76/1980

Asetus Euroopan hiili- ja teräsyhteisön kanssa tehdyn Kreikan liittymisestä yhteisöön johtuvan lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

Toiselta Puolen Suomen Tasavallan ja toiselta puolen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön välillä Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 1980 tehty Kreikan tasavallan liittymisestä yhteisöön johtuva lisäpöytäkirja Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 1973 tehtyyn sopimukseen (SopS 68 ja 69/73), jonka lisäpöytäkirjan eräät määräykset on hyväksytty 30 päivänä joulukuuta 1980 annetulla lailla (1076/80), ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 30 päivänä joulukuuta 1980 ja jonka hyväksymiseen liittyvien toimenpiteiden lopPuunsaattamisesta sopimuspuolet ovat toisilleen ilmoittaneet, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 30 Päivänä joulukuuta 1980.

Alkuperäinen sopimus: 65/1974

LISÄPÖYTÄKIRJA toiselta puolen Suomen tasavallan sekä toiselta puolen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön väliseen sopimukseen johtuen Kreikan tasavallan liittymisestä yhteisöön.

Suomen tasavalta toiselta puolen, Belgian kuningaskunta, Tanskan kuningaskunta, Saksan liittotasavalta, Ranskan tasavalta, Irlanti, Italian tasavalta, Luxembourgin suurherttuakunta, Alankomaiden kuningaskunta ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt kuningaskunta Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioina, Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, sekä Kreikan tasavalta, joka liittyy Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön, toiselta puolen,

ottaen huomioon Kreikan tasavallan liittymisen Euroopan yhteisöihin 1 päivänä tammikuuta 1981,

ottaen huomioon toiselta puolen Suomen tasavallan sekä toiselta puolen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön välisen sopimuksen, joka alleKirjoitettiin Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 1973 ja jota jäljempänä nimitetään "sopimukseksi,"

ovat päättäneet sopia yhteisesti sopimukseen tehtävistä tarkistuksista ja siirtymätoimenpiteistä, jotka johtuvat Kreikan tasavallan liittymisestä Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön

ja tehdä tämän pöytäkirjan:

1 artikla

Kreikan tasavalta liittyy täten sopimukseen.

I OSA

Tarkistukset

2 artikla

Sopimuksen teksti, mukaanlukien liite ja Pöytäkirjat, jotka ovat sopimuksen erottamaton osa, sekä päättöpöytäkirja siihen liittyvine ilmoituksineen käännetään kreikan kielelle. Tämä käännös on yhtä todistusvoimainen kuin alkuperäiset tekstit. Sekakomitea hyväksyy kreikankielisen käännöksen.

II OSA

Siirtymätoimenpiteet

3 artikla

Suomi Poistaa Kreikan osalta ja Kreikan tasavalta Suomen osalta sopimuksen alaan kuuluvien tuotteiden tuontitullit asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

- 1 päivänä tammikuuta 1981 jokaista tullia alennetaan 90 prosenttiin perustullista,

- 1 päivänä tammikuuta 1982 jokaista tullia alennetaan 80 prosenttiin perustullista,

- neljä muuta 20 prosentin alennusta suoritetaan:

- 1 päivänä tammikuuta 1983,

- 1 päivänä tammikuuta 1984,

- 1 päivänä tammikuuta 1985,

- 1 päivänä tammikuuta 1986.

4 artikla

Jokaisen tuotteen perustulli, josta 3 artiklan mukaiset perättäiset alennukset lasketaan, on 1 päivänä heinäkuuta 1980 tosiasiallisesti sovellettu tulli.

5 artikla

Kreikan tasavalta poistaa Suomen alkuperätuotteiden tuonnilta vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavat verot asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

- 1 päivänä tammikuuta 1981 jokaista veroa alennetaan 90 prosenttiin sovellettavasta verokannasta,

- 1 päivänä tammikuuta 1982 jokaista veroa alennetaan 80 prosenttiin sovellettavasta verokannasta,

- neljä muuta 20 prosentin alennusta suoritetaan:

- 1 päivänä tammikuuta 1983,

- 1 päivänä tammikuuta 1984,

- 1 päivänä tammikuuta 1985,

- 1 päivänä tammikuuta 1986.

2. Kohdassa 1 mainitut perättäiset alennukset lasketaan jokaisen tuotteen osalta siitä verokannasta, jota Kreikan tasavalta soveltaa 31 päivänä joulukuuta 1980.

