70/1980

Asetus Burman kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

Rangoonissa 8 päivänä maaliskuuta 1980 Suomen tasavallan hallituksen ja Burman liiton sosialistisen tasavallan hallituksen välillä tehty lentoliikennesopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1980

Suomen tasavallan hallituksen ja Burman liiton sosialistisen tasavallan hallituksen välinen LENTOLIIKENNESOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus ja Burman liiton sosialistisen tasavallan hallitus,

jotka ovat Chicagossa seitsemäntenä päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettavaksi avatun kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen osapuolia ja

jotka haluavat tehdä sanottua yleissopimusta täydentävän sopimuksen alueittensa välisen ja niiden kautta edelleen tapahtuvan lentoliikenteen aloittamisesta,

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

1. tässä sopimuksessa ja sen liitteessä, ellei lauseyhteys muuta edellytä:

a) sanonta "yleissopimus" tarkoittaa Chicagossa seitsemäntenä päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettavaksi avattua kansainvälisen siviiliilmailun yleissopimusta, mukaanluettuina kaikki tämän yleissopimuksen 90 artiklan mukaisesti hyväksytyt liitteet sekä kaikki sen 90 ja 94 artiklan mukaisesti liitteisiin ja yleissopimukseen tehdyt muutokset siinä laajuudessa kuin kumpikin sopimuspuoli on nämä liitteet ja muutokset hyväksynyt;

b) sanonta "ilmailuviranomaiset" tarkoittaa Suomen tasavallan hallituksen osalta ilmailuhallitusta tai jokaista henkilöä tai elintä, joka on valtuutettu suorittamaan niitä tehtäviä, joita mainittu ilmailuviranomainen tällä hetkellä hoitaa ja Burman liiton sosialistisen tasavallan hallituksen osalta liikenneministeriön siviiliilmailuosastoa tai jokaista henkilöä tai elintä, joka on valtuutettu suorittamaan niitä tehtäviä, joita liikenneministeriö tällä hetkellä hoitaa;

c) sanonta "nimetty lentoliikenneyritys" tarkoittaa lentoliikenneyritystä, jonka sopimuspuoli on nimennyt toiselle sopimuspuolelle tekemällään kirjallisella ilmoituksella tämän sopimuksen III artiklan mukaisesti harjoittamaan lentoliikennettä ilmoituksessa määritellyillä reiteillä;

d) sanonta "alue" tarkoittaa valtion ollessa kysymyksessä asianomaisen valtion täysivaltaisuuden alaisia maa-alueita sekä niihin liittyviä aluevesiä;

e) sanonnoilla "lentoliikenne", "kansainvälinen lentoliikenne", "lentoliikenneyritys" ja "laskeutuminen ilman kaupallista tarkoitusta" on yleissopimuksen 96 artiklassa niille annettu merkitys;

f) sanonta "kapasiteetti" tarkoittaa ilmaaluksen kohdalla kyseisen ilma-aluksen käytettävissä olevaa hyötykuormaa määrätyllä reitillä tai reitin osalla; ja

g) sanonta "kapasiteetti" tarkoittaa "sovitun liikenteen" kohdalla ilma-aluksen kapasiteettia kyseisessä liikenteessä, kerrottuna kyseisen ilma-aluksen lentotiheydellä määrättynä ajanjaksona määrätyllä reitillä tai reitin osalla.

2. Tämän sopimuksen liite on erottamaton osa tätä sopimusta ja kaikki viittaukset sopimukseen käsittävät myös liitteen, ellei toisin määrätä.

II artikla

1. Sopimuspuoli myöntää toiselle sopimuspuolelle tässä sopimuksessa määritellyt oikeudet kansainvälisen, säännöllisen lentoliikenteen aloittamiseksi tämän sopimuksen liitteessä määritellyillä reiteillä. Tällaista liikennettä ja näitä reittejä kutsutaan tässä sopimuksessa "sovituksi liikenteeksi" ja vastaavasti "määrätyiksi reiteiksi".

2. Ellei muuta johdu tämän sopimuksen määräyksistä, sopimuspuolen nimeämällä lentoliikenneyrityksellä on harjoittaessaan sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä seuraavat oikeudet:

a) lentää ilman välilaskua toisen sopimuspuolen alueen yli;

b) laskeutua mainitulle alueelle ilman kaupallista tarkoitusta; ja

c) laskeutua mainitulle alueelle tämän sopimuksen liitteessä asianomaista reittiä varten määrätyissä paikoissa jättääkseen ja ottaakseen kansainvälisessä liikenteessä matkustajia, rahtia ja postia.

