55/1980

Asetus Irakin kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

Bagdadissa 16 päivänä tammikuuta 1980 tehty Suomen tasavallan ja Irakin tasavallan välinen lentoliikennesopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 2 päivänä toukokuuta 1980 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 6 päivänä toukokuuta 1980, on voimassa 5 päivästä kesäkuuta 1980 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1980.

Suomen tasavallan ja Irakin tasavallan välinen LENTOLIIKENNESOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus ja Irakin tasavallan hallitus, joita alempana kutsutaan "sopimuspuoliksi",

jotka ovat Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettavaksi avatun kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen, jota alempana kutsutaan "yleissopimukseksi", osapuolia, ja

jotka haluavat tehdä sopimuksen alueidensa välisen ja niiden kautta edelleen tapahtuvan lentoliikenteen harjoittamisesta;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

1. Tässä sopimuksessa, ellei muuta mainita, seuraavilla sanonnoilla on seuraavanlainen merkitys:

a) "Ilmailuviranomaiset" tarkoittaa Suomen hallituksen osalta ilmailuhallitusta ja Irakin hallituksen osalta liikenneministeriötä tai Irakin valtiojohtoista siviili-ilmailuvirastoa ja molempien osalta jokaista muuta viranomaista tai henkilöä, joka on valtuutettu hoitamaan niitä tehtäviä, tai samankaltaisia tehtäviä, joita mainitut viranomaiset nykyisellään hoitavat;

b) "Sovittu liikenne" tarkoittaa matkustajien, rahdin ja postin kuljettamista säännöllisessä kansainvälisessä lentoliikenteessä tämän sopimuksen liitteessä määritellyillä reiteillä.

c) "Yleissopimus" tarkoittaa Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettavaksi avattua kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta mukaan lukien kaikki tämän yleissopimuksen 90 artiklan mukaisesti hyväksytyt liitteet sekä kaikki sen 90 ja 94 a) artiklan mukaisesti liitteisiin tai yleissopimukseen tehdyt muutokset siinä laajuudessa kuin kumpikin sopimuspuoli on nämä liitteet ja muutokset hyväksynyt.

d) "Nimetty lentoliikenneyritys" tarkoittaa lentoliikenneyritystä jonka sopimuspuoli tämän sopimuksen 3 artiklan mukaisesti on kirjallisesti nimennyt toiselle sopimuspuolelle siksi yritykseksi joka tulee harjoittamaan kansainvälistä lentoliikennettä tämän sopimuksen liitteessä määritellyillä reiteillä.

e) "Tariffi" tarkoittaa hintoja, jotka maksetaan matkustajien, matkatavarain ja rahdin kuljetuksesta sekä niitä ehtoja, joilla näitä hintoja sovelletaan, mukaan lukien välitys- ja muita liitännäispalveluja koskevat palkkiot ja ehdot, lukuunottamatta postinkuljetusta koskevia hintoja ja kuljetusehtoja.

f) "Alue" tarkoittaa valtion ollessa kyseessä asianomaisen valtion täysivaltaisuuden alaisia maa-alueita sekä niihin liittyviä aluevesiä.

g) Sanonnoilla "lentoliikenne", "kansainvälinen lentoliikenne", "lentoliikenneyritys" ja "laskeutuminen ilman kaupallista tarkoitusta" on tämän sopimuksen soveltamisen yhteydessä yleissopimuksen 96 artiklassa niille annettu merkitys.

h) Tämän sopimuksen "liite" tarkoittaa tähän sopimukseen liitettyjä reittitaulukoita samoin kuin kaikkia sellaisessa liitteessä esiintyviä, reittejä koskevia määräyksiä ja huomautuksia.

Tämän sopimuksen liitteen katsotaan olevan sopimuksen osa, ja kaikki viittaukset sopimukseen sisältävät viittauksen liitteisiin, ellei nimenomaan toisin määrätä.

2. Tämän sopimuksen jokaisen artiklan alkuun on selvyyden vuoksi pantu otsikot. Nämä otsikot eivät millään tavoin määrittele, rajoita tai kuvaa tämän sopimuksen laajuutta tai tarkoitusta.