3. Kaikki tuontitulleja vaikutukseltaan vastaavat verot, jotka on otettu käyttöön Suomen ja Kreikan tasavallan välisessä kaupassa tammikuun 1 päivästä 1979 lukien, poistetaan 1 päivä tammikuuta 1981.

6 artikla

Jos Kreikan tasavalta jättää soveltamatta tai alentaa vahvistettua aikataulua nopeammin tulleja tai vaikutukseltaan niitä vastaavia veroja tuonnissa Yhteisöstä sen nykyisessä kokoonpanossa, Kreikan tasavalta jättää myöskin soveltamatta tai alentaa samalle tasolle Suomen alkuperätuotteisiin sovellettavat tullit tai niitä vaikutukseltaan vastaavat verot.

7 artikla

Kreikassa 31 päivänä joulukuuta 1980 voimassa olevat tuontitalletukset ja käteismaksut poistetaan Suomen alkuperätuotteiden tuonnilta asteittain kolmen vuoden aikana 1 päivästä tammikuuta 1981 lukien.

Tuontitalletuksia ja käteismaksuja alennetaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

- 1 päivänä tammikuuta 1981: 25 Prosentilla,

- 1 päivänä tammikuuta 1982: 25 prosentilla,

- 1 päivänä tammikuuta 1983: 25 prosentilla,

- 1 päivänä tammikuuta 1984: 25 prosentilla.

2. Jos Kreikan tasavalta alentaa Yhteisöstä sen nykyisessä kokoonpanossa tapahtuvassa tuonnissa sovellettavia tuontitalletuksia tai käteismaksuja nopeammin kuin 1 kohdassa oleva aikataulu edellyttää, Kreikan tasavalta myöntää samat alennukset Suomen alkuperätuotteiden tuonnille.

8 artikla

1. Kreikassa olevilla rauta- ja teräsyrityksillä on 31 päivään joulukuuta 1985 saakka oikeus soveltaa useiden peruspisteiden järjestelmää hintalistansa perusteena.

2. 31 päivänä joulukuuta 1985 saakka eivät Suomessa olevien yritysten Kreikan markkinoilla tapahtuvissa rauta- ja terästuotteiden myynnissä soveltamat hinnat saa olla, sen jälkeen kun ne on laskennallisesti suhteutettu näiden yritysten hintalistan peruspisteiden määrittämään tasoon, alempia kuin hintalistoista ilmenevät vastaavanlaisissa kaupoissa sovellettavat hinnat. Tämä määräys on voimassa niin kauan kuin Yhteisön nykyisten jäsenvaltioiden yrityksille ei myönnetä tästä määrityksestä poikkeavia valtuuksia. Yhteisö ilmoittaa Suomelle välittömästi tällaisesta valtuuksien myöntämisestä. Tällaisen ilmoituksen ajankohdasta lähtien suomalaiset yritykset saavat käyttää hyväkseen yllä mainittujen valtuuksien ehtoja. Suomalaisyritykset säilyttävät oikeutensa sopeuttaa toimitushintansa Kreikassa niiden hintojen mukaisiksi, joita kolmannet maat soveltavat Kreikassa samoihin tuotteisiin.

Tämän kohdan ensimmäinen kappale koskee vain suomalaisyritysten ja Yhteisön nykyisten jäsenmaiden yritysten suorittamaa sopeuttamista Suomen, Kreikan ja Yhteisön nykyisten jäsenmaiden tuottajien hintalistoihin niiden tuotteiden osalta, joita tosiasiallisesti tuotetaan Kreikassa 1 päivänä tammikuuta 1981. Yhteisö toimittaa Suomelle luettelon tällaisista tuotteista.

III OSA

Yleis- ja loppumääräykset

9 artikla

Sekakomitea päättää kaikista alkuperäsääntöihin tarvittavista tarkistuksista, jotka johtuvat Kreikan liittymisestä Euroopan yhteisöihin.

10 artikla

Tämä pöytäkirja on sopimuksen erottamaton osa.

11 artikla

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän pöytäkirjan omien menettelytapojensa mukaisesti. PöytäKirja tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981 edellyttäen, että sopimuspuolet ovat ennen tuota päivää ilmoittaneet toisilleen hyväksymiseen liittyvien toimenpiteiden loppuunsaattamisesta. Mainitun päivän jälkeen pöytäkirja tulee voimaan tällaisen ilmoituksen tekemistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä lukien.

12 artikla

Tämä pöytäkirja on laadittu kahtena kappaleena suomen, englannin, hollannin, italian, kreikan, ranskan, saksan ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.