

Artikla II
Kansallinen kohtelu ja syrjimättömyys

1. Julkisia hankintoja koskevien lakien, säännösten, menettelytapojen ja käytännön puitteissa sopimuspuolet antavat välittömästi ja ehdoitta toisten sopimuspuolten niille tavaroille ja myyjille, jotka tarjoavat sopimuspuolten tullialueilta (mukaanlukien vapaavyöhykkeet) alkuperäisin olevia tuotteita, kohtelun, joka on vähintään yhtä edullinen kuin:

(a) kotimaisille tuotteille ja myyjille annettu kohtelu;

(b) minkä tahansa muun sopimuspuolen tuotteille ja myyjille annettu kohtelu.

2. Kohdan 1 määräyksiä ei sovelleta tulleihin eikä mihinkään tuonnille tai tuonnin yhteydessä määrättyihin maksuihin, tullien ja maksujen kantamismenetelmiin eikä muihin tuontisäännöksiin ja -muodollisuuksiin.

3. Sopimuspuolet eivät sovella julkisia hankintoja varten maanhantuotuihin tuotteisiin erilaisia alkuperäsääntöjä kuin normaalissa kaupankäynnissä tuontiajankohtana samojen tuotteiden tuonnissa samoihin sopimuspuoliin sovellettavat alkuperäsäännöt.

Artikla III
Kehitysmaiden erityis- ja erilliskohtelu

Tavoitteet

1. Sopimuspuolet ottavat tämän sopimuksen soveltamisessa ja hallinnossa tässä artiklassa esitettyjen määräysten mukaisesti asianmukaisella tavalla huomioon kehitysmaiden, erityisesti vähiten kehittyneiden maiden kehitys-, rahoitus- ja kaupalliset tarpeet niiden tarvitessa:

(a) suojella maksutaseasemaansa ja varmistaa taloudellisten kehitysohjelmien soveltamiseen riittävä valuuttavarannon taso;

(b) edistää kotimaisen teollisuuden perustamista tai kehittämistä mukaanlukien pien- ja kotiteollisuuden kehittäminen maaseudulla ja takapajuisilla alueilla, ja muiden kansantalouden osien taloudellista kehittämistä;

(c) tukea teollisuusyksikköjä niin kauan kuin ne ovat kokonaan tai olennaisesti riippuvaisia julkisista hankinnoista;

(d) rohkaista kehitysmaiden taloudellista kehitystä niiden välisin alueellisin tai maailmanlaajuisin järjestelyin, jotka on esitetty GATTin SOPIMUSPUOLILLE, ja joita ne eivät ole kieltäytyneet hyväksymästä.

2. Tämän sopimuksen määräysten mukaisesti sopimuspuolet helpottavat julkisiin hankintoihin vaikuttavia lakeja, säännöksiä ja menettelytapoja valmistellessaan ja soveltaessaan tuonnin kasvua kehitysmaista, pitäen mielessä vähiten kehittyneiden ja alhaisella taloudellisella kehitystasolla olevien maiden erityisongelmat.

Soveltamisala

3. Kehitysmaiden tähän sopimukseen liittymisen varmistamiseksi ehdoilla, jotka ovat niiden kehitys-, rahoitus- ja kaupallisten tarpeiden mukaisia, on kohdassa 1 luetellut ehdot otettava asianmukaisesti huomioon neuvoteltaessa tämän sopimuksen piiriin tulevista kehitysmaiden hankintayksikköluetteloista. Kehittyneet maat pyrkivät valmistellessaan tämän sopimuksen piiriin tulevia hankintayksikköluetteloitaan sisällyttämään niihin hankintayksikköjä, joiden hankkimat tuotteet ovat kehitysmaiden viennin kannalta kiinnostavia.

Sovitut poikkeukset

4. Kehitysmaat voivat neuvotella muiden tästä sopimuksesta neuvottelevien sopimuspuolten kanssa keskinäisesti hyväksyttäviä poikkeuksia kansallista kohtelua koskeviin sääntöihin tiettyjen hankintayksikköluetteloihinsa sisältyvien hankintayksikköjen tai tuotteiden osalta, jolloin on kiinnitettävä huomiota kunkin tapauksen erityisolosuhteisiin. Näissä neuvotteluissa on kohdissa 1 (a )-( c) mainitut näkökohdat otettava asianmukaisesti huomioon. Kehitysmaat, jotka osallistuvat kohdassa 1 (d) tarkoitettuihin alueellisiin tai maailmanlaajuisiin kehitysmaiden välisiin järjestelyihin, voivat myös neuvotella poikkeuksia luetteloihinsa, jolloin on kiinnitettävä huomiota muun muassa asianomaisten alueellisten tai maailmanlaajuisten järjestelyjen julkisia hankintoja koskeviin määräyksiin. Erityisesti on otettava huomioon tuotteet, jotka voivat olla yhteisten teollisten kehitysohjelmien kohteena.

5. Tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen sopimuspuolina olevat kehitysmaat voivat muuttaa hankintayksikköluetteloitaan näiden luetteloiden muutoksia koskevien artiklan IX kohtaan 5 sisältyvien määräysten mukaisesti, jolloin on kiinnitettävä huomiota niiden kehitys-, rahoitus- ja kaupallisiin tarpeisiin, tai ne voivat pyytää komiteaa myöntämään poikkeuksia kansallista kohtelua koskevista säännöistä tietyille hankintayksikköluetteloihinsa sisältyville hankintayksiköille tai tuotteille, jolloin on kiinnitettävä huomiota kunkin tapauksen erityisolosuhteisiin ja otettava asianmukaisesti huomioon kohtien 1 (a) -( c) määräykset. Sopimuspuolina olevat kehitysmaat voivat myös pyytää tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen komiteaa myöntämään poikkeuksia tietyille luetteloihinsa sisältyville hankintayksiköille tai tuotteille niiden alueellisiin tai maailmanlaajuisiin kehitysmaiden välisiin järjestelyihin osallistumisen valossa, jolloin on kiinnitettävä huomiota kunkin tapauksen erityisolosuhteisiin ja otettava asianmukaisesti huomioon kohdan 1 (d) määräykset. Jokaiseen kehitysmaasopimuspuolen luettelon muuttamiseen liittyvään pyyntöön komitealle on liitettävä pyynnön kannalta oleelliset asiakirjat tai muita sellaisia tietoja, jotka voivat olla välttämättömiä asiaa harkittaessa.

6. Kohtia 4 ja 5 sovelletaan tarpeellisin muutoksin kehitysmaihin, jotka liittyvät tähän sopimukseen sen voimaantulon jälkeen.

7. Kohdissa 4, 5 ja 6 mainitut poikkeukset kuuluvat tämän artiklan kohdan 13 mukaisen tarkastelun piiriin.

Tekninen apu kehitysmaasopimuspuolille

8. Sopimuspuolina olevat kehittyneet maat antavat pyynnöstä kaikkea tarkoituksenmukaiseksi katsomaansa teknistä apua kehitysmaasopimuspuolille niiden julkisia hankintoja koskevien ongelmien ratkaisemiseksi.

9. Tämä kehitysmaasopimuspuolten välisen syrjimättömyyden pohjalta annettava apu koskee muun muassa:

- tiettyjen hankintasopimusten tekemistä koskevien erityisten teknisten ongelmien ratkaisemista,

- mitä tahansa muuta ongelmaa, jota pyynnön tekevä sopimuspuoli ja toinen sopimuspuoli sopivat käsittelevänsä tämän avun yhteydessä.

Tietokeskukset

10. Sopimuspuolina olevat kehittyneet maat perustavat erikseen tai yhdessä tietokeskuksia vastaamaan kehitysmaasopimuspuolten kohtuullisiin tietopyyntöihin, jotka liittyvät muun muassa julkisia hankintoja koskeviin lakeihin, säännöksiin, menettelyyn ja käytäntöön, julkaistuihin tiedonantoihin suunnitelluista hankinnoista, tämän sopimuksen kattamien hankintayksikköjen osoitteisiin ja hankittujen tai hankittavien tuotteiden luonteeseen ja määrään mukaanlukien käytettävissä olevat tiedot tulevista hankintatarjouksista. Komitea voi myös perustaa tietokeskuksen.

Vähiten kehittyneiden maiden erityiskohtelu

11. Tokion julistuksen 6. kohdan huomioiden on sopimuspuolina olevilla vähiten kehittyneille maille ja näiden maiden myyjille näistä maista alkuperäisin olevien tuotteiden osalta suotava erityiskohtelu kaikkien yleisten tai erityisten kehitysmaasopimuspuolten eduksi suoritettujen toimenpiteiden yhteydessä. Sopimuspuolet voivat myös suoda tämän sopimuksen mukaiset edut myyjille vähiten kehittyneissä maissa jotka eivät ole sopimuspuolia, näistä maista alkuperäisin olevien tuotteiden osalta.

12. Sopimuspuolina olevat kehittyneet maat antavat pyynnöstä sopivaksi katsomaansa apua mahdollisille vähiten kehittyneiden maiden tarjoajille tarjousten esittämisessä, sellaisten tuotteiden valitsemisessa, jotka todennäköisesti kiinnostavat vähiten kehittyneiden maiden myyjiä ja teollisuusmaiden hankintayksikköjä sekä auttavat niitä noudattamaan suunnitellun hankinnan kohteena olevia tuotteita koskevia teknisiä määräyksiä ja standardeja.

Tarkastelu

13. Komitea tarkastelee vuosittain tämän osan toimintaa ja tehokkuutta ja suorittaa aina jokaisen kolmen toimintavuoden kuluttua sopimuspuolten esittämien raporttien pohjalta laajemman tarkastelun arvioidakseen sopimuksen vaikutuksia. Osana kolmivuosittaisia tarkasteluja ja tarkoituksenaan saavuttaa tämän sopimuksen määräysten, mukaanlukien artikla II, paras mahdollinen soveltaminen ja kiinnittäen huomiota asianomaisten kehitysmaiden kehitys-, rahoitus- ja kaupallisen aseman komitea tutkii, onko tämän artiklan kohtien 4-6 määräysten mukaisesti myönnettyjä poikkeuksia muutettava tai laajennettava.

14. Artiklan IX kohdan 6 määräysten mukaisia jatkoneuvotteluja käytäessä sopimuspuolina olevat kehitysmaat harkitsevat mahdollisuutta laajentaa hankintayksikköluetteloitaan kiinnittäen huomiota taloudelliseen, rahoitukselliseen ja kaupalliseen asemaansa.

Artikla IV
Tekniset erittelyt

1. Hankittavien tuotteiden ominaisuudet määrääviä teknisiä erittelyjä, kuten laatu, suorituskyky, turvallisuus ja mitat, testaus ja testimenetelmät, tunnusmerkit, ammattisanasto, pakkaus, merkitseminen ja nimiöinti sekä hankintayksikköjen määräämät tuotteilta vaadittavia ominaisuuksia koskevat tarkastusvaatimukset, ei saa valmistella, ottaa käyttöön tai soveltaa tarkoituksella luoda esteitä kansainväliselle kaupalle eikä niiden seurauksena saa olla tarpeettomien esteiden luominen kansainväliselle kaupalle.

2. Jokaisen hankintayksikköjen määräämän teknisen erittelyn on, milloin se on asianmukaista:

(a) perustuttava mieluummin suorituskykyyn, kuin mallivaatimuksiin; ja

(b) perustuttava kansainvälisiin standardeihin, kansallisiin teknisiin määräyksiin tai vakiintuneisiin kansallisiin standardeihin.

3. Erityistä tavaramerkkiä tai kauppanimeä, patenttia, mallia tai tyyppiä, erityistä alkuperää tai tuottajaa ei saa vaatia tai sellaiseen viitata paitsi ellei ole olemassa tarpeeksi tarkkaa tai ymmärrettävää tapaa kuvata hankintavaatimuksia ja edellyttäen, että joko sanat "tai vastaava" tai samaa merkitsevä ilmaisu sisällytetään tarjouspyyntöön.

Artikla V
Hankintamenettelyt

1. Sopimuspuolet varmistavat, että niiden hankintayksikköjen hankintamenettelyt ovat seuraavassa esitettävien määräysten mukaisia. Avoimella hankintamenettelyllä tarkoitetaan tässä sopimuksessa menettelyä, jossa kaikki kiinnostuneet myyjät voivat esittää tarjouksen. Valikoivalla hankintamenettelyllä tarkoitetaan tässä sopimuksessa menettelyä, jossa kohdan 7 ja muiden asiaankuuluvien tämän artiklan määräysten mukaisesti hankintayksiköltä tarjouspyynnön saaneet myyjät voivat esittää tarjouksen. Suoralla hankintamenettelyllä tarkoitetaan tässä sopimuksessa menettelyä, jossa hankintayksikkö ottaa yhteyttä myyjiin erikseen noudattaen jäljempänä kohdassa 15 lueteltuja ehtoja.

Myyjien hyväksyminen

2. Hankintayksiköt eivät myyjiä hyväksyessään syrji ulkomaisia myyjiä keskenään tai suhteessa kotimaisiin myyjiin. Hyväksymismenettelyn on oltava seuraavien ehtojen mukainen:

(a)kaikki hankintamenettelyyn osallistumiselle asetetut ehdot on julkaistava riittävän ajoissa, jotta kiinnostuneet myyjät pystyvät panemaan alulle ja, sikäli kuin se ei estä hankinnan suorittamista tehokkaasti, saamaan valmiiksi hyväksymiseen tarvittavat toimenpiteet;

(b) mitkään myyjille asetettavat osallistumisehdot, mukaanlukien rahoitustakeet, tekniset vaatimukset, myyjien rahoitusmahdollisuuksien sekä kaupallisen ja teknisen suorituskyvyn todentamiseksi välttämättömät tiedot samoin kuin vaaditun pätevyyden todistaminen, eivät saa olla epäedullisempia ulkomaalaisille kuin kotimaisille myyjille eivätkä ne saa aiheuttaa syrjintää ulkomaisten myyjien välillä;

(c) myyjien hyväksymistä ja siihen vaadittavaa aikaa ei saa käyttää siten, että ulkomaiset myyjät pidetään poissa myyjien luettelosta tai niitä estetään tulemasta otetuksi huomioon tiettyä hankintaa harkittaessa. Hankintayksiköt hyväksyvät myyjiksi ne kotimaiset ja ulkomaiset myyjät, jotka täyttävät tietyn suunnitellun hankinnan osallistumisehdot. Tiettyyn suunniteltuun hankintaan osallistumista pyytävät myyjät, joita ei ole vielä hyväksytty, on myös otettava huomioon edellyttäen, että aikaa suorittaa hyväksymismenettely loppuun on riittävästi;

(d) pysyviä hyväksyttyjen myyjien luetteloja pitävät hankintayksiköt varmistavat, että kaikki hyväksytyt myyjät pyynnöstään sisällytetään luetteloihin kohtuullisen lyhyen ajan kuluessa;

(e) jokaiselle hyväksymistä pyytäneelle myyjälle on tätä koskeva päätös annettava tiedoksi. Hankintayksikköjen pitämiin pysyviin luetteloihin sisällytetyille päteville myyjille on tehtävä ilmoitus näiden luettelojen lopettamisesta tai niiden luettelosta poistamisesta;

(f) mikään kohdissa (a) - (e) ei estä myyjän poissulkemista sellaisten syiden kuin vararikon tai väärien selitysten esittämisen johdosta edellyttäen, että sellainen toimenpide on tämän sopimuksen kansallisten kohtelua ja syrjimättömyyttä koskevien määräysten mukainen.

Suunniteltua hankintaa koskeva tiedonanto ja tarjousasiakirjat

3. Hankintayksiköt julkaisevat tiedonannon jokaisesta suunnitellusta hankinnasta liitteessä II mainitussa asianmukaisessa julkaisussa. Tämä tiedonanto muodostaa kutsun osallistua joko avoimeen tai valikoivaan hankintamenettelyyn.

4. Jokaisen suunniteltua hankintaa koskevan tiedonannon on sisällettävä seuraavat tiedot:

(a) toimitettavien tai mikäli tehdään useita peräkkäisiä sopimuksia, toimitettavaksi tiedettyjen tuotteiden laji ja määrä;

(b) käytetäänkö avointa vai valikoivaa menettelyä;

(c) mahdollinen toimituspäivämäärä;

(d) tarjouspyynnön saamista tai hyväksyttyjen myyjien luetteloon merkitsemistä koskevien hakemusten tai tarjousten jättämisosoite ja päivämäärä, johon mennessä sekä minkä kielisina. nämä asiakirjat on esitettävä;

(e) sopimuksen tekevän ja erittelyjen sekä muiden asiakirjojen saamiseksi välttämättömiä tietoja antavan hankintayksikön osoite;

(f) kaikki myyjiltä mahdollisesti edellytettävät taloudelliset ja tekniset vaatimukset, rahoitustakeet ja tiedot;

(g) tarjousasiakirjojen mahdollinen hinta ja maksuehdot.

Hankintayksikkö julkaisee jollakin GATTin virallisista kielistä suunniteltua hankintaa koskevasta tiedonannosta yhteenvedon, joka sisältää ainakin seuraavaa:

(i) hankinnan kohde;

(ii) tarjousten jättämiselle tai tarjouspyynnön saamista koskevalle hakemukselle asetetut aikarajat; ja

(iii) osoitteet, joista hankintaa koskevia asiakirjoja voi pyytää.

5. Varmistaakseen valikoivaa hankintamenettelyä käytettäessä mahdollisimman tehokkaan kansainvälisen kilpailun hankintayksiköt pyytävät hankintajärjestelmän tehokkaan toiminnan puitteissa jokaiseen suunniteltuun hankintaan tarjouksia mahdollisimman usealta kotimaiselta ja ulkomaiselta myyjältä. Niiden on valittava menettelyyn osallistuvat myyjät oikeudenmukaisella ja syrjimättömällä tavalla.

6. (a) Hankintayksiköt, jotka pitävät valikoivaa hankintamenettelyä varten pysyviä luetteloja hyväksytyistä myyjistä, julkaisevat vuosittain yhdessä liitteessä III luetellussa julkaisussa tiedonannon, joka sisältää seuraavaa:

(i) pidettyjen luetteloiden yhdistelmä, joka sisältää hankittavien tuotteiden tai tuoteluokkien mukaisten luetteloiden otsikot;

(ii) ehdot, jotka mahdollisten myyjien on täytettävä, jotta ne merkittäisiin näihin luetteloihin ja menetelmät, joiden mukaisesti asianomainen yksikkö tarkistaa näiden ehtojen täyttämisen;

(iii) luetteloiden voimassaoloajan ja niiden uudistamismuodollisuudet.