2 artikla
Liikenneoikeudet

1. Kumpikin sopimuspuoli myöntää toiselle sopimuspuolelle tässä sopimuksessa määritellyt oikeudet sovitun liikenteen aloittamiseksi ja harjoittamiseksi. Sopimuspuolen nimeämällä lentoliikenneyrityksellä on harjoittaessaan sovittua liikennettä määrätyllä reitillä seuraavat oikeudet:

a) lentää ilman välilaskua toisen sopimuspuolen alueen yli;

b) laskeutua mainitulle alueelle ilman kaupallista tarkoitusta; ja

c) laskeutua mainitulle alueelle tämän sopimuksen liitteessä määrätyille paikkakunnille jättääkseen ja ottaakseen kansainvälisessä liikenteessä toisen sopimuspuolen tai kolmannen valtion alueelta tulevia tai niiden alueille lähteviä matkustajia, rahtia ja postia erikseen tai yhdistelminä.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräykset eivät oikeuta sopimuspuolen lentoliikenneyritystä ottamaan toisen sopimuspuolen alueelta matkustajia, rahtia tai postia kuljetettavaksi korvausta tai maksua vastaan toiselle paikkakunnalle tämän toisen sopimuspuolen alueella.

3 artikla
Lentoliikenneyrityksen nimeäminen

1. Sopimuspuolella on oikeus nimetä toiselle sopimuspuolelle tehdyllä kirjallisella ilmoituksella yksi lentoliikenneyritys harjoittamaan sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä.

2. Saadessaan tällaisen ilmoituksen toisen sopimuspuolen tulee, jollei tämän artiklan 3 ja 4 kappaleen määräyksistä muuta johdu, viipymättä myöntää nimetylle lentoliikenneyritykselle asianomaiset liikenneluvat.

3. Sopimuspuolen ilmailuviranomaiset voivat vaatia toisen sopimuspuolen nimeämää lentoliikenneyritystä täyttämään ne ehdot, jotka lait ja määräykset mainittujen viranomaisten normaalisti ja kohtuullisesti soveltamina asettavat kansainväliselle lentoliikenteelle yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

4. Sopimuspuolella on oikeus kieltäytyä myöntämästä tämän artiklan 2 kappaleessa mainittuja liikennelupia, tai asettaa tarpeellisiksi katsomiaan, tämän sopimuksen 2 artiklassa mainittujen nimetylle lentoliikenneyritykselle myönnettävien oikeuksien käyttöä koskevia ehtoja, milloin sopimuspuoli ei ole vakuuttunut siitä, että tämän lentoliikenneyrityksen pääasiallinen omistusoikeus ja tehokas valvonta kuuluvat lentoliikenneyrityksen nimenneelle sopimuspuolelle tai sen kansalaisille.

5. Kun lentoliikenneyritys on näin nimetty ja sille on myönnetty liikennelupa, se voi ryhtyä milloin tahansa harjoittamaan sovittua liikennettä edellyttäen, että tätä liikennettä koskeva, tämän sopimuksen 11 artiklan määräysten mukaisesti vahvistettu tariffi on voimassa.

4 artikla
Liikenneluvan peruuttaminen tai sen käytön lykkääminen

1. Sopimuspuolella on oikeus pidättäytyä myöntämästä tai peruuttaa liikennelupa tai toistaiseksi kieltää toisen sopimuspuolen nimeämää lentoliikenneyritystä käyttämistä tämän sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia tai asettaa näiden oikeuksien käytölle tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja:

a) milloin se ei ole vakuuttunut siitä, että tämän lentoliikenneyrityksen pääasiallinen omistusoikeus ja tehokas valvonta kuuluvat lentoliikenneyrityksen nimenneelle sopimuspuolelle tai sen kansalaisille; tai

b) jollei kyseessä oleva lentoliikenneyritys noudata nämä oikeudet myöntäneen sopimuspuolen lakeja tai määräyksiä; tai

c) jollei lentoliikenneyritys muutoin liikennöi tässä sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti.

2. Ellei välitön tämän artiklan 1 kappaleessa mainittu peruuttaminen, keskeyttäminen tai ehtojen asettaminen ole välttämätöntä lakien tai määräysten rikkomisen estämiseksi, ei tätä oikeutta saa käyttää, ennen kuin toisen sopimuspuolen kanssa on neuvoteltu. Tällaisissa tapauksissa neuvottelut tulee aloittaa kahdenkymmenen (20) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin jompikumpi sopimuspuoli on esittänyt neuvottelupyynnön.

