72/1980

Alkuperäinen sopimus: 12/1949

Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan Yhdysvaltain hallituksen välinen lentoliikennettä koskeva PÖYTÄKIRJA

Suomen tasavallan hallitus ja Amerikan Yhdysvaltain hallitus;

tunnustaen sekä säännöllisen että tilauslentoliikenteen olevan tärkeitä kuluttajan kannalta ja terveen kansainvälisen ilmakuljetusjärjestelmän olennaisia osatekijöitä;

tunnustaen säännöllisen ja tilauslentoliikenteen välisen yhteyden ja tarpeen kehittää kokonainen lentoliikennejärjestelmä, joka tyydyttää kysynnän kaikkia tahoja sekä luo laajan ja joustavan lentoliikenteen asteikon;

haluten perustaa sellaisen kansainvälisen ilmailujärjestelmän, joka perustuu lentoliikenneyritysten väliseen Kilpailuun markkinoista ja on mahdollisimman vähän valtion säätelemä;

aikoen tehdä lentoliikenneyrityksille mahdolliseksi tarjota matkustavalle ja rahtia kuljettavalle yleisölle kilpailukykyisiä palveluja alhaisilla hinnoilla sekä lisääntyneitä mahdollisuuksia tilauslentoliikenteelle;

ovat sopineet tästä Helsingissä maaliskuun 29 päivänä 1949 allekirjoitettuun lentoliikennesopimukseen liittyvästä pöytäkirjasta.

1 artikla
Määritelmiä

Tässä pöytäkirjassa:

(1) "Sopimus" tarkoittaa Suomen hallituksen ja Amerikan Yhdysvaltain hallituksen välillä Helsingissä maaliskuun 29 päivänä 1949 allekirjoitettua lentoliikennesopimusta, sen liitettä ja reittitaulukkoa;

(2) "Yleissopimus" tarkoittaa Chicagossa 7 joulukuuta 1944 allekirjoitettavaksi avattua kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta.

2 artikla
Lentoliikenneyrityksen nimeäminen ja liikenneluvan myöntäminen

(1) Kummallakin osapuolella on oikeus nimetä yksi tai useampia lentoliikenneyrityksiä harjoittamaan sopimuksen suomia oikeuksia sellaisina, joiksi ne on muutettu tämän pöytäkirjan 3 ja 4 artiklassa.

(2) Kummallakin osapuolella on oikeus peruuttaa, muuttaa tai korjata mainittuja nimeämisiä ja oikeus nimetä niin monta lentoliikenneyritystä kuin haluaa mille tahansa markkina-alueelle, jonka reittitaulukko tämän pöytäkirjan 3 ja 4 artiklassa tehtyjen muutosten mukaisesti kattaa.

(3) Osapuolen nimeämä lentoliikenneyritys (yksi tai useampi), jonka nimeäminen oikeuttaa harjoittamaan säännöllistä lentoliikennettä, on oikeutettu käyttämän mainittuja oikeuksia sopimukseen liittyvässä reittitaulukossa määritellyillä reiteillä tämän pöytäkirjan 3 artiklaan tehtyjen muutosten mukaisesti.

(4) Osapuolen nimeämä lentoliikenneyritys, jonka nimeäminen oikeuttaa harjoittamaan tämän pöytäkirjan 4 artiklan mukaista tilauslentoliikennettä, on oikeutettu käyttämään mainittuja oikeuksia niiden sääntöjen mukaisesti, jotka kyseinen osapuoli on nimeämisen yhteydessä määritellyt alueeltaan tapahtuvan kansainvälisen tilauslentoliikenteen hoidosta yhdensuuntaisina tai meno-paluu -kuljetuksina, tai sellaisista säännöistä asianmukaisista syistä myönnettyjen poikkeusten mukaisesti. Mainitut säännöt ovat liikenteen lähtömaan tilauslentokelpoisuussäännöt, jotka nyt tai myöhemmin julkaistaan kummankin osapuolen ilmailuviranomaisten toimesta ja noudattavat kyseisen osapuolen säännölliselle tai tilauslentoliikenteelle asetettuja sääntömääräisiä vaatimuksia. Mikäli osapuolen ilmailuviranomaiset kuitenkin muuttavat sellaisia sääntöjä tämän pöytäkirjan voimaantulon jälkeen, uudet säännöt tulevat voimaan vasta 45 päivän kuluttua siitä, kun toiselle osapuolelle on tehty virallinen ilmoitus näistä muutoksista.

