59/1980

Ulkoasiainministeriön ilmoitus patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussäännöistä.

Seuraavassa julkaistaan 26 päivänä syyskuuta 1980 annetulla asetuksella voimaansaatetun Washingtonissa 19 päivänä kesäkuuta 1970 tehdyn patenttiyhteistyösopimuksen (SopS 58/ 80) 58 artiklassa tarkoitetut sovellutussäännöt siinä muodossa, jossa ne ovat voimassa 1 päivänä lokakuuta 1980.

Sovellutussääntöihin myöhemmin tehtävistä muutoksista ilmoitetaan ulkoasiainministeriön ilmoituksina Suomen asetuskokoelman sopimussarjassa.

PATENTTIYHTEISTYÖSOPIMUKSEN SOVELLUTUSSÄÄNNÖT

SISÄLLYSLUETTELO

(Sisällysluettelo on lisätty mukavuussyistä. Sitä ei ole patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussääntöjen alkuperäiskappaleessa.)

Patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussäännöt

OSA A
JOHDANTOSSÄÄNNÖT
1 sääntö: Lyhennyksiä
2 sääntö: Eräiden sanojen tulkinta
OSA B
S0PIMUKSEN I LUKUUN LIITTYVÄT SÄÄNNÖT
3 sääntö: Anomus (muoto)
4 sääntö: Anomus (sisältö)
5 sääntö: Selitys
6 sääntö: Patenttivaatimukset
7 sääntö: Piirustukset
8 sääntö: Tiivistelmä
9 sääntö: Ilmaisuja ym., joita ei saa käyttää
10 sääntö: Ammattisanat ja merkit
11 sääntö: Kansainvälisen hakemuksen muodolliset vaatimukset
12 sääntö: Kansainvälisen hakemuksen kieli
13 sääntö: Keksinnön yhtenäisyys
13 bis sääntö: Mikrobiologiset keksinnöt
14 sääntö: Lähettämismaksu
15 sääntö: Kansainvälinen maksu
16 sääntö: Uutuustutkimusmaksu
16 bis sääntö: Kansainvälisen toimiston suorittamat maksut
17 sääntö: Etuoikeusasiakirja
18 sääntö: Hakija
19 sääntö: Toimivaltainen vastaanottava viranomainen
20 sääntö: Kansainvälisen hakemuksen vastaanottaminen
21 sääntö: Kopioiden valmistaminen
22 sääntö: Arkistokopion lähettäminen
23 sääntö: Tutkimuskopion lähettäminen
24 sääntö: Arkistokopion vastaanottaminen kansainvälisessä
      toimistossa
25 sääntö: Tutkimuskopion vastaanottaminen kansainvälisessä
      uutuustutkimusviranomaisessa
26 sääntö: Kansainvälisen hakemuksen eräiden seikkojen
      tarkastaminen sekä korjaaminen
27 sääntö: Riittämättömät maksut
28 sääntö: Kansainvälisen toimiston tai kansainvälisen
      uutuustutkimusviranomaisen toteamat
      puutteellisuudet
29 sääntö: 14 artiklan l, 3 tai 4 kappaleen mukaisesti
      peruutetuiksi katsottavat kansainväliset
      hakemukset tai nimeämiset
30 sääntö: 14 artiklan 4 kappaleessa tarkoitettu määräaika
31 sääntö: 13 artiklan mukaiset kopiot
32 sääntö: Kansainvälisen hakemuksen tai nimeämisen
      peruuttaminen
32 bis sääntö: Etuoikeuspyynnön peruttaminen
33 sääntö: Käsitteen "tekniikan taso" merkitys
      kansainvälisessä uutuustutkimuksessa
34 sääntö: Vähimmäisaineisto
35 sääntö: Toimivaltainen kansainvälinen
      uutuustutkimusviranomainen
36 sääntö: Kansainväliselle uutuustutkitnusviranomaiselle
      asetettavat vähimmäisvaatimukset
37 sääntö: Puuttuva tai puutteellinen nimitys
38 sääntö: Puuttuva tiivistelmä
39 sääntö: 17 artiklan 2 kappaleen a kohdan i alakohdan
      tarkoittamat alat
40 sääntö: Keksinnön yhtenäisyyteen liittyvä puutteellisuus
      (kansainvälinen uutuustutkimus)
41 sääntö: Aikaisempi muu kuin kansainvälinen uutuustutkimus
42 sääntö: Kansainvälisen uutuustutkimuksen määräaika
43 sääntö: Kansainvälinen uutuustutkimusselonteko
44 sääntö: Kansainvälisen uutuustutkimusselonteon
      lähettäminen ym.
45 sääntö: Kansainvälisen uutuustutkimusselonteon käännös
46 sääntö: Patenttivaatimuksen muutos kansainvälisessä
      toimistossa
47 sääntö: Toimittaminen nimetyille viranomaisille
48 sääntö: Kansainvälinen julkaiseminen
49 sääntö: 22 artiklan 1 ja 2 kappaleen mukaiset käännösten
      kielet ja maksut
50 sääntö: 22 artiklan 3 kappaleen mukainen oikeus
51 sääntö: Nimettyjen viranomaisten suorittama
      uudelleentutkimus
52 sääntö: Patenttivaatimusten, selityksen ja piirustusten
      muuttaminen nimetyssä viranomaisessa
OSA C
SOPIMUKSEN II LUKUUN LIITTYVÄT SÄÄNNÖT
53 sääntö: Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta
      koskeva pyyntö
54 sääntö: Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta
      koskevan pyynnön esittämiseen oikeutettu hakija
55 sääntö: Kielet (kansainvälinen patentoitavuuden
      esitutkimus)
56 sääntö: Jälkivalinta
57 sääntö: Käsittelymaksu
58 sääntö: Patentoitavuuden esitutkimuksesta suoritettava
      maksu
59 sääntö: Toimivaltainen kansainvälisiä patentoitavuuden
      esitutkimuksia suorittava viranomainen
60 sääntö: Puutteellinen pyyntö tal valinta
61 sääntö: Pyynnöstä ja valinnasta ilmoittaminen
62 sääntö: Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia
      suorittavalle viranomaiselle annettava kopio
63 sääntö: Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia
      suorittavalle viranomaiselle asetettavat
      vähimmäisvaatimukset
64 sääntö: Käsitteen tekniikan taso merkitys kansainvälisessä
      patentoitavuuden esitutkimuksessa
65 sääntö: Keksinnöllisyvs eli "olennainen ero"
66 sääntö: Menettely kansainvälisiä patentoitavuuden
      esitutkimuksia suorittavassa viranomaisessa
67 sääntö: 34 artiklan 4 kappaleen a kohdan i alakohdan
      tarkoittamat alat
68 sääntö: Keksinnön yhtenäisyvteen liittyvä puutteellisuus
      (kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimus)
69 sääntö: Määräaika kansainvälisen patentoitavuuden
      esitutkimuksen suorittamista varten
70 sääntö: Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta
      koskeva selonteko
71 sääntö: Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta
      koskevan selonteon lähettäminen
72 sääntö: Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta
      koskevan selonteon käännös
73 sääntö: Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta
      koskevan selonteon toimittaminen
74 sääntö: Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta
      koskevan selonteon liitteiden kääntäminen ja
      lähettäminen
74 bis sääntö: 32 säännön mukaisesta peruuttamisesta
        ilmoittaminen
75 sääntö: Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta
      koskevan pyynnön tai valintojen peruuttaminen
76 sääntö: 39 artiklan 1 kappaleen mukaiset käännösten
      kielet ja maksut; etuoikeusasiakirjan käännös
77 sääntö: 39 artiklan 1 kappaleen b kohdan mukainen oikeus
78 sääntö: Patenttivaatimusten, selityksen ja piirustusten
      muuttaminen valitussa viranomaisessa
OSA D
SOPIMUKSEN III LUKUUN LIITTYVÄT SÄÄNNÖT
79 sääntö: Ajanlasku
80 sääntö: Määräaikojen laskeminen
81 sääntö: Sopimuksessa säädettyjen määräaikojen muuttaminen
82 sääntö: Epäsäännöllinen postinkulku
83 sääntö: Oikeus asioida kansainvälisessä viranomaisessa
OSA E
SOPIMUKSEN V LUKUUN LIITTYVÄT SÄÄNNÖT
84 sääntö: Valtuuskuntien kustannukset
85 sääntö: Yleiskokouksen puuttuva päätösvalta
86 sääntö: Virallinen lehti
87 sääntö: Oikeus saada julkaisuja
88 sääntö: Sovellutussääntöjen muuttaminen
89 sääntö: Hallinnolliset määräykset
OSA F
SOPIMUKSEN USEITA LUKUJA KOSKEVAT SÄÄNNÖT
90 sääntö: Edustaminen
91 sääntö: Ilmeiset kirjoitusvirheet
92 sääntö: Kirjeenvaihto
92 bis sääntö: Anomuksessa tai kansainvälistä
        patentoitavuuden esitutkimusta koskevassa
        pyynnössä olevien eräiden tietojen muutokset
93 sääntö: Rekisteröinti ja arkistointi
94 sääntö: Kansainvälisen toimiston ja kansainvälisiä
      patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan
      viranomaisen velvollisuus toimittaa jäljennöksiä
95 sääntö: Käännösten saatavuus
96 sääntö: Maksutaulukko

PATENTTIYHTEISTYÖSOPIMUKSEN SOVELLUTUSSÄÄNNÖT

OSA A

Johdantosäännöt

1 sääntö
Lyhennyksiä

1.1 Lyhennysten merkitys

a) Näissä sovellutussäännöissä sana "sopimus" tarkoittaa patenttiyhteistyösopimusta.

b) Näissä sovellutussäännöissä sanat "luku" ja "artikla" tarkoittavat sopimuksen tiettyä lukua tai artiklaa.

2 sääntö
Eräiden sanojen tulkinta

2.1 "Hakija"

Käytettäessä sanaa "hakija" katsotaan sen tarkoittavan myös asiamiestä tai muuta hakijan edustajaa paitsi, milloin tästä poikkeava merkitys selvästi ilmenee asianomaisen määräyksen sanamuodosta tai luonteesta taikka siitä yhteydestä, jossa sanaa on käytetty, kuten erityisesti määräyksen liittyessä hakijan kotipaikkaan tai kansalaisuuteen.

2.2 "Asiamies"

Käytettäessä sanaa "asiamies" katsotaan sen tarkoittavan henkilöä, joka on oikeutettu asioimaan 49 artiklan tarkoittamissa kansainvälisissä viranomaisissa sekä, ellei tästä poikkeava merkitys selvästi ilmene määräyksen sanamuodosta tai luonteesta taikka siitä yhteydestä, jossa sanaa käytetään, myös 4 säännön 8 kappaleessa mainittua yhteistä edustajaa.

2.3 "Allekirjoitus"

Käytettäessä sanaa "allekirjoitus" katsotaan sen, jos vastaanottavan viranomaisen tai toimivaltaisen kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen tai kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen soveltama kansallinen laki vaatii leimasimen käyttämistä allekirjoituksen sijasta, tarkoittavan tämän viranomaisen osalta leimasinta.

OSA B

Sopimuksen I lukuun liittyvät säännöt

3 sääntö
Anomus (muoto)

3.1 Painettu lomake

Anomus on tehtävä painetulla lomakkeella.

3.2 Lomakkeiden saatavuus

Painettuja lomakkeita on toimitettava hakijoille maksutta vastaanottavan viranomaisen tai tämän niin halutessa kansainvälisen toimiston toimesta.

3.3 Tarkistusluettelo

a) Lomakkeessa tulee olla tarkistusluettelo, josta, sen jälkeen kun se on täytetty, ilmenee:

i) kansainvälisen hakemuksen sisältämien lehtien kokonaismäärä sekä kansainvälisen hakemuksen kuhunkin osaan (anomus, selitys, patenttivaatimukset, piirustukset, tiivistelmä) sisältyvien lehtien määrä;

ii) kuuluuko kansainväliseen hakemukseen sitä tehtäessä valtakirja (ts. asiakirja, jossa nimetään asiamies tai yhteinen edustaja), etuoikeusasiakirja, kuitti maksujen suorittamisesta tai shekki niiden suorittamiseksi, kansainvälisen uutuustutkimuksen tai kansainvälistä uutuustutkimuksen kaltaista tutkimusta koskeva selonteko, asiakirja, joka osoittaa hakijan olevan keksijän oikeudenomistaja ja muita asiakirjoja (jotka on yksilöitävä luettelossa);

iii) piirustusten sen kuvion numero, jonka hakija ehdottaa julkaistavaksi yhdessä tiivistelmän kanssa sen vihkon kannessa, jossa hakemus julkaistaan, sekä virallisessa lehdessä (Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kansainvälisen toimiston julkaisu (ks. sopimuksen 55 artiklan 4 kappale ja sovellutussääntöjen 86 sääntö).); poikkeustapauksissa hakija voi ehdottaa useamman kuvion julkaisemista.

b) Tarkistusluettelo on hakijan täytettävä. Ellei hän sitä tee, vastaanottavan viranomaisen on täytettävä luettelo ja merkittävä siihen tarvittavat tiedot. Vastaanottavan viranomaisen ei kuitenkaan tule merkitä luetteloon a kohdan iii alakohdassa mainittua numeroa.

3.4 Erityismääräyksiä

Lomaketta koskevat erityismääräykset annetaan hallinnollisissa määräyksissä, ellei 3 säännön 3 kappaleesta muuta johdu.

4 sääntö
Anomus (sisältö)

4.1 Pakollinen ja valinnainen sisältö; allekirjoittaminen

a) Anomuksen tulee sisältää:

i) esitys;

ii) keksinnön nimitys;

iii) tiedot hakijasta ja hänen asiamiehestään, jos sellainen on;

iv) valtioiden nimeäminen;

v) tiedot keksijästä, milloin ainakin yhden nimetyn valtion kansallisen lain mukaan keksijän nimi on mainittava kansallista hakemusta tehtäessä.

b) Anomuksen tulee soveltuvin kohdin sisältää:

i) etuoikeuspyyntö;

ii) viittaus aikaisempaan kansainväliseen uutuustutkimukseen tai aikaisempaan kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaiseen tutkimukseen tai muuhun uutuustutkimukseen;

iii) eräiden suojamuotojen valitseminen;

iv) ilmoitus, että hakija pyytää alueellista patenttia, sekä niiden nimettyjen valtioiden nimet, joita varten hän haluaa tällaisen patentin;

v) viittaus päähakemukseen tai pääpatenttiin. (16.6.1980)

c) Anomus voi sisältää tietoja keksijästä, vaikkei minkään nimetyn valtion kansallinen lainsäädäntö vaadi keksijän nimen ilmoittamista kansallista hakemusta tehtäessä.

d) Anomuksen tulee olla allekirjoitettu.

4.2 Esitys

Esityksen tulee olla seuraavan sisältöinen ja sanamuodoltaan mieluimmin seuraavanlainen: "Allekirjoittanut pyytää, että tämä kansainvälinen hakemus käsitellään patenttiyhteistyösopimuksen mukaisesti".

4.3 Keksinnön nimitys

Keksinnön nimityksen tulee olla lyhyt (jos se on englanninkielinen tai tälle kielelle käännetty, ensisijaisesti 2-7 sanaa käsittävä) sekä täsmällinen.

4.4 Nimet ja osoitteet

a) Luonnollisista henkilöistä on ilmoitettava sukunimi ja etunimi tai -nimet; sukunimi ilmoitetaan ennen etunimeä tai -nimiä.

b) Oikeushenkilöistä on ilmoitettava täydellinen virallinen nimi.

c) Osoitteet on ilmoitettava siten, että ne täyttävät tavanmukaiset näihin osoitteisiin suoritettavan nopean postinjakelun asettamat vaatimukset. Niissä on joka tapauksessa mainittava kaikki asiaan kuuluvat hallinnolliset yksiköt mukaan lukien talon numero, jos sellainen on. Jos nimetyn valtion kansallinen lainsäädäntö ei vaadi tietoa talon numerosta, ei tämän numeron ilmoittamatta jättämisellä ole oikeusvaikutusta tässä valtiossa. Sähke- ja kaukokirjoitinosoitteen sekä puhelinnumeron ilmoittaminen on suositeltavaa. (14.4.1978)

d) Kustakin hakijasta, keksijästä tai asiamiehestä voidaan ilmoittaa vain yksi osoite.

4.5 Hakija

a) Anomuksessa on ilmoitettava hakijan nimi, osoite, kansalaisuus ja kotipaikka. Jos hakijoita on useita, on nämä tiedot annettava jokaisesta.

b) Hakijan kansalaisuus ilmaistaan ilmoittamalla sen valtion nimi, jonka kansalainen hakija on.

c) Hakijan kotipaikka ilmaistaan ilmoittamalla sen valtion nimi, jossa hakijalla on kotipaikka.

4.6 Keksijä

a) Jos 4 säännö 1 kappaleen a kohdan v alakohtaa on sovellettava, on anomuksessa ilmoitettava keksijän nimi ja osoite. Jos keksijöitä on useita, on nämä tiedot annettava jokaisesta.

b) Jos hakijana on keksijä, on anomuksessa sen sijaan, mitä a kohdassa on sanottu, ilmoitettava tämä seikka taikka toistettava hakijan nimi keksijän nimelle varatussa kohdassa.

c) Jos nimettyjen valtioiden kansalliset lainsäädännöt sisältävät tältä osin toisistaan poikkeavia säännöksiä, saa anomuksessa keksijöiksi ilmoittaa eri henkilöt eri nimettyjä valtioita varten. Tällöin tulee anomuksessa olla erityinen selvitys jokaista nimettyä valtiota tai nimettyjen valtioiden ryhmää varten, jossa tiettyä henkilöä tai samaa henkilöä taikka useita tiettyjä henkilöitä tai samoja henkilöitä on pidettävä keksijänä tai keksijöinä.

4.7 Asiamies

Jos asiamies on nimetty, tästä on mainittava anomuksessa ja samalla ilmoitettava asiamiehen nimi ja osoite.

4.8 Usean hakijan edustaminen milloin heillä ei ole yhteistä asiamiestä

a) Jos hakijoita on enemmän kuin yksi eikä anomuksessa ilmoiteta kaikkia hakijoita edustavaa asiamiestä ("yhteinen asiamies"), anomuksessa on ilmoitettava joku 9 artiklan mukaan kansainvälisen hakemuksen tekemiseen oikeutetuista hakijoista hakijoiden yhteiseksi edustajaksi.

b) Jos hakijoita on useampia kuin yksi eikä anomuksessa ilmoiteta kaikkia hakijoita edustavaa asiamiestä eikä a kohdan mukaista yhteistä edustajaa, on yhteinen edustaja anomuksessa ensimmäisenä mainittu hakija, joka on oikeutettu tekemään kansainvälisen hakemuksen sille vastaanottavalle viranomaiselle, jolle kansainvälinen hakemus tehtiin (19 säännön 1 kappaleen a kohta). (16.6.1980)

4.9 Valtioiden nimeäminen

Sopimusvaltio nimetään anomuksessa ilmoittamalla sen nimi.

4.10 Etuoikeuspyyntö

a) Artiklan 8 kappaleessa 1 mainittu ilmoitus on tehtävä anomuksessa. Ilmoituksen tulee sisältää pyyntö aikaisempaan hakemukseen perustuvasta etuoikeudesta ja siinä on mainittava:

i) maa, jossa aikaisempi hakemus on tehty, ellei tämä ole alueellinen tai kansainvälinen hakemus; tai maa, jonka tai maat, jotka se käsittää, kun aikaisempi hakemus on alueellinen tai kansainvälinen hakemus;

ii) tekemispäivä;

iii) hakemusnumero; ja

iv) jos aikaisempi hakemus on alueellinen tai kansainvälinen hakemus, kansallinen viranomainen tai kansainvälinen järjestö, jolle hakemus tehtiin.

b) Ellei anomuksessa ilmoiteta:

i) maata, jossa aikaisempi hakemus on tehty silloin, kun aikaisempi hakemus ei ole alueellinen tai kansainvälinen hakemus; tai ainakin yhtä hakemuksen käsittämää maata silloin, kun aikaisempi hakemus on alueellinen tai kansainvälinen hakemus; eikä

ii) tekemispäivää;

etuoikeuspyyntöä ei katsota sopimuksen mukaista menettelyä varten tehdyksi paitsi, jos ilmeisen kirjoitusvirheen johdosta mainitun maan tai mainitun päivän merkintä puuttuu tai on virheellinen; jos mainittu maa tai oikea maa tai mainittu päivä tai oikea päivä voidaan todeta aikaisemman hakemuksen jäljennöksen perusteella, jonka vastaanottava viranomainen vastaanottaa ennen kuin se lähettää arkistokopion kansainväliselle toimistolle, katsotaan virhe ilmeiseksi virheeksi. (16.6.1980)

c) Ellei aikaisemman hakemuksen hakemusnumeroa ilmoiteta anomuksessa, mutta hakija ilmoittaa sen kansainväliselle toimistolle 16 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä, on kaikkien nimettyjen valtioiden katsottava, että tieto on annettu ajoissa. Jos hakemusnumero ilmoitetaan sanotun määräajan kuluttua, kansainvälisen toimiston on ilmoitettava hakijalle ja nimetyille viranomaisille se päivä, jona sanottu numero ilmoitettiin toimistolle. Kansainvälisen toimiston on ilmoitettava tämä ajankohta kansainvälisen hakemuksen julkaisemisen yhteydessä tai, ellei kyseessä olevaa numeroa ole ilmoitettu sille, kun kansainvälinen julkaiseminen suoritetaan, sen on ilmaistava tämä seikka kansainvälisen julkaisemisen yhteydessä.

d) Jos aikaisemman hakemuksen tekemispäivä sen mukaan, kuin anomuksessa on ilmoitettu, on yli yhtä vuotta aikaisempi kuin kansainvälinen tekemispäivä, vastaanottavan viranomaisen tai, jos tämä ei ole sitä tehnyt, kansainvälisen toimiston on kehotettava hakijaa joko peruuttamaan 8 artiklan 1 kappaleen perusteella tehty ilmoitus taikka, jos aikaisemman hakemuksen tekemispäivä on ilmoitettu virheellisesti, korjaamaan sanottu tieto. Ellei hakija yhden kuukauden kuluessa tästä kehotuksesta suorita edellä mainittua toimenpidettä, on 8 artiklan 1 kappaleen mukaan tehty ilmoitus mitätöitävä viran puolesta. Oikaisun suorittaneen tai mitätöimistä tarkoittavan päätöksen tehneen vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava tästä hakijalle sekä, jos kansainvälisen hakemuksen kopiot on jo lähetetty kansainväliselle toimistolle ja kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle, myös näille. Jos oikaisun mitätöimisen on suorittanut kansainvälinen toimisto, sen on ilmoitettava siitä hakijalle ja kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle. (14.4.1978)

e) Jos etuoikeutta pyydetään useammasta aikaisemmasta hakemuksesta, on jokaiseen niistä sovellettava, mitä a-d kohdassa on sanottu.

4.11 Viittaus aikaisempaan uutuustutkimukseen

Jos hakemukselle on pyydetty kansainvälisen uutuustutkimuksen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen suorittamista 15 artiklan 5 kappaleen mukaisesti tai jos hakija haluaa, että kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen perustaa kansainvälisen uutuustutkimusselonteon kokonaan tai osittain sellaisen muun kuin kansainvälisen uutuustutkimuksen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen tuloksiin, jonka tutkimuksen on suorittanut kansallinen viranomainen tai hallitustenvälinen järjestö, joka on kansainvälisiä hakemuksia käsittelevä toimivaltainen kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen, anomuksessa tulee viitata tähän seikkaan. Tällaisessa viittauksessa tulee joko yksilöidä hakemus (tai mahdollisesti sen käännös), jonka osalta aikaisempi uutuustutkimus on suoritettu, ilmoittamalla maa, päivämäärä ja numero, tai mainittu tutkimus ilmoittamalla soveltuvin kohdin tällaisen uutuustutkimuspyynnön päivämäärä ja numero. (16.6.1980)

4.12 Eräiden suojamuotojen valitseminen

a) Jos hakija haluaa, että hänen kansainvälistä hakemustaan jossakin nimetyssä valtiossa käsitellään hakemuksena, joka ei tarkoita patenttia, vaan jotain muuta 43 artiklassa mainittua suojamotoa, hänen on tästä ilmoitettava anomuksessa. Tätä kohtaa sovellettaessa ei sovelleta 2 artiklan ii alakohdan määräyksiä.

b) Tapauksessa, jota tarkoitetaan 44 artiklassa, hakijan tulee ilmoittaa ne kaksi suojamuotoa, joita hän hakee tai, jos toista kahdesta suojamuodosta haetaan ensisijaisesti, hänen tulee ilmoittaa, mitä niistä hän hakee ensisijaisesti ja mitä toissijaisesti.

4.13 Päähakemuksen tai pääpatentin ilmoittaminen

Jos hakija haluaa, että hänen kansainvälistä hakemustaan jossakin nimetyssä valtiossa käsitellään hakemuksena, joka tarkoittaa lisäpatentin tai lisätodistuksen, lisäkeksijäntodistuksen tai hyödyllisyysmallin lisätodistuksen myöntämistä, hänen tulee ilmoittaa se päähakemus tai pääpatentti, pääkeksijäntodistus tai se hyödyllisyysmallin todistus, johon lisäpatentti tai lisätodistus, lisäkeksijäntodistus taikka hyödyllisyysmallin lisätodistus liittyy, jos se myönnetään. Tätä kohtaa sovellettaessa ei sovelleta 2 artiklan ii alakohdan määräyksiä.

4.14 Jatkaminen tai osittainen jatkaminen

Jos hakija haluaa, että hänen kansainvälistä hakemustaan jossakin nimetyssä valtiossa käsitellään aikaisemman hakemuksen jatkamisena tai osittaisena jatkamisena, hänen on mainittava tämä anomuksessa ja ilmoitettava kyseessä oleva päähakemus.

4.15 Allekirjoitus

Anomus on hakijan allekirjoitettava.

4.16 Eräiden sanojen translitterointi tai kääntäminen

a) Jos nimi tai osoite on kirjoitettu muunlaisin kuin latinalaisin kirjaimin, se on ilmaistava myös tällaisin kirjaimin joko vain näitä kirjaimia käyttäen translitteroimalla tai englannin kielelle käännettynä. Hakija ratkaisee, mitkä sanat on vain translitteroitava ja mitkä on käännettävä.

b) Maan nimi, joka on kirjoitettu toisin kuin latinalaisin kirjaimin, on ilmaistava myös englannin kielellä.

4.17 Lisätietojen kieltäminen

a) Anomuksessa ei saa olla muita tietoja kuin ne, jotka mainitaan 4 säännön 1-16 kappaleessa.

b) Jos anomuksessa on muita kuin 4 säännön 1-16 kappaleessa mainittuja tietoja, vastaanottavan viranomaisen on viran puolesta poistettava ylimääräiset tiedot.

5 sääntö
Selitys

5.1 Selityksen laatiminen

a) Selityksessä on ensiksi mainittava keksinnön nimitys sellaisena, kuin se on anomuksessa, ja siinä on lisäksi:

i) täsmällisesti ilmoitettava tekniikan ala, johon keksintö kuuluu;

ii) ilmoitettava, sikäli kuin se on hakijan tiedossa, tekniikan taso, jota voidaan pitää hyödyllisenä keksinnön ymmärtämiseksi sekä sen uutuuden ja patentoitavuuden tutkimiseksi, sekä mieluimmin myös ne asiakirjat, joista sanottu tekniikan taso ilmenee;

iii) selostettava suojattavaksi pyydettyä keksintöä siten, että tekninen ongelma (vaikkei sitä olisi sellaiseksi nimenomaan luonnehdittu) ja sen ratkaisu voidaan ymmärtää, sekä esitettävä ne edulliset vaikutukset, joita keksinnöllä mahdollisesti aikaansaadaan tekniikan tasoon verrattuna;

iv) lyhyesti selostettava mahdollisten piirustusten kuvioita;

v) osoitettava ainakin hakijan mielestä suojattavaksi pyydetyn keksinnön paras sovellutusmuoto; tämä tulee, jos se on tarkoituksenmukaista, tehdä esimerkein ja viittaamalla mahdollisiin piirustuksiin; milloin nimetyn valtion kansallinen lainsäädäntö ei vaadi parhaimman sovellutusmuodon esittämistä, vaan tyytyy ainoastaan jonkun sovellutusmuodon esittämiseen (riippumatta siitä, onko se paras vai ei), ei parhaan sovellutusmuodon esittämättä jättämisellä ole vaikutusta tässä valtiossa;

vi) ilmoitettava nimenomaisesti, ellei tämä selvästi käy ilmi selityksestä tai keksinnön luonteesta, millä tavalla keksintöä voidaan käyttää hyväksi teollisesti sekä tapa, jolla sitä voidaan valmistaa ja käyttää tai, jos sitä voidaan ainoastaan käyttää, käyttötapa; käsite "teollisesti" on ymmärrettävä mahdollisimman laajasti samoin kuin teollisoikeuden suojelemista koskevassa Pariisin yleissopimuksessa.

b) Kohdassa a yksilöityä laatimistapaa ja -järjestystä on noudatettava paitsi, milloin keksinnön luonteesta johtuen muu laatimistapa tai -järjestys helpottaisi ymmärtämistä ja olisi taloudellisempi.

c) Ottaen huomioon b kohdan määräykset tulisi jokaisen a kohdassa mainitun asiaryhmän edellä olla sopiva otsikko, kuten hallinnollisissa määräyksissä esitetään.

6 sääntö
Patenttivaatimukset

6.1 Patenttivaatimusten lukumäärä ja numerointi

a) Patenttivaatimusten lukumäärän on oltava kohtuullinen ottaen huomioon suojattavaksi pyydetyn keksinnön luonteen.

b) Jos patenttivaatimuksia on useita, ne on numeroitava juoksunumeroilla arabialaisin numeroin.

c) Patenttivaatimuksia muutettaessa sovellettavasta numerointitavasta määrätään hallinnollisissa määräyksissä.

6.2 Viittaukset kansainvälisen hakemuksen muihin osiin

a) Kysymyksen ollessa keksinnön teknisistä erityispiirteistä patenttivaatimukset eivät saa, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä, perustua selitykseen tai piirustuksiin tehtyihin viittauksiin. Erityisesti niitä ei saa perustaa seuraavanlaisiin viittauksiin: "kuten selityksen osasta... ilmenee," tai "kuten piirustuksen kuviosta no... ilmenee".

b) Jos kansainvälinen hakemus sisältää piirustuksia, on ne tekniset erityispiirteet, jotka mainitaan patenttivaatimuksissa, mieluimmin varustettava viitemerkeillä, jotka liittyvät näihin erityispiirteisiin. Kun viitemerkkejä käytetään, ne on mieluimmin sijoitettava sulkeisiin. Viitemerkkejä ei pidä käyttää, elleivät ne ole omiaan helpottamaan patenttivaatimuksen nopeaa ymmärtämistä. Nimetty viranomainen saa jättää viitemerkit pois suorittaessaan julkaisemisen.

6.3 Patenttivaatimusten laatiminen

a) Määriteltäessä se, mille suojaa haetaan, on esitettävä keksinnön tekniset erityispiirteet.

b) Milloin katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, patenttivaatimuksissa tulee olla:

i) johdanto, jossa esitetään ne keksinnön tekniset erityispiirteet, jotka ovat tarpeen suojattavaksi pyydetyn kohteen määrittelemiseksi, mutta jotka yhdessä muodostavat osan tekniikan tasoa;

ii) tunnusmerkkiosa, jota edeltävät sanat "tunnettu siitä", "tunnettu", jossa parannus käsittää tai muu vastaava ilmaisu ja joka sisältää lyhyen selvityksen niistä teknisistä erityispiirteistä, joille yhdessä i alakohdassa esitettyjen erityispiirteiden kanssa pyydetään suojaa.

c) Jos nimetyn valtion kansallinen lainsäädäntö ei vaadi patenttivaatimusten laatimista siten, kuin b kohdassa on määrätty, ei sillä seikalla, ettei patenttivaatimuksia ole laadittu tällä tavalla, ole vaikutusta tässä valtiossa edellyttäen, että patenttivaatimukset on laadittu tämän valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

6.4 Epäitsenäiset patenttivaatimukset

a) Jos patenttivaatimus käsittää kaikki yhden tai useamman muun patenttivaatimuksen erityispiirteet (riippuvuussuhteessa oleva patenttivaatimus, jäljempänä "epäitsenäinen patenttivaatimus"), on tämä ilmaistava viittaamalla, mikäli mahdollista epäitsenäisen vaatimuksen alussa, muuhun patenttivaatimukseen tai muihin patenttivaatimuksiin ilmoittaen samalla ne lisäerityispiirteet, joita patenttivaatimus koskee. Epäitsenäisessä patenttivaatimuksessa, joka liittyy useampaan kuin yhteen muuhun patenttivaatimukseen ("moninkertaisesti epäitsenäinen patenttivaatimus"), saa viittauksen tällaisiin patenttivaatimuksiin tehdä ainoastaan vaihtoehtoisesti. Moninkertaisesti epäitsenäinen patenttivaatimus ei saa olla toisen moninkertaisesti epäitsenäisen patenttivaatimuksen perustana.

b) Epäitsenäisen patenttivaatimuksen katsotaan käsittävän kaikki ne rajoitukset, jotka sisältyvät siihen patenttivaatimukseen, johon se viittaa tai, jos epäitsenäinen patenttivaatimus on moninkertaisesti epäitsenäinen patenttivaatimus, kaikki ne rajoitukset, joita se patenttivaatimus sisältää, jonka suhteen epäitsenäistä patenttivaatimusta tarkastellaan.

c) Kaikki epäitsenäiset patenttivaatimukset, joissa viitataan yhteen yksittäiseen aikaisempaan patenttivaatimukseen, ja kaikki epäitsenäiset patenttivaatimukset, joissa viitataan useampaan aikaisempaan patenttivaatimukseen, on ryhmiteltävä yhteen siinä määrin ja niin tarkoituksenmukaisesti kuin mahdollista.

6.5 Hyödyllisyysmallit

Nimetty valtio, jossa kansainvälisen hakemuksen perusteella haetaan hyödyllisyysmallin suojaa, saa, sen jälkeen kun kansainvälisen hakemuksen käsittely siinä maassa on aloitettu, 6 säännön 14 kappaleen asemesta soveltaa noissa kappaleissa säänneltyihin kysymyksiin kansallisen lainsäädäntönsä säännöksiä hyödyllisyysmalleista edellyttäen, että hakijalle annetaan vähintään kahden kuukauden määräaika laskettuna 22 artiklassa säädetyn määräajan päättymisestä hakemuksen mukauttamiseksi näiden kansallisten säännösten asettamia vaatimuksia vastaavaksi.

7 sääntö
Piiustukset

7.1 Juoksukaaviot ja graafiset esitykset

Juoksukaavioita ja graafisia esityksiä pidetään piirustuksina.