5 artikla
Vapautus maksuista

1. Sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen kansainvälisessä lentoliikenteessä toimivat ilma-alukset, samoin kuin myös niiden vakiovarusteet, polttoaineet ja voiteluöljyt sekä ilma-aluksessa olevat varastot (mukaan luettuina ruoka, juomat ja tupakka) ovat vapaat kaikista tulleista, tarkastusmaksuista ja muista samankaltaisista maksuista saapuessaan toisen sopimuspuolen alueelle edellyttäen, että nämä varusteet ja varastot jäävät alukseen siksi, kunnes ne jälleen viedään maasta tai käytetään lennettäessä matkaosuutta kyseisen alueen yläpuolella.

2. Samoista tulleista ja maksuista, lukuun ottamatta suoritetuista palveluksista kannettavia maksuja, ovat myös vapaat:

a) varastot, jotka on otettu sopimuspuolen alueelta tämän sopimuspuolen viranomaisten määräämissä rajoissa käytettäviksi lähtevässä ilma-aluksessa, joka toimii toisen sopimuspuolen kansainvälisessä lentoliikenteessä;

b) toisen sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen kansainvälisessä lentoliikenteessä käytettävän ilma-aluksen huoltoa tai korjausta varten toisen sopimuspuolen alueelle tuodut varaosat;

c) sopimuspuolen alueella toisen sopimusPuolen nimeämän kansainvälisessä lentoliikenteessä toimivan lentoliikenneyrityksen lähtevään ilma-alukseen tuodut polttoaineet ja voiteluöljy siinäkin tapauksessa, että niitä käytetään lennettäessä sen sopimuspuolen alueen yläpuolella olevalla matkaosuudella, jossa ne on otettu alukseen.

Edellä a, b ja c kohdissa tarkoitettu materiaali voidaan vaatia pidettäväksi tullivalvonnan alaisena.

6 artikla
Tarvikkeiden ja varastojen purkaminen

Sopimuspuolen ilma-alusten käyttämät vakiovarusteet, samoin kuin myös ilma-aluksessa pidettävät tarvikkeet ja varastot, saadaan purkaa toisen sopimuspuolen alueelle ainoastaan tämän alueen tulliviranomaisten suostumuksella. Tällöin ne voidaan asettaa mainittujen viranomaisten valvontaan siihen asti kunnes ne jälleen viedään maasta tai niiden suhteen muutoin menetellään tullimääräysten mukaisesti.

7 artikla
Kapasiteetti

1. Sopimuspuolten lentoliikenneyrityksillä tulee olla kohtuullinen ja yhtäläinen tilaisuus harjoittaa kansainvälistä lentoliikennettä ja siihen liittyviä palveluja, joita tämä sopimus koskee.

2. Harjoittaessaan sovittua liikennettä kummankin sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen tulee ottaa huomioon toisen sopimuspuolen lentoliikenneyrityksen edut siten, ettei viimeksi mainitun liikennöimistä samalla reitillä tai sen osilla tarpeettomasti vaikeuteta.

3. Sopimuspuolten nimeämien lentoliikenneyritysten tarjoaman sovitun liikenteen tulee mahdollisimman tarkoin vastata niitä vaatimuksia, joita yleisö asettaa määrätyillä reiteillä tapahtuvalle kuljetukselle ja sen päätarkoituksena tulee olla, kalustoa kohtuullisesti kuormittaen, sellaisen liikennekapasiteetin tarjoaminen, joka vastaa tämänhetkistä ja kohtuulliseen arvioon perustuvaa tulevaa tarvetta matkustajien, rahdin ja postin kuljettamiseksi lentoliikenneyrityksen nimenneen sopimuspuolen alueen ja liikenteen lopullisen määrämaan välillä. Sellaisilla määrätyillä reiteillä olevilla paikkakunnilla, jotka ovat muiden valtioiden kuin lentoliikenneyrityksen nimenneen valtion alueella, otettujen tai jätettyjen matkustajien, rahdin tai postin kuljettamisessa tulee noudattaa yleisperiaatetta, jonka mukaan liikennekapasiteetin on oltava suhteessa:

a) liikennetarpeeseen lähtömaan ja määrämaiden välillä;

b) sen alueen liikennetarpeeseen, jonka kautta lentoreitti kulkee, kun ensin on otettu huomioon paikallinen ja alueellinen liikenne;

c) lentoreitin kauttakulkuliikenteen tarpeisiin.