(b) Pysyviä luetteloita hyväksytyistä myyjistä pitävät hankintayksiköt voivat valita luettelossa olevista myyjistä ne, joilta pyydetään tarjous. Valintaa tehtäessä on luettelossa olevia myyjiä kohdeltava tasapuolisesti.

(c) Mikäli myyjä, jota ei ole vielä hyväksytty, haluaa kohdan 3 mukaisen tiedonannon julkaisemisen jälkeen osallistua tiettyyn hankintaan, hankintayksikön on aloitettava viipymättä hyväksymismenettely.

7. Myyjien, jotka haluavat osallistua tiettyyn suunniteltuun hankintaan, on sallittava jättää tarjous ja se on otettava huomioon edellyttäen, että niillä myyjillä, joita ei vielä ole hyväksytty, on riittävästi aikaa suorittaa loppuun tämän osan kohtien 2-6 mukaiset hyväksymiseen tarvittavat toimenpiteet. Näiden myyjien määrää, jotka lisäksi oikeutetaan osallistumaan, saa rajoittaa vain hankintajärjestelmän tehokas toiminta.

8. Mikäli suunniteltua hankintaa koskevan tiedonannon julkaisemisen jälkeen, mutta ennen tarjousten avaamiselle tai vastaanottamiselle tiedonannossa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa määrättyä ajankohtaa on välttämätöntä muuttaa tiedonantoa tai julkaista se uudelleen, muutettu tai uudelleen julkaistu tiedonanto on jaettava Samalla tavalla kuin alkuperäiset asiakirjat, joihin muutos perustui. Kaikki merkittävät yhdelle myyjälle annetut suunniteltua hankintaa koskevat tiedot on samanaikaisesti annettava kaikille muille asianosaisille myyjille riittävän ajoissa, jotta myyjät voivat harkita näitä tietoja ja ottaa ne huomioon.

9. (a) Kaikkien määräaikojen on oltava riittäviä, jotta niin ulkomaiset kuin kotimaisetkin myyjät voivat valmistella ja jättää tarjouksia ennen tarjousmenettelyn päättymistä. Aikarajoja määrättäessä on hankintayksikköjen omien kohtuullisten tarpeidensa mukaisesti otettava huomioon sellaisia tekijöitä kuin suunnitellun hankinnan monimutkaisuus, odotettavissa olevan aliurakoinnin laajuus ja tarjousten lähettämiseen postitse normaalisti kuluva aika niin ulkomailta kuin kotimaastakin.

(b) Hankintayksikön omien kohtuullisten tarpeiden mukaisesti on toimitusaikoja määrättäessä otettava huomioon tavaroiden kuljettamiseen eri toimituspaikoista normaalisti kuluva aika.

10. (a) Avoimessa menettelyssä ei tarjousten jättämiselle varattu aika saa missään tapauksessa olla lyhyempi kuin kolmekymmentä päivää tämän artiklan kohdassa 3 mainitusta julkaisemisesta;

(b) Valikoivassa menettelyssä, milloin ei käytetä pysyviä luetteloja hyväksytyistä myyjistä, ei tarjouspyynnön saamista koskevan hakemuksen jättämisaika saa missään tapauksessa olla lyhyempi kuin kolmekymmentä päivää kohdassa 3 mainitusta julkaisemisesta; tarjousten jättämiselle varattu aika ei saa missään tapauksessa olla lyhyempi kuin kolmekymmentä päivää tarjouspyyntöjen lähettämisestä.

(c) Valikoivassa menettelyssä, mikäli käytetään pysyviä luetteloja hyväksytyistä myyjistä, ei tarjousten jättämiselle varattu aika saa missään tapauksessa olla lyhyempi kuin kolmekymmentä päivää alkuperäisen tarjouspyynnön lähettämisestä. Mikäli alkuperäisten tarjouspyyntöjen lähettämispäivämäärä ei osu yhteen kohdassa 3 mainitun julkaisemisen kanssa, ei näiden kahden päivämäärän välillä saa missään tapauksessa olla vähempää kuin kolmekymmentä päivää.

(d) Kohdissa (a), (b) ja (c) mainittuja aikoja voidaan lyhentää joko hankintayksikön asianmukaisesti toteennäyttämän pakottavan kiireen tehdessä kyseiset määräajat epäkäytännöllisiksi tai kyseen ollessa toisesta tai sitä seuraavista tämän artiklan kohdan 4 mukaisia toistuvaisluontoisia hankintasopimuksia koskevista julkaisemisista.

11. Mikäli hankintayksikkö sallii tarjousten jättämisen useilla kielillä, on yhden näistä kielistä oltava joku GATTin virallisista kielistä.

12. Myyjille annettavien tarjouspyyntöasiakirjojen on sisällettävä kaikki tiedot, jotka ovat niille välttämättömiä pyyntöä vastaavien tarjousten jättämiseksi mukaanlukien seuraavat tiedot:

(a) sen hankintayksikön osoite, jolle tarjoukset olisi lähetettävä;

(b) osoite, johon lisätietopyynnöt olisi lähetettävä;

(c) kieli tai kielet, joilla tarjoukset ja niiden liiteasiakirjat täytyy esittää;

(d) viimeinen tarjousten jättämisen päivämäärä ja kellonaika sekä kuinka kauan tarjousten olisi oltava voimassa;

(e) henkilöt, joilla on oikeus olla läsnä tarjouksia avattaessa sekä avaamispäivämäärä, -kellonaika ja -paikka;

(f) kaikki myyjiltä edellytettävät tekniset vaatimukset, rahoitustakuut ja muut tiedot tai asiakirjat;

(g) täydellinen kuvaus halutuista tuotteista tai kaikista teknisiä erittelyjä, tuotteilta vaadittavia ominaisuuksia koskevia tarkastusvaatimuksia, välttämättömiä suunnitelmia, piirustuksia ja ohjeaineistoja koskevista vaatimuksista;

(h) hankintapäätöksen tekemisperusteet mukaanlukien kaikki hinnan ohella tarjousten arvioinnissa harkittavat tekijät sekä tarjoushinnan arvioinnissa huomioitavat kustannustekijät, kuten kuljetus-, vakuutus- ja tarkastuskulut sekä, ulkomaisten tuotteiden osalta, tullit ja muut tuontimaksut, verot ja maksuvaluutta;

(i) maksuehdot;

(j) kaikki muut määräykset tai ehdot.

13. (a) Avoimessa hankintamenettelyssä hankintayksiköt toimittavat tarjouspyyntöasiakirjat pyynnöstä kaikille menettelyyn osallistuville myyjille ja vastaavat nopeasti kaikkiin niitä koskeviin kohtuullisiin selityspyyntöihin.

(b) Valikoivassa hankintamenettelyssä hankintayksiköt toimittavat tarjouspyyntöasiakirjat pyynnöstä kaikille osallistumista haluaville myyjille ja vastaavat viipymättä kaikkiin niitä koskeviin kohtuullisiin selityspyyntöihin.

(c) Hankintayksiköt vastaavat viipymättä kaikkiin tarjousmenettelyyn osallistuvien myyjien asiaankuuluvia tietoja koskeviin kohtuullisiin pyyntöihin ehdolla, että kyseiset tiedot eivät aseta näitä tavarantoimittajia kilpailijoitaan edullisempaan asemaan hankintamenettelyssä.

Tarjousten jättäminen, vastaanottaminen ja avaaminen sekä hankintapäätöksen tekeminen

14. Tarjouksia jätettäessä, vastaanotettaessa ja avattaessa on noudatettava seuraavaa:

(a) tarjoukset on normaalisti jätettävä kirjallisina suoraan tai postitse. Mikäli tarjousten jättäminen teleksillä, sähkeitse tai telekopioina sallitaan, on näin tehdyn tarjouksen sisällettävä kaikki sen arvioimiseksi välttämättömät tiedot, erityisesti tarjouksentekijän esittämä kiinteä hinta sekä ilmoitus, että tarjouksentekijä hyväksyy kaikki tarjouspyynnön sisältämät määräykset ja ehdot. Tarjous on vahvistettava viipymättä kirjeitse tai lähettämällä teleksin, sähkeen tai telekopion allekirjoitettu jäljennös. Tarjousten tekeminen puhelimitse ei ole sallittua. Jos teleksin, sähkeen tai telekopion ja määräajan jälkeen vastaanotettujen asiakirjojen sisältö on erilainen tai ristiriitainen, pätee edellisten sisältö; pyynnöt osallistua valikoivaan hankintamenettelyyn voidaan esittää teleksillä, sähkeitse tai telekopiona;

(b) tarjouksentekijöille mahdollisesti annettavat tilaisuudet korjata tahattomia virheitä tarjousten avaamisen ja hankintapäätöksen tekemisen välisenä aikana eivät saa aiheuttaa minkäänlaista syrjivää käytäntöä;

(c) myyjälle ei saa aiheutua vahinkoa, mikäli tarjous vastaanotetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitetussa virastossa määräajan jälkeen pelkästään hankintayksikön virheellisen menettelyn takia. Tarjouksia voidaan myös ottaa huomioon muissa poikkeuksellisissa olosuhteissa, jossa asianomaisen hankintayksikön menettelyt antavat siihen mahdollisuuden;

(d) kaikki hankintayksikköjen avoimessa ja valikoivassa hankintamenettelyssä pyytämät tarjoukset on vastaanotettava ja avattava sellaisella tavalla ja olosuhteissa, jotka takaavat sekä avaamisten säännönmukaisuuden että tietojen saannin niistä. Tarjousten vastaanottamisen ja avaamisen on myös tapahduttava tämän sopimuksen kansallista kohtelua ja syrjimättömyyttä koskevien määräysten mukaisesti. Tämän johdosta hankintayksiköt määräävät avoimen menettelyn yhteydessä tarjousten avaamisen suoritettavaksi joko tarjouksentekijöiden tai heidän edustajiensa tai sopivan puolueettoman hankintatapahtumasta sivussa olevan todistajan §läsnäollessa. Tarjousten avaamisesta on laadittava kirjallinen raportti. Tämä raportti jää asianomaisten hankintayksikköjen haltuun ja on hankintayksiköstä vastuussa olevien valtion viranomaisten käytettävissä, jotta sitä voidaan tarvittaessa käyttää tämän sopimuksen artiklojen VI ja VII mukaisissa menettelyissä;

(e) Jotta tarjous voidaan ottaa huomioon hankintapäätöstä tehtäessä, sen on avaamishetkellä vastattava tiedonannon tai tarjouspyyntöasiakirjojen olennaisia vaatimuksia jo oltava peräisin myyjältä, joka vastaa osallistumiselle asetettuja edellytyksiä. Mikäli hankintayksikkö on saanut tarjouksen, joka on poikkeuksellisen halpa verrattuna muihin esitettyihin tarjouksiin, se voi pyytää tarjouksentekijää varmistamaan, että tämä vastaa osallistumiselle asetettuja ehtoja ja pystyy täyttämään sopimusehdot;

(f) Ellei hankintayksikkö yleisen edun takia ole päättänyt jättää hankintasopimusta tekemättä, sen on tehtävä hankintasopimus sellaisen myyjän kanssa, joka on todettu täysin kykenevän täyttämään sopimuksen ja jonka ulkomaisia tai kotimaisia tuotteita koskeva tarjous on joko halvin tai tiedonannossa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjen erityisten arviointiperusteiden nojalla edullisimmaksi todettu;

(g) Mikäli tarjouksia arvioitaessa käy ilmi, että mikään niistä ei tiedonannoissa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjen erityisten arvioimisperusteiden nojalla ole ilmeisesti edullisin ottaa hankintayksikkö mahdollisissa jatkoneuvotteluissa tasapuolisesti huomioon ja käsittelee kaikki keskenään kilpailukykyiset tarjoukset;

(h) Hankintayksikköjen olisi normaalisti pidätyttävä tekemästä hankintasopimuksia ehdolla, että myyjä järjestää tilaisuuksia vastaostoihin tai täyttää vastaavia ehtoja. Niissä määrältään rajoitetuissa tapauksissa, joissa tällaiset ehdot ovat osana hankintasopimusta, asianomaiset sopimuspuolet rajoittavat vastaostot kohtuulliseen osuuteen sopimussummasta eivätkä suosi yhden sopimuspuolen myyjiä minkään muun osapuolen myyjien kustannuksella. Teknologian lisenssiointia ei normaalisti tulisi käyttää hankintasopimuksen myöntämisen ehtona, vaan niiden tapauksien, joissa sitä vaaditaan tulisi olla niin harvoin toistuvia kuin mahdollista, eikä yhden sopimuspuolen myyjiä saa suosia minkään muun sopimuspuolen myyjien kustannuksella.

Suoran hankinnan käyttö

15. Avointa ja valikoivaa hankintamenettelyä sääteleviä kohtien 1 - 14 määräyksiä ei tarvitse soveltaa seuraavissa tapauksissa edellyttäen, että suoraa hankintaa ei käytetä tarkoituksella välttää suurinta mahdollista kilpailua tai tavalla, joka syrjisi ulkomaisia myyjiä keskenään tai suojelisi kotimaisia tuottajia:

(a) mikäli avoimessa tai valikoivassa hankintamenettelyssä ei saada tarjouksia tai mikäli jätetyt tarjoukset ovat olleet joko salaa sovittuja tai eivät ole tarjouspyynnön oleellisten vaatimusten mukaisia tai ovat peräisin myyjiltä, jotka eivät vastaa osallistumiselle tämän sopimuksen mukaisesti asetettuja ehtoja, kuitenkin edellyttäen, että alkuperäisen tarjouspyynnön vaatimuksia ei olennaisesti muuteta tehdyssä hankintasopimuksessa;

(b) mikäli tuotteet ovat taideteoksia tai niitä voi tekijänoikeuksiin kuten patentteihin tai kustannusoikeuksiin liittyvistä syistä toimittaa vain tietty myyjä eikä kohtuullista korvaavaa vaihtoehtoa ole;

(c) sikäli kuin on aivan välttämätöntä, milloin tuotteita ei voitaisi hankintayksikölle ennalta-arvaamattomien tapahtumien aiheuttaman äärimmäisen kiireen takia saada avoimen tai valikoivan tarjousmenettelyn keinoin;

(d) alkuperäisen myyjän hoitamissa lisätoimituksissa, joiden tarkoituksena on joko korvata tai lisätä olemassaolevia tarvikkeita tai laitteiden osia tai laajentaa olemassaolevia laitteita, mikäli myyjän vaihtaminen pakottaisi hankintayksikön ostamaan laitteita, joita ei voitaisi käyttää tai vaihtaa jo olemassaolevien laitteiden kanssa;

(e) mikäli hankintayksikkö hankkii prototyyppejä tai nollasarjaan kuuluvan tuotteen, joka on kehitetty sen pyynnöstä erityisen tutkimus-, kokeilu- tai koevalmistussopimuksen kestäessä ja puitteissa. Kun tällaiset sopimukset on täytetty, on tuotteiden jatkohankinnat suoritettava tämän artiklan kohtien 1 - 14 mukaisesti. (Nollasarjan koevalmistus voi käsittää rajoitettua tuotantoa kenttätestauksen tulosten selvittämiseksi ja sen osoittamiseksi, että tuote on sopiva valmistettavaksi suurina määrinä ja täyttää hyväksyttävät laatustandardit. Se ei käsitä joukkotuotantoa kaupallisen elinkelpoisuuden toteamiseksi tai tutkimus- ja kehittämiskustannusten kattamiseksi.)

16. Hankintayksiköt laativat kirjallisen raportin jokaisesta tämän artiklan kohdan 15 mukaisesti tehdystä hankintapäätöksestä. Jokaisen raportin on sisällettävä hankintayksikön nimi, hankittujen tavaroiden arvo ja laatu, alkuperämaa ja ilmoitus tämän artiklan kohdan 15 mukaisista menettelyperusteista. Tämä raportti jää asianomaisten hankintayksikköjen haltuun ja on hankintayksiköstä vastuussa olevien valtion viranomaisten käytettävissä, jotta sitä voidaan tarvittaessa käyttää tämän sopimuksen artiklojen VI ja VII mukaisissa menettelyissä.

Artikla VI
Tiedottaminen ja tarkastelu

1. Kaikki julkisia hankintoja koskevat tämän sopimuksen piiriin kuuluvat lait, säännökset, oikeudenpäätökset, yleiset hallinnolliset soveltamismääräykset ja kaikki menettelyt (mukaanlukien sopimusten standardimääräykset) on sopimuspuolten viipymättä julkaistava asianomaisessa liitteessä IV mainituissa julkaisuissa siten, että muut sopimuspuolet ja myyjät pystyvät tutustumaan niihin. Sopimuspuolet ovat valmiit pyynnöstä selittämään kaikille muille sopimuspuolille julkisia hankintoja koskevia menettelytapojaan. Hankintayksiköt ovat valmiit pyynnöstä selittämään kaikille sopimuspuolina olevista maista peräisin oleville myyjille hankintakäytäntöään ja menettelytapojaan.

2. Hankintayksiköt antavat jokaisen myyjän pyynnöstä asiaankuuluvia tietoja syistä, miksi sen hakemus hyväksyttyjen myyjien luetteloon pääsemiseksi hylättiin, tai miksi sitä ei pyydetty jättämään tai sen ei sallittu jättää tarjousta.

3. Hankintayksiköt tiedottavat viipymättä, mutta kuitenkin viimeistään seitsemän päivän kuluessa hankintasopimuksen tekemisestä hylätyille tarjouksentekijöille kirjallisella tiedonannolla tai julkisella ilmoituksella, että hankintasopimus on tehty.

4. Hylätyn tarjouksentekijän pyynnöstä hankintayksikkö antaa sille viipymättä asiaankuuluvia tietoja syistä, miksi sen tarjousta ei valittu, mukaanlukien tietoja valitun tarjouksen ominaisuuksista ja suhteellisista eduista sekä ilmoittaa voittaneen tarjouksentekijän nimen.

5. Hankintayksiköt perustavat yhteyspisteen antamaan lisätietoja kaikille hylätyille tarjouksentekijöille, jotka ovat tyytymättömiä tarjouksensa hylkäämisestä annettuun selitykseen tai joilla voi olla lisäkysymyksiä hankintapäätöksen tekemisestä. On myös varauduttava hankintatapahtuman missä tahansa vaiheessa esiintulevien valitusten kuulemiseen ja tarkastelemiseen, jotta varmistetaan mahdollisimman suuressa määrin, että tämän sopimuksen piiriin kuuluvat riidat ratkaistaan tasapuolisesti ja viivyttelemättä asianomaisten myyjien ja hankintayksikköjen välillä.

