50/1980

Erimielisyyksien pakollista ratkaisemista koskeva VALINNAINEN PÖYTÄKIRJA

Tämän pöytäkirjan ja Wienissä 4 päivän maaliskuuta ja 22 päivän huhtikuuta välisenä aikana 1963 pidetyn Yhdistyneiden Kansakuntien konferenssin hyväksymän, jäljempänä yleissopimukseksi kutsutun konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen sopimuspuolina olevat valtiot,

ilmituoden halunsa alistaa kaikki niitä koskevat yleissopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat Kansainvälisen tuomioistuimen pakolliseen tuomiovaltaan, elleivät osapuolet kohtuulliseksi katsottavan ajan kuluessa ole sopineet muusta sovintomenettelystä,

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

Yleissopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat kuuluvat Kansainvälisen tuomioistuimen pakollisen tuomiovallan alaisuuteen ja ne voidaan tämän perusteella saattaa Tuomioistuimen käsiteltäviksi minkä tahansa tämän pöytäkirjan sopimuspuolena olevan riitapuolen anomuksesta.

II artikla

Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osapuoli on ilmoittanut toiselle, että sen käsityksen mukaan on olemassa riitakysymys, osapuolet voivat sopia siitä, että Kansainväliseen tuomioistuimeen turvautumisen sijasta käytetään välimiesmenettelyä. Tämän ajan kuluttua umpeen kumpi tahansa osapuoli voi anomuksesta saattaa riidan Tuomioistuimen käsiteltäväksi.

III artikla

1. Saman kahden kuukauden määräajan kuluessa sopimuspuolet voivat päättää sovintomenettelyn käyttämisestä ennen riidan alistamista Kansainvälisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

2. Sovittelulautakunnan tulee esittää suosituksensa viiden kuukauden kuluessa sen nimittämisestä Jos riitapuolet eivät hyväksy sen suosituksia kahden kuukauden kuluessa niiden esittämisestä, kumpi riitapuoli tahansa voi anomuksesta saattaa riidan Tuomioistuimen ratkaistavaksi.

IV artikla

Yleissopimuksen, kansalaisuuden saamista koskevan valinnaisen pöytäkirjan ja tämän pöytäkirjan sopimuspuolina olevat valtiot voivat koska tahansa selittää, että ne tulevat ulottamaan tämän pöytäkirjan määräykset koskemaan kansalaisuuden saamista koskevan valinnaisen pöytäkirjan tulkintaa tai soveltamista koskevia riitoja. Tällaisista selityksistä on tehtävä ilmoitus Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

V artikla

Tämä pöytäkirja on avoinna kaikkien valtioiden, jotka voivat tulla yleissopimuksen sopimuspuoliksi, allekirjoittamista varten seuraavasti: 31 päivään lokakuuta 1963 asti Itävallan Tasavallan ulkoasiainministeriössä ja sen jälkeen 1 päivään maaliskuuta 1964 asti Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa New Yorkissa.

VI artikla

Tämä pöytäkirja on ratifioitava. Ratifioimiskirjat on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

VII artikla

Tähän pöytäkirjaan voivat liittyä kaikki valtiot, jotka voivat tulla yleissopimuksen sopimuspuoliksi. Liittymiskirjat on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

VIII artikla

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan samana päivänä yleissopimuksen kanssa tai kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen. kun toinen tämän pöytäkirjan ratifioimis- tai liittymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan riippuen siitä, kumpi päivämäärä on myöhäisempi.

2. Jokaiseen valtioon nähden, joka ratifioi tämän pöytäkirjan tai liittyy siihen sen tultua voimaan tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti, se tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun asianomainen valtio on tallettanut ratifioimis- tai liittymiskirjansa.

IX artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin tulee ilmoittaa kaikille niille valtioille, jotka voivat tulla yleissopimuksen sopimuspuoliksi:

a) tämän pöytäkirjan allekirjoittamisista ja ratifioimis- tai liittymiskirjojen tallettamisista V, VI ja VII artiklan mukaisesti

b) tämän pöytäkirjan IV artiklan mukaisesti annetuista selityksistä;

c) päivästä, jolloin tämä pöytäkirja tulee VIII artiklan mukaisesti voimaan.

X artikla

Tämän pöytäkirjan alkuperäiskappale, jonka englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan, joka lähettää siitä oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille V artiklassa tarkoitetuille valtioille.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamat edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Wienissä 24 päivänä huhtikuuta 1963.

(Allekirjoitukset)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.