3. Älköön minkään tämän artiklan 2 kappaleessa katsottako merkitsevän toisen sopimuspuolen alueelta lentoliikenneyrityksen oikeuttamista ottamaan toisen sopimuspuolen alueelta matkustajia, rahtia ja postia kuljetettavaksi korvausta tai maksua vastaan toiseen paikkaan tämän sopimuspuolen alueella.

III artikla

1. Sopimuspuolella on oikeus nimetä toiselle sopimuspuolelle tekemällään kirjallisella ilmoituksella yksi lentoliikenneyritys harjoittamaan sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä

2. Saadessaan tällaisen ilmoituksen toisen sopimuspuolen tulee, jollei tämän artiklan 3 ja 4 kappaleista muuta johdu, viipymättä myöntää nimetylle lentoliikenneyritykselle asianomainen liikennelupa.

3. Sopimuspuolen ilmailuviranomaiset voivat vaatia toisen sopimuspuolen nimeämää lentoliikenneyritystä osoittamaan, että se pystyy täyttämään ne ehdot, jotka lait ja määräykset mainitun viranomaisen normaalisti ja kohtuullisesti soveltamina asettavat kansainväliselle lentoliikenteelle yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

4. a) Sopimuspuolella on oikeus kieltäytyä hyväksymästä lentoliikenneyrityksen nimeämistä, peruuttaa liikennelupa tai toistaiseksi kieltää toisen sopimuspuolen nimeämää lentoliikenneyritystä käyttämästä tämän sopimuksen II artiklassa tarkoitettuja oikeuksia tai asettaa näiden oikeuksien käytölle tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja:

i) jos se katsoo, että tämän lentoliikenneyrityksen pääasiallinen omistusoikeus ja tehokas valvonta ei kuulu lentoliikenneyrityksen nimenneelle sopimuspuolelle tai sen kansalaisille, tahi

ii) jollei kysymyksessä oleva lentoliikenneyritys noudata nämä oikeudet myöntäneen sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, taikka

iii) jollei lentoliikenneyritys muutoin liikennöi tässä sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti.

b) Ellei tämän artiklan 4 (a) kappaleessa mainittu luvan välitön peruuttaminen, oikeuksien käytön lykkääminen tai ehtojen asettaminen ole väLttämätön lakien tai määräysten jatkuvan rikkomisen estämiseksi, ei tätä oikeutta saa käyttää ennen kuin toisen sopimuspuolen kanssa on neuvoteltu. Tällaisessa tapauksessa neuvottelut tulee aloittaa mahdollisimman pian ja viimeistään kuudenkymmen (60) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin jompikumpi sopimuspuoli on neuvotteluja pyytänyt.

c) Jos sopimuspuoli ryhtyy tämän artiklan mukaisiin toimenpiteisiin, ei toisen sopimuspuolen XV artiklan mukaisia oikeuksia tule loukata.

5. Sen jälkeen kun tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräykset on täytetty, voi nimetty lentoliikenneyritys luvan saatuaan aloittaa sovitun liikenteen edellyttäen, että liikennettä ei harjoiteta elleivät tätä liikennettä koskevat, tämän sopimuksen V artiklan mukaisesti laaditut tariffit ole voimassa.

IV artikla

1. Kummankin sopimuspuolen lentoliikenneyrityksellä tulee olla kohtuullinen ja yhtäläinen tilaisuus harjoittaa sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä alueidensa välillä.

2. Harjoittaessaan sovittua liikennettä kummankin sopimuspuolen lentoliikenneyrityksen tulee ottaa huomioon toisen sopimuspuolen lentoliikenneyrityksen edut siten, ettei viimeksi mainitun liikennöimistä samoilla reiteillä tai niiden osilla tarpeettomasti vaikeuteta.