6. Sopimuspuolena oleva hallitus, jonka alainen hylätty myyjä on, voi aiheuttamatta haittaa artiklan VII määräyksille pyytää hankintapäätöksen tekemisestä lisätietoja, jotka voivat olla välttämättömiä, jotta varmistettaisiin, että hankinta tehtiin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti. Tässä tarkoituksessa ostajamaan hallituksen on annettava tietoja sekä voittaneen tarjouksen ominaisuuksista että suhteellisista eduista sekä ilmoitettava sopimushinta. Hylätyn tarjouksentekijän hallitus voi normaalisti paljastaa viimeksimainitun tiedon edellyttäen, että se käyttää tätä oikeutta harkiten. Tapauksissa, joissa tämän tiedon luovuttaminen haittaisi kilpailua tulevista hankinnoista, ei tätä tietoa saa paljastaa, paitsi sen jälkeen kun on neuvoteltu hylätyn tarjouksentekijän hallitukselle tiedot antaneen osapuolen kanssa ja saatu sen suostumus.

7. Tehtyjä yksittäisiä hankintapäätöksiä koskevia käytettävissä olevia tietoja on annettava pyynnöstä kaikille muille sopimuspuolille.

8. Mitään sopimuspuolille annettuja luottamuksellisia tietoja, jotka estäisivät lakien täytäntöönpanon tai olisivat muutoin vastoin yleistä etua tai aiheuttaisivat haittaa tiettyjen julkisten tai yksityisten yritysten lainmukaisille kaupallisille eduille tai voisivat aiheuttaa haittaa myyjien väliselle tasapuoliselle kilpailulle, ei saa paljastaa ilman tiedon antaneen sopimuspuolen virallista valtuutusta.

9. Sopimuspuolet kokoavat ja antavat komitealle vuosittain tilastotietoja hankinnoistaan. Näiden raporttien on sisällettävä seuraavia tietoja kaikkien tämän sopimuksen piiriin kuuluvien hankintayksikköjen tekemistä hankinnoista:

(a) kokonaistilastot sekä kynnysarvoa pienempien että suurempien tehtyjen hankintojen arvioidusta arvosta;

(b) tilastot kynnysarvoa suurempien tehtyjen hankintojen lukumäärästä ja arvosta hankintayksiköittäin, tuoteluokittain ja joko voittaneen tarjouksen kansallisuuden tai tuotteen alkuperämaan mukaan jaoteltuna, vakiintuneen kaupan luokittelujärjestelmän tai muun tarkoituksenmukaisen luokittelujärjestelmän mukaisesti;

(c) lukumäärää ja arvoa koskevat tilastot tehdyistä hankinnoista, jotka on tehty kunkin artiklan V kohdassa 15 mainitun edellytyksen nojalla.

Artikla VII
Velvoitteiden täytäntöönpano

Instituutiot

1. Tällä sopimuksella perustetaan Julkisten hankintojen komitea (jota tässä sopimuksessa kutsutaan "komiteaksi"), joka koostuu kaikkien sopimuspuolten edustajista. Tämä komitea valitsee puheenjohtajansa ja kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa suodakseen sopimuspuolille tilaisuuden neuvotteluihin kaikista sopimuksen soveltamiseen tai sen tavoitteiden edistämiseen liittyvistä asioista sekä suorittamaan muut mahdolliset sopimuspuolten sille osoittamat tehtävät.

2. Komitea voi perustaa tilapäisiä paneeleja tämän artiklan kohdassa 8 esitetyllä tavalla ja siinä mainittuihin tarkoituksiin sekä työryhmiä tai muita apuelimiä, jotka suorittavat komitean niille mahdollisesti antamia tehtäviä.

Neuvottelut

3. Jokainen sopimuspuoli harkitsee myönteisesti toisen osapuolen tekemiä esityksiä ja antaa riittävästi tilaisuuksia niistä neuvottelemiseksi, koskivatpa ne mitä tahansa tämän sopimuksen soveltamiseen liittyvää asiaa.

4. Jos sopimuspuoli katsoo, että sille välittömästi tai välillisesti tämän sopimuksen perusteella kuuluva jokin etu mitätöidään tai sitä vahingoitetaan, tai jos sopimuspuoli tai sopimuspuolet estävät tämän sopimuksen jonkin tavoiteen saavuttamisen, se voi, saavuttaakseen asiassa keskinäisesti tyydyttävän ratkaisun, pyytää kirjallisesti neuvotteluja kysymyksessä olevan sopimuspuolen tai -puolten kanssa. Jokainen sopimuspuoli harkitsee myönteisesti toisen sopimuspuolen esittämää neuvottelupyyntöä. Asianomaiset sopimuspuolet aloittavat pyydetyt neuvottelut viipymättä.

5. Tietystä tämän sopimuksen toimintaan vaikuttavasta asiasta neuvottelevat sopimuspuolet antavat sitä koskevia tietoja artiklan VI kohdan 8 määräysten mukaisesti ja pyrkivät saamaan nämä neuvottelut päätökseen kohtuullisen lyhyessä ajassa.

Riitojen ratkaiseminen

6. Ellei asianomaisia sopimuspuolia tyydyttävää ratkaisua ole kohdan 4 mukaisissa neuvotteluissa saavutettu, komitea kokoontuu riidan minkä tahansa osapuolen pyynnöstä kolmenkymmenen päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta tutkimaan asiaa helpottaakseen keskinäisesti tyydyttävän ratkaisun saavuttamista.

7. Ellei komitean suorittaman yksityiskohtaisen kohdan 6 mukaisen tutkimuksen jälkeen kolmen kuukauden kuluessa saavuteta sopimuspuolia tyydyttävää ratkaisua, komitea perustaa riidan minkä tahansa osapuolen pyynnöstä paneelin

(a) tutkimaan asiaa,

(b) neuvottelemaan säännöllisesti riidan osapuolten kanssa ja varaa niille täydet mahdollisuudet saavuttaa keskinäisesti tyydyttävä ratkaisu,

(c) antamaan lausunnon asiaan liittyvistä tämän sopimuksen soveltamista koskevista tosiseikoista ja tekemään sellaisia päätöksiä, jotka auttavat komiteaa antamaan suosituksia ja tekemään päätöksiä.

8. Helpottaakseen paneelin asettamista komitean puheenjohtaja ylläpitää epävirallista suuntaa-antavaa luetteloa hallitusten virkamiehistä, joilla on kokemusta kaupallisten suhteiden alalta. Tässä luettelossa voi esiintyä myös muita henkilöitä kuin hallitusten virkamiehiä. Tässä yhteydessä jokaista sopimuspuolta pyydetään kunkin vuoden alussa ilmoittamaan komitean puheenjohtajalle yhden tai kahden sellaisen henkilön nimet, jotka sopimuspuolet olisivat halukkaat antamaan käytettäväksi tällaiseen työhön. Kun paneeli on kohdan 7 mukaisesti perustettu, puheenjohtaja ehdottaa seitsemän päivän kuluessa riidan osapuolille kolmesta tai viidestä jäsenestä, mieluimmin hallitusten virkamiehistä, koostuvaa paneelia. Osapuolet, joita asia välittömästi koskee, vastaavat seitsemän päivän kuluessa paneelin jäseniä koskeviin puheenjohtajan esityksiin, eivätkä vastusta esityksiä muuten kuin pakottavista syistä.

Niiden maiden kansalaisia, joiden hallitukset ovat riidan osapuolina, ei voida valita tätä riitaa käsittelevän paneelin jäseniksi. Paneelin jäsenet toimivat henkilökohtaisessa ominaisuudessaan eivätkä hallitusten tai minkään järjestön edustajina. Hallitukset tai järjestöt eivät tämän vuoksi saa antaa heille paneelin käsiteltävänä olevaa asiaa koskevia ohjeita.

9. Kukin paneeli kehittää omat menettelytapansa. Kaikkien sopimuspuolten, joilla on asiassa olennaisia etuja valvottavanaan ja jotka ovat ilmoittaneet tämän komitealle, on saatava tilaisuus tulla kuulluksi. Kun paneeli voi neuvotella kenen kanssa tahansa ja pyytää tietoja mistä tahansa asianmukaisesti katsomastaan lähteestä. Ennen kuin paneeli pyytää tällaisia tietoja jonkun sopimuspuolen tuomiovallan alaisesta lähteestä, sen on tiedotettava asiasta tämän sopimuspuolen hallitukselle. Kaikki sopimuspuolet vastaavat viipymättä ja täydellisesti kaikkiin paneelin välttämättömiksi ja asianmukaisiksi katsomia tietoja koskeviin pyyntöihin. Paneelille annettuja luottamuksellisia tietoja ei saa paljastaa ilman tiedot antaneen hallituksen tai henkilön virallista valtuutusta. Milloin tällaisia tietoja paneelilta pyydetään, mutta tietojen luovuttamiseen ei ole valtuutusta, annetaan tiedoista- ei-luottamuksellinen yhteenveto, jonka luovuttamiseen tiedot antanut hallitus tai henkilö on antanut luvan.

Milloin riitaan ei voida löytää keskinäisesti tyydyttävää ratkaisua tai milloin riita liittyy tämän sopimuksen tulkintaan, paneelin olisi ensin esitettävä raporttinsa kuvaileva osa asianomaisille sopimuspuolille, minkä jälkeen sen olisi esitettävä riidan osapuolille johtopäätöksensä tai luonnos niistä kohtuullisessa ajassa ennen niiden jakamista komitealle. Milloin sopimuksen tulkinta ei ole kysymyksessä ja milloin asiassa on päästy kahdenväliseen sopimukseen, paneelin raportti voidaan rajoittaa tapauksen lyhyeen kuvaukseen ja toteamukseen, että ratkaisuun on päästy.

10. Paneelin tarvitsema aika vaihtelee tapauksen mukaan. Paneelin olisi pyrittävä esittämään päätöksensä, ja milloin se on tarkoituksenmukaista, suosituksensa komitealle ilman tarpeetonta viivytystä, normaalisti neljän kuukauden kuluessa paneelin asettamisesta ottaen huomioon komitean velvollisuus varmistaa nopeasti sovinto kiireellisissä tapauksissa.

Täytäntöönpano

11. Kun tutkimus on suoritettu tai kun paneelin, työryhmän tai muun apuelimen raportti esitetään komitealle, komitea ottaa asian viipymättä harkittavaksi. Näiden raporttien osalta komitea ryhtyy normaalisti kolmenkymmenen päivän kuluessa raportin vastaanottamisesta, ellei komitea tätä määräaikaa pidennä, asianmukaisiin toimenpiteisiin, joihin kuuluu:

(a) lausunto asiaa koskevista tosiseikoista

(b) suosituksia yhdelle tai useammalle sopimuspuolelle; ja/tai

(c) mikä tahansa muu päätös, jonka se katsoo asianmukaiseksi.

Kaikilla komitean suosituksilla on pyrittävä asian myönteiseen ratkaisuun tämän sopimuksen toimintaa koskevien määräysten ja sen johdannossa esitettyjen tavoitteiden pohjalta.

12. Jos sopimuspuoli, jolle suositukset on osoitettu, katsoo, ettei se kykene soveltamaan niitä käytäntöön, sen olisi viipymättä esitettävä komitealle kirjalliset perustelut siihen. Tässä tapauksessa komitea harkitsee, mitkä jatkotoimenpiteet ovat asianmukaisia.

13. Komitea valvoo jatkuvasti kaikkia asioita, joista se on antanut suosituksia tai tehnyt päätöksiä.

Oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino

14. Jos riidan osapuoli tai osapuolet eivät hyväksy komitean suosituksia, ja jos komitea katsoo olosuhteet niin vakaviksi, että toimenpide on oikeutettu, se voi valtuuttaa yhden tai useamman sopimuspuolen jättämään toistaiseksi soveltamatta tätä sopimusta kokonaan tai osittain ja sellaiseksi ajaksi kuin on välttämätöntä johonkin tai joihinkin sopimuspuoliin nähden sen mukaan kuin olosuhteiden mukaan päätetään asianmukaiseksi.

Artikla VIII
Sopimuksen poikkeukset

1. Minkään tämän sopimuksen määräyksen ei saa tulkita estävän sopimuspuolta ryhtymästä sellaiseen toimenpiteeseen tai olemaan paljastamatta sellaisia tietoja, joita se pitää välttämättöminä suojellakseen oleellisia turvallisuusetujaan, jotka liittyvät aseiden, ampumatarvikkeiden tai sotatarvikkeiden hankintaan tai kansallisen turvallisuuden tai kansallisten puolustustarpeiden kannalta välttämättömiin hankintoihin.

2. Edellyttäen, ettei toimenpiteitä sovelleta tavalla, joka muodostuisi syrjintäkeinoksi sellaisten maiden välillä, joissa vallitsevat samat olosuhteet tai kansainvälisen kaupan verhotuksi rajoittamiseksi, minkään tämän sopimuksen määräyksen ei saa tulkita estävän sopimuspuolta määräämästä sovellettavaksi tai panemasta täytäntöön toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä julkisen moraalin, yleisen järjestyksen tai turvallisuuden, ihmisten, eläinten tai kasvien elämän tai terveyden tai henkisen ominaisuuden suojelemiseksi, tai jotka koskevat vammaisten henkilöiden, hyväntekeväisyysjärjestöjen tai vankityövoiman valmistamia tuotteita.

Artikla IX
Loppumääräykset

1. Hyväksyminen ja liittyminen

(a) Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamalla tai muutoin tapahtuvaa hyväksymistä varten GATTin sopimuspuolten hallituksille ja Euroopan talousyhteisölle, joiden sovitut hankintayksikköluettelot sisältyvät liitteeseen I.

(b) Jokainen GATTin sopimuspuolen hallitus, joka ei ole tämän sopimuksen sopimuspuoli, voi liittyä siihen asianomaisen hallituksen ja tämän sopimuksen sopimuspuolten kesken sovittavin ehdoin. Liittyminen tapahtuu tallettamalla GATTin SOPIMUSPUOLTEN pääjohtajan haltuun liittymisasiakirja, jossa sovitut ehdot esitetään.

(c) Tämä sopimus on avoin allekirjoittamalla tai muutoin tapahtuvaa hyväksymistä varten GATTin väliaikaisesti liittyneille hallituksille, joiden sovitut hankintayksikköluettelot sisältyvät liitteeseen I, tämän sopimuksen mukaisten oikeuksien ja velvoitteiden tehokkaaseen soveltamiseen liittyvin ehdoin, joissa otetaan huomioon niiden väliaikaista liittymistä koskevan asiakirjan oikeudet ja velvoitteet.

(d) Tämä sopimus on avoin liittymistä. varten jokaiselle muulle hallitukselle tämän hallituksen ja sopimuspuolten kesken sovittavin, tämän sopimuksen mukaisten oikeuksien ja velvoitteiden tehokkaaseen soveltamiseen liittyvin ehdoin tallettamalla GATTin SOPIMUSPUOLTEN pääjohtajan haltuun liittymisasiakirja, jossa sovitut ehdot esitetään.

(e) Hyväksymiseen nähden sovelletaan Yleissopimuksen artiklan 26: 5 (a) ja (b) määräyksiä.

2. Varaumat

Varaumia ei saa tehdä mihinkään tämän sopimuksen määräyksiin.

3. Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan 1. tammikuuta 1981 niiden hallitusten (Tämän sopimuksen tarkoittamassa mielessä termin "hallitus" katsotaan sisältävän Euroopan talousyhteisön toimivaltaiset viranomaiset.) osalta, jotka ovat sen mainittuun päivään mennessä hyväksyneet tai siihen liittyneet. Jokaisen muun hallituksen osalta sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun asianomainen hallitus on sen hyväksynyt tai siihen liittynyt.

4. Kansallinen lainsäädäntö

(a) Jokaisen tämän sopimuksen hyväksyvän tai siihen liittyvän hallituksen on varmistettava, että sen lait, säännökset ja hallinnolliset menettelyt sekä tähän sopimukseen liitettyyn luetteloon sisältyvien tämän hallituksen hankintayksikköjen säännöt, menettelyt ja käytäntö ovat tämän sopimuksen määräysten mukaisia viimeistään tämän sopimuksen tullessa asianomaisen hallituksen osalta voimaan.

(b) Jokainen sopimuspuoli tiedottaa komitealle kaikista sellaisten lakiensa ja säännöksiensä muutoksista, jotka liittyvät tähän sopimukseen sekä muutoksista näiden lakiensa ja säännöstensä soveltamisessa.

5. Korjaukset tai muutokset

(a) Tämän sopimuksen liitteitä I - IV koskevat luonteeltaan puhtaasti muodolliset korjaukset ja vähäpätöiset muutokset on ilmoitettava komitealle ja ne tulevat voimaan edellyttäen, että niitä ei kolmenkymmenen päivän kuluessa vastusteta.

(b) Hankintayksikköluetteloja koskevia muita kuin kohdassa (a) mainittuja muutoksia voidaan tehdä vain poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tällaisissa tapauksissa sopimuspuoli, joka ehdottaa hankintayksikköluetteloitaan muutettaviksi, ilmoittaa siitä komitean puheenjohtajalle, joka kutsuu komitean koolle viipymättä. Sopimuspuolet harkitsevat suunniteltua muutosta ja siitä aiheutuvia korvausjärjestelyjä tarkoituksenaan ylläpitää ennen muutosta vallinneeseen, tässä sopimuksessa edellytettyyn keskinäisesti sovittuun hankintakatteeseen verrattavissa oleva hankintakatteen taso. Siinä tapauksessa, että tehdystä tai suunnitellusta muutoksesta ei päästä sopimukseen, asian käsittelyä voidaan jatkaa tämän sopimuksen artiklaan VII sisältyvien määräysten mukaisesti ottaen huomioon tarve ylläpitää oikeuksien ja velvoitteiden tasapaino mahdollisimman korkealla tasolla.

6. Tarkastelut ja neuvottelut

(a) Komitea tarkastelee vuosittain tämän sopimuksen soveltamista ja toimintaa ottaen huomioon sen tavoitteet. Komitea tiedottaa vuosittain GATTin SOPIMUSPUOLILLE näiden tarkastelujen kattamien ajanjaksojen aikana tapahtuneesta kehityksestä.