8 artikla
Lakien ja määräysten soveltaminen

Kumpikaan sopimuspuoli ei saa antaa etusijaa omalle tai millekään muulle lentoliikenneyritykselle toisen sopimuspuolen nimeämään lentoliikenneyritykseen nähden soveltaessaan tulli-, maahantulo-, karanteeni- ja muita samanlaisia määräyksiä tai lentoasemien, lentoväylien ja muiden valvonnassaan olevien laitteiden käytön suhteen.

9 artikla
Liikennöimismaksut

Kumpikin sopimuspuoli voi määrätä tai sallia kannettaviksi oikeudenmukaiset ja kohtuulliset maksut valvonnassaan olevien julkisten lentoasemien ja muiden laitteiden käytöstä edellyttäen, että tällaiset maksut eivät ole suurempia kuin kaikille muille samanlaisessa kansainvälisessä liikenteessä oleville ilma-aluksille määrätyt maksut.

10 artikla
Tariffit

1. Sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen kuljetuksissaan toisen sopimuspuolen alueelle tai alueelta soveltamat tariffit on vahvistettava kohtuullisiksi ottamalla asianmukaisesti huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät kuten liikennekustannukset, kohtuullinen voitto ja muiden lentoliikenneyritysten tariffit.

2. Nimettyjen lentoliikenneyritysten on, mikäli mahdollista, sovittava tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuista tariffeista neuvoteltuaan muiden samaa reittiä joko kokonaan tai osittain liikennöivien lentoliikenneyritysten kanssa ja tällaisen sopimuksen laatimisessa on, mikäli mahdollista, käytettävä hyväksi Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) hinnanvahvistusmekanismia.

3. Täten sovitut tariffit on alistettava sopimuspuolten ilmailuviranomaisten hyväksyttäväksi viimeistään kuusikymmentä (60) päivää ennen niiden suunniteltua käyttöönottoa; erikoistapauksissa sopimuspuolten ilmailuviranomaiset voivat sopia lyhyemmästä ajanjaksosta. Tällainen hyväksyminen voidaan antaa nimenomaisesti. Mikäli kummankaan sopimuspuolen ilmailuviranomaiset eivät kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa alistamisesta ole ilmaisseet vastustavaa kantaansa, katsotaan nämä tariffit hyväksytyiksi. Siinä tapauksessa, että alistamismääräaikaa lyhennetään, ilmailuviranomaiset voivat sopia siitä, että määräaika, jonka kuluessa vastustava kanta on ilmoitettava, voi olla kolmeakymmentä (30) päivää lyhyempi.

4. Mikäli tariffia ei voida vahvistaa tämän artiklan 2 kappaleen määräysten mukaisesti tai mikäli ensimmäisten kolmenkymmenen (30) päivän aikana mainitun kuudenkymmenen (60) päivän ajanjaksosta tai tämän artiklan 3 kappaleen mukaisen määräajan kuluessa toinen sopimuspuoli ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle tyytymättömyytensä jotain näin alistettua tariffia kohtaan, sopimuspuolten ilmailuviranomaisten tulee pyrkiä määräämään tariffi keskinäisellä sopimuksella.

5. Jolleivät ilmailuviranomaiset pääse sopimukseen tällaisesta tariffista, erimielisyys on ratkaistava tämän sopimuksen 14 artiklan määräysten mukaisesti.

6. Mikään tariffi ei tule voimaan elleivät kummankin sopimuspuolen ilmailuviranomaiset ole sitä vahvistaneet tai hyväksyneet.

7. Tämän artiklan määräysten mukaisesti vahvistetut tariffit ovat voimassa siksi kunnes uudet tariffit on vahvistettu tämän artiklan määräysten mukaisesti. Tästä huolimatta tariffin voimassaoloa ei saa jatkaa tämän kappaleen perusteella kahtatoista (12) kuukautta kauempaa siitä päivästä jolloin sen voimassaolo muutoin olisi lakannut.