3. Sopimuspuolten nimeämien lentoliikenneyritysten harjoittaman sovitun liikenteen tulee mahdollisimman tarkoin vastata niitä vaatimuksia, joita yleisö asettaa määrätyillä reiteillä tapahtuvalle kuljetukselle, ja sen päätarkoituksena tulee olla sellaisen liikennekapasiteetin tarjoaminen kalustoa kohtuullisesti kuormittaen kuin lentoliikenneyrityksen sanottua liikennettä suorittamaan nimenneen sopimuspuolen alueelta lähtevän ja sinne saapuva matkustajien, rahdin ja postin kuljetuksen nykyinen jo kohtuudella arvioitavissa oleva tarve edellyttää. Sellaisilla määrätyillä reiteillä olevilla paikoilla, jotka ovat muiden valtioiden kuin lentoliikenneyrityksen nimenneen valtion alueella, otettujen tai jätettyjen matkustajien, rahdin tai postin kuljettamisessa tulee noudattaa yleisperiaatetta, jonka mukaan liikennekapasiteetin on oltava suhteessa:

a) lähtömaan ja tulomaan väliseen liikennetarpeeseen;

b) sen alueen liikennetarpeeseen, jonka kautta lentoreitti kulkee, kun ensin on otettu huomioon alueen käsittävien valtioiden lentoliikenneyritysten liikenne; ja

c) lentoreitin kauttakulkuliikenteen tarpeeseen ja kannattavuuteen.

4. Molempien sopimuspuolten tulee ennen sovitun liikenteen aloittamista sopia keskenään aluksi tarjottavasta kapasiteetistä; tämän jälkeen tulee jokaisesta tarjottavassa kapasiteetissa tapahtuvasta muutoksesta keskustella ja sopia molempien sopimuspuolten ilmailuviranomaisten kesken.

V artikla

1. Seuraavissa kappaleissa tarkoitetaan sanonnalla "tariffi" niitä hintoja, jotka maksetaan matkustajien, matkatavaroiden tai rahdin kuljetuksesta ja niitä ehtoja, joiden mukaan näitä hintoja sovelletaan, mukaan luettuina asiamiesten ja muita liitännäispalveluja koskevat toimipalkkiot ja ehdot, lukuunottamatta postinkuljetusta koskevia hintoja ja kuljetusehtoja.

2. Sovittua liikennettä koskevat tariffit on vahvistettava kohtuullisiksi ottamalla asianmukaisesti huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät, mukaan luettuina liikennöimiskustannukset, kohtuullinen voitto, liikenteen erikoispiirteet (kuten nopeus ja matkustustilojen taso) ja toisten lentoliikenneyritysten soveltamat tariffit määrätyillä reiteillä tai niiden osalla.

3. Nimettyjen lentoliikenneyritysten on, mikäli mahdollista, sovittava tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuista tariffeista jokaisen määrätyn reitin ja sen vyöhykkeiden osalta. Yllämainittujen tariffien määräämisessä on, mikäli mahdollista, käytettävä hyväksi Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) tariffien määräämiseksi käyttämää menettelyä. Näin sovitut tariffit on alistettava molempien sopimuspuolten ilmailuviranomaisten hyväksyttäviksi. Tämä hyväksyminen voidaan antaa nimenomaisesti. Jos kumpikaan ilmailuviranomainen ei ole ilmaissut vastustavaa kantaansa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tämän kappaleen mukaisesta alistamisesta, nämä tariffit katsotaan hyväksytyiksi.

4. Jos kyseessä olevat nimetyt lentoliikenneyritykset eivät pääse soPimukseen tariffeista, tai jos jommankumman sopimuspuolen ilmailuviranomaiset eivät hyväksy esitettyjä tariffeja tämän artiklan 3 kappaleen mukaisesti, sopimusPuolten ilmailuviranomaisten tulee pyrkiä sopimukseen asianomaisista tariffeista.

5. Jos tämän artiklan 4 kappaleen mukaiseen sopimukseen ei päästä, erimielisyys tulee ratkaista tämän sopimuksen XV artiklan määräysten mukaisesti.

6. Mikään uusi tariffi älköön tulko voimaan, jos jommankumman sopimuspuolen ilmailuviranomaiset ovat tyytymättömiä siihen, paitsi tämän sopimuksen XV artiklan määräyksiä sovellettaessa. Siihen saakka kunnes tariffit on määrätty tämän artiklan määräysten mukaisesti, noudatetaan jo voimassa olevia tariffeja.

VI artikla

Kumpikin sopimuspuoli myöntää toisen sopimuspuolen nimeämälle lentoliikenneyritykselle oikeuden siirtää ne tuloylijäämät, jotka tämä lentoliikenneyritys on ansainnut toisen sopimuspuolen alueella matkustajien, matkatavaroiden, rahdin ja postin kuljetuksesta, voimassa olevien ulkomaan valuuttamääräysten (mikäli sellaisia on) ja virallisen valuuttakurssin mukaisesti.