(h) Viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta ja sen jälkeen määräajoin sopimuspuolet ryhtyvät jatkoneuvotteluihin tarkoituksenaan laajentaa ja parantaa sopimusta keskinäisen vastavuoroisuuden pohjalta kiinnittäen huomiota artiklan III kehitysmaita koskeviin määräyksiin. Tässä yhteydessä komitea tutkii varhaisessa vaiheessa mahdollisuuksia laajentaa tämän sopimuksen alaa koskemaan palvelussopimukset.

7. Muutokset

Sopimuspuolet voivat muuttaa tätä sopimusta kiinnittäen huomiota muun muassa sen soveltamisessa saavutettuihin kokemuksiin. Tällainen muutos, kun sopimuspuolet ovat siihen komitean vahvistamien menettelytapojen mukaisesti suostuneet, ei tule minkään sopimuspuolen osalta voimaan ennenkuin tämä on sen hyväksynyt.

8. Irtisanominen

Jokainen sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen. Irtisanominen tulee voimaan kuudenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun GATTin SOPIMUSPUOLTEN pääjohtaja on vastaanottanut kirjallisen irtisanomisilmoituksen. Jokainen sopimuspuoli voi tällaisen ilmoituksen vastaanotettuaan pyytää komitean koollekutsumista välittömästi.

9. Tämän sopimuksen soveltamatta jättäminen tiettyjen sopimuspuolten välillä

Tätä sopimusta ei sovelleta kahden sopimuspuolen välillä, jos jompikumpi sopimuspuolista samalla kun se joko hyväksyy tämän sopimuksen tai liittyy siihen, ei suostu tällaiseen soveltamiseen.

10. Huomautukset ja liitteet

Tämän sopimuksen huomautukset ja liitteet ovat sen erottamaton osa.

11. Sihteeristö

Tämän sopimuksen sihteeristönä toimii GATTin sihteeristö.

12. Tallettaminen

Tämä sopimus talletetaan GATTin SOPIMUSPUOLTEN pääjohtajan haltuun, joka toimittaa viipymättä jokaisella tämän sopimuksen sopimuspuolelle ja jokaiselle GATTin sopimuspuolelle oikeaksi todistetut jäljennökset siitä, jokaisesta siihen tämän artiklan kohdan 5 mukaisesti tehdystä korjauksesta tai muutoksesta, jokaisesta siihen tämän artiklan kohdan 7 mukaisesti tehdystä muutoksesta, jokaisesta liittymistä tai hyväksymistä koskevasta tämän artiklan kohdan 1 mukaisesta ilmoituksesta ja jokaisesta tämän artiklan kohdan 8 mukaisesta irtisanomisesta.

13. Rekisteröinti

Tämä sopimus rekisteröidään Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan Artiklan 102 mukaisesti.

Tehty Genevessä 12. päivänä huhtikuuta 1979 yhtenä englannin-, ranskan- ja espanjankielisenä kappaleena jokaisen tekstin ollessa todistusvoimainen, ellei liitteenä olevien hankintayksikköluettelojen osalta toisin määrätä.

Huomautuksia

Artikla I, kohta 1

Kiinnittäen huomiota sidottuun apuun liittyviin yleispoliittisiin näkökohtiin, mukaanlukien kehitysmaiden tavoite tällaisen avun saamiseksi sitomattomaksi tätä sopimusta ei sovelleta hankintoihin, jotka on tehty kehitysmaille annetun sidotun avun edistämiseksi niin kauan kuin sopimuspuolet sitä harjoittavat.

Artikla V, kohta 14 (b)

Kiinnittäen huomiota kehitysmaiden yleispoliittisiin näkökohtiin julkisten hankintojen osalta todetaan, että kehitysmaat voivat artiklan V kappaleen 14 (h) nojalla vaatia sopimusten tekemisen ehtona kotimaisuuden, vastaostojen tai teknologian lisenssioinnin sisällyttämistä tarjouksiin. Todetaan, että yhden sopimuspuolen myyjiä ei saa suosia minkään muun sopimuspuolen myyjien kustannuksella.

Liite I Artiklan I kohdassa 1 (c) tarkoitetut hankintayksikköluettelot

(Vrt. osapuoliluettelo, FSOP SopS:84/1980)

ITÄVALTA

I. Federal Chancellery

Austrian Central Statistical Office

II. Federal Ministry of Foreign Affairs

Procurement Office

III. Federal Ministry of the Interior

Procurement Office

IV. Federal Ministry of Justice

Procurement Office

V. Federal Ministry of Social Affairs

Procurement Office

VI. Federal Ministry of Health and Environment

Procurement Office

KANADA

1. Department of Agriculture

2. Department of Consumer and Corporate Affairs

3. Department of Energy, Mines and Resources

mukaanlukien:

Atomic Energy Control Board

Energy Supplies Allocation Board

National Energy Board

4. Department of Employment and Immigration

mukaanlukien:

Immigration Appeal Board

Canada Employment and Immigration

Commission

5. Department of External Affairs

6. Department of Finance

mukaanlukien:

Department of Insurance

Anti-Inflation Board

Anti-Dumping Tribunal

Municipal Development and Loan Board

Tariff Board

7. Department of Fisheries and Environment (paitsi Fisheries and Marine Service)

mukaanlukien:

Fisheries Price Support Board

8. Department of Indian Affairs and Northern Development

9. Department of Industry, Trade and Commerce

mukaanlukien:

Statistics Canada

Machinery and Equipment Advisory

Board

10. Department of Justice

mukaanlukien:

Canadian Human Rights Commission

Criminal Code Revision Commission

Statute Revision Commission

Supreme Court of Canada

11. Department of Labour

mukaanlukien:

Canada Labour Relations Board

12. Department of National Defence *

mukaanlukien:

Defence Construction (1951) Limited

13. Department of National Health and Welfare

mukaanlukien:

Medical Research Council

Office of the Coordinator, Status of Women

14. Department of National Revenue

15. Department of Post Office (Department of Post Office on tässä luettelossa sillä ehdolla, että sen mahdollisesti lakatessa olemasta valtion virasto artiklan IX kohdan 5 (b) määräyksiä ei sovelleta.)

16. Department of Public Works

17. Department of Regional Economic Expansion

18. Department of Secretary of State of Canada

mukaanlukien:

National Library

National Museums of Canada

Public Archives

Public Service Commission

Office of the Representation Commissioner

19. Department of Solicitor General

mukaanlukien:

Royal Canadian Mounted Police *

Canadian Penitentiary Service

National Parole Board

20. Department of Supply and Services (hankkiessaan itselleen)

mukaanlukien:

Canadian Government Specifications Board

21. Department of Veterans Affairs

mukaanlukien:

Director of Veterans Land Act

Director of Soldier Settlement

22. Auditor General of Canada

23. National Research Council

24. Privy Council Office

mukaanlukien:

Canada Intergovernmental Conference Secretariat

Commissioner of Official Languages

Economic Council

Public Service Staff Relations Board

Federal Provincial Relations Office

Office of the Governor General's Secretary

Task Force on Canadian Unity

25. National Capital Commission

26. Ministry of State for Science and Technology

mukaanlukien:

Science Council

27. National Battlefields Commission

28. Office of the Chief Electoral Officer

29. Treasury Board

30. Canadian International Development Agency (hankkiessaan itselleen)

31. Natural Sciences and Engineering Research Council

32. Social Sciences and Humanities Research Council

* Seuraavat puolustusministeriön ja Kuninkaallisen ratsupoliisin (RCMP) hankinnat tuotteet sisällytetään tämän sopimuksen piiriin artiklan VIII kohdan 1 mukaisesti (numerot viittaavat liittovaltion hankintakoodiin).

22. Rautatiekalusto

23. Autot, moottoripyörät ja polkupyörät (paitsi alaluokkaan 2310 kuuluvat linja-autot, alaluokkiin 2320 ja 2330 kuuluvat sotilaskuorma-autot ja -perävaunut sekä alaluokkaan 2350 kuuluvat taistelu-, hyökkäys- ja taktiset kiskoajoneuvot)

24. Traktorit

25. Ajoneuvojen osat

26. Ulko- ja sisärenkaat

29. Moottorien varusteet

30. Mekaaniset voimansiirtolaitteet

32. Puuntyöstökoneet ja -laitteet

34. Metallinkäsittelykoneet

35. Palvelualojen ja kaupan laitteet

36. Muun teollisuuden koneet

37. Maatalouskoneet ja -laitteet

38. Rakennus- ja kaivannaisteollisuuden sekä maanteiden kunnossapitolaitteet

39. Materiaalinsiirtolaitteet

40. Köydet, kaapelit, ketjut ja niiden varusteet

41. Jäähdytys- ja ilmastointilaitteet

42. Tulensammutus-, pelastus- ja suojeluvälineet

(paitsi 4220: meripelastus- ja sukellusvälineet

4230: saasteenpoisto- ja kyllästyslaitteet)

43. Pumput ja kompressorit

44. Höyrykattilat, kuivauslaitteet ja ydinreaktorit

45. Lämmitys-, vesi- ja viemärilaitteet

46. Vedenpuhdistus- ja jätevesien käsittelylaitteet

47. Putket, letkut ja niiden varusteet

48. Venttiilit

49. Huolto- ja korjauslaitteet

52. Mittausvälineet

53. Pienmetallitarvikkeet ja hiontavälineet

54. Tehdasvalmisteiset rakennelmat ja rakennustelineet

55. Puutavara ja viilut

56. Rakennusaineet ja -tarvikkeet

61. Voima- ja jakelulaitteet, sähköjohtimet

62. Valaisimet ja lamput

63. Hälytys- ja merkinantojärjestelmät

65. Lääke-, hammaslääke- ja eläinlääketieteelliset laitteet ja tarvikkeet

66. Mittarit ja laboratoriovälineet

(paitsi: 6615 Automaattiohjauslaitteet ja lentokoneiden hyrrät

6665 hälyttimet)

67. Valokuvauslaitteet

68. Kemikaalit ja kemialliset tuotteet

69. Koulutus-, harjoitus- ja havaintovälineet

70. Yleiskäyttöiset automaattiset tietojenkäsittelylaitteet, -tarvikkeet ja apuvälineet

(Paitsi: 7010 Atk-keskusyksiköt)

71. Huonekalut ja kalusteet

72. Sisustustavarat ja -tarvikkeet

73. Ruoanvalmistus- ja tarjoiluvälineet

74. Toimistokoneet, kortistointilaitteet ja automaattiset tietojenkäsittelylaitteet

75. Toimistotarvikkeet ja -kojeet

76. Kirjat, kartat ja muut painotuotteet

(paitsi 7650: piirrokset ja erittelyt)

77. Soittimet, levysoittimet ja kotikäyttöön tarkoitetut radiot

78. virkistys- ja urheiluvälineet

79. Puhdistusvälineet ja -tarvikkeet

80. Maalausvälineet, maalit, suoja- ja tiivistysaineet sekä liimat

81. Kuljetussäiliöt, -laatikot ja pakkaustarvikkeet

85. Talouspaperit, -välineet sekä -tarvikkeet

87. Maatalouden materiaalit ja tarvikkeet

88. Elävät eläimet

91. Poltto- ja voiteluaineet, öljyt ja vahat

93. Ei-metallisista aineista valmistetut materiaalit

94. Ei-metalliset perusraaka-aineet

96. Malmit, kivennäiset niistä valmistetut alkutuotteet

99. Sekalaiset tuotteet

Yleinen huomautus

Edelläolevasta huolimatta tätä sopimusta ei sovelleta pienyrityksille varattuihin hankintasopimuksiin.

EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ

OSA I

Huomautuksia:

1. Tätä sopimusta ei sovelleta sen piiriin muuten kuuluvien hankintayksikköjen hankintoihin, jotka tehdään kansainvälisen järjestön puolesta ja sen erityisten menettelytapojen nojalla.

2. Tätä sopimusta ei sovelleta sen piiriin kuuluvien hankintayksikköjen sellaisiin maataloustuotteita koskeviin hankintoihin, jotka tehdään maatalouden tukiohjelmien ja elintarvikeohjelmien edistämiseksi.

BELGIA

I. Pysyvät ministeriöt

1. Services du Premier Ministre

2. Ministère des Affaires économiques

3. Ministère des Affairs étrangères, du Commerce extérieur et la Coopération au Développement

4. Ministère de l'Agriculture

5. Ministère des Classes moyennes

6. Ministère des Communications

7. Ministère de la Défense nationale (Tämän luettelon osaan II sisältyvät muut kuin sotatarvikkeet)

8. Ministère de l'Education nationale et de la Culture

9. Ministère de l'Emploi et du Travail

10. Ministère des Finances

11. Ministère de l'Intérieur

12. Ministère de la Justice

13. Ministère de la Prévoyance sociale

14. Ministère de la Santé publique et de l'Environnement

15. Ministère des Travaux publics

- Fonds de routes

- Régie de Batiments

16. Régie des postes (Vain postitoimi)

2. Luettelo olemassa olevista ministeriöistä, jotka suorittavat hankintoja I kohdassa lueteltujen hankintayksikköjen kautta

Premier Ministre

Vice-Premier Ministre et Ministre de la Fonction publique

Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale (Tämän luettelon osaan II sisältyvät muut kuin sotatarvikkeet)

Ministre de la Justice

Ministre des Affaires étrangères

Ministre des Affaires économiques

Ministre de la Prévoyance sociale et Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, adjoint au Ministre des Affaires vallonnes

Ministre des Communications

Ministre de l'Education nationale (Néerlandaise)

Ministre de l'Agriculture et des Classes Moyennes

Ministre de la Culture néerlandaise et Ministre des Affaires flamandes

Ministre de l'Education nationale (Française)

Ministre de la Santé Publique et de l'Environnement

Ministre des Finances

Ministre du Commerce extérieur

Ministre de la Coopération au Développement

Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones et Ministre des Affaires bruxelloises (Vain postitoimi)

Ministre des Pensions

Ministre de l'Emploi et du Travail

Ministre de l'Intérieur

Ministre de la Politique scientifique

Ministre de la Culture française

Ministre des Travaux publics et Ministre des Affaires vallonnes

Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale, adjoint au Ministre des Affaires wallonnes

Secrétaire d'Etat au Budget, adjoint au Premier Ministre, et Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale, adjoint au Ministre des Affaires flamandes

Secrétaire d'Etat à la Réforme des Institutions, adjoint au Premier Ministre

Secrétaire d'Etat à la Culture française, adjoint au Ministre de la culture française

Secrétaire d'Etat aux Affaires économique, adjoint au Ministre des Affaires économiques, et

Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, adjoint au Ministre des Affaires flamandes

Secrétaire d'Etat à la Réforme des Institutions, adjoint au Vice-Premier Ministre

Secrétaire d'Etat à la Culture néerlandaire adjoint au Ministre de la Culture néerlandaise, ja

Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, adjoint au Ministre des Affaires bruxelloises

3. Muita valtion virastoja

1. La Régie des Services frigorifiques de l'Etat belge

2. Fonds général des batiments scolaires de l'Etat

3. Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales

4. Institut national du Logement

5. Société nationale terrienne

6. Office national de Sécurité sociale

7. Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants

8. Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité

9. Caisse nationale des Pensions de Retraite et de Survie

10. Office national des pensions pour Travailleurs salariés

11. Caisse auxiliaire d'assurance Maladie-Invalidité

12. Fonds des Maladies Professionnelles

13. Caisse nationale de Crédit Professionnel

14. Caisse général d'Epargne et de Retraite

15. Office national des débouchés agricoles et horticoles

16. Office national du Lait et de ses dérivés

17. Office national de l'Emploi

TANSKA

Tanskan hallituksen hankintayksiköt

1. Prime Minister's Office

2. Ministry of Labour

4 osastoa ja laitosta

3. Ministry of Foreign Affairs

4. Ministry of Housing

1 osasto

5. Ministry of Finance

(3 osastoa)

Directorate for Government Procurement sekä Governmenr Printing Office

3 muuta laitosta

6. Ministry of Taxes and Duties

(2 osastoa)

5 osasto ja ja laitosta

7. Ministry of Fisheries

4 laitosta

8. Ministry of Commerce, Industry and Shipping

Research Establishment Risoe

20 osastoa ja laitosta

9. Ministry of the Interior

State Serum Institute

Danish National Civil Defence Directorate

3 muuta osastoa ja laitosta

10. Ministry of Justice

Office of the Chief of Danish Police

3 muuta osastoa ja laitosta

11. Ministry of Religious Affairs

12. Ministry of Agriculture

19 osastoa ja laitosta

13. Ministry of Environment

5 osastoa

14. Ministry of Greenland

Royal Greenland Trade Department (Ei koske jälleenmyyntiin tai myyntiin tarkoitettujen tuotteiden tuotantoon käytettyjä tavaroita)

Greenland Technical Organiation

2 muuta Iaitosta

15. Ministry of Cultural Affairs

2 osastoa ja useita valtion omistamia museoita ja korkeampaa opetusta antavia laitoksia

16. Ministry of Social Affairs

5 osastoa

17. Ministry of Education

University Hospital of Copenhagen

6 osastoa

11 yliopistoa ja muita korkeampaa opetusta antavia laitoksia

18. Ministry of Economic Affairs

(3 osastoa)

19. Ministry of Public Works (Paitsi Danish State Railways. Vain postitoimi)

valtion satamat ja lentokentät

4 osastoa ja useita laitoksia

20. Ministry of Defence (Tämän luettelon osaan II sisältyvät muut kuin sotatarvikkeet)

RANSKA

Hankintayksikköluettelo

1) Pääasialliset hankintayksiköt

A. Yleinen budjetti

Premier Ministre

Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de la condition fémine

Ministre de la justice

Ministre de la santé et de la famille

Ministre de l'intérieur

Ministre des affaires étrangères

Ministre de la défense (Tämän luettelon osaan II sisältyvät muut kuin sotatarvikkeet)

Ministre du travail et de la participation

Ministre de la coopération

Ministre de l'économie

Ministre du budget

Ministre de l'environnement et du cadre de vie

Ministre de l'éducation

Ministre des universités

Ministre de l'agriculture

Ministre de l'industrie

Ministre des transports

Ministre du commerce et de l'artisanat

Ministre du commerce extérieur

Ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs

Ministre de la culture et de la communication

Secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications (Vain postitoimi)

Secrétaire d'Etat aux anciens combattants

Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre

Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre

(Relations avec le Parlement)

Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre

(Recherche)

Secrétaire d'Etat auprès du Garde des sceaux Ministre de la justice

Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la santé et de la famille

Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'intérieur (Departments et territoires d'outremer)

Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'intérieur (Collectivités locales)

Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des affaires étrangères

Secrétaire d'Etat auprès du Ministre du travail et de la participation (Formation professionnel) Secrétaire d'Etat auprès du Ministre du travail et de la participation (Travailleurs manuels et imigrés) Secrétaire d'Etat auprès du Ministre du travail et de la participation (Emploi féminin) Secrètaire d'Etat auprès du Ministre de l'environnement et du cadre de vie (Logement) Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'environnement et du cadre de vie (Environnement)

Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'éducation

Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'agriculture

Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'industrie (Petite et moyenne industrie)

B. Liitebudjetti

Erikoisesti voidaan mainita:

- Imprimerie Nationale

C. Valtiovarainministeriön erikoistilit

Erikoisesti voidaan mainita:

- Fonds forestier national

- Soutien financier de l'industrie cinématographique

- Fonds spécial d'investissement routier

- Fonds national d'aménagement fondier et

- Union des groupements d'achats publics (UGAP)

2) Luonteeltaan hallinnolliset julkiset laitokset

Académie de France à Rome

Académie de Marine

Académie des Sciences d'outre-mer

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (A.C.O.S.S.)