11 artikla
Tilastotiedot

Sopimuspuolen ilmailuviranomaisten tulee pyynnöstä toimittaa toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisille nimeämänsä lentoliikenneyrityksen harjoittamaa sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä koskevia kausitilastoja tai muita tilastollisia tietoja, joita voidaan kohtuudella vaatia.

12 artikla
Tulojen siirtäminen

Sopimuspuoli sitoutuu myöntämään toiselle sopimuspuolelle oikeuden siirtää vapaasti viralliseen vaihtokurssiin ja niiden sääntöjen ja määräysten mukaisesti, joita kysymyksessä oleva maa soveltaa, ne tuloylijäämät, jotka toisen sopimuspuolen nimeämä lentoliikenneyritys on ansainnut ensiksi mainitun sopimuspuolen alueella kuljettaessaan matkustajia, matkatavaroita, postilähetyksiä ja rahtia. Milloin maksujärjestelmästä sopimuspuolten välillä on erityinen sopimus, sovelletaan tätä sopimusta.

13 artikla
Neuvottelu

1. Sopimuspuolten ilmailuviranomaisten on aika ajoin neuvoteltava keskenään läheisen yhteistyön hengessä varmistaakseen tämän sopimuksen määräysten toteuttamisen ja asianmukaisen noudattamisen.

2. Sopimuspuoli voi kirjallisesti pyytää neuvotteluja, joiden tulee alkaa kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, elleivät sopimuspuolet sovi tämän määräajan pidentämisestä.

14 artikla
Erimielisyyksien sovittelu

1. Jos sopimuspuolten kesken syntyy erimielisyyttä tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta sopimuspuolten on ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan se neuvotteluin.

2. Jolleivät sopimuspuolet pääse ratkaisuun neuvotteluteitse, ne voivat sopia erimielisyyden siirtämisestä jonkun henkilön tai toimielimen ratkaistavaksi tai erimielisyys voidaan sopimuspuolen pyynnöstä alistaa ratkaistavaksi kolmijäseniselle välitystuomioistuimelle, johon kumpikin sopimuspuoli nimeää yhden välimiehen ja näin nimetyt kaksi nimeävät kolmannen. Molempien sopimuspuolten on nimettävä välimies kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin sopimuspuoli on vastaanottanut toiselta sopimuspuolelta diplomaattiteitse toimitetun ilmoituksen, jossa pyydetään erimielisyyden ratkaisemista välitysmenettelyllä ja kolmas välimies on nimettävä tätä seuraavan kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa, tai jollei kolmatta välimiestä ole nimetty määräajan kuluessa, voi jompikumpi sopimuspuoli pyytää Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvoston puheenjohtajaa nimeämään tarpeen mukaan välimiehen tai välimiehet. Kaikissa tapauksissa on kolmannen välimiehen oltava kolmannen valtion kansalainen, ja hänen tulee toimia välitystuomioistuimen puheenjohtajana ja määrätä paikka, missä välitysmenettely tapahtuu.

3. Välitystuomioistuimen on tehtävä päätöksensä äänienemmistön turvin. Näin tehdyt päätökset ovat sitovia kummankin sopimuspuolen suhteen. Kumpikin sopimuspuoli kustantaa oman jäsenensä samoin kuin omien edustajiensa kulut välitystuomioistuimen istunnoissa; puheenjohtajan kulut ja muut kulut jaetaan yhtä suuriin osiin sopimuspuolten kesken. Kaiken muun suhteen välitystuomioistuin määrää oman työjärjestyksensä.

4. Jos ja niin kauan kuin jompikumpi sopimuspuoli tai jommankumman sopimuspuolen nimeämä lentoliikenneyritys laiminlyö tämän artiklan nojalla tehdyn ratkaisun noudattamisen toinen sopimuspuoli voi rajoittaa, pidättää tai peruuttaa oikeudet tai etuoikeudet jotka se on tämän sopimuksen perusteella myöntänyt laiminlyöneelle sopimuspuolelle tai sopimuspuolen nimenneelle lentoliikenneyritykselle.