7.2 Määräaika Artiklan 7 kappaleen 2 alakohdassa ii mainitun määräajan tulee olosuhteet huomioon ottaen olla kohtuullinen eikä se missään tapauksessa saa olla lyhyempi kuin kaksi kuukautta laskettuna sen kirjallisen kehotuksen päivämäärästä, jossa kehotuksessa sanotun määräyksen mukaan vaaditaan piirustusten tai lisäpiirustusten antamista.

8 sääntö
Tiivistelmä

8.1 Tiivistelmän sisältö ja muoto

a) Tiivistelmän tulee sisältää:

i) yhteenveto siitä, mikä ilmenee selityksestä, patenttivaatimuksista ja kaikista piirustuksista; yhteenvedossa on ilmoitettava, mihin tekniikan alaan keksintö kuuluu, ja sen on laadittava siten, että se helposti ymmärrettävällä tavalla ilmaisee asianomaisen teknisen ongelman, keksinnön sisältämän ongelman ratkaisun periaatteet sekä keksinnön pääasiallisen käyttöalan tai pääasialliset käyttö alat;

ii) tarvittaessa se kemiallinen kaava, joka kaikista kansainvälisessä hakemuksessa olevista kaavoista parhaiten määrittelee keksinnön.

b) Tiivistelmän on hakemuksen laajuus huomioon ottaen oltava mahdollisimman lyhyt (mieluimmin 50-150 sanaa, jos tiivistelmä on englannin kielinen tai kun se on käännetty englanniksi).

c) Tiivistelmä ei saa sisältää lausumia suojattavaksi pyydetyn keksinnön oletetuista eduista tai arvosta eikä sen arvioidusta käytöstä.

d) Jokaista tiivistelmässä mainittua ja kansainväliseen hakemukseen kuuluvassa piirustuksessa kuvattua teknistä pääerityispiirrettä tulee seurata sulkeissa oleva viitemerkki.

8.2 Tiivistelmän ohella julkaistavan kuvion ilmoittamatta jättäminen

Ellei hakija tee 3 säännön 3 kappaleen a kohdan iii alakohdassa tarkoitettua ehdotusta tai jos kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen katsoo, että muu tai muut piirustuksissa olevista kuvioista kuin se, jota tai ne, joita hakija on ehdottanut, paremmin määrittelee keksinnön, sanotun viranomaisen on osoitettava se kuvio, jota tai ne kuviot, joita se pitää sellaisina. Kansainvälisen toimiston julkaisuissa on käytettävä sitä kuviota, jonka tai niitä kuvioita, jotka kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen täten on osoittanut. Muussa tapauksessa on näissä julkaisuissa käytettävä sitä kuviota, jota tai niitä kuvioita, joita hakija on ehdottanut.

8.3 Tiivistelmän laatimisperiaatteet

Tiivistelmä on laadittava siten, että se voi tehokkaasti toimia apuvälineenä suoritettaessa uutuustutkimusta kyseisellä tekniikan alalla; erityisesti sen tulee auttaa tiedemiehiä, insinöörejä tai tutkijoita muodostamaan itselleen käsityksen siitä, onko aihetta tutustua itse kansainväliseen hakemukseen.

9 sääntö
Ilmaisuja ym., joita ei saa käyttää

9.1 Määritelmä

Kansainvälisessä hakemuksessa ei saa olla:

i) hyvän tavan vastaisia ilmaisuja tai piirustuksia;

ii) yleisen järjestyksen vastaisia ilmaisuja tai piirustuksia;

iii) kolmannen miehen tuotteita tai menetelmiä taikka kolmannen miehen hakemuksen tai patentin arvoa tai pätevyyttä loukkaavia sanontoja (pelkkää vertausta aikaisempaan tekniikan tasoon ei pidetä sellaisenaan halventavana);

iv) olosuhteet huomioon ottaen asiaan ilmeisesti kuulumattomia tai selvästi tarpeettomia sanontoja tai tietoja.

9.2 Hakemuksessa olevasta puutteellisuudesta huomauttaminen

Vastaanottava viranomainen ja kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen voivat huomauttaa, että hakemus ei ole 9 säännön 1 kappaleen mukainen, ja ehdottaa, että hakija vapaaehtoisesti korjaa kansainvälistä hakemustaan vastaavasti. Jos vastaanottava viranomainen on tehnyt huomautuksen, sen on ilmoitettava siitä toimivaltaiselle kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle ja kansainväliselle toimistolle; jos kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen on tehnyt huomautuksen, sen on ilmoitettava siitä vastaanottavalle viranomaiselle ja kansainväliselle toimistolle.

9.3 Viittaus 21 artiklan 6 kappaleeseen

Artiklan 21 kappaleessa 6 käytetty ilmaisu "loukkaava sanonta" on käsitettävä 9 säännön 1 kappaleen iii alakohdassa ilmaistulla tavalla.

10 sääntö
Ammattisanat ja merkit

10.1 Ammattisanat ja merkit

a) Paino- ja mittayksiköt on ilmaistava metrijärjestelmän mukaisesti tai, jos ne ensin ilmaistaan muun järjestelmän mukaisesti, lisäksi metrijärjestelmän mukaisesti.

b) Lämpötilat on ilmaisiava celsiusasteikon mukaisesti tai, jos ne ensin ilmaistaan muun asteikon mukaisesti, lisäksi celsiusasteikon mukaisesti. (16.6.1980)

c) Kumottu 16.6.1980.

d) Ilmaistaessa lämpöä, energiaa, valoa, ääntä ja magnetismia sekä käytettäessä matemaattisia kaavoja ja sähköyksiköitä on kansainvälisen käytännön mukaisia sääntöjä noudatettava. Kemiallisissa kaavoissa on käytettävä yleisesti käytettyjä symbooleja atomipainoja ja molekyylikaavoja.

e) Yleensä on käytettävä ainoastaan asianomaisella alalla yleisesti hyväksyttyjä teknisiä termejä, merkkejä ja symboleja.

f) Jos kansainvälinen hakemus tai sen käännös on laadittu englanniksi tai japaniksi, on kymmenysmerkkinä käytettävä pistettä. Jos kansainvälinen hakemus tai sen käännös on laadittu muulla kielellä kuin englanniksi tai japaniksi, käytetään kymmenysmerkkinä pilkkua.

10.2 Johdonmukaisuus

Termejä ja merkkejä on kansainvälisessä hakemuksessa käytettävä johdonmukaisesti.

11 sääntö
Kansainvälisen hakemuksen muodolliset vaatimukset

11.1 Kappalemäärä

a) Ottaen huomioon b kohdan määräykset on kansainvälinen hakemus ja jokainen tarkistusluettelossa (3 säännön 3 kappaleen a kohdan ii alakohta) mainittu asiakirja annettava yhtenä kappaleena.

b) Vastaanottava viranomainen voi vaatia, että kansainvälinen hakemus ja jokainen tarkistusluettelossa (3 säännön 3 kappaleen a kohdan ii alakohta) mainittu asiakirja lukuunottamatta suoritetuista maksuista annettua kuittia tai niiden suorittamiseksi annettua shekkiä on annettava kahtena tai kolmena kappaleena. Tällöin vastaanottava viranomainen on vastuussa sen seikan tarkastamisesta, että toinen ja kolmas jäljennöskappale ovat alkuperäiskappaleen mukaisia.

11.2 Toisinnettavuus

a) Kaikki kansainvälisen hakemuksen osat (ts. anomus, selitys, patenttivaatimukset, piirustukset ja tiivistelmä) on annettava siinä kunnossa, että niitä voidaan rajattomasti toisintaa suoraan käyttämällä valokuvausta, sähköstaattista menetelmää, offsetpainantaa ja mikrofilmausta.

b) Mikään lehti ei saa olla rypistynyt tai rikkinäinen eikä se myöskään saa olla taitettu.

c) Kustakin lehdestä saa käyttää ainoastaan sen toista puolta.

d) Ellei 11 säännön 10 kappaleen d kohdasta ja 11 säännön 13 kappaleen j kohdasta muuta johdu, on lehtiä käytettävä pystyasennossa (ts. lyhyet sivut ylhäällä ja alhaalla). (16.6.1980)

11.3 Käytettävä materiaali

Kansainvälinen hakemus on kaikilta osiltaan laadittava joustavalle, vahvalle, valkoiselle, sileälle ja kestävälle paperille, joka ei ole kiiltävää.

11.4 Erilliset lehdet, jne.

a) Kansainvälisen hakemuksen jokaisen osan (anomus, selitys, patenttivaatimukset, piirustukset ja tiivistelmä) on alettava uudelta lehdeltä.

b) Kaikki kansainväliseen hakemukseen kuuluvat lehdet on liitettävä yhteen siten, että ne ovat luettaessa helposti käännettävissä ja että ne ovat helposti erotettavissa ja uudelleen koottavissa, jos ne on irroitettu toisintamista varten.

11.5 Lehtien koko

Lehtien on oltava A 4 kokoa (29,7 cm X 21 cm). Vastaanottava viranomainen saa kuitenkin hyväksyä muun kokoisille lehdille laaditun kansainvälisen hakemuksen edellyttäen, että kansainväliselle toimistolle lähetettävä arkistokopio sekä, jos toimivaltainen kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen sitä haluaa, tutkimuskopiot ovat A 4 kokoa.

11.6 Marginaalit

a) Anomuksen, selityksen, patenttivaatimukset ja tiivistelmän sisältävän lehden marginaalien on oltava vähintään seuraava:

- ylämarginaali: 2 cm

- vasen marginaali: 2,5 cm

- oikea marginaali: 2 cm

- alamarginaali: 2 cm

(14.4.1978)

b) Kohdassa a mainittujen marginaalien suositeltu suurin leveys on seuraava:

- ylämarginaali: 4 cm

- vasen marginaali: 4 cm

- oikea marginaali: 3 cm

- alamarginaali: 3 cm

(14.4.1978)

c) Piirustuksia sisältävän lehden käytetty pinta-ala ei saa olla suurempi kuin 26,2 cm X 17,0 cm. Näillä lehdillä ei saa kehyksillä rajata käytettävissä olevaa tai käytettyä alaa. Marginaalin pienin leveys on seuraava:

- ylämarginaali: 2,5 cm

- vasen marginaali: 2,5 cm

- oikea marginaali: 1,5 cm

- alamarginaali: 1,0 cm

d) Kohdassa a-c mainitut marginaalit koskevat A 4 kokoisia lehtiä niin, että, vaikka vastaanottava viranomainen hyväksyy muita kokoja, on A 4 kokoisessa arkistokopiossa ja tarvittaessa A 4 kokoisessa tutkimuskopiossa oltava edellä mainitut marginaalit.

e) Kansainvälisen hakemuksen marginaalien on oltava täysin puhtaat hakemusta tehtäessä.

11.7 Lehtien numerointi

a) Kaikkien kansainväliseen hakemukseen kuuluvien lehtien on oltava numeroituja juoksunumeroilla arabialaisin numeroin.

b) Numerot on kirjoitettava ylös lehden keskelle, ei kuitenkaan marginaaliin.

11.8 Rivien numerointi

a) On erittäin toivottavaa, että selityksen ja patenttivaatimukset sisältävän kunkin lehden joka viides rivi numeroidaan.

b) Numerot on sijoitettava vasempaan reunaan marginaalin oikealle puolelle.

11.9 Tekstin kirjoittaminen

a) Anomus, selitys, patenttivaatimukset ja tiivistelmä on kirjoitettava koneella tai painettava.

b) Vain graafiset merkit ja kirjaimet, kemialliset tai matemaattiset kaavat ja eräät japanilaiset kirjoitusmerkit saavat, jos se on välttämätöntä, olla käsin kirjoitettuja tai piirrettyjä.

c) Kirjoitetun tekstin rivivälin tulee olla 1 1/2.

d) Kaikissa teksteissä on käytettävä kirjasimia, joissa suuraakkosten koko on vähintään 0,21 cm. Tekstit on aikaansaatava mustaa, pysyvää väriä käyttäen ja niiden on vastattava 11 säännön 2 kappaleessa esitettyjä vaatimuksia.

e) Mitä c ja d kohdassa sanotaan konekirjoituksessa käytettävästä rivivälistä ja kirjasimien koosta, ei ole sovellettava japaniksi laadittuun tekstiin.

11.10 Tekstissä olevat piirustukset, kaavat ja taulukot

a) Anomuksessa, selityksessä, patenttivaatimuksissa ja tiivistelmässä ei saa olla piirustuksia.

h) Selityksessä, patenttivaatimuksissa ja tiivistelmässä saa olla kemiallisia ja matemaattisia kaavoja.

c) Selityksessä ja tiivistelmässä saa olla taulukoita. Patenttivaatimuksessa saa olla taulukoita ainoastaan, jos taulukoiden käyttö on toivottavaa sen perusteella, mitä patenttivaatimuksessa esitetään.

d) Taulukot ja kemialliset tai matemaattiset kaavat voidaan sijoittaa poikittain lehdelle, jos niitä ei voida tyydyttävästi esittää pystyasennossa; lehdet, joilla taulukot tai kemialliset tai matemaattiset kaavat on esitetty poikittain, on sijoitettava siten, että taulukoiden tai kaavojen yläreunat ovat lehden vasemmassa reunassa. (16. 6. 1980)

11.11 Piirustuksissa oleva teksti

a) Piirustuksissa ei saa olla tekstiä. Jos se on ehdottoman välttämätöntä, piirustuksessa saa olla yksittäisiä sanoja kuten "vettä", "höyryä", "avoin", "suljettu", "leikkaus AB". Virtapiirikaavioiden ja lohko- tai juoksukaavioiden osalta saa piirustuksissa olla eräitä avainsanoja, jotka ovat tarpeen kaavioiden ymmärtämiseksi.

b) Jokainen sana on sijoitettava siten, että mahdollisesti laadittava käännös voidaan liimata sen päälle piirustuksen minkään viivan tulematta peitetyksi.

11.12 Korjaukset jne.

Lehdissä saa olla enintään kohtuullisesti raaputuksia. Korjauksia, päällekirjoitusta tai kirjoitusta rivien välissä ei saa esiintyä. Poikkeamia tämän kappaleen määräyksistä voidaan hyväksyä, ellei sisällön aitous tule kyseenalaiseksi eikä hyvän toisintamisen edellytyksiä vaaranneta. (16.6.1980)

11.13 Piirustuksia koskevat erityisvaatimukset

a) Piirustukset on laadittava pysyvin, mustin, riittävän peittävin ja tummin, tasapaksuin ja selvin viivoin. Piirustuksia ei saa värittää. (14.4.1978)

b) Leikkauspinnoissa on käytettävä vinoviivausta viittausmerkkien ja pääviivojen luettavuuden siitä kärsimättä.

c) Piirustukset on laadittava sellaiseen mittakaavaan ja niin selkeää graafista esitystapaa käyttäen, että kaikki yksityiskohdat ovat vaikeuksitta havaittavissa myös valokuvaamalla kahden kolmasosan lineaaripienennyksellä valmistetuissa jäljernöksissä.

d) Jos mittasuhde poikkeustapauksessa ilmaistaan piirustuksessa, se on tehtävä graafisesti.

e) Piirustuksissa olevien numeroiden, kirjainten ja viittausmerkkien tulee olla yksinkertaisia ja selviä. Numeroiden ja kirjainten yhteydessä ei saa käyttää sulkumerkkejä, ympyröitä eikä lainausmerkkejä.

f) Kaikki piirustusten viivat on pääsääntöisesti aikaansaatava piirustusvälineitä käyttämällä.

g) Kunkin kuvion jokainen osa on laadittava samassa mittakaavassa kuin kuvion kaikki muut osat, ellei muun mittakaavan käyttö ole kuvion selvyyden vuoksi välttämätöntä.

h) Numeroiden ja kirjainten on oltava kooltaan vähintään 0,32 cm. Piirustuksissa on käytettävä latinalaisia aakkosia. Kreikkalaisia aakkosia saa käyttää, milloin se on tavanmukaista.

i) Yhdellä piirustuslehdellä saa olla useita kuvioita. Jos kahdella tai useammalla lehdellä on yhden yhtenäisen kuvion muodostavia kuvioita, on ne sijoitettava siten, ettei minkään eri lehdillä olevan kuvion mikään osa peity yhtenäistä kuvaa koottaessa.

j) Eri kuviot on sijoitettava yhdelle tai useammalle mieluimmin pystyasennossa olevalle lehdelle selvästi toisistaan erilleen tilaa hukkaamatta. Mikäli kuvioita ei ole sijoitettu pystyasentoon, ne on esitettävä poikittain siten, että kuvioiden yläreuna on lehden vasemmassa reunassa. (16.6.1980)

k) Eri kuviot on numeroitava juoksunumeroilla arabialaisin numeroin riippumatta lehtien numeroinnista.

l) Piirustuksissa ei saa käyttää viitemerkkejä, joita ei ole selityksessä eikä päinvastoin.

m) Samoista seikoista silloin, kun ne ilmaistaan viitemerkillä, on kansainvälisessä hakemuksessa kauttaaltaan käytettävä samoja viitemerkkejä.

n) Jos piirustuksissa on suuri määrä viitemerkkejä, on erittäin toivottavaa, että kansainväliseen hakemukseen liitetään erityinen luettelo näistä viitemerkeistä ja niistä seikoista, joita ne ilmaisevat.

11.14 Myöhemmin annettavat asiakirjat

Sääntöä 10 ja 11 säännön 1-13 kappaletta on sovellettava myös asiakirjoihin (esimerkiksi korjatut sivut ja muutetut patenttivaatimukset), jotka annetaan sen jälkeen, kun kansainvälinen hakemus on tehty.

11.15 Käännökset

Nimetty viranomainen ei saa sille annettavalle kansainvälisen hakemuksen käännökselle asettaa muita vaatimuksia kuin ne, jotka olivat voimassa kansainvälisen hakemuksen osalta sitä tehtäessä.

12 sääntö
Kansainvälisen hakemuksen kieli

12.1 Kansainvälinen hakemus

Kansainvälinen hakemus on laadittava sillä kielellä, joka tai jollakin niistä kielistä, jotka mainitaan kansainvälisen toimiston ja kyseessä olevan hakemuksen uutuustutkimuksen suorittamiseen toimivaltaisen kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen kesken solmitussa sopimuksessa. Jos tässä sopimuksessa mainitaan useita kieliä, vastaanottava viranomainen saa määrätä mainituista kielistä sen kielen, jolla tai ne kielet, joista yhdellä kansainvälinen hakemus on laadittava.

12.2 Kansainvälisen hakemuksen muutokset

Kansainvälisen hakemuksen muutokset kuten sen muuttaminen ja korjaaminen on tehtävä samalla kielellä kuin sanottu hakemus (vrt. 66 säännön 5 kappale).

13 sääntö
Keksinnön yhtenäisyys

13.1 Vaatimus

Kansainvälinen hakemus saa käsittää vain yhden keksinnön tai ryhmän keksintöjä, jotka liittyvät toisiinsa siten, että ne muodostavat yhden yleisen keksinnöllisen idean ("keksinnön yhtenäisyyden vaatimus").

13.2 Eri ryhmiin kuuluvat patenttivaatimukset

Säännön 13 kappale 1 on ymmärrettävä siten, että ainakin yksi seuraavasta kolmesta mahdollisuudesta on sallittu:

i) kansainvälinen hakemus saa tiettyä tuotetta koskevan itsenäisen patenttivaatimuksen ohella käsittää tämän tuotteen valmistamiseksi erityisesti keksittyä menetelmää koskevan itsenäisen patenttivaatimuksen ja tämän tuotteen käyttöä koskevan itsenäisen patenttivaatimuksen; tai

ii) kansainvälinen hakemus saa tiettyä menetelmää koskevan itsenäisen patenttivaatimuksen ohella käsittää tämän menetelmän soveltamiseksi erityisesti keksittyä laitetta tai välikappaletta koskevan itsenäisen patenttivaatimuksen; tai

iii) kansainvälinen hakemus saa tiettyä tuotetta koskevan itsenäisen patenttivaatimuksen ohella käsittää tämän tuotteen valmistamiseksi erityisesti sovellettavaa menetelmää koskevan itsenäisen patenttivaatimuksen ja tämän menetelmän soveltamiseksi erityisesti keksittyä laitetta tai välikappaletta koskevan itsenäisen patenttivaatimuksen. (16.6.1980)

13.3 Samaan ryhmään kuuluvat patenttivaatimukset

Ottaen huomioon 13 säännön 1 kappaleen määräykset on samaan kansainväliseen hakemukseen sallittua sisällyttää kaksi tai useampia samaan ryhmään kuuluvia itsenäisiä patenttivaatimuksia (ts. tuote, menetelmä, laite tai käyttö), joita ei sopivasti voida ilmaista yhdessä yleisessä patenttivaatimuksessa.

13.4 Epäitsenäiset patenttivaatimukset

Ottaen huomioon 13 säännön 1 kappaleeen määräykset on samaan kansainväliseen hakemukseen sallittua sisällyttää kohtuullinen määrä epäitsenäisiä patenttivaatimuksia, joissa suojaa pyydetään itsenäisen patenttivaatimuksen mukaisen keksinnön eri muodoille, vaikka epäitsenäjsen patenttivaatimuksen erityispiirteitä sellaisenaan voitaisiin pitää keksintönä.

13.5 Hyödyllisyysmallit

Nimetty valtio, jota varten kansainvälisen hakemuksen perusteella haetaan hyödyllisyysmallin suojaa, saa 13 säännön 1-4 kappaleen asemesta, sen jälkeen kun kansainvälisen hakemuksen käsittely on aloitettu siinä maassa, soveltaa mainituissa kappaleissa säänneltyihin kysymyksiin kansallisen lainsäädäntönsä hyödyllisyysmalleja koskevia säännöksiä. Tässä tapauksessa hakijalle on annettava vähintään kahden kuukauden määräaika laskettuna 22 artiklan määräysten mukaisen määräajan päättymisestä hakemuksen mukauttamiseksi kansallisen lainsäädännön sisältämien säännösten vaatimuksia vastaavaksi.

13 bis sääntö
Mikrobiologiset keksinnöt

(13 bis sääntö tulee kansainvälisesti voimaan 1.1.1981.)

13 bis 1 Määritelmä

Tämän säännön tarkoituksia varten "viittaus talletettuun mikro-organismiin" tarkoittaa kansainvälisessä hakemuksessa annettuja erityistietoja, jotka koskevat mikro-organismin tallettamista talletuslaitokseen tai täten talletettua mikro-organismia. (16.6.1980)

13 bis 2 Viittaukset (yleistä)

Viittaus talletettuun mikro-organismiin on tehtävä tämän säännön mukaisesti ja, jos näin on menetelty, sen katsotaan täyttävän jokaisen nimetyn valtion kansallisen lain asettamat vaatimukset. (16.6.1980)

13 bis 3 Viittaukset: Sisältö; Viittauksen puuttuminen tai tietojen ilmoittamatta jättäminen

a) Talletettua mikro-organismia koskevassa viittauksessa tulee ilmoittaa,

i) sen talletuslaitoksen nimi ja osoite, johon talletus tehtiin;

ii) mikro-organismin tallettamispäivä tähän laitokseen;

iii) talletukselle tässä laitoksessa annettu vastaanottamisnumero; sekä

iv) sellainen lisätieto, josta on ilmoitettu kansainväliselle toimistolle 13 bis säännön 7 kappaleen a kohdan i alakohdan mukaisesti edellyttäen, että vaatimus tällaisen tiedon antamisesta on julkaistu virallisessa lehdessä 13 bis säännön 7 kappaleen c kohdan mukaisesti vähintään kaksi kuukautta ennen kansainvälisen hakemuksen tekemistä. (16.6.1980)

b) Talletettua mikro-organismia koskevan viittauksen puuttumisella tai a kohdan mukaisten tietojen ilmoittamatta jättämisellä viittauksessa talletettuun mikro-organismiin ei ole vaikutuksia missään sellaisessa nimetyssä valtiossa, jonka kansallinen laki ei vaadi tällaista viittausta tai tällaisia tietoja kansallisessa hakemuksessa. (16.6.1980)

13 bis 4 Viittaukset: Tietojen antamisen ajankohta

Jos kansainvälistä hakemusta tehtäessä viittauksesta talletettuun mikro-organismiin puuttuu jokin 13 bis säännös 3 kappaleen a kohdassa mainituista tiedoista, mutta hakija antaa tiedon kansainväliseen toimistoon 16 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä, tulee nimetyn viranomaisen katsoa tällainen tieto annetuksi oikeassa ajassa, paitsi jos kyseisen valtion kansallinen laki vaatii kansallisen hakemuksen ollessa kyseessä tiedon antamisen aikaisempana ajankohtana ja jos kansainväliselle toimistolle on ilmoitettu tällaisesta vaatimuksesta 13 bis säännön 7 kappaleen a kohdan ii alakohdan mukaisesti ja jos kansainvälinen toimisto on julkaissut tällaisen vaatimuksen virallisessa lehdessä 13 bis säännön 7 kappaleen c kohdan mukaisesti vähintään kaksi kuukautta ennen kansainvälisen hakemuksen tekemistä. Kuitenkin siinä tapauksessa, että hakija pyytää 2 artiklan 2 kappaleen b kohdan mukaisesti aikaisempaa julkaisemista, nimetty viranomainen voi katsoa, ettei tietoa, jota ei anneta pyynnön esittämiseen mennessä, ole annettu oikeassa ajassa. Riippumatta siitä onko edellisten lauseiden mukaista määräaikaa noudatettu, kansainvälinen toimisto ilmoittaa hakijalle ja nimetyille viranomaisille sen päivämäärän, jona se vastaanotti tiedon, jota ei ole ollut kansainvälisessä hakemuksessa sitä tehtäessä. Kansainvälisen toimiston on ilmoitettava tämä päivämäärä kansainvälisen hakemuksen kansainvälisen julkaisemisen yhteydessä, jos tieto on annettu sille ennen kuin kansainväliseen julkaisemiseen liittyvät tekniset valmistelut on suoritettu. (16.6.1980)

13 bis 5 Viittaukset ja tiedot yhtä tai useampaa nimettyä valtiota varten; Eri talletukset eri nimettyjä valtioita varten; Talletukset muihin kuin ilmoitettuihin talietuslaitoksiin

a) Viittaus talletettuun mikro-organismiin katsotaan tehdyksi kaikkia nimettyjä valtioita varten, ellei sitä ole nimenomaan tehty vain jotakin nimettyä valtiota varten; sama koskee viittaukseen sisältyviä tietoja. (16. 6. 1980)

b) Eri nimettyjä valtioita varten voidaan viitata mikro-organismin eri talletuksiin. (16.6. 1980)

c) Nimetyllä viranomaisella on oikeus olla hyväksymättä talletusta, joka on tehty muuhun kuin sen 13 bis säännön 7 kappaleen b kohdan mukaisesti ilmoittamaan talletuslaitokseen. (16.6.1980)

13 bis 6 Näytteiden luovuttaminen

a) Kun kansainvälinen hakemus sisältää viittauksen talletettuun mikro-organismiin, hakijan tulee kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen tai kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen pyynnöstä hyväksyä ja varmistaa näytteen luovuttaminen tästä mikro-organismista talletuslaitoksen toimesta sanotulle viranomaiselle edellyttäen, että sanottu viranomainen on ilmoittanut kansainväliselle toimistolle, että se saattaa pyytää näytteiden luovuttamista ja että sellaisia näytteitä tullaan käyttämään yksinomaan kansainvälisen uutuustutkimuksen tai patentoitavuuden esitutkimuksen tarkoituksia varten tapauksesta riippuen, ja edellyttäen, että tällainen ilmoitus on julkaistu virallisessa lehdessä. (16.6.1980)

b) Näytteitä talletetuista mikro-organismeista, joihin on viitattu kansainvälisessä hakemuksessa, ei 23 ja 40 artiklan perusteella saa luovuttaa paitsi hakijan luvalla ennen sen sovellettavan määräajan päättymistä, jonka jälkeen sanottujen artiklojen mukainen kansallinen käsittely voi alkaa. Kuitenkin, kun hakija suorittaa 22 tai 39 artikloissa mainitut toimenpiteet kansainvälisen julkaisemisen jälkeen, mutta ennen sanottujen määräaikojen päättymistä, näytteiden luovuttaminen talletetusta mikroorganismista voi tapahtua heti kun mainitut toimenpiteet on suoritettu. Edellä sanotusta määräyksestä huolimatta talletetun mikro-organismin näytteiden luovuttaminen voi tapahtua nimetyssä viranomaisessa sovellettavan kansallisen lain mukaisesti niin pian kuin kansainvälisellä julkaisemisella sanotun lain mukaan on samat vaikutukset kuin käsittelemättömän kansallisen hakemuksen pakollisella kansallisella julkaisemisella. (16.6.1980)

13 bis 7 Kansalliset vaatimukset: Ilmoittaminen ja julkaiseminen

a) Kansallinen viranomainen voi ilmoittaa kansainväliselle toimistolle kansallisen lain vaatimuksesta,

i) että kansallisessa hakemuksessa olevassa viittauksessa talletettuun mikro-organismiin vaaditaan ilmoituksessa yksilöity tieto niiden tietojen lisäksi, jotka on mainittu 13 bis säännön 3 kappaleen a kohdan i, ii ja iii alakohdassa;

ii) että yksi tai useampi 13 bis säännön 3 kappaleen a kohdassa yksilöidyistä tiedoista vaaditaan annettavaksi kansallisessa hakemuksessa sitä tehtäessä tai vaaditaan annettavaksi ilmoituksessa mainittuna ajankohtana, joka on aikaisempi kuin 16 kuukautta etuoikeuspäivästä. (16.6.1980)

b) Jokaisen kansallisen viranomaisen tulee ilmoittaa kansainväliselle toimistolle ensimmäisen kerran ennen tämän säännön voimaantuloa ja sen jälkeen joka kerran muutoksen tapahtuessa ne talletuslaitokset, joihin tehdyn mikroorganismien tallettamisen kansallinen laki hyväksyy patentinhakumenettelyä varten tässä viranomaisessa, tai, mikäli kansallinen laki ei edellytä tai salli tällaisia talletuksia, ilmoittaa tieto tästä. (16.6.1980)1)

c) Kansainvälisen toimiston on viipymättä julkaistava virallisessa lehdessä sille a kohdan mukaisesti ilmoitetut vaatimukset ja b kohdan mukaisesti ilmoitetut tiedot. (16.6. 1980)

14 sääntö
Lähettämismaksu

14.1 Lähettämismaksu

a) Vastaanottava viranomainen saa omaan lukuunsa periä hakijalta maksun kansainvälisen hakemuksen vastaanottamisesta, kopioiden lähettämisestä kansainväliselle toimistolle ja toimivaltaiselle kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle sekä niistä muista toimenpiteistä, jotka sen vastaanottavana viranomaisena tulee *1) Suomi on antanut tällaisen ilmoituksen. suorittaa kansainvälisen hakemuksen johdosta ("lähettämismaksu").

b) Jos lähettämismaksu on suoritettava, vastaanottava viranomainen vahvistaa maksun määrän ja suorittamisajankohdan.

15 sääntö
Kansainvälinen maksu

15.1 Perusmaksu ja nimeämismaksu

Kansainvälisestä hakemuksesta on kansainvälisen toimiston lukuun suoritettava vastaanottavalle viranomaiselle maksu ("kansainvälinen maksu"), johon kuuluu:

i) "perusmaksu"; ja

ii) yhtä monta "nimeamismaksua", kuin on hakijan kansainvälisellä hakemuksella hakemia kansallisia ja alueellisia patentteja paitsi, kun 44 artiklaa sovelletaan nimeämiseen, jolloin peritään vain yksi nimeämismaksu. (1.5.1979)

15.2 Maksujen suuruudet

a) Perusmaksun ja nimeämismaksun suuruudet ilmenevät maksutaulukosta. (1.5. 1979)

b) Perusmaksun ja nimeämismaksun suuruuden kutakin vastaanottavaa viranomaista varten, joka 15 säännön 3 kappaleen mukaisesti määrää nämä maksut suoritettaviksi muussa tai muissa kuin Sveitsin valuutassa, vahvistaa pääjohtaja tämän viranomaisen määräämässä valuutassa tai valuutoissa ("määrätty valuutta") neuvoteltuaan tämän viranomaisen kanssa. Maksujen kussakin määrätyssä valuutassa on vastattava pyöreästi maksutaulukosta ilmeneviä Sveitsin valuutassa ilmoitettuja määria. Ne on julkaistava virallisessa lehdessä. (1.5. 1979)

c) Kun maksutaulukosta ilmeneviä maksuja muutetaan, sovelletaan vastaavia maksuja määrätyissä valuutoissa samasta ajankohdasta alkaen kuin muutetusta maksutaulukosta ilmeneviä maksuja. (1.5.1979)

d) Kun Sveitsin valuutan ja minkä tahansa määrätyn valuutan välinen vaihtokurssi muuttuu viimeksi sovelletusta vaihtokurssista, pääjohtajan on vahvistettava uudet maksut määrtyssä valuutassa yleiskokouksen asettamien ohjeiden mukaisesti. Uutta vahvistettua maksua aletaan soveltaa kahden kuukauden kuluttua niiden julkaisemisesta virallisessa lehdessä edellyttäen kuitenkin, että, jos asianomainen viranomainen ja pääjohtaja voivat sopia mainitulle kahden kuukauden ajanjaksolle sattuvasta ajankohdasta, sanottuja maksuja aletaan soveltaa tähän viranomaiseen tästä ajankohdasta alkaen. (1.5.1979)

15.3 Maksun suorittamistapa

Kansainvälinen maksu on suoritettava vastaanottavan viranomaisen määräämässä valuutassa tai valuutoissa kuitenkin edellyttäen, että, kun vastaanottava viranomainen siirtää sen kansainväliselle toimistolle, siirretyn määrän on oltava Sveitsin valuuttaan vapaasti vaihdettavissa. (1.5.1979)

15.4 Maksun suorittamisaika

a) Ottaen huomioon c kohdan määräykset perusmaksu erääntyy kansainvälisen hakemuksen vastaanottamispäivänä. (1.5. 1979)

b) Ottaen huomioon c kohdan määräykset nimeämismaksu on maksettava kansainväilisen hakemuksen vastaanottamispäivänä tai minä myöhempänä ajankohtana tahansa ennen yhden vuoden kulumista etuoikeuspäivästä. (1.5. 1979)

c) Vastaanottava viranomainen voi sallia hakijoiden maksaa joko perusmaksun tai nimeämismaksun tai molemmat näistä maksuista myöhemmin kuin a ja b kohdan edellyttäminä ajankohtina edellyttäen:

i) ettei perus- tai nimeämismaksun suorittamista sallita myöhemmin kuin yksi kuukausi kansainvälisen hakemuksen vastaanottamisesta; ja

ii) ettei tällaisesta luvasta peritä lisämaksua.