Agences financières de bassins

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (A.N.A.C.T.)

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.)

Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.)

Agence nationale pour l'indemnisation des Francais d'outre-Mer (A.N.I.F.O.M.)

Assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.)

Bibliotheque nationale

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Bureau d'etudes des postes et télécommunications d'outre-Mer (B.E.P.T.O.M.)

Caisse d'aide à l'equipment des collectivités locales (C.A.E.C)

Caisse autonome de la reconstruction

Caisse des dépots et consignations

Caisse nationale des allocations familiales (C.N.A.F.)

Caisse nationale des autoroutes (C.N.A.)

Caisse rtationale d'surance-maladie des travailleurs Salariés (C.N.A.V.T.T.)

Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés (C.N.A.V.T.S.)

Caisse ntionale militaire de sécurité sociale (C.N.M.S.S.)

Caisse nationale des monuments historiques et des sites

Caisse nationale des télécommunications (Vain postitoimi)

Caisse de prets aux organismes H.L.M.

Casa de Velasque

Centre d' enseignement cotechnique de Ram bouillet

Centre d' etudes du milieu et de pédagogie appliquées du Ministère de l'agriculture

Centre d'etudes supérieures de sècurité sociale

Centres de formation professionelle agricole

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

Centre national de la cinématographie francaise

Céntre national d'etudes et de formation pour l'enfance inadaptée

Centre national d'etudes et d'expérimentation du machinisme agricole

Centre national d'etudes et de formation pour l'adaption scolaire et l'education spécialisée (C.N.E.F.A.S.E.S.)

Centre national de formation et de perfectionnement de's professeurs d'enseignement ménager et ménager agricole

Centre national des lettres

Centre national des documentation pédagogique

Centre national des oeuvres univesitaires et scolaires (C.N.O.U.S.)

Centre national d'ophtalmologie des QuinzeVingts

Centre national de préparation au professorat de travuax manuels educatifs et d'enseignement ménager

Centre national de la promotion rurale de Marmilhat

Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.)

Centres pédagogiques régionaux

Centre régional d'education populaire

Centres réionaux d'education physique et sportive (C.R.E.P.S.)

Centres régionaux des ouvres universitaires (C.R.O.U.S.)

Centres régionaux de la propriété forestière

Centre de sécuritè sociale des travailleurs Wigrants

Centres universitaires

Chancelleries des universités

Collèges

Collèges agricoles

Commission des opérations de Bourse

Conseil supérieur de la pêche

Conservatoire de l'Espace littoral et des rivages lacustres

Conservatoire national des arts et métiers

Conservatoire national supérieur de musique

Conservatoire National supérieur d'art dramatique

Domaine de Pompadour

Ecole centrale - Lyon

Ecole Centrale des arts et manufactures

Ecole française d'archéologie d'Athènes

Ecole française d'Extreme-Orient

Ecole française de Rome

Ecole des nautes etudes en sciences sociales

Ecole nationale d'administration

Ecole nationale de l'aviation civile (E.N.A.C.)

Ecole nationale des Chartes

Ecole nationale d'equitation

Ecole nationale féminine d'agronomie de Marmilhat (Puy-de-Dôme)

Ecole nationale féminine d'agronomia de Toulouse (Hte-Garonne)

Ecole nationale du génie rural et des eaux et forets (E.N.G.R.E.F.)

Ecoles nationales de l'industrie laitière

Ecoles nationales d'ingénieurs

Ecole nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires

Ecoles natlonales d'ingénieurs des travaux agricoles

Ecole nationale des ingénieurs des travaux ruraux et techniques sanitaires

Ecole nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forets (E.N.I.T.E.F.)

Ecole nationale de la magistrature

Ecoles nationales de la marine marchande

Ecole nationale de la santé publique (E.N.S.P.)

Ecole nationale de ski et d'alpinisme

Ecole nationale supérieure agronomique - Montpellier

Ecole nationale supérieure agronomique - Rennes

Ecole nationale supérieure des arts décoratifs

Ecole nationale supérieure des arts et industries - Strasbourg

Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix

Ecole nationale supérieure d'arts et métiers

Ecole nationale supérieure des beaux-arts

Ecole nationale supérieure des bibliothécaires

Ecole nationale supérieute de céramique industrielle - Sèvres

Ecole nationale supérieure de l'electronique et de ses applications (E.N.S.E.A.)

Ecole nationale supérieure d'horticulture

Ecole nationale supérieure des industries agricoles alimentaires

Ecole nationale supérieure du paysage

Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (E.N.S.S.A.A.)

Ecoles nationales vetérinaires

Ecoles nationales de perfectionnement

Ecoles nationales de premier degré

Ecole nationale de voirie

Ecoles normales d'instituteurs et d'institutrices

Ecoles normales supérieures

Ecole polytechnique

Ecole de sylviculture - Crogny (Aube)

Ecole technique professionelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

Ecole de viticulture et d'oenologie de la Tour Blanche (Gironde)

Ecole de viticulture - Avize (Marne)

Etablissement national de convalescentes du Vésinet (E.N.C.V.)

Etablissement national de convalescents de Saint-Maurice

Etablissement national des invalides de la Marine (E.N.I.M.)

Etablissement National de Koenigs Warter

Fondation Carnégie

Fondation Singer-Polignac

Fonds d'action sociale pour les travailleurs migrants

Hopital Hospice national Dufresne-Sommeiller

Institut d'elevage et de médecine vétérinaires des pays tropucaux (I.E.M.V.P.T.)

Institut français d'archélogie orientale du Caire

Institut géographique national

Institut industriel du Nord

Institut international d'administration publique (I.I.A.P.)

Institut national agronomique de Paris-Grignon

Institut national des appellations d'origine des vinst et eaux-de-vie (I.N.A.O.V.E.V.)

Institut national d'astronomie et de géophysique (I.N.A.G.)

Institut national de la consommation (I.N.C.)

Institut national d'education populaire (I.N.E.P.)

Institut national d'etudes démographiques (I.N.E.D.)

Institut national des jeunes aveugles - Paris

Institut national des jeunes sourdes - Bordeaux

Institut national des jeunes sourds - Chambéry

Institut national des jeunes sourds - Metz

Institut national des jeunes sourds - Paris

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.N3.)

Institut national de promotion supérieure agricole

Institut national de la propriété industrielle

Institut national de la recherche agronomique (I.N.R.P.)

Institut national de recherche pédagogique (I.N.R.P.)

Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.)

Institut national des sports

Instituts nationaux polytechniques

Instituts nationaux des sciences é appliquies

Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen

Institut de vecherches d'informatique et d'automatique (I.R.I.A.)

Institut de recherche des transports (I.R.T.)

Instituts regionaux d'administration

Institut scientifique et technique des pêeches maritimes (I.S.T.P.M.)

Institut supérieur des matériaux et dc la contruction mècanique de Saint-Quen

Lycées agricoles

Lycées classiques et modernes

Lycées d'enseignement professionnel

Lycées techniques

Musée de l'armée

Musée Gustave Moreau

Musée de la Marine

Musée national J. J. Henner

Musée national de la Légion d'Honneur

Musée postal

Muséum national d'historie naturelle

Musée Auguste Rodin

Observatoire de Paris

Office de coopération et d'accueil universitaire

Office Français de protection des réfugiés et rapatriés

Office national des anciens combattants

Office national de la Chasse

Office national d'information sur les enseignements et les professions (O.N.I.S.E.P.)

Office national d'immigration (O.N.I.)

Office de la recherche scientifique et technid'outre-Mer (O.R.S.T.O.M.)

Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

Palais de la Découverte

Parcs nationaux

Réunion des musées nationaux

Service national des examens du permis de conduire

Syndicat des transports parisiens

Thermes nationaux - Aix-les-Bains

Universités

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Hankintayksikköluettelo

1. Federal Foreign Office

2. Federal Ministry of Labour and Social Affairs

3. Federal Ministry of Education and Science

4. Federal Ministry of Food, Agriculture and Forestry

5. Federal Ministry of Finance

6. Federal Ministry for Research and Technology

7. Federal Ministry of Intra-German Relations

8. Federal ministry of the Interior (vain siviilikäyttöön tarkoitetut tavarat)

9. Federal Ministry for Youth, Family Affairs and Health

10. Federal Ministry of Justice

11. Federal Ministry for Regional Planning, Building and Urban Development

12. Federal Ministry of Posts and Telecommunications (Vain postitoimi)

13. Federal Ministry of Economics

14. Federal Ministry for Economic Co-operation

15. Federal Ministry of Defence (Tämän luettelon osaan II sisältyvät muut kuin sotatarvikkeet)

Huomautus

Olemassaolevien kansallisten velvoitusten mukaisesti tähän luetteloon sisältyvät hankintayksiköt tekevät erityisten menettelytapojen mukaisesti hankintapäätöksiä tietyillä alueilla, jotka kärsivät taloudellisia haittoja seurauksena Saksan jaosta.

Sama pätee hankintapäätösten tekemiseen tiettyjen väestöryhmien viime sodasta aiheutuneiden vaikeuksien poistamiseksi.

IRLANTI

1) Pääasialliset hankintayksiköt

a) Office of Public Works

b) Stationery Office

2) Muut virastot

President's Establishment

Office of the Houses of the Oireachtas parlamentti)

Department of the Taoiseach (pääministeri)

Central Statistics Office

Department of Finance

Office of the Comptroller and Auditor General

Office of the Revenue Commissioners

State Laboratory

Office of the Attorney General

Office of the Director of Public Prosecutions

Valuation Office

Ordnance Survey

Department of the Public Service

Civil Service Commission

Department of Economic Planning and Development

Department of Justice

Land Registry

Charitable Donations and Bequests Office

Department of the Environment

Department of Education

National Gallery of Ireland

Department of the Gaelteacht (iiriä puhuvat alueet)

Department of Agriculture

Department of Fisheries and Forestry

Department of Labour

Department of Industry, Commerce and Energy

Department of Tourism and Transport

Department of Foreign Affairs

Department of Social Welfare

Department of Health

Department of Defence (Tämän luettelon osaan II sisältyvät muut kuin sotatarvikkeet)

Department of Posts and Telegraphs (Vain postitoimi)

ITALIA

Hankintayksiköt

1. Ministry of the Treasury (Toimii keskitettynä hankintayksikkönä useimmille muille ministeriöille ja hankintayksiköille)

2. Ministry of Finance (Paitsi tupakka- ja suolamonopolin hankinnat)

3. Ministry of Justice

4. Ministry of Foreign Affairs

5. Ministry of Public Instruction

6. Ministry of the Interior

7. Ministry of Public Works

8. Ministry of Agriculture and Forestry

9. Ministry of Industry, Trade and Crafts

10. Ministry of Labour and Social Affairs

11. Ministry of Health

12. Ministry of Cultural Affairs and the Environment

13. Ministry of Defence (Tämän luettelon osaan II sisältyvät muut kuin sotatarvikkeet)

14. Budget and Planning Ministry

15. Ministry of State Participation in Enterprises

16. Ministry of Tourism

17. Ministry of Foreign Trade

18. Ministry of Postal Services and Telecommunications (Vain postitoimi)

Huomautus

Tämä sopimus ei estä soveltamasta sellaisia Italian lakiin n:o 835/6. 10. 1950 (Italian tasavallan virallinen lehti n:o 245/24. 10. 1950) sisältyviä määräyksiä ja niiden muutoksia, jotka olivat voimassa tämän sopimuksen hyväksymisajankohtana.

LUXEMBURG

Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien hankintayksikköjen luettelo:

1. Ministère d'Etat: Service Central des imprimés et des fournitures de l'Etat

2. Ministère le l'Agriculture: Administration des Services techniques de l'Agriculture

3. Ministère de l'Education Nationale: yläasteen-, keskiasteen ja ammattikoulut

4. Ministère de la Famille et de la Solidaritè sociale: vanhainkodit

5. Ministère de la Force publique: armeija 1) - santarmilaitos - poliisi;

6. Ministère de la Justice: rangaistuslaitokset;

7. Ministère de la Santé Publique: MondorfEtat, Hôpital neuropsychiatrique;

8. Ministère des Travaux publics: julkiset rakennukset - sillat ja tiet

9. Ministère des Finances: Postes et Télécommunications (Vain postitoimi)

10. Ministère des Transports et de l'Energie: Centrales électriques de la Haute et Basse Sarre;

11. Ministère de l'Environnement: Commissariat général à la Protection des Eaux.

ALANKOMAAT

Hankintayksikköluettelo

A. Ministeriöt ja keskeiset valtion virastot

1. Ministry of General Affairs

2. Ministry of Foreign Affairs

3. Ministry of Justice

4. Ministry of Home Affairs

5. Ministry of Defence (Tämän luettelon osaan II sisältyvät muut kulu sotatarvikkeet)

6. Ministry of Finance

7. Ministry of Economic Affairs

8. Ministry of Education and Science

9. Ministry of Housing and Physical planning

10. Ministry of Transport and Public Works mukaanlukien posti-, puhelin- ja lennätintoimi (Vain postitoimi)

11. Ministry of Agriculture and Fisheries

12. Ministry of Social Affairs

13. Ministry of Cultural Affairs, Recreation and Social Work

14. Ministry of Public Health and environmental Hygiene

15. Ministry of Development Co-operation

16. Ministry of Science Policy

17. Cabinet of Netherlands Antilles Affairs

18. High assemblies of State

B. Keskeiset hankintavirastot

Eräät kohdassa A luetelluista yksiköistä tekevät itse omat erityishankintansa; pääosan ministeriöiden ja keskeisten valtioelinten hankinnoista suorittavat kuitenkin seuraavat yksiköt:

1. The Netherlands Government Purchasing Office

2. Directorate of Water Control

3. Quarter Master General's Office (Tämän luettelon osaan II sisältyvät muut kuin sotatarvikkeet)

4. Air Material Directorate (Tämän luettelon osaan II sisältyvät muut kuin sotatarvikkeet)

5. Procurement Division of the Royal Netherlands Navy (Tämän luettelon osaan II sisältyvät muut kuin sotatarvikkeet)

6. State Printing and Publishing Office

7. Postal, Telephone and Telegraph Services, Central purchasing and materials posting department (Vain postitoimi)

8. Governmental Motor Vehicle Department

9. Governmental Centre for Office Mechanization and Automation

10. Governmental Forestry Directorate

11. Directorate for Ijsselmeer Polders

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Hankintayksikköluettelo

Board of Inland Renevue

British Museum

British Museum (Luonnonhistoria)

Cabinet Office

Central Office of Information

Charity Commission

Civil Service Department

Ancient Monuments (Skotlanti) Commission

Ancient Monuments (Wales) Commission

Boundary Commission for England and Wales

Boundary Commission for Northern Ireland

Central Computer Agency

Chessington Computer Centre

Civil Service Catering Organisation

Civil Service College

Civil Service Commission

Civil Service Pay Research Unit

Historical Manuscripts Commission

Historical Monuments (Englanti) Commission

Medical Advisory Service

Museums and Galleries Standing Commission

Office of the Parliamentary Counsel

Review Bard for Government Contracts

Royal Commission on Criminal Procedure

Royal Commission on Environmental Pollution

Royal Commission on Gambling

Royal Commission on Legal Services (Englanti, Wales ja Pohjois-Irlanti)

Royal Commission on Legal Services (Skotlanti)

Royal Fine Art Commission (Englanti)

Royal Fine Art Commission (Skotlanti)

Crown Estate Office (vain määrärahoin katettavat palvelut)

Crown Office, Scotland

Customs and Excise Department

Department for National Savings

Department of Agriculture and Fisheries for Scotland

Artificial Insemination Service

Crofters Commission

Red Deer Commission

Royal Botanic Garden, Edinburgh jne.

