74/1980

Alkuperäinen sopimus: 67/1973

LISÄPÖYTÄKIRJA Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen johtuen Kreikan tasavallan liittymisestä yhteisöön.

Suomen tasavalta toiselta puolen, ja Europaan talousyhteisö toiselta puolen,

ottaen huomioon Kreikan tasavallan liittymisen Euroopan yhteisöihin 1 päivänä tammikuuta 1981,

ottaen huomioon Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisen sopimuksen, joka allekirjoitettiin Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 1973 ja jota jäljempänä nimitetään "sopimukseksi",

ovat päättäneet sopia yhteisesti sopimukseen tehtävistä tarkistuksista ja siirtymätoimenpiteistä, jotka johtuvat Kreikan tasavallan liittymisestä Euroopan talousyhteisöön

ja tehdä tämän pöytäkirjan:

I OSA

Tarkistukset

1 artikla

Sopimuksen teksti, mukaanlukien liite ja pöytäkirjat, jotka ovat sopimuksen erottamaton osa, sekä päättöpöytäkirja siihen liittyvine ilmoituksineen käännetään kreikan kielelle. Tämä käännös on yhtä todistusvoimainen kuin alkuperäiset tekstit. Sekakomitea hyväksyy kreikankielisen käännöksen.

2 artikla

1. Kreikan tasavalta soveltaa sopimuksen 1 pöytäkirjan 1 artiklan 3 kohdassa olevan taulukon määräyksiä kaikkiin yhteisen tullitariffin ryhmiin 48 ja 49 kuuluviin Suomen alkuperätuotteisiin, joita ei ole mainittu I liitteessä.

2. Suomi soveltaa sopimuksen 1 pöytäkirjan 4 artiklan 1 kohdan määräyksiä kaikkiin sanotussa kohdassa tarkoitettuihin Kreikan tasavallasta peräisin oleviin tuotteisiin.

3 artikla

1. Sopimuksen 1 pöytäkirjan määräysten mukaisesi Euroopan talousyhteisössä Suomen alkuperätuotteisiin sovellettavien ohjetuontikattojen suuruus määräytyy 1 päivästä tammikuuta 1981 lähtien:

- sopimuksen 1 pöytäkirjan sääntöjen mukaisesti määräytyvistä ohjetuontikattojen määristä sekä

- vuoden 1981 osalta lisäksi III liitteessä luetelluista määristä; näitä määriä korotetaan kunakin seuraavana vuonna 5 Prosentilla.

2. Kun III liitteessä mainitut tuontimäärät on saavutettu kyseisten tuotteiden tuonnissa Kreikkaan, Kreikan tasavalta voi jälleen ottaa käyttöön kuluvan kalenterivuoden loppuun saakka kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin soveltamansa tullit.

II OSA

Siirtymätoimenpiteet

4 artikla

Kreikan tasavalta poistaa I liitteessä mainittujen Suomen alkuperätuotteiden tuonnilta asteittain tuontitullit seuraavan aikataulun mukaisesti:

- 1 päivänä tammikuuta 1981 jokaista tullia alennetaan 90 prosenttiin perustullista

- 1 päivänä tammikuuta 1982 jokaista tullia alennetaan 80 prosenttiin perustullista

- neljä muuta 20 prosentin alennusta suoritetaan:

- 1 päivänä tammikuuta 1983,

- 1 päivänä tammikuuta 1984,

- 1 päivänä tammikuuta 1985,

- 1 päivänä tammikuuta 1986.

5 artikla

1. I liitteessä mainittujen tuotteiden perustulli, josta 4 artiklan mukaiset perättäiset alennukset lasketaan, on Kreikan tasavallan Suomesta tapahtuvaan tuontiin 1 päivänä heinäkuuta 1980 tosiasiallisesti soveltama tulli.