VII artikla

Kumpikin sopimuspuoli voi määrätä tai sallia määrättäväksi toisen sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen maksettavaksi oikeudenmukaisia ja kohtuullisia maksuja yleisten lentokenttien ja muiden valvonnassaan olevien laitteiden ja rakennelmien käytöstä. Kumpikin sopimuspuoli sopii kuitenkin siitä, että nämä maksut eivät ole suurempia kuin ne maksut, joita niiden omaa kansallisuutta olevat samanlaista kansainvälistä liikennettä harjoittavat ilma-alukset maksaisivat näiden lentokenttien, laitteiden ja rakennelmien käytöstä.

VIII artikla

1. Toisen sopimuspuolen tai sen nimeämän lentoliikenneyrityksen toimesta tai puolesta toisen sopimuspuolen alueelle tuoduille tai sieltä ilma-alukseen otetuille polttoaineille, voiteluöljyille, varaosille, ilma-aluksen vakiovarusteille ja varastoille (mukaanluettuina ruoka, juomat ja tupakka), jotka on tarkoitettu pelkästään tämän lentoliikenneyrityksen ilma-alusten käyttöön tai niissä käytettäviksi, tulee toisen sopimuspuolen suoda tulli-, tarkastus- ja muiden vastaavien kansallisten tai paikallisten verojen tai maksujen suhteen kohtelu, joka ei ole epäedullisempi kuin sen omaa kansallisuutta olevalle kansainvälistä liikennettä harjoittavalle lentoliikenneyritykselle suotu kohtelu. Missään tapauksessa kummankaan sopimuspuolen nimeämälle lentoliikenneyritykselle suotu kohtelu ei saa olla epäedullisempaa kuin se kohtelu, joka suodaan kansainvälistä lentoliikennettä toisen sopimuspuolen alueelle ja alueelta harjoittaville kolmansien maiden lentoliikenneyrityksille.

2. Toisen sopimuspuolen alueelle saapuessaan tai sieltä lähtiessään toisen sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen, jolla on lupa liikennöidä liitteessä mainittuja reittejä, käyttämä ilma-alus, sen polttoaine, voiteluöljyt, varaosat, vakiovarusteet j varastot tulee vapauttaa tulli-, tarkastus- tai muista vastaavista veroista tai maksuista, vaikka ilma-alus käyttäisi mainitut varastot lennoilla tämä alueen sisäpuolella. Näin maksuista vapautetut varastot saa purkaa ilmaaluksesta vain toisen sopimuspuolen tulliviranomaisten luvalla ja ne voidaan purettuina vaadittaessa pitää tulliviranomaisten valvonnassa kunnes ne lastataan takaisin ilma-alukseen.

IX artikla

Sopimuspuolen antamat tai hyväksymät ja edelleen voimassaolevat lentokelpoisuustodistukset, kelpuutukset ja lupakirjat on toisen sopimuspuolen tunnustettava päteviksi liikennöitäessä liitteessä mainittuja reittejä edellyttäen, että ne vaatimukset, jotka näitä todistuksia, kelpuutuksia tai lupakirjoja myönnettäessä tai voimaan saatettaessa on asetettu, vastaavat niitä vähimmäisvaatimuksia, jotka voidaan asettaa siviili-ilmailun yleissopimuksen perusteella tai ylittävät nämä vähimmäisvaatimukset. Kumpikin sopimuspuoli varaa kuitenkin oikeuden olla tunnustamatta omien kansalaistensa kelpuutuksia ja lupakirjoja, jotka on myöntänyt toinen valtio, kun on kyseessä lennot sen omalla alueella.

X artikla

1. Sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat kansainvälisessä lentoliikenteessä olevien ilma-alusten pääsyä sen alueelle, lähtöä sieltä tai lentämistä sen sisäpuolella, tulee soveltaa toisen sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen ilma-aluksiin, ja tällaisten ilma-alusten tulee noudattaa niitä saapuessaan ensiksimainitun sopimuspuolen alueelle, sieltä lähtiessään tai sen alueella ollessaan.

2. Toisen sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ilma-aluksen matkustajien, miehistön ja rahdin pääsyä sen alueelle tai lähtöä sieltä, kuten maahantulo-, selvitys-, siirtolaisuus-, passi-, tulli-, valuutta-, terveys- ja karanteenimääräykset, tulee soveltaa toisen sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen ilma-aluksilla ensiksimainitun sopimuspuolen alueelle saapuviin tai sieltä lähteviin matkustajiin, miehistöön ja rahtiin.