Department of Education and Science

University Grants Committee

Department of Employment

Duchess of Gloucester House

Employment Appeal Tribunal

Industrial Tribunals

Office of Manpower Economics

Royal Commission on the Distribution of Income and Wealth

Department of Energy

Department of Healt and Social Security

Attendance Allowance Board

Central Council for Education and Training in Social Work

Council for the Education and Training of Health Visitors

Dental Estimates Board

Joint Board of Clinical Nursing Studies

Medical and Dental Referee Service

Medical Boards and Examining Medical Officers (sotaeläkkeet)

National Health Service

National Health Service Authorities

National Insurance Commissioners Occupational Pensions Board

Prescription Pricing Authority

Public Health Laboratory Service Board

Supplementary Benefits Appeal Tribunals

Supplementary Benefits Commission

Department of Industry

Computer-Aided Design Centre

Laboratory of the Government Chemist

National Engineering Laboratory

National Maritime Institute

National Physical Laboratory

Warren Spring Laboratory

Department of Prices and Consumer Protection

Domestic Coal Consumers' Council

Electricity Consultative Councils for England and Wales

Gas Consumers' Councils

Metrication Board

Monopolies and Mergers Commission

Department of the Environment

British Urban Development Services Unit

Building Research Establishment

Commons Commissioners (paitsi korkomaksut)

Countryside Commission

Directorate of Estate Management Overseas

Fire Research Station/Boreham Wood

Hydraulics Research Station

Local Valution Panels

Location of Offices Bureau

Property Services Agency

Rent Control Tribunals and Rent Assessment Panels and Committees

Department of the Government Actuary

Department of the Registers of Scotland

Department of Trade

Coastguard Services

British Export Marketing Centre, Tokio

Market Entry Guarantee Scheme

Patent Office

Department of Transport

Road Construction Units and Sub-Units

Transport and Road Research Laboratory

Transport Tribunal - (paitsi korkomaksut)

Transport Users Consultative Committees

(paitsi korkomaksut)

Director of Public Prosecutions

Exchequer and Audit Department

Exchequer Office Scotland

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office

Government Communications Headquarters

Middle East Centre for Arab Studies

Wiston House Conference and European Discussion Centre

Home Office

Gaming Board for Great Britain

Immigration Appeals Tribunal

Inspectors of Constabulary

Parole Board and Local Review Committees

House of Commons

House of Lords

Imperial War Museum

Intervention Board for Agricultural Produce

Legal Aid Funds

Lord Chancellor's Department

Council on Tribunals

County Courts

Courts Martial Appeal Court

Crown Courts

Judge Advocate General and Judge Advocate of the Fleet

Lands Tribunal

Law Commission

Pensions Appeal Tribunals

Supreme Court

Ministry of Agriculture Fisheries and Food

Advisory Services

Agricultural Development and Advisory Service

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Artificial Insemination Research Centres

Central Council for Agricultural and

Horticultural Co-operation

Plant Pathology Laboratory

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Ministry of Defence (Tämän luettelon osaan II sisältyvät muut kuin sotatarvikkeet)

Procurement Executive

Meteorological Office

Ministry of Overseas Development

Centre for Overseas Pest Research

Directorate of Overseas Surveys

Land Resources Division

Tropical Products Institute

National Debt Office and Pensions Commutation Board

National Gallery

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Maritime Museum

National Museum of Antiquities of Scotland

National Portrait Gallery

Ministeriöt ja julkiset viranomaiset Pohjois-Irlannissa

Department of the Civil Service

Department of Agriculture

Department of Commerce

Department of Education

Department of the Environment

Department of Finance

Department of Health and Social Services

Department of Manpower Services

Northern Ireland Police Authority

Northern Ireland Office

Coroners Courts

County Courts

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions

Enforcement of Judgements Office

Forensic Science Service

Magistrates Courts

Pensions Appeal Tribunals

Probation Service

Registration of Electors and Conduct of Elections

State Pathologist Service

Supreme Court of Judicature and Court of Criminal Appeal of Northern Ireland

Office of Fair Trading

Office of Population Censuses and Surveys

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners

Paymaster General's Office

Post Office'n postitoimi

Privy Council Office

Public Record Office

Public Trustee Office

Public Works Loan Commission

Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

Crown Office

Department of Procurators Fiscal

Lord Advocate's Department

Lands Tribunal

Registrar General's Office, Skotlanti

National Health Service Central Register

Registry of Friendly Societies

Royal Commission, jne. (ks. viittaukset Civil Service Department'n kohdalla)

Commission on the Constitution

Royal Commission on the National Health Service

Royal Commission on Gambling

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Royal Scottish Museum

Science Museum

Scottish Courts Administration

Court of Session

Court of Justiciary

Accountant of Court's Office

Sheriff Courts

Scottish Land Court

Scottish Law Commission

Pensions Appeal Tribunals

Scottish Development Department

Local Government Reorganisation Commission jne.

Rent Assessment Panel and Committees, jne.

Scottish Economic Planning Department

Scottish Electricity Consultative Councils

Scottish Education Department

Royal Scottish Museum

Scottish Home and Health Department

Common Services Agency

Council for the Education and Training of Health Visitors

Fire Service Training School

Inspectors of Constabulary

Local Health Councils

Mental Welfare Commission for Scotland

National Health Service

National Health Service authorities

Parole Board for Scotland and Local Review Committees

Planning Council

Scottish Antibody Production Unit

Scottish Crime Squad

Scottish Criminal Record Office

Scottish Council for Post-Graduate Medical Education and Training

Scottish Police College

Scottish Land Court

Scottish Office

Scottish Record Office

Stationery Office

Tate Gallery

Treasury

Exchequer Office, Skotlanti

National Economic Development Council

Rating of Government Property Department

Treasury Solicitor's Department

Department of the Director of Public Prosecutions

Law Officers' Department

Department of the Procurator-General and Treasury Solicitor

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

Welsh Office

Central Council for Education and Training in Social Work

Commons Commissioners

Council for the Education and Training of Health Visitors

Dental Estimates Board

Local Government Boundary Commission

Local Valuation Panels and Courts

National Health Service

National Health Service authorities

Public Health Laboratory Service Board

Rent Control Tribunals and Rent Assessment Panels and Committees

OSA II

Luettelo puolustusministeriöiden hankkimista sopimuksen piiriin kuuluvista tuotteista

25. ryhmä: Suola; rikki; maa- ja kivilajit; kipsi, kalkki ja sementti

26. ryhmä: Malmit, kuona ja tuhka

27. ryhmä: Kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt ja niiden tislaustuotteet; bitumiset aineet, kivennäisvahat

- paitsi:

ex 27.10 erikoispolttoaineet

28. ryhmä: Kemialliset alkuaineet ja epäorgaaniset yhdisteet; jalometallien, harvinaisten maametallien, radioaktiivisten alkuaineiden ja isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet

- paitsi:

ex 28.09 räjähdysaineet

ex 28.13 räjähdysaineet

ex 28.14 kyynelkaasu

ex 28.28 räjähdysaineet

ex 28.32 räjähdysaineet

ex 28.39 räjähdysaineet

ex 28.50 myrkylliset tuotteet

ex 28.51 myrkylliset tuotteet

ex 28.54 räjähdysaineet

29. ryhmä: Orgaaniset kemialliset yhdisteet

- paitsi:

ex 29.03 räjähdysaineet

ex 29.04 räjähdysaineet

ex 29.07 räjähdysaineet

ex 29.08 räjähdysaineet

ex 29.11 räjähdysaineet

ex 29.12 räjähdysaineet

ex 29.13 myrkylliset tuotteet

ex 29.14 myrkylliset tuotteet

ex 29.15 myrkylliset tuotteet

ex 29.21 myrkylliset tuotteet

ex 29.22 myrkylliset tuotteet

ex 29.23 myrkylliset tuotteet

ex 29.26 räjähdysaineet

ex 29.27 myrkylliset tuotteet

ex 29.29 räjähdysaineet

30. ryhmä: Farmaseuttiset tuotteet

31. ryhmä: Lannoitteet

32. ryhmä: Parkitus- ja väriuutteet; parkkihapot ja niiden johdannaiset; väriaineet, värit, maalit ja lakat; kitti, täyte- ja tiivistysaineet; painovärit, muste ja tussi

33. ryhmä: Haihtuvat öljyt ja resinoidit; hajustevalmisteet, kosmeettiset ja toalettivalmisteet

34. ryhmä: Saippuat ja suopa, orgaaniset pintaaktiiviset aineet, pesuvalmisteet, voiteluvalmisteet, tekovahat, valmistetut vahat, kiillotus- ja puhdistusvalmisteet, kynttilät ja niiden kaltaiset tuotteet, muovailumassat ja "hammasvahat"

35. ryhmä: Valkaisuaineet, liimat, entsyymit

37. ryhmä: Valokuvaus- ja elokuvausvalmisteet

38. ryhmä: Erinäiset kemialliset tuotteet

- paitsi:

ex 38.19 myrkylliset tuotteet

39. ryhmä: Muovit, myös tekohartsit, selluloosaesterit ja -eetterit, sekä niistä valmistetut tuotteet

- paitsi:

ex 39.03 räjähdysaineet

40. ryhmä: Luonnonkautsu, synteettinen kautsu ja faktis sekä niistä valmistetut tuotteet

- paitsi:

ex 40.11 luodinkestävät renkaat

41. ryhmä: Raakavuodat ja nahat

42. ryhmä: Nahkateokset; satulat ja valjasteokset; matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset esineet, teokset suolesta (lukuunottamatta silkkiäismatoa)

43. ryhmä: Turkisnahat ja tekoturkikset; niistä valmistetut tavarat

44. ryhmä: Puu ja puuteokset; puuhiili

45. ryhmä: Korkki ja korkkiteokset

46. ryhmä: Teokset oljesta, espartosta tai muusta palmikointiaineesta

47. ryhmä: Paperinvalmistusaineet

48. ryhmä: Paperi ja pahvi; paperimassa-, paperi- ja pahviteokset

49. ryhmä: Kirjat, sanomalehdet, kuvat ja muut painotuotteet; käsikirjoitukset, konekirjoitukset ja työpiirustukset

65. ryhmä: Päähineet ja niiden osat

66. ryhmä: Sateenvarjot ja päivänvarjot, kävelykepit, ratsastuspiiskat ja muut piiskat sekä niiden osat

67. ryhmä: Valmistetut höyhenet ja untuvat sekä höyhen- ja untuvateokset; tekokukat; hiusteokset

68. ryhmä: Teokset kivistä, kipsistä, sementistä, asbestista, kiilteestä tai niiden kaltaisesta aineesta

69. ryhmä: Keraamiset tuotteet

70. ryhmä: Lasi ja lasiteokset

71. ryhmä: Luonnonhelmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut tuotteet; korut

73. ryhmä: Rauta ja teräs sekä rauta- ja terästeokset

74. ryhmä: Kupari ja kupariteokset

75. ryhmä: Nikkeli ja nikkeliteokset

76. ryhmä: Alumiini ja alumiiniteokset

77. ryhmä: Magnesium ja beryllium (glucinium) sekä niistä valmistetut teokset

78. ryhmä: Lyijy ja lyijyteokset

79. ryhmä: Sinkki ja sinkkiteokset

80. ryhmä: Tina ja tinateokset

81. ryhmä: Muut epäjalot metallit ja niistä valmistetut teokset

82. ryhmä: Työkalut ja -välineet sekä veitset, lusikat ja haarukat, epäjaloa metallia; niiden osat

- paitsi:

ex 82.05 työkalut

ex 82.07 työkalut ja niiden osat

83. ryhmä: Erinäiset epäjalosta metallista valmistetut tavarat

84. ryhmä: Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden osat

- paitsi

ex 84.06 moottorit

ex 84.08 muut voimakoneet

ex 84.45 koneet

ex 84.53 automaattiset tietojenkäsittelykoneet

ex 84.55 edellisten osat

ex 84.59 ydinreaktorit

85. ryhmä: Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden osat

- paitsi:

ex 85.13 tietoliikennelaitteet

ex 85.15 lähetinlaitteet

86. ryhmä: Rautatie- ja raitiotieajoneuvot ja

-tarvikkeet sekä liikkuva kalusto sekä niiden osat; rautatie- ja raitiotieradan paikalliset lisälaitteet ja kiinnikkeet; tietoliikennemerkinantolaitteet, muut kuin sähköllä toimivat

- paitsi:

ex 86.02 panssaroidut sähköveturit

ex 86.03 muut panssariveturit

ex 86.05 panssaroidut vaunut

ex 86.06 korjausvaunut

ex 86.07 vaunut

87. ryhmä: Autot, traktorit, polkupyörät ja muut maakulkuneuvot

- paitsi:

87.08 hyökkäysvaunut ja muut panssariajoneuvot

ex 87.01 traktorit

ex 87.02 sotilasajoneuvot

ex 87.03 korjausautot

ex 87.09 moottoripyörät

ex 87.14 perävaunut

89. ryhmä: Alukset, veneet ja uivat rakenteet

- paitsi:

89.01A sotalaivat

90. ryhmä: Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääkeopilliset ja kirurgiset kojeet ja laitteet;

- paitsi:

ex 90.05 kiikarit

ex 90.13 erinäiset välineet, laserit

ex 90.14 etäisyysmittarit

ex 90.28 sähköiset ja elektroniset mittauslaitteet

ex 90.11 mikroskoopit

ex 90.17 lääketieteelliset välineet

ex 90.18 mekanoterapeuttiset kojeet

ex 90.19 ortopediset kojeet

ex 90.20 röntgenlaitteet

91. ryhmä: Kellot ja niiden osat

92. ryhmä: Soittimet; äänentalteenotto- tai toistolaitteet; televisiokuvan ja -äänen talteenotto- tai toistolaitteet; niiden osat ja tarvikkeet

94. ryhmä: Huonekalut, lääketieteellis-kirurgiset tarvikkeet, vuodevaatteet ja niiden kaltaiset tavarat

- paitsi:

ex 94.04A lentokoneen istuimet

95. ryhmä: Veisto- ja muovailuaineet ja niistä valmistetut teokset

96. ryhmä: Luudat, harjat, puuterihuiskut ja -tyynyt sekä -seulat

98. ryhmä: Erinäiset tavarat

SUOMI

1. Maatalouden tutkimuskeskus

2. Merenkulkuhallitus

3. Ilmatieteen laitos

4. Valtion painatuskeskus

5. Oikeusministeriö

6. Suomen rahapaja

7. Ilmailuhallitus

8. Metsähallitus

9. Vesihallitus

10. Ammattikasvatushallitus

11. Valtion polttoainekeskus

12. Valtion margariinitehdas

13. Valtion ravitsemiskeskus

14. Valtion hankintakeskus

15. Valtion tekninen tutkimuskeskus

16. Pääesikunta *)

Huomautus 1

Lueteltuihin yksikköihin sisältyvät alueelliset ja paikalliset alaosastot.

Huomautus 2

Mikäli erityinen hankintapäätös voi vahingoittaa tärkeitä kansallisen politiikan tavoitteita, Suomen hallitus voi katsoa välttämättömäksi poiketa yksittäisissä hankintatapauksissa tämän sopimuksen kansallista kohtelua koskevasta periaatteesta. Tätä tarkoittava päätös tehdään Suomen hallitustasolla.

Huomautus 3

Puolustusvoimien hankintayksikköjen hankinnat (*:llä merkityt) kattavat seuraavat tuotteet:

Moottoriajoneuvot

- pakettiautot

- kevyet kuorma-autot

- moottoripyörät

- linja-autot

- ambulanssit

Varaosat

Elintarvikkeet

- kahvi, tee

- riisi

- pakastekala

- kuivatut hedelmät

- mausteet

Koneet

- toimistokoneet

- pesulakoneet

Sekalaiset tavarat

HONGKONG

Hankintayksikkö

Hong Kong Government Supplies Department

INTIA


N:o Hankintayksikkö    Tuoteluokat

1.  Oil and Natural    Avomeren öljynporaus-
   Gas Commission    lautat ja niiden varaosat
              sekä saumattomat teräksiset
              kairausreiän sisusputket,
              läpimitaltaan yli 5 « tuumaa,
              rannikolla ja avomerellä
              tapahtuvaan poraukseen
              tarkoitetut
2. All India Radio     Teholtaan yli 300 kW
3. Doordarshan       keskiaaltolähettimet,
              teholtaan yli 250 kW lyhyt-
              aaltolähettimet, erikois-
              valmisteiset erittäin
              korkeatehoisiin lähettimiin
              tarkoitetut käännettävät laajan
              aaltoalueen antennit
4. Ministry of Railways  Liikkuvan kaluston pyörät ja
              akselit

I Tämä sopimus rajoittuu sarakkeessa 3 nimettyihin tuoteluokkiin.

II All India Radion ja Doordarshanin puolesta tehdyt hankinnat tekee Director-General of Supplies and Disposal.

III Tätä sopimusta ei sovelleta muuten sen piiriin kuuluvien hankintayksikköjen sellaisiin hankintoihin, jotka tehdään Kansainvälisen kehitysjärjestön erityisten luottomenettelyjen mukaisesti.

IV Tämä sopimus ei ulotu hankintoihin, jotka tehdään kahdenvälisin järjestelyin clearingtilijärjestelmän kautta kaupan tasapainon saavuttamiseksi.

JAMAICA

Jamaica Building Materials (Jamaican State Trading Corporation Ltd:n osasto)

JAPANI

Tilivirastolain piiriin kuuluvat hankintayksiköt:

House of Representatives

House of Councillors

Supreme Court

Board of Audit

Cabinet

Prime Minister's Office

Fair Trade Commission

National Public Safety Commission (National Police Agency)

Environmental Disputes Co-ordination Commission

Imperial Household Agency

Admini'strative Management agency

Hokkaido Development Agency

Defense Agency

Economic Planning Agency

Science and Technology Agency

Environment Agency

Okinawa Development Agency

National Land Agency

Ministry of Justice

Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Finance

Ministry of Education

Ministry of Health and Welfare

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

Ministry of International Trade and Industry

Ministry of Transport

Ministry of Posts and Telecommunications

Ministry of Labour

Ministry of Construction

Ministry of Home Affairs

Japanese National Railways *

Japan Tobacco and Salt Public Corporation

Nippon Telegraph & Telephone Public Corporation *

People's Finance Corporation

Housing Loan Corporation

Agriculture Forestry and Fisheries Finance Corporation

Small Business Finance Corporation

Finance Corporation of Local Public Enterprise

Hokkaido and Tohoku Development Corporation

Medical Care Facilities Financing Corporation

Small Business Credit Insurance Corporation

Environmental Sanitation Business Financing Corporation

Okinawa Development Finance Corporation

Japan Development Bank

Export-Import Bank of Japan

Huomautuksia

1. Tilivirastolain piiriin kuuluvat hankintayksiköt sisältävät niiden kaikki alaosastot, itsenäiset elimet, niihin liitetyt järjestöt sekä muut järjestöt ja paikalliset haarakonttorit, jotka mainitaan valtionhallinnon järjestelylaissa.

2. Ei koske jälleenmyyntiin tai myyntiin tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen käytettäviä tavaroita.

3. Sikäli kuin Japanissa tämän sopimuksen voimaantuloajankohtana olemassa olevat lait ja säännökset niin määräävät, tähän luetteloon sisältyvät hankintayksiköt voivat tehdä hankintasopimuksia tiettyjen osuuskuntien ja niiden yhteenliittymien kanssa erityisten menettelyjen mukaisesti.

4. Tätä sopimusta sovelletaan yleensä Defence Agencyn seuraavia hankintaluokittelukoodiin (FSC) tuoteluokkia koskeviin hankintoihin Japanin hallituksen artiklan VIII kohdan 1 mukaisten päätösten mukaisesti.