15 artikla
Muutokset

1. Jos jompikumpi sopimuspuoli pitää tämän sopimuksen määräysten muuttamista toivottavana, se voi diplomaattiteitse pyytää neuvottelujen aloittamista kyseessä olevasta asiasta. Tällaiset neuvottelut tulee aloittaa kuudenkymmenen (60) päivänä kuluessa pyynnön esittämisestä. Tällaisten neuvottelujen tuloksena sovitut muutokset on vahvistettava vaihtamalla diplomaattisia nootteja ja ne tulevat voimaan kummankin sopimuspuolen ilmoitettua toiselle, että sopimuspuolen valtiosääntöjen muutoksille asettamat vaatimukset on täytetty.

2. Sopimuspuolten ilmailuviranomaisten keskinäisellä sopimuksella voidaan sovittuun liikenteeseen kuten myös muihin tämän sopimuksen liitteen määräyksiin tehdä muutoksia. Kaikki näin sovitut muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu diplomaattiteitse.

16 artikla
Rekisteröinti

Tämä sopimus ja kaikki sen muutokset on rekisteröitävä Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvostossa.

17 artikla
Sopimuksen irtisanominen

Sopimuspuoli voi milloin tahansa ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle haluavansa irtisanoa tämän sopimuksen. Tällainen ilmoitus on samanaikaisesti toimitettava Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvostolle. Jos tällainen ilmoitus esitetään sopimus lakkaa olemasta voimassa kahdentoista (12) kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin toinen sopimuspuoli on vastaanottanut mainitunlaisen ilmoituksen, ellei irtisanomista peruuteta sopimuksella ennen mainitun määräajan päättymistä. Jollei toinen sopimuspuoli tunnusta vastaanottaneensa ilmoitusta, se katsotaan vastaanotetuksi neljäntoista (14) päivän kuluttua siitä, kun Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvosto on sen vastaanottanut.

18 artikla
Yhdenmukaisuus monenkeskeinen yleissopimusten kanssa

Jos yleinen monenkeskeinen kansainvälisen lentoliikenteen yleissopimus tulee voimaan kummankin sopimuspuolen osalta on tämä sopimus saatettava yhdenmukaisiksi tällaisen yleissopimuksen määräysten kanssa.

19 artikla
Voimaantulo

Tämä sopimus tulee väliaikaisesti voimaan allekirjoituspäivänä. Kummankin sopimuspuolen on hyväksyttävä se perustuslakinsa edellyttämässä järjestyksessä ja se tulee voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun tällainen hyväksyminen on ilmaistu diplomaattisten noottien vaihdolla.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet edustajat, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Bagdadissa, 16 päivänä tammikuuta 1980 (jälkeen Kristuksen) vastaten ajanlaskua 27 päivänä Safarkuuta 1400 (jälkeen Hedjran) kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena jotka kummatkin ovat yhtä todistusvoimaisia.

LIITE

1. Nimetty irakilainen lentoliikenneyritys voi harjoittaa säännöllistä lentoliikennettä seuraavalla reitillä molempiin suuntiin: Irak-Moskova-Helsinki ja paikkakuntia Helsingistä edelleen; tai Irak-Ateena-Kööpenhamina tai Tukholma-Helsinki ja paikkakuntia Helsingistä edelleen

2. Nimetty suomalainen lentoliikenneyritys voi harjoittaa säännöllistä lentoliikennettä seuraavalla reitillä molempiin suuntiin;

Suomi-Berliini (Schönefeld)-Ateena tai Istanbul-Bagdad ja paikkakuntia Bagdadista edelleen; tai

Suomi-yksi paikkakunta Sosialististen Neuvostotasavaltain liitossa, Moskovan eteläpuolella-Bagdad ja paikkakuntia Bagdadista edelleen

3. Sopimuspuolten ilmailuviranomaiset sopivat edellä kappaleissa 1 ja 2 esiintyvien kummastakin maasta edelleen olevien paikkakuntien määräämisestä.

4. Harjoittaessaan yllämainittua liikennettä, nimetyillä lentoliikenneyrityksillä on oikeus jättää pois määrätyillä reiteillä yksi tai useampi välillä oleva paikkakunta tai maasta edelleen oleva paikkakunta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.