50/1980

Kansalaisuuden saamista koskeva VALINNAINEN PÖYTÄKIRJA

Tämän pöytäkirjan sekä Wienissä 4 päivän maaliskuuta ja 22 päivän huhtikuuta välisenä aikana 1963 pidetyn Yhdistyneiden Kansakuntien konferenssin hyväksymän, jäljempänä yleissopimukseksi kutsutun konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen sopimuspuolina olevat valtiot,

ilmituoden halunsa luoda niiden väliset, konsuliedustuston jäsenten ja heidän talouteensa kuuluvien perheenjäsenten kansalaisuuden saamista koskevat säännöt,

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

Tässä pöytäkirjassa sanonta "konsuliedustuston jäsenet" tarkoittaa samaa kuin yleissopimuksen 1 artiklan 1 kappaleen g kohdassa, nimittäin "konsulivirkamiehiä, konsuliedustuston toimihenkilöitä ja palveluskunnan jäseniä".

II artikla

Konsuliedustuston jäsenet, jotka eivät ole vastaanottajavaltion kansalaisia, ja heidän talouteensa kuuluvat perheenjäsenet eivät yksistään vastaanottajavaltion lain perusteella saa sen valtion kansalaisuutta.

III artikla

Tämä pöytäkirja on avoinna kaikkien valtioiden, jotka voivat tulla yleissopimuksen sopimuspuoliksi, allekirjoittamista varten seuraavasti: 31 päivään lokakuuta 1963 asti Itävallan Tasavallan ulkoasiainministeriössä ja sen jälkeen 1 päivään maaliskuuta 1964 asti Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa New Yorkissa.

IV artikla

Tämä pöytäkirja on ratifioitava. Ratifioimiskirjat on talletettava Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan.

V artikla

Tähän pöytäkirjaan voivat liittyä kaikki valtiot, jotka voivat tulla yleissopimuksen sopimuspuoliksi. Liittymiskirjat on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

VI artikla

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan samana päivänä yleissopimuksen kanssa tai kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun toinen tämän pöytäkirjan ratifioimis- tai liittymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan riippuen siitä, kumpi päivämäärä on myöhäisempi.

2. Jokaiseen valtioon nähden, joka ratifioi tämän pöytäkirjan tai liittyy siihen sen tultua voimaan tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti, se tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun asianomainen valtio on tallettanut ratifioimis- tai liittymiskirjansa.

VII artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin tulee ilmoittaa kaikille niille valtioille, jotka voivat tulla yleissopimuksen sopimuspuoliksi:

a) tämän pöytäkirjan allekirjoittamisista ja ratifioimis- tai liittymiskirjojen tallettamisista III, IV ja V artiklan mukaisesti;

b) päivästä, jolloin tämä pöytäkirja tulee VI artiklan mukaisesti voimaan.

VIII artikla

Tämän pöytäkirjan alkuperäiskappale, jonka englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan, joka lähettää siitä oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille III artiklassa tarkoitetuille valtioille.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamat edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Wienissä 24 päivänä huhtikuuta 1963.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.