(5) Milloin osapuoli tilauslentokelpoisuussäännöissään määrää rajoittavampia ehtoja, edellytyksiä tai rajoituksia yhdelle tai useammalle nimeämälleen lentoliikenneyritykselle, sovelletaan toisen osapuolen nimeämiin lentoliikenneyrityksiin sellaisista ehdoista, edellytyksistä tai rajoituksista vähiten rajoittavia. Lisäksi, mikäli jommankumman osapuolen ilmailuviranomaiset julkaisevat omasta maastaan lähtevään Pohjois-Atlantin liikenteeseen sovellettavia tilauslentokelpoisuusmääräyksiä, jotka asettavat erilaisia ehtoja eri päämäärämaille, kummankin osapuolen tulee soveltaa näistä ehdoista väljimpiä myös tilauslentoliikenteeseen Suomen ja Yhdysvaltain välillä.

(6) Nimetyille lentoliikenneyrityksille tulee myöntää asiaankuuluva liikennöimislupa ilman tarpeetonta viivytystä tämän artiklan ja sopimuksen 3 artiklan mukaisesti.

3 artikla
Säännöllisen lentoliikenteen reitit

(1) Sopimukseen liittyvä reittitaulukko kokonaisuudessaan muutetaan kuuluvaksi seuraavasti:

"1. Yhdysvaltain hallituksen nimeämillä lentoliikenneyrityksillä on oikeus harjoittaa säännöllistä lentoliikennettä seuraavalla reitillä molempiin suuntiin sekä suorittaa aikataulunmukaisia laskuja seuraavissa paikoissa:

Yhdysvallat välilaskupaikkojen kautta Suomeen ja edelleen mille tahansa paikkakunnalle Suomen ulkopuolella mukaan lukien Yhdysvalloissa olevat paikkakunnat, ilman maantieteellisiä rajoituksia ja suunnasta riippumatta.

"2. Suomen hallituksen nimeämillä lentoliikenneyrityksillä on oikeus harjoittaa säännöllistä lentoliikennettä seuraavilla reiteillä molempiin suuntiin ja suorittaa aikataulunmukaisia laskuja seuraavissa paikoissa:

1. Suomi välilaskupaikkojen kautta New Yorkiin

2. Suomi Seattleen ja yhdelle paikkakunnalle Kaliforniassa Suomen valitessa tarkan paikan ja ilmoittaessa siitä Yhdysvalloille

3. Suomi Anchorageen ja edelleen Tokioon ilman liikenneoikeuksia Anchoragen ja Tokion välillä (Stopover-oikeudet (pysähtymisoikeus) Anchoragessa myönnetään tällä reitillä.)

"3. Kukin nimetty lentoliikenneyritys saa millä tahansa tai kaikilla lennoilla valintansa mukaan suorittaa lentoja jompaankumpaan tai molempiin suuntiin; lentää kullakin reitillä oleville paikkakunnille missä tahansa yhdistelmässä ja järjestyksessä; sekä jättää suorittamatta laskuja millä tahansa paikkakunnalla tai paikkakunnilla menettämättä oikeuttaan ottaa koneeseen tai jättää koneesta tämän reittitaulukon muuten sallimaa liikennettä, edellyttäen että liikenne alkaa ja/tai päättyy lentoliikenneyrityksen nimenneen osapuolen alueella.