Näin tapahtunut sanottujen maksujen myöhäisempi suorittaminen ei aiheuta perusmaksun osalta kansainvälisen tekemispäivän menetystä tai nimeämismaksun osalta niiden nimeämisten menetystä, joihin maksu liittyy. (1. 5. 1979)

15.5 Kumottu 16. 6. 1980.

15.6 Maksun palauttaminen

a) Kansainvälinen maksu on palautettava hakijalle, jos 11 artiklan 1 kappaleessa mainittu toteamus on kielteinen.

b) Kansainvälistä maksua ei ole missään muussa tapauksessa palautettava.

16 sääntö
Uutuustutkimusmaksu

16.1 Oikeus maksun perimiseen

a) Jokainen kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen saa omaan lukuunsa periä hakijalta maksun kansainvälisen uutuustutkimuksen suorittamisesta ("uutuustutkimusmaksu") sekä kaikista muista toimenpiteistä, jotka sopimuksen ja sen sovellutussääntöjen mukaan on kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen suoritettava.

b) Vastaanottavan viranomaisen on perittävä uutuustutkimusmaksu. Tämä maksu on suoritettava tämän viranomaisen määräämässä valuutassa tai määräämissä valuutoissa ("vastaanottavan viranomaisen valuutta"), millä ymmärretään, että, ellei vastaanottavan viranomaisen mikään valuutta ole se, jossa tai yksi niistä, joissa kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen on vahvistanut sanotun maksun ("vahvistettu valuutta tai vahvistetut valuutat"), on maksun oltava vastaanottavan viranomaisen siirtäessä sen kansainväliselle uutuustuskimusviranomaiselle vapaasti vaihdettavissa sen valtion valuuttaan, jossa valtiossa kansainvälisellä uutuustutkimusviranomaisella on päämajansa ("päämajan valuutta"). Uutuustutkimusmaksun suuruuden vastaanottavan viranomaisen jossakin valuutassa, joka on muu kuin vahvistettu valuutta tai vahvistetut valuutat, määrää pääjohtaja neuvoteltuaan tämän viranomaisen kanssa. Näin määrättyjen maksujen on vastattava pyöreästi kansainvälisen uutuustutkimusviraiiomaisen päämajan valuutassa määräämiä maksuja. Ne on julkaistava virallisessa lehdessä. (1.5.1979)

c) Kun päämajan valuutassa olevaa uutuustutkimusmaksun suuruutta muutetaan, sovelletaan vastaavia maksuja vastaanottavan viranomaisen valuutoissa, jotka ovat muita kuin vahvistettu valuutta tai vahvistetut valuutat, samasta ajankohdasta lukien kuin päämajan valuutassa olevaa muutettua maksua. (1.5. 1979)

d) Kun päämajan valuutan ja minkä tahansa vastaanottavan viranomaisen valuutan, joka on muu kuin vahvistettu valuutta tai vahvistetut valuutat, välinen vaihtokurssi muuttuu viimeksi käytetystä, pääjohtajan on vahvistettava uusi maksu sanotussa vastaanottavan viranomaisen valuutassa yleiskokouksen antamien ohjeiden mukaisesti. Uutta vahvistettua maksua aletaan soveltaa kahden kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta virallisessa lehdessä edellyttäen kuitenkin, että, jos mikä tahansa asianomainen vastaanottava viranomainen ja pääjohtaja voivat sopia mainitulle kahden kuukauden ajanjaksolle sattuvasta ajankohdasta, sanottua maksua aletaan soveltaa tähän viranomaiseen tästä ajankohdasta alkaen. (1.5. 1979)

e) Kun uutuustutkimusmaksu on suoritettu vastaanottavan viranomaisen valuutassa, joka on muu kuin vahvistettu valuutta tai vahvistetut valuutat ja kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen tosiasiallisesti saama määrä päämajan valuutassa on pienempi kuin sen vahvistama maksu, maksaa erotuksen kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle kansainvälinen toimisto, jos sitävastoin tosiasiallisesti saatu määrä on suurempi, erotus kuuluu kansainväliselle toimistolle. (1.5.1979)

f) Uutuustutkimusmaksun suorittamisen ajankohtaan sovelletaan 15 säännön 4 kappaleen määräyksiä perusmaksusta. (1.5.1979)

16.2 Maksun palauttaminen

Uutuustutkimusmaksu on palautettava hakijalle, jos 11 - artiklan 1 kappaleessa mainittu toteamus on kielteinen.

16.3 Maksun osittainen palauttaminen

Jos kansainvälisessä hakemuksessa esitetään etuoikeuspyyntö, joka perustuu saman kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen suorittaman kansainvälisen uutuustutkimuksen kohteena olleeseen aikaisempaan kansainväliseen hakemukseen ja, jos myöhempää kansainvälistä hakemusta koskeva kansainvälinen uutuustutkimusselonteko voidaan kokonaan tai osaksi perustaa aikaisemman kansainvälisen uutuustutkimuksen tulosten varaan, on puheena olevan viranomaisen palautettava myöhemmästä kansainvälisestä hakemuksesta suoritettu uutuustutkimusmaksu siinä määrin ja niillä ehdoilla, joista määrätään 16 artiklan 3 kappaleen b kohdassa tarkoitetussa sopimuksessa.

16 bis sääntö
Kansainvälisen toimiston suorittamat maksut

16 bis 1 Kansainvälisen toimiston takaus

a) Jos vastaanottava viranomainen toteaa, että hakija ei ole siihen ajankohtaan mennessä, jolloin 14 säännön 1 kappaleen b kohdan, 15 säännön 4 kappaleen a tai c kohdan ja 16 säännön 1 kappaleen f kohdan mukaisesti suoritettavat maksut ovat erääntyneet, suorittanut sille kansainvälisestä hakemuksesta mitään maksuja tai että hakijan sille suorittama määrä on pienempi, kuin mitä on tarpeen kattamaan lähettämismaksu, perusmaksu ja uutuustutkimusmaksu, vastaanottavan viranomaisen tulee veloittaa se määrä, joka vaaditaan näiden maksujen tai niiden puuttuvan osan kattamiseen, kansainväliseltä toimistolta ja sen tulee katsoa, että hakija on suorittanut sanotun määrän oikeassa ajassa. (16.6.1980)

b) Jos vastaanottava viranomainen toteaa, että siihen ajankohtaan mennessä, jolloin 15 säännön 4 kappaleen b tai c kohdan mukainen maksu tai mukaiset maksut on suoritettava, hakijan kansainvälisestä hakemuksesta suorittama maksu on riittämätön kattamaan nimeämismaksut, jotka ovat tarpeen kattamaan kaikki nimeämiset, vastaanottava viranomainen veloittaa määrän, joka vaaditaan kattamaan nämä maksut, kansainväliseltä toimistolta ja sen tulee katsoa, että hakija on suorittanut sanotun määrän oikeassa ajassa. (16.6.1980)

c) Kansainvälinen toimisto siirtää ajoittain kullekin vastaanottavalle viranomaiselle määrän, jonka oletetaan olevan tarpeen kattamaan ne veloitukset, jotka vastaanottavan viranomaisen on tehtävä a ja b kohdan perusteella. Tällaisten siirtojen suuruuden ja ajankohdan määrää kukin vastaanottava viranomainen haluamallaan tavalla. Kohdan a ja b mukaisen määrän veloittaminen ei edellytä ilmoittamista etukäteen kansainväliselle toimistolle tai sopimusta sen kanssa. (16.6.1980)

d) Vastaanottavan viranomaisen tulee ilmoittaa kuukausittain kansainväliselle toimistolle mahdollisista a ja b kohdan mukaisista veloituksista. (16.6.1980)

16 bis 2 Hakijan velvollisuudet jne.

a) Kansainvälisen toimiston tulee viipymättä ilmoittaa hakijalle määrä, jolla sitä on veloitettu 16 bis säännön 1 kappaleen a ja b kohdan mukaisesti ja kehottaa hakijaa suorittamaan kansainväliselle toimistolle yhden kuukauden kuluessa ilmoituspäivästä mainittu määrä korotettuna 50 %:n suuruisella lisämaksulla edellyttäen, että tämä lisämaksu ei ole pienempi eikä suurempi kuin maksutaulukossa esitetyt määrät. Ilmoitus voi koskea 16 bis säännön 1 kappaleen a ja b kohdan mukaisia veloituksia tai kansainvälisen toimiston harkinnan mukaan voidaan käyttää kahta erillistä ilmoitusta, joista toinen koskee 16 bis säännön 1 kappaleen a kohdan ja toinen 16 bis säännön 1 kappaleen b kohdan mukaisia maksuja. (16.6.1980)

b) Jos hakija ei mainitussa määräajassa suorita kansainväliselle toimistolle vaadittua maksua tai maksaa vähemmän kuin tarvitaan lähettämismaksun, perusmaksun, uutuustutkimusmaksun, yhden nimeämismaksun ja lisämaksun kattamiseen, kansainvälisen toimiston tulee ilmoittaa vastaanottavalle viranomaiselle tästä ja vastaanottava viranomainen julistaa kansainvälisen hakemuksen peruutetuksi 14 artiklan 3 kappaleen a kohdan mukaisesti ja vastaanottavan viranomaisen ja kansainvälisen toimiston tulee menetellä 29 säännön mukaisesti. (16.6. 1980)

c) Jos hakija suorittaa mainitun määräajan kuluessa kansainväliselle toimistolle enemmän kuin tarvitaan kattamaan b kohdassa mainitut maksut ja lisämaksu, mutta vähemmän kuin tarvitaan kattamaan kaikki voimassa olevat nimeämiset, kansainvälisen toimiston tulee ilmoittaa tästä vastaanottavalle viranomaiselle ja vastaanottavan viranomaisen tulee käyttää se määrä, joka on suoritettu yli sen, mikä tarvitaan kattamaan b kohdassa mainitut maksut ja lisämaksu, seuraavassa järjestyksessä:

i) jos hakija esittää, mihin nimeämiseen tai nimeämisiin määrä on käytettävä, se on käytettävä tämän mukaisesti, mutta jos saatu määrä ei riitä kattamaan esitettyjä nimeämisiä, se on käytettävä niin moneen nimeämiseen, kuin se riittää, hakijan nimeämiset esittäessään valitsemassa järjestyksessä;

ii) mikäli hakija ei ole antanut i alakohdan mukaisia tietoja, määrä tai sen jäännös on käytettävä nimeämisiin siinä järjestyksessä, kuin ne esiintyvät kansainvälisessä patenttihakemuksessa;

iii) kun valtio on nimetty alueellista patenttia varten, jokaisen sellaisen muun valtion nimeäminen, jolle on haettu samaa alueellista patenttia katsotaan tällä maksulla katetuksi edellyttäen, että vaadittava nimeämismaksu on edellä esitettyjen määräysten mukaisesti käytettävissä tähän nimeämiseen.

Vastaanottavan viranomaisen tulee katsoa jokainen nimeäminen, jota suoritettu määrä ei kata, 14 artiklan 3 kappaleen b kohdan mukaisesti peruutetuksi ja vastaanottavan viranomaisen ja kansainvälisen toimiston tulee menetellä 29 säännön mukaisesti. (16.6.1980)

d) Vastaanottava viranomainen ei palauta kansainväliselle toimistolle mitään siitä määrästä, jolla se on tätä toimistoa veloittanut lähettämismaksun kattamiseksi. (16.6.1980)

e) Kun kansainvälinen hakemus katsotaan peruutetuksi, vastaanottavan viranomaisen on palautettava kansainväliselle toimistolle määrä, jolla on veloitettu kansainvälistä toimistoa ja jota ei tarvita kattamaan lähetysmaksua ja vastaanottavan viranomaisen kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle siirtämää uutuustutkimusmaksua. (16.6.1980)

f) Kun kansainvälinen hakemus katsotaan peruutetuksi, on kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen siirrettävä kansainväliselle toimistolle vastaanottavan viranomaisen perimä ja kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle siirtämä uutuustutkimusmaksu, ellei tämä viranomainen ole jo aloittanut kansainvälistä uutuustutkimusta. (16.6.1980)

g) Kun sovelletaan c kohtaa, vastaanottavan viranomaisen on palautettava kansainväliselle toimistolle se määrä, jolla vastaanottava viranomainen on veloittanut sitä nimeämisiä varten, jotka tämän kohdan mukaisen järjestyksen soveltamisen johdosta eivät ole jääneet voimaan. (16.6.1980)

16 bis 3 Ilmoitukset

a) Kukin vastaanottava viranomainen voi jättää soveltamatta 16 bis säännön 1 ja 2 kappaleen antamalla tätä koskevan kirjallisen ilmoituksen kansainväliselle toimistolle 1 päivään syyskuuta 1980 mennessä. Tällainen ilmoitus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Kansainvälinen toimisto julkaisee kaikki nämä ilmoitukset ja peruutukset virallisessa lehdessä. (16.6. 1980)

b) Aikaisempi 15 säännön 5 kappale *) jää sovellettavaksi sen vastaanottavan viranomaisen osalta, joka antaa a kohdan mukaisen ilmoituksen. (16.6.1980)

(*) Aikaisempi 15 säännön 5 kappale:

15.5 Osittainen maksu

a) Kun vastaanottavan viranomaisen saaman kansainvälisen maksun määrä ei ole pienempi kuin perusmaksu ja se on ainakin yksi nimeämismaksu, mutta se on pienempi kuin se määrä, joka vaaditaan kattamaan perusmaksu ja kaikki kansainvälisessä hakemuksessa suoritetut nimeämiset, on saatua maksua käytettävä seuraavasti:

i) kattamaan perusmaksu; ja

ii) kattamaan yhtä monta nimeämismaksua kuin perusmaksun vähentämisen jälkeen voidaan täysin kattaa saadulla määrällä b kohdassa esitetyssä järjestyksessä. (1.5.1979)

b) Järjestys, jossa sanottu maksun määrä käytetään nimeämisiin, on määrättävä seuraavasti:

i) kun hakija esittää, mihin nimeämiseen tai nimeämisiin määrä on käytettävä, on se käytettävä tämän mukaisesti, mutta, jos saatu määrä ei riitä kattamaan esitetyt nimeämiset, on se käytettävä niin moneen nimeämiseen, kuin se kattaa hakijan nimeämiset esittäessään valitsemassa järjestyksessä;

ii) mikäli hakija ei ole ahtanut i alakohdan mukaisia tletoja, määrä tai sen jäännös on käytettävä nimeämisun saa järjestyksessä, kuin ne esiintyvät kansainvälisessä hakemuksessa;

iii) kun valtion nimeäminen on suoritettu alueellisen patentin tarkoituksia varten, on tämän maksun edellyttäen, että vaadittu nimeämismaksu on edellä esitetryjen määräysten mukaisesti käytettävissä tähän nimeämiseen, katsottava kattavan muiden valtioiden nimeämisen, joita valtioita varten haetaan samaa alueellista patenttia. (1.5.1979))

17 sääntö
Etuoikeusasiakirja

17.1 Velvollisuus antaa jäljennös aikaisemmasta kansallisesta hakemuksesta

a) Jos kansainvälisessä hakemuksessa pyydetään 8 artiklan mukaisesti etuoikeutta aikaisemmasta kansallisesta hakemuksesta, hakijan on viimeistään 16 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä tai 23 artiklan 2 kappaleen tarkoittamassa viimeistään käsittely- tai tutkimuspyyntöä esitettäessä annettava kansainväliselle toimistolle tai vastaanottavalle viranomaiselle sen viranomaisen, jolle kansalinen hakemus tehtiin, oikeaksi todistama jäjennös tästä hakemuksesta ("etuoikeusasiakirja"), ellei sanottua jäljennöstä ole jo annettu vastaanottavalle viranomaiselle kansainvälistä hakemusta tehtäessä. Jos etuoikeusasiakirja on annettu vastaanottavalle viranomaiselle, tämä viranomainen lähettää etuoikeusasiakirjan kansainväliselle toimistolle yhdessä arkistokopion kanssa tai viipymättä sen jälkeen, kun tämä viranomainen on vastaanottanut etuoikeusasiakirjan. Viimeksi mainitussa tapauksessa vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava kansainväliselle toimistolle päivä, jona se vastaanotti etuoikeusasiakirjan. (16.6. 1980)

b) Jos vastaanottava viranomainen antaa etuoikeusasiakirjan, hakija voi sen sijaan, että hän toimittaisi etuoikeusasiakirjan, pyytää vastaanottavaa viranomaista lähettämään etuoikeusasiakirjan kansainväliselle toimistolle. Tällaista pyyntöä ei saa tehdä a kohdan mukaan sovellettavan määräajan päättymisen jälkeen ja vastaanottava viranomainen voi määrätä siitä suoritettavaksi maksun. Vastaanottavan viranomaisen tulee viipymättä tällaisen pyynnön vastaanottamisen ja mahdollisen maksun suorittamisen jälkeen lähettää etuoikeuskirja kansainväliselle toimistolle ja ilmoittaa pyynnön vastaanottamispäivä. (16.6.1980)

c) Ellei hakija noudata kummankaan edellä olevan kohdan vaatimuksia, nimetty valtio voi jättää etuoikeuspyynnön huomioon ottamatta. (16.6.1980)

d) Kansainvälisen toimiston on kirjattava, minä päivänä se tai vastaanottava viranomainen on vastaanottanut etuoikeusasiakirjan. Sovellettavassa tapauksessa se päivä, jona vastaanottava viranomainen vastaanotti b kohdan mukaisen pyynnön, on kirjattava etuoikeusasiakirjan vastaanottamispäiväksi. Kansainvälisen toimiston on annettava hakijalle ja nimetyille viranomaisille vastaava ilmoitus. (16.6. 1980)

17.2 Jäljennösten saatavuus

a) Kansainvälisen toimiston tulee nimetyn viranomaisen nimenomaisesta pyynnöstä välittömästi 17 säännön 1 kappaleen a kohdassa mainitun määräajan päätyttyä toimittaa tälle viranomaiselle etuoikeusasiakirjan jäljennös. Nimetty viranomainen ei saa pyytää hakijaa itse toimittamaan jäljennöstä paitsi, jos viranomainen pyytää, että etuoikeusasiakirjan jäljennös on annettava samanaikaisesti kuin sen oikeaksi todistettu käännös. Hakija ei ole velvollinen antamaan nimetylle viranomaiselle oikeaksi todistettua käännöstä ennen 22 artiklan mukaisen määräajan päättymistä.

b) Kansainvälinen toimisto ei saa asettaa etuoikeusasiakirjan jäljennöksiä yleisön käytettäväksi ennen kansainvälisen hakemuksen kansainvälistä julkaisemista.

c) Kohtaa a ja b on sovellettava myös aikaisempaan kansainväliseen hakemukseen, josta myöhemmässä kansainvälisessä hakemuksessa pyydetään etuoikeutta.

18 sääntö
Hakija

18.1 Kotipaikka

a) Ottaen huomioon b kohdan määräykset vastaanottava viranomainen ratkaisee kysymyksen, onko hakija sen sopimusvaltion kansalainen, jossa hän väittää omaavansa kotipaikan, soveltaen tämän valtion kansallista lainsäädäntöä.

b) Todellisen ja toimivan teollisen tai kaupallisen liikkeenharjoittamisen sopimusvaltiossa katsotaan joka tapauksessa merkitsevän kotipaikkaa kyseisessä valtiossa.

18.2 Kansalaisuus

a) Ottaen huomioon b kohdan määräykset vastaanottava viranomainen ratkaisee kysymyksen, onko hakija sen sopimusvaltion kansalainen, jonka valtion kansalainen hän väittää olevansa, soveltaen tämän valtion kansallista lainsäädäntöä.

h) Sopimusvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti perustetulla oikeushenkilöllä katsotaan joka tapauksessa olevan kyseisen valtion kansallisuus.

18.3 Useita hakijoita; samat kaikkia nimettyjä valtioita varten

Jos kaikki hakijat ovat hakijoina kaikkia nimettyjä valtioita varten, on oikeus kansainvälisen hakemuksen tekemiseen olemassa, jos vähintään yksi hakijoista on 9 artiklan mukaan oikeutettu tekemään sellaisen kansainvälisen hakemuksen.

18.4 Useita hakijoita; eri hakijat eri nimettyjä valtioita varten

a) Kansainvälisessä hakemuksessa saa ilmoittaa eri hakijat eri nimettyjä valtioita varten kuitenkin siten, että jokaisen nimetyn valtion kohdalla ilmoitetuista hakijoista ainakin yhden sanottua valtiota varten ilmoitetun hakijan tulee olla 9 artiklan mukaan oikeutettu tekemään kansainvälinen hakemus.

b) Ellei a kohdassa mainittua ehtoa jonkun nimetyn valtion osalta ole täytetty, katsotaan, ettei kyseistä valtiota ole nimetty.

c) Kansainvälisen toimiston tulee aika ajoin julkaista tietoja eri kansallisista laeista koskien sitä kysymystä, kuka on oikeutettu tekemään kansallisen hakemuksen (keksijä, keksijän oikeudenomistaja, keksinnön omistaja tai joku muu) huomauttaen samalla, että kansainvälisen hakemuksen vaikutus nimetyssä valtiossa saattaa olla riippuvainen siitä, onko kansainvälisessä hakemuksessa tiettyä valtiota varten hakijaksi ilmoitettu kyseisen valtion kansallisen lain mukaan oikeutettu tekemään kansallisen hakemuksen.

18.5 Kumottu 16.6.1980.

19 sääntö
Toimivaltainen vastaanottava viranomainen

19.1 Minne hakemus on tehtävä

a) Ottaen huomioon h kohdan määräykset on kansainvälinen hakemus hakijan valinnan mukaisesti tehtävä sen sopimusvaltion kansalliselle viranomaiselle, jossa valtiossa hakijalla on kotipaikka tai sille viranomaiselle, joka toimii tämän sopimusvaltion puolesta, tai sen sopimusvaltion kansalliselle viranomaiselle, jonka kansalainen hakija on, tai sille viranomaiselle, joka toimii tämän sopimusvaltion puolesta.

b) Sopimusvaltio voi sopia toisen sopimusvaltion tai hallitustenvälisen järjestön kanssa, että viimeksimainitun valtion kansallinen viranomainen tai hallitustenvälinen järjestö toimii kokonaan tai osaksi ensinmainitun valtion kansallisen viranomaisen asemesta vastaanottavana viranomaisena hakijoita varten, jotka ovat ensinmainitun valtion kansalaisia tai joilla on siinä valtiossa kotipaikka. Tällaisesta sopimuksesta huolimatta on ensinmainitun valtion kansallista patenttiviranomaista pidettävä toimivaltaisena vastaanottavana viranomaisena 15 arttklan 5 kappaletta sovellettaessa.

c) Yleiskokouksen tehdessä 9 artiklan 2 kappaleen tarkoittaman päätöksen sen on nimettävä kansallinen viranomainen tai hallitustenvälinen järjesto, jonka tulee toimia vastaanOttavana viranomaisena yleiskokouksen nimeämien valtioiden kansalaisten tai niissä valtioissa kotipaikan omaavien hakijoiden tekemiä hakemuksia varten. Nimeäminen edellyttää kyseisen kansallisen viranomaisen tai hallitustenvälisen järjestön etukäteen antamaa suostumusta.

19.2 Useita hakijoita

Jos hakijoita on useita, katsotaan 19 säännön 1 kappaleen vaatimukset täytetyiksi, jos kansallinen viranomainen, jolle kansainvälinen patenttihakemus on tehty, on sopimusvaltion kansallinen viranomainen tai sen puolesta toimiva viranomainen, jossa valtiossa ainakin yhdellä hakijoista on kotipaikka tai jonka kansalainen ainakin yksi heistä on. (16.6.1980)

19.3 Vastaanottavan viranomaisen tehtävien siirtoa tarkoittavan tiedon julkaiseminen

a) Sopimusvaltion, joka siirtää vastaanottavalle viranomaiselle kuuluvat tehtävät toisen sopimusvaltion kansalliselle viranomaiselle tai tämän valtion puolesta toimivalle viranomaiselle taikka hallitustenväliselle järjestölle, tulee viipymättä ilmoittaa kansainväliselle toimistolle 19 säännön 1 kappaleen b kohdassa tarkoitetusta sopimuksesta.

b) Kansainvälisen toimiston tulee viipymättä julkaista ilmoitus virallisessa lehdessään.

20 sääntö
Kansainvälisen hakemuksen vastaanottaminen

20.1 Päivämäärä ja numero

a) Vastaanottaessaan asiakirjoja, jotka on tarkoitettu kansainväliseksi hakemukseksi, vastaanottavan viranomaisen on jokaisen vastaanottamansa anomuslomakkeen tätä tarkoitusta varten varattuun kohtaan pysyvästi merkittävä tosiasiallinen vastaanottamispäivä sekä kunkin vastaanottamansa asiakirjan jokaiselle lehdelle yksi niistä numeroista, jotka kansainvälinen toimisto on puheenaolevalle viranomaiselle osoittanut.

b) Määräykset siitä, mihin kohtaan kutakin lehteä päivämäärä tai numero on merkittävä, sekä muut tarkemmat määräykset annetaan hallinnollisissa määräyksissä.

20.2 Vastaanottaminen eri päivinä

a) Milloin kansainväliseksi tarkoitetun hakemuksen kaikki lehdet eivät saavu vastaanottavalle viranomaiselle samana päivänä, tämän viranomaisen tulee muuttaa anomukseen merkitty päivämäärä (jolloin kuitenkin aikaisemmin merkitty päivämäärä tai päivämäärät on säilytettävä luettavina) osoittamaan päivää, jona kansainvälistä hakemusta täydentävät asiakirjat vastaanotettiin edellyttäen, että,

i) ellei 11 artiklan 2 kappaleen a kohdan tarkoittamaa kehotusta korjausten tekemiseen ole hakijalle lähetetty, sanotut asiakirjat vastaanotetaan 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona lehdet ensiksi vastaanotettiin;

ii) jos 11 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukainen kehotus korjausten tekemiseen on hakijalle lähetetty, sanotut asiakirjat vastaanotetaan 20 säännön 6 kappaleen tarkoittaman määräajan kuluessa;

iii) artiklan 14 kappaleen 2 tarkoittamassa tapauksessa puuttuvat piirustukset vastaanotetaan 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona epätäydelliset asiakirjat annettiin;

iv) jos tiivistelmän tai sen osia sisältäviä lehtiä puuttuu tai vastaanotetaan myöhästyneinä, se ei sellaisenaan aiheuta anomukseen merkityn päivämäärän muuttamista.

b) Vastaanottavan viranomaisen on jokaiselle lehdelle, joka vastaanotetaan sen päivän jälkeen, jona lehtiä ensiksi vastaanotettiin, merkittävä päivä, jona kyseessä oleva lehti vastaanotettiin.

20.3 Korjattu kansainvälinen hakemus

Artiklan 11 kappaleen 2 kohdan b tarkoittamassa tapauksessa vastaanottavan viranomaisen on muutettava anomukseen merkitty päivämäärä (jolloin kuitenkin aikaisemmin merkitty päivämäärä tai päivämäärät on säilytettävä luettavina) osoittamaan päivää, jona viimeksi pyydetty korjaus on vastaanotettu.

20.3 bis Korjausten suorittamistapa

Hallinnollisissa määräyksissä määrätään, millä tavalla hakijan on esitettävä 11 artiklan 2 kappaleen a kohdassa vaaditut korjaukset, ja se tapa, jolla ne on merkittävä kansainvälisen hakemuksen asiakirjoihin. (16.6.1980)

20.4 11 artiklan 1 kappaleen mukainen ratkaisu

a) Vastaanotettuaan kansainväliseksi hakemukseksi tarkoitetut asiakirjat vastaanottavan viranomaisen on viipymättä ratkaistava, täyttävätkö asiakirjat 11 artiklan 1 kappaleen vaatimukset.

b) Sovellettaessa 11 artiklan 1 kappaleen c kohdan iii alakohtaa riittää, että hakijan nimi on siten ilmaistu, että hänen henkilöllisyytensä on todettavissa, vaikka nimi olisi väärin kirjoitettu, etunimet epätäydellisiä tai, milloin on kysymys oikeushenkilöstä, nimi olisi ilmaistu lyhennettynä tai epätäydellisenä.

20.5 Myönteinen ratkaisu

a) Jos 11 artiklan 1 kappaleen mukainen ratkaisu on myönteinen, vastaanortavan viranomaisen on anomuslomakkeessa tätä tarkoitusta varten varattuun kohtaan leimaamalla merkittävä sanat "PCT International Application" tai "Demande internationale PCT". Jos vastaanottavan viranomaisen virallinen kieli ei ole englanti eikä ranska, saa sanoihin "International Application" tai "Demande internationale" liittää näiden sanojen käännöksen vastaanottavan viranomaisen viralliselle kielelle.

b) Kopio, jonka anomuslomake on näin leimattu, on kansainvälisen hakemuksen arkistokopio.

c) Vastaanottavan viranomaisen on viipymättä ilmoitettava hakijalle kansainvälinen hakemuksen numero ja sen kansainvälinen tekemispäivä.

20.6 Kehotus oikaisun tekemiseen

a) Artiklan 11 kappaleen 2 mukaisessa oikaisukehotuksessa on ilmoitettava, mikä 11 artiklan 1 kappaleen asettama vaatimus vastaanottavan viranomaisen mielestä on täyttämättä.

b) Vastaanottavan viranomaisen on viipymättä lähetettävä puheena oleva kehotus hakijalle ja asetettava tapauksen olosuhteisiin nähden kohtuullinen määräaika oikaisun tekemiselle. Tämä määräaika ei saa olla lyhyempi kuin 10 päivää eikä pitempi kuin yksi kuukausi kehotuksen päivämäärästä. Jos määräaika päättyy sen jälkeen, kun yksi vuosi on kulunut sen hakemuksen tekemisestä, josta etuoikeutta pyydetään, vastaanottava viranomainen saa huomauttaa tästä hakijalle.

20.7 Kielteinen ratkaisu

Jos vastaanottava viranomainen ei asettamansa määräajan kuluessa saa vastausta korjauskehotukseensa tai ellei hakijan tarjoama korjaus vielä vastaa 11 artiklan 1 kappaleen vaatimuksia, viranomaisen tulee:

i) ilmoittaa viipymättä hakijalle, ettei hänen hakemusiaan käsitellä eikä sitä tulla käsittelemään kansainvälisenä hakemuksena ilmoittaen samalla päätökseen johtaneet syyt;

ii) ilmoittaa kansainväliselle toimistolle, että viranomaisen asiakirjoihin merkitsemää numeroa ei tulla käyttämään kansainvälisen hakemuksen numerona;

iii) säännön 93 kappaleen 1 mukaisesti säilyttää asiakirjat, jotka muodostavat kansainväliseksi tarkoitetun hakemuksen, sekä siihen liittyvän kirjeenvaihdon;

iv) lähettää kansainväliselle toimistolle jäljennös sanotuista asiakirjoista, jos kansainvälinen toimisto hakijan 25 artiklan 1 kappaleen mukaisesti esittämän pyynnön johdosta tarvitsee niitä ja nimenomaan tätä pyytää.

20.8 Vastaanottavan viranomaisen erehdys

Jos vastaanottava viranomainen myöhemmin havaitsee tai hakijan vastauksen johdosta toteaa erehtyneensä kehottaessaan hakijaa suorittamaan korjauksen, koska 11 artiklan 1 kappaleen vaatimukset oli täytetty, kun asiakirjat vastaanotettiin, viranomaisen tulee menetellä 20 säännön 5 kappaleen mukaisesti.

20.9 Hakijalle annettava oikeaksi todistettu jäljennös

Vastaanottavan viranomaisen on maksua vastaan pyynnöstä toimitettava hakijalle oikeaksi todistetut jäljennökset kansainvälisestä hakemuksesta sellaisena, kuin se oli sitä tehtäessä, sekä kaikista siihen tehdyistä korjauksista.

21 sääntö
Kopioiden valmistaminen

21.1 Vastaanottavan viranomaisen tehtävät

a) Jos kansainvälinen hakemus on tehtävä yhtenä kappaleena, vastaanottavan viranomaisen on huolehdittava 12 artiklan 1 kappaleen mukaisen, tälle viranomaiselle tarkoitetun kopion sekä tutkimuskopion valmistamisesta.

b) Jos kansainvälinen hakemus on tehtävä kahtena kappaleena, vastaanottavan viranomaisen on huolehdittava tälle viranomaiselle tarkoitetun kopion valmistamisesta.

c) Jos kansainvälistä hakemusta ei tehdä niin monena kappaleena kuin 11 säännön 1 kappaleen b kohta edellyttää, vastaanottavan viranomaisen on viipymättä huolehdittava tarvittavien kopioiden valmistamisesta. Viranomainen saa määrätä tämän tehtävän suorittamisesta maksun sekä periä sen hakijalta.

22 sääntö
Arkistokopion lähettäminen

22.1 Menettely

a) Jos 11 artiklan 1 kappaleen mukainen ratkaisu on myönteinen eivätkä kansallisen turvailisuuden suojelemista koskevat määräykset estä kansainvälisen hakemuksen käsittelemistä sellaisena, vastaanottavan viranomaisen on lähetettävä arkistokopio kansainväliselle toimistolle. Tämä on tehtävä välittömästi sen jälkeen, kun kansainvälinen hakemus vastaanotettiin, tai, jos kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi on suoritettava tutkimus, niin pian kuin tarvittava lupa on saatu. Vastaanottavan viranomaisen on joka tapauksessa lähetettävä arkistokopio niin ajoissa, että se saapuu kansainväliseen toimistoon 13 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä. Jos asiakirja lähetetään postitse, vastaanottavan viranomaisen on postitettava arkistokopio viimeistään viisi päivää ennen kuin 13 kuukautta on kulunut etuoikeuspäivästä.

b) Ellei hakija 13 kuukauden ja 10 päivän kuluessa etuoikeuspäivästä ole saanut kansainväliseltä toimistolta 24 säännön 2 kappaleen a kohdan edellyttämää vastaanottamisilmoitusta, hän on oikeutettu pyytämään vastaanottavaa viranomaista luovuttamaan arkistokopion hänelle tai, jos tämä viranomainen väittää lähettäneensä arkistokopion kansainväliselle toimistolle, oikeaksi todistetun jäljennöksen vastaanottavan viranomaisen kopiosta.

c) Hakija saa toimittaa b kohdan mukaisesti saamansa kopion kansainväliselle toimistolle. Ellei kansainvälinen toimisto ole saanut vastaanottavan viranomaisen lähettämää arkistokopiota ennen, kuin toimisto vastaanottaa hakijan lähettämän kopion, on viimeksimainittua kopiota pidettävä arkistokopiona.