XI artikla

Kummankin sopimuspuolen ilmailuviranomaisten tulee huolehtia siitä, että nimetty lentoliikenneyritys toimittaa toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisille näiden pyynnöstä:

(i) sellaisia liikennetilastoja, joita voidaan käyttää sovitun liikenteen tiheyden ja kapasiteetin tarkastelussa; sekä

(ii) sellaisia määräaikaisia selontekoja nimetyn lentoliikenneyrityksen liikenteestä toisen sopimuspuolen alueelle, sen läpi ja sieltä, joita voidaan kohtuudella vaatia, mukaanlukien tiedot tämän liikenteen lähtöpaikasta ja päätepaikasta.

XII artikla

1. Sopimuspuolten ilmailuviranomaisten on aika ajoin neuvoteltava keskenään läheisen yhteistyön hengessä varmistaakseen tämän sopimuksen ja sen liitteen määräysten toteuttamisen ja asianmukaisen noudattamisen.

2. Sopimuspuoli voi milloin tahansa pyytää ilmailuviranomaisten välisten neuvottelujen aloittamista, ja neuvottelut tulee aloittaa kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä päivästä jolloin toinen sopimuspuoli on saanut toiselta sopimuspuolelta neuvottelupyynnön, jossa ilmoitetaan haluttu neuvottelujen aihe tai aiheet.

XIII artikla

Sopimuspuoli voi milloin tahansa pyytää toiselta sopimuspuolelta neuvottelujen aloittamista tämän sopimuksen muuttamiseksi. Tällaisten neuvottelujen tulee alkaa kuudenkymmen (60) päivän kuluessa pyynnön vastaanottopäivästä. Jos muutos koskee ainoastaan liitettä, neuvottelut tulee käydä sopimuspuolten ilmailuviranomaisten välillä. Kun nämä viranomaiset ovat sopineet uudesta tai tarkistetusta liitteestä, asiaa koskevat sovitut muutokset tulevat voimaan sen jälkeen kun ne on vahvistettu vaihtamalla diplomaattisia nootteja.

XVI artikla

Mikäli solmitaan yleinen monenkeskinen ilmakuljetusta koskeva yleissopimus, joka sitoo molempia sopimuspuolia, tämä sopimus on saatettava sopusointuun sellaisen yleissopimuksen kanssa.

XV artikla

1. Jos sopimuspuolten kesken syntyy erimielisyyttä tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta, sopimuspuolten tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan se keskinäisin neuvotteluin.

2. Jos sopimuspuolet eivät saa aikaan sovintoa neuvottelemalla, kysymys tulee alistaa kolmijäsenisen välitystuomioistuimen ratkaistavaksi, johon kumpikin sopimuspuoli nimeää yhden välimiehen, ja näin valitut kaksi välimiestä sopivat kolmannesta. Kummankin sopimuspuolen on nimettävä välimies neljänkymmenenviiden (45) Päivän kuluessa siitä kun jompikumpi sopimuspuoli on vastaanottanut toiselta sopimuspuolelta diplomaattisen nootin, jossa pyydetään erimielisyyden sovittelua, ja kolmannesta välimiehestä on sovittava tätä seuraavan neljänkymmenenviiden (45) päivän kuluessa. Ellei jompikumpi sopimuspuoli nimeä välimiestä tai ellei kolmannesta välimiehestä Päästä sopimukseen, vapaana olevat tehtävät tulee jommankumman sopimuspuolen anomuksesta täyttää Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvoston puheenjohtajan valitsemilla henkilöillä. Joka tapauksessa kolmas välimies ei saa olla kummankaan sopimuspuolen kansalainen.

3. Sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan jokaista tämän artiklan 2. kappaleen nojalla tehtyä Päätöstä, ja kumpikin sopimuspuoli maksaa puolet välitystuomioistuimen kustannuksista ellei tuomioistuin päätä toisin.

XVI artikla

Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa ilmoittaa toiselle aikovansa purkaa tämän sopimuksen. Ilmoitus on lähetettävä samanaikaisesti Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle. Tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa kahdentoista (12) kuukauden kuluttua siitä kun toinen sopimuspuoli on vastaanottanut ilmoituksen irtisanomisesta ellei iLmoitusta peruuteta sopimuspuolten välisellä sopimuksella ennen tämän määräajan kulumista umpeen. Jos toinen sopimuspuoli ei tunnusta vastaanottaneensa ilmoitusta, se katsotaan vastaanotetuksi neljäntoista (14) päivän kuluttua siitä kun Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö on sen vastaanottanut.

XVII artikla

Tämä sopimus liitteineen sekä kaikki myöhemmät muutokset on rekisteröitävä Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä.