"4. Tämän reittitaulukon kappaleissa 1 ja 2 määriteltyjen reittien kaikilla reittiosuuksilla on nimetyllä lentoliikenneyrityksellä oikeus harjoittaa lentoliikennettä rajoituksitta käytettävien ilma-alusten lukumäärän tai tyypin muutoksiin nähden."

4 artikla
Oikeuksien myöntäminen tilauslentoliikenteelle

(1) Kumpikin osapuoli myöntää toiselle osapuolelle oikeuden tuon toisen osapuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen nimissä ottaa ja jättää kansainvälisessä tilauslentoliikenteessä matkustajia (ja näiden mukana olevia matkatavaroita) tai rahtia tai näiden yhdistelmiä millä tahansa ensin mainitun osapuolen alueella olevalla paikkakunnalla kuljetettavaksi sellaisten paikkakuntien ja minkä tahansa toisen osapuolen alueella olevan paikkakunnan välillä joko suoraan tai stopover-oikeuksin kummankin osapuolen alueen ulkopuolella olevilla paikkakunnilla tai kuljettaen stopover- tai transitliikennettä ensin mainitun osapuolen alueelta edelleen.

(2) Tämä pöytäkirja ei kata kummankaan osapuolen lentoliikenneyrityksen harjoittamaa tilauslentoliikennettä, jonka lähtö- tai määräpaikka on kolmannessa maassa mainitun osapuolen alueesta edelleen ja johon ei sisälly kyseisen lentoliikenneyrityksen oman maan alueella suoritettavaa, vähintään kaksi peräkkäistä yötä käsittävää pysähtymistä (stopover). Kummankin osapuolen tulee kuitenkin myönteisessä hengessä käsitellä toisen osapuolen nimeämien lentoliikenneyritysten tekemiä anomuksia sellaisen liikenteen harjoittamiseksi hyväntahtoisuuden ja vastavuoroisuuden periaatetta noudattaen.

5 artikla
Kohtuullinen kilpailu

(1) Kummankin osapuolen tulee antaa molempien osapuolten nimetyille lentoliikenneyrityksille kohtuullinen tilaisuus kilpailla tämän pöytäkirjan kattamien kansainvälisten lentokuljetuspalvelujen järjestämisessä ja myymisessä.

(2) Kumpikaan osapuoli ei saa yksipuolisesti rajoittaa liikenteen määrää, tiheyttä tai säännöllisyyttä tai toisen osapuolen nimeämien lentoliikenneyritysten käyttämiä ilma-alustyyppejä, paitsi mitä tulli-, tekniset-, liikenne- tai ympäristöseikat yhtäläisillä ehdoilla mahdollisesti vaativat yleissopimuksen 15 artiklan mukaisesti.

(3) Kumpikaan osapuoli ei saa soveltaa etuoikeusmääräystä, matkustaja- tai rahtikiintiöitä, vastustamattomuusmaksua tai muuta kapasiteettiin, tiheyteen tai liikenteeseen liittyvää vaatimusta, joka ei ole tämän pöytäkirjan tarkoituksen mukainen.

(4) Kumpikin osapuoli on velvollinen oikeudenkäyttövaltansa puitteissa ryhtymään kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin toisen osapuolen lentoliikenneyrityksiin kohdistuvan syrjinnän ja kohtuuttoman kilpailun kaikkien muotojen poistamiseksi.

(5) Täten kumotaan sopimuksen liitteen osat IV, V, VI ja VII.

6 artikla
Hinnoittelu

(1) Tässä artiklassa tarkoittaa "hinta" sitä hintaa ja sen ehtoja tai ehtoja sen voimassaololle, jonka lentoliikenneyritys tai sen asiamiehet perivät tai tulevat perimään matkustajien, matkatavaroiden ja rahdin (postia lukuunottamatta) julkisesta kuljetuksesta.