22.2 Vaihtoehtoinen menettely

a) Sen estämättä, mitä 22 säännön 1 kappaleessa määrätään, vastaanottava viranomainen voi päättää, että tälle viranomaiselle tehdyn kansainvälisen hakemuksen alkistokopion voi hakijan valinnan mukaan lähettää joko vastaanottava viranomainen tai hakija. Vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava kansainväliselle toimistolle tällaisen valintamahdollisuuden olemassaolosta.

b) Hakijan on suoritettava valintansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti kansainvälistä. hakemusta tehdessään. Ellei hakija käytä valintamahdollisuutta, hänen katsotaan valinneen lähettämisen vastaanottavan viranomaisen toimesta.

c) Jos hakija valitsee lähettämisen vastaanottavan viranomaisen toimesta, menettely on sama, kuin 22 säännön 1 kappaleessa on määrätty.

d) Jos hakija päättää itse huolehtia lähettämisestä, hänen on b kohdassa mainitussa kirjallisessa ilmoituksessa ilmoitettava, noutaako hän arkistokopion vastaanottavalta viranomaiselta vai haluaako hän tämän viranomaisen lähettävän sen hänelle postitse. Jos hakija päättää noutaa arkistokopion, vastaanottavan viranomaisen on asetettava se hänen käytettäväkseen heti, kun 22 säännön 1 kappaleen a kohdassa mainittu lupa on saatu ja joka tapauksessa, vaikkakin tutkimus on suoritettava ennen sanotun luvan antamista, viimeistään 10 päivää ennen kuin 13 kuukautta on kulunut etuoikeuspäivästä. Ellei hakija ole noutanut arkistokopiota sen määräajan päättyessä, jonka kuluessa kansainvälisen toimiston on vastaanotettava puheena oleva kopio, vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava tästä kansainväliselle toimistolle. Jos hakija haluaa vastaanottavan viranomaisen lähettävän arkistokopion hänelle postitse tai jos hän ei ilmoita haluavansa noutaa arkistokopiota, vastaanottavan viranomaisen on lähetettävä se hänelle postitse heti, kun 22 säännön 1 kappaleen a kohdassa mainittu lupa on saatu, ja joka tapauksessa, vaikkakin tutkimus on suoritettava ennen sanotun luvan antamista, viimeistään 15 päivää ennen kuin 13 kuukautta on kulunut etuoikeuspäivästä.

e) Ellei vastaanottava viranomainen pidä arkistokopiota hakijan saatavilla d kohdassa mainittuna päivänä tai ellei hakija, joka on pyytänyt arkistokopion lähettämistä hänelle postitse, ole vastaanottanut sanottua kopiota viimeistään 10 päivää ennen, kuin 13 kuukautta on kulunut etuoikeuspäivästä, hakija saa lähettää kansainvälisen hakemuksen jäljennöksen kansainväliselle toimistolle. Tämä jäljennös ("väliaikainen arkistokopio") on niin pian kuin mahdollista ja joka tapauksessa 14 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä korvattava arkistokopiolla tai, jos tämän on kadonnut, vastaanottavan viranomaisen kopiosta valmistetulla sanotun viranomaisen oikeaksi todistamalla arkistokopion jäljennöksellä.

22.3 12 artiklan 3 kappaleen mukainen määräaika

a) Artiklan 12 kappaleen 3 mukainen määräaika on:

i) neljätoista kuukautta etuoikeuspäivästä sovellettaessa 22 säännön 1 kappaleen tai 2 kappaleen c kohdan mukaista menettelyä;

ii) kolmetoista kuukautta etuoikeuspäivästä sovellettaessa 22 säännön 2 kappaleen d kohdan mukaista menettelyä paitsi, jos väliaikainen arkistokopio on 22 säännön 2 kappaleen e kohdan mukaisesti annettu, jolloin määräaika on 13 kuukautta etuoikeuspäivästä väliaikaisen arkistokopion antamista varten ja 14 kuukautta etuoikeuspäivästä arkistokopion antamista varten.

b) Artiklan 48 kappaletta 1 ja 82 sääntöä ei sovelleta arkistokopion lähettämiseen. Artiklan 48 kappaletta 2 on kuitenkin sovellettava.

22.4 22 säännön 1 ja 2 kappaleen määräysten noudattamatta jättämistä koskevat tilastot

Virallisessa lehdessä on kerran vuodessa ilmoitettava, montako kertaa vastaanottava viranomainen kansainvälisen toimiston saamien tietojen mukaan ei ole noudattanut 22 säännön 1 ja/tai 2 kappaleen vaatimuksia.

22.5 Kansainvälisen hakemuksen ohella annetut asiakirjat

Valtakirjan ja etuoikeusasiakirjan, jotka on 3 säännön 3 kappaleen a kohdan ii alakohdan mukaisesti annettu kansainvälisen patenttihakemuksen ohella, tulee seurata arkistokopiota; jokainen muu sanotussa säännössä mainittu asiakirja lähetetään ainoastaan kansainvälisen toimiston erityisestä pyynnöstä. Ellei 3 säännön 3 kappaleen a kohdan ii alakohdassa tarkoitettua asiakirjaa, joka tarkistusluettelon mukaan on annettu kansainvälisen hakemuksen ohella, ole tosiasiallisesti annettu viimeistään silloin, kun vastaanottava viranomainen lähettää arkistokopion, on sanotun viranomaisen tehtävä tästä merkintä luetteloon, jolloin tätä asiakirjaa ei katsota mainitun tarkistusluettelossa. (16.6. 1980)

23 sääntö
Tutkimuskopion lähettäminen

23.1 Menettely

a) Vastaanottavan viranomaisen on lähetettävä tutkimuskopio kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle viimeistään sinä päivänä, jona arkistokopio lähetetään kansainväliselle toimistolle tai 22 säännön 2 kappaleen d kohdan mukaisesti hakijalle.

b) Ellei kansainvälinen toimisto 10 päivän kuluessa arkistokopion vastaanottamisesta ole saanut kansainväliseltä uutuustutkimusviranomaiselta ilmoitusta, että tällä viranomaisella on tutkimuskopio hallussaan, kansainvälisen toimiston on viipymättä lähetettävä kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle kansainvälisen hakemuksen jäljennös. Ellei kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen ole menetellyt virheellisesti väittäessään, ettei tutkimuskopio ollut sen käytettävissä, kun 13 kuukautta oli kulunut etuoikeuspäivästä, vastaanottavan viranomaisen on korvattava kansainväliselle toimistolle aiheutuneet kustannukset jäljennöksen valmistamisesta kansainvälistä uutuustutkimusviranomaista varten.

c) Virallisessa lehdessä on kerran vuodessa ilmoitettava, montako kertaa vastaanottava viranomainen kansainvälisen toimiston saamien tietojen mukaan ei ole noudattanut 23 säännön 1 kappaleen a kohdan vaatimusta.

24 sääntö
Arkistokopion vastaanottaminen kansainvälisessä toimistossa

24.1 Arkistokopion vastaan ottamisen päivämäärän merkitseminen

Vastaanottaessaan arkistokopion kansainvälisen toimiston tulee merkitä vastaanottamisen päivämäärä anomukseen sekä merkitä kansainvälisen hakemuksen jokainen lehti leimallaan.

24.2 Ilmoitus arkistokopion vastaanottamisesta

a) Ottaen huomioon b kohdan määräykset kansainvälisen toimiston tulee viipymättä ilmoittaa hakijalle, vastaanottavalle viranomaiselle, kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle ja kaikille nimetyille viranomaisille arkistokopion vastaanottamisesta ja vastaanottamisen päivämäärästä. Ilmoituksessa on yksilöitävä kansainvälinen hakemus ilmaisemalla sen numero, kansainvälinen tekemispäivä ja hakijan sekä vastaanottavan viranomaisen nimi. Siinä on lisäksi ilmoitettava kunkin aikaisemman hakemuksen tekemispäivä, josta etuoikeutta pyydetään. Hakijalle lähetettävässä ilmoituksessa on myös annettava tieto tämän kohdan mukaan ilmoituksen saaneista nimetyistä viranomaisista sekä jokaisen nimetyn viranomaisen osalta tieto 22 artiklan 3 kappaleen mukaan sovellettavasta määräajasta.

b) Jos kansainvälinen toimisto vastaanottaa arkistokopion 22 säännön 3 kappaleessa mainitun määräajan päätyttyä, on toimiston välittömästi ilmoitettava siitä hakijalle, vastaanottavalle viranomaiselle ja kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle.

25 sääntö
Tutkimuskopion vastaanottaminen kansainvälisessä uutuustutkimusviranomaisessa

25.1 Ilmoitus tutkimuskopion vastaanottamisesta

Kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen tulee viipymättä ilmoittaa kansainväliselle toimistolle, hakijalle ja, ellei kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen ole myös vastaanottava viranomainen, vastaanottavalle viranomaiselle tutkimuskopion vastaanottamisesta ja vastaanottamisen päivämäärästä.

26 sääntö
Kansainvälisen hakemuksen eräiden seikkojen tarkastaminen sekä korjaaminen

26.1 Määräaika tarkastamista varten

a) Vastaanottavan viranomaisen on toimitettava 14 artiklan 1 kappaleen b kohdassa tarkoitettu korjauskehotus hakijalle niin pian kuin mahdollista, mieluimmin yhden kuukauden kuluessa kansainvälisen hakemuksen vastaanottamisesta.

b) Jos vastaanottava viranomainen kehottaa hakijaa korjaamaan 14 artiklan 1 kappaleen a kohden iii tai iv alakohdassa tarkoitetun puutteellisuuden (keksinnön nimitys tai tiivistelmä puuttuu), sen on ilmoitettava tästä kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle.

26.2 Määräaika oikaisua varten

Artiklan 14 kappaleen 1 kohdassa b tarkoitetun määräajan on oltava asianomaisen tapauksen olosuhteet huomioonottaen kohtuullinen; sen vahvistaa vastaanottava viranomainen jokaista tapausta varten erikseen. Sen tulee olla vähintään yksi kuukausi ja pääsääntöisesti enintään kaksi kuukautta korjauskehotuksen päivämäärästä.

26.3 14 artiklan 1 kappaleen a kohdan v alakohdan mukaisten muodollisten vaatimusten tarkastaminen

Säännössä 11 asetetut hakemusasiakirjoja koskevat muodolliset vaatimukset on tarkastettava siinä määrin, kuin näiden vaatimusten täyttäminen on välttämätöntä, jotta kansainvälinen julkaiseminen olisi kohtuullisen yhdenmukaista.

26.4 Menettely

a) Vastaanottavalle viranomaiselle annettu korjaus voidaan tehdä tälle viranomaiselle osoitetulla kirjelmällä, jos korjaus on sen laatuinen, että se on siirrettävissä kirjelmästä arkistokopioon ilman, että se vaikuttaa korjattavan lehden selvyyteen tai välittömään toisinnettavuuteen. Muussa tapauksessa hakijan on annettava korjattavan lehden tilalle korvaava lehti, joka sisältää korjauksen, ja korvaavaa lehteä seuraavassa kirjelmässä todettava korvaavan ja korvattavan lehden erot.

b) Vastaanottavan viranomaisen on jokaiseen korvaavaan lehteen merkittävä kansainvälisen hakemuksen numero ja päivä, jona lehti vastaanotettiin, sekä merkittävä jokainen tällainen lehti leimallaan. Viranomaisen on asiakirjavihkossaan säilytettävä oikaisun sisältävä kirjelmä tai, jos oikaisu tehdään korvaavaa lehteä käyttäen, korvattava lehti, korvaavan lehden jäljennös sekä sitä seurannut kirjelmä.

c) Vastaanottavan viranomaisen on välittömästi lähetettävä kirjelmä sekä korvaava lehti kansainväliselle toimistolle. Kansainvälisen toimiston on siirrettävä kirjelmässä pyydetyt korjaukset arkistokopioon ja merkittävä samalla päivä, jona kirjelmä saapui vastaanottavalle viranomaiselle, sekä liitettävä korvaavat lehdet arkistokopioon. Kirjelmä ja jokainen lehti, joka on korvattu korvaavalla lehdellä, on säilytettävä kansainvälisen toimiston asiakirjavihkossa.

d) Vastaanottavan viranomaisen on välittömästi lähetettävä kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle jäljennös kirjelmästä samoin kuin jokaisesta korvaavasta lehdestä.

26.5 Eräiden puutteeliisuuksien korjaaminen

a) Vastaanottavan viranomaisen on ratkaistava, onko hakija toimittanut korjauksen asetetun määräajan kuluessa. Jos korjaus on jätetty asetettuna määräaikana, vastaanottavan viranomaisen on ratkaistava, onko näin korjattua kansainvälistä hakemusta pidettävä peruutettuna vai ei.

b) Vastaanottavan viranomaisen on korjauksen sisältävään asiakirjaan merkittävä sen vastaanottamispäivä.

26.6 Puuttuvat piirustukset

a) Jos kansainvälisessä hakemuksessa 14 artiklan 2 kappaleen tarkoittamalla tavalla viitataan piirustuksiin, vaikka niitä tosiasiallisesti ei ole liitetty hakemukseen, vastaanottavan viranomaisen on tehtävä tästä merkintä hakemukseen.

b) Päivä, jona hakija vastaanottaa 14 artiklan 2 kappaleen mukaisen ilmoituksen, ei vaikuta 20 säännön 2 kappaleen a kohdan iii alakohdan mukaiseen määräaikaan.

27 sääntö
Riittämättömät maksut

27.1 Maksut

a) Sovellettaessa 14 artiklan 3 kappaleen a kohtaa tarkoittaa sanonta "3 artiklan 4 kappaleen iv alakohdan mukaisia maksuja" lähettämismaksua (sääntö 14), sitä kansainvälisen maksun osaa, joka muodostaa perusmaksun (15 säännön 1 kappaleen i alakohta) ja uutuustutkimusmaksua (16 sääntö).

b) Sovellettaessa 14 artiklan 3 kappaleen a ja b kohtaa tarkoittaa sanonta "4 artiklan 2 kappaleen mukaista maksua" sitä kansainvälisen maksun osaa, joka muodostaa nimeämismaksun (15 säännön 1 kappaleen ii alakohta).

28 sääntö
Kansanvälisen toimiston tai kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen toteamat puutteellisuudet

28.1 Eräistä puutteellisuuksista huomauttaminen

a) Jos kansainvälinen toimisto tai kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen katsoo, että kansainvälinen hakemus sisältää 14 artiklan 1 kappaleen a kohdan i, ii tai v alakohdassa mainittuja puutteellisuuksia, kansainvälisen toimiston tai vastaavasti kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen on ilmoitettava puutteellisuuksista vastaanottavalle viranomaiselle.

b) Ellei vastaanottava viranomainen ole asiasta toista mieltä, sen tulee menetellä 14 artiklan 1 kappaleen b kohdan ja 26 säännön mukaisesti.

29 sääntö
14 artiklan 1, 3 tai 4 kappaleen mukaisesti peruutetuiksi katsottavat kansainväliset hakemukset tai nimeämiset

29.1 Vastaattottavan viranomaisen toteamus

a) Jos vastaanottava viranomainen nojautuen 14 artiklan 1 kappaleen b lohtaan ja 26 säännön 5 kappaleeseen (korjauksen suorittamisen laiminlyöminen) tai 14 artiklan 3 kappaleen a kohtaan (27 säännön 1 kappaleen a kohdassa tarkoitetun maksun suorittamatta jättäminen) tai 14 artiklan 4 kappaleeseen (havaiten myöhemmin, että 11 artiklan 1 kappaleen i-iii alakohdan mukaisia vaatimuksia ei ole täytetty) toteaa, eitä kansainvälinen hakemus on katsottava peruutetuksi:

i) vastaanottavan viranomaisen on toimitettava kansainväliselle toimistolle arkistokopio (ellei sitä jo ole lähetetty) sekä kaikki hakijan antamat korjaukset;

ii) vastaanottavan viranomaisen on viipymättä ilmoitettava sekä hakijalle että kansainväliselle toimistolle tästä toteamuksesta, minkä jälkeen kahsainvälisen toimiston on vuorostaan ilmoitettava toteamuksesta asianomaisille nimetyille viranomaisille;

iii) vastaanottavan viranomaisen ei pidä lähettää tutkimuskopiota 23 säännön mukaisesti tai, jos kyseinen kopio on jo lähetetty, vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle mainitusta toteamuksesta;

iv) kansainvälisen toimiston ei tarvitse ilmoittaa hakijalle arkistokopion vastaanottamisesta.

b) Jos vastaanottava viranomainen nojautuen 14 artiklan 3 kappaleen b kohtaan (27 säännön 1 kappaleen b kohdassa tarkoitetun nimeämismaksun suorittamatta jättäminen) toteaa, että tietyn valtion nimeäminen on katsottava peruutetuksi, vastaanottavan viranomaisen on viipymättä ilmoitettava tästä sekä hakijalle että kansainväliselle toimistolle. Kansainvälisen toimiston on vuorostaan ilmoitettava toteamuksesta asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle.

29.2 Nimetyn viranomaisen toteamus

Jos kansainvälisen hakemuksen vaikutus nimetyssä valtiossa päättyy 24 artiklan 1 kappaleen iii alakohdan mukaan tai jos tämä vaikutus 24 artiklan 2 kappaleen mukaan jää voimaan nimetyssä valtiossa, asianomaisen nimetyn valtion on viipymättä ilmoitettava siitä kansainväliselle toimistolle.

29.3 Eräiden seikkojen ilmoittaminen vastaanottavalle viranomaiselle

Jos kansainvälinen toimisto tai kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen katsoo, että vastaanottavan viranomaisen olisi annettava 14 artiklan 4 kappaleen mukainen toteamus, toimiston tai uutuustutkimusviranomaisen on kiinnitettävä vastaanottavan viranomaisen huomio asiaan vaikuttaviin seikkoihin.

29.4 Ilmoitus aikomuksesta antaa 14 artiklan 4 kappaleen mukainen tiedotus

Ennen kuin vastaanottava viranomainen antaa 14 artiklan 4 kappaleen mukaisen tiedotuksen, sen on ilmoitettava hakijalle aikomuksestaan antaa tällainen tiedotus ja sen perustelut. Hakija saa, ellei hän hyväksy vastaanottavan viranomaisen alustavaa kannanottoa, antaa lausumansa yhden kuukauden kuluessa ilmoituksesta.

30 sääntö
14 artiklan 4 kappaleessa tarkoitettu määräaika

30.1 Määräaika

Artiklan 14 kappaleessa 4 tarkoitettu määräaika on neljä kuukautta kansainvälisestä tekemispäivästä. (16.6.1980)

31 sääntö
13 artiklan mukaiset kopiot

31.1 Kopioiden pyytäminen

a) Artiklan 13 kappaleen 1 mukaiset pyynnöt voivat koskea kaikkia kansainvälisiä hakemuksia, tietynlaisia kansainvälisiä hakemuksia tai yksittäisiä kansainvälisiä hakemuksia, joissa pyynnön esittävä kansallinen viranomainen nimetään. Kaikkia tai tietynlaisia kansainvälisiä hakemuksia tarkoittava pyyntö on uusittava vuosittain ilmoituksella, joka ennen edellisen vuoden marraskuun 30 päivää on lähetettävä kansainväliselle toimistolle.

h) Kopion lähettämisestä 13 artiklan 2 kappaleen b kohdan mukaisesti on suoritettava maksu, joka kattaa kopion valmistamisesta ja lähettämisestä aiheutuvat kustannukset.

31.2 Kopion valmistaminen

Kansainvälisen toimiston on huolehdittava 13 artiklassa tarkoitettujen kopioiden valmistamisesta.

32 sääntö
Kansainvälisen hakemuksen tai nimeämisen peruuttaminen

32.1 Peruuttaminen

a) Hakija saa peruuttaa kansainvälisen hakemuksen 20 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä paitsi sellaisen nimetyn valtion osalta, missä hakemuksen kansallinen käsittely tai patentoitavuustutkimus on jo aloitettu. Hän saa peruuttaa nimeämisen tietyn valtion osalta ennen sitä päivää, jona käsittely tai tutkimus siinä valtiossa voi alkaa.

b) Kaikkien nimettyjen valtioiden nimeämisen peruuttamista on käsiteltävä kansainvälisen hakemuksen peruuttamisena.

c) Peruutus tehdään hakijan allekirjoittamalla ilmoituksella, joka on osoitettu kansainväliselle toimistolle tai, ellei arkistokopiota vielä ole lähetetty kansainväliselle toimistolle, vastaanottavalle viranomaiselle. Säännön 4 kappaleen 8 kohdan b tarkoittamassa tapauksessa ilmoituksen on oltava kaikkien hakijoiden allekirjoittama.

d) Jos arkistokopio on jo lähetetty kansainväliselle toimistolle, toimiston on tehtävä merkintä peruuttamisesta ja päivämäärästä, jona peruuttamisen sisältämä ilmoitus saapui toimistoon. Kansainvälisen toimiston on viipymättä ilmoitettava asiasta vastaanottavalle viranomaiselle, hakijalle ja asianomaisille nimetyille viranomaisille, joita peruutus koskee. Jos kansainvälinen hakemus peruutetaan, eikä kansainvälistä uutuustutkimusselontekoa vielä ole laadittu eikä 17 artiklan 2 kappaleen a kohdan tarkoittamaa toteamusta tehty, on asiasta ilmoitettava myös kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle.

32 bis sääntö
Etuoikeuspyynnön peruuttaminen

32 bis 1 Peruuttamiset

a) Hakija saa peruuttaa kansainvälisessä hakemuksessa 8 artiklan 1 kappaleen mukaan tehdyn etuoikeuspyynnön milloin tahansa ennen kansainvälisen hakemuksen kansainvälistä julkaisemista. (14.4. 1978)

b) Kun kansainvälisessä hakemuksessa on useampia kuin yksi etuoikeuspyyntö, hakija saa käyttää a kohdan mukaista oikeutta yhden tai useamman tai kaikkien etuoikeuspyyntöjen suhteen. (14.4.1978)

c) Kun etuoikeuspyynnön tai siinä tapauksessa, että etuoikeuspyyntöjä on useampia kuin yksi, kunkin niistä peruuttaminen aiheuttaa kansainvälisen hakemuksen etuoikeuspäivän muuttumisen, niin jokainen määräaika, joka lasketaan alkuperäisestä etuoikeuspäivästä ja joka ei ole vielä päättynyt, on laskettava siitä etuoikeuspäivästä, joka johtuu muutoksesta. Artiklan 21 kappaleen 2 kohdassa a tarkoitetun 18 kuukauden määräajan ollessa kyseessä kansainvälinen toimisto voi kuitenkin suorittaa kansainvälisen julkaisemisen sanotun määräajan mukaan laskettuna alkuperäisestä etuoikeuspäivästä, jos peruuttaminen tapahtuu 15 päivän ajanjakson aikana ennen sanotun määräajan päättymistä. (14.4.1978)

d) Jokaiseen a kappaleen mukaiseen peruuttamiseen on sovellettava mutatis mutandis 32 säännön 1 kappaleen c ja d kohtaa sekä 74 bis säännön 1 kappaletta. (14.4.1978)

33 sääntö
Käsitteen "tekniikan taso" merkitys kansainvälisessä uutuustutkimuksessa

33.1 Käsitteen "tekniikan taso" merkitys kansainvälisessä uutuustutkimuksessa

a) Sovellettaessa 15 artiklan 2 kappaletta tekniikan taso käsittää kaiken, mikä on kirjallisen esityksen muodossa tehty julkiseksi missä tahansa maailmassa (mukaan lukien piirustukset ja muut kuvalliset esitykset) ja millä voi olla merkitystä ratkaistaessa, onko keksintö, jolle pyydetään suojaa, uusi vai ei ja onko sillä keksinnöllisyyttä vai ei (ts. eroaako se olennaisesti vai e i) edellyttäen, että julkiseksi tekeminen on tapahtunut ennen kansainvälistä tekemispäivää.

b) Jos kirjallinen esitys viittaa suulliseen esitykseen, käyttöön, näytteillepanoon tai muuhun tapaan, jolla kirjallisen esityksen sisältö tehtiin julkiseksi ja sellainen julkiseksi tekeminen tapahtui ennen kansainvälistä tekemispäivää, on tämä erikseen mainittava kansainvälisessä uutuustutkimusselonteossa julkiseksi tekemispäivän ohella, jos kirjallisen esityksen julkiseksi tekeminen tapahtui kansainvälisen tekemispäivän jälkeen.

c) Julkaistu hakemus tai patentti, jonka julkaisemispäivä on myöhempi, mutta tekemispäivä tai, milloin sitä on sovellettava, päivä, josta etuoikeutta pyydetään, on aikaisempi kuin kansainvälisen uutuustutkimuksen kohteena olevan hakemuksen kansainvälinen tekemispäivä, on erikseen mainittava kansainvälisessä uutuustutkimusselonteossa, siinä tapauksessa että julkaistu hakemus tai patentti 15 artiklan 2 kappaletta sovellettaessa muodostaisi osan asianomaisen alan tekniikan tasosta, jos hakemus tai patentti olisi julkaistu ennen kansainvälistä tekemispäivää.

33.2 Alat, jotka kansainvälinen uutuustutkimus käsittää

a) Kansainvälisen uutuustutkimuksen on käsitettävä tekniikan kaikki ne alat sekä tutkimus suoritettava kaikkien niiden asiakirjojen perusteella, jotka voivat sisältää keksinnön suhteen merkityksellistä aineistoa.

b) Uutuustutkimusta ei siis saa rajoittaa koskemaan vain sitä tekniikan alaa, johon keksintö voidaan luokittaa, vaan se on luokituksesta riippumatta ulotettava käsittämään samankaltaiset alat.

c) Kysymys siitä, mitä tekniikan aloja tietyssä tapauksessa on pidettävä samankaltaisina, on ratkaistava huomioon ottaen sen, mikä näyttää olevan keksinnön välttämätön, olennainen toiminta tai käyttö, eikä ainoastaan niiden erityisten toimintojen perusteella, jotka erikseen mainitaan kansainvälisessä hakemuksessa.

d) Kansainvälisen uutuustutkimuksen on käsitettävä kaikki ne alat, joiden yleensä katsotaan vastaavan sitä alaa, johon keksintö, jolle haetaan suojaa, kaikkien tai joidenkin erityispiirteittensä perusteella kuuluu, vaikka keksintö sellaisena kuin se selitetään kansainvälisessä hakemuksessa, yksityiskohdiltaan eroaa niistä.

33.3 Kansainvälisen uutuustutkimuksen suuntaaminen

a) Kansainvälinen uutuustutkimus on suoritettava patenttivaatimusten perusteella ottamalla tarpeellisessa määrin huomioon selityksen ja piirustukset (jos niitä on) sekä erityisesti patenttivaatimusten kohteena olevan keksinnöllisen oivalluksen.

b) Siinä määrin kuin on mahdollista ja kohtuullista, kansainvälisen uutuustutkimuksen on käsitettävä kaikki se, mihin patenttivaatimukset kohdistuvat taikka mihin muutettujen patenttivaatimusten kohtuudella voidaan katsoa kohdistuvan.

34 sääntö
Vähimmäisaineisto

34.1 Määritelmä

a) Artiklan 2 alakohdassa i ja ii mainittuja määritelmiä ei sovelleta tähän sääntöön.

b) Artiklan 15 kappaleessa 4 tarkoitettu aineisto ("vähimmäisaineisto") käsittää:

i) kohdassa c mainitut "kansalliset patenttijulkaisut";

ii) julkaisut kansainväliset (PCT) hakemukset, julkaisut alueellista patenttia ja keksijäntodistusta tarkoittavat hakemukset sekä julkaistut alueelliset patentit ja keksijäntodistukset;

iii) muun kirjallisuuden kuin patenttijulkaisut, josta kirjallisuudesta kansainväliset uutuustutkimusviranomaiset sopivat ja josta kansainvälisen toimiston on julkaistava luettelo heti, kun siitä on ensimmäisen kerran sovittu ja joka kerta kun sitä on muutettu.

c) Ottaen huomioon d ja e kohdan määräykset tarkoitetaan "kansallisilla patenttiasiakirjoilla";

i) vuonna 1920 ja sen jälkeen Amerikan Yhdysvaltain, Iso-Britannian, Japanin, Neuvostoliiton, Ranskan, entisen Saksan Reichspatentamt'in sekä Sveitsin (vain ranskan- ja saksanKielisinä) myöntämiä patentteja;

ii) Saksan liittotasavallan myöntämiä patentteja;

iii) alakohdassa i ja ii mainituissa valtioissa vuonna 1920 ja sen jälkeen mahdollisesti julkaistuja patenttihakemuksia;

iv) Neuvostoliiton myöntämiä keksijäntodistuksia;

v) Ranskan myöntämiä hyödyllisyysmallin todistuksia ja tällaisia todistuksia tarkoittavia julkaistuja hakemuksia;

vi) muussa maassa vuoden 1920 jälkeen myönnettyjä patentteja ja julkaistuja patenttihakemuksia, jotka on laadittu englannin, ranskan tai saksan kielellä ja jotka eivät sisällä etuoikeuspyyntöä edellyttäen, että kyseisen maan kansallinen viranomainen lajittelee sanotut asiakirjat ja asettaa ne jokaisen kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen käytettäväksi.

d) Jos hakemus julkaistaan yhden tai useamman kerran uudelleen (esimerkiksi Offenlegungschrift julkaistaan Auslegeschrift'inä), ei kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen ole velvollinen pitämään kaikkia muunnoksia aineistossaan, vaan on oikeutettu pitämään niistä ainoastaan yhden. Lisäksi, jos hakemus on hyväksytty ja patentin tai hyödyllisyysmallin todistus on myönnetty, ei kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen ole velvollinen pitämään sekä hakemusta että patenttia tai hyödyllisyysmallin todistusta aineistossaan, vaan on oikeutettu pitämään niistä joko ainoastaan hakemuksen tai ainoastaan patentin tai hyödyllisyysmallin todistuksen (Ranska).

e) Kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen, jonka virallinen kieli tai mikään virallisista kielistä ei ole japani eikä venäjä, ei ole velvollinen liittämään aineistoonsa Japanin tai vastaavasti Neuvostoliiton patenttiasiakirjoja, joista ei ole yleisesti saatavia englanninkielisiä tiivistelmiä. Jos englanninkieliset tiivistelmät tulevat yleisesti saataville näiden sovellutussääntöjen tultua voimaan, on ne patenttiasiakirjat, joihin tiivistelmät liittyvät, sisällytettävä aineistoon viimeistään kuuden kilukauden kuJuttua siitä päivästä, jona sanotut tiivistelmät tulivat yleisesti saataville. Jos englanninkielisten tiivistelmien saatavuus keskeytyy sellaisilla tekniikan aloilla, joilla englanninkielisiä tiivistelmiä aikaisemmin on ollut yleisesti saatavilla, yleiskokouksen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta tämä palvelu sanotuilla tekniikan aloilla voi jatkua.

f) Tätä sääntöä sovellettaessa ei hakemuksia, jotka on ainoastaan asetettu julkisesti nähtäväksi, ole pidettävä julkaistuina hakemuksina.

35 sääntö
Toimivaltainen kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen

35.1 Ainoastaan yksi toimivaltainen kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen

Jokaisen vastaanottavan viranomaisen on 16 artiklan 3 kappaleen b kohdassa tarkoitetun sovellettavan sopimuksen määräysten mukaisesti ilmoitettava kansainväliselle toimistolle, mikä kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen on toimivaltainen suorittamaan tälle vastaanottavalle viranomaiselle tehtyjen kansainvälisten hakemusten uutuustutkimuksen. Kansainvälisen toimiston on viipymättä julkaistava tällainen ilmoitus.

35.2 Useita toimivaltaisia kansainvälisiä uutuustutkimusviranomaisia

a) Jokainen vastaanottava viranomainen saa 16 artiklan 3 kappaleen b kohdassa tarkoitetun sovellettavan sopimuksen määräysten mukaisesti ilmoittaa useita kansainvälisiä uutuustutkimusviranomaisia:

i) ilmoittamalla, että kaikki kyseiset uutuustutkimusviranomaiset ovat toimivaltaisia jokaisen tälle vastaanottavalle viranomaiselle annetun kansainvälisen hakemuksen suhteen jättäen tällöin valinnan suorittamisen hakijan tehtäväksi; tai

ii) ilmoittamalla, että yksi tai useampi niistä on toimivaltainen tietynlaisten tälle vastaanottavalle viranomaiselle tehtyjen kansainvälisten hakemusten suhteen ja että yksi tai useampi muu uutuustutkimusviranomainen on toimivaltainen toisenlaisten tälle vastaanottavalle viranomaiselle tehtyjen kansainvälisten hakemusten suhteen edellyttäen, että kysymyksen ollessa sellaisista kansainvälisistä hakemuksista, joiden suhteen useamman kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen on ilmoitettu olevan toimivaltainen, hakijalle annetaan valintaoikeus.

b) Vastaanottavan viranomaisen, joka käyttää hyväkseen a kohdan mukaista mahdollisuutta, on viipymättä ilmoitettava siitä kansainväliselle toimistolle, jonka on välittömästi julkaistava kyseinen ilmoitus.

36 sääntö
Kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle asetettavat vähimmäisvaatimukset

36.1 Vähimmäisvaatimusten määritelmä

Artiklan 16 kappaleen 3 kohdassa c mainitut vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat:

i) kansallisella viranomaisella tai hallitustenvälisellä järjestöllä tulee olla vähintään 100 kokopäivätoimista, uutuustutkimuksen suorittamiseen teknisesti riittävän pätevää virkailijaa;

ii) sanotun viranomaisen tai järjestön käytettävissä tulee olla ainakin 34 säännön edellyttämä vähimmäisaineisto sopivasti järjestettynä uutuustutkimuksen suorittamista varten;

iii) sanotulla viranomaisella tai järjestöllä tulee olla henkilökunta, joka pystyy suorittamaan uutuustutkimuksia asianomaisilla tekniikan aloilla ja jolla on riittävä kielitaito ymmärtääkseen ainakin niitä kieliä, joilla 34 säännön edellyttämä vähimmäisaineisto on laadittu tai joille se on käännetty.

37 sääntö
Puuttuva tai puutteellinen nimitys

37.1 Nimityksen puuttuminen

Ellei kansainvälisessä hakemuksessa ole keksinnön nimitystä ja jos vastaanottava viranomainen on ilmoittanut kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle, että hakijaa on kehotettu korjaamaan sanottu puutteellisuus, kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen on jatkettava kansainvälistä uutuustutkimusta sikäli, kuin se ei saa ilmoitusta, että kansainvälinen hakemus on katsottava peruutetuksi.

37.2 Nimityksen määrääminen

Ellei kansainvälisessä hakemuksessa ole keksinnön nimitystä eikä kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen ole vastaanottavalta viranomaiselta saanut ilmoitusta, että hakijaa on kehotettu ilmoittamaan keksinnön nimitys tai, jos uutuustutkimusviranomainen katsoo, ettei nimitys vastaa 4 säännön 3 kappaleen määräyksiä, kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen on itse määrättävä keksinnölle nimitys.

38 sääntö
Puuttuva tiivistelmä

38.1 Tiivistelmän puuttuminen

Ellei kansainvälisessä hakemuksessa ole tiivistelmää ja jos vastaanottava viranomainen on ilmoittanut kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle, että hakijaa on kehotettu korjaamaan sanottu puutteellisuus, kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen on jatkettava kansainvälistä uutuustutkimusta sikäli, kuin se ei saa ilmoitusta, että kansainvälinen hakemus on katsottava peruutetuksi.