XVIII artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua allekirjoituspäivästä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitusten siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Rangoonissa 8 päivänä maaliskuuta 1980 kahtena kappaleena englannin kielellä.

LIITE Reittitaulukko I

Molempiin suuntiin liikennöitävä reitti sekä Burman liiton sosialistisen tasavallan nimeämän lentoliikenneyrityksen noudatettavat ehdot.


Paikkakunnat  Välillä olevat Paikkakunta  Paikkakunnat
Burman liiton  paikkakunnat  Suomessa   Suomesta
sosialistisessa                edelleen
tasavallassa
 Rangoon    Dacca,     Helsinki   Shannon,
        Colombo,           New York, tai
        Katmandu,           Washington,
        paikkakunta          Tokio tai osaka,
        Intiassa,
        Karachi,           Montreal tai
        Kahul,            Toronto,
        Dubai,            paikkakunta
        Bahrain,           Kiinan kansan
        Kuwait,            tasavallassa,
        Teheran,           Seoul,
        Bagdad,            Pjongjang.
        Dhahran,
        Damaskus,
        Kairo,
        Amman,
        Tel Aviv,
        Beirut,
        paikkakunta, Turkissa,
        Larnaka (Kypros)
        paikkakunta Kreikassa,
        paikkakunta Neuvosto-
        liitossa,
        Bukarest,
        Budapest,
        Praha
        paikkakunta Jugoslaviassa,
        paikkakunta Italiassa,
        Sofia,
        Wien,
        paikkakunta Sveitsissä,
        paikkakunta Saksan
        demokraattisessa
        tasavallassa,
        paikkakunta Saksan
        liittotasavallassa,
        Pariisi,
        Lontoo,
        Amsterdam,
        Kööpenhamina,
        Oslo,
        Tukholma.

Huom.: Burman liiton sosialistisen tasavallan nimeämä lentoliikenneyritys voi jättää määrätystä reitistä pois yhden tai useampia paikkakuntia millä tahansa tai kaikilla lennoilla tai muuttaa haluamallaan tavalla edellämainitun reitin paikkakuntien järjestystä. Sillä on myös oikeus päättää reittinsä Suomen alueelle. Nämä oikeudet ovat voimassa sillä edellytyksellä, että Burman liiton sosialistisen tasavallan nimeämän lentoliikenneyrityksen liikenne alkaa Burman alueelta tai päättyy sinne.

LIITE Reittitaulukko II

Molempiin suuntiin liikennöitävä reitti sekä Suomen tasavallan nimeämän lentoliikenneyrityksen noudatettavat ehdot.


Lähtöpaikka  Välillä olevat   Paikkakunta Paikkakunnat
       paikkakunnat    Burmassa   Burmasta
                        edelleen
Paikkakunta  Paikkakunta Saksan Rangoon   Bangkok,
Suomessa   liittotasavallassa,       Hong Kong,
       paikkakunta Saksan        Kuala Lumpur,
       demokraattisessa         Singapore,
       tasavallassa,          Jakarta,
       paikkakunta           Manila,
       Sveitsissä,           paikkakunta
       Wien,              Australiassa,
       Sofia,              Auckland,
       paikkakunta           paikkakunta
       Italiassa,            Kiinan kansan
       paikkakunta           tasavallassa,
       Jugoslaviassa,          Seoal,
       Praha,              Pjongjang,
       Budapest,            paikkakunta
       Bukarest,            Japanissa.
       paikkakunta Neuvosto-
       liitossa,
       paikkakunta Kreikassa,
       Larnaka (Kypros),
       paikkakunta Turkissa,
       Beirut,
       Tel Aviv,
       Amman,
       Kairo,
       Damaskus,
       Dhahran,
       Bagdad,
       Teheran,
       Kuwait,
       Bahrain,
       Dubai,
       Kabul,
       Karachi,
       paikkakunta Intiassa,
       Katmandu
       Colombo
       Dacca.

Huom.: Suomen tasavallan nimeämä lentoliikenneyritys voi jättää määrätystä reitistä pois yhden tai useampia paikkakuntia millä tahansa tai kaikilla lennoilla tai muuttaa haluamallaan tavalla edellämainitun reitin paikkakuntien järjestystä. Sillä on myös oikeus päättää reittinsä Burman alueelle. Nämä oikeudet ovat voimassa sillä edellytyksellä, että Suomen tasavallan nimeämä lentoliikenneyrityksen liikenne alkaa Suomen alueelta tai päättyy sinne.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.