FSC Nimike

22. Rautatiekalusto

24. Traktorit

32. Puuntyöstökoneet ja -laitteet

34. Metallintyöstökoneet

35. Palvelusalojen ja kaupan laitteet

36. Muun teollisuuden koneet

37. Maatalouskoneet ja -laitteet

38. Rakennus- ja kaivannaisteollisuuden sekä maanteiden kunnossapitolaitteet

39. Materiaalinsiirtolaitteet

40. Köydet, kaapelit, ketjut ja niiden varusteet

41. Jäähdytys- ja ilmastointilaitteet

43. Pumput ja kompressorit

45. Lämmitys-, vesi- ja viemärilaitteet

46. Vedenpuhdistus- ja jätevesien käsittelylaitteet

47. Putket, letkut ja niiden varusteet

48. Venttiilit

51. Käsityökalut

52. Mittausvälineet

55. Puutavara, vanerit ja viilut

61. Voima- ja jakelulaitteet, sähköjohtimet

62. Valaisimet ja lamput

65. Lääke-, hammaslääke- ja eläinlääketieteelliset laitteet ja tarvikkeet

6630. Kemiallisten ominaisuuksien mittauslaitteet

6635. Fysikaalisten ominaisuuksien mittauslaitteet

6640. Laboratoriolaitteet ja -tarvikkeet

6645. Ajanmittausvälineet

6650. Optiset mittausvälineet

6655. Geofysikaaliset ja tähtitieteelliset mittausvälineet

6660. Säätieteelliset laitteet ja kojeet

6670. Vaa'at ja muut punnituslaitteet

6675. Maanmittaus- ja kartoituslaitteet

6680. Nesteiden ja kaasujen virtauksen, nesteen pinnan ja mekaanisen liikkeen mittausvälineet

6685. Paineen, lämpötilan ja kosteuden mittaus- ja valvontalaitteet

6695. Yhdistetyt ja muut mittausvälineet

67. Valokuvauslaitteet

68. Kemikaalit ja kemialliset tuotteet

71. Huonekalut ja kalusteet

72. Sisustustavarat ja -tarvikkeet

73. Ruoanvalmistus- ja tarjoiluvälineet

74. Toimistokoneet ja kortistointilaitteet

75. Toimistotarvikkeet ja -kojeet

76. Kirjat, kartat ja muut painotuotteet

77. Soittimet, levysoittimet ja kotikäyttöön tarkoitetut radiot

79. Puhdistusvälineet ja -tarvikkeet

80. Maalausvälineet, maalit, suoja- ja tiivistysaineet sekä liimat

8110. Tynnyrit ja kanisterit

8115. Laatikot, rasiat ja korit

8125. Pullot ja purkit

8130. Kelat ja rullat

8135. Pakkausmateriaalit

85. Talouspaperit, -välineet sekä tarvikkeet

87. Maatalouden materiaalit ja tarvikkeet

93. Ei-metallisista aineista valmistetut materiaalit

94. Ei-metalliset perusraaka-aineet

99. Sekalaiset tuotteet

5. Tämän sopimuksen soveltaminen tähdellä (*) merkittyihin hankintayksikköihin riippuu seuraavista Japanin hallituksen määräämistä ehdoista:

(a) Japanese National Railways

Ei koske kuljetustoiminnan turvallisuuteen liittyviä tarvikkeita.

(b) Nippon Telegraph and Telephone

Public Corporation

(i) Ei koske julkisia tietoliikennevälineitä

(ii) Ei koske paikallistoimistojen hankintoja

(iii) Mikäli tämän sopimuksen kattavuudesta tietoliikenteen alalla päästään sopimuksen 31. 12. 1980 mennessä Japanin ja Yhdysvaltain neuvottelijoiden yhteislausunnon kohdan 1. (A) mukaisesti, tätä sopimusta sovelletaan sanotun sopimuksen mukaisesti.

KOREAN TASAVALTA

1. Hankintayksikkö:

Office of Supply

2. Hankintojen luokittelu:

ex 69.02 piikarbidiset tulenkestävät tiilet

ex 73.16 seuraavat rauta- ja raitioteiden rakennustarvikkeet, raudasta tai teräksestä: vaihteen kielet, raideristeykset, risteykset, vaihdetangot, ratapölkyt, sidekiskot, aluslevyt ja aluslevykiilat tuolikiskoja varten, aluslevyt, kiskon kiinnitysjouset, välilevyt, vaihderatapölkyt ja muut kiskon jatkos- ja kiinnitystarvikkeet.

ex 85.09 lamput merkinantolamput äänimerkinantolaitteet, tuulilasinpyyhkimet, jäänsulattimet ja huurteenpoistimet

86.07 Rautateiden ja raitioteiden tavaravaunut ja kuorma-autot

86.09 Rautatie- ja rautatievetureiden sekä liikkuvan kaluston osat

ex 90.28

0101 Automaattiset jännitteensäätimet

0200 Ionisoivan säteilyn mittaamis- ja havaitsemislaitteet ja -kojeet

0302 Virtapiiritestaajat

0303 Oskilloskoopit

0304 Jaksoluvunmittauslaitteet

0305 Jaksoluvun tai jakson laskijat

NIGERIA

1. Nigeria National Supplies Company: Koskee seuraavien tuotteiden hankintoja:

(a) Energiantuotantolaitteet

(b) Tietoliikennelaitteet

(c) Rautatien ja rautatierakenteiden osat ja laitteet

(d) Raivausvälineistö

(e) Rakennustyömaan laitteet

(f) Veden-, öljyn- ja geologisten tutkimusten tekemiseksi tarvittavat porauslaitteet

(g) Tieteelliset tutkimusvälineet

(h) Lentokoneet ja niihin liittyvät varusteet

(i) Tulensammutusajoneuvot ja -laitteet

(j) Öljynjalostusteollisuuden koneet

NORJA

1. National Road Services

2. Central Government Purchasing Office

3. Postal Services Administration

4. State Hospital

5. University of Oslo

6. Police Services

7. Norwegian Broadcasting Corporation

8. University of Trondheim

9. University of Bergen

10. Coastal Directorate

11. University of TromsY

12. State Pollution Control Authority

13. National Civil Aviation Administration

14. Ministry of Defence *

15. Norwegian Defence Medical Service *

16. Airforce Material Command *

17. Army Material Command *

18. Navy Material Command *

19. Defence Combined Material Agency *

Huomautus 1

Lueteltuihin hankintayksikköihin sisältyvät alueelliset ja paikalliset alaosastot.

Huomautus 2

Mikäli tietty hankintapäätös voi vahingoittaa tärkeitä kansallisen politiikan tavoitteita, Norjan hallitus voi katsoa välttämättömäksi poiketa yksittäisissä hankintatapauksissa sopimuksen kansallista kohtelua koskevasta periaatteesta. Tätä tarkoittava päätös tehdään Norjan hallitustasolla.

Huomautus 3

Puolustushankintayksikköjen hankinnat (*:llä merkityt) kattavat seuraavat tuotteet:

Jatkuvasti hankittavat tarvikkeet

- toimistokoneet ja laitteet, huonekalut, opetusvälineet, urheilu-, huolto- ja muut ei-tekniset tarvikkeet

Käyttötarvikkeet

- tekniset kulutustarvikkeet

- lääkintä- ja hammashoitotarvikkeet sekä sidontatarvikkeet

- keittiö- ja messivarusteet

- toimistotarvikkeet

- painotuotteet

- soittimet

Polttoaineet

- poltto- ja voiteluaineet sekä muut öljytuotteet

Moottoriajoneuvot

- henkilöautot ja kuljetusajoneuvot

- ambulanssit

- paloautot

- lentokoneiden huoltoajoneuvot

- erikoisajoneuvot

Muut tekniset laitteet

- suunnistuslaitteet

- laskuvarjotarvikkeet

- pelastuslaitteet

- valokuvauslaitteet

- pyrotekniset laitteet

- hätätilanteita varten tarkoitetut varavoimalaitteet

- tukikohta-, korjaamo-, lentokonehalli- ja varastolaitteet

- kemiallinen/radiologinen välineistö

- ydin-, biologisia ja kemiallisia aseita vastaan suojautumiseen tarkoitetut laitteet, korjaamot ja varastot

Lääkintä ja hammashoitolaitteet

Muonitusvälineistö

- kiinteä keittiö-, kanttiini-, kokoushuone-, apukeittiö- ja varastovälineistö

SINGAPORE

Hankintayksikkö:

Central Supplies Department

Huomautus: Tarjouksen ehtona on, että Singaporen hallitus voi myöntää ASEAN-maista peräisin oleville tarjouksille kahden ja puolen prosentin tai 40000 Yhdysvaltain dollarin edun ASEA-maiden välisen kauppaetuisuuksia koskevan sopimuksen mukaisesti.

RUOTSI

1. Defence Material Administration *

2. National Road Administration

3. National Board of Public Building

4. National Industries Corporation *

5. Post Office Administration

6. Swedish Forest Service

7. National Civil Aviation Administration

8. Royal Fortification Administration *

9. National Board of Education

10. National Police Board

11. Agency for Administrative Development

12. National Prison and Probation Administration

13. National Administration of Shipping and Navigation

14. National Tax Board

15. National Board of Forestry

16. Medical Board of the Armed Forces *

17. National Road Safety Office

18. Royal Civil Defence Board *)

19. National Industrial Board

20. National Board of Health and elfare

21. Central Bureau of Statistics

Huomautus 1

Lueteltuihin hankintayksikköihin sisältyvät alueelliset ja paikalliset alaosastot.

Huomautus 2

Mikäli erityinen hankintapäätös voi vahingoittaa tärkeitä kansallisen politiikan tavoitteita, Ruotsin hallitus voi katsoa välttämättömäksi poiketa yksittäisissä hankintatapauksissa sopimuksen kansallista kohtelua koskevasta periaatteesta. Tätä tarkoittava päätös tehdään Ruotsin hallitustasolla.

Huomautus 3

Puolustushankintayksikköjen hankinnat (*:llä merkityt) kattavat seuraavat tuotteet CCCN-nimikkeistön mukaisesti


CCCN-
ryhmä  Poikkeukset

25 - 26
27   ex 27.10 erikoispolttoaineet
28   ex 28.09 räjähdysaineet
    ex 28.13 räjähdysaineet
    ex 28.14 kyynelkaasu
    ex 28.28 räjähdysaineet
    ex 28.32 räjähdysaineet
    ex 28.39 räjähdysaineet
    ex 28.50 myrkylliset tuotteet
    ex 28.51 myrkylliset tuotteet
    ex 28.54 räjähdysaineet
29   ex 29.03 räjähdysaineet
    ex 29.04 räjähdysaineet
    ex 29.07 räjähdysaineet
    ex 29.08 räjähdysaineet
    ex 29.11 räjähdysaineet
    ex 29.12 räjähdysaineet
    ex 29.13 myrkylliset tuotteet
    ex 29.14 myrkylliset tuotteet
    ex 29.15 myrkylliset tuotteet
    ex 29.21 myrkylliset tuotteet
    ex 29.22 myrkylliset tuotteet
    ex 29.23 myrkylliset tuotteet
    ex 29.26 räjähdysaineet
    ex 29.27 myrkylliset tuotteet
    ex 29.29 räjähdysaineet
30 - 49
65 - 81
82   ex 82.05 käsityökalut
    ex 82.07 käsityökalujen osat
83
84   ex 84.06 moottorit
    ex 84.08 muut moottorit
    ex 84.45 koneet
    ex 84.53 automaattiset tietojenkäsittelykoneet
85   ex 85.13 tieto1iikennelaitteet
    ex 85.15 lähetinlaitteet
86   ex 86.02 panssaroidut sähköveturit
      86.03 muut panssariveturit
      86.05 panssaroidut vaunut
      86.06 korjausvaunut
      86.07 vaunut
87     87.08 tankit ja panssariajoneuvot
    ex 87.01 traktorit
    ex 87.02 sotilasajoneuvot
    ex 87.03 korjausautot
    ex 87.09 moottoripyörät
    ex 87.14 hinausajoneuvot
89   ex 89.01 sotalaivat
90   ex 90.05 kiikarit
    ex 90.13 erinäiset välineet, laserit
    ex 90.14 etäisyysmittarit
    ex 90.28 sähköiset ja elektroniset mittauslaitteet
91 - 92
94   ex 94.01 aerodynaamiset istuimet
95 - 98

SVEITSI

1. Office central fédéral des imprimés et du matériel

2. Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale

3. Office des constructions fédérales

4. Ecole polytechnique fédérale Zürich

5. Ecole polytechnique fédérale Lausanne

6. Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs

7. Institut fédéral de recherches forestières

8. Institut pour l'étude de la neige et des avalanches

9. Institut suisse de recherches nucléaires

10. Institut suisse de météorologie

11. Institut pour l'aménagement, l'épuration et la protection de l'eau

12. Office fédéral de l'hygiène publique

13. Bibliothèque nationale suisse

14. Office fédéral de la protection civile (Tuotteiden osalta ks. puolustuslaitoksen ja väestösuojelun muita kuin sotatarvikkeita koskevaa hankintaluetteloa.)

15. Administration fédérale des douanes (Rajavartio- ja tullijoukkojen osalta ks. puolustuslaitoksen ja väestönsuojelun muita kuin sotatarvikkeita koskevaa hankintaluetteloa.)

16. Régie fédérale des alcools

17. Monnaie

18. Office fédéral de méteorologie

19. Office fédéral de l'agriculture

20. Office fédéral de l'aviation civile

21. Office fédéral de l'économie des eaux

22. Groupement de l'armement (Tuotteiden osalta ks. puolustuslaitoksen ja väestösuojelun muita kuin sotatarvikkeita koskevaa hankintaluetteloa.)

23. Enterprise des postes

Mikäli tietty hankintapäätös voi vaarantaa tärkeiden kansallisen politiikan tavoitteiden toteuttamisen, Sveitsin hallitus voi katsoa välttämättömäksi poiketa tietyissä hankintatapauksissa sopimuksen kansallista kohtelua koskevasta periaatteesta. Tätä tarkoittava päätös tehdään Sveitsin hallitustasolla.

Sopimuksen puolustuslaitoksen ja väestönsuojelun muita kuin sotatarvikkeita koskeva hankintaluettelo

25. ryhmä: Suola; rikki; maa- ja kivilajit; kipsi, kalkki ja sementti

26. ryhmä: Malmit, kuona ja tuhka

27. ryhmä: Kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt ja niiden tislaustuotteet; bitumiset aineet; kivennäisvahat

28. ryhmä: Kemialliset alkuaineet ja epäorgaaniset yhdisteet; jalometallien, harvinaisten maametallien, radioaktiivisten alkuaineiden ja isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet

- paitsi:

ex 28.09 räjähdysaineet

ex 28.13 räjähdysaineet

ex 28.14 kyynelkaasu

ex 28.28 räjähdysaineet

ex 28.32 räjähdysaineet

ex 28.39 räjähdysaineet

ex 28.50 myrkylliset tuotteet

ex 28.51 myrkylliset tuotteet

ex 28.54 räjähdysaineet

29. ryhmä: Orgaaniset kemialliset yhdisteet

- paitsi

ex 29.03 räjähdysaineet

ex 29.04 räjähdysaineet

ex 29.07 räjähdysaineet

ex 29.08 räjähdysaineet

ex 29.11 räjähdysaineet

ex 29.12 räjähdysaineet

ex 29.13 myrkylliset tuotteet

ex 29.14 myrkylliset tuotteet

ex 29.15 myrkylliset tuotteet

ex 29.21 myrkylliset tuotteet

ex 29.22 myrkylliset tuotteet

ex 29.23 myrkylliset tuotteet

ex 29.26 räjähdysaineet

ex 29.27 myrkylliset tuotteet

ex 29.29 räjähdysaineet

30. ryhmä: Farmaseuttiset tuotteet

31. ryhmä: Lannoitteet

32. ryhmä: Parkitus ja väriuutteet; parkkihapot ja niiden johdannaiset; väriaineet, värit, maalit ja lakat; kitti, täyte- ja tiivistysaineet; painovärit, muste ja tussi

33. ryhmä: Haihtuvat öljyt ja resinoidit; hajustevalmisteet, kosmeettiset ja toalettivalmisteet

34. ryhmä: Saippuat ja suopa, orgaaniset pintaaktiiviset aineet, pesuvalmisteet, voiteluvalmisteet, tekovahat, valmistetut vahat, kiillotus- ja puhdistusvalmisteet, kynttilät ja niiden kaltaiset tuotteet, muovailumassat ja "hammasvahat"

35. ryhmä: Valkaisuaineet; liimat ja entsyymit

36. ryhmä: Räjähdysaineet; ilotulitustavarat ja muut pyrotekniset tuotteet; tulitikut; pyroforiset seokset; eräät helposti syttyvät tuotteet

- paitsi:

ex 36.01 ruudit

ex 36.04 räjähdysnallit

ex 36.04 räjähdysnallit

ex 36.08 räjähdysaineet

37. ryhmä: Valokuvaus- ja elokuvausvalmisteet

38. ryhmä: Erinäiset kemialliset tuotteet

- paitsi:

ex 38.19 myrkylliset tuotteet

39. ryhmä: Muovit, myös tekohartsit, selluloosaesterit ja -eetterit, sekä niistä valmistetut tuotteet

- paitsi:

ex 39.03 räjähdysaineet

40. ryhmä Luonnonkautsu, synteettinen kautsu ja faktis sekä niistä valmistetut tuotteet

- paitsi:

ex 40.11 renkaat

43. ryhmä: Turkisnahat ja tekoturkikset; niistä valmistetut tavarat

45. ryhmä: Korkki ja korkkiteokset

46. ryhmä: Teokset oljesta, espartosta tai muusta palmikointiaineesta

47. ryhmä: Paperinvalmistusaineet

65. ryhmä: Päähineet ja niiden osat

66. ryhmä: Sateenvarjot ja päivänvarjot, kävelykepit, ratsastuspiiskat ja muut piiskat sekä niiden osat

67. ryhmä: Valmistetut höyhenet ja untuvat sekä höyhen- ja untuvateokset; tekokukat; hiusteokset

68. ryhmä: Teokset kivistä, kipsistä, sementistä, asbestista, kiilteestä tai niiden kaltaisesta aineesta

69. ryhmä: Keraamiset tuotteet

70. ryhmä: Lasi ja lasiteokset

71. ryhmä: Luonnonhelmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut teokset; korut

73. ryhmä: Rauta ja teräs sekä niistä valmistetut teokset

74. ryhmä: Kupari ja kupariteokset

75. ryhmä: Nikkeli ja nikkeliteokset

76. ryhmä: Alumiini ja alumiiniteokset

77. ryhmä: Magnesium ja beryllium (glucinium) ja niistä valmistetut teokset

78. ryhmä: Lyijy ja lyijyteokset

79. ryhmä: Sinkki ja sinkkiteokset

80. ryhmä: Tina ja tinateokset

81. ryhmä: Muut epäjalot metallit ja niistä valmistetut teokset

82. ryhmä: Työkalut ja -välineet sekä veitset, lusikat ja haarukat, epäjaloa metallia

