68/1980

Asetus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen IV liitteen muutoksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen (SopS 12/80) Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission ensimmäisessä kokouksessaan 58 päivänä toukokuuta 1980 tekemä IV liitteen 4 säännön B kappaleen muutos tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1980 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1980.

Alkuperäinen sopimus: 12/1980

Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva YLEISSOPIMUS

Yleissopimuksen IV liite, 4 sääntö B kappale (öljyntyhjentämisen valvonta) muutetaan kohdasta 2 alkaen seuraavasti:

2. Tämän säännön C kappaleessa mainituin poikkeuksin on kaikki öljyn tai öljypitoisen seoksen tyhjentäminen mereen Itämeren alueella kielletty aluksesta, joka on bruttovetoisuudeltaan alle 400 rekisteritonnia eikä ole säiliöalus, paitsi jos poistoveden öljypitoisuus ilman laimennusta ei ylitä 15 miljoonasosaa tai vaihtoehtoisesti, jos kaikki seuraavat ehdot on täytetty:

(i) alus kulkee reitillään;

(ii)poistoveden öljypitoisuus on alle 100 miljoonasosaa; ja

(iii)tyhjennys tapahtuu niin etäällä maasta kuin käytännössä on mahdollista, mutta kuitenkin etäämpänä kuin 12 meripeninkulmaa lähimmästä maasta;

3. a) Tämän kappaleen kohtien 1 ja 2 määräykset eivät koske puhtaan tai erillisen painolastin tyhjentämistä.

b) Tämän kappaleen kohdan 1 määräykset eivät koske koneistotilojen käsittelyn kupuveden tyhjentämistä, mikäli kaikki seuraavat ehdot on täytetty:

(i) kupuvesi ei ole peräisin lastipumppuhuoneen kuvuista,

(ii)kupuveteen ei ole sekoitettu öljylastin jäänteitä,

(iii) alus kulkee reitillään,

(iv) poistoveden öljypitoisuus ilman laimennusta ei ylitä 15 miljoonasosaa,

(v) aluksella on käytössä öljyisen veden erotinlaitteisto ja tehokas suodatinlaitteisto, tai vastaavat laitteet, jotka hallinto on hyväksynyt, 1196 N:o 68

(vi) laitteisto tai laitteet ovat sellaiset, että ne tuottavat poistovettä, jonka öljypitoisuus on korkeintaan 15 miljoonasosaa, ja se on varustettu hälytysjärjestelmällä, joka ilmoittaa, kun tätä tasoa ei pystytä ylläpitämään, kuten myös pysäytyslaitteella, joka takaa sen, että tyhjennys pysähtyy automaattisesti, kun poistoveden öljypitoisuus kohoaa yli 15 miljoonasosan.

4. a) Missään tyhjennyksessä mereen ei saa olla kemikaaleja tai muita aineita sellaisissa määrissä tai pitoisuuksissa, jotka ovat vaarallisia merelliselle ympäristölle, tai kemikaaleja tai muita aineita, jotka on lisätty tarkoituksella kiertää tässä säännössä annettuja tyhjennysehtoja;

b) sellaiset öljyjätteet, joita ei voi tyhjentää mereen tämän säännön 2 tai 3 b) kohtien mukaisesti, tulee säilyttää aluksella tai tyhjentää vastaanottolaitteistoihin.

5. Kun näkyviä jälkiä öljystä havaitaan veden pinnalla tai sen alla aluksen välittömässä läheisyydessä tai sen vanavedessä, sopimuspuolten tulisi, siinä määrin kuin ne kohtuudella siihen pystyvät, pikaisesti tutkia tosiseikat, jotka selvittäisivät sen, onko tämän säännön määräyksiä rikottu. Tutkimuksen piiriin tulisi erityisesti kuulua tuuli- ja merenkäyntiolosuhteet, aluksen reitti ja nopeus, muut mahdolliset läheisyydessä olevat näkyvien jälkien aiheuttajat ja kaikki soveltuvat öljyn tyhjentämisen rekisteröintimerkinnät.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.