(2) Kummankin osapuolen tulee sallia kunkin lentoliikenneyrityksen määrätä tämän pöytäkirjan alaiset hinnat kaupallisten markkinanäkökohtien perusteella ja osapuolten asiaanpuuttumisen tulee rajoittua (a) riistävien tai diskriminoivien hintojen tai toimenpiteiden ehkäisyyn; (b) kuluttajien suojaamiseen johtavan aseman väärinkäytön vuoksi kohtuuttoman korkeilta tai rajoittavilta hinnoilta; ja (c) lentoliikenneyritysten suojaamiseen hinnoilta, jotka ovat keinotekoisesti alhaisia suoran tai epäsuoran valtion avun tai tuen johdosta tai muista sen kaltaisista syistä.

(3) Kumpikin osapuoli voi vaatia, että hinnat, joita toisen osapuolen lentoliikenneyritykset ovat aikoneet periä alueelleen tai alueeltaan harjoitettavasta liikenteestä, on ilmoitettava tai jätettävä osapuolen ilmailuviranomaisille.

Jos jompikumpi osapuoli vaatii hintojen ilmoittamista tai rekisteröimistä, ei sellainen vaatimus saa diskriminoida kummankaan osapuolen mitään lentoliikenneyritystä tai kolmansien maiden lentoliikenneyrityksiä. Hintojen ilmoittamista tai hyväksyttäväksi jättämistä voidaan vaatia aikaisintaan kuusikymmentä (60) päivää ennen suunniteltua voimaantulopäivää. Kummankin osapuolen tulee sallia hintojen ilmoittamiset tai niiden rekisteröiminen lyhyemmällä varoitusajalla kuin yllä on esitetty silloin kun se on välttämätöntä, jotta lentoliikenneyritykset voisivat ajoissa vastata kilpailukykyisiin tarjouksiin. Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta vaatia toisen osapuolen lentoliikenneyrityksiä ilmoittamaan tai rekisteröimään niitä hintoja, joita rahtaaja perii yleisöltä tuon toisen osapuolen alueelta alkavasta liikenteestä.

(4) (a) Kumpikaan osapuoli ei saa ryhtyä yksipuolisiin toimenpiteisiin estääkseen jommankumman osapuolen lentoliikenneyrityksen perimän tai perittäväksi aiotun hinnan käyttöönottoa tai jatkuvaa soveltamista osapuolten alueiden väliseen kansainväliseen liikenteeseen tai estääkseen toisen osapuolen lentoliikenneyritystä perimästä hintaa tai hintoja, joita jollakin muulla lentoliikenneyrityksellä on lupa soveltaa kansainvälisen liikenteen kuljetuksiin toisen osapuolen alueen ja kolmannen maan välillä.

(b) Mikäli asianomaiset järjestelyt kolmansien maiden kanssa molemminpuolisesti niin edellyttävät, tulee kummankin osapuolen sallia noiden kolmansien maiden lentoliikenneyritysten soveltaa samoja hintoja kuin jommankumman osapuolen nimeämä lentoliikenneyritys kansainvälisen liikenteen kuljetuksiin osapuolten alueitten välillä.

(c) Tässä artiklassa sanonta "soveltaa" tarkoittaa oikeutta määrätä sama tai samankaltainen hinta suoralle, intra-line-reitille (saman lentoliikenneyrityksen käyttäminen reittinumeroa vaihtaen) tai inter-line-reitille (kahden tai useamman lentoliikenneyrityksen käyttäminen) huolimatta eroavaisuuksista reitityksen, menopaluu-kuljetusvaatimusten, yhteyksien tai lentokonetyypin suhteen, tai sellainen hinta, joka on saatu hintoja yhdistelemällä.