38.2 Tiivistelmän laatiminen

a) Ellei kansainvälisessä hakemuksessa ole tiivistelmää eikä kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen ole saanut ilmoitusta vastaanottavalta viranomaiselta, että hakijaa on kehotettu antamaan tiivistelmä tai, jos uutuustutkimusviranomainen katsoo, ettei tiivistelmä vastaa 8 säännön määräyksiä, kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen on itse laadittava tiivistelmä (sillä kielellä, jolla kansainvälinen hakemus julkaistaan). Viimemainitussa tapauksessa uutuustutkimusviranomaisen on kehotettava hakijaa yhden kuukauden kuluessa kehotuksesta esittämään käsityksensä viranomaisen laatimasta tiivistelmästä.

b) Kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen vahvistaa tiivistelmän lopullisen sisällön.

39 sääntö
17 artiklan 2 kappaleen a kohdan i alakohdan tarkoittamat alat

39.1 Määritelmä

Kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen ei ole velvollinen suorittamaan kansainvälisen hakemuksen uutuustutkimusta, jos ja siinä määrin kuin hakemus koskee:

i) tieteellisiä ja matemaattisia teorioita;

ii) kasvilajikkeita tai eläinrotuja tai olennaisesti biologisia menetelmiä kasvien tai eläinten jalostamiseksi, ellei kysymys ole mikrobiologisista menetelmistä eikä sellaisilla menetelmillä aikaansaaduista tuotteista;

iii) suunnitelmia, sääntöjä tai menetelmiä liiketoimintaa, puhtaasti älyllistä toimintaa tai pelejä varten;

iv) kirurgisia tai terapeuttisia käsittelymenetelmiä taikka diagnoosia tarkoittavia menetelmiä, jotka kohdistetaan ihmisiin tai eläimiin;

v) pelkästään tietojen esittämistä;

vi) tietokoneohjelmia, sikäli kuin asianomainen kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen ei ole varustautunut suorittamaan uutuustutkimusta tällaisten ohjelmien osalta.

40 sääntö
Keksinnön yhtenäisyyteen liittyvä puutteellisuus (kansainvälinen uutuustutkimus)

40.1 Maksukehotus

Artiklan 17 kappaleen 3 kohdassa a mainitussa lisämaksujen suorittamista tarkoittavassa kehotuksessa on yksilöitävä syyt, miksi kansainvälisen hakemuksen ei katsota täyttävän keksinnön yhtenäisyysvaatimusta, sekä ilmoitettava maksettava määrä.

40.2 Lisämaksut

a) Toimivaltainen kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen vahvistaa 17 artiklan 3 kappaleen a kohdan mukaan uutuustutkimuksesta suoritettavan lisämaksun suuruuden.

b) Uutuustutkimuksesta 17 artiklan 3 kappaleen a kohdan mukaan suoritettava lisämaksu on suoritettava suoraan kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle.

c) Hakija saa suorittaa lisämaksun vastalausein ts. antamalla maksun suorittaessaan perustellun selityksen, jonka tarkoituksena on osoittaa, että kansainvälinen hakemus täyttää keksinnön yhtenäisyysvaatimuksen tai että vaadittu lisämaksu on liian suuri. Vastalause on saatettava kolmijäsenisen lautakunnan tai kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen muun erityisen osaston tai muun toimivaltaisen ylemmän viranomaisen tutkittavaksi, joiden on, siinä määrin kuin vastalausetta pidetään oikeutettuna, määrättävä lisämaksu kokonaan tai osittain palautettavaksi hakijalle. Hakijan pyynnöstä sekä vastalause että sitä koskevan päätöksen teksti on ilmoitettava nimetyille viranomaisille yhdessä kansainvälisen uutuustutkimusselonteon kanssa. Hakijan on annettava sanottujen asiakirjojen käännökset antaessaan 22 artiklassa tarkoitetun kansainvälisen hakemuksen käännöksen.

d) Kohdassa c mainittuun kolmijäseniseen lautakuntaan, erityiseen osastoon tai toimivaltaiseen ylempään viranomaiseen ei saa kuulua ketään, joka on osallistunut ratkaisuun, jota vastalause koskee.

40.3 Määräaika

Artiklan 17 kappaleen 3 kohdassa a tarkoitetun määräajan vahvistaa kaikissa tapauksissa kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen ottaen huomioon tapauksen olosuhteet. Määräaika ei saa olla lyhyempi kuin 15 tai vastaavasti 30 päivää riippuen siitä, onko hakijalla osoite kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen sijaintimaassa vai muussa maassa, eikä se saa olla pitempi kuin 45 päivää kehotuksesta.

41 sääntö
Aikaisempi muu kuin kansainvälinen uutuustutkimus

41.1 Velvollisuus tulosten hyväksikäyttämiseen; maksun palauttaminen

Jos anomuksessa on 4 säännön 11 kappaleen mukaisesti viitattu 15 artiklan 5 kappaleen mukaisesti suoritettuun kansainväliseen uutuustutkimuksen kaltaiseen tutkimukseen tai muuhun uutuustutkimukseen kuin kansainväliseen uutuustutkimukseen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaiseen tutkimukseen, kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen on kansainvälistä hakemusta koskevaa kansainvälistä uutuustutkimusselontekoa laatiessaan mahdollisimman suuressa määrin käytettävä hyväkseen sanotun tutkimuksen tuloksia. Kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen on palautettava uutuustutkimusmaksu siinä laajuudessa ja niillä ehdoilla kuin 16 artiklan 3 kappaleen b kohdassa mainitussa sopimuksessa tai kansainväliselle toimistolle osoitetussa ja sen virallisessa lehdessään julkaisemassa tiedotuksessa on edellytetty, jos kansainvälinen uutuustutkimusselonteko on kokonaan tai osaksi voitu perustaa sanotun uutuustutkimuksen tuloksiin. (16.6. 1980)

42 sääntö
Kansainvälisen uutuustutkimuksen määräaika

42.1 Kansainvälisen uutuustutkimuksen määräaika

Kaikissa kansainvälisten uutuustutkimusviranomaisten kanssa tehtävissä sopimuksissa on sovittava saman pituisesta määräajasta kansainvälisen uutuustutkimusselonteon laatimista tai 17 artiklan 2 kappaleen a kohdassa tarkoitettua tiedotusta varten. Tämä määräaika ei saa ylittää kolmea kuukautta siitä, kun uutuustutkimusviranomainen on vastaanottanut tutkimuskopion, eikä yhdeksää kuukautta etuoikeuspäivästä riippuen siitä, kumpi määräaika päättyy ensin. Kolmen vuoden siirtymäajaksi sopimuksen voimaantulemisesta voidaan määräaika sopia yksilöllisesti kunkin kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen kanssa tehtävässä sopimuksessa edellyttäen, että sellaiset määräajat eivät ylitä yli kahdella kuukaudella edellisessä lauseessa mainittuja määräaikoja eivätkä missään tapauksessa pääty myöhemmin kuin 18 kuukauden kuluttua etuoikeuspäivästä.

43 sääntö
Kansainvälinen uutuustutkimusselonteko

43.1 Yksilöiminen

Kansainvälisessä uutuustutkimusselonteossa on yksilöitävä selonteon laatinut kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen ilmoittamalla viranomaisen nimi, ja kansainvälinen hakemus ilmoittamalla kansainvälinen hakemusnumero, hakijan nimi, vastaanottavan viranomaisen nimi ja kansainvälinen tekemispäivä.

43.2 Päivämaärät

Kansainvälinen uutuustutkimusselonteko on päivättävä ja siinä on ilmoitettava päivä, jona kansainvälinen uutuustutkimus tosiasiallisesti saatiin päätökseen. Siinä on myös ilmoitettava etuoikeuspyynnön perusteena olevan aikaisemman hakemuksen tekemispäivä.

43.3 Luokitus

a) Kansainvälisessä uutuustutkimusselonteossa on mainittava keksinnön luokka ainakin kansainvälisen patenttiluokitusjärjestelmän mukaan.

b) Luokituksen suorittaa kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen.

43.4 Kieli

Jokainen kansainvälinen uutuustutkimusselonteko ja 17 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukainen tiedotus on laadittava sillä kielellä, jolla kansainvälinen hakemus, johon selonteko tai tiedotus liittyvät, julkaistaan.

43.5 Viittaukset

a) Kansainväliseen uutuustutkimusselontekoon tulee sisältyä viittaukset merkityksellisiksi katsottaviin asiakirjoihin.

b) Viiteasiakirjojen yksilöimistavasta annetaan määräykset hallinnollisissa määräyksissä.

c) Erityisen merkitykselliset viittaukset on ilmoitettava erikseen.

d) Viittaukset, joilla ei ole merkitystä kaikkien patenttivaatimusten suhteen, on esitettävä sen tai niiden patenttivaatimusten yhteydessä, jonka tai joiden suhteen niillä on merkitystä.

e) Jos ainoastaan tietyillä osilla asiakirjaa, joihin viitataan, on merkitystä tai erityisen suurta merkitystä, on kyseinen osa yksilöitävä esim. ilmoittamalla sivu, palsta tai rivit, jotka sisältävät kyseisen osan.

43.6 Uutuustutkimuksen käsittämät alat

a) Kansainvälisessä uutuustutkimusselonsenteossa on mainittava suoritetun uutuustutkimuksen käsittämien alojen luokitustunnukset. Jos luokitustunnukset ilmoitetaan muun kuin kansainvälisen patenttiluokitusjärjestelmän perusteella, kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen tulee julkaista käyttämänsä luokitusjärjestelmä.

b) Jos kansainvälinen uutuustutkimus on käsittänyt patentteja, keksijäntodistuksia, hyödyllisyysmallintodistuksia, lisäpatentteja tai lisätodistuksia, lisäkeksijäntodistuksia, hyödyllisyysmallin lisätodistuksia tai näitä suojamuotoja tarkoittavia julkaistuja hakemuksia sellaisten valtioiden, ajanjaksojen tai kielten osalta, jotka eivät sisälly 34 säännössä määriteltyyn vähimmäisaineistoon, on ,kansainvälisessä uutuustutkimusselonteossa mikäli mahdollista mainittava, minkä laatuisia asiakirjoja, mitä valtioita, mitä ajanjaksoja ja minkä kielisiä asiakirjoja uutuustutkimus on käsittänyt. Tämän kohdan tarkoituksia varten ei sovelleta 2 artiklan ii alakohtaa.

43.7 Keksinnön yhtenäisyyttä koskevat huomautukset

Jos hakija on suorittanut lisämaksuja kansainvälisestä uutuustutkimuksesta, on tästä mainittava kansainvälisessä uutuustutkimusselonteossa. Jos kansainvälinen uutuustutkimus on suoritettu ainoastaan pääkeksinnön osalta (17 artiklan 3 kappaleen a kohta), kansainvälisessä uutuustutkimusselonteossa on erikseen mainittava, mitkä osat kansainvälisestä hakemuksesta on tutkittu ja mitkä jätetty tutkimatta.

43.8 Allekirjoittaminen

Kansainvälisen uutuustutkimusselonteon on oltava kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen valtuuttaman virkailijan allekirjoittama.

43.9 Sisällön rajoittaminen

Kansainvälinen uutuustutkimusselonteko saa sisältää vain sellaista, mikä mainitaan 33 säännön 1 kappaleen b kohdassa, 43 säännön 1, 2, 3, 5, 6, 7 ja 8 kappaleessa, 44 säännön 2 kappaleen a ja b kohdassa, sekä 17 artiklan 2 kappaleen b kohdassa mainitun ilmoituksen. Selonteossa ei missään tapauksessa saa esittää mielipiteitä, perusteluja, väitteitä tai selityksiä.

43.10 Muoto

Kansainvälisen uutuustutkimusselonteon ulkomuodosta annetaan määräykset hallinnollisissa määräyksissä.

44 sääntö
Kansainvälisen uutuustutkimusselonteon lähettäminen ym.

44.1 Selonteon tai tiedotuksen jäljennös

Kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen tulee samana päivänä lähettää kansainväliselle toimistolle ja hakijalle kansainvälisen uutuustutkimusselonteon tai 17 artiklan 2 kappaleen a kohdassa tarkoitetun tiedotuksen jäljennös.

44.2 Nimitys tai tiivistelmä

a) Ottaen huomioon b ja c kohdan määräykset kansainvälisessä uutuustutkimusselonteossa on joko sanottava, että kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen hyväksyy hakijan antaman nimityksen ja tiivistelmän, tai siihen on liitettävä kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen 37 ja 38 säännön mukaisesti laatima nimitys ja/tai tiivistelmä.

b) Ellei määräaika, jonka kuluessa hakija saa esittää käsityksensä kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen laatimasta tiivistelmästä, ole kulunut umpeen, kun kansainvälinen uutuustutkimus on saatettu päätökseen, on kansainvälisessä uutuustutkimusselonteossa ilmoitettava, että selonteko ei ole täydellinen tiivistelmän osalta.

c) Kohdassa b mainitun määräajan päätyttyä, kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen on lähetettävä kansainväliselle toimistolle ja hakijalle hyväksymänsä tai laatimansa tiivistelmä.

44.3 Viiteasiakirjojen jäljennökset

a) Artiklan 20 kappaleessa 3 tarkoitetun pyynnön saa esittää milloin tahansa seitsemän vuoden kuluessa sen kansainvälisen hakemuksen kansainvälisestä tekemispäivästä, johon kansainvälinen uutuustutkimusselonteko liittyy.

b) Kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen voi vaatia, että pyynnön esittänyt hakija tai nimetty viranomainen suorittaa jäljennösten valmistamisesta ja lähettämisestä aiheutuneet kustannukset. Jäljennöksistä perittävien maksujen taso on määriteltävä 16 artiklan 3 kappaleen b kohdassa mainituissa kansainvälisten uutuustutkimusviranomaisten ja kansainvälisen toimiston välisissä sopimuksissa.

c) Kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen, joka ei halua lähettää jäljennöksiä suoraan nimetylle viranomaiselle, on lähetettävä jäljennös kansainväliselle toimistolle, jonka on sitten meneteltävä a ja b kohdan mukaisesti.

d) Kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen voi antaa a-c kohdassa mainitut tehtävät toisen sille vastuussa olevan elimen suoritettaviksi.

45 sääntö
Kansainvälisen uutuustutkimusselonteon käännös

45.1 Kielet

Kansainväliset uutuustutkimusselonteot sekä 17 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaiset tiedotukset, jotka eivät ole englanninkielisiä, on käännettävä englanniksi.

46 sääntö
Patenttivaatimuksen muutos kansainvälisessä toimistossa

46.1 Määräaika

Artiklan 19 tarkoittama määräaika on kaksi kuukautta siitä päivästä, jona kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen on lähettänyt kansainvälisen uutuustutkimusselonteon kansainväliselle toimistolle ja hakijalle. Jos lähettäminen on tapahtunut 14 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä, määräaika on kolme kuukautta lähettämispäivästä.

46.2 Muutosten päiväys

Kansainvälisen toimiston on tehtävä merkintä päivästä, jona muutos on annettu. Sen on myös ilmoitettava tämä päivä hakijalle sekä ilmoitettava tämä päivä kaikissa toimiston julkaisuissa tai sen antamissa jäljennöksissä. (16.6.1980)

46.3 Muutosten kieli

Jos kansainvälinen hakemus on tehty muulla kuin sillä kielellä, jolla kansainvälinen toimisto julkaisee sen, on 19 artiklan mukainen muutos tehtävä sekä sillä kielellä, jolla kansainvälinen hakemus on tehty, että sillä klelellä, jolla se julkaistaan.

46.4 Selvitys

a) Artiklan 19 kohdan 1 tarkoittama selvitys on laadittava kielellä, jolla kansainvälinen hakemus julkaistaan. Selvitys ei saa olla 500 sanaa pitempi, jos se on laadittu englannin kielellä tai käännetty tälle kielelle.

b) Selvityksessä ei saa esittää mielipiteitä kansainvälisestä uutuustutkimusselonteosta tai selonteossa olevien viittausten merkityksestä. Selvityksessä saadaan viitata kansainväliseen uutuustutkimusselontekoon sisältyvään viittaukseen vain sen osoittamiseksi, että tietyllä patenttivaatimusten muutoksella pyritään poistamaan viiteasiakirjan vaikutus.

46.5 Muutosten muoto

a) Hakijaa on vaadittava antamaan korvaava lehti jokaisen sellaisen patenttivaatimuksia sisältävän lehden tilalle, joka 19 artiklan mukaisesti tehdyn muutoksen tai muutosten johdosta eroaa alunperin annetusta lehdestä. Korvaavia lehtiä seuraavassa kirjelmässä on kiinnitettävä huomiota korvattavien ja korvaavien lehtien eroavuksiin. Sikäli kuin muutos johtaa kokonaisen lehden peruuttamiseen, muutoksesta on ilmoitettava kirjelmällä.

b) Kansainvälisen toimiston on jokaiselle korvaavalle lehdelle merkittävä kansainvälinen hakemusnumero ja päivä, jona sanottu lehti on vastaanotettu, sekä leimattava jokainen lehti leimallaan. Kansainvälisen toimiston on säilytettavä asiakirjavihkossaan korvatut lehdet, korvaavia lehtiä seurannut kirjelmä ja a kohdan viimeisessä lauseessa tarkoitettu kirjelmä.

c) Kansainvälisen toimiston on liitettävä jokainen korvaava lehti arkistokopioon ja a kohdan viimeisessä virkkeessä tarkoitetussa tapauksessa mainittava, mitä on peruutettu arkistokopiosta.

47 sääntö
Toimittaminen nimetyille viranomaisille

47.1 Menettely

a) Kansainvälisen toimiston on huolehdittava 20 artiklan mukaisesta toimittamisesta.

b) Tällaisen toimittamisen tulee tapahtua välittömästi kansainvälisen hakemuksen kansainvälisen julkaisemisen jälkeen ja joka tapauksessa 19 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivän jälkeen. Kun 46 säännön 1 kappaleen mukainen määräaika ei ole päättynyt toimittamisen tapahtuessa eikä kansainvälinen toimisto ole saanut muutoksia hakijalta eikä myöskään ilmoitusta siitä, ettei hakija halua tehdä muutoksia kansainvälisessä toimistossa, kansainvälisen toimiston on toimittamisen tapahtuessa ilmoitettava tästä hakijalle ja nimetylle viranomaiselle; sen on välittömästi vastaanottamisen jälkeen toimitettava jokainen myöhemmin saatu muutos nimetyille viranomaisille ja ilmoitettava tästä hakijalle. Jos kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen 17 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaisesti on tiedottanut, ettei kansainvälistä uutuustutkimusselontekoa laadita, on toimittaminen suoritettava yhden kuukauden kuluessa kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen ilmoitettua sanotusta tiedotuksesta kansainväliselle toimistolle, ellei kansainvälistä hakemusta ole peruutettu. Toimitettaessa on ilmoitettava 17 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaan hakijalle lähetetyn ilmoituksen päivämäärä. (1.5.1979)

c) Kansainvälisen toimiston tulee ilmoittaa hakijalle, mille nimetyille viranomaisille toimittaminen on suoritettu, ja toimittamispäivä. Ilmoitus on lähetettävä samana päivänä kuin toimittaminen suoritetaan. Kullekin nimetylle viranomaiselle on tiedotettava erillään sanotusta toimittamisesta, ilmoituksen lähettämisestä ja sen postittamispäivästä. Kaikkien nimettyjen viranomaisten on hyväksyttävä tämä ilmoitus todistuksena siitä, että toimittaminen on tapahtunut asianmukaisesti ilmoituksessa mainittuna päivänä. (16.6.1980)

d) Nimetyn viranomaisen on pyynnöstään saatava kansainväliset uutuustutkimusselonteot ja 17 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaiset tiedotukset myös 45 säännön 1 kappaleessa mainittuna käännöksenä.

e) Jos nimetty viranomainen on luopunut 20 artiklan mukaisesta vaatimuksesta, on ne asiakirjojen jäljennökset, jotka muussa tapauksessa olisi lähetetty sanotulle viranomaiselle, viranomaisen tai hakijan pyynnöstä lähetettävä hakijalle samanaikaisesti kuin c kohdassa mainittu ilmoitus.

47.2 Jäljennökset

a) Kansainvälisen toimiston on valmistettava lähetettävät jäljennökset.

b) Jäljennösten tulee olla A 4 kokoa.

c) Säännön 48 mukaisen vihon kopioita voidaan käyttää 20 artiklan mukaisen kansainvälisen hakemuksen toimittamisen tarkoituksia varten paitsi, milloin jokin nimetty viranomainen toisin ilmoittaa kansainväliselle toimistolle. (1. 5.1979)

47.3 Kielet

Artiklan 20 mukaan toimitettavan kansainvälisen hakemuksen tulee olla sillä kielellä, jolla se julkaistaan. Ellei tämä kieli ole sama kuin hakemuksen kieli sitä tehtäessä, on hakemus nimetyn viranomaisen pyynnöstä toimitettava joko jommalla kummalla näistä kielistä tai molemmilla.

48 sääntö
Kansainvälinen julkaiseminen

48.1 Muoto

a) Kansainvälinen hakemus on julkaistava vihkona.

b) Vihkon muotoa ja toisintamiskelpoisuutta koskevat tarkemmat ohjeet annetaan hallinnollisissa määräyksissä.

48.2 Sisältö

a) Vihkon tulee sisältää:

i) standardisoitu etulehti;

ii) selitys;

iii) patenttivaatimukset;

iv) piirustukset, mikäli niitä on;

v) ottaen huomioon g kohdan määräykset kansainvälinen uutuustutkimusselonteko tai 17 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukainen tiedotus; vihkossa tapahtuvassa kansainvälisen uutuustutkimusselonteon julkaisemisessa ei kuitenkaan vaadita käytettäväksi kansainvälisen uutuustutkimusselonteon sitä osaa, joka sisältää vain 43 säännössä tarkoitettua aineistoa, joka jo ilmenee vihkon etusivulta;

vi) artiklan 19 kohdan 1 mukaisesti annettu selvitys, ellei kansainvälinen toimisto katso, että selvitys ei vastaa 46 säännön 4 kohdan määräyksiä. (14.4.1978)

b) Ottaen huomioon c kohdan määräykset etulehden tulee sisältää:

i) anomuksessa esitetyt tiedot sekä muut hallinnollisten määräysten vaatimat tiedot;

ii) yksi tai useampi kuvio, jos kansainväliseen hakemukseen liittyy piirustuksia;

iii) tiivistelmä; jos tiivistelmä on sekä englannin kielellä että jollain muulla kielellä, englanninkielisen tekstin on oltava ensimmäisenä.

c) Jos 17 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukainen tiedotus on annettu, on tästä selvästi mainittava etulehdellä, jonka tällöin ei tarvitse sisältää piirustuksia eikä tiivistelmää.

d) Kohdan b alakohdassa ii mainittu kuvio tai mainitut kuviot on valittava 8 säännön 2 kohdan mukaisesti. Etulehdellä oleva kuvio voi olla pienennetty tai kuviot voivat olla pienennettyjä.

e) Ellei b kohdan iii alakohdassa mainitulle koko tiivistelmälle ole riittävästi tilaa etulehdellä, tiivistelmä on esitettävä etulehden kääntöpuolella. Sama koskee tiivistelmän käännöstä, jos käännös 48 säännön 3 kappaleen c kohdan mukaan on julkaistava.

f) Jos patenttivaatimuksia on 19 artiklan mukaisesti muutettu, on julkaisussa oltava joko patenttivaatimusten teksti kokonaisuudessaan sekä sellaisena, kuin se oli hakemusta tehtäessä, että muutetussa muodossa tai patenttivaatimusten teksti kokonaisuudessaan sellaisena kuin se oli hakemusta tehtäessä, sekä tiedot muutoksista. Artiklan 19 kappaleessa 1 tarkoitettu selvitys on niin ikään esitettävä, ellei kansainvälinen toimisto katso, ettei selvitys vastaa 46 säännön 4 kappaleen vaatimuksia. Päivä, jona kansainvälinen toimisto on vastaanottanut muutetut patenttivaatimukset, on myös ilmoitettava.

g) Ellei kansainvälinen uutuustutkimusselonteko ole julkaisuhetkellä käytettävissä (esimerkiksi sen vuoksi, että julkaiseminen suoritetaan 21 artiklan 2 kappaleen b kohdan ja 64 artiklan 3 kappaleen c kohdan mukaisesti hakijan pyynnöstä), on vihkoon kansainvälisen uutuustutkimusselonteon asemesta sisällytettävä ilmoitus, että selonteko ei ollut käytettävissä ja että joko vihko (uutuustutkimusselontekoineen julkaistaan uudestaan tai että kansainvälinen uutuustutkimusselonteko (kun se on käytettävissä) julkaistaan erikseen.

h) Ellei 19 artiklan tarkoittama määräaika patenttivaatimusten muuttamiseksi ole päättynyt, kun julkaiseminen on suoritettava, on tästä mainittava vihossa. Lisäksi on ilmoitettava, että, jos patenttivaatimuksia 19 artiklan mukaisesti muutetaan, julkaistaan välittömästi näiden muutosten jälkeen joko vihko uudelleen (muutettuine patenttivaatimuksineen) tai kaikki muutokset käsittävä tiedotus. Viimeksi mainitussa tapauksessa ainakin etulehti ja patenttivaatimukset on julkaistava uudelleen ja, jos 19 artiklan 1 kappaleen mukainen selvitys on annettu, myös se on julkaistava, ellei kansainvälinen toimisto katso, ettei selvitys vastaa 46 säännön 4 kappaleen vaatimuksia.

i) Hallinnollisissa määräyksissä määritellään ne tapaukset, joissa g ja h kohdassa mainittuja eri vaihtoehtoja on sovellettava. Ratkaisevaa tällaiselle määrittelylle on muutosten laajuus ja niiden monimutkaisuus ja/tai kansainvälisen hakemuksen laajuus sekä kustannukset.

48.3 Kielet

a) Jos kansainvälinen hakemus tehdään englannin, japanin, ranskan, saksan tai venäjän kielellä, se on julkaistava sillä kielellä, jolla se on tehty.

b) Jos kansainvälinen hakemus tehdään muulla kuin englannin, japanin, ranskan, saksan tai venäjän kielellä, se on julkaistava englanninkielisenä käännöksenä. Käännös tehdään kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen vastuulla, joka viranomainen on velvollinen valmistamaan käännöksen ajoissa siten, että 20 artiklassa tarkoitettu toimittaminen voidaan suorittaa säädettynä ajankohtana tai, milloin kansainvälinen julkaiseminen on suoritettava ennen toimittamista, se voidaan suorittaa säädettynä ajankohtana. Säännön 16 kappaleen 1 kohdan a estemättä kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen saa periä hakijalta maksun käännöksen suorittamisesta. Kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen on varattava hakijalle tilaisuus esittää mielipiteensä käännöksen luonnoksesta. Kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen on vahvistettava kunkin tapauksen olosuhteisiin nähden kohtuullinen määräaika näkökohtien esittämiseksi. Jos ajan puutteen vuoksi hakijan esittämiä näkökohtia ei voida ottaa huomioon ennen käännöksen toimittamista tai jos hakija ja viranomainen ovat eri mieltä oikean käännöksen laatimisesta, hakija saa lähettää jälennöksen esittämistään näkökohdista tai niistä, jotka ovat jääneet jäljelle, kansainväliselle toimistolle ja jokaiselle nimetylle viranomaiselle, jolle käännös on toimitettu. Kansainvälisen toimiston on julkaistava hakijan esittämien näkökohtien pääasiallinen sisältö yhdessä kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen käännöksen kanssa tai sen jälkeen, kun sanottu käännös on julkaistu.

c) Jos kansainvälinen hakemus muulla kuin englannin kielellä, on kansainvälinen uutuustutkimusselonteko siinä laajuudessa, kuin se 48 säännön 2 kappaleen a kohdan v alakohdan mukaan julkaistaan, tai 17 artiklan 2 kappaleen a kohdan tarkoittama tiedotus sekä tiivistelmä julkaistava sekä tällä että englannin kielellä. Käännökset on tehtävä kansainvälisen toimiston vastuulla. (14.4.1978)

48.4 Aikaisempi julkaiseminen hakijan pyynnöstä

a) Jos hakija 21 artiklan 2 kappaleen b kohdan ja 64 artiklan 3 kappaleen c kohdan mukaisesti pyytää julkaisemista, mutta kansainvälinen uutuustutkimusselonteko tai 17 artiklan 2 kappaleen a kohdan tarkoittama tiedotus ei ole käytettävissä julkaistavaksi yhdessä kansainvälisen hakemuksen kanssa, kansainvälisen toimiston tulee periä erityinen julkaisemismaksu, jonka suuruus vahvistetaan hallinnollisissa määräyksissä.

b) Artiklan 21 kappaleen 2 kohdan b ja 64 artiklan 3 kappaleen c kohdan mukainen julkaiseminen on suoritettava kansainvälisen toimiston toimesta välittömästi hakijan pyydettyä sitä sekä, jos a kohdassa mainittu erityinen maksu on suoritettava, toimiston vastaanotettua sanotun maksun.

48.5 Ilmoitus kansallisesta julkaisemisesta

Kun kansainvälisen toimiston suorittamaan kansainvälisen hakemuksen julkaisemiseen sovelletaan 64 artiklan 3 kappaleen c kohdan ii alakohtaa, asianomaisen kansallisen viranomaisen on ilmoitettava välittömästi edellä mainitussa määräyksessä tarkoitetun kansallisen julkaisemisen tapahduttua kansainväliselle toimistolle kansallisesta julkaisemisesta.

48.6 Eräiden tietojen julkaiseminen

a) Jos 29 säännön 1 kappaleen a kohdan ii alakohdan mukainen ilmoitus saapuu kansainväliseen toimistoon niin myöhään, ettei toimisto enää voi estää. kansainvälisen hakemuksen kansainvälistä julkaisemista, kansainvälisen toimiston on viipymättä virallisessa lehdessään julkaistava ilmoituksen pääasiallinen sisältö.

b) Säännön 29 kappaleen 2 ja 51 säännön 4 kappaleen mukaisen ilmoituksen pääasiallinen sisältö on julkaistava virallisessa lehdessä; jos ilmoitus on kansainvälisen toimiston käytettävissä ennen, kuin valmistelut vihkon julkaisemiseksi ovat päättyneet, ilmoituksen pääasiallinen sisältö on julkaistava myös vihkossa.

c) Jos kansainvälinen hakemus peruutetaan kansainvälisen julkaisemisen tapahduttua, on tästä ilmoitettava virallisessa lehdessä.

49 sääntö
22 artiklan 1 ja 2 kappaleen mukaiset käannösten kielet ja maksut

49.1 Ilmoitus

a) Sopimusvaltion, joka 22 artiklan perusteella vaatii käännöstä tai kansallisen maksun suorittamista taikka molempia, on ilmoitettava kansainväliselle toimistolle;

i) kielet, joilta ja kieli, jolle se haluaa käännöksen suoritettavaksi;

ii) kansallisen maksun määrä.

b) Kansainvälisen toimiston on viipymättä julkaistava virallisessa lehdessä a kohdan mukaisesti vastaanottamansa ilmoitus.

c) Jos a kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia muutetaan myöhemmin, sopimusvaltion on ilmoitettava muutos kansainväliselle toimistolle, jonka on välittömästi julkaistava ilmoitus virallisessa lehdessä. Jos muutoksesta seuraa, että käännös vaaditaan kielelle, jolle sitä ennen muutosta ei ole vaadittu, on muutos voimassa vain sellaisten kansainvälisten hakemusten suhteen, jotka on tehty kahden kuukauden kuluttua muutoksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Muutoin muutoksen voimaantulopäivän määrää sopimusvaltio.

49.2 Kielet

Kielen, jolle käännöstä saa vaatia, on oltava nimetyn valtion virallinen kieli. Jos virallisia kieliä on useita, ei käännöstä saa vaatia, jos kansainvälinen hakemus on laadittu jollakin näistä kielistä. Jos virallisia kieliä on useita ja jos käännös on annettava, hakija saa valita minkä tahansa näistä kielistä. Jos virallisia kieliä on useita, mutta kansallisen lainsäädännön mukaan ulkomaalaisten on käytettävä tiettyä näistä kielistä, voidaan edelläsanotun estämättä vaatia käännöstä tälle kielelle.

49.3 19 artiklan mukaiset selvitykset

(1.1.1981 voimaantuleva 49 säännön 3 kappale:

49.3 19 artiklan mukaiset selvitykset; 13 bis säännön 4 kappaleen mukaiset viittaukset

Artiklan 22 ja tämän säännön tarkoituksia varten pidetään 19 artiklan 1 kappaleen mukaisesti annettua selvitystä ja 13 bis säännön 4 kappaleen mukaisesti annettua viittausta kansainvälisen hakemuksen osana. (16.6.1980))

Artiklan 22 ja tämän säännön tarkoituksia varten pidetään 19 artiklan 1 kappaleen mukaIsesti annettua selvitystä kansainvälisen hakemuksen osana.

50 sääntö
22 artiklan 3 kappaleen mukainen oikeus 50.1 Oikeuden hyväksi käyttö

a) Sopimusvaltion, joka sallii määräajan päättyä myöhemmin, kuin 22 artiklan 1 tai 2 kappaleessa määrätään, on ilmoitettava kansainväliselle toimistolle näin säädetyistä määräajoista.

b) Kansainvälisen toimiston on viipymättä julkaistava a kohdan mukaisesti saamansa ilmoitus virallisessa lehdessään.

c) Aikaisemmin säädetyn määräajan lyhentämistä koskeva ilmoitus on voimassa sellaisten kansainvälisten hakemusten osalta, jotka tehdään kolmen kuukauden kuluttua kansainvälisen toimiston suorittamasta ilmoituksen julkaisemisesta.

d) Aikaisemmin säädetyn määräajan pidentämistä koskeva ilmoitus tulee voimaan kansainvälisen toimiston virallisessa lehdessä suorittamasta julkaisemisesta alkaen sellaisiin kansainvälisiin hakemuksiin nähden, jotka silloin ovat vireillä tai jotka tehdään sanotun julkaisemisajankohdan jälkeen taikka, jos ilmoituksen tehnyt sopimusvaltio on säätänyt myöhemmän ajankohdan, tästä ajankohdasta alkaen.

51 sääntö
Nimettyjen viranomaisten suorittama uudelleentutkimus

51.1 Määräaika jäljennösten pyytämistä varten

Artiklan 25 kappaleen 1 kohdan c tarkoittama määräaika on kaksi kuukautta 20 säännön 7 kappaleen i alakohdan, 24 säännön 2 kappaleen b kohdan, 29 säännön 1 kappaleen a kohdan ii alakohdan tai 29 säännön 1 kappaleen b kohdan mukaisesti hakijalle toimitettavan ilmoituksen lähettämispäivästä.