83. ryhmä: Erinäiset epäjalosta metallista valmistetut tavarat

84. ryhmä: Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden osat

85. ryhmä: Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet; niiden osat

- paitsi:

ex 85.03 sähköparistot

ex 85.13 tietoliikennevälineet

ex 85.15 lähetinlaitteet

86. ryhmä: Rautatie- ja raitiotieajoneuvot ja sekä liikkuva kalusto ja niiden osat; rautatie- ja raitiotieradan paikalliset lisälaitteet ja kiinnikkeet; tietoliikennemerkinantolaitteet, ei sähköllä toimivat

- paitsi:

ex 86.02 panssaroidut veturit

ex 86.03 muut panssariveturit

ex 86.05 panssaroidut vaunut

ex 86.06 korjausajoneuvot

ex 86.97 vaunut

87. ryhmä: Autot, traktorit, polkupyörät ja muut maakulkuneuvot

- paitsi:

87.08 hyökkäysvaunut ja panssariajoneuvot

ex 87.02 raskaat kuorma-autot

ex 87.09 moottoripyörät

ex 87.14 perävaunut

88. ryhmä: Ilmailuvälineet

- paitsi:

ex 88.02 lentokoneet

89. ryhmä: Alukset, veneet ja uivat rakenteet

90. ryhmä: Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääkeopilliset ja kirurgiset kojeet ja laitteet

- paitsi:

ex 90.05 kiikarit

ex 90.13 sekalaiset välineet, laserit

ex 90.14 etäisyysmittarit

ex 90.28 sähköiset ja elektroniset mittauslaitteet

91. ryhmä: Kellot ja niiden osat

92. ryhmä: Soittimet; äänentalteenotto- tai toistolaitteet; televisiokuvan ja -äänen talteenotto- tai toistolaitteet; niiden osat ja tarvikkeet

93. ryhmä: Aseet ja ampumatarvikkeet

- paitsi:

ex 93.01 teräaseet

ex 93.02 pistoolit

ex 93.03 sota-aseet

ex 93.04 tuliaseet

ex 93.05 muut aseet

ex 93.07 pommit, kranaatit, torpedot, miinat, ohjukset ja niiden kaltaiset sotilaskäyttöön tarkoitetut aseet

95. ryhmä: Veisto- ja muovailutarvikkeet ja niistä valmistetut teokset

96. ryhmä: Luudat, harjat, puuterihuiskut ja -tyynyt sekä seulat

98. ryhmä: Erinäiset tavarat

YHDYSVALLAT

Yhdysvallat sisällyttää tämän sopimuksen piiriin seuraavat hankintayksiköt:

1. Department of Agriculture (Tätä sopimusta ei sovelleta maataloustuotehankintoihin, jotka tehdään maatalouden tukiohjelmien tai elintarvikeohjelmien edistämiseksi)

2. Department of Commerce

3. Department of Health, Education and Welfare

4. Department of Housing and Urban Development

5. Department of the Interior (paitsi Bureau of Reclamation)

6. Department of Justice

7. Department of Labour

8. Department of State

9. Department of the Treasury

10. General Services Administration (ei koske hankintoja, joita suorittavat Automated Data and Telecommunications Service, National Tool Centre ja Regional 9 Office of San Francisco, California)

11. National Aeronautics and Space Administration

12. Veterans Administration

13. Environmental Protection Agency

14. United States International Communication Agency

15. National Science Foundation

16. Panama Canal Company and Canal Zone Government

17. Executive Office of the President

18. Farm Credit Administration

19. National Credit Union Administration

20. Merit Systems Protection Board

21. ACTION

22. United States Arms Control and Disarmament Agency

23. Civil Aeronautics Board

24. Federal Home Loan Bank Board

25. National Labour Relations Board

26. National Mediation Board

27. Railroad Retirement Board

28. American Battle Monuments Commission

29. Federal Communications Commission

30. Federal Trade Commission

31. Indian Claims Commission

32. Inter-State Commerce Commission

33. Securities and Exchange Commission

34. Office of Personnel Management

35. United States International Trade Commission

36. Export-Import Bank of the United States

37. Federal Mediation and Conciliation Service

38. Selective Service System

39. Smithsonian Institution

40. Federal Deposit Insurance Corporation

41. Consumer Product Safety Commission

42. Equal Employment Opportunity Commission

43. Federal Maritime Commission

44. National Transportation Safety Board

45. Nuclear Regulatory Commission

46. Overseas Private Investment Corporation

47. Renegotiation Bord

48. Administrative Confercnce of the United States

49. Board for International Broadcasting

50. Commission on Civil Rights

51. Commodity Futures Trading Commission

52. Community Services Administration

53. Department of Defence (paitsi Corps of Engineers)

Tätä sopimusta ei sovelleta seuraaviin Department of Defence'n (DOD) hankintoihin:

(a) Liittovaltion hankintaluokittelukoodi (FSC) n:o 83 - kaikki tuotteet paitsi nuppineulat, neulat, ompelutarvikkeet, lippusalot, lipputangot ja lipputangon nupit;

(b) FSC 84 - kaikki tuotteet paitsi alaluokkaan 8460 (matkatavarat) kuuluvat;

(c) FSC 89 - kaikki tuotteet paitsi alaluokkaan 8975 (tupakkavalmisteet) kuuluvat;

(d) FSC 2310 - (vain linja-autot)

(e) DOD:n on erikoismetallihankinnoissaan käytettävä Yhdysvalloissa tai sen omistuksissa sijaitsevissa terästeollisuuslaitoksissa valmistettuja teräksiä, milloin metalliseos sisältää allamainittua enemmän jotain seuraavista aineista: (1) mangaania 1,65 piitä 0,60 tai kuparia 0,06 tai enemmän kuin 0,25 jotain seuraavista: alumiini, kromi, koboltti, columbium, molybdeeni, nikkeli, titaani, wolframi tai vanadiini; (2) nikkeli, rautanikkeli- ja kobolttipohjaiset metalliseokset, jotka sisältävät muita seosmetalleja (paitsi rautaa) enemmän kuin 10 %, (3) titaani ja titaaniseokset; tai (4) zirkoniumpohjaiset metalliseokset.

(f) PSC 19 ja 20 - ne ovat näitä luokkia, jotka määritellään laivastoaluksiksi tai niiden rungon tai kansirakenteen pääasiallisiksi komponenteiksi.

(g) PSC 51

(h) Seuraavat FSC:n luokat eivät yleensä sisälly artiklan VIII kohdan 1 nojalla: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 28, 31, 58, 59, 95.

Tätä sopimusta sovelletaan yleensä seuraavien PSC:n tavaraluokkien hankintoihin Yhdysvaltain hallituksen artiklan VIII kohdan 1 mukaisten päätösten mukaisesti:

22. Rautatiekalusto

23. Autot, moottoripyörät ja polkupyörät (paitsi alaluokkaan 2310 sisältyvät linja-autot)

24. Traktorit

25. Ajoneuvojen osat

26. Ulko- ja sisärenkaat

29. Moottorien varusteet

30. Mekaaniset voimansiirtolaitteet

32. Puuntyöstökoneet ja -laitteet

34. Metallinkäsittelykoneet

35. Palvelusalojen ja kaupan laitteet

36. Muun teollisuuden koneet

37. Maatalouskoneet -laitteet

38. Rakennus- ja kaivannaisteollisuuden sekä maanteiden kunnossapitokoneet

39. Materiaalinsiirtolaitteet

40. Köydet, kaapelit, ketjut ja niiden varusteet

41. Jäähdytys- ja ilmastointilaitteet

42. Tulensammutus, pelastus- ja suojeluvälineet

43. Pumput ja kompressorit

44. Höyrykattilat, kuivauslaitteet ja ydinreaktorit

45. Lämmitys-, vesi- ja viemärilaitteet

46. Vedenpuhdistus- ja jätevesien käsittelylaitteet

47. Putket, letkut ja niiden varusteet

48. Venttiilit

49. Laivojen huolto- ja korjaamolaitteet

52. Mittausvälineet

53. Pienmetallitarvikkeet ja hiontavälineet

54. Tehdasvalmisteiset rakennelmat ja rakennustelineet

55. Puutavara, vanerit ja viilut

56. Rakennusaineet ja -tarvikkeet

61. Voima- ja jakelulaitteet, sähköjohtimet

62. Valaisimet ja lamput

63. Hälytys- ja merkinantojärjestelmät

65. Lääke-, hammaslääke-, ja eläinlääketieteelliset laitteet ja tarvikkeet

66. Mittarit ja laboratoriovälineet

67. Valokuvauslaitteet

68. Kemikaalit ja kemialliset tuotteet

69. Koulutus-, harjoitus- ja havaintovälineet

70. Yleiskäyttöiset automaattiset tietojenkäsittelylaitteet, -tarvikkeet ja apuvälineet

71. Huonekalut ja kalusteet

72. Sisustustavarat ja -tarvikkeet

73. Ruoanvalmistus- ja tarjoiluvälineet

74. Toimistokoneet, kortistointilaitteet ja automaattiset tietojenkäsittelykoneet

75. Toimistotarvikkeet ja -kojeet

76. Kirjat, kartat ja muut painotuotteet

77. Soittimet, levysoittimet ja kotikäyttöön tarkoitetut radiot

78. Virkistys- ja urheiluvälineet

79. Puhdistusvälineet ja -tarvikkeet

80. Maalausvälineet, maalit, suoja- ja tiivistysaineet sekä liimat

81. Kuljetussäiliöt, -laatikot ja pakkaustarvikkeet

85. Talouspaperit, -välineet sekä -tarvikkeet

87. Maatalouden materiaalit ja tarvikkeet

88. Elävät eläimet

91. Poltto- ja voiteluaineet, öljyt ja vahat

93. Ei-metallisista aineista valmistetut materiaalit

94. Ei-metalliset perusraaka-aineet

96. Malmit, kivennäiset ja niistä valmistetut alkutuotteet

99. Sekalaiset tuotteet

Yleisiä huomautuksia

1. Edelläolevasta huolimatta tätä sopimusta ei sovelleta pien- ja vähemmistöyrityksille varattuihin hankintasopimuksiin.

2. Artiklan I kohdan 1 (a) mukaisesti kuljetuksia ei lasketa hankintasopimuksiin välittömästi liittyviin palveluksiin.

Liite II Sopimuspuolten käyttämät julkaisut suunnitelluista hankinnoista annettavien tiedonantojen julkaisemiseen - artikla V, kohta 3

ITÄVALTA

Amtsblatt ur Wiener Zeitung

KANADA

The Canada Gazette

EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ

Belgia

Official Journal of the European Communities

Le Bulletin des Adjudications

Muita erikoislehdistön julkaisuja

Tanska

Official Journal of the European Communities Ranska

Official Journal of the European Communities

Bulletin Officiel des annonces des marchés publics Saksan Liittotasavalta

Official Journal of the European Communities

Irlanti

Official Journal of the European Communities

Päivälehdistö: "Irish Independant", "Irish Times", "Irish Press", "Cork Examiner"

Italia

Official Journal of the European Communities

Luxemburg

Official Journal of the European Communities

Päivälehdistö

Alankomaat

Official Journal of the European Communities

Yhdistynyt Kuningaskunta

Official Journal of the European Communities

The London Gazette

SUOMI

Virallinen lehti

HONGKONG

Hong Kong Government Gazette

INTIA

Indian Trade Journal

JAPAN

Kanpo (Virallinen lehti)

KOREAN TASAVALTA

Englanninkieliset päivälehdet (Korea Herald tai Korea Times)

NIGERIA

Federal Government Gazette

NORJA

Norsk Lysningsblad (Norjan virallinen lehti)

SINGAPORE

Government Gazette

RUOTSI

Tidning for leveranser till staten (Postoch Inrikes Tidningar -lehden liite)

SVEITSI

Feuille officielle suisse du commerce

YHDYSVALLAT

Commerce Business Daily

Liite III Sopimuspuolten käyttämät julkaisut tietojen julkaisemiseksi vuosittain myyjien pysyvistä luetteloista valikoivaa hankintamenettelyä käytettäessä - artikla V, kohta 6

ITÄVALTA

Amtsblatt zur Wiener Zeitung

(tällä hetkellä ei luetteloja)

KANADA

The Canada Gazette

SUOMI

Ei luetteloja

HONGKONG

Hongkong Government Gazette

INTIA

Indian Trade Journal tarpeen mukaan

JAPANI

Kanpo

KOREAN TASAVALTA

Englanninkieliset päivälehdet Korea Herald tai Korea Times)

NORJA

Ei luetteloja

SINGAPORE

Pääasiassa avoin hankintamenettely

RUOTSI

Ei luetteloja

SVEITSI

Fenille officielle suisse du commerce

YHDYSVALLAT

Commerce Business Daily

Liite IV Sopimuspuolten käyttämät julkaisut lakien, säännösten, oikeudenpäätösten, yleisten hallinnollisten soveltamismääräysten ja kaikista tämän sopimuksen piiriin kuuluvia julkisia hankintoja koskevien menettelytapojen julkaisemiseksi viipymättä - artikla VI, kohta 1

ITÄVALTA

Österreichisches Bundesgesetzblatt

Amtsblatt zur Wiener Zeitung

Oikeudenpäätökset - viralliset ja epäviralliset julkaisut:

Sammlung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes, Sammanlung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes, administrativrechtlicher und finanzrechtlicher Teil

Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes in Zivilsachen (Sammlung Zivilsachen)

KANADA

The Cananada Gazette

Contracting

The Federal Government: Your Client

EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ

Belgia

Lait, kuninkaalliset säännökset, ministeriöiden määräykset, ministeriöiden yleiskirjeet - Le Moniteur Belge

Oikeudenpäätökset - Pasicrisie

Tanska

Lait ja säännökset - Lovtidende

Oikeudenpäätökset - Ugeskrift för Retväsen

Hallinnolliset päätökset ja menettelytavat - Ministerialtidende

Ranska

Lainsäädäntö - Bulletin officiel

Oikeudenpäätökset - Recucil des arrêts du Conseil d'Etat

Revue des marches publies

Saksan Liittotasavalta

Lainsäädäntö ja säännökset - Bundesgesetzblatt

Julkaisija: Der Bundesminister der Justiz

Kustantaja: Bundesanzeiger

Bundesanzeiger,

Postfach 108006, 5000 Köln 1

Oikeudenpäätökset:

Entscheidungsammlungen des

- Bundesverfassungsgerichts

- Bundesgerichtshofs

- Bundesverwaltungsgerichts

- Bundesfinanzhofs sekä der Oberlandsgerichte

Irlanti

Lait säännökset - Irish Oifigiuil (official Gazette of the Irish Government)

Italia

Lainsäädäntö - Gazetta Ufficiale

Oikeudenpäätökset - ei virallista julkaisua

Luxemburg

Lainsäädäntö - Memorial

Oikeudenpäätökset - Pasicrisie

Alankomaat

Lainsäädäntö - Nederlandse Staatscourant ja/tai Staatsblad

Oikeudenpäätökset - ei virallista julkaisua

Yhdistynyt Kuningaskunta

Lainsäädäntö - ei lainsäädäntöä

Oikeudenpäätökset - Law Reports

Standardisopimusehdot - Document GC/ Stores/ 1, saatavissa Ministry of Defence'stä. On huomattava, että joihinkin sopimuksiin voidaan soveltaa erityisehtoja: yksityiskohdat saa asianomaisesta virastosta

SUOMI

Suomen Asetuskokoelma

HONGKONG

Hong Kong Government Gazette

INTIA

(a) "Gazette of India" Ministry of Railways'n hankintojen osalta.

(b) "Indian Trade Journal" Oil and Natural Gas Commission'in ja Director General o Supplies and Disposal'n hankintojen osalta.

(c) "Conditions of Contract" (Controller of Publications'lta, Delhi 110006, saatavissa oleva maksullinen julkaisu) sisältää kaikki Director General of Supplies and Disposal'n hankintoja koskevat lait, säännökset jne. Kaikki näiden muutokset julkaistaan Indian Trade Journalissa.

JAPANI

Kanpo ja/tai Horeizensho

KOREAN TASAVALTA

Kwanpo (virallinen lehti)

NIGERIA

Federal Government Gazette

NORJA

Norsk Lovtidend

SINGAPORE

Lait/säännökset ja oikeudenpäätökset - Government Gazette

Hallinnolliset päätökset - Ministry of Financen kiertokirjeet sekä Instruction Manual No. 3

RUOTSI

1. Svensk författningssamling, SFS (Ruotsin asetuskokoelma)

2. Riksrevisionsverkets tillämpningsanvisningar till upphandlingskungörelsen (Valtiontalouden tarkastusviraston hankintamenettelyohjeita koskevat soveltamisohjeet)

SVEITSI

Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse (RO)

Arrêts du Tribunal fédéral suisse

Jurispendence des autorités administrations de la Confédération

YHDYSVALLAT

Kaikki tämän sopimuksen piiriin kuuluvia Yhdysvaltain julkisia hankintoja koskevat lait, säännökset, oikeudenpäätökset, hallinnolliset tulkintamääräykset ja menettelytavarat on kodifioitu Defence Acquisitions Regulation (DAR) ja Federal Procurement Regulation (FPR) -nimisiin julkaisuihin, jotka molemmat julkaistaan osana Yhdysvaltain Code of Federal Regulations-julkaisua. DAR julkaistaan otsikolla "Title 32 of CFR" ja FPR otsikolla "Title 41, Chapter 1 (CFR)". Kopioita voi ostaa Government Printing Office'sta. Nämä säännökset julkaistaan myös irtolehtiversioina, joita on saatavissa tilaamalla Government Printing Office'sta. Muutokset toimitetaan tilaajille julkaisemisen jälkeen.

Niillä, jotka haluavat käyttää alkuperäisiä lähteitä, on käytettävissä seuraavat julkaisut:


Aineisto           Julkaisun nimi
Yhdysvaltain lait       U.S. Statutes at Large
Päätökset:
- U.S. Supreme Court     U.S. Reports
- Circuit Court of Appeals  Federal Reporter 2nd Series
- District Courts       Federal Supplement Reporter
- Court of Claims       Court of Claims Reports
Päätökset:
- Boards of Contract Appeals Commerce Clearing Housen
               epävirallinen julkaisu
Päätökset:
- Comptroller General of   Päätökset, joita ei virallisesti
 the U.S.          julkaista Comptroller General'n
               päätöksinä, julkaisee Federal
               Publications, Ins.
               epävirallisesti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.