(5) (a) Jos jompikumpi osapuoli katsoo, että kumman tahansa osapuolen lentoliikenneyrityksen tai kolmannen maan lentoliikenneyrityksen ehdottama tai perimä hinta kansainvälisen liikenteen kuljetuksista osapuolten alueiden välillä tai toisen osapuolen lentoliikenneyrityksen ehdottama tai perimä hinta kansainvälisen liikenteen kuljetuksista toisen osapuolen alueen ja kolmannen maan välillä, mukaan lukien inter-line- tai intra-line-pohjalta välilaskupaikkojen kautta suoritetun liikenteen kuljetusten hinnat, on ristiriidassa tämän artiklan 2 kappaleessa esitettyjen seikkojen kanssa, sen tulee pyytää neuvotteluja ja ilmoittaa toiselle osapuolelle tyytymättömyytensä syyt niin pian kuin mahdollista. Neuvottelut on pidettävä viimeistään 30 päivää neuvottelupyynnön vastaanottamisen jälkeen ja osapuolten tulee toimia yhteistyössä niiden tietojen saannin varmistamiseksi, jotka ovat välttämättömiä perustellun ratkaisun aikaansaamiseksi hintaneuvotteluissa.

(b) Jos osapuolet pääsevät sopimukseen hinnasta, josta on annettu tyytymättömyysilmoitus, kummankin osapuolen tulee tehdä parhaansa sellaisen sopimuksen voimaansaattamiseksi. Ilman keskinäistä sopimusta tämä hinta tulee voimaan tai pysyy voimassa osapuolten lentoliikenneyrityksille ja niiden kolmansien maiden lentoliikenneyrityksille, joiden kanssa asianomaiset järjestelyt edellyttävät vastavuoroisuutta tämän artiklan 4 kappaleessa olevien määräysten mukaisesti.

(6) Täten kumotaan sopimuksen liitteen osa IX.

7 artikla
Myyntipalkkiot (provisiot)

Osapuolen lentoliikenneyritystä voidaan vaatia jättämään toisen osapuolen ilmailuviranomaisille tiedot niiden myyntipalkkioiden (provisioiden) sekä kaikkien muiden korvausmuotojen tasosta, joita lentoliikenneyritys maksaa tai pitää saatavilla, millä tavalla tai keinolla tahansa, suorasti tai epäsuorasti jollekin henkilölle tai jonkun henkilön (muun kuin omien työntekijöidensä) hyödyksi toisen osapuolen alueelta alkavien lentokuljetusten myymisestä.

8 artikla
Lentojen tai liikenneohjelmien hyväksyminen

(1) Osapuolten tulee minimoida rekisteröimisvaatimusten ja niiden liittyvien menetelmien toisen osapuolen matkustaja- ja rahtilentojen tilaajille ja nimetyille lentoliikenneyrityksille aiheuttamat hallinnolliset rasitteet.

(2) Osapuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen, joka aikoo kuljettaa toisen osapuolen alueelta peräisin olevaa tilauslentoliikennettä tulee noudattaa tuon toisen osapuolen asianomaisia sääntöjä.

(3) Kummankaan osapuolen ei tule vaatia toisen osapuolen nimeämää lentoliikenneyritystä tuon toisen osapuolen alueelta lähtöisin olevan tilausliikenteen kuljettamisen suhteen esittämään muuta kuin kysymyksessä olevan tilauslentokategorian sekä yhdenmukaisuustodistuksen sellaisen tilauslentokategorian sääntöjen kanssa, joita sovelletaan toisen osapuolen tilauslentoliikenteeseen tai todistuksen toisen osapuolen ilmailuviranomaisten myöntämästä poikkeamisesta näistä säännöistä.

(4) Edellä olevan 3 kappaleen estämättä, kumpikin osapuoli voi vaatia, että toisen osapuolen nimeämä lentoliikenneyritys antaa lennoista sellaiset etukäteistiedot, jotka ovat olennaisia tullin, lentoaseman tai lennonjohdon toiminnan kannalta.

(5) Nimettyjen lentoliikenneyritysten tulee noudattaa määrättyjä menettelytapoja lentoasemien ajoitusrajoituksiin nähden ja vaadittaessa antaa etukäteistiedot lennoista tai lentosarjoista asianomaisille viranomaisille tai yksiköille.

(6) Kummankaan osapuolen ei tule vaatia lentojen etukäteishyväksymistä tai ilmoituksia näihin lentoihin liittyvistä tiedoista toisen osapuolen nimetyiltä lentoliikenneyrityksiltä, lukuun ottamatta mitä tämän artiklan 2, 3, 4 ja 5 kappaleessa on määrätty.