51.2 Ilmoituksen jäljennös

Jos hakija saatuaan ilmoituksen, että kansainvälinen hakemus ei täytä 11 artiklan 1 kappaleen vaatimuksia, pyytää, että kansainvälinen toimisto 25 artiklan 1 kappaleen mukaisesti lähettää jäljennökset kansainväliseksi hakemukseksi tarkoitetuista asiakirjoista jollekin nimetyksi viranomaiseksi tarkoittamalleen viranomaiselle, hänen on pyyntöönsä liitettävä 20 säännön 7 kappaleen i alakohdan mukaisen ilmoituksen jäljennös.

51.3 Määräaika kansallisen maksun suorittamista ja käännöksen antamista varten

Artiklan 25 kappaleen 2 kohdan a tarkoittama määräaika päättyy samanaikaisesti kuin 51 säännön 1 kappaleessa määrätty määräaika.

51.4 Ilmoitus kansainväliselle toimistolle

Jos toimivaltainen nimetty viranomainen 25 artiklan 2 kappaleen mukaisesti päättää, että 25 artiklan 1 kappaleen tarkoittama kieltäytyminen, ilmoitus tai toteaminen ei ole ollut oikeutettu, sen on välittömästi ilmoitettava kansainväliselle toimistolle, että se tulee käsittelemään kansainvälistä hakemusta niin, kuin 25 artiklan 2 kappaleessa mainittua virhettä tai laiminlyöntiä ei olisi tapahtunut.

52 sääntö
Patenttivaatimusten, selityksen ja piirustusten muuttaminen nimetyssä viranomaisessa

52.1 Määräaika

a) Nimetyssä valtiossa, jossa kansainvälisen hakemuksen käsittely tai patentoitavuuden tutKiminen voidaan aloittaa ilman, että sitä on pyydetty, on hakijan, jos hän tahtoo käyttää 28 artiklan tarkoittamaa oikeutta, tehtävä se yhden kuukauden kuluessa 22 artiklassa mainittujen vaatimusten täyttämisestä. Ellei 47 säännön 1 kappaleen tarkoittamaa toimittamista ole suoritettu 22 artiklan mukaisen määräajan päättyessä, hakijan on käytettävä kyseistä oikeutta neljän kuukauden kuluessa sanotun määräajan päättymisestä. Molemmissa tapauksissa hakija saa käyttää tätä oikeutta minä myöhempänä ajankohtana tahansa, jos asianomaisen valtion kansallinen laki sen sallii.

b) Nimetyssä valtiossa, jonka kansallinen laki säätää, että patentoitavuuden tutkimus aloitetaan vain erityisestä pyynnöstä, on määräajan, jonka kuluessa tai määräpäivän, jona hakija saa käyttää 28 artiklan tarkoittamaa oikeutta, oltava sama kuin se määräaika tai määräpäivä, joka kyseisessä kansallisessa laissa säädetään muutoksen tekemiselle kansallista hakemusta erityisestä pyynnöstä tutkittaessa, jolloin kuitenkaan määräaika ei saa päättyä tai määräpäivä sattua ennen a kohdan mukaan sovellettavan määräajan päättymistä.

OSA C

Sopimuksen II lukuun liittyvät säännöt

53 sääntö
Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva pyyntö

53.1 Muoto

a) Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva pyyntö on tehtävä painetulla lomakkeella.

b) Vastaanottavan viranomaisen on maksutta toimitettava hakijoille painettuja lomakkeita.

c) Hallinnollisissa määräyksissä annetaan tarkemmat määräykset lomakkeista.

d) Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva pyyntö on tehtävä kahtena samaluaisena kappaleena.

53.2 Sisältö

a) Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan pyynnön tulee sisältää:

i) esitys;

ii) tiedot hakijasta ja hänen asiamiehestään, dos sellainen on;

iii) tiedot kansainvälisestä hakemuksesta, johon pyyntö liittyy;

iv) valtioiden valinta.

b) Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan pyynnön tulee olla allekirjoitettu.

53.3 Esitys

Esityksen tulee olla seuraavan sisältöinen ja sanamuodoltaan mieluimmin seuraavanlainen: "Patenttiyhteistyösopimuksen 31 artiklan mukainen kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva pyyntö: allekirjoittanutta pyytää, että allamainitulle, kansainväliselle hakemukselle suoritetaan kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimus patenttiyhteistyösopimuksen mukaisesti."

53.4 Hakija

Hakijaa koskeviin tietoihin sovelletaan 4 säännön 4 ja 16 kappaletta sekä 4 säännön 5 kappaletta mutatis mutandis.

53.5 Asiamies

Jos asiamies on nimetty, sovelletaan 4 säännön 4, 7 ja 16 kappaletta sekä 4 säännön 8 kappaletta mutatis mutandis.

53.6 Kansainvälisen hakemuksen yksilöiminen

Kansainvälinen hakemus on yksilöitävä ilmoittamalla sen vastaanottavan viranomaisen nimi, jolle kansainvälinen hakemus on tehty, hakijan nimi ja osoite, keksinnön nimitys sekä, jos ne ovat hakijan tiedossa, kansainvälinen tekemispäivä ja kansainvälisen hakemuksen numero.

53.7 Valtioiden valinta

Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevassa pyynnössä on nimetyistä valtioista mainittava valittuna valtiona ainakin yksi valtio, jota sopimuksen II luku sitoo.

53.8 Allekirjoittaminen

Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan pyynnön on oltava hakijan allekirjoittama.

54 sääntö
Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan pyynnön esittämiseen oikeutettu hakija

54.1 Kotipaikka ja kansalaisuus

Sovellettaessa 31 artiklan 2 kappaleen määräyksiä on hakijan kotipaikka ja kansalaisuus ratkaistava 18 säännön 1 ja 2 kappaleen mukaisesti.

54.2 Useita hakijoita; samat kaikkia valittuja valtioita varten

Jos kaikki hakijat ovat hakijoina kaikkia valittuja valtioita varten, on olemassa 31 artiklan 2 kappaleen mukainen oikeus kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan pyynnön esittämiseen,

i) jos ainakin yhdellä hakijoista on kotipalkka sopimusvaltiossa, jota II luku sitoo, tai jos hän on sellaisen sopimusvaltion kansalainen ja jos kansainvälinen hakemus on tehty 31 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaisesti; tai

ii) jos ainakin yksi hakijoista on 31 artiklan 2 kappaleen b kohdan mukaan oikeutettu pyytämään kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta ja kansainvälinen hakemus on tehty yleiskokouksen päätöksen mukaisesti.

54.3 Useita hakijoita; eri hakijat eri valittuja valtioita varten

a) Eri valittuja valtioita varten saa ilmoittaa eri hakijat edellyttäen, että kunkin valitun valtion osalta ainakin yhdellä asianomaista valtiota varten nimetyllä hakijalla

i) on kotipaikka sopimusvaltiossa, jota II luku sitoo, tai että hakija on sellaisen sopimusvaltion kansalainen ja että kansainvälinen hakemus on tehty 31 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaisesti; tai

ii) on 31 artiklan 2 kappaleen b kohdan mukaan oikeus pyytää kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta ja että kansainvälinen hakemus on tehty yleiskokouksen päätöksen edellyttämällä tavalla.

b) Ellei a kohdassa mainittua vaatimusta ole jonkin valitun valtion osalta täytetty, katsotaan, ettei kyseistä valtiota ole valittu.

54.4 Kumottu 16.6.1980.

55 sääntö
Kielet (kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimus)

55.1 Pyyntö

Pyyntö on laadittava kansainvälisen hakemuksen kielellä tai, jos 55 säännön 2 kappaleen mukaan vaaditaan käännöstä, käännöksen kielellä edellyttäen, että kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen voi sallia, että pyyntö laaditaan kielellä, joka on yksilöity kansainvälisen toimiston ja tämän viranomaisen välisessä sopimuksessa. (16.6. 1980)

55.2 Kansainvälinen hakemus

a) Ellei toimivaltainen kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen ole osa samaa kansallista viranomaista tai hallitustenvälistä järjestöä kuin toimivaltainen kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen ja, jos kansainvälinen hakemus on laadittu muulla kuin sellaisella kielellä, josta tai yhdellä iIiistä kielistä, joista on sovittu kansainvälisen toimiston ja kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen suorittamiseen toimivaltaisen kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen kesken solmitussa sopimuksessa, viimeksimainittu viranomainen voi vaatia hakijalta hakemukseen käännöksen.

b) Käännös on annettava viimeistään myöhäisempänä kahdesta seuraavasta ajankohdasta:

i) päivänä, jona 46 säännön 1 kappaleessa tarkoitettu määräaika päättyy;

ii) päivänä, jona kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva pyyntö tehdään.

c) Käännöksessä on oltava lausunto, että käännös hakijan tietämän mukaan on täydellinen ja vastaa alkuperäistekstiä. Lausunnon on oltava hakijan allekirjoittama.

d) Ellei b ja c kohdan määräyksiä ole noudatettu, kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen on kehotettava hakijaa noudattamaan niitä yhden kuukauden kuluessa kehotuksesta. Ellei hakija noudata kehotusta, katsotaan, ettei kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevaa pyyntöä ole tehty, ja kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen on ilmoitettava tästä hakijalle ja kansainväliselle toimistolle.

56 sääntö
Jälkivalinta

56.1 Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan pyynnön jälkeinen valinta

Sellaisten valtioiden valinta, joita ei ole mainittu kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevassa pyynnössä, on tehtävä hakijan allekirjoittamalla ja jättämällä ilmoituksella, jossa kansainvälinen hakemus ja pyyntö on yksilöitävä.

56.2 Kansainvälisen hakemuksen yksilöiminen

Kansainvälinen hakemus on yksilöitävä siten, kuin 53 säännön 6 kappaleessa määrätään.

56.3 Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan pyynnön yksilöininen

Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva pyyntö on yksilöitävä ilmoittamalla sen jättämispäivä ja sen kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen nimi, jolle pyyntö on jätetty.

56.4 Jälkivalinnan muoto

Jälkivalinta on mieluimmin tehtävä painetulla lomakkeella, joita on maksutta hakijoiden saatavilla. Ellei jälkivalintaa ole tehty tällaista lomaketta käyttäen, sen on mieluimmin oltava seuraavanlainen: "Liittyen . . . . päivänä ...............kuuta 19.... NN:n (hakijan) ............................... :lle, numerolla ............... tekemään kansainväliseen hakemukseen (ja .... päivänä...................... kuuta 19.................................... :lle jättämään kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevaan pyyntöön) allekirjoittanut patenttiyhteistyösopimuksen 31 artiklan mukaisesti aikaisemmin valitsemiensa valtioiden lisäksi valitsee seuraavan valtion tai seuraavat valtiot".

56.5 Jälkivalinnan kieli

Jälkivalinta on laadittava kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan pyynnön kielellä.

57 sääntö
Käsittelymaksu

57.1 Suorittamisvelvollisuus

a) Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevasta pyynnöstä on kansainväliselle toimistolle suoritettava maksu ("käsittelymaksu"), jonka perii se kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen, jolle pyyntö jätetään. (1.5.1979)

b) Kun kansainvälisen toimiston on jälkivalinnan tai -valintojen johdosta käännettävä kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva selonteko soveltaen 36 artiklan 2 kappaleen määräyksiä yhdelle tai useammalle lisäkielelle, kansainvälinen toimisto perii "käsittelymaksun lisäyksen". (1.5.1979)

57.2 Käsittelymaksun ja käsittelymaksun lisäyksen määrät

a) Käsittelymaksun suuruus ilmenee maksutaulukosta. Kussakin erityisessä tapauksessa suoritettavan käsittelymaksun suuruus on näin asetettu määrä lisättynä yhtä monella samansuuruisella maksulla kuin on niitä kieliä, joille kansainvälisen toimiston on kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva selonteko 36 artiklan 2 kappaleen mukaisesti käännettävä. (1.5.1979)

b) Käsittelymaksun lisäyksen suuruus ilmenee maksutaulukosta. Kussakin erityisessä tapauksessa suoritettavan käsittelymaksun suuruus on näin asetettu määrä kerrottuna 57 säännön 1 kappaleen b kohdassa tarkoitettujen lisäkielten lukumäärällä. (1.5.1979)

c) Käsittelymaksun suuruuden kutakin kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavaa viranomaista varten, joka 57 säännön 3 kappaleen c kohdan mukaisesti määrää käsittelymaksun suoritettavaksi muussa tai muissa kuin Sveitsin valuutassa, vahvistaa pääjohtaja tämän viranomaisen määräämässä valuutassa tai valuutoissa ("määrätty valuutta") neuvoteltuaan tämän viranomaisen kanssa. Maksun kussakin määrätyssä valuutassa on vastattava pyöreästi maksutaulukosta ilmenevää Sveitsin valuutassa ilmoitettua käsittelymaksun suuruutta. Maksut määrätyissä valuutoissa on julkaistava virallisessa lehdessä. (1.5. 1979)

d) Kun maksutaulukosta ilmenevää käsittelymaksun suuruutta muutetaan, sovelletaan vastaavia maksuja määrätyissä valuutoissa samasta ajankohdasta lukien kuin muutetusta maksutaulukosta ilmenevää maksua. (1.5.1979)

e) Kun Sveitsin valuutan ja minkä tahansa määrätyn valuutan välinen vaihtokurssi muuttuu viimeksi sovelletusta vaihtokurssista, pääjohtajan on vahvistettava uusi maksu määrätyssä valuutassa yleiskokouksen antamien ohjeiden mukaisesti. Uutta vahvistettua maksua aletaan soveltaa kaksi kuukautta sen virallisessa lehdessä tapahtuneen julkaisemisen jälkeen edellyttäen kuitenkin, että, jos asianomainen kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen ja pääjohtaja voivat sopia mainitulle kahden kuukauden ajanjaksolle sattuvasta ajankohdasta, sanottua maksua aletaan soveltaa tähän viranomaiseen tästä ajankohdasta lukien. (1.5.1979)

57.3 Maksuaika ja -tapa

a) Käsittelymaksu erääntyy patentoitavuuden esitutkimusta koskevan pyynnön jättämisajankohtana. (1.5.1979)

b) Jokainen käsittelymaksun lisäys erääntyy myöhemmän jälkivalinnan suorittamisen ajankohtana. (1.5.1979)

c) Käsittelymaksu on maksettava sen kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen, jolle pyyntö jätetään, määräämässä valuutassa tai määräämissä valuutoissa, kuitenkin edellyttäen, että, kun tämä viranomainen siirtää maksun kansainväliselle toimistolle, sen on oltava vapaasti vaihdettavissa Sveitsin valuuttaan. (1.5.1979)

d) Jokaisen käsittelymaksun lisäys on maksettava Sveitsin valuutassa. (1.5. 1979)

57.4 Maksun suorittamatta jättäminen (käsittelymaksu)

a) Ellei käsittelymaksua ole suoritettu, kuten on vaadittu, kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen on kehotettava hakijaa suorittamaan maksu yhden kuukauden kuluessa kehotuksen ajankohdasta. (1.5.1979)

b) Jos hakija noudattaa kehotusta yhden kuukauden pituisen määräajan kuluessa, katsotaan käsittelymaksu suoritetuksi eräpäivänä. (16.6.1980)

c) Ellei hakija noudata kehotusta asetetussa määräajassa, ei kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevaa pyyntöä katsota jätetyksi. (1.5.1979)

57.5 Maksun suorittamatta jättäminen (käsittelymaksun lisäys)

a) Ellei käsittelymaksun lisäystä ole suoritettu, kuten on vaadittu, kansainvälisen toimiston on kehotettava hakijaa suorittamaan maksu yhden kuukauden kuluessa kehotuksen ajankohdasta. (1.5.1979)

b) Jos hakija noudattaa kehotusta yhden kuukauden pituisen määräajan kuluessa, katsotaan käsittelymaksun lisäys suoritetuksi eräpäivänä. (16.6.1980)

c) Ellei hakija noudata kehotusta asetetussa määräajassa, ei jälkivalintaa katsota tehdyksi. (1.5.1979)

57.6 Maksun palautus

Käsittelymaksua tai käsittelymaksun lisäystä ei missään tapauksessa palauteta. (1.5. 1979)

58 sääntö
Pateutoitavuuden esitutkimuksesta suoritettava maksu

58.1 Maksun perimisoikeus

a) Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen saa omaan lukuunsa periä hakijalta maksun ("patentoitavuuden esitutkimusmaksu") kansainvälisestä patentoitavuuden esitutkimuksesta sekä niistä muista toimista, jotka sanotun viranomaisen on suoritettava sopimuksen ja sen sovellutussääntöjen mukaan.

b) Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen vahvistaa patentoitavuuden esitutkimusmaksun, jos sellainen on suoritettava, ja sen erääntymispäivän, joka ei saa olla käsittelymaksun erääntymispäivää aikaisempi.

c) Patentoitavuuden esitutkimusmaksu on suoritettava suoraan kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle. Jos tämä on kansallinen viranomainen, maksu on suoritettava viranomaisen määräämässä valuutassa. Jos tämä viranomainen on hallitustenvälinen järjestö, on maksu suoritettava järjestön sijaintimaan valuutassa tai tämän valtion valuuttaan vapaasti vaihdettavissa olevassa muussa valuutassa.

58.2 Maksun suorittamatta jättäminen

a) Kun kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen 58 säännön 1 kappaleen b kohdan mukaisesti määräämää Patentoitavuuden esitutkimuksesta suoritettavaa maksua ei ole maksettu, kuten tässä säännössä määrätään, on kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen kehotettava hakijaa suorittamaan maksu tai Puuttuva osa siitä yhden kuukauden kuluessa maksukehotuksen esittämisestä. (14.4. 1978)

b) Jos hakija toimii asetetussa määräajassa kehotuksen mukaisesti, patentoitavuuden esitutkimuksesta suoritettava maksu katsotaan määräajassa suoritetuksi. (14.4. 1979)

c) Ellei hakija toimi asetetussa määräajassa kehotuksen mukaisesti, ei pyyntöä katsota jätetyksi. (14.4.1978)

58.3 Palauttaminen

Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavien viranomaisten on ilmoitettava kansainväliselle toimistol1e, missä 1aajuudessa, jos laInkaan, ja millä ehdoin, jos sellaisia on, ne palauttavat patentoitavuuden esitutkimuksesta suoritetun maksun, kun Pyyntöä ei katsota jätetyksi 57 säännön 4 kappaleen c kohdan, 58 säännön 2 kappaleen c kohdan tai 60 säännön 1 kappaleen c kohdan mukaisesti, ja kansainvälisen toimiston on viipymättä julkaistava tällainen ilmoitus. (14.4.1978)

59 sääntö
Toimivaltainen kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen

59.1 31 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaiset kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevat pyynnöt

Sopimusvaltion, jota II luvun määräykset sitovat, on 31 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaisia kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia koskevia pyyntöjä varten 32 artiklan 2 ja 3 kappaleessa tarkoitetun sovellettavan sopimuksen määräysten mukaisesti ilmoitettava kansainväliselle toimistolle, mitkä kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavat viranomaiset ovat toimivaitaisia suorittamaan kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia sellaisten kansainvälisten hakemusten osalta, jotka tehdään kyseisen valtion kansalliselle viranomaiselle tai 19 säännön 1 kappaleen b kohdan mukaisesti muun valtion kansalliselle viranomaiselle tai hallitustenväliselle järjestölle, joka toimii ensinmainitun viranomaisen puolesta. Kansainvälisen toimiston on viipymättä julkaistava tällainen ilmoitus. Jos useat kansainvälisiä esitutkimuksia suorittavat viranomaiset ovat toimivaltaisia, on 35 säännön 2 kappaletta sovellettava mutatis mutandis.

59.2 31 artiklan 2 kappaleen b kohdan mukaiset kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevat pyynnöt

Kysymyksen ollessa 31 artiklan 2 kappaleen b kohdan mukaisista kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevista pyynnöistä on yleiskokouksen osoittaessaan toimivaltaisen kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen sellaisia kansainvälisiä hakemuksia varten, jotka on tehty sellaiselle kansalliselle viranomaiselle, joka itse on kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen, annettava etusija tälle viranomaiselle. Ellei kansallinen viranomainen ole kansainvälisiä Patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen, yleiskokouksen on annettava etusija sille kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle, jota kansallinen viranomainen suosittelee.

60 sääntö
Puutteellinen pyyntö tai valinta

60.1 Puutteellinen kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva pyyntö

a) Ellei kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva pyyntö vastaa 53 ja 55 sääntöjen vaatimuksia, asianomaisen kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen on kehotettava hakijaa korjaamaan puutteellisuudet yhden kuukauden kuluessa kehotuksen päivämäärästä.

b) Jos hakija noudattaa kehotusta asetetussa määräajassa, katsotaan kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva pyyntö vastaanotetuksi sen tosiasiallisena tekemispäivänä edellyttäen, että pyyntö sellaisena kuin se tehtiin sisälsi ainakin yhden valinnan ja mahdollisti kansainvälisen hakemuksen tunnistamisen. Muussa tapauksessa kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva pyyntö katsotaan vastaanotetuksi sinä Päivänä, jona kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen vastaanottaa korjauksen. (16.6. 1980)

c) Ellei hakija noudata kehotusta asetetussa määräajassa, katsotaan, ettei kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevaa pyyntöä ole esitetty.

d) Jos kansainvälinen toimisto havaitsee puutteellisuuden, sen on huomautettava tästä asianomaiselle kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle, jonka tämän jälkeen on meneteltävä a-c kohdan mukaisesti.

60.2 Puutteellinen jälkivalinta

a) Ellei jälkivalinnassa noudateta 56 säännön määräyksiä, kansainvälisen toimiston on kehotettava hakijaa korjaamaan puutteellisuudet yhden kuukauden kuluessa kehotuksen päivämäärästä.

b) Jos hakija noudattaa kehotusta asetetussa määräajassa, katsotaan jälkivalinta vastaanotetuksi sen tosiasiallisena tekemispäivänä edellyttäen, että jälkivalinta sellaisena kuin se tehtiin sisälsi ainakin yhden valinnan ja mahdollisti kansainvälisen hakemuksen tunnistamisen. Muussa tapauksessa jälkivalinta katsotaan vastaanotetuksi sinä Päivänä, jona kansainvälinen toimisto vastaanottaa korjauksen. (16.6.1980)

c) Ellei hakija noudata kehotusta asetetussa määrä-ajassa, katsotaan, ettei jälkivalintaa ole suoritettu.

60.3. Valintayritys

Jos hakija on yrittänyt valita valtion, joka ei ole nimetty valtio tai, jota II luku ei sido, ei valintaa pidetä suoritettuna, ja kansainvälisen toimiston on ilmoitettava tästä hakijalle.

61 sääntö
Pyynnöstä ja valinnasta ilmoittaminen

61.1 Kansainväliselle toimistolle, hakijalle ja kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle tehtävät ilmoitukset

a) Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen on pyynnön kumpaankin kappaleeseen merkittävä vastaanottamispäivä tai, jos 60 säännön 1 kappaleen b kohtaa on sovellettava, sanotun säännön tarkoittama päivä. Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen on viipymättä lähetettävä alkuperäiskappale kansainväliselle toimisetolle ja säilytettävä toinen kappale arkistossaan.

b) Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava hakijalle pyynnön vastaanottamispäivästä. Jos 57 säännön 4 kappaleen c kohdan, 58 säännön 2 kappaleen c kohdan tai 60 säännön 1 kappaleen c kohdan mukaisesti on katsottava, ettei pyyntöä ole esitetty, on mainitun viranomaisen ilmoitettava siitä hakijalle. (14.4. 1978)

c) Kansainvälisen toimiston on viipymättä ilmoitettava asianomaiselle kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle ja hakijalle jokaisen jälkivalinnan vastaanottamisesta ja vastaanottamispäivästä. Tämä on se päivä, jona kansainvälinen toimisto tosasiallisesti on vastaanottanut valinnan tai, jos 60 säännön 2 kappaleen b kohtaa on sovellettava, sanotun kohdan tarkoittama päivä. Jos 57 säännön 5 kappaleen c kohdan tai 60 säännön 2 kappaleen c kohdan mukaisesti on katsottava, ettei jälkivalintaa ole tehty, kansainvälisen toimiston on ilmoitettava siitä hakijalle.

61.2 Ilmoitykset valituille virenomaisille

a) Kansainvälisen toimiston on huolehdittava 31 artiklan 7 kappaleen taikoittamasta ilmoituksesta.

b) Ilmoituksessa on mainittava kansainvälinen hakemusnumero, kansainvälinen tekemispäivä, hakijan nimi, vastaanottava viranomainen, sen hakemuksen tekemispäivä, josta etuoikeutta pyydetään (jos etuoikeutta pyydetään), päivä, jona kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen on vastaanotanut tällaista tutkimusta koskevan pyynnön ja, jos jälkivalinta on tehty, päivä, jona kansainvälinen toimisto on vastaanottanut jälkivalinnan.

c) Ilmoitus on lähetettävä valitulle viranomaiselle heti, kun 18 kuukautta on kulunut etuoikeuspäivästä tai, jos kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva selonteko lähetetään aikaisemmin, samanaikaisesti selonteon kanssa. Valinnoista, jotka tehdään sen jälkeen, kun sanottu ilmoitus on lähetetty, on ilmoitettava välittömästi niiden tapahduttua.

61.3 Ilmoitus hakijalle

Kansainvälisen toimiston on kirjallisesti ilmoitettava hakijalle, että se on antanut 61 säännön 2 kappaleen tarkoittaman ilmoituksen. Samalla kansainvälisen toimiston on kunkin valitun valtion osalta ilmoitettava hakijalle 39 artiklan 1 kappaleen b kohdan mukaisesta määräajasta.

62 sääntö
Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle annettava kopio

62.1 Kansainvälinen hakemus

a) Jos toimivaltainen kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen on saman kansallisen viranomaisen tai hallitustenvälisen järjestön osa kuin toimivaltainen kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen, on samaa asiakirjavihkoa käytettävä kansainvälsessä uutuustutkimuksessa ja kansainvälisessä. patentoitavuuden esitutkimuksessa.

b) Ellei toimivaltainen kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen ole saman kansallisen viranomaisen tai hallitustenvälisen järjestön osa kuin toimivaltainen kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen, kansainvälisen toimiston on viipymättä saatuaan kansainvälisen uutuustutkimusselonteon tai, jos kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva pyyntö on vastaanotettu myöhemmin kuin kansainvälinen uutuustutkimusselonteko, viipymättä saatuaan sellaisen pyynnön lähetettävä kansainvälisen hakemuksen ja uutuustutkimusselonteon kopio sanotulle patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle. Jos 17 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukainen tiedotus annetaan kansainvälisen uutuustutkimusselonteon asemesta, edellisessä lauseessa olevaa viittausta kansainväliseen uutuustutkimusselontekoon on pidettävä viittauksena tällaiseen tiedotukseen.

62.2 Muutokset

a) Kansainvälisen toimiston on viipymättä lähetettävä kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle jokainen 19 artiklan mukaan tehty muutos. Jos muutosta tehtäessä kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva pyyntö on jo tehty, hakijan on antaessaan muutoksen kansainväliselle toimistolle toimitettava myös muutoksen jäljennös kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle.

b) Jos 19 artiklan mukaisesti tehtävää muutosta koskeva määräaika on päättynyt (ks. 46 säännön 1 kappale), eikä hakija ole tehnyt sanotun artiklan mukaista muutosta tai, jos hän on ilmoittanut, ettei hän halua tehdä sanotun artiklan mukaista muutosta, kansainvälisen toimiston on ilmoitettava siitä kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle.

63 sääntö
Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle asetettavat vähimmäisvaatimukset

63.1 Vähimmäisvaatimuksen määritelmä

Artiklan 32 kappaleessa 3 mainitut vähimmäisvaatimtikset ovat seuraavat:

i) kansallisella viranomaisella tai hallitustenvälisellä järjestöllä tulee olla vähintään 100 kokopäivätoimista patentoitavuustutkimuksen suorittamiseen teknisesti riittävän pätevää virkailijaa;

ii) sanotun viranomaisen tai järjestön käytettävissä tulee olla ainakin 34 säännön edellyttämä vähimmäisaineisto sopivasti järjestettynä patentoitavuustutkimuksen suorittamista varten;

iii) sanotulla viranomaisella tai järjestöllä tulee olla henkilökunta, joka pystyy suorittamaan patentoitavuustutkimuksia asianomaisilla tekniikan aloilla ja jolla on riittävä kielitaito ymmärtääkseen ainakin niitä kieliä, joilla 34 säännön edellyttämä vähimmäisaineisto on laadittu tai joille se on käännetty.

64 sääntö
Käsitteen tekniikan taso merkitys kansainvälisessä patentoitavuuden esitutkimuksessa

64.1 Tekniikan taso

a) Sovellettaessa 33 artiklan 2 ja 3 kappaletta katsotaan tekniikan tason käsittävän kaiken, mikä on kirjallisen esityksen muodossa tehty julkiseksi missä tahansa maailmassa (mukaan lukien piirustukset ja muut kuvalliset esitykset) edellyttäen, että sellainen julkiseksi tekeminen on tapahtunut ennen b kohdassa mainittua ajankohtaa.

b) kohdassa a tarkoitettu ajankohta on:

i) ottaen huomioon ii alakohdan määräykset kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen kohteena olevan kansainvälisen hakemuksen kansainvälinen tekemispäivä;

ii) jos kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen kohteena olevassa kansainvälisessä hakemuksessa on hyväksyttävä etuoikeuspyyntö aikaisemmasta hakemuksesta, tällaisen aikaisemman hakemuksen tekemispäivä.

64.2 Ei-kirjallinen muoto

Tapauksissa, joissa julkiseksi tekeminen on tapahtunut suullisen esityksen, käytön, näytteille panon taikka muun ei-kirjallisen tavan (ei-kirjallinen muoto) avulla ennen 64 säännön 1 kappaleen b kohdan mukaisesti määriteltyä asiaanvaikuttavaa päivää ja joissa tapauksissa sanotunlaisen ei-kirjallisen julkiseksi tekemisen päivämäärä on ilmoitettu sanotun päivän jälkeen kirjallisessa julkaisussa, ei tällaista ei-kirjallisessa muodossa tapahtunutta julkiseksi tekemistä ole 33 artiklan 2 ja 3 kappaleen tarkoituksia varten pidettävä tekniikan tasoon kuuluvana. Tällaisesta ei-kirjallisesta muodosta on kuitenkin mainittava kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevassa selonteossa siten, kuin 70 säännön 9 kappaleessa sanotaan.

64.3 Eräät julkaistut asiakirjat

Jos hakemus tai patentti, joka 33 artiklan 2 ja 3 kappaleen tarkoituksia varten olisi kuulunut tekniikan tasoon, mikäli hakemus tai patentti olisi julkaistu ennen 64 säännön 1 kappaleessa mainittua asiaanvaikuttavaa päivää, on julkaistu sellaisenaan sanotun päivän jälkeen, mutta asianomainen hakemus on tehty ennen sanottua päivää tai siinä on pyydetty etuoikeutta ennen sanottua päivää tehdystä hakemuksesta, ei 33 artiklan 2 ja 3 kappaleen tarkoituksia varten tällaista julkaistua hakemusta tai patenttia ole katsottava tekniikan tasoon kuuluvaksi. Tällaisesta hakemuksesta tai patentista on kuitenkin mainittava kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevassa selonteossa siten, kuin 70 säännön 10 kappaleessa määrätään.

65 sääntö
Keksinnöllisyys eli "olennainen ero"

65.1 Suhde tekniikan tasoon

Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta suoritettaessa on 33 artiklan 3 kappaleen tarkoituksia varten otettava huomioon tietyn patenttivaatimuksen suhde tekniikan tasoon kokonaisuudessaan. Tällöin ei ole otettava huomioon ainoastaan patenttivaatimuksen suhdetta tiettyihin asiakirjoihin tai niiden osiin sellaisenaan, vaan myös sen suhde tällaisten asiakirjojen tai niiden osien yhdistelmiin, milloin tällaiset yhdistelmät ovat alan ammattimiehelle ilmeisiä.

65.2 Ratkaiseva ajankohta

Artiklan 33 kappaleen 3 tarkoituksia varten ratkaiseva ajankohta keksinnöllisyyttä ("olennainen ero") arvioitaessa on 64 säännön 1 kappaleen mukaisesti määrätty päivä.

66 sääntö
Menettely kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavassa viranomaisessa

66.1 Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen perusta

Ennen kuin kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimus on aloitettu, hakija saa tehdä 34 artiklan 2 kappaleen b kohdan mukaisia muutoksia. Kansainväiinen patentoitavuuden esitutkimus on alun alkaen kohdistettava kansainvälisen hakemiksen patenttivaatimuksiin, selitykseen ja piirustuksiin sellaisina, kuin ne olivat kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta aloitettaessa.

66.2 Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen ensimmäinen kirjallinen lausunto

a) Jos kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen

i) katsoo, että kansainvälinen hakemus on puutteellinen siten, kuin 34 artiklan 4 kappaleessa sanotaan;

ii) katsoo, että kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva selonteko jonkin patenttivaatimuksen suhteen tulisi olemaan kielteinen sen vuoksi, että vaatimuksen käsittämä keksintö ei näytä täyttävän uutuuden, keksinnöllisyyden ("olennainen ero") tai teollisen hyväksikäytön vaatimusta;

iii) havaitsee, ettei kansainvälinen hakemus muotonsa tai sisältönsä osalta vastaa sopimuksen tai näiden sovellutussääntöjen määräyksiä;

iv) katsoo, että muutos ylittää sen, mikä ilmeni kansainvälisestä hakemuksesta, kun hakemus tehtiin; tai

v) tahtoo kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevaan selontekoon liittää huomautuksen patenttivaatimusten, selityksen tai piirustusten selkeydestä tai kysymyksestä, tukeutuvatko patenttivaatimukset täysin selitykseen,

on sanotun viranomaisen kirjallisesti ilmoitettava siitä hakijalle.

b) Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen on ilmoituksessaan tarkoin perusteltava kantansa.

c) Ilmoituksessa hakijaa on kehotettava antamaan kirjallinen vastaus tarvittaessa yhdessä muutosten tai oikaisujen kanssa.

d) Ilmoituksessa on mainittava määräaika vastauksen antamista varten. Määräajan on oltava olosuhteet huomioon ottaen kohtuullinen. Sen tulee yleensä olla kaksi kuukautta ilmoituksen päivämäärästä. Se ei missään tapauksessa saa olla lyhyempi kuin yksi kuukausi sanotusta päivästä. Määräajan on oltava vähintään kaksi kuukautta sanotusta päivästä, milloin kansainvälinen uutuustutkimusselonteko lähetetään samalla kuin ilmoitus. Se ei missään tapauksessa saa olla pitempi kuin kolme kuukautta sanotusta päivästä.

66.3 Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle annettava virallinen vastaus

a) Hakija saa vastata 66 säännön 2 kappaleen c kohdassa tarkoitettuun kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen kehotukseen tekemällä muutoksia tai oikaisuja tahi, ellei hakija ole samaa mieltä viranomaisen kanssa, esittämällä näkökohtia taikka käyttämällä molempia mahdollisuuksia.

b) Vastaus on toimitettava suoraan kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle.