2. Yhteisen tullitariffin nimikkeeseen 36.06. kuuluvien tulitikkujen perustulli on kuitenkin 17,2 prosenttia arvosta.

6 artikla

1. Kreikan tasavalta poistaa I liitteessä mainittujen Suomen alkuperätuotteiden tuonnilta vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavat verot asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

- 1 päivänä tammikuuta 1981 jokaista veroa alennetaan 90 prosenttiin sovellettavasta verokannasta,

- 1 päivänä tammikuuta 1982 jokaista veroa alennetaan 80 prosenttiin sovellettavasta verokannasta.

- neljä muuta 20 prosentin alennusta suoritetaan:

- 1 päivänä tammikuuta 1983,

- 1 päivänä tammikuuta 1984,

- 1 päivänä tammikuuta 1985,

- 1 päivänä tammikuuta 1986.

2. Kohdassa 1 mainitut perättäiset alennukset lasketaan jokaisen tuotteen osalta siitä verokannasta, jota Kreikan tasavalta soveltaa 31 päivänä joulukuuta 1980 Yhteisöstä sen nykyisessä kokoonpanossa tapahtuvaan tuontiin.

3. Kaikki tuontitulleja vaikutukseltaan vastaavat verot, jotka on otettu käyttöön Suomen ja Kreikan tasavallan välisessä kaupassa tammikuun 1 päivästä 1979 lukien, poistetaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

7 artikla

Jos Kreikan tasavalta jättää soveltamatta tai alentaa vahvistettua aikataulua nopeammin tulleja tai vaikutukseltaan niitä vastaavia veroja tuonnissa Yhteisöstä sen nykyisessä kokoonpanossa, Kreikan tasavalta jättää myöskin soveltamatta tai alentaa samalla prosenttimäärällä Suomen alkuperätuotteisiin soveltamiansa tulleja ja niitä vaikutukseltaan vastaavia veroja.

8 artikla

1. Muuttuvaa tuontimaksun osaa, jota Kreikan tasavalta voi soveltaa sopimuksen 2 pöytäkirjan 1 artiklan määräysten mukaisesti kyseisen pöytäkirjan I taulukossa mainittuihin Suomen alkuperäistuotteisiin, tarkistetaan tasausmaksulla, jota sovelletaan Yhteisön sen nykyisessä kokoonpanossa ja Kreikan välisessä kaupassa.

2. Kreikan tasavalta poistaa tuotteilta, jotka on mainittu sekä sopimuksen 2 pöytäkirjan I taulukossa että tämän pöytäkirjan I liitteessä 4 artiklassa olevan aikataulun mukaisesti:

- Kreikan tasavallan sovellettavaksi liittymisen ajankohtana tulevan tullin kiinteän osan ja 2 pöytäkirjan I taulukon viimeisestä sarakkeesta ilmenevän tullin (muun kuin muuttuvan osan) välisen erotuksen.

9 artikla

1. Kreikan tasavalta voi ylläpitää määrällisiä rajoituksia 31 päivään joulukuuta 1985 saakka II liitteessä mainituille Suomen alkuperätuotteille.

2. 1 kohdassa tarkoitettuja rajoituksia sovelletaan globaalikiintiöinä, jotka myönnetään myös Itävallan, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Sveitsin alkuperätuotteiden tuonnille. Vuonna 1981 sovellettavat globaalikiintiöt on lueteltu II liitteessä.

3. 1 kohdassa tarkoitettuja Euroopan laskentayksiköissä (ELY) ilmaistuja kiintiöitä korotetaan vähintään 25 prosentilla ja määrinä ilmaistuja kiintiöitä vähintään 20 prosentilla asteittain jokaisen vuoden alussa. Nämä korotukset lisätään kuhunkin kiintiöön, ja seuraava korotus lasketaan näin saadusta yhteismäärästä.

Milloin kiintiö on ilmaistu sekä määränä että arvona, määräkiintiötä korotetaan vähintään 20 prosentilla vuodessa ja arvokiintiötä vähintään 25 prosentilla vuodessa ja kiintiöt lasketaan kunakin vuotena edellisen kiintiön ja lisäyksen yhteismääristä..

Yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 87.02 A I kuuluvien linja-autojen ja muiden ajoneuvojen määräkiintiötä korotetaan kuitenkin vuosittain 15 prosentilla ja arvokiintiötä 20 prosentilla.

4. Mikäli todetaan, että II liitteessä mainitun tuotteen tuonti Kreikkaan on kahtena perättäisenä vuotena alittanut 90 prosenttia kiintiöstä, Kreikan tasavalta vapauttaa tällaisten Suomen ja 2 kohdassa mainittujen maiden alkuperätuotteiden tuonnin, mikäli kyseisen tuotteen tuonti on tuolloin vapautettu myös Yhteisöstä sen nykyisessä kokoonpanossa.

5. Jos Kreikan tasavalta vapauttaa II liitteessä mainitun tuotteen tuonnin Yhteisöstä sen nykyisessä kokoonpanossa tai korottaa kiintiötä yli Yhteisöön sen nykyisessä kokoonpanossa sovellettavan vähimmäisrajan, Kreikan tasavalta vapauttaa vastaavasti myös Suomen alkuperätuotteen tuonnin tai korottaa globaalikiintiötä samassa suhteessa.

6. II liitteessä mainittujen Suomen alkuperätuotteiden tuontiin tarvittavien lisenssien osalta Kreikan tasavalta soveltaa samoja hallinnollisia määräyksiä ja menettelyllä, joita sovelletaan vastaavien tuotteiden tuontiin Yhteisöstä sen nykyisessä kokoonpanossa, lukuunottamatta yhteisen tullitariffin nimikkeisiin 31.02 ja 31.03 sekä alanimikkeisiin 31.05 A I, II ja IV kuuluvien lannoitteiden kiintiötä, johon Kreikan tasavalta saa soveltaa markkinoinnin yksinoikeuksien mukaisia määräyksiä ja menettelyjä.

10 artikla

1. Kreikassa 31 päivänä joulukuuta 1980 voimassa olevat tuontitalletukset ja käteismaksut poistetaan Suomen alkuperätuotteiden tuonnilta asteittain kolmen vuoden aikana 1 päivänä tammikuuta 1981 alkaen.

Tuontitalletuksia ja käteismaksuja alennetaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

- 1 päivänä tammikuuta 1981; 25 prosentilla,

- 1 päivänä tammikuuta 1982: 25 prosentilla,

- 1 päivänä tammikuuta 1983: 25 prosentilla,

- 1 päivänä tammikuuta 1984: 25 prosentilla.

2. Jos Kreikan tasavalta alentaa Yhteisöstä sen nykyisessä kokoonpanossa tapahtuvassa tuonnissa sovellettavia tuontitalletuksia ja käteismaksuja nopeammin kuin 1 kohdassa oleva aikataulu edellyttää, Kreikan tasavalta myöntää sama alennukset Suomen alkuperätuotteiden tuonnille.

III OSA

Yleiset ja loppumääräykset

11 artikla

Sekakomitea päättää kaikista Kreikan liittymisestä Euroopan yhteisöihin johtuvista muutoksista alkuperäsääntöihin.

12 artikla

Tämän pöytäkirjan liitteet ovat sen erottamaton osa. Tämä pöytäkirja on sopimuksen erottamaton osa.

13 artikla

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän pöytäkirjan omien menettelytapojensa mukaisesti. Pöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981 edellyttäen, että sopimuspuolet ovat ennen tuota päivää ilmoittaneet toisilleen hyväksymiseen liittyvien toimenpiteiden loppuunsaattamisesta. Mainitun päivän jälkeen pöytäkirja tulee voimaan tällaisen ilmoituksen tekemistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä lähtien.

14 artikla

Tämä pöytäkirja on laadittu kahtena kappaleena, suomen, englannin, hollannin, italian, kreikan, ranskan, saksan ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia.

I LIITE

Luettelo, johon viitataan 4 artiklassa

(luettelo on jätetty tästä pois)

II LIITE

(luettelo on jätetty tästä pois)

III LIITE

(luettelo on jätetty tästä pois)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.