Artikla
Täytäntöönpano

(1) Sillä osapuolella, jonka alueelta liikenne on lähtöisin, on jakamaton lainkäyttövalta sääntöjensä ja määräystensä täytäntöönpanosta ja noudattamisesta.

(2) Osapuolten tulee olla toistensa kanssa yhteistyössä täytäntöönpanoasioissa.

(3) Kumpikin osapuoli saa ryhtyä välttämättömiksi katsomiinsa toimenpiteisiin tämän pöytäkirjan tarkoittamia palveluja tarjoavien tai järjestävien omien lentoliikenneyritystensä, lentojensa tilaajien, matkanjärjestäjiensä, asiamiestensä, huolitsijoidensa tai rahtaajiensa käyttäytymisen säätelemiseksi. Sellaiset säännökset eivät kuitenkaan estä tai rajoita toisen osapuolen valtaa omalla alueellaan ja omien kansallisten lakiensa mukaisesti säädellä ensinmainitun osapuolen sellaisten järjestöjen ja yksityisten henkilöiden käyttäytymistä.

10 artikla
Kaupallinen toiminta

(1) Kummankin osapuolen lentoliikenneyrityksillä tulee olla oikeus perustaa toimistoja toisen osapuolen alueelle liikenteensä edistämistä ja myyntiä varten.

(2) Kummankin osapuolen nimeämillä, yhdellä tai useammalla lentoliikenneyrityksellä, on toisen osapuolen maahantulo-, oleskelu- ja työlupiin liittyvien lakien ja määräysten mukaan oikeus kuljettaa toisen osapuolen alueelle ja siellä ylläpitää omaa lentoliikenteen ylläpitämiseen vaadittavaa johto, teknistä-, liikenne- ja muuta asiantuntijahenkilökuntaa.

(3) Kukin nimetty lentoliikenneyritys saa itse hoitaa oman maapalvelunsa (maaselvityksensä) toisen osapuolen alueella ("oma maapalvelu"/selfhandling) tai vapaasti valita kilpailevien yritysten joukosta jonkun kyseisiin tehtäviin. Näitä oikeuksia voivat rajoittaa ainoastaan lentoaseman turvallisuusnäkökohdista johtuvat pakottavat rakenteelliset seikat. Milloin sellaiset näkökohdat estävät oman maapalvelun käytön, tulee maapalvelun olla saatavilla samoilla perusteilla kaikille lentoliikenneyrityksille; maksujen tulee perustua annettujen palvelujen kustannuksiin ja sellaisten palvelujen tulee luonteeltaan ja tasoltaan olla verrattavissa niiden palveluiden tasoon ja luonteeseen, jotka olisivat tarjolla mikäli oma maapalvelu olisi mahdollinen.

(4) Kumpikin osapuoli antaa toisen osapuolen jokaiselle nimetylle lentoliikenneyritykselle oikeuden ryhtyä lentokuljetusten myyntiin alueellaan suoraan ja lentoliikenneyrityksen harkinnan mukaan asiamiestensä välityksellä. Tilauslentoliikenteen kohdalla sellainen myyntitoiminta kuitenkin on asianomaisten sovellettavien sääntöjen alaista ei-diskriminoivalla pohjalla. Lentoliikenneyritys on vapaa myymään sellaisia kuljetuksia tämän alueen valuutalla tai muiden maiden vapaasti vaihdettavilla valuutoilla. Nämä oikeudet ovat kuitenkin käytettävissä ainoastaan siinä määrin kuin kyseisen lentoliikenneyrityksen maan viranomaiset ovat ne hyväksyneet.

(5) Kullakin nimetyllä lentoliikenneyrityksellä on oikeus vaihtaa ja vaadittaessa lähettää maahansa paikallisia tuloja, jotka ylittävät paikalliset maksut. Valuutan vaihto ja lähettäminen on luvallista ilman rajoituksia tai lähetysveroa käyttäen sitä vaihtokurssia, jota sovelletaan juokseviin rahasiirtoihin ja -lähetyksiin.