66.4 Lisämahdollisuus muutoksen tai oikaisun tekemiseen

a) Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen saa antaa yhden tai useampia kirjallisia lisälausuntoja, jolloin 66 säännön 2 ja 3 kappaleen määräyksiä on sovellettava.

b) Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen voi hakijan pyynnöstä antaa tälle yhden tai useamman lisämahdollisuuden muutosten tai oikaisujen tekemiseen.

66.5 Muutos

Muutoksena pidetään lukuunottamatta ilmeisten kirjoitusvirheiden korjauksia jokaista patenttivaatimusten, selityksen tai piirustusten muuttamista mukaan lukien patenttivaatimuksen peruuttaminen tai selityksen osan taikka joidenkin piirustusten poistaminen.

66.6 Vapaamuotoinen yhteys hakijaan

Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen saa milloin tahansa ottaa vapaamuotoisesti yhteyden hakijaan puhelimitse, kirjeitse tai sallimalla henkilökohtaisen käynnin. Sanottu viranomainen saa harkintansa mukaan päättää, haluaako se myöntää oikeuden useampaan kuin yhteen henkilökohtaiseen käyntiin sitä pyytäneelle hakijalle tai haluaako se vastata hakijan epäviralliseen kirjelmään.

66.7 Etuoikeusasiakirja

a) Jos kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen tarvitsee jäljennöksen hakemuksesta, josta kansainvälisessä hakemuksessa pyydetään etuoikeutta, kansainvälisen toimiston on pyynnöstä viipymättä toimitettava tällainen jäljennös. Jos pyyntö esitetään ennen, kuin kansainvälinen toimisto 17 säännön 1 kappaleen a kohdan mukaisesti on saanut etuoikeusasiakirjan, hakijan on annettava puheena oleva jäljennös kansainväliselle toimistolle sekä suoraan kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle.

b) Jos hakemus, josta etuoikeutta pyydetään, on laadittu muulla kuin kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen käyttämällä kielellä tai yhdellä sen käyttämistä kielistä, hakijan on kehotuksesta toimitettava käännös sanotulle kielelle tai yhdelle niistä.

c) Hakijan on toimitettava a kohdan mukainen jäljennös ja b kohdan mukainen käännös kahden kuukauden kuluessa pyynnöstä tai kehotuksesta. Ellei jäljennöstä tai käännöstä ole toimitettu ennen tämän määräajan päättymistä, kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva selonteko on laadittava niin, kuin etuoikeutta ei olisi pyydetty.

66.8 Oikaisujen ja muutosten muoto

a) Hakijaa on vaadittava antamaan korvaava lehti jokaisen kansainvälisen hakemuksen lehden tilalle, joka oikaisun tai muutoksen vuoksi eroaa alunperin annetusta lehdestä. Korvaavia lehtiä seuraavassa kirjelmässä on kiinnitettävä huomio korvattavien ja korvaavien lehtien eroavuuksiin. Sikäli kuin muutos johtaa kokonaisen lehden peruuttamiseen, muutoksesta on ilmoitettava kirjelmällä.

b) Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen on jokaiselle korvaavalle lehdelle merkittävä kansainvälinen hakemusnumero ja päivä, jona sanottu lehti on vastaanotettu, sekä leimattava jokainen lehti leimallaan. Viranomaisen on asiakirjavihkossaan säilytettävä korvatut lehdet, korvaavia lehtiä seurannut kirjelmä ja a kohdan viimeisessä lauseessa tarkoitettu kirjelmä arkistossaan.

67 sääntö
34 artiklan 4 kappaleen a kohdan i alakohdan tarkoittamat alat

67.1 Määritelmä

Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen ei ole velvollinen suorittamaan kansainvälisen hakemuksen kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta, jos ja siinä määrin kuin hakemus koskee:

i) tieteellisiä tai matemaattisia teorioita;

ii) kasvilajikkeita tai eläinrotitja tai olennaisesti biologisia menetelmiä kasvien tai eläinten jalostamiseksi, ellei kysymys ole mikrobiologisista menetelmistä eikä sellaisilla menetelmillä aikaansaaduista tuotteista;

iii) suunnitelmia, sääntöjä tai menetelmiä liiketoimintaa, puhtaasti älyllistä toimintaa tai pelejä varten;

iv) kirurgisia tai terapeuttisia käsittelymenetelmiä taikka diagnoosia tarkoittavia menetelmiä, jotka kohdistetaan ihmisiin tai eläimiin;

v) pelkästään tietojen esittämistä;

vi) tietokoneohjelmia, sikäli kuin asianomainen kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen ei ole varustautunut suorittamaan kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia tällaisten ohjelmien osalta.

68 sääntö
Keksinnön yhtenäisyyteen liittyvä puutteellisuus (kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimus)

68.1 Ei rajoittamis- eikä maksukehotusta

Jos kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen katsoo, että keksinnön yhtenäisyysvaatimusta ei ole täytetty, ja jos viranomainen päättää, että se ei kehota hakijaa rajoittamaan patenttivaatimuksia eikä maksamaan lisämaksua, viranomaisen on, ellei 34 artiklan 4 kappaleen b kohdasta muuta johdu, laadittava kansainvä1istä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva selonteko koko kansainvälisestä hakemuksesta. Viranomaisen on kuitenkin selonteossa huomautettava, ettei keksinnön yhtenäisyysvaatimusta sen käsityksen mukaan ole täytetty, sekä perusteltava käsityksensä.

68.2 Rajoittamis- tai maksukehotus

Jos kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen katsoo, että keksinnön yhtenäisyysvaatimusta ei ole täytetty, ja jos viranomainen päättää kehottaa hakijaa valintansa mukaan rajoittamaan patenttivaatimuksia tai suorittamaan lisämaksuja, sen on osoitettava patenttivaatimusten rajoittamiseksi ainakin yksi tapa, joka kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen käsityksen mukaan olisi sopusoinnussa esitetyn vaatimuksen kanssa. Viranomaisen on ilmoitettava lisämaksujen suuruus ja syyt, minkä vuoksi kansainvälisen hakemuksen ei katsota täyttävän keksinnön yhtenäisyysvaatimusta. Sen on samalla asian olosuhteet huomioon ottaen vahvistettava määräaika kehotuksen noudattamiselle. Määräaika ei saa olla lyhyempi kuin yksi kuukausi eikä pitempi kuin kaksi kuukautta kehotuksen ajankohdasta.

68.3 Lisämaksut

a) Artiklan 34 kappaleen 3 kohdan a mukaisesti kansainvälisestä patentoitavuuden esitutkimuksesta suoritettavan lisämaksun suuruudesta päättää toimivaltainen kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen.

b) Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen 34 artiklan 3 kappaleen a kohdan mukainen lisämaksu on suoritettava suoraan kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle.

c) Hakija saa suorittaa lisämaksun vastalausein ts. antamalla maksun suorittaessaan perustellun selityksen, jonka tarkoituksena on osoittaa, että kansainvälinen hakemus täyttää keksinnön yhtenäisyysvaatimuksen tai että vaadittu lisämaksu on liian suuri. Vastalause on saatettava kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen kolmijäsenisen lautakunnan, muun erityisen osaston tai muun toimivaltaisen ylemmän viranomaisen tutkittavaksi, jonka on siinä määrin kuin vastalausetta pidetään oikeutettuna, määrättävä lisämaksu kokonaan tai osaksi palautettavaksi hakijalle. Hakijan pyynnöstä on sekä vastalauseen että sitä koskevan päätöksen teksti ilmoitettava valituille viranomaisille kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan selonteon liitteenä.

d) Kohdassa c mainittuun kolmijäseniseen lautakuntaan, erityiseen osastoon tai toimivaltaiseen ylempään viranomaiseen ei saa kuulua ketään, joka on osallistunut ratkaisuun, jota vastalause koskee.

68.4 Menettely patenttivaatimusten rajoittamisen ollessa riittämätön

Jos hakija rajoittaa patenttivaatimuksia, mutta ei kuitenkaan riittävästi, jotta keksinnön yhtenäisyysvaatimus tulisi täytetyksi, kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen on meneteltävä 34 artiklan 3 kappaleen c kohdan mukaisesti.

68.5 Pääkeksintö

Jos 34 artiklan 3 kappaleen c kohdan tarkoituksia varten on epätietoista, mikä keksintö on pääkeksintö, on patenttivaatimuksissa ensiksi mainittua keksintöä pidettävä pääkeksintönä.

69 sääntö
Määräaika kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen suorittamista varten

69.1 Määräaika kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen suorittamista varten

a) Kaikissa kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavien viranomaisten kanssa tehtävissä sopimuksissa on sovittava samanpituisesta määräajasta kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan selonteon laatimista varten. Tämä määräaika ei saa olla pitempi kuin:

i) kuusi kuukautta kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen aloittamisesta; tai

ii) kabdeksan kuukautta kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen aloittamisesta, jos kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen on kehottanut hakijaa rajoittamaan patenttivaatimuksia tai suorittamaan lisämaksuja (34 artiklan 3 kappale).

b) Kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimus on aloitettava, kun kansainvälisiä esitutkimuksia suorittava viranomainen on vastaanottanut:

i) 62 säännön 2 kappaleen a kohdan perusteella 19 artiklan mukaisesti muutetut patenttivaatimukset; tai

ii) 62 säännön 2 kappaleen b kohdan perusteella ilmoituksen kansainväliseltä toimistolta, että 19 artiklan mukaista muutosta ei määräajan kuluessa ole tehty tai että hakija on ilmoittanut, ettei hän halua tehdä sellaista muutosta; tai

iii) sen jälkeen kun kansainvälinen uutuustutkimusselonteko on tullut kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen haltuun, hakijalta ilmoituksen, jonka mukaan tämä haluaa, että kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimus aloitetaan ja että se kohdistuu patenttivaatimuksiin sellaisina, kuin ne on ilmoituksessa yksilöity; tai

iv) ilmoituksen kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen tiedonannosta, että kansainvälistä uutuustutkimusselontekoa ei laadita (17 artiklan 2 kappaleen a kohta).

c) Jos toimivaltainen kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen on osa samaa kansallista viranomaista tai hallitustenvälistä järjestöä, joka on toimivaltainen kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen, saa kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen aloittaa samanaikaisesti kuin kansainvälisen uutuustutkimuksen, jos tutkimusta suorittava viranomainen sitä haluaa. Tässä tapauksessa on sen estämättä, mitä a kohdassa sanotaan, kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva selonteko laadittava kuuden kuukauden kuluessa 19 artiklan mukaisen patenttivaatimusten muuttamista koskevan määräajan päättymisestä.

70 sääntö
Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva selonteko

70.1 Määritelmä

Tässä säännössä "selonteko" tarkoittaa kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevaa selontekoa.

70.2 Selonteon perusta

a) Jos pantenttivaatimuksia on muutettu, selonteko on laadittava muutettujen vaatimusten perusteella.

b) Jos selonteko on laadittu 66 säännön 7 kappaleen c kohdan mukaisesti siten, kuin etuoikeutta ei olisi pyydetty, on siitä mainittava selonteossa.

c) Jos kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen katsoo, että muutos ylittää sen, mikä ilmeni kansainvälisestä hakemuksesta, kun se tehtiin, on selonteko laadittava niin, kuin tätä muutosta ei olisi tehty, ja tästä on mainittava selonteossa. Siinä on myös mainittava syyt, miksi muutoksen katsotaan ylittävän sanotusta hakemuksesta ilmenneen.

70.3 Yksilöiminen

Selonteossa on yksilöitävä selonteon laatinut kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen ilmoittamalla viranomaisen nimi, ja kansainvälinen hakemus ilmoittamalla sen kansainvälinen hakemusnumero, hakijan nimi, vastaanottavan viranomaisen nimi ja kansainvälinen tekemispäivä.

70.4. Päivämäärät

Selonteossa on mainittava:

i) päivä, jona kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva pyyntö tehtiin; ja

ii) selonteon päivämäärä; tämä on se päivä, jona selonteko valmistui.

70.5 Luokitus

a) Selonteossa on ilmoitettava 43 säännön 3 kappaleen mukainen luokka, jos kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen hyväksyy tämän luokituksen.

b) Muussa tapauksessa kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen on ilmoitettava selonteossa oikeaksi katsomansa luokitus ainakin kansainvälisen patenttiluokitusjärjestelmän mukaisesti.

70.6 35 artiklan 2 kappaleen mukainen lausunto

a) Artiklan 35 kappaleessa 2 tarkoitetun lausunnon tulee sisältää sanat "YES" tai "NO" tai vastaava sana selonteon kielellä tai sellainen soveltuva merkki, josta annetaan määräykset hallinnollisissa määräyksissä. Lausuntoon on liitettävä 35 artiklan 2 kappaleen viimeisessä lauseessa tarkoitettuja viittauksia, selvityksiä ja huomautuksia, jos sellaisia on.

b) Ellei jotakin 35 artiklan 2 kappaleessa mainituista kolmesta vaatimuksesta (ts. uutuus, keksinnöllisyys ("olennainen ero"), teollinen hyväksikäyttö) ole täytetty, lausunnon tulee olla kielteinen. Jos tällaisessa tapauksessa jokin näistä edellytyksistä erikseen on täytetty, selonteossa on ilmoitettava, mikä tai mitkä näistä siten on täytetty.

70.7 35 artiklan 2 kappaleen mukaiset viittaukset

a) Selonteossa tulee viitata asiakirjoihin, joilla katsotaan olevan 35 artiklan 2 kappaleen mukaisesti annettua lausuntoa tukevaa merkitystä.

b) Säännön 43 kappaleen 5 kohdan b ja e määräyksiä on sovellettava myös selontekoon.

70.8 35 artiklan 2 kappaleen mukaiset selvitykset

Hallinnollisissa määräyksissä annetaan määräykset niistä tapauksista, joissa 35 artiklan 2 kappaleen mukaiset selvitykset on tai niitä ei ole annettava, sekä sellaisten selvitysten muodosta. Määräysten tulee perustua seuraaville periaatteille:

i) selvitys on annettava, milloin lausunto jonkun patenttivaatimuksen osalta on kielteinen;

ii) selvitys on annettava, milloin lausunto on myönteinen, ellei syy, miksi tiettyyn asiakirjaan on viitattu, ole helposti käsitettävissä kyseiseen asiakirjaan tutustuttaessa;

iii) selvitys on yleensä annettava 70 säännön 6 kappaleen b kohdan viimeisen virkkeen tarkoittamassa tapauksessa.

70.9 Ei-kirjallinen muoto

Milloin selonteossa on 64 säännön 2 kappaleen mukaisesti viitattu ei-kirjallisessa muodossa tapahtuneeseen julkiseksi tekemiseen, on se mainittava selonteossa ilmoittamalla julkistamistapa, päivä, jona se kirjallinen julkistaminen tapahtui, jossa viitataan ei-kirjallisessa muodossa suoritettuun julkiseksi tekemiseen, sekä päivä, jona ei-kirjallisessa muodossa tapahtunut julkiseksi tekeminen suoritettiin.

70.10 Eräät julkaistut asiakirjat

Julkaistu hakemus tai patentti, johon selonteossa on 64 säännön 3 kappaleen mukaan viitattu, on mainittava sellaisenaan ja tällöin on mainittava hakemuksen tai patentin julkaisemispäivä, hakemuksen tekemispäivä sekä päivä, josta mahdollista etuoikeutta on pyydetty. Tällaisen asiakirjan etuoikeuspäivästä saadaan selonteossa ilmoittaa, ettei kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen mielestä etuoikeuspäivää koskevaa pyyntöä ole hyväksyttävästi tehty.

70.11 Muutoksista tai puutteellisuuksien korjaamisesta annettava ilmoitus

Jos hakemukseen on tehty muutoksia tai korjauksia kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle, siitä on ilmoitettava selonteossa.

70.12 Ilmoitus eräistä puutteellisuuksista

Jos kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen katsoo, että selostusta laadittaessa kansainvälinen hakemus:

i) on 66 säännön 2 kappaleen a kohdan iii alakohdassa tarkoitetulla tavalla puutteellinen, viranomaisen on ilmoitettava siitä ja käsityksensä perusteista selonteossa;

ii) antaa aihetta 66 säännön 2 kappaleen a kohdan v alakohdassa tarkoitetun huomautuksen tekemiseen, viranomainen saa ilmoittaa siitä selonteossa, jossa sen on ilmoitettava myös käsityksensä perusteet.

70.13 Keksinnön yhtenäisyyttä koskevat huomautukset

Jos hakija on suorittanut kansainvälisestä patentoitavuuden esitutkimuksesta lisämaksun tai kansainvälistä hakemusta tai kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta on rajoitettu 34 artiklan 3 kappaleen mukaisesti, selonteossa on ilmoitettava siitä. Jos kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimus on suoritettu rajoitettujen patenttivaatimusten perusteella (34 artiklan 3 kappaleen a kohta) tai pelkästään pääkeksinnön perusteella (34 artiklan 3 kappaleen c kohta), selonteossa on mainittava, mitkä osat kansainvälisestä hakemuksesta kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimus on käsittänyt ja mitä osia ei.

70.14 Allekirjoittaminen

Selonteon on oltava kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen valtuuttaman virkailijan allekirjoittama.

70.15 Muoto

Selonteon ulkomuodosta annetaan määräykset hallinnollisissa määräyksissä.

70.16 Muutosten ja korjausten oheistaminen

Jos patenttivaatimuksia, selitystä tai piirustuksia on muutettu tai jos kansainvälisen hakemuksen osaa on korjattu kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavassa viranomaisessa, on 66 säännön 8 kappaleen b kohdan mukaisesti merkitty korvaava lehti liitettävä selontekoon. Korvaavia lehtiä, jotka myöhemmin on korvattu toisilla korvaavilla lehdillä, ei ole oheistettava. Jos muutos ilmoitetaan kirjelmällä, on myös sen jäljennös liitettävä selontekoon.

70.17 Selonteon ja sen liitteiden kieli

a) Selonteko on laadittava sillä kielellä, jolla kansainvälinen hakemus, johon se liittyy, julkaistaan.

b) Liitteiden on oltava sekä sillä kielellä, jolla kansainvälinen hakemus, johon liitteet liittyvät, oli tehty, että sillä kielellä, jolla kansainvälinen hakemus, johon liitteet liittyvät, on julkaistu, jos tämä on eri kieli.

71 sääntö
Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan selonteon lähettäminen

71.1 Vastaanottajat

Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen on samana päivänä lähetettävä kansainväliselle toimistolle ja hakijalle jäljennös kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevasta selonteosta ja sen mahdollisista liitteistä.

71.2 Viiteasiakirjojen jäljennökset

a) Artiklan 36 kappaleessa 4 tarkoitetun pyynnön saa esittää milloin tahansa seitsemän vuoden kuluessa sen kansainvälisen hakemuksen kansainvälisestä tekemispäivästä, johon selonteko liittyy.

b) Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen voi vaatia, että pyynnön esittänyt hakija tai valittu viranomainen suorittaa jäljennösten valmistamisesta ja lähettämisestä aiheutuneet kustannukset. Jäljennöksistä perittävien maksujen taso on määriteltävä kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavien viranomaisten ja kansainvälisen toimiston välisissä 32 artiklan 2 kappaleessa mainituissa sopimuksissa.

c) Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen, joka ei halua lähettää jäljennöksiä suoraan valitulle viranomaiselle, on lähetettävä jäljennös kansainväliselle toimistolle, jonka on sitten meneteltävä a ja b kohdan mukaisesti.

d) Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen voi antaa a-c kohdassa mainitut tehtävät sille vastuussa olevan toisen elimen suoritettavaksi.

72 sääntö
Kansainvälistä patento1tavuuden esitutkimusta koskevan selonteon käännös

72.1 Kielet

a) Valittu valtio voi vaatia, että kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva selonteko, joka on laadittu muulla kielellä kuin sanotun valtion kansallisen viranomaisen virallisella kielellä tai yhdellä sen virallisista kielistä, on käännettävä englannin, espanjan, japanin, ranskan, saksan tai venäjän kielelle.

b) Tällaisesta vaatimuksesta on ilmoitettava kansainväliselle toimistolle, jonka on julkaistava se viipymättä virallisessa lehdessä.

72.2 Käännösten jäljennökset hakijalle

Kansainvälisen toimiston on lähetettävä hakijalle jäljennös jokaisesta kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan selonteon käännöksestä samanaikaisesti, kuin se toimittaa sellaisen käännöksen asianomaiselle valitulle viranomaiselle tai viranomaisille.

72.3 Huomautukset käännöksen johdosta

Hakija saa kirjallisesti huomauttaa käännösvirheistä, joita hänen käsityksensä mukaan on kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan selonteon käännöksessä. Hänen on lähetettävä jäljennös tällaisesta huomautuksesta asianomaisille valituille viranomaisille ja kanainväliselle toimistolle.

73 sääntö
Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan selonteon toimittaminen

73.1 Jäljennösten valmistaminen

Kansainvälisen toimiston on valmistettava jäljennökset 36 artiklan 3 kappaleen a kohdan mukaan toimitettavista asiakirjoista.

73.2 Määräaika toimittamista varten

Artiklan 36 kappaleen 3 kohdan a mukainen toimittaminen on suoritettava nIin pian kuin mahdollista.

74 sääntö
Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan selonteon liitteiden kääntäminen ja lähettäminen

74.1 Määräaika

Säännön 70 kappaleessa 16 tarkoitettu korvaava lehti tai mainitun kappaleen viimeisessä virkkeessä tarkoitettu muutos, joka lehti tai muutos on annettu aikaisemmin kuin 39 artiklan mukaan vaadittava kansainvälisen hakemuksen käännös, on käännettävä ja lähetettävä yhdessä 39 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen kanssa. Jos käännöksen antamiseen on sovellettava 64 artiklan 2 kappaleen a kohdan alakohdan määräyksiä ja jos edellämainitunlainen korvaava lehti tai muutos on annettu aikaisemmin kuin 22 artiklan mukaan vaadittava kansainvälisen hakemuksen käännös, on korvaava lehti tai muutos käännettävä ja lähetettävä yhdessä 22 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen kanssa. Jos sellainen korvaava lehti tai muutos annetaan enintään yhtä kuukautta aikaisemmin kuin sanotut asiakirjat tai sen jälkeen, kun ne on annettu, on korvaava lehti ja muutos käännettävä ja lähetettävä yhden kuukauden kuluessa siitä, kun lehti tai muutos annettiin.

74 bis sääntö
32 säännön mukaisesta peruuttamisesta ilmoittaminen

74 bis 1 Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen ilmoitus

Jos kansainvälistä hakemusta tai 32 säännön 1 kappaleen mukaista kaikkien nimettyjen valtioiden nimeämistä peruutettaessa on jo esitetty pyyntö kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen suorittamisesta eikä kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevaa selontekoa ole vielä julkaistu, on kansainvälisen toimiston viipymättä ilmoitettava peruuttamisesta sekä peruutusilmoituksen vastaanottamispäivästä kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle. (14. 4.1978)

75 sääntö
Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan pyynnön tai valintojen peruuttaminen

75.1 peruuttaminen

a) Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan pyynnön tai kaikkien valintojen peruuttaminen voi tapahtua 25 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä paitsi, milloin on kysymys valitusta valtiosta, jossa kansallinen käsittely tai patentoitavuuden tutkiminen jo on aloitettu. Kunkin valitun valtion valinnan peruuttamisen saa suorittaa ennen sitä päivää, jolloin patentoitavuuden tutkiminen ja käsittely voidaan aloittaa siinä valtiossa.

b) Peruuttaminen on tehtävä hakijan allekirjoittamalla kansainväliselle toimistolle lähetetyllä kirjelmällä. Säännön 4 kappaleen 8 kohdan b tarkoittamassa tapauksessa kirjelmän on oltava kaikkien hakijoiden allekirjoittama.

75.2 Ilmoitukset valituille viranomaisille

a) Kansainvälisen toimiston on välittömästi ilmoitettava kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan pyynnön tai kaikkien valtioiden valintojen peruuttamisesta niiden valtioiden kansallisille viranomaisille, jotka ennen peruuttamista olivat valittuja valtioita ja olivat saaneet valintaa koskevan ilmoituksen.

b) Kansainvälisen toimiston on välittömästi ilmoitettava valinnan peruuttamisesta ja sen vastaanottamispäivästä asianomaiselle valitulle viranomaiselle paitsi, milloin sanotulle viranomaiselle ei vielä ole ilmoitettu valinnasta.

75.3 Ilmoitus kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomeiselle

Kansainvälisen toimiston on välittömästi ilmoitettava kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan pyynnön tai kaikkien valtioiden valintojen peruuttamisesta asianomaiselle kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle, mikäli sanotulle viranomaiselle peruutuksen tapahtuessa oli ilmoitettu kyseisen pyynnön tekemisestä.

75.4 37 artiklan 4 kappaleen b kohdan mukainen oikeus

a) Sopimusvaltion, joka haluaa käyttää hyväkseen 37 artiklan 4 kappaleen b kohdan tarkoittamaa oikeutta, on kirjallisesti ilmoitettava siitä kansainväliselle toimistolle.

b) Kansainvälisen toimiston on välittömästi julkaistava a kohdassa tarkoitettu ilmoitus virallisessa lehdessä. Ilmoitus on voimassa sellaisiin kansainvälisiin hakemuksiin nähden, jotka tehdään myöhemmin kuin yhden kuukauden kuluttua virallisen lehden asianomaisen numeron julkaisemispäivästä.

76 sääntö
39 artiklan 1 kappaleen mukaiset käännösten kielet ja maksut; etuoikeusasiakirjan käännös

76.1 Ilmoitus

a) Sopimusvaltion, joka 39 artiklan 1 kappaleen perusteella vaatii käännöstä tai kansallisen maksun suorittamista tai molempia, on ilmoitettava kansainväliselle toimistolle:

i) kielet, joilta ja kieli, jolle käännöstä vaaditaan;

ii) kansallisen maksun suuruus.

b) Kansainvälisen toimiston on julkaistava a kohdan mukaisesti saamansa ilmoitus virallisessa lebdessään.

c) Jos a kohdassa tarkoitetut vaatimukset muuttuvat myöhemmin, sopimusvaltion on ilmoitettava muutokset kansainväliselle toimistolle, jonka on viipymättä julkaistava muutos virallisessa lehdessään. Jos muutoksen mukaan käännöstä vaaditaan kielelle, jolle ei ennen muutosta ole vaadittu käännöstä, on muutos voimassa vain niiden kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevien pyyntöjen suhteen, jotka on tehty kahden kuukauden kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Muissa tapauksissa sopimusvaltio määrää muutoksen voimaantulopäivän.

76.2 Kielet

Kielen, jolle käännöstä saa vaatia, on oltava valitun viranomaisen virallinen kieli. Jos virallisia kieliä on useita, ei käännöstä saa vaatia, jos kansainvälinen hakemus on laadittu jollakin näistä kielistä. Jos virallisia kieliä on useita ja jos käännös on annettava, hakija saa valita minkä tahansa näistä kielistä. Jos viral1isia kieliä on useita, mutta kansallisen lainsäädännön mukaan ulkomaalaisten on käytettävä tiettyä näistä kielistä, voidaan edelläsanotun estämättä vaatia käännöstä tälle kielelle.

76.3 19 artiklan mukaiset selvitykset

(1.1.1981 voimaantuleva 76 säännön 3 kappale:

76.3 19 artiklan mukaiset selvitykset; 13 bis säännön 4 kappaleen mukaiset viittaukset

Artiklan 39 ja tämän säännön tarkoituksia varten pidetään 19 artiklan 1 kappaleen mukaisesti annettua selvitystä ja 13 bis säännön 4 kappaleen mukaisesti annettua viittausta kansainvälisen hakemuksen osana. (16.6. 1980))

Artiklan 39 ja tämän säännön tarkoituksia varten pidetään 19 artiklan 1 kappaleen mukaisesti annettua selvitystä kansainvälisen hakemuksen osana.

76.4 Määräaika etuoikeusasiakirjan kääntämistä varten

Hakijaa ei saa velvoittaa antamaan millekään valitulle viranomaiselle etuoikeusasiakirjan oikeaksi todistettua käännöstä ennen 39 artiklan mukaan sovellettavan määräajan päättymistä.

77 sääntö
39 artiklan 1 kappaleen b kohdan mukainen oikeus

77.1 Oikeuden hyväksikäyttö

a) Sopimusvaltion, joka sallii määräajan Päättyä myöhemmin kuin 39 artiklan 1 kappaleen a kohdassa määrätään, on ilmoittettava kansainväliselle toimistolle näin säädetystä määräajasta.

b) Kansainvälisen toimiston on viipymättä julkaistava a kohdan mukaisesti saamansa ilmoitus virallisessa lehdessään.

c) Aikaisemmin säädetyn määräajan lyhentämistä koskeva ilmoitus on voimassa sellaisten kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevien pyyntöjen osalta, jotka tehdään kolmen kuukauden kuluttua kansainvälisen toimiston suorittamasta ilmoituksen julkaisemisesta.

d) Aikaisemmin säädetyn määräajan pidentämistä koskeva ilmoitus tulee voimaan kansainvälisen toimiston virallisessa lehdessä suorittamasta julkaisemisesta alkaen sellaisiin kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeviin pyyntöihin nähden, jotka silloin ovat vireillä tai jotka tehdään sanotun julkaisemisajankohdan jälkeen taikka, jos ilmoituksen tehnyt sopimusvaltio on säätänyt myöhemmän ajankohdan, tästä ajankohdasta alkaen.

78 sääntö
Patentti vaatimusten, selityksen ja piirustusten muuttaminen valitussa viranomaisessa

78.1 Määräaika, jos valinta on tehty 19 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä

a) Jos sopimusvaltion valinta tehdään 19 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä, hakijan on niin tahtoessaan käytettävä 41 artiklan mukaista oikeutta sen jälkeen, kun kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva selonteko on 36 artiklan 1 kappaleen mukaisesti lähetetty ja ennen 39 artiklan tarkoittaman määräajan päättymistä. Ellei sanottua selontekoa kuitenkaan ole lähetetty 39 artiklassa säädetyn määräajan päättyessä, hakijan on käytettävä puheena olevaa oikeutta viimeistään määräajan kuluessa. Kummassakin tapauksessa hakija saa käyttää tätä oikutta muunakin ajankohtana, jos asianomaisen valtion kansallinen laki sen sallii.

b) Jokainen valittu valtio, jonka kansallisen lain mukaan patentoitavuuden tutkimus aloitetaan ainoastaan erityisestä anomuksesta, saa kansallisessa laissaan säätää, että, jos sopimusvaltion valinta on tehty 19 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä, määräaika, jonka kuluessa tai ajankohta, jona hakija saa käyttää 41 artiklan mukaista oikeutta, on sama kuin se määräaika tai ajankohta, joka sanotun kansallisen lain mukaan on voimassa muutoksen tekemistä varten tutkittaessa erityisestä anomuksesta kansallista hakemusta, jolloin kuitenkaan määräaika ei saa päättyä eikä ajankohta sattua ennen 39 artiklan mukaisen määräajan päättymistä.

78.2 Määräaika, jos valinta on tehty 19 kuukauden kuluttua etuoikeuspäivästä

Jos sopimusvaltion valinta tehdään 19 kuukauden kuluttua etuoikeuspäivästä ja jos hakija tahtoo muuttaa hakemusta 41 artiklan nojalla, on sellaisen muutoksen osalta voimassa 28 artiklan tarkoittama määräaika.

78.3 Hyödyllisyysmallit

Säännön 6 kappaletta 5 ja 13 säännön 5 kappaletta on sovellettava mutatis mutandis kysymyksen ollessa valituista viranomaisista. Jos valinta on tehty 19 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä, viittaus 22 artiklan mukaan sovellettavaan määräaikaan korvataan viittauksella 39 artiklan mukaan sovellettavaan määräaikaan.

OSA D

Sopimuksen III lukuun liittyvät säännöt

79 sääntö
Ajanlasku

79.1 Päivämäärän ilmaiseminen

Sovellettaessa sopimusta ja näitä sovellutussääntöjä hakijoiden, kansallisten viranomaisten, vastaanottavien viranomaisten, kansainvälisten uutuustutkimusviranomaisten, kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavien viranomaisten ja kansainvälisen toimiston on ilmaistava päivämäärät kristillisen ajanlaskun ja gregoriaanisen kalenterin mukaisesti. Jos muuta ajanlaskua tai kalenteria käytetään, on päivämäärät sen lisäksi ilmaistava kristillisen ajanlaskun ja gregoriaanisen kalenterin mukaisesti.

80 sääntö
Määräaikojen laskeminen

80.1 Vuosina ilmaistut määräajat

Yhtenä tai useampana vuotena ilmaistun määräajan laskeminen aloitetaan asianomaista tapahtumaa lähinnä seuraavasta päivästä, ja määräaika päättyy asianomaisen myöhemmän vuoden sen kuukauden sinä päivänä, joka kuukauden nimen ja päivän numeron osalta vastaa asianomaisen tapahtuman päivää. Ellei kyseisessä kuukaudessa ole samannumeroista päivää, määräaika päättyy kuukauden viimeisenä päivänä.

80.2 Kuukausina ilmaistu määräaika

Yhtenä tai useampana kuukautena ilmaistun määräajan laskeminen aloitetaan asianomaista tapahtumaa lähinnä seuraavasta päivästä, ja määräaika päättyy asianomaisen myöhemmän kuukauden sinä päivänä, joka numeroltaan vastaa asianomaisen tapahtuvan päivää. Ellei kyseissä kuukaudessa ole samannumeroista päivää, määräaika päättyy kuukauden viimeisenä päivänä.

80.3 Päivinä ilmaistu määräaika

Päivinä ilmaistun määräajan laskeminen aloitetaan asianomaista tapahtumaa lähinnä seuraavana päivänä, ja se päättyy laskemisen viimeisenä päivänä.

80.4 Paikalliset päivämäärät

a) Se päivämäärä, joka on otettava huomioon määräajan laskemisen alkamispäivänä, on asianomaisen tapahtuman paikallinen päivämäärä.

b) Päivämäärä, jona määräaika päättyy, on sen paikan päivämäärä, jossa vaadittu asiakirja on annettava tai vaadittu maksu suoritettava.

80.5 Määräaika päättyy päivänä, joka ei ole työpäivä

Jos määräaika, jonka kuluessa asiakirja tai maksu on toimitettava kansalliselle viranomaiselle tai hallitustenväliselle järjestölle, päättyy päivänä, jona viranomainen tai järjestö on virallisten asioiden hoitamista varten yleisöltä suljettu tai jona tavallista postia ei jaeta viranomaisen tai järjestön sijaintipaikkakunnalla, määräaika siirtyy päättyväksi lähinnä seuraavana päivänä, jona kumpikaan edellä sanotuista esteistä ei ole olemassa.