11 artikla
Liikennöimismaksut

(1) Asianomaisen laskutusviranomaisen toisen osapuolen nimetyille lentoliikenneyrityksille määräämien liikennöimismaksujen tulee olla asianmukaisia, kohtuullisia ja ei-diskriminoivia.

(2) Toisen osapuolen nimeämille lentoliikenneyrityksille määrätyt liikennöimismaksut saavat suuruudeltaan vastata, mutta eivät ylittää oikeudenmukaista osaa niistä taloudellisista kokonaiskustannuksista, jotka lentoasemaan, lennonvarmistukseen ja ilmailun turvaamiseen liittyvien laitteiden ja palvelujen tarjollapito aiheuttavat asianomaiselle laskutusviranomaiselle. Laitteiden ja palvelujen, joiden käytöstä maksuja peritään, tulee olla käytettävissä tehokkaasti ja taloudellisesti. Ennen liikennöimismaksujen muutoksia on asiasta kohtuullisen hyvissä ajoin ilmoitettava.

(3) Kummankin osapuolen tulee suosia alueensa asianomaisen laskutusviranomaisen ja palveluja ja laitteita käyttävien lentoliikenneyritysten välisiä neuvotteluja, sekä kannustaa asianomaista laskutusviranomaista ja lentoliikenneyrityksiä vaihtamaan keskenään sellaisia tietoja, jotka saattavat olla tarpeellisia, jotta voitaisiin saada tarkka selvitys maksujen kohtuullisuudesta.

12 artikla
Lentoturvallisuus

Osapuolet, tietoisina yleissopimuksen mukaisesta vastuustaan kansainvälisen siviili-ilmailun kehittämisessä turvallisella ja hyvin järjestetyllä tavalla, vakuuttavat uudelleen vakavaa huolestuneisuuttaan ilma-alusten turvallisuuteen kohdistuvista teoista tai uhkauksista, jotka vaarantavat henkilöiden tai omaisuuden turvallisuutta vaikuttavat haitallisesti ilmaliikenteen toimintaan ja horjuttavat yleistä luottamusta siviili-ilmailun turvallisuuteen. Tässä tarkoituksessa kumpikin osapuoli:

(a) uudelleen vakuuttaa velvollisuutensa olevan toimia Tokiossa 14. syyskuuta 1963 allekirjoitetun rikoksia ja eräitä muita tekoja ilmaaluksissa koskevan yleissopimuksen, Haagissa 16. joulukuuta 1970 allekirjoitetun ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen sekä Montrealissa 23. syyskuuta 1971 allekirjoitetun siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen määräysten mukaisesti;

(b) vaatii rekisterissään olevien ilma-alusten käyttäjiä toimimaan sovellettavien kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön laatimien ilmailun turvallisuusmääräysten mukaisesti; ja

(c) antaa toiselle osapuolelle suurimman mahdollisen avun estääkseen ilma-aluksen laittoman haltuunoton, ilma-aluksiin, lentoasemiin ja lennonvarmistuslaitteisiin kohdistuvan sabotaasin sekä ilmailun turvallisuuteen kohdistuvat uhkat; harkitsee myönteisesti toisen osapuolen jokaista pyyntöä erikoisturvatoimenpiteista sen ilma-alusten tai matkustajien suhteen jonkin erityisen uhan torjumiseksi; ja milloin ilma-alusta, lentoasemaa tai lennonvarmistuslaitteistoa kohtaa vaaratilanne tai kaappaus- tai sabotaasiuhkaus, avustaa toista osapuolta helpottaen yhteyksiä, joiden tarkoituksena on sellaisten vaaratilanteiden nopea ja turvallinen poistaminen;

(d) voi pyytää niitä turvallisuusnormeja koskevia neuvotteluja, joita toinen osapuoli ylläpitää ilmailun laitteisiin, miehistöihin, ilmaaluksiin ja nimettyjen lentoliikenneyritysten toimintaan nähden. Jos sellaisten neuvottelujen seurauksena jompikumpi osapuoli havaitsee, ettei toinen osapuoli tehokkaasti ylläpidä ja edistä näillä aloilla turvallisuusnormeja ja vaatimuksia, jotka ovat samanveroiset tai ankarammat kuin ne vähimmäisstandardit, jotka yleissopimuksen perusteella voidaan vahvistaa, toiselle osapuolelle on ilmoitettava sellaisista havainnoista ja välttämättömiksi katsotuista toimenpiteistä, joilla toisen osapuolen turvallisuusnormit ja vaatimukset saatetaan niiden vähimmäisstandardien veroisiksi, jotka yleissopimuksen perusteella voidaan vahvistaa ja toisen osapuolen tulee tehdä asianmukaiset korjaukset. Kumpikin osapuoli pidättää itselleen oikeuden kieltäytyä myöntämästä, peruuttaa tai rajoittaa toisen osapuolen nimeämän yhden tai useamman lentoliikenneyrityksen liikennelupaa tai teknistä lupaa siinä tapauksessa, että toinen osapuoli ei ryhdy asianmukaiseen toimenpiteeseen kohtuullisen ajan kuluessa.

13 artikla
Neuvottelut

Kumpi tahansa osapuoli voi milloin tahansa pyytää neuvotteluja mistä tahansa tämän pöytäkirjan tai sopimuksen piiriin liittyvästä kysymyksestä. Kyseisen osapuolen tulee ilmoittaa toiselle osapuolelle ne asiat, joista neuvotteluja pyydetään, ja osapuolten tulee yhteistoimin varmistaa seilaisten tietojen hankkiminen, jotka ovat tarpeellisia neuvottelujen järkevälle loppuunviemiselle. Neuvottelut on pidettävä viimeistään 30 päivän kuluttua pyynnön vastaanottamisesta tai osapuolten sopimana myöhäisempänä ajankohtana. Jos osapuolet pääsevät neuvotteluissa sopimukseen, kummankin osapuolen tulee tehdä parhaansa sellaisen sopimuksen voimaansaattamiseksi.

14 artikla
Monenkeskinen sopimus

Mikäli molempien osapuolten hyväksymä tilauslentokuljetuksia koskeva monenkeskinen sopimus tulee voimaan, sopimusta ja tätä pöytäkirjaa tulee muuttaa siten, että ne ovat yhdenmukaiset monenkeskisen sopimuksen ehtojen kanssa.

15 artikla
Sopimuksen tarkistaminen

Molemminpuolisesti sopivana ajankohtana on suunniteltava pidettäväksi neuvottelut sellaisen uuden, kaikkia lentoliikennemuotoja koskevan lentoliikennesopimuksen tekemisestä, joka sisältäisi tämän pöytäkirjan määräykset ja saattaisi ajantasalle sopimuksen muitten kohtien määräykset.

16 artikla
Irtisanominen

Pöytäkirjalla ja sopimuksella on yhteinen voimassaoloaika siihen asti, kunnes tämä pöytäkirja liitetään sopimukseen. Sopimuksen 9 artiklassa määriteltyjä irtisanomisehtoja sovelletaan samalla tavalla tähän pöytäkirjaan. Joko lentoliikennesopimuksen tai tämän pöytäkirjan irtisanominen aiheuttaa sekä pöytäkirjan että sopimuksen samanaikaisen irtisanomisen, ja ilmoitus irtisanomisesta on siinä tapauksessa tehtävä molemmista.

17 artikla
Voimaantulo

Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona diplomaattista tietä tapahtuvalla noottien vaihdolla on vahvistettu, että valtiosääntöjen edellyttämät vaatimukset pöytäkirjan voimaantulolle on täytetty.

Tehty kahtena kappaleena Washingtonissa 12 päivänä toukokuuta 1980 englannin kielellä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.