80.6 Asiakirjojen päiväys

a) Jos määräaika lasketaan päivästä, jona kansallisen patenttiviranomaisen tai hallitustenvälisen järjestön toimittama asiakirja tai kirjelmä on päivätty, asianosainen saa näyttää toteen, että asiakirja tai kirjelmä on postitettu tämän päivän jälkeen. Todellista postittamispäivää pidetään tällöin määräajan laskemista varten laskemisen alkamispäivänä. Jos hakija riippumatta siitä, minä päivänä tällainen asiakirja tai kirjelmä on postitettu, tarjoaa kansalliselle viranomaiselle tai hallitusten väliselle järjestölle näitä tyydyttävän näytön siitä, että asiakirja tai kirjelmä on vastaanotettu enemmän kuin seitsemän vuorokautta siihen merkittyä päivää myöhemmin, kansallisen viranomaisen tai hallitustenvälisen järjestön tulee katsoa, että määräaika, joka alkaa asiakirjassa tai kirjelmässä olevasta päivästä, lakkaa yhtä monta päivää myöhemmin kuin asiakirja tai kirjelmä on vastaanotettu siihen merkittyä päivämäärää seuraavan seitsemän päivän jälkeen. (16.6.1980)

b) Kukin vastaanottava viranomainen voi jättää soveltamatta a kohdan antamalla tätä koskevan kirjallisen ilmoituksen kansainväliselle toimistolle 1 päivään syyskuuta 1980 mennessä. Tällainen ilmoitus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Kansainvälinen toimisto julkaisee kaikki nämä ilmoitukset ja peruutukset virallisessa lehdessään. (16.6.1980) (Suomi on antanut tällaisen ilmoituksen.)

80.7 Virka-ajan päättyminen

a) Tiettynä päivänä päättyvä määräaika kuluu umpeen virka-ajan päättyessä siinä kansallisessa viranomaisessa tai hallitustenvälisessä järjestössä, jolle asiakirja on annettava tai maksu suoritettava.

b) Viranomainen tal järjestö saa poiketen a kohdan määräyksistä sallia määräajan päättyä vasta kello 24.00 asianomaisena päivänä.

c) Kansainvälinen toimisto on yleisölle avoinna kello 18:een.

81 sääntö
Sopimuksessa säädettyjen määräaikojen muuttaminett

81.1 Ehdotus

a) Sopimusvaltio ja pääjohtaja saavat ehdottaa muutosta 47 artiklan 2 kappaleen mukaisesti.

b) Sopimusvaltion ehdotukset on tehtävä pääjohtajalle.

81.2 Yleiskokouksen päätös

a) Kuu ehdotus tehdään yleiskokoukselle, pääjohtajan on lähetettävä ehdotuksen teksti kaikille sopimusvaltioille vähintään kaksi kuukautta ennen yleiskokouksen sitä istuntoa, jonka asialistalla ehdotus on.

b) Ehdotusta yleiskokouksessa käsiteltäessä voidaan siihen tehdä muutoksia tai esittää siitä johtuvia muutoksia.

c) Ehdotus katsotaan hyväksytyksi, ellei mikään äänestyksessä saapuvilla oleva sopimusvaltio äänestä sitä vastaan.

81.3 Kirjeitse suoritettava äänestys

a) Milloin valitaan kirjeitse suoritettava äänestysmenettely, pääjohtajan on kirjallisesti toimitettava ehdotus sopimusvaltioille ja kehotettava sopimusvaltioita antamaan äänensä kirjallisesti.

b) Kehotuksessa on mainittava määräaika, jonka kuluessa annetun kirjallisen äänen sisältävän vastauksen on oltava kansainvälisessä toimistossa. Määräaika ei saa olla lyhyempi kuin kolme kuukautta kehotuksen päivämäärästä.

c) Vastausten tulee olla joko myönteisiä tai kielteisiä. Muutosebdotuksia tai pelkkiä huomautuksia ei pidetä ääninä.

d) Ehdotus katsotaan hyväksytyksi, ellei mikään sopimusvaltio vastusta muutosta ja jos vähintään puolet sopimusvaltioista ilmoittaa, että ne hyväksyvät muutoksen, muutos on niille yhdentekevä tai ne pidättäytyvät äänestyksestä.

82 sääntö
Epäsäännöllinen postinkulku

82.1 Myöhästynyt tai kadonnut posti

a) Ottaen huomioon 22 säännön 3 kappaleen määräykset asianomainen saa näyttää toteen lähettäneensä asiakirjan tai kirjeen viisi päivää ennen määräajan päättymistä. Lukuunottamatta tilanteita, joissa maitse lähetetty posti säännönmukaisesti saapuu vastaanottajalle kahden päivän kuluessa lähettämispäivästä tai milloin lentopostin käyttö ei ole mahdollista, sanotunlainen toteennäyttö on sallittua ainoastaan, jos lähetys on toimitettu lentopostina. Toteennäyttö on kuitenkin sallittu vain siinä tapauksessa, että lähetys on postiviranomaisten kirjaama.

b) Jos kansallinen viranomainen tai hallitustenvälinen järjestö, joka on vastaanottaja, katsoo edellämainitunlaisen lähettämisen toteennäytetyksi, saapumisen myöhästymistä ei oteta huomioon. Jos asiakirja tai kirje on kadonnut postissa, saa tällaisen asiakirjan tai kirjeen tilalle antaa uuden, jos asianosainen edellä mainittua viranomaista tai järjestöä tyydyttävällä tavalla osoittaa, että tilalle annettu asiakirja tai kirje on yhdenmukainen kadonneen asiakirjan tai kirjeen kanssa.

c) Kohdan b tarkoittamissa tapauksissa on näyttö siitä, että lähetys on postitettu asetetussa määräajassa, esitettävä ja, jos asiakirja tai kirje on kadonnut, myös kadonneen tilalle annettava asiakirja tai kirje toimitettava yhden kuukauden kuluessa siitä, kun asianosainen havaitsi tai hänen olisi asiaankuuluvaa huolellisuutta noudattaen pitänyt havaita myöhästyminen tai katoaminen, kuitenkin viimeistään kuudcn kuukauden kuluessa kyseisessä tapauksessa sovellettavan määräajan päättymisestä.

82.2 Postinkulun keskeytyminen

a) Ottaen huomioon 22 säännön 3 kappaleen määräykset asianosainen saa näyttää toteen, että postinkulku paikkakunnalla, jossa asianosainen harjoittaa liikettä tai oleskelee taikka jossa hänellä on kotipaikka sodan, vallankumouksen, mellakan, lakon, luonnonmullistuksen tai muun senkaltaisen syyn vuoksi on keskeytynyt jonakin asetetun määräajan päättymistä edeltäneestä kymmenestä päivästä.

b) Jos kansallinen viranomainen tai hallitustenvälinen järjestö, joka on vastaanottaja, katsoo edellämainitunlaiset olosuhteet toteennäytetyiksi, saapumisen myöhästymistä ei huomioida edellyttäen, että asianosainen edellämainittua viranomaista tai järjestöä tyydyttävällä tavalla osoittaa, että hän postitti lähetyksen viiden päivän kuluessa postinkulun uudelleen alkamisesta. Säännön 82 kappaleen 1 kohdan c määräyksiä on sovellettava mutatis mutandis.

83 sääntö
Oikeus asioidan kansainvälisessä viranomaisessa

83.1 Oikeuden toteennäyttäminen

Kansainvälinen toimisto, toimivaltainen kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen ja toimivaltainen kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen saavat vaatia näytön esittämistä 49 artiklassa tarkoitetusta oikeudesta asioida kansainvälisessä viranomaisessa.

83.2 Tiedottaminen

a) Kansallisen viranomaisen tai hallitustenvälisen järjestön, jossa asianomainen henkilö väittää olevansa oikeutettu asioimaan, on pyynnöstä tiedotettava kansainväliselle toimistolle, toimivaltaiselle kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle tai toimivaltaiselle kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle, onko kyseinen henkilö oikeutettu asioimaan kansallisessa viranomaisessa tai hallitustenvälisessä järjestössä.

b) Edellä tarkoitettu tiedonanto on kansainvälistä toimistoa, kansainvälistä uutuustutkimusviranomaista tai kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavaa viranomaista sitova

OSA E

Sopimuksen V lukuun liittyvät säännöt

84 sääntö
Valtuuskuntien kustannukset

84.1 Hallitusten suoritettavat kustannukset

Valtuuskunnan osallistumisesta sopimuksella tai sen mukaisesti perustettuun elimeen aiheutuvat kustannukset on valtuuskunnan nimittäneen hallituksen suoritettava.

85 sääntö
Yleiskokouksen puuttuva päätös valta

85.1 Kirjeitse suoritettava äänestys

Artiklan 53 kappaleen 5 kohdassa b tarkoitetussa tapauksessa kansainvälisen toimiston on ilmoitettava sopimusvaltioille, jotka eivät olleet yleiskokouksessa edustettuina, yleiskokouksen (muista kuin yleiskokouksen menettelytapakysymyksiä koskevista) päätöksistä ja kehotettava näitä valtioita kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen antamisen ajankohdasta antamaan kirjallisesti äänensä tai ilmoittamaan äänestyksestä pidättäytymisestä. Jos tämän määräajan päätyttyä niiden sopimusvaltioiden lukumäärä, jotka täten ovat äänestäneet tai ilmoittaneet pidättäytymisestä, saavuttaa sen sopimusvaltioiden määrän, joka puuttui kokouksessa vaadittavasta päätösvaltaisuudesta, tulee päätös voimaan edellyttäen, että vaadittu määräenemmistö samalla saavutetaan.

86 sääntö
Virallinen lehti

86.1 Sisältö

Artiklan 55 kappaleessa 4 tarkoitetun virallisen lehden tulee sisältää:

i) jokaisesta julkaistusta kansainvälisestä hakemuksesta 48 säännön mukaisesti julkaistun vihon etusivulta saatavat, hallinnollisissa määräyksissä yksilöidyt tiedot, sanotulla lehdellä oleva piirustus (jos sellainen on) sekä tiivistelmä;

ii) vastaanottavalle viranomaiselle, kansainväliselle toimistolle, kansainvälisille uutuustutkimusviranomaisille ja kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittaville viranomaisille suoritettavien maksujen taulukko;

iii) sopimuksen tai näiden sovellutussääntöjen määräysten perusteella julkaistavat tiedonannot;

iv) tietoja siitä, onko ja missä määrin nimetty tai valittu viranomainen antanut kansainväliselle toimistolle tietoja siitä, ovatko 22 tai 39 artiklan vaatimukset täytetty sellaisten kansainvälisten hakemusten osalta, joissa kyseiset viranomaiset on nimetty tai valittu;

v) muut hallinnollisten määräysten edellyttämät tärkeät tiedot, mikäli niiden julkistaminen ei sopimuksen tai näiden sovellutussääntöjen mukaan ole kielletty.

86.2 Kielet

a) Virallinen lehti julkaistaan englanninkielisenä painoksena ja ranskankielisenä painoksena. Se julkaistaan myös muun kielisinä painoksina, mikäli siitä aiheutuvat kustannukset katetaan myynnillä tai avustuksilla.

b) Yleiskokous voi päättää virallisen lehden julkaisemisesta muilla kuin a kohdassa mainituilla kielillä.

86.3 Ilmestymistiheys

a) Ottaen huomioon b kohdan määräykset virallinen lehti ilmestyy kerran viikossa. (14. 4.1978)

b) Ylimenokautena, joka päättyy yleiskokouksen määräämänä ajankohtana sopimuksen voimaantulon jälkeen, virallinen lehti voidaan julkaista ajankohtina, joita pääjohtaja pitää sopivina ottaen huomioon kansainvälisten hakemusten lukumäärän ja julkaistavaksi pyydetyn muun aineiston määrän. (14.4.1978)

86.4 Myynti

a) Ottaen huomioon b kohdan määräykset virallisen lehden tilausmaksu ja myyntihinta vahvistetaan hallinnollisissa määräyksissä. (14. 4.1978)

b) Ylimenokautena, joka päättyy yleiskokouksen määräämänä ajankohtana sopimuksen voimaantulon jälkeen, virallisen lehden levittäminen voidaan suorittaa ehdoilla, joita pääjohtaja pitää sopivina ottaen huomioon kansainvälisten hakemusten lukumäärän ja lehdessä julkaistun muun aineiston määrän. (14.4. 1978)

86.5 Nimi

Virallisen lehden nimi on "Gazette of International patent Applications" ja "Gazette des demandes internationales de brevets."

86.6 Muut määräykset

Muut määräykset virallisesta lehdestä annetaan hallinnollisissa määräyksissä.

87 sääntö
Oikeus saada julkaisuja

87.1 Kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen ja kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen

Kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen tai kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen on oikeutettu ilmaiseksi saamaan kaksi kappaletta jokaisesta julkaistusta kansainvälisestä hakemuksesta, virallisesta lehdestä samoin kuin kansainvälisen toimiston julkaisemista sopimukseen tai näihin sovellutussääntöihin liittyvistä yleistä mielenkiintoa omaavista muista julkaisuista.

87.2 Kansalliset viranomaiset

a) Kansallinen viranomainen on oikeutettu ilmaiseksi saamaan yhden kappaleen jokaisesta julkaistusta kansainvälisestä hakemuksesta, virallisesta lehdestä samoin kuin kansainvälisen toimiston julkaisemista sopimukseen tai näihin sovellutussääntöihin liittyvistä yleistä mielenkiintoa omaavista muista julkaisuista.

b) Kohdassa a tarkoitetut julkaisut lähetetään erityisestä pyynnöstä, joka kutakin vuotta varten on esitettävä ennen edellisen vuoden marraskuun 30 päivää. Jos julkaisu ilmestyy useammalla kuin yhdellä kielellä, pyynnössä on ilmoitettava, minkä kielisen julkaisun tilaaja haluaa.

88 sääntö
Sovellutussääntöjen muuttaminen

88.1 Yksimielisyysvaatimus

Näiden sovellutussääntöjen seuraavien määräysten muuttamiseen vaaditaan, ettei mikään valtio, jolla on äänioikeus yleiskokouksessa, äänestä ehdotettua muutosta vastaan:

i) 14 säännön 1 kappale (lähettämismaksu);

ii) 22 säännön 2 kappale (arkistokopion lähettäminen; vaihtoehtoinen menettely);

iii) 22 säännön 3 kappale (12 artiklan 3 kappaleen mukainen määräaika);

iv) 33 sääntö (käsitteen tekniikan taso merkitys kansainvälisessä uutuustutkimuksessa);

v) 64 sääntö (käsitteen tekniikan taso merkitys kansainvälisessä patentoitavuuden esitutkimuksessa);

vi) 81 sääntö (sopimuksessa säädettyjen määräaikojen muuttaminen);

vii) tämä kappale (88 säännön 1 kappale).

88.2 Yksimielisyysvaatimus ylimenokautena

Viiden ensimmäisen vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulosta vaaditaan näiden sovellutussääntöjen seuraavien määräysten muuttamiseen, ettei mikään valtio, jolla on äänioikeus yleiskokouksessa, äänestä ehdotettua muutosta vastaan:

i) 5 sääntö (selitys);

ii) 6 sääntö (patenttivaatimukset);

iii) tämä kappale (88 säännön 2 kappale).

88.3 Eräiden valtioiden eriävää mielipidettä koskeva kielto

Näiden sovellutussääntöjen seuraavien määräysten muuttamiseen vaaditaan, ettei mikään 58 artiklan 3 kappaleen a kohdan ii alakohdassa mainittu valtio, jolla on äänioikeus yleiskokouksessa, äänestä ehdotettua muutosta vastaan:

i) 34 sääntö (vähimmäisaineisto);

ii) 39 sääntö (17 artiklan 2 kappaleen a kohdan i alakohdan tarkoittamat alat);

iii) 67 sääntö (34 artiklan 4 kappaleen a kohdan i alakohdan tarkoittamat alat);

iv) tämä kappale (88 säännön 3 kappale).

88.4 Menettely

Ehdotus 88 säännön 1, 2 ja 3 kappaleessa tarkoitettujen määräysten muuttamiseksi on, jos ehdotuksesta päättäminen kuuluu yleiskokoukselle, lähetettävä kaikille sopimusvaltioille vähintään kaksi kuukautta ennen sen yleiskokouksen alkamista, joka kutsutaan koolle päättämään ehdotuksesta.

89 sääntö
Hallinnolliset määräykset

89.1 Sisältö

a) Hallinnollisten määräysten tulee sisältää määräykset:

i) kysymyksistä, joiden osalta näissä sovellutussäännöissä nimenomaan viitataan hallinnollisiin määräyksiin;

ii) näiden sovellutussääntöjen soveltamista koskevista yksityiskohdista.

b) Hallinnoliiset määräykset eivät saa olla ristiriidassa sopimuksen, näiden sovellutussääntöjen tai kansainvälisen toimiston ja kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen tai kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen välisten sopimusten kanssa.

89.2 Antaminen

a) Hallinnolliset määräykset laatii ja julkaisee pääjohtaja neuvoteltuaan vastaanottavien viranomaisten, kansainvälisten uutuustutkimusviranomaisten ja kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavien viranomaisten kanssa.

b) Pääjohtaja voi muuttaa hallinnollisia määräyksiä neuvoteltuaan niiden viranomaisten kanssa, joita ehdotettu muutos välittömästi koskee.

c) Yleiskokous voi kehottaa pääjohtajaa muuttamaan hallinnollisia määräyksiä,, ja pääjohtajan on meneteltävä sen mukaisesti.

89.3 Julkaiseminen ja vomaantulo

a) Hallinnolliset määräykset ja niiden muutokset on julkaistava virallisessa lehdessä.

b) Julkaisussa on mainittava julkaistujen määräysten voimaantulopäivä. Eri määräyksiä varten voidaan määrätä eri voimaantulopäivät edellyttäen, ettei mitään määräystä voida määrätä tulemaan voimaan ennen sen julkaisemista virallisessa lehdessä.

OSA F

Sopimuksen lukuja koskevat säännöt

90 sääntö
Edustaminen

90.1 Määritelmiä

Säännön 90 kappaleessa 2 ja 3 tarkoittaa:

i) "asiamies" 49 artiklassa mainittua henkilöä;

ii) "yhteinen edustaja" 4 säännön 8 kappaleessa tarkoitettua hakijaa.

90.2 Vaikutukset

a) Asiamiehen suorittamalla tai asiamiehelle osoitetulla toimenpiteellä on sama vaikutus kuin asiamiehen nimenneen hakijan tai hakijoiden suorittamalla tai hakijalle tai hakijoille osoitetulla toimenpiteellä.

b) Yhteisen edustajan tai hänen valtuuttamansa suorittamalla tai hänelle osoitetulla toimenpiteellä on sama vaikutus kuin kaikkien hakijoiden suorittamalla tai kaikille hakijoille osoitetulla toimenpiteellä.

c) Jos sama hakija on nimennyt tai samat hakijat ovat nimenneet useita asiamiehiä, on toimenpiteellä, jonka joku heistä on suorittanut tai joka on osoitettu jollekulle heistä, sama vaikutus kuin sanotun hakijan tai sanottujen hakijoiden suorittamalla tai heille osoitetulla toimenpiteellä.

d) Kohdassa a, b ja c tarkoitetut vaikutukset ovat voimassa käsiteltäessä kansainvälistä hakemusta vastaanottavassa viranomaisessa, kansainvälisessä toimistossa, kansainvälisessä uutuustutkimusviranomaisessa ja kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavassa viranomaisessa.

90.3 Nimittäminen

a) Asiamiehen tai yhteisen edustajan nimittäminen 4 säännön 8 kappaleen a kohdan tarkoittamassa merkityksessä on jokaisen hakijan suoritettava valintansa mukaan joko allekirjoittamalla anomus, jossa asiamies tai yhteinen edustaja nimetään, tai erityisellä asiamiesvaltakirjalla (ts. asiakirjalla, jossa asiamies tai yhteinen edustaja nimitetään). (16.6. 1980)

h) Asiamiesvaltakirja voidaan antaa vastaanottavalle viranomaiselle tai kansainväliselle toimistolle. Sen, joka näistä kahdesta on vastaanottanut annetun asiamiesvaltakirjan, on viipymättä ilmoitettava siitä toiselle sekä asianomaiselle kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle ja asianomaiselle kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle.

c) Ellei erityistä asiamiesvaltakirjaa ole siten allekirjoitettu, kilin a kohdassa edellytetään, tai jos vaadittu erillinen asiamiesvaltakirja puuttuu taikka ellei nimetyn henkilön nimeä tai osoitetta ole ilmoitettu 4 säännön 4 kappaleen mukaisesti, katsotaan asiamiesvaltakirjan puuttuvan, ellei sanottua puutteellisuutta korjata.

d) Yleisvaltakirja voidaan tallettaa vastaanottavan viranomaisen huostaan kansainvälistä patentinhakumenettelyä varten siten kuin 90 säännön 2 kappaleen d kohdassa on määrätty. Anomuksessa voidaan viitata tällaiseen yleisvaltakirjaan edellyttäen, että hakija on liittänyt sen jäljennöksen anomukseen. (16.6.1980)

90.4 Peruuttaminen

a) Nimeämisen saavat peruuttaa nimeämisen suorittaneet tai heidän oikeudenomistajansa.

b) Säännön 90 kappaletta 3 sovelletaan mutatis mutandis peruuttamisen sisältävään asiakirjaan.

91 sääntö
Ilmeiset kirjoitusvirheet

91.1 Oikaisu

a) Ottaen huomioon b-g kohdan määräykset saa kansainvälisessä hakemuksessa tai muussa hakijan antamassa asiakirjassa olevat ilmeiset kirjoitusvirheet korjata.

b) Virheitä, jotka johtuvat siitä, että kansainvälisessä hakemuksessa tai muussa asiakirjassa on kirjoitettu jotain muuta kuin, mitä ilmeisesti on tarkoitettu, on pidettävä ilmeisinä kirjoitusvirheinä. Itse korjauksen tulee olla ilmeinen siinä mielessä, että jokainen välittömästi käsittää, ettei mitään muuta ole voitu tarkoittaa kuin, mitä korjauksena tarjotaan.

c) Kansainvälisen hakemuksen kokonaisten osien tai lehtien puuttumista ei saa korjata, vaikka se ilmeisesti johtuu huomaamattomuudesta esimerkiksi lehtien kopioinnin tai kokoamisen yhteydessä.

d) Oikaisu voidaan suorittaa hakijan pyynnöstä. Viranomainen, joka on havainnut ilmeisenä kirjoitusvirheenä pidettävää, saa kehottaa hakijaa tekemään oikaisupyynnön e-g kohdan mukaisesti.

e) Oikaisun suorittamiseen on saatava nimenomainen suostumus:

i) vastaanottavalta viranomaiselta, jos virhe on anomuksessa;

ii) kansainväliseltä uutuustutkimusviranomaiselta, jos virhe on kansainvälisen hakemuksen muussa osassa kuin anomuksessa tai jos se on tälle viranomaiselle annetussa muussa asiakirjassa;

iii) kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalta viranomaiselta, jos virhe on kansainvälisen hakemuksen muussa osassa kuin anomuksessa tai jos se on tälle viranomaiselle annetussa muussa asiakirjassa;

iv) kansainväliseltä toimistolta, jos virhe on kansainväliselle toimistolle annetussa muussa asiakirjassa kuin kansainvälisessä hakemuksessa tai siihen tehdyssä muutoksessa tai korjauksessa.

f) Suostumuksen päivämäärä on merkittävä kansainvälisen hakemuksen asiakirjavihkoon.

g) Suostumuksen kohdassa e tarkoitetun oikaisun suorittamiseen saa antaa siihen saakka, kunnes:

i) kansainvälinen hakemus on 20 artiklan mukaisesti toimitettu, kun kysymys on vastaanottavan viranomaisen ja kansainvälisen toimiston suostumuksesta;

ii) kansainvälinen uutuustutkimusselonteko on valmistunut tai 17 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukainen tiedottaminen on suoritettu, kun kysymys on kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen suostumuksesta;

iii) kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva selonteko on valmistunut, kun kysymys on kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen suostumuksesta.

h) Muun viranomaisen kuin kansainvälisen toimiston on välittömästi ilmoitettava kansainväliselle toimistolle antamastaan suostumuksesta oikaisun suorittamiseen.

91.2 Korjausten suorittamistapa

Hallinnollisissa määräyksissä määrätään, millä tavalla ilmeiset kirjoitusvirheet on korjattava ja se tapa, jolla ne on merkittävä kansainvälisen hakemuksen asiakirjoihin. (16.6.1980)

92 sääntö
Kirjeen vaihto

92.1 Lähetekirje ja allekirjoitus

a) Hakijan sopimuksen ja näiden sovellutussääntöjen sääntelemän kansainvälisen menettelyn aikana antamaa muilta asiakirjaa kuin itse kansainvälistä hakemusta tulee, ellei sitä ole laadittu kirjeen muotoon, seurata lähetekirje, jossa yksilöidään kansainvälinen hakemus, johon se liittyy. Hakijan on allekirjoitettava lähetekirje.

b) Ellei a kohdassa mainittuja vaatimuksia ole noudatettu, on hakijalle ilmoitettava tästä ja kehotettava häntä korjaamaan puutteellisuus kehotuksessa mainitun määräajan kuluessa. Täten vahvistetun määräajan tulee olla olosuhteet huomioon ottaen kohtuullinen; vaikka täten vahvistettu määräaika päättyisi myöhemmin kuin se määräaika, jonka kuluessa asiakirja on annettava (tai vaikka viimemainittu määräaika olisi jo päättynyt), se ei saa olla lyhyempi kuin kymmenen päivää eikä pitempi kuin yksi kuukausi kehotuksen postittamispäivastä lukien. Jos puutteellisuus korjataan kehotuksessa mainitun määräajan kuluessa, puutteellisuuteen ei kiinnitetä huomiota; muussa tapauksessa hakijalle on ilmoitettava, että asiakirja on jätetty huomioon ottamatta. (16.6.1980)

c) Jos a kohdan mukaisten vaatimusten laiminlyöminen on jätetty ottamatta huomioon ja asiakirja on otettu huomioon kansainvälisessä käsittelyssä, ei puutteellisuuteen kiinnitetä huomiota. (16.6.1980)

92.2 Kielet

a) Ottaen huomioon b ja c kohdan määräykset on hakijan kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle tai kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle antama kirje tai asiakirja laadittava samalla kielellä kuin kansainvälinen hakemus, johon se liittyy.

b) Hakijan kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle tai kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle antaman kirjeen saa laatia muulla kuin kansainvälisen hakemuksen kielellä, jos sanottu viranomainen hyväksyy kyseisen kielen käyttämisen.

c) Kun 55 säännön 2 kappaleen mukaisesti vaaditaan käännöstä, kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen saa vaatia, että kirje, jonka hakija kyseiselle viranomaiselle antaa, laaditaan käännöksen kielellä.

d) Hakijan kansainväliselle toimistolle lähettämä kirje on laadittava englannin tai ranskan kielellä.

e) Kansainvälisen toimiston hakijalle tai kansalliselle viranomaiselle lähettämä kirje tai ilmoitus on laadittava englannin tai ranskan kielellä.

92.3 Kansallisten viranomaisten ja hallitustenvälsten järjestöjen postilähetykset

Milloin sopimuksen tai näiden sovellutussääntöjen mukaan määräajan laskeminen aloitetaan kansallisen viranomaisen tai hallitustenvälisen järjestön lähettämästä tai näiden välittämästä asiakirjasta tai kirjeestä, on asiakirja tai kirje lähetettävä lentopostissa kirjattuna lähetyksenä. postitusta maitse voidaan kuitenkin käyttää lentopostin sijasta, jos näin kuljetettava posti säännönmukaisesti saapuu vastaanottajalle kahden päivän kuluessa lähettämispäivästä tai jos lentopostin käyttö ei ole mahdollista.

92.4 Lennättimen, kaukokirjoittimen jne. käyttö

a) Huolimatta 11 säännön 14 kappaleen ja 92 säännön 1 kappaleen a kohdan määräyksistä voidaan ottaen huomioon jäljempänä olevan b kohdan määräykset kansainvälistä hakemusta seuraava asiakirja (piirustus mukaan luettuna) lähettää sähkeitse tai kaukokirjoittimella tai jollakin muulla vastaavalla tiedottamistavalla, joka aikaansaa painetun tai kirjoitetun asiakirjan. Tällä tavalla lähetetty asiakirja on katsottava annetuksi mainittujen sääntöjen vaatimukset täyttävässä muodossa sinä päivänä, jona se lähetettiin edellä esitetyllä tavalla, edellyttäen, että 14 vuorokauden kuluessa tällaisesta lähettämisestä sen sisältö toimitetaan sanotussa muodossa. Muussa tapauksessa katsotaan, ettei sähkeitse, kaukokirjoittimella tai muulla tavoin suoritettua lähettämistä ole tapahtunut. (16.6.1980)

b) Kunkin kansallisen viranomaisen tai hallitustenvälisen järjestön tulee viipymättä ilmoittaa kansainväliselle toimistolle kaikista niistä a kohdassa mainituista tavoista, joilla se on valmis vastaanottamaan sanotussa kohdassa mainittuja asiakirjoja. Kansainvälinen toimisto julkaisee näin saadut tiedot virallisessa lehdessä samoin kuin tiedon niistä a kohdassa mainituista tavoista, joilla kansainvälinen toimisto on valmis vastaanottamaan tällaisen asiakirjan. Kansallisen viranomaisen tai hallitustenvälisen järjestön osalta sovelletaan a kohtaa ainoastaan siinä laajuudessa, kuin sitä koskevat mainitut tiedot on julkaistu. Kansainvälinen toimisto julkaisee j ajoittain virallisessa lehdessä aikaisemmin julkaistujen tietojen muutokset. (16.6.1980)

92 bis sääntö
Anomuksessa tai kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevassa pyynnössä olevien eräiden tietojen muutokset

92 bis 1 Muutosten kirjaaminen kansainvälisen toimiston toimesta

Kansainvälisen toimiston tulee hakijan tai vastaanottavan viranomaisen pyynnöstä kirjata seuraavat muutokset anomuksen tai kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan pyynnön tietoihin:

i) hakijan henkilö, nimi, asuinpaikka, kansallisuus tai osoite;

ii) asiamiehen, yhteisen edustajan tai keksijän henkilö, nimi tai osoite. (16.6.1980)

92 bis 2 Ilmoitukset

a) Kansainvälisen toimiston tulee ilmoittaa kirjaamistaan muutoksista:

i) vastaanottavalle viranomaiselle, jos muutos on kirjattu hakijan pyynnöstä;

ii) siihen asti kun kansainvälistä uutuustutkimusselontekoa tai 17 artiklan 2 kohdan mukaista ilmoitusta ei ole vielä annettu, kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle;

iii) kunnes 22 artiklan 1 kappaleessa mainittu määräaika on päättynyt, nimetyille viranomaisille;

iv) siihen asti kun kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevaa selontekoa ei ole vielä annettu, kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle;

v) kunnes 39 artiklan 1 kappaleen a kohdan mukainen määräaika on päättynyt, valituille viranomaisille. (16.6.1980)

b) Kansainvälisen toimiston on lähetettävä hakijalle jäljennös kustakin a kohdan mukaisesti lähetetystä ilmoituksesta. (16.6.1980)

93 sääntö
Rekisteröinti ja arkistointi

93.1 Vastaanottava viranomainen

Vastaanottavan viranomaisen on säilytettävä kansainvälistä hakemusta tai kansainväliseksi tarkoitettua hakemusta koskevat rekisterit sekä asiakirjavihkot mukaan lukien vastaanottavan viranomaisen kopio vähintään 10 vuotta kansainvälisestä tekemispäivästä tai, ellei kansainvälistä tekemispäivää ole vahvistettu, vastaanottamispäivästä.

93.2 Kansainvälinen toimisto

a) Kansainvälisen toimiston on säilytettävä kansainvälisen hakemuksen asiakirjavihko mukaan lukien arkistokopio vähintään 30 vuotta arkistokopion vastaanottamisesta.

b) Kansainvälisen toimiston on säilytettävä perusarkisto ja perusrekisterit ikuisesti.

93.3 Kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen ja kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen

Kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen ja kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen on säilytettävä jokainen vastaanottamansa kansainvälisen hakemuksen asiakirjavihko vähintään 10 vuotta kansainvälisestä tekemispäivästä.

93.4 Jäljennökset

Tämän säännön tarkoituksia varten asiakirjavihot, kopiot ja rekisterit käsittävät myös valokuvaamalla valmistetut asiakirjavihkojen, kopioiden ja rekisterien jäljennökset riippumatta siitä, minkälaisista jäljennöksistä on kysymys (mikrofilmit yms.).

94 sääntö
Kansainvälisen toimiston ja kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen velvollisuus toimittaa jäljennöksiä

94.1 Jäljennöksen toimittamisvelvollisuus

Hakijan tai tämän valtuuttaman pyynnöstä kansainvälisen toimiston ja kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen on siitä aiheutuvien kustannusten korvaamista vastaan toimitettava hakijan kansainvälisen hakemuksen tai kansainväliseksi tarkoitetun hakemuksen asiakirjavihkoon sisältyvän asiakirjan jäljennöksiä.

95 sääntö
Käännösten saatavuus

95.1 Käännösten jäljeninökset

a) Kansainvälisen toimiston pyynnöstä nimetyn tai valitun viranomaisen on toimitettava toimistolle jäljennös hakijan kyseiselle viranomaiselle antamasta kansainvälisen hakemuksen käännöksestä.

b) Kansainvälinen toimisto saa pyynnöstä ja kustannusten korvaamista vastaan antaa jokaiselle jäljennöksiä a kohdan mukaisesti vastaanottamistaan käännöksistä.

96 sääntö
Maksutaulukko

96.1 Sovellutussääntöihin liittyvä maksutaulukko

Säännössä 15 ja 57 tarkoitettujen maksujen suuruudet on ilmaistava Sveitsin valuutassa. Ne on yksilöitävä maksutaulukossa, joka on näiden sovellutussääntöjen liite ja muodostaa sen erottamattoman osan. (1.5.1979)


MAKSUTAULUKKO

   Maksut            Suuruudet
 1. Perusmaksu:

   (15 säännön 2 kappaleen
   a kohta)
   jos kansainvälinen hakemus
   ei sisällä enempää kuin 30
   lehteä            325 Sveitsin frangia

   jos kansainvälinen hakemus
   sisältää yli 30 lehteä    325 Sveitsin frangia
                 lisättynä 6 Sveitsin
                 frangilla jokaiselta
                 30 lehden ylittävältä
                 lehdeltä

 2. Nimeämismaksu:
   (15 säännön 2 kappaleen
   a kohta)           78 Sveitsin frangia

 3. Käsittelymaksu:
   (57 säännön 2 kappaleen
   a kohta)           100 SveItsin frangia

 4. Käsittelymaksun lisäys:
   (57 säännön 2 kappaleen
   b kohta)           100 Sveitin frangia
                 (1.5.1979)

   Lisämaksut

 5. Lisämaksu myöhästyneestä
   maksusta
   (16 bis säännön 2
   kappaleen a kohta)
           vähintään  200 Sveitsin frangia
            enintään  500 Sveitsin frangia
           (16.6.1980)

(Patenttiyhteistyösopimuksen teksti on julkaistu Suomen asetuskokoelman sopimussarjan n:ossa 58/80.)

